به کمیته ای از خانواده ها اجازه تحقیق بدهید (+ مسعود رجوی مسئول اول کشتار)

به کمیته ای از خانواده ها اجازه تحقیق بدهید (+ مسعود رجوی مسئول اول کشتار)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هشتم نوامبر 2015:…  ما بعنوان گروهی از اعضای خانواده های گرفتار شدگان درلیبرتی ، ضمن اعلام نگرانی ازاین وقایع، چاره ای جز تکرار پیشنهادات قبلی خود دایر براینکه: 1- درانتقال این افراد نهایت سرعت معمول داده شود تا باچنین مشکلات وفجایعی که هراز چندگاهی درآنجا میگذرد ، مواجه نگردند. 2- درطول پروسه انتقال ، کمیته ای ازاعضای خانواده های داوطلب تشکیل شده …

خانواده های گروگانهای فرقه رجوی بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

به کمیته ای متشکل ازاعضای خانواده های ساکنین لیبرتی ، اجازه تحقیق و دخالت داده شود!

لینک به منبع

دراطلاعیه ی دیروز دبیرخانه شورای باصطلاح ملی مقاومت ایران آمده است:

” امروز، جمعه 15آبان برای هشتمین روز متوالی نیروهای عراقی از ورود مواد غذایی، دارو، سوخت و دیگر نیازهای اولیه ساکنان جلوگیری کردند. از آنجایی که همه زیر ساختها و سیستمهای حیاتی کمپ با برق کار می‌کند و برق لیبرتی به‌طور کامل توسط ژنراتورها تأمین می‌شود، جلوگیری از ورود سوخت تأثیر خود را بر همه امور کمپ از جمله سیستمهای گرم کننده و سرد کننده و پخت و پز و… می گذارد “.

در توضیح خبر آمده است که این مشکل باطلاع دولت عراق و نماینده سازمان ملل متحد رسانده شده وتاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است.

این خبر ممکن است راست یا دروغ باشد اما مسئله دراینجاست که باند رجوی اینقدر دروغ گفته وخود را به صفت چوپان دروغگو متصف کرده که نمیتوان میزان صحت وسقم قضیه را دریافت!

بنابراین ما بعنوان گروهی از اعضای خانواده های گرفتار شدگان درلیبرتی ، ضمن اعلام نگرانی ازاین وقایع، چاره ای جز تکرار پیشنهادات قبلی خود دایر براینکه:

1- درانتقال این افراد نهایت سرعت معمول داده شود تا باچنین مشکلات وفجایعی که هراز چندگاهی درآنجا میگذرد ، مواجه نگردند.

2- درطول پروسه انتقال ، کمیته ای ازاعضای خانواده های داوطلب تشکیل شده وبرای مدت معین ومحدودی که این اسرای رجوی منتقل میشوند ، با استقرار در جنب این کمپ ، برامور معیشتی آنها نظارت داشته ومانع نقض احتمالی حقوق آنها گردند.

3- کمیته ی منتخبین خانواده ها باید اختیارات نظارت بر رفتارهای گماشتگان رجوی هم داشته باشند و درهمراهی با نیروهای بین المللی ، مانع تضییع این حقوق توسط باند رجوی هم باشد.

گروهی از خانواده های اسرای رجوی درلیبرتی عراق

استان آذربایجان شرقی

ایران

رونوشت:

مسئول کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در عراق جهت مساعدت.

بازهم رجوی مسئول اول کشتار لیبرتی است!

لینک به منبع

آقای محمد اقبال از پرنویسان باند رجوی است و برخلاف اعتراضی که به استعمال ادبیات لمپن مآبانه دارد، خود درنوشته هایش به حد وفور ازاین ادبیات جریان های افراطی ومرتجع، بهره زیادی میبرد!

او دریک مقاله ی بلند بالا وخسته کننده اش کوشیده که ثابت کند که گویا این لیبرتی نشینان ازسر آزادی بی حد وحصری که رجوی به آنها داده ، یکباری هم هوس رفتن به زیارت کربلا را هم داشتند که نیروهای عراقی مانع شان شدند؟؟!!

دراینجا سئوال میشود که آیا اگر مامورین عراقی اجازه دهند که همه ی این افراد مشرف شوند، چه درصدی ازآنها به اردوگاه بازمیگردند؟!

نکند آن چند نفر که اجازه خروج داشتند خیلی خودی بودند وبرای ایجاد تنش درعراق وارتباط گیری ها با سلفی ها و… ( عشایر انقلابی عراق ) ماموریت داشتند؟!

رهبر شما که اجازه ی حضور افراد در جلوی کمپ ودیدار خانواده ها را نمیدهد ، بادیدن سروکله یک مامور صلیب سرخ، شیپور جمع زده میشود که چشم نامحرم صلیب سرخ؟! به آنها نخورد، چگونه اجازه خواهد داد که این اسرا ازاردوگاه خارج شوند.

هدف اصلی این مقاله آقای اقبال، تبرئه ی مسعود رجوی از اتهام سنگینی است که هم اعضای خانواده های قربانیان او وهم دوستان سابق شان که ازاین مناسبات استبدادی رها شده اند ، براو وارد کرده اند.

عنوان مقاله ی مورد بحث ” خود فروختگان به وزارت و پس خوری انجمن نجاست ” نام دارد ودرپاراگرافی ازآن میخوانیم:

” …اکنون و بعد از چهار سال وقتی نگاه می کنم، بازهم موضوع بسیار ساده است: افرادی در لیبرتی هستند، محاصره و در زنجیر و بی دفاع. خوب رژیم ولایت فقیه آنها را کشته و پاره پاره می خواهد و یا تسلیم شده؛ بنابراین این رژیم اولین مانع انتقال است، سیاست مماشات هم درست در همین راستا حرکت می کند. اعضای نیروی تروریستی قدس در خارجه، همان شاعرکان و پلیدکان و توابکان و سایرین نیز به شکلهای مختلف مجری و منفذ همین سیاست هستند “.

این هموطن ما بدون اینکه به زندان واقعی ساکنان کمپ لیبرتی اشاره کند که توسط آموزه های شیطانی ودستگاه مغزشوئی رجوی پدید آمده و علت اصلی اقامت آنها درآنجاست ، نعل وارونه زده ودیگران را متهم بانجام این کار کرده وطوری وانمود میکند که انگار کسی میتواند مبارزه کند که لزوما باید ساکن عراق باشد و غیر ساکنین درعراق اساسا قادر به مبارزه نیستند!!

اگر غربی ها شما را بخاک خود راه نمیدهند ، ممکن است باین دلیل هم باشد که شروط شما- مخصوصا انتقال جمعی واقامت دریک پادگان مستقل وتحت ریاست رجوی – واقعا هم غیر قابل پذیرش است واین مسئله مانع اصلی انتقال آنهاست.

رجوی دقیقا خواسته هایی از کشور های ثالث دارد که ازاول هم میداند پذیرفته نخواهد شد. چرا که حضور پادگانی شما بدان شکل وشمایلی که رفت، سودی مثلا برای آمریکا که همسایه ایران نیست ودرمرزهایش قادر به استفاده خرابکارانه ازشما نمیباشد، ندارد.

تنها امکان عملی حضور دسته جمعی شما در خارج ازکشور ، عراق تحت تسلط صدام بود که با سرنگونی اش، علت وجودی حضور جمعی شما هم ازبین رفت !

آقای اقبال بازهم فرافکنی کرده و تلاش دارد یک مسئله ی بغلط طرح شده را حل کند:

” …چرا رژیم مانع انتقال است؟ چون مقاومت را آلترناتیو خود می بیند. از مقاومت، از دورترین هوادار مقاومت وحشت دارد، می ترسد. وگرنه شلیک هشتاد موشک به درون یک زندان نیم کیلومتر مربعی از سوی یک رژیم حاکم که مدعی است باید در تمامی امور بین المللی و منطقه یی طرف حساب قرار گیرد، چه معنایی دارد؟ بنا به اخباری موثق هم که از درون رژیم می رسد، ارزیابی وزارت خارجه روحانی این است که این عملیات «به زیان جمهوری اسلامی» تمام شده. نتیجه گیری ارگانهای رژیم این است که «باید به سوی طرح مسأله خانواده ها رفت و موضوع را به روی خود مجاهدین برد “.

بازهم وقتی مدرکی دردست نیست، اخبار موهن ودرعین حال موثقی؟! است که بطور معجزه آسایی ازدرون رژیم درز میکند و به داد رجوی ها میرسد !

شما هرگز نتوانسته اید مدرکی دال برعدم رضایت انتقال اسرای رجوی درلیبرتی به کشورهای دیگر ، ارائه نداده اید و حرف مفت میزنید وبازهم میخواهید بطور عجیبی ثابت کنید که شرط لازم وکافی آلترناتنیو بودن ، حضور درعراق است که البته ما درد شما را خوب میفهمیم و میگوییم که آن موقعیت زمانی ازدست رفته است!

درجواب آن قسمت ازادعای عجیب وغریب شما درمورد خانواده ها باید گفت که پای منطق شما بشدت لرزان است!

وقتی خانواده ها میخواهند فرزندانشان درعراق نباشند وکشته نشوند وازطرف دیگر رژیم هم با ممانعت ازانتقال آنها باعث کشته شدنشان میشود، چرا باید این دو با هم وحدت عمل داشته باشند؟!

سئوال مهمی است، نیست؟!

بازهم نشان قدرتمند بت پرستی است که این بار ازافکار آقا محمد تراوش میکند:

” اما… اما… خبری از تسلیم نیست، قربانش بروم مسعود رجوی در اوج مماشات، انگشت بر روی رگ گردن مبارکش گذاشت و فریاد برآورد: «سرنگونی سرنگونی سرنگونی». اگر این رزمندگان آزادی اهل تسلیم بودند که از سالها پیش این راه برایشان باز بود “.

اینکه میخواهی قربان رجوی بروی ، به خودت مربوط است اما رگ گردن او چرا باید مبارک باشد ، ابدا با منطق بشری سازگار نیست و این صفت مبارک درموارد انگشت شماری توسط ادیان به اولیا اله داده شده ودر زندگی پرنقص انسان ها ، ادعای وجود این قداست ، کاری جز بت پرستی وتبلیع آن نیست وبا این وصف ، شما ابدا نباید از دیدن برچسب چسبناک فرقه برروی نام خود ، خشمگین شوید وبلکه بهتر است که بخاطر این برخورد صادقانه ای که با شما میشود، خشنود هم باشید!

صابر

***

جنایات داعش و مجاهدین یکی است؛ آتش زدن انسانها توسط رجوی و بغدادی

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟

زندان ایرانجعل نامه توسط مجاهدین به نام سعید ماسوری

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17374

درد دلی با پریا کهن دل دختر صالح کهن دل از قربانیان فرقه مجاهدین

مصطفی آزاد، وبلاگ قاصدک، بیست و یکم مارس ۲۰۱۵:… بالاخره پدرت بهتر می داند بعد از اتمام دوران محکومیت بالاخره همانند دایی و خاله ات منظور فرزاد و شبنم مددزاده آزاد میشود یعنی امیدی به رهایی برایش متصور میتواند باشد . ولی آیا این امید برای مادر و خواهر بزرگ ات که قبلا در اشرف بودند و هم اکنون جزو ساکنین لیبرتی محسوب میشوند وجود دارد . به فرض مسئله دار بودن و شدن مگر می توانند …

لینک به منبع

درددلی با پریا کهن دل دختر صالح کهن دل از قربانیان فرقه مجاهدین

نامه دیگری از شما را در صفحه ای از فیسبوک ، چند روز پیش خواندم . با توجه به سن تان ابتدا بنظرم آمد سطح نگارش مربوط به شما نباشد که به احتمال زیاد هم همینطور باشد در اینصورت گماشته های گشتاپوی رجوی در اورسورواز با انتساب این نامه خواسته اند بنوعی آرامش درون خانواده شما را علی الخصوص بعد از آزادی فرزاد و شبنم مددزاده (دایی و خاله تان) بهم زده و با دغلکاری موجبات حساسیت نهادهای امنیتی را بیشتر کنند . ولی بهتر دانستم در هر صورت هم حرفهایی ناگفته را با شما زده باشم و هم فرصت افشاگری علیه مخوف ترین گروه تروریستی جهان را از دست نداده باشم و هم شما بعنوان نوجوانان این مرزوبوم بهتر به واقعیت های سیاسی سازمان مجاهدین اشراف پیدا بکنید . واقعیت این هست که ..

…روزی پدرو مادرت به همراه خواهر بزرگ ات قصد عزیمت و پیوستن به مجاهدین در اشرف را می کنند پدرت صاله کهندل دستگیر و به اتهام همکاری با گروهی تروریستی که دست به کشتن سربازان این مرزو بوم کرده و عملیات ترور و انفجار را دنبال می کند و نهایتا اتهام پیوستن به چنین گروهی شرور و جاسوس و وطن فروش به تحمل حبس محکوم میشود . نکته همینجاست :

الف/ بالاخره پدرت بهتر می داند بعد از اتمام دوران محکومیت بالاخره همانند دایی و خاله ات منظور فرزاد و شبنم مددزاده آزاد میشود یعنی امیدی به رهایی برایش متصور میتواند باشد . ولی آیا این امید برای مادر و خواهر بزرگ ات که قبلا در اشرف بودند و هم اکنون جزو ساکنین لیبرتی محسوب میشوند وجود دارد . به فرض مسئله دار بودن و شدن مگر می توانند براحتی از دست قوم ظالم رجوی خود را رها کنند . آیا تابحال جلساتی موسوم به ” دیگ ” را شنیده ای که میتواند از سطح ۳۰۰ نفر تا تعداد کل کمپ حدودا ۲۵۰۰ نفر و با هدف سرکوب وضعیت روحی روانی و جسمی فرد سوژه داوطلب جدایی از سازمان برگزار شود . آیا شنیده ای که چندین نفر فقط بخاطر دادو هوار و رعب و وحشت حاصل از فضای این جلسات در جا سکته کرده و مرده اند و یا الان جزو بیماران روانی ساکن کمپ لیبرتی و یا جزو جداشدگان فرقه رجوی بشمار می آیند ؟

ب ) آیا سازمان مجاهدین برایت گفته یا نوشته که مادرت به لحاظ روحی و حتی عینی پدرت را بلافاصله بعد از وروداش به پذیرش سازمان طلاق داده و هرهفته در جلساتی موسوم به ” غسل هفتگی” در فاکتهای خوانده اش با نام خاطراتی از نرینه وحشی خطاب می کند و بایستی بقول فهیمه اروانی هر موقع بیاد صالح کهندل افتاد بایستی استفراغ خشک شده را تصور نموده و از آن نفرت داشته و سعی بکند اور را بفراموشی بسپارد .

پ ) آیا مادرو خواهرت هرموقع دلشان خواست توانسته اند طی این سالها با تو تماس تلفنی داشته وجویای احوال تو باشند . آیا مادرت بهت گفته جزو همسران مسعود رجوی بشمار می آید و بایستی صد روی صد اورا دوست داشته و عاشق اش باشد و البته آرزو دارم جزو سواستفاده شدگان جنسی شخص مسعود رجوی همانند چندین نفری که این حکایت تلخ را تاکنون افشا نموده اند نباشد . بالفرض خدای ناکرده چنین اتفاقی زشت از سوی سردمدار فراری مجاهدین در خصوص مادرت اتفاق افتاده باشد نظرت نسبت به این جریان قرون وسطایی و ضد مردم و خدا چیست آیا آموزه های دینی ما این اجازه را به مسعود رجوی میدهد ناموس دیگرا را صاحب باشد و هر تصمیم ضد انسانی را درقبال آنان به اجرا در آورد و نهایتا برای نامید کردن آنها نسبت به در آوردن رحم آنها نیز با قساوت اقدام نماید .

ث ) آیا می دانی همان سالها که مادر و خواهرت به سازمان پیوستند و حتی پدرت چنین قصدی داشت . سازمان عالیترین همکاری های نظامی و اطلاعاتی را با شقی ترین سردمداران منطقه یعنی صدام حسین داشت . در هتل فلسطین بغداد کامیون کامیون دینار عراقی برای وطن فروشی به مسئولین استخبارات دریافت می کرد تا نتایج موشک باران و کشته شدن مردم ایران و سطح خسارات را از زبان عباس داوری و مهدی ابریشم چی بشنود . آیا می دانی فکر کردن به خانواده تحت عنوان بحث های “دوران” در تشکیلات سازمان گناه نابخشودنی بشمار می آید و جزو موضوعات مورد علاقه سپاه پاسداران تلقی می گردد و هرموقع هم در مناسبات و جلسات تشکیلاتی چنین مباحثی پیش آمد باید افرادی همانند مادر و خواهرت پشت میکروفون رفته و اظهار انزجار از تمام دلبستگان خود نموده و رکیک ترین فخش ها را نثار آنان کنند .

پس پریای عزیز که از نظر من شما هم در این حلقه قربانیان جزو سواستفاده شدگان فرقه رجوی بشمار می آیید اندکی تامل کنید و بین وطن ، شرف میهن ، عزت ایران سربلند و سرنوشت نامبارک پدر و مادر و خواهرت انتخابی درست را برگزیند . بلاشک اگر به میهن بیندیشید بلافاصله هدفمند بفکر روشنگری و نجات ابتدا مادر و خواهرت از چنگال گروه مجاهدین و سپس بفکر تجمیع دادن کانون خانواده می افتید و حتما هم انشالله چنین پتانسیلی دارید .

مصطفی آزاد – ۲۹-۱۰-۹۳

پریا کهن سال صالح کهن دل مجاهدین خلق فرقه رجویلینک به مطلب پریا کهن دل دختر صالح کهن دل در یکی از وبلاگهای فرعی مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

***

همچنین:

نگاهی به نامه دختر یکی از قربانیان فرقه رجوی

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، سال ۲۰۱۳
لینک به منبع

چند روز پیش نامه عاطفی پریا کهندل ۱۵ ساله خطاب به پدرش ؛ صالح کهندل از زندانیان منتسب به گروه تروریستی مجاهدین را در سایتی متعلق به سازمان تروریستی مجاهدین مطالعه نمودم ، ابتدا باید اذعان نمایم ویرایش و تنظیم این نامه درحد و سطح یک دختر بچه ۱۵ ساله مطمعنا نیست ونمی تواند باشد وبا رجوع به سوابق محصولات تولیدی ، فرهنگی این سایت بنظر می رسد دوستان اورسوراوازی گروه رجوی زحمت تهیه و نگارش و جایگزینی آن با نام دیگری را پذیرفته اند!!؟ .

ولی درهر دو حال چون مولفه های انسانی همچون پریای عزیز و خود آقای صالح کهندل که بی شک یکی از قربانیان فرقه مجاهدین بشمار می رود ، دراین موضوع دخیل اند ، خواستم مطالبی را به آگاهی هم این خواهر کوچکم و هموطنانم برسانم .

پریای عزیز اشک مقدس و معصومانه تو که اینک در سنین کسب خود آگاهیهای انسانی و اجتماعی هستی و در آن قدم می گذاری بلاشک بایستی نه برروی کف پوش سالن ملاقات زندان که بایستی بر رودهای میهن بزرگ مان جاری شود یعنی تو به عین و فکرت ببینی و دریابی که رهبری جریان موسوم به مجاهدین چرا در سال های دفاع و جنگ تحمیلی علیه مردم ایران در کنار صدام حسین ایستاد چرا برای کشتن و کشته شدن سربازان ایرانی پول و هدایا از اربابش دریافت نمود . تو نوجوان این مرز و بومی . مطمئنا وضعیت پدرت آمیخته با سوءاستفاده های بد و زشت ضد میهنی است که رجوی آن را درست کرده و برنامه ریزی نموده تا امثال چنین افرادی را برای تامین اهداف کورش بکار بگمارد . تو با استفاده از سخنان اعضای باسابقه و جدا شده از سازمان که بعضی هایشان در داخل کشورند و بعضی ها هم اکنون در کشورهای اروپایی به زندگی سالم خودشان برگشته اند ؛ میتوانی عمق خیانت گروه رجوی به اعتماد صادقانه اعضای گرفتار در سازمان را دریابی . همه اینها هم روزی برای آمال و آرزوهای خود به این سازمان پیوستند ولی اکنون از شرم ! کج راهه رجوی را از خود دور میسازند تا راه رستگاری و شرف را بیابند .

پریا ؛ آوازهای تغییر هرانسانی جزء درمسیر تغییر خود واجتماع خود نمی تواند باشد . با توجه به هجمه ریزش های نیرویی از سازمان تروریستی رجوی طی ۸ سال اخیر وافشاگری های بسیار آگاهی بخش گاهاً رده های اعضای شورای رهبری مجاهدین می توانی رنگین کمان های بسیار زیبا از درک و بصیرت را برای خود بسازی ، فضایی نیک که درآن جایگاه زشت و ضد ملی موسوم به مجاهدین را به وضوح تماشا کنی . ببینی آنها که مدعی دفاع کذایی از مردم ایران بودند چگونه اعضای ناراضی خود را کشتند یا به زندان های صدام حسین سپردند , توهین و تحقیرشان نمودند و…….. . و حال اکنون ودراین روزها از چه اقدامات شینع و وقیحانه ای برای تهدید وارعاب اعضای گرفتار در کمپ ترانزیت جهت معانعت آنان از فرار فروگذاری نمی نمایند . رجوی اینک همگان را تهدید به افشای اخبار کذایی از مطالب ونوشته های نشست وجلساتی موسوم به غسل هفتگی می کنند که فی الواقع بیرون از چهارچوب بینش توحیدی است وصرفاً در یک تصفیه و پالایش فکری آنهم درگروه های فرقه گونه چنین سرکوب و تهدیدها رایج می باشد ،

پریا ، آیا شایسته نیست که آن دختر خوب و درد مند برای خودش برگی سفید درذهن اش ترسم وبرای مهین ودشمن او اندیشه کند؟

آموزه های ما بایستی هم از جنس تغییر و بروز آوری وعمق بخشیدن به نگاهمان از انسانیت باشد ولی حتماً می بایست این تغییر وکسب هر آمادگی به مسیری مرتبط بشود راه و مسیری که آرمانهای مردم اش را احترام گذارد، بردشمنان میهن اش خشمگین وبر سلحشورانش احسن بگوید . حال باید بگویم آیا براستی همان گروه مجاهدین که بدون اطلاع تو واز طرف تو چنین نامه ای را تنظیم و رسانه ای می کنند ، حاضر به صدور اجازه برای ملاقات تو ومادرت در کمپ ترانزیت می باشند ؟ می دانم جواب چیست ؟ نه … چون از نزدیک ۵ سال است حداقل ۱۰۰۰۰ نفر از مجموع کل خانواده هایی که عزیزانی درقرارگاه اشرف داشتند برای دیدار و خوش و بش با آنان به دفعات به همان محل مراجعه ولی سازمان با گستاخی و تا این لحظه از انجام این ملاقات های انسانی طفره رفته وهمه آن بستگان را دشمنان مجاهدین لقب داده است . مگر میشود پدر و مادر پیر و خواهر و برادر اعضای حاضر در قرارگاه رجوی مامور دولت ایران باشند ؟ !! پس بدان وهوشیار باش آن میله های مورب زندان برای پدرت را مسلماً رجوی جهت سوء استفاده های بیشتر از پدرت و متاسفانه برای همان پدرت ساخته است تا از منافع حقوق بشری !!! آن ارتزاق نماید.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=9161

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، به نقل از اطلاعیه سازمان ملل، بغداد، بیست و سوم ژانویه ۲۰۱۴: …در گزارش یونامی آمده است که “رهبران این سازمان به شدت تلاش می کنند تا مانع از انجام گفتگوهای خصوصی با ساکنان کمپ شوند. سازمان مجاهدین خلق که دارای ساختاری دیکتاتوری و سلسله مراتبی است محدودیت های سختی را بر حقوق ساکنان کمپ لیبرتی اعمال می کند . این محدودیت ها عبارتند از محدودیت در آزادی تحرک …

Families demand UNHCR name injured MEK members from Camp Liberty missile attack

لینک به منبع

لینک به متن کامل گزارش سازمان ملل (انگلیسی)

گزارش هیئت ویژه سازمان ملل از نقض حقوق بشر در کمپ منافقین

هیئت ویژه سازمان ملل (یونامی) در عراق گزارش نیم سالانه خود ( نیمه اول سال ۲۰۱۳ ) درخصوص وضعیت حقوق بشر در عراق را منتشر کرد. در این گزارش به موضوعات مختلف حقوق بشری موجود در عراق پرداخته شده است. در بخشی از این گزارش به موضوع کمپ لیبرتی و موارد نقض حقوق بشر در آن نیز اشاره شده است.

به گزارش انجمن دفاع از قربانیان تروریسم یونامی در گزارش خود مراتب نگرانی اش از نقض حقوق بشر ساکنان کمپ لیبرتی توسط رهبری فرقه تروریستی مجاهدین خلق بیان می دارد.

گزارش یونامی از نقض حقوق بشر در کمپ لیبرتی بر اساس مصاحبه هایی که با اعضایی که موفق به ترک کمپ لیبرتی شده اند و همچنین در مذاکرات خصوصی که با تعدادی از ساکنان فعلی کمپ انجام شده، تهیه شده است.

در گزارش یونامی آمده است که “رهبران این سازمان به شدت تلاش می کنند تا مانع از انجام گفتگوهای خصوصی با ساکنان کمپ شوند. سازمان مجاهدین خلق که دارای ساختاری دیکتاتوری و سلسله مراتبی است محدودیت های سختی را بر حقوق ساکنان کمپ لیبرتی اعمال می کند . این محدودیت ها عبارتند از محدودیت در آزادی تحرک در داخل کمپ، منع ترک سازمان، منع ارتباط و اجتماع، ممنوعیت تماس های اعضا با خانواده هایشان ، منع دسترسی به ارتباطات اولیه و دسترسی به مراقبت های پزشکی و درمانی. “

بر اساس گزارش یونامی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز در این مدت فعالیت های خود را در زمینه شناسایی افرادی که نیاز به حفاظت های بین المللی دارند و همچنین پیدا کردن راه حلی دائمی برای ساکنان کمپ لیبرتی ادامه داد. اما تلاش های این کمیساریا برای رسیدن به راه حلی جامع به دلایلی از جمله عدم همکاری ساکنان این کمپ و تحریم مصاحبه با کمیساریای عالی پناهندگان، تاکنون ناموفق مانده است.

این گزارش می افزاید:” در ماه مارس ۲۰۱۳ دولت آلبانی پیشنهاد خود را مبنی بر پذیرفتن ۲۱۰ نفر از ساکنان کمپ لیبرتی اعلام کرد. اما فرقه تروریستی مجاهدین خلق از پذیرفتن اسامی ای که دولت آلبانی اعلام کرده بود خودداری نموده و اصرار کرد که سازمان تعیین می کند چه کسانی باید به آلبانی منتقل شوند. در ماه آوریل ۲۰۱۳ نیز دولت آلمان تصمیم گرفت تا ۱۰۰ نفر از این ساکنان را بپذیرد که این موضوع نیز به کندی پیش می رود.

گفتنی است بر اساس تفاهم نامه امضا شده با دولت عراق در دسامبر ۲۰۱۱ ، یونامی نظارت روزانه خود را بر کمپ لیبرتی که ۳۰۰ نفر از ساکنان فرقه تروریستی مجاهدین خلق که در فهرست تروریستی برخی از کشورها قرار دارد، ادامه می دهد.


Link to the full description of Mojahedin (MEK, MKO) Logo (pdf file)

آقای اولاند، فرانسه بخاطر مردم خودش هم که شده دست از حمایت از فرقه تروریستی رجوی بردارد

همچنین:

نامه سرگشاده ۵۹ تن از رها شدگان و منتقدین سازمان مجاهدین خلق ایران به خانم هال لوت

فریاد آزادی، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۴: … خانم هال لوت , شکستن حصارهای فرقه ای و تشکیلاتی پایه و اساس و مقدمه رهایی و نجات و خروج اعضای گرفتار در عراق است , سازمان با این حصارها اجازه فکر کردن و تصمیم گرفتن را از آنان سلب کرده است ….سازمان مجاهدین خلق به دلیل کیش شخصیت

انتقال مجاهدین به رومانی و انفعال حامیان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

حامیان امریکایی ترویسم مجاهدین خلق فرقه رجویبهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، نوزدهم ژانویه ۲۰۱۴: … واقعیت این است که اگر این حامیان به واقع درد حقوق بشر و نگران جان اعضای سازمان هستند حداقل تا اینجا می توانستند با تلاش های فردی و گروهی شمار زیادی از آنها را از عراق خارج و به کشورهای خود

پنجاه و سه امضا به آنتونیو گوترز: رهبران مجاهدین خانواده ها را از اسامی مجروحین کمپ لیبرتی مطلع کنند

پنجاه و سه امضا، وبلاگ کرمی، پاریس، هفدهم ژانویه ۲۰۱۴: … همچنین ما از درخواست خانواده های ساکنان کمپ لیبرتی مبنی بر سرعت بخشیدن به پروسۀ انتقال ساکنان این کمپ از جهنم عراق، که هر روز شاهد کشتار مردم بیگناه خود این کشور با اعمال تروریستی و درگیریهای فرقه ای داخلی است، به کشورهای ثالث بویژه

کشتن مسعود دلیلی آن روی سکه «رأفت رهبری»

نامه وارده، م. کرمی، وبلاگ باند رجوی، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۴:…  ما یعنی کسانی که در تشکیلات با هم رابطه «محفلی» داشتیم از این موضوع خبردار شده بودیم و حتی فرار او را در شهریور ۹۰ هم می دانستیم و با هم در این باره صحبت می کردیم. افرادی مثل علی ک و محمود ش و غیره. اما آنچه که بعد در مورد

از یادادشت های سیروس غضنفری عضو سابق ارتش رهائی بخش – قسمت های ۳۶ و ۳۷

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هفدهم اکتبر ۲۰۱۵:…  نشست مهمی تحت عنوان ” شرم ” هشت ماه پس از آزادی مریم در اشرف ترتیب داده شد . این نشست هشت روز مانده به عید نوروز سال ۸۳ برگزار شد . موضوع نشست این بود ، چرا نفرات در موقع دستگیری مریم شرم نکردند؟!! نشست شرم یکی از افتضاحات تاریخی سازمان بود که در

شستشوی مغزی یا کنترل ذهن

فرزاد ظروفچی، باشگاه علوم اجتماعی، به نقل از ویکیپدیا: شانزدهم اکتبر ۲۰۱۵:… درمان قربانیان زورگویی از تنوع چشمگیری برخوردار است، و به پیشینه خاص آنها، شرایطی که درگیر آن بوده‌اند، و فضای درخواست کمک بستگی دارد. با اینکه هیچ مطالعه سازمان یافته‌ای در این زمینه انجام نشده است، و