بهزاد علیشاهی: چرا سازمان مجاهدین یک” فرقه ” خطرناک است و یک سازمان سیاسی نیست؟

بهزاد علیشاهی: چرا سازمان مجاهدین یک” فرقه ” خطرناک است و یک سازمان سیاسی نیست؟

ویرایش ج. سالور،  ایران اینترلینک، سیزدهم دسامبر 2014:… سازمان مجاهدین می کوشد تا با خون ” کشته شدگان عضو ” برای خود مقبولیت ومشروعیت ایجاد نماید واین درحالی است که چنین نیست و سابقه نشان می دهد که تعداد کشته های یک گروه با مشی ترور یستی وخشونت گرایی هیچ مشروعیت ومقبولیتی برای آن گروه ایجاد نکرده ونمی کند _ و قتی با اعضاوهواداران این فرقه روبرو می شوی واز آنها دربار …

بهزاد علیشاهی: آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

ریزش در شورای ملی مقاومت رجویمجتبی رشیدی: اجلاس میان دوره یا وحشت از فروپاشی شورای دست ساز رجوی

https://iran-interlink.org

چرا سازمان مجاهدین یک” فرقه ” خطرناک است ویک سازمان سیاسی نیست ؟ ( پژوهشگر _ بهزاد علیشاهی )

تدوین وویرایش ج.سالور

بهزاد علیشاهیمقدمه _ آقای بهزاد علیشاهی عضو سابق فرقه رجوی بی شک یکی از موثر ترین ومفید ترین منتقدان این فرقه می باشد _ علیشاهی بیش از 20 سال از عمر خودرا دراردوگاه های فرقه رجوی گذرانده و پس از حمله امریکا به عراق موفق به فرار ازاشرف و این تشکیلات مخوف گردیده است _ علیشاهی مطالب ودیدگاه های خود درباره این فرقه را دریک وبلاگ با نام ” حسن زبل ” منتشر می نموده است _ علیشاهی علاوه بر نویسندگی یک برنامه ساز ومجری مسلطی است که بیشترین افشاگری ها درمورد این فرقه منفور را درکارنامه فعالیت های روشنگرایانه خود ثبت نموده است _ گفتگو با مرجان ملک _ ربابه شاهرخی _ وزنده یاد شمس حائری از دیگر فعالیت های ایشان می باشد _ طبیعی است که دستگاه سرکوبگرفرقه رجوی حساسیت بسیاری درمورد ایشان داشته باشد وبهمین دلیل سران اینفرقه ” توطئه سازمان دهی شده ” کثیفی را علیه ایشان طراحی کرده و به اجرا گذاشتند _ ودراین راستا برای محو ردپای خود از این توطئه از سایت وابسته ومشکوک ” ایران گلوبال “جهت انتشار خبر دستگیری نامبرده درهلند استفاده نمودند _ این خبر بعدها توسط همسر نامبرده مورد تائید قرارگرفت _ گرچه بطور دقیق اتهام نامبرده در هاله ای از ابهام قرار داشته وچندان مشخص نیست ولیکن آنچه مسلم است ” دست های دسیسه گر فرقه رجوی “دراین ماجرا کاملا پیداست _ بهمین دلیل نگارنده بخاطر حمایت وسپاسگزاری از ایشان تصمیم گرفتم متن دو نوار پژوهشی نامبرده را که بسیار مفید وسازنده هستند انتخاب و درقالب یک نوشته پیاده نمایم _ امید وارم مشکلات قانونی ایشان هرچه زودتر برطرف شده ونامبرده به جمع ” آگاهی رسانان ” بازگردد_توضیح اینکه این نوشته یک برداشت آزاد_ خلاصه وتدوین شده ازسخنان ایشان دراین نوار می باشد _دنبالک قسمت اول _.


https://www.youtube.com/watch?v=k_UO56vWAzc

چرا سازمان مجاهدین ( فرقه رجوی ) خطرناک است ؟

سازمان مجاهدین یک فرقه است چراکه برای خود یک حریم وحرمت وتقدس ایجاد کرده که نباید به آن نزدیک شد _ نمی توان عملکرد آنرا مورد نقد قرارداد _ بهمین دلیل است که باید انرا یک فرقه نامید چراکه هم سازماندهی یک گروه سیاسی راندارد وهم کوشش هایش ( مجاهدت ) هیچ ربطی به مردم ایران وتلاش برای رهایی ایران ندارد _هدف مسعود رجوی تنها نگاهداری تشکیلات این فرقه می باشد _ فعلا که بازار مکاره اپوزسیون برون مرزی حکومت ایران داغ است دارد او دراین بازار مشغول است ودراین راستا افراد خودرا به مسلغ برده و از آنها اسیر ذهنی می سازد _

سازمان مجاهدین می کوشد تا با خون ” کشته شدگان عضو ” برای خود مقبولیت ومشروعیت ایجاد نماید واین درحالی است که چنین نیست و سابقه نشان می دهد که تعداد کشته های یک گروه با مشی ترور یستی وخشونت گرایی هیچ مشروعیت ومقبولیتی برای آن گروه ایجاد نکرده ونمی کند _ و قتی با اعضاوهواداران این فرقه روبرو می شوی واز آنها دربارعلملکرد وانحرافات واشتباهات سئوال می نمایی آنها بدون اینکه پاسخی ارائه نمایند دربهترین حالت ممکن به سابقه جنگ و خشونتگرایی وشمار کشته شده گان خود اشاره کرده واز هرنوع بحث وگفتگو می گریزند چراکه درچهارچوب مناسبات فرقه دستور وفرمان ” تمامی اقددامات _ فعالیت ها ” ونتایج آن که از جانب رهبر فرقه صادر شده ” مقدس _ والاترین و برترین وبی نقض ترین ” اقدام ممکن به شمار می روند … !

سایت دکتر مسعود بنی صدر ” متخصص فرقه ها “

http://www.ridc.info/1.html

فرقه چیست ومناسبات فرقه ای کدامند ؟

فرقه ها تشکیلاتی هستند که شکل وفرم خاصی نداشته و در نوع اقدام وهدف می توانند باهم متفاومت می باشند _ گرچه آنها دراصولی باهم اشتراک نمادی دارند _ یکی از این برجستگی ها چیرگی فکری و کنترل ذهنی افراد توسط ” رهبر ” فرقه می باشد درچنین حالتی یک نوع مناسبات درون فرقه ای ایجاد می گردد که این مناسبات با بیرون ونمای این فرقه کاملا متفاوت ودرتظاد می باشند وبهمین دلیل کسانی که ازبیرون مناسبات به دلایل متفاومت جذب این فرقه گردیده از انچه دردرود این مناسبات گذشته ومی گذرد را باور نکرده وبه دیده تردید بدان می نگرند .

فرقه ها دارای سه مشخصه وشناسه خاص هستند که عبارتند از _ اول _ وجود یک رهبرکاریزماتیک درراس فرقه _ معمولا رهبران فرقه خودرا فرازمینی وفرانسانی معرفی کرده وفرامین ودستورات خودرا به منابع متافیزیکی متصل می نمایند _ دوم _ اقناع اجباری درمناسبات تشکیلاتی _اموزش طرح ه وبرنامه ها برای تعریف وخلق ” ارزشهای تازه “ومخدوش کردن ارزش های پذیرفته شده درجامعه وترسیم وتعین اهداف رهبر فرقه _ سوم _ ” ایده آل سازی یعنی کمک افراد اقناع شده به ” اقناع اجباری دیگران ” گروهی که زودتر اقناع شده وظیفه اقناع اجباری و اطاعت پذیری دیگران رابعهده می گردند .

گزارش ایالت متحده چکیده ها واندیشه هاوافکار” ادولف هیتلر ” می تواند جهت شناخت فرقه رجوی کارساز باشد _ آموزه های هیتلر : هیچوقت نگذارید مردم دلسرد شوند _ هیچوقت خطا وتقصیر را نپذیرید _ هیچوقت تصدیق نکنید که دشمن ممکن است صفت خوبی داشته باشد _ هیچوقت جایی برای جایگزینی باقی نگذارید _ در آن واحد روی یک دشمن متمرکزشوید وهمه تقصیرهارا به گردن او بیاندازید _ مردم دروغهای بزرگ را زودتر از دروغهای کوچک باور می کنند_اگردورغی را مدام تکرار کنید دیر ویازود مردم انرا باور خواهند کرد .

فرقه رجوی گرچه سالهاست ادعای سرنگونی حکومت ایران راشعار می دهد ولیکن این شعارها ” ظاهری وتبلیغی ” است وهدف اصلی وپوشانده شده اجرای دستورات وحفظ جان رهبر عقیدتی است _ بهمین چهت هرچه رهبرمی گوید از نظر اعضای فرقه ” صحیمح و بجاست ” حتی اگر هیچگونه ربطی به اهداف فرقه نداشته باشد دراین راستا می توان به اجرای فرمان خودسوزی درسال 2003 دراروپا _ اجرای فرمان درگیری با نیروهای عراقی _ واقدامات متعدد دیگری درتاریخچه این فرقه اشاره نمود .

تقسیم بندی پروفسور ” دوول ” درمورد مشخصات فرقه ها _ چهار ویژگی

1 _ انطباق ( اهداف فردی فدای انطباق با اهداف رهبری )

2 _ بهره کشی ( قدرت بدون اخلاقیات وسواستفاده از اعضا )

3 _ مخدوش سازی ذهن ( فریب و دستکاری ذهنی جهت مطیع سازی افراد )

4 _ ایچاد وابستگی ( مخدوش نمودن فردیت و وابستگی مطلق افراد به عقاید رهبری )

دنبالک به قسمت دوم سخنان بهزاد علیشاهی ( نویسنده وپژوهشگر )


https://www.youtube.com/watch?v=AO6HrS_Omfw

شش ویژگی فرقه های خطرناک …

1_ رهبر فرقه ( کاریزما _ جذاب _ مستبد )

2_ پیروان فرقه ( درحالت بحران های روحی به فرقه می پیوندند )

3_ پیروان فرقه _ رهبر را ایده آل _ بلامنازع _ مستبد می کنند

4_ رهبر فرقه _ هرگونه عدم موافقت ویا مخالفت احتمالی باخودرا به روش های مختلف سرکوب می کند

5_ اعضای فرقه ها بگونه ای دائم درگیر (کار ویا بیگاری ونشست ) باید باشند

6 _ تاثیرات مخرب طولانی مدت از طرف رهبر فرقه درمناسبات تشکیلاتی بر پیروان فرقه

مشخصات کلی رهبر و اعضای یک فرقه خطرناک ( رجوی )

الف _ رهبری فرقه >>> خودشیفتگی ( علاقمندی شدید به خود ) _ احساس برتری جویی ( احساس وادعای تمایز خود نسبت به دیگران ازهمه جهات ) _ داشتن آرزوهای غول پیکر ( دوراز دسترس ومحال ) _ اعتماد به نفس بیش از اندازه معمول ( وصل کردن خود به ماورای طبیعت ) _ قدرت بیان ( مجهز به سلاح _ کلاشی _ فریبکاری _ دروغگویی _ شارلاطانی )

ب _ پیروان فرقه >>>> جهان بینی سپیدویاسیاه _ پذیرش توجیه وسیله جهت رسیدن به هدف _ فداکاری وازجان گذشتگی برای حفظ جان رهبر و اهداف فرقه _ وفاداری به رهبرفرقه _ اطاعت مطلق از امیال وخواسته های رهبر فرقه

سرانجام ونهایت وپایان فرقه ( رهبر و اعضا)

یکم _ رهبرفرقه _ از آنجایی که تلاشی وفروپاشی نهایت وسرانجام همه فرقه هاست _ بنابراین رهبر فرقه پس از تحمل شکست های پی درپی و عدم موفقیت ونرسیدن به اهداف خود یا ازفشار روحی _ روانی دیوانه شده و. خودکشی می کند و یا دراثر ابتلا به بیماری های رنگارنگ به سخت ترین شکل ممکن می میرد

دوم _ پیروان فرقه _ بی آیندگی _ تحمل شکست _ خواری وزبونی _ وازدست دادن فردیت باعث می گردد اعضای فرقه یا خودکشی وخودسوزی کنند ویا دربهترین حالت ممکن بصورت یک بیمار میتلا به انواع بیماریهای روحی _ روانی درشرایطی دشوار مرگ را در آغوش بگیرند .

سوم _ نتیجه وپایان فرقه ها بعنوان زائده های خطرناک جامعه بشری و ناهماهنگ با تمدن و دانش روزبشر حتمی وبی تردید است آنچه از فرقه ها باقی می ماند خاطرات تلخ وتاریخی است که حکایت از ظهور وسقوط فرقه ها ی مخربجکایت می کند

تدوین و ویرایش _ ج.سالور 2012/12/14

***

گزارش روزنامه مهم هلندی از وضعیت آقای بهزاد علیشاهی در تاریخ سه شنبه ۱۹ اوت ۲۰۱۴

آیا سازمان مجاهدین خلق می تواند با توطئه آقای بهزاد علی شاهی را وادار به سکوت کند

همچنین:

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسند؟ (هشتم نوامبر ۲۰۱۳)

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسندبهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، هشتم نوامبر 2013: …  مجاهدین با یک حرکت  چند تا نشان را زدند. یعنی در واقع چند را سوتی را با هم دادند. اولا که یک اطلاعیه داده بودند در روزنامه های بزرگ که آن را از قول آن روزنامه ها همه جا می گفتند. البته نمی گف

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسند (قسمتهای اول و دوم)

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسندبهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و ششم اکتبر 2013: … سی مهر سالگرد انتخاب شدن خانم رجوی است به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال.اما این که  چه کسی این خانم رجوی را بعنوان رئیس جمهور انتخاب کرد و چطور انتخاب کرد که  ده پانزده

متدولوژی متداول مجاهدین

بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، نوزدهم ژوئیه 2013: … مجاهدین برای پیش برد کارهایشان از یک روش ثابت وحالا دیگر نخ نما استفاده میکنند برای آنها مهم نیست که این شیوه به نتیجه میرسد یا نه , بعد از سالیان حالا دیگر استفاده از شیوه ثابت مهم تر از نتیجه است چرا که خودی ها به نتیجه بخشی آن طبق

کلیپ ویدئویی گزارش از آکسیون اعتراضی جداشدگان از فرقه رجوی در میدان تروکادرو پاریس

کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، پاریس، بیست و چهارم ژوئن 2013: … روز جمعه بیست و یکم ژوئن جداشدگان از فرقه رجوی در میدان تروکادرو گرد هم آمدند تا با برگزاری میز کتاب و یک آکسیون افشاگرانه و اعتراضی اقدامات سرکوبگرانه این فرقه را برملا ونسبت به تحرکات آنان هشدار دهند.  کلیپ ویدئویی گزارش از آکسیون

آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، سیزدهم می 2013: … اما سئوال این است : آقای رجوی شما بعنوان یک نیروی متشکل مدعی, که خود را یگانه آلترناتیو میداند؛ بغیر از دل بستن به این امیدها و سحر و جادو و توهم * آیا تاکنون خودتان منشاء تاثیری هم بوده اید ؟ آیا اصلا برای این سرنگونی که میگویید است�

فرهنگ خواهر کشی در سازمان مجاهدین (فرقه رجوی)

بهزاد علیشاهی، وبلاگ حسن زبل، دهم می 2013: …  و حالا که به هدفشان نرسیده اند اینجور واکنش نشان میدهند , هشت نفر را بیحاصل به کشتن دادید جز اینکه طبق گفته ایرج مصداقی فقط چند صباحی رسانه ای شدن نامه او را توانستید به تاخیر بیندازید , آقایان مجاهد بس است فرهنگ به کشتن دادن و حکم