بهانه جدید مریم رجوی و استراتژی جدید سرنگونی

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و ششم مارس 2020:… ببینیم سال 99 چطوری مثل مرتضی میخواهد به تهران برود؟ کرونا ملت را کشتارکند. حاکمیت قرنطینه نکند. امریکا تحریم تمام عیاربکند. دارو وغذا نگذارد به مردم برسد. امریکا واسراییل وناتوی عربی به ایران حمله نظامی و ملت وکشور را نابود وویران بکنند. مردم زیرفشاربه خیابون بریزند وحاکمیت را سرنگون بکنند. من با کوله پشتی که پراز بادام هندی و چلو کباب اهدایی آدمخواران است با هواپیمای آلبانی به ایران بروم. اینهم راه حل و خط و استراتژی جدید آقا و خانم مبارز است. کیسه گشادترازاین میشود بر سر نیروها وهواداران درسال 99  کشید؟ کوله ام را بیاد و برکولم بزار، بند جدید انقلاب مریم است. تا از این بند عبورنکنند ازسرنگونی خبری نیست. سوال. آیا نیروها امسال از این بند عبورمیکنند یا نه ؟ یا اینکه آخرسال مثل همیشه دبه درمی آورد و جرزنی را شروع میکند که چون شما از بند عبورنکردید وکوله را نیاوردید و بر پشت رهبرعقیدتی نگذاشتید نتوانستیم سرنگون کنیم؟ بهانه جدید مریم رجوی و استراتژی جدید سرنگونی