بهانه جدید مریم رجوی و استراتژی جدید سرنگونی

بهانه جدید مریم رجوی و استراتژی جدید سرنگونی

بهانه جدید مریم رجوی و استراتژی جدید سرنگونیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و ششم مارس 2020:… ببینیم سال 99 چطوری مثل مرتضی میخواهد به تهران برود؟ کرونا ملت را کشتارکند. حاکمیت قرنطینه نکند. امریکا تحریم تمام عیاربکند. دارو وغذا نگذارد به مردم برسد. امریکا واسراییل وناتوی عربی به ایران حمله نظامی و ملت وکشور را نابود وویران بکنند. مردم زیرفشاربه خیابون بریزند وحاکمیت را سرنگون بکنند. من با کوله پشتی که پراز بادام هندی و چلو کباب اهدایی آدمخواران است با هواپیمای آلبانی به ایران بروم. اینهم راه حل و خط و استراتژی جدید آقا و خانم مبارز است. کیسه گشادترازاین میشود بر سر نیروها وهواداران درسال 99  کشید؟ کوله ام را بیاد و برکولم بزار، بند جدید انقلاب مریم است. تا از این بند عبورنکنند ازسرنگونی خبری نیست. سوال. آیا نیروها امسال از این بند عبورمیکنند یا نه ؟ یا اینکه آخرسال مثل همیشه دبه درمی آورد و جرزنی را شروع میکند که چون شما از بند عبورنکردید وکوله را نیاوردید و بر پشت رهبرعقیدتی نگذاشتید نتوانستیم سرنگون کنیم؟ بهانه جدید مریم رجوی و استراتژی جدید سرنگونی

بهانه جدید مریم رجوی و استراتژی جدید سرنگونیشما مجاهدین شکست خوردید

بهانه جدید مریم رجوی و استراتژی جدید سرنگونی

1- رجوی وعضدانلو کوله بار را بستند

سال 99سال بستن کوله بار رجوی وعضدانلوست مقاله ای نوشته که در ان اینطورالقا میکند که سال 99 سال بستن کوله باروحرکت بسمت ایران وسرنگونیست وازهمه خواسته اماده باشند رجوی درسال 60 میگفت رژیم شش ماه بعد سرنگون میشود وهرسال همین شعاررا میداد قبل ازتحویل سال 72 درباقرزاده عنترومنترها رافرستاده بود وبا رقص میمونی وعربی بالا پایین می پریدند وجلو ورودی سالن میخوندند که امسال سال اخراست وهمه میدونند که هرساله همین حرفها را تکراروسال سرنگونی سال اماده باش سرنگونی سال پایان رژیم سال پایان اخوند ودهها چرندیات دیگربخورد نیروهای مفلوک وبیچاره وگیرافتاده درغاررجوی واردوگاه شکنجه روحی وروانی میداد وهرسال هم یک بندی میاورد ومیگفت اگرازاین بند عبورکنید بند ازبند رژیم گسسته خواهد شد ملت تمامی مرارتها وشکنجه ها را تحمل وازتمامی بندها بقول خودش عبورکردند وسرخینه وسبزینه وسفیدینه مثل مریم رهایی پاک ومطهرورها ازنجاست خمینی شدند ولی ازسرنگونی خبری نشد که نشد یکبارکه مراصدا ودرباره انقلاب بحث میکردند که انقلاب برای سرنگونی ست منهم گفتم شما سالیان است که این حرفها رابخورد ما میدهید وبه سرنگونی شش ماهه اشاره کردم که بلافاصله شروع به انکارکردند که سازمان نگفته واین حرفهای سازمان نیست وقتی دلایل را گفتم ودستشون را روکردم ادامه دادم لطفا با من اینطورتنظیم نکنید که انگاربنده ازپشت کوه امدم ویا کیف مدرسه را پرتاب وازبغل مادرم مثل خیلی های دیگربیرون امده ووارد سازمان شدم که خفه خون گرفتند

مجاهدین خلق چه می‌کنند ؟ – از عراق تا آلبانی

میخواهم بگویم که ازسال شصت همین عوامفریبی ها بود وعمل میکرد سال 72 که خواننده ها را وارد کرده وادا وادوارمدرنیسم درمیاورد مرتضی را آورده واو یک ترانه خوند که کوله پشتی مرا بیاورید داخلش بادام هندی وچلو کباب برگ بگذارید پوتین ها را هم بپایم کنید بند کفشم را هم ببندید وکوله را تا مرز برایم بیاورید وانجا روی کولم گذاشته وبندش راهم محکم ببندید که میخواهم بروم ایران مفت خورترازاین پیدا میشد سراین جمله که بین بقیه گفته بودم بارها زیرتیغ رفتم ازاین مسایل که بگذریم ببینیم سال 99 چطوری مثل مرتضی میخواهد به تهران برود کرونا ملت را کشتارکند حاکمیت قرنطینه نکند امریکا تحریم تمام عیاربکند دارو وغذا نگذارد به مردم برسد امریکا واسراییل وناتوی عربی به ایران حمله نظامی وملت وکشوررا نابود وویران بکنند مردم زیرفشاربه خیابون بریزند وحاکمیت را سرنگون بکنند من با کوله پشتی که پرازبادام هندی وچلو کباب اهدایی ادمخواران است با هواپیمای البانی به ایران بروم اینهم راه حل وخط واستراتژی جدید اقا وخانم مبارز است کیسه گشادترازاین میشود برسرنیروها وهواداران درسال 99  کشید ؟ کوله ام رابیاروبرکولم بزاربند جدید انقلاب مریم است تا از این بند عبورنکنند ازسرنگونی خبری نیست ، سوال ایا نیروها امسال ازاین بند عبورمیکنند یا نه ؟ یا اینکه اخرسال مثل همیشه دبه درمی اورد وجرزنی را شروع میکند که چون شما ازبند عبورنکردید وکوله را نیاوردید وبرپشت رهبرعقیدتی نگذاشتید نتوانستیم سرنگون کنیم ؟ الان جواب بدهید که چرا انقلاب نکردید وسرنگونی را پشت انقلاب نکردن خود نگه داشتید اگرکوله را اورده وبرپشت رهبرمیگذاشتید درتهران بودیم خود را بخوانید درکجا گیربودید ودرذهن خود چند زن داشتید وخمینی درتاروپود شما چکارمیکرد وداستانها وشکنجه های روانی ، بند بعدی که قراراست درسال 1400 ازکیسه دجالیت وعوامفریبی زوجین بیرون بیاید اسمش هست کوله را نیاوردی ، البته همین طوری ازدهانم پرید من کجا وبند انقلاب کجا فقط یک نفرصلاحیت اوردن بند را دارد کسی که تاعمق وجود وتک تک سلولهایش عاری ازخمینی باشد ویک نفرهم انقلاب را میگیرد وبندها را فهم میکند انهم مریم پاک رهایی ست که پا جا پای مسعود میگذارد ولی ما نفهمیدیم این پاکی ها چرا رژیم خمینی را سرنگون نکرد ؟ الا اینکه طبق گفته خودش باید نتیجه بگیریم که تاروپود وسرتا پای مسعود ومریم الوده به نجاست خمینی بوده که نتوانستند سرنگون کنند والودگی را درشیادی ودجالیت منتسب به ما نیروها میکردند باید یاد اوری کنم باش تا صبح دولتت بدمد که بند انقلابی کرونا برای شمایان سرنگونی به ارمغان بیاورد

لینک به منبع

2- رجوی وعضدانلو درچهارشنبه سوری بورنگو بوفکورشدند

زوج بدبخت بخت برگشته دریک حرکت ضد ملی وضد مردمی برای خودشون تنبان گشاد دوخته بودند که بتونند نیروها وهواداران را داخل ان بچپونند درزمانی که کرونا امده وباید همه قرنطینه باشند وحسن روحانی گفته قرنطینه نداریم انها هم هماهنگ با حسن روحانی میگویند بریزید درخیابون وجشن چهارشنبه سوری بگیرید وهمه جا را اتش بزنید ، برایش هم مهم نیست که ملت گرفتار، چه بلایی سرشون خواهد امد درحقیقت عمدا اینکارها را میکند ومیخواهد ملت کرونا گرفته وچند میلیونی کشته بشوند تا عالیجنابان بتونند روی کشته ها سواروتبلیغات ننگین وادمخوارپسند انهم ازنوع ترامپی ونتانیاهویی وملک سلمانی کنند وپولی بگیرند ، ای ننگ و شرم براین سیاست جنایتکارانه که هیچ حیا وعرق ملی وحتی عرق انسانی دران یافت نمیشود ، البته رجوی وعضدانلو استاد تبلیغات ورقص وپایکوبی بربالای جنازه هستند وبه اندازه کافی تجربه دارند فکرمیکنید برای چی اینقدردنبال تحریم است میخواهد کشته بگیرد وملت ایران را هم بن سلمانها مثل یمن کنند بگذارید حرف دل وانتهای اینگونه عملکردها را بگویم سایتهای رجوی کوره های ادم سوزی نازی هاست وتحریم سوزوندن ادمها درهمین کوره های هیتلریست که بیست وچهارساعت درسایتها درحال ادم سوزانی هستند ترامپ هیتلرزمانه ورجوی وعضدانلو وهواداران تحریم ، افسران گشتاپوی ترامپی هستند ازاین مسایل که بگذریم ملت ایران هیچ وقعی به حرفهای رجوی نگذاشتند وچهارشنبه سوری هم نگرفتند غیرازتعدادی جوان خشک مغز واحساساتی که باعث زخمی شدن هفتصد نفرشدند ودست دونفرازمچ قطع شد جواب ان دونفررا ایا رجوی وعضدانلو میدهند که ازپشت ملت را به این چاله هل دادند درپایان هم هیچ چیزی گیرش نیامده وبا بایکوت دراروپا وایران وامریکا روبرو شد نوشته پیام چهارشنبه صوری ازدیوارها عبورکرد این پیام کجا رفت معلوم نیست میدونیم هرچیزی که ازدیوارها عبور ودرفضا منتشرشود اولا تا بی نهایت میرود تا کی الله واعلم دوما درکجا دیده میشود رجوی بما نشان بدهد که پیام ازدیوارعبورکرده را اگرموفق به گرفتنش شده چی بوده وچه خیری برای ملت دارد وچه ضربه ای به حاکمیت زد ازحق نگذریم طرف قوه ومشاهیرش را هم ازدست داده درزمانی که جهان درگیرکرونا وقرنطینه است اینها دراروپا وجهان فرمان تجمع چهارشنبه سوری میدهند ، اینقدرعقل سیاسی ندارند که دراین شرایط مگرمیگذارند من برنامه ودورهم جمع کردن را پیش ببرم

دروغپراکنی بیرونی مریم رجوی ، تخلیه فشارهای درونی

اینها مهم نیست که به چه کودنی سیاسی رسیده اند مهم این است که حتی اگریکساعت هم که شده نیروها وهواداران را با این بازی وبامبولها سرگرم کند وعقل ودین ناداشته انها رابرباید که دراین خیمه شب بازی ذوالفقاربرات را هم بکمک خود اورده که خنده دارتراز تصمیم اولی ست باید گفت همه این مسایل ازاین بابت است که رجوی وعضدانلو ازفرط استیصال وپیسی وبدبختی وبی چارگی دست به چنین حماقتهای سیاسی میزنند وخود را ازنظرسیاسی میکشند ، سیاستمدارکه به این روزها که گفتم نیفتاده باشد که حماقت نمیکند وسیاستمداری که حماقت میکند درمرحله نابودی ست که ازاین کارها ازش سرمیزند با امدن کرونا که بحثش دراینجا نیست خیلی چیزها درجهان تعغیرخواهد کرد دراینده نه چندان دورشاهد تعغیروتحولات سیاسی وژئوپلوتیکی وجغرافیایی خواهیم بود اگرکرونا زودترمهارنشود اقتصادها بخصوص اقتصاد امریکا فرو خواهد ریخت نولیبرالی به قهقرا خواهد رفت جنگهای بود ونبود صورت خواهد گرفت کوچهای زیادی را شاهد خواهیم بود کشورهایی تجزیه خواهند شد امریکا قدرتش راازدست خواهد داد حدس بنده این است که امریکا تکه تکه شدن درانتظارش است مگراینکه کرونا بسرعت کنترل شود درغیراینصورت با هرج ومرجهای جهانی روبرو خواهیم بود زمانی که این دوران را پشت سربگذاریم شاید که کشتارها بالاترازجنگ جهانی دوم باشد وتاثیراتش برملتها بیشترازجنگ جهانی خواهد بود وما با ارایش سیاسی جدیدی روبرو میشویم مثل بعد جنگ جهانی حال باید دید درچنین شرایطی جایگاه رجوی وعضدانلو کجاست ودرکجای این نقشه جهانی دیده خواهند شد وقتی دولتهای مقتدرازبین بروند وفرو بپاشند ایا مجاهدین زنده خواهند ماند فکرنکنم به همین دلیل است که اینها مرگ خود را می بینند درنتیجه دست به هرکاری میزنند تا خود را حفظ کنند ایا جان انسانها درچنین شرایطی برای انها ارزش دارد ؟ مجبور هستند سیاست دریوزگی را درپیش بگیرند پیامی که ازدیوارها عبورکرد را اقا وخانم رجوی ، بنده اینطورگرفتم شما را نمیدونم

لینک به منبع

کانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک ها

بهانه جدید مریم رجوی و استراتژی جدید سرنگونی

(پایان)

***

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

وقتی آمپریالیسم با تروریسم آشتی می کندمجاهدين خلق و امپریالیسم

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آیا-کرونا-حمله-بیولوژیک-است/

آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند؟

آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند؟علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم مارس 2020:… بیماریی به این سرعت گسترش پیدا نمیکند. آنهم 14 روز در بدن پنهانی بدون هیچ علائمی زندگی و درعرض چند روز بروز و میکشد و تکثیرمیشود. وقتی به ایران سرایت وگسترش پیدا کرد با حجم تبلیغاتی که در رسانه ها برعلیه چین بخصوص ایران شد وموضوع از حالت بیماری بسمت سیاست چرخید. سوالی که برایم پیش آمد این بود که چرا رسانه های غربی وایرانی های آدمخوار مثل رجوی وعضدانلو و سایردشمنان مردم ایران و رسانه های عربی همه یکصدا یک حرف را میزنند؟ دراینجا بود که شک کردم که این موضوع نمیتواند بیماری طبیعی و یا اپیدمی باشد و به این نتیجه رسیدم که احتمال زیاد ویروس ساخت دست بشر است. آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند 

آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند؟کرونا ، مریم رجوی و این زندانی سیاسی سابق اپوزیسیون

آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند ؟

اجازه بدهید اول کنشهای ذهنی خودم رادراین مدت بگویم تا بهتربتوانیم روی موضوع متمرکز بشویم روز اولی که خبرکرونا درووهان چین بیرونی شد منهم مثل بقیه که خبرها را میخوندم فکرکردم کرونا بیماری طبیعی وسرایت کرده ازخفاش است ولی چند روز بعد دیدم سرعت گسترش ان درچین خیلی زیاد وغیرنرمال است شک برم داشت که این چه ویروس طبیعی ست که اینقدرسرعت گسترش وقدرت کشندگی ان بالاست (بنده نه پزشکم ونه ویروس شناس ونه علمی دراین رابطه ها دارم وتنها دارویی را که می شناسم قدیم اسپرین بود امروزه شده پاراستول دلیل هم این است ازبس درطی سالیان دکترهای رجوی برای هرچیزی پاراستول به بنده دادند ملکه ذهنم شده وبشدت هم ازان تنفردارم چون بیشتربه گچ مدارس ایران میماند که روی تخته سیاه مینوشتیم )همینقدرکه به مسایل پزشکی اشنایی دارم هیچ بیماریی به این سرعت گسترش پیدا نمیکند انهم 14 روز دربدن پنهانی بدون هیچ علائمی زندگی ودرعرض چند روز بروز ومیکشد وتکثیرمیشود وقتی به ایران سرایت وگسترش پیدا کرد با حجم تبلیغاتی که دررسانه ها برعلیه چین بخصوص ایران شد وموضوع ازحالت بیماری بسمت سیاست چرخید

سوالی که برایم پیش امد این بود که چرا رسانه های غربی وایرانی های ادمخوارمثل رجوی وعضدانلو وسایردشمنان مردم ایران ورسانه های عربی همه یکصدا یک حرف را میزنند دراینجا بود که شک کردم که این موضوع نمیتواند بیماری طبیعی ویا اپیدمی باشد وبه این نتیجه رسیدم که احتمال زیاد ویروس ساخت دست بشر است انجایی به قطعیت ویقین رسیدم که بلافاصله وزیرتجارت امریکا گفت کرونا درچین بنفع اقتصاد امریکاست وان گروه ضد ایرانی وصهیونیستی که با رجوی سروکری دارد گفت ویروس ضربه ای به ایران زد که تحریمها نزده بود وروزنامه صهیونیستی دراسراییل نوشت الان زمان عید پوریم است که استرومرخای ایرانی ها را قتل عام کردند واسراییل ازاین فرصت باید استفاده وبه ایران حمله ومثل زمان خشایارشاه ایرانی ها را قتل عام کنیم وجشن بگیریم که رجوی وعضدانلو مثل همیشه سکوت ولال شدند وهیچ موضع ای درقبال ان نگرفتند این فاکتها بیانگرحمله بیولوژیک است تا اینکه ویروس به همه جا وامریکا رسید وان صحنه های غارت فروشگاهها وکتک کاری ها درامریکا وانگلیس والمان وسایرکشورهای غربی به نمایش درامد واقتصاد امریکا را دیروز دررکود کامل فروبرد ازطرف دیگراول وزارت دفاع روسیه وبعد چین اعلام کردند که کرونا ساخته دست بشرودرازمایشگاههای امریکا صورت گرفته ورواج پیدا کرده است والان خیلی ها میگویند ویروس ساخته دست بشروحمله بیولوژیک است بنده هم نوشتم که جهان باید امریکا را بخاطر ان محاکمه وازسازمان ملل وشورای امنیت اخراج کند وقتی درشبکه های اجتماعی بحث حمله بیولوژیک را مطرح کردند

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

تنها کسی که درقبال ان موضع گرفت رجوی وعضدانلو بودند که درسایتها نوشتند بحث حمله بیولوژیک کاررژیم است وعده ای میخواهند رژیم را درببرند درصورتی که این حرف توسط روسیه وچین مطرح شد وحاکمیت ایران هنوز نگفته حمله بیو لوژیک شده ودربرابرخبرها نماینده حاکمیت آمد ورسما آنرا منتفی اعلام کرد. چرا رجوی وعضدانلو به این سرعت واکنش نشان داده وآنرا مردود اعلام کردند چه زیانی به آنها می رسید ؟ امریکا طرف حساب بود ؛ اگرما این فاکتها وداده ها را درکنارهم بچینیم نباید به رجوی وعضدانلو هم شک کنیم که آنها درجریان آن بودند که بلافاصله همراه رسانه ها شروع به زهرپاشی برعلیه ملت ایران کردند وهرروز هزارنفررا میکشد وبه آمارهایش اضافه میکند. هزارهزاربالا میرود. اگرنه این همه تبلیغات شانه به شانه رسانه های غربی مثل بی بی سی ورادیو فردا ورسانه های وزارت خارجه امریکا والعربیه وایران اینترنشنال وتلویزیون خیانت پیشه من وتوسایتهای رجوی وعضدانلو برای چیست ؟ چرا اینقدرهماهنگ عمل میکنند ؟ چرا خواهان برگزاری چهارشنبه سوری ست ؟ مگرنمیداند که چهارشنبه سوری ودورهم جمع شدن ودید وبازدید نوروزی باعث گسترش وکشتاربیشترمیشود پس چرا باز خواهان ان است ؟ آیا نمیخواهد که این سلاح بیولوژیک تاروپود جامعه را گرفته و قدرت را ازبین ببرد تا اسراییل وامریکا حمله وایرانی ها را قتل عام وجشن صهیونیستی بگیرند ؟ وخا خامهای صهیونیست وآدمخوار و ضد بشر خررا روی شونه های خود گذاشته وبرقصند؟ فرق آنها با قدیم دراین است که قبلا بقول قران خرانی بودند که کتاب حمل میکردند و امروزه خرانی هستند که خر را حمل میکنند  و درجشن پوریم می رقصند فیلمها را نگاه کنید

البته کورخونده اند اگررجوی وعضدانلو فکرکرده اند که انتقام بقدرت نرسیدن وحمایت نکردن ملت از انها را میتوانند با دفاع ازحملات بیولوژیکی احتمالی بگیرند سخت دراشتباه هستند واین عملکردها بین مردم ایران ورجوی وعضدانلودریای خون ایجاد کرده وهرگز التیام پیدا نخواهد کرد ورابطه ملت با رجوی ودارودسته اش خوب نخواهد شد ملت ایران انها را تف کرده اند اگرغیرازاین است رجوی وعضدانلو میتوانند به کارهای خود ادامه بدهند

آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند ؟

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ایران-مسئول-شیوع-کروناست-مزخرفات-سریا/

ایران مسئول شیوع کروناست – مزخرفات سریالی مرحوم مسعود رجوی

ایران مسئول شیوع کروناست - مزخرفات سریالی مرحوم مسعود رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم مارس 2020:… شب اولی که رایو بی بی سی ورادیو فردا همراه با العربیه وایران اینترنشنال هماهنگ با هم تبلیغات وجنگ روانی برعلیه ملت ایران را به بهانه کرونا شروع کردند بعد ازخواندن مطالب انها درفیسبوک واینستا نوشتم که هدف محاصره بیشترایران وضربات اقتصادی ست ومی خواهند شیوع ویروس را گردن ایران انداخته وملت ایران را ازنظرروانی خسته ونابود کنند بعد هم که رجوی وعضدانلو وارد بازی شده ونوشتند که قبلا رژیم تروریست صادرمیکرد الان ویروس کرونا صادر میکند که شیوع انرا درتمام جهان به ایران نسبت دادند. ایران مسئول شیوع کروناست – مزخرفات سریالی مرحوم مسعود رجوی 

ایران مسئول شیوع کروناست - مزخرفات سریالی مرحوم مسعود رجویشورش کرونایی در آلبانی – کمپ مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

ایران مسئول شیوع کروناست – مزخرفات سریالی مرحوم مسعود رجوی

ارباب به کمک نوکر شتافت

شب اولی که رایو بی بی سی ورادیو فردا همراه با العربیه وایران اینترنشنال هماهنگ با هم تبلیغات وجنگ روانی برعلیه ملت ایران را به بهانه کرونا شروع کردند بعد ازخواندن مطالب انها درفیسبوک واینستا نوشتم که هدف محاصره بیشترایران وضربات اقتصادی ست ومی خواهند شیوع ویروس را گردن ایران انداخته وملت ایران را ازنظرروانی خسته ونابود کنند بعد هم که رجوی وعضدانلو وارد بازی شده ونوشتند که قبلا رژیم تروریست صادرمیکرد الان ویروس کرونا صادر میکند که شیوع انرا درتمام جهان به ایران نسبت دادند که دراین رابطه درهمین وبلاگ نوشتاری منتشرکردم که هدف چیزی غیرازبردن پرونده ایران به شورای امنیت چیز دیگری نیست ازانجایی که تمامی این حرفها توسط هموطنان افشا وتیرهمه به سنگ خورد ارباب رجوی وعضدانلو یعنی پادشاه وولیعهد عربستان بدستور امریکا و نتانیاهو وارد گود شده ودریک اطلاعیه رسمی که سه روز پیش بیرون دادند گفتند که ایران عامل شیوع بیماری کرونا به تمام جهان است وجهان باید رابطه اقتصادی وتجارت را که برای جهان خطرناک است با ایران را قطع کند ومرزهای ایران را بخاطرجلو گیری ازشیوع بیشترکرونا ببند د وایران را قرنطینه کند این حرف یعنی اینکه ایران را باید محاصره زمینی هوایی ودریایی کرد انهم به بهانه کرونا یعنی خواسته رجوی وعضدانلو را تکرارکرده اند همان خواسته ای که سالیان است خواهان ان می باشند بیخود که نیست از محاصره ملت یمن وکشتارکودکان وزنان ومردان غیرنظامی به بهانه ایران حمایت میکند واین عمل ننگین وضد بشری را مقابله با ایران میداند هدف ازاین مواضع این است که درنهایت همان بلا را سرملت ایران بیاورند وارتش امریکا واسراییل را بعنوان نیروهای انقلابی ایران جا بزنند ووارد ایران کرده کشوررا نابود وتجزیه کنند هدف نهایی رجوی وعضدانلو همین است ولی باید بداند که ملت ایران ازتاریخ وعملکرد وحشی های عربستان از1400سال پیش بخوبی اگاه است ومیداند که این وحشی ها ودشمنان بشرحتی اب را روی خانواده خود می بستند میدانند که سیاستمداران کثیف ونوکرعربی درطی سالیان چه بلایی برسرملت ایران اورده اند میدانند که زنان ودختران وپسران ایران را به کنیزی وبردگی بردند وازخون مردم ایران اسیابها را بگردش دراوردند انهم توسط سعد ابن ابی وقاص وخالد ابن ولید ها که رجوی با افتخارسعد را فاتح ایران وقهرمان مسلمانان یاد میکرد وخالد را شمشیر اسلام رجوی وعضدانلو بدانند که ملت ایران ریشه اسلام سیاسی را ازخاک ایران بیرون خواهند کشید وبساط وقاص ها ولیدها رجوی وعضدانلو ها ورضا پهلوی وتجزیه طلبان را جمع خواهند کرد

چند وقت پیش یکی ازاین عربستانیها که معلوم بود ایرانی های مزدوربرایش فارسی نوشته اند شاید هم که رجوی وعضدانلو این کاررا کرده باشند نوشته بود ما عربها 1400سال است که برفکرودین شما مسلط هستیم ودین اسلام رابرای شما به ارمغان اوردیم و…..منهم برایش نوشتم که ملت ایران جنایتهای شما را فراموش نکرده وما نخواهیم گذاشت فراموش کنند وبدانید که ریش وریشه شمایان را خواهیم سوزاند وبساط ننگین شما با سمبلهایتون را ازایران جاروب خواهیم کرد منتظرانتقام سخت ونابود کننده ملت ایران باشید درضمن به پادشاه وولیعهد هم پیام برسان وبگو که منتطرباش ملت ایران بسراغ شما ونوکرانتون یعنی رجوی وعضدانلو ورضا پهلوی وتجزیه طلبان خواهند امد فعلا ارامکو وموشکهای یمن وضربات زمینی که درشهرهای یمن خوردید را داشته باشید تا ملت ایران مستقیم بسراغتون بیایند وفکرکرد که بنده هم رجوی وعضدانلو هستم که بخواهم با این حرفها وپیامها جا بزنم وبترسم والتماس کنم ، جهت یاد اوری به رجوی وعضدانلو این پیام را عمدا نوشتم تا بدانند اربابانش را لجن مال خواهیم کرد اربابان تروریست ووهابی وادمکش ووحشی وصهیونیزم هار وامپریالیسمی که ملتها را با سلاح بیولوژیک وگلوله های الوده به اورانیوم وبمب اتم مورد حمله قرارمیدهدومیکشد وشمایانی که حرفهای انها را برعلیه ملت ایران ازهزارخواره هزارباربیرون اورده نوشخوارودوباره می بلعید تا زمینه کشتارملت ایران را فراهم کنید ما را با این پیامها نترسانید

دراشرف چند باراین دوبیت شعررا برایت نوشتم باز یاد اوری میکنم که

دلی داروم که ازسلطان نترسه     که مرد ازکند وزندان نترسه

دلی داروم مثال گرگ گشنه        که گرگ ازهی هی چوپان نترسه

ملت ایران از شتافتن پادشاه وولیعهد تروریست به یاری رجوی وعضدانلو نخواهد ترسید شمایان فعلا به گله چرانی گله های شتروهابیت مشغول باشید تا روزیتون قطع نشود ترساندن ملت پیش کش

ایران مسئول شیوع کروناست – مزخرفات سریالی مرحوم مسعود رجوی

بهانه جدید مریم رجوی و استراتژی جدید سرنگونی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ویروس-کرونا-و-جنگ-روانی-مریم-عضدانلو/

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلوعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم مارس 2020:… هدف مجاهدین جنگ روانی وسیاسی ست که از کرونا سو استفاده و برعلیه ملت ایران سم پاشی میکند ونوشتیم که در اقدامی هماهنگ تمامی رسانه های فارسی زبان که دشمنان رسانه ای مردم ایران هستند هیچ هدفی غیرازناامید کردن مردم ندارند و میخواهند از کرونا شورش بوجود بیاورند که میتوان به رادیو ملکه انگلیس و رادیوهای پمپئو آدمخوار و العربیه و رادیو های آلمان و رسانه ضد ایرانی من وتو و ایران اینترنشنال و شبکه های اجتماعی اشاره کرد وهمه میگویند حاکمیت دروغ میگوید  و آمار بالاست. ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو#mektrolls آخرین تیر ترکش رجوی

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

جنگ روانی مریم عضدانلو همراه با دشمنان مردم برعلیه ملت ایران

اززمان شروع کرونا چندباردراین باره مطالبی را نوشتم ویاد اوری کردم که هدف مجاهدین جنگ روانی وسیاسی ست که ازکرونا سو استفاده وبرعلیه ملت ایران سم پاشی میکند ونوشتیم که دراقدامی هماهنگ تمامی رسانه های فارسی زبان که دشمنان رسانه ای مردم ایران هستند هیچ هدفی غیرازناامید کردن مردم ندارند ومیخواهند ازکرونا شورش بوجود بیاورند که میتوان به رادیو ملکه انگلیس ورادیوهای پمپئو ادمخوارو العربیه ورادیو های المان ورسانه ضد ایرانی من وتو وایران اینترنشنال وشبکه های اجتماعی اشاره کرد وهمه میگویند حاکمیت دروغ میکوید واماربالاست ، بنده فرض میگیرم درایران 75 میلیون ایرانی به کرونا مبتلا وتا به امروز 15 میلیون نفرفوت کرده اند ، سوالی که پیش میاید ایا با این اماری که بنده دادم اگرواقعیت داشته باشد درد بی درمان انها حل میشود وازاینهمه تبلیغات دست برمیدارند؟ باید قاطعانه وبا جدیت تمام گفت خیر حل نمیشود ، زیرا درد بی درمان انها مرگ وبیماری مردم نیست درد انها استفاده سیاسی برای بزیرکشیدن حاکمیت وایجاد جنگهای داخلی وتجزیه ایران است فقط دراینصورت راضی میشوند وهدف دوم انها ایجاد جنگ روانی واسترس دربین مردم ایران است تا دیگربارمثل جنگ جهانی وسالهای 1917 تا 1919 که انگلیس با ایجاد قحطی ده میلیون ایرانی را قتل وعام کرد دوباره اینبار 50 میلیون قتل عام کند برای همین ازروز اول  حنجره دریده ملکه که همان رادیو ضد بشروجنایت بی بی سی باشد شروع به سم پاشی کرد وبقیه پشت انرا گرفته اند ودراین میان عضدانلو ومجاهدین وشورای کثیف انها وهواداران نکبت وفاسد وهرجایی ودهان دریده وگند گاو چاله دهانهایش همین خط را پیش میبرند وقمه کشان صهیونیزم وپمپئو وبرایان هوک شده اند اگرملکه انگلیس وعضدانلو فکرکرده اند با این کارها ملت ایران را مایوس وناامید میکنند وانها رابه درون خود برده وبا ایجاد استرس کشتارجمعی راه می اندازند کورخوانده اند ملت ایران گرفتاراین بازیها نخواهند شد ورگ وریشه دشمنانش را با تبرقطع خواهد کرد اگرانگلیس توانست با قحطی وکشتارملت ایران را بزانو دربیاورد این بارهم با ایادی ونوکران ایرانی خودش خواهد توانست ، بهمین دلیل ازدیروزبنده شروع به انتشاراهنگهای شاد ورقص کرده ام تا ملت ایران انهایی که میخوانند وگوش میدهند ازاسترس که اصلی ترین دوست کرونا ست را درهم بکوبند وملت ایران باید شبانه روز شادی کنند وشاد باشند واسترس را ازبین ببرند ومبارزه با استرس ورعایت بهداشت اصلی ترین ونیازمبرم جامعه می باشد باید برای ان کوشید وشاد بود وپوزه ملکه ونتانیاهو پادشاه عربستان وشیخک امارات وادمخواران امریکایی ودرراس دشمنان ملت ایران رجوی وعضدانلو را بخاک مالید ،

آهای مریم عضدانلو فاسد وحرمسراداررجوی نخواهیم گذاشت تو با عملکرد ضد ایران وایرانی به ارزو های خودت برسی واسترس وجنگ روانی راه بی اندازی وملت ایران را کشتاروخوشحالی کنی تبلیغات چی های امروز عاملان کشتارجمعی هستند که باید محاکمه ومجازات بشوند ملت ایران برای نابودی دشمنان وکرونا هرچقدرمیتوانید استرس را ازخود دوروشاد وخندان وسرحال باشید ودهان یاوه گویان وزوزه های ملکه ونتانیاهو گونه را خرد وخاکشیرکنید درد بی درمان اینها که امارمبتلایان وفوت شدگان نیست درد اینها نابودی ایران است ازعضدانلو گرفته تا من وتو تا سلبریتی های بی هویتی که برای پول به عربستان میروند وجلو شیخکهای عربی زانو میزنند شرم وننگ برانان باد که هیچ انسانیت وعرق ملی وهویت ایرانی درانها باقی نمانده است یا ازاسلام سیاسی دفاع میکنند وبنام اسلام میخواهند نان بخورند ویا با رفتن بسمت اسلام سیاسی انهم ازنوع وهابی واخوانی میخواهند به ارزوهای خود برسند وکیف سامسونت پول بگیرند وبرگردند وقتی تاریخ را میخوانیم ازاین حرام لقمگان که باعث شکستهای متعدد مردم ایران درمقاطع مختلف بوده ایم کم نداریم اززمان اشکانیان وساسانیان وخوارزمشاهیان وصفویان وقاجاریه وپهلوی بوفورازاین ادمهای بی هویت وخائن ایران زیاد بخودش دیده است که بخاطرپول دست به هرخود فروشی میزنند ورجوی هم ازقبردرمی اید واطلاعیه کفن ودفن میدهد ای خاک برسرمجاهدین به چه پیسی افتاده اند فقط این را کم دارند که رجوی درس غسل وطهارت ونجاست بدهد وازرهبرعقیدتی عبور وبه مرحله ولایت برسد بشود ایت شیطان گرچه امروز هست چه قبول داشته باشد وچه نداشته باشد بنده که چیزی بنام ایت الله یا نشانه خدا را درروی زمین قبول نداشته وندارم هرچه هست نشانه شیطان است ولاغیربا ارزوی نابودی کرونا وسایرویروسها درجهان که برعلیه ملتها حرکت میکنند ملت پیروزند وسیاستمداران کثیف روبه اضمحلال ونابودی هستند قدرت مندان امده اند ورفته اند ولی ملتها همچنان پایدارواستوارمانده اند وخواهند ماند زیرا که خصلت تکامل  پیش رفت وماندگاری ملتها ونابودی دشمنان انهاست این یکی ازقوانین یکسویه وسرسخت تکامل است که هرکس برضد ان اقدام کند میرایی حتمی ست سرنوشت رجوی یکی از همین نشانه های قانون تکامل است درچه خواری وخفت وبدبختی دربغل پادشاه تروریست ووهابی وجنایتکار تسلیم عزرائیل شد ورفسنجانی که رجوی میخواست اورا رییس جمهورکند دراستخرفرح چگونه مرد درس بگیرید بدبخت های بیچاره

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

بهانه جدید مریم رجوی و استراتژی جدید سرنگونی

*** 

***

صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلقجناب رجوی ، ضیافتی در کار نیست ، خر داغ می کنند !

کرونا ، مریم رجوی و این زندانی سیاسیسالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی

همچنین: