بیعت گرفتن مکرر رجوی از اسرای کمپ آلبانی . چرا؟

بیعت گرفتن مکرر رجوی از اسرای کمپ آلبانی . چرا؟

بیعت گرفتن مکرر رجوی از اسرای کمپ آلبانیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم ژوئن 2021:… درایامی که تعدادی ازاسرای رجوی در قلعه ی مانز آلبانی شروع به جدا شدن کرده و مخصوصا تعدادی ازآنها جرات افشاگری و زدن محافل دوستانه کردند، آرام و قرار رجوی ها بیش ازگذشته برهم خورده و چاره ای جز توسل به کسانی که هنوز جرات یا فرصت جدا شدن پیدا نکرده وهمچنان برای رجوی بیگاری میدهند و درکلاس های شستشوی مغزی او مینشینند، به نوشتن مطالبی که در سمت و سوی حمایت از این تشکیلات جهنمی و ضد مردمی باشد واداشته میشوند. بیعت گرفتن مکرر رجوی از اسرای کمپ آلبانی

بیعت گرفتن مکرر رجوی از اسرای کمپ آلبانیارتش خیالی فرقه رجوی و تعطیل و تاسیس کردنهای فصلی

بیعت گرفتن مکرر رجوی از اسرای کمپ آلبانی

12/03/1400

درایامی که تعدادی ازاسرای رجوی در قلعه ی مانز آلبانی شروع به جدا شدن کرده و مخصوصا تعدادی ازآنها جرات افشاگری و زدن محافل دوستانه کردند، آرام و قرار رجوی ها بیش ازگذشته برهم خورده و چاره ای جز توسل به کسانی که هنوز جرات یا فرصت جدا شدن پیدا نکرده وهمچنان برای رجوی بیگاری میدهند و درکلاس های شستشوی مغزی او مینشینند، به نوشتن مطالبی که در سمت و سوی حمایت از این تشکیلات جهنمی و ضد مردمی باشد واداشته میشوند.

این وضعیت ، آدم را متقاعد میکند که پایه های تشکیلات رجوی چقدر سست ولرزان است که ناچار است باین تشبثات نابخردانه دست بزند.

با این حال ، ظن قالب درموردنویسنده ی این مقاله ها آنست که توسط چند نفر ازپادوان رجوی نوشته میشود وامضای مقاله مربوط به نویسنده ی آن نمیباشد.

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم

دریکی از این مقالات زنجیره ای چنین آمده است :

“آنچه سرنوشت انسان را میسازد توانایی و استعداهایش نیست . بلکه انتخاب‌ها در هر مرحله از تاریخ زندگی “.

البته شکل دقیق تر وعلمی تر این نظر آنست که این انسان است که سرنوشت خود را تعیین میکند ولی این تعیین کردن معادل کامل امیال او نیست و پارامترهای دیگری میتواند دخیل بوده وانسان علیرغم خواست خود تصمیمی را بگیرد!

درادامه :

” آنچه مرا بر آن داشت مقاله کنونی را بنویسم بر میگردد به انتخاب ، انسان موجود آزاد و مختار است ،قدرت تصمیم گیری دارد ، در پنج سالی که بعنوان هوادار مجاهدین خلق ایران  در کشور آلبانی بوده ام ، من و ما در جنگ با یک رژیم ضدبشری هستیم ، عناصری مثل مجاهدین خلق در صف اول پایداری پر  شکوه برای پیروزی و من که هوادار هستم بلحاظ اعتقادی و قلبی  پیرو و هوادار و خواهان  آزادی ایران زمین  از لوث وجود آخوندهای ضد بشری میباشم ، در این اثنا در شهر تیرانا هر شخصی که به سمت رژیم میرود و شرف انسانی و همان آگاهی و اختیار انسانی را می‌فروشد و مرزبندی سیاسی اجتماعی خود را با دشمنان مردم ایران زمین زیر پا میگذارد و به اندک پول ناچیزی تن در میدهد مطمینا برایش ارزش و ضد ارزش ها در دنیای انسانی رنگ خودفروشی سیاسی بخود میگیرد ، و این ها در واقع غرق میشوند البته نه در دریا در دنیای سیاه و تاریک ظلمانی ، من به خودم به باورهای اعتقادی و مرزبندی سیاسی اجتماعی ام بعنوان یک انسان آزاده افتخار میکنم چون دستاورد و محصول  این زندگی اختیار و آگاهی و بالطبع آن اوج شرافت و انسانیت در دنیای سپیدی  و پاکی هاست …”.

کاش مینوشتی که درانتخاب این کج راهه چقدر سهم داشتی ومثلا آیا قدرت اعتراض به تفتیش عقاید بی نظیر در سازمان استحاله یافته ی مجاهدین را داشتی یا اساسا نُطُق ات درنیآمد؟

مسلم است که شق دوم قضیه درست است وبدین ترتیب روشن میگردد که اوچه دروغ بزرگی درمورد موجود آزاد ومختار بودن خود میگوید.

تو وامثال تو کاری جز شایعه پراکنی وگرفتن وقت مردمی که احیانا مانند من مطالب شما را میخوانند ، نمیکنی وشایعه پراکنی که هنر نیست.

ضمنا، اینها که جداشده وکم کم انتقادتشان را درمورد کارکرد ضدملی باند رجوی مطرح میکنند ، از آزادگی ومختاریت انسانی خود که تو این صفات را پذیرفتی استفاده میکنند وزمانی که تو این استفاده- ودراصل سوء استفاده – ازآن رابرای خود مجاز میدانی، حق نداری برای دیگران قدغن کنی .

کجای تو یک انسان آزاد است که هیچ اعتراضی به سیستم برده داری رجوی نکرده و منتقدین این سیستم را مورد فحاشی قرار میدهی؟

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت

دوباره:

“امثال خلیل انصاریان و منصور براهویی ، باقر محمدی و رضا مزگی برای استان بوسی از ولایت عظما یادشان میافتد که لگدی به بهترین و رشید ترین فرزندان این مرز و بوم زده و کاسه لیسی آخوندها را تبلیغ و ترویج کنند … حتی طرفداران پهلوی هم بطور رسمی از مجاهدین بدلیل هوشیاری سیاسی اجتماعی تشکر کردند و دست مریزاد گفتند…”.

انتقاد کردن بمعنی لگد زدن که مشخصه ی روسای توست ، نمیباشد.

این حق جدا شدگان است که جنایت های رجوی را که دشمن رشید ترین فرزندان ایران هم هست ، افشاء کنند  وتو یا کسی که وکالتا این هتاکی ها رابرعلیه این رهایافتگان ازبردگی رجوی انجام داده ای ، عملا نشان داده اید که آزادی ومختاریت انسان در قاموس شماها زمانی معتبر است که وفق نظریات ضد بشری رجوی باشد .

موسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟

ودرنهایت :

” درود بر بهترین فرزندان این مرز و بوم یعنی مجاهدین استوار و پایدار که از همه چیز خود برای رهایی مردم ایران گذشتند و درس ماندگاری و پایداری و فداکاری به جهانیان عرضه کردند “.

مجاهدین استوار را لولوهای رجوی ازبین بردند وکسانی که ماندند تا ازچیزهای نداشته ی خود بگذرند   مسلوب الاراده اند وشایسته ی درود نبوده و قابل ترحم میباشند!

افرادی با طرز تفکر شما ، تنها به درد فنا شدن بنفع بوالهوس هایی مانند مسعود ومریم که دشمنی خود باانسانیت را به ثبوت رسانیده اند ، میخورد.

صابر  تبریزی

بیعت گرفتن مکرر رجوی از اسرای کمپ آلبانی

***

رجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقهرجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقه

مجاهدین خلق چه می‌کنند ؟ - از عراق تا آلبانیمجاهدین خلق: پایان سی سال حضور در عراق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ارتش-بی%e2%80%8cرهبر-و-بی%e2%80%8cسلاح/

ارتش بی‌رهبر و بی‌سلاح ، حاضر و آماده برای سرنگونی است

ارتش بی‌رهبر و بی‌سلاح مجاهدین خلقایران فانوس، آلمان، اول ژوئن 2021:… این نوع تحلیل های کودکانه است که جماعتی را به قهقرا برده و به این روز سیاه گرفتار کرده است. طرف، مانند اسبی می ماند که از جلو گاز می گیرد و از عقب جفتک می پراند. هر طور که اوضاع بچرخد و یا چرخیدنی باشد، رهبری فرقه برای مخاطبینش تحلیل می کند که ناراحت نباشید، اوضاع به نفع ما چرخیده است. او از یاد برده است، تا دیروز که اوضاع در عراق بر وقف مرادش بود و کبکش خروس می خواند، ادعا داشت که ما مستقل هستیم و تضمین پیروزی ما در درون و خود ارتش آزادیبخش است اما هر گاه که به پیسی بر می خورد و به بن بست می رسد، اوضاع و احوالش را به بیرون نسبت می دهد که این بار حکومت با انقباض و تکپایه شدن به سود مبارزات ما کار کرده است. ارتش بی‌رهبر و بی‌سلاح ، حاضر و آماده برای سرنگونی است 

ارتش بی‌رهبر و بی‌سلاح مجاهدین خلقکانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک ها

ارتش بی‌رهبر و بی‌سلاح ، حاضر و آماده برای سرنگونی است

ایران فانوس، 31.05.2021

با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم در ایران و چشم انداز پیشرفت در مذاکرات وین و بلاتکلیفی اربابان فرقه رجوی در قبال آینده ایران، رهبران فرقه رجوی را به پرت و پلاگویی واداشته است. رهبران حاضر و غایب فرقه، دوباره خواب نما شده و خواب پیروزی دیده اند.

رهبران مجاهدین، این بار و همزمان با هم پیام هایی در ارتباط با انتخابات پیش رو در ایران، صادر کردند و در پیام شان بحث انقباض و تک پایه شدن و سرکوب و سرنگونی را مطرح کردند. انقباض، یعنی این که چون ما مبارزه کردیم، رژیم از ترس سرنگونی مجبور به انقباض شد و در ادامه انقباض نیز مترادف با سرکوب و تشدید مبارزات و النهایه سرنگونی است.

اگر انقباض چنین باشد، طبعاً انبساط نیز همین کارایی را دارد. چون اگر انبساط نیز اتفاق افتد، رجوی دوباره به میدان می آید و پیام می دهد چون ما مبارزه کردیم، رژیم از ترس سرنگونی ناچار به انبساط شده و انبساط نیز یعنی افزایش مطالبات عمومی و مبارزه و النهایه سرنگونی است.

این نوع تحلیل های کودکانه است که جماعتی را به قهقرا برده و به این روز سیاه گرفتار کرده است. طرف، مانند اسبی می ماند که از جلو گاز می گیرد و از عقب جفتک می پراند. هر طور که اوضاع بچرخد و یا چرخیدنی باشد، رهبری فرقه برای مخاطبینش تحلیل می کند که ناراحت نباشید، اوضاع به نفع ما چرخیده است.

او از یاد برده است، تا دیروز که اوضاع در عراق بر وقف مرادش بود و کبکش خروس می خواند، ادعا داشت که ما مستقل هستیم و تضمین پیروزی ما در درون و خود ارتش آزادیبخش است اما هر گاه که به پیسی بر می خورد و به بن بست می رسد، اوضاع و احوالش را به بیرون نسبت می دهد که این بار حکومت با انقباض و تکپایه شدن به سود مبارزات ما کار کرده است.

همچنین، او از یاد برده است که همین نیروهای فرسوده و زهوار دررفته که به خرج افتاده اند، قرار بود در انقلابات ایدئولوژیک مابین سال های 1364 و 1368، چنان توانمند و قدرتمند شوند که نیازی به ارباب و انقباض و انبساط، نداشته باشند.

لذا نامنویسی نیروهای پیر و پاتال برای موسسان یا همان ارتش پنجم در اواخر خردادماه و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران، جز به بند و انقیاد کشیدن مجدد نیروهای داخل و انحراف افکارشان چیز دیگری نیست به ویژه این بار که کانون های پوشالی را نیز به میان کشیدند تا به نیروهای مستقر در آلبانی منت بگذارند که شما چه نشسته اید، نیروهای داخل ایران که چندان با خط و خطوط و تشکیلات و مبارزات ما آشنایی ندارند، چنان تشنه مبارزه اند که زودتر از شما نامنویسی کرده و برای مبارزه در راستای سرنگونی اعلام آمادگی کرده اند.

https://iran-efshagari.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85/

رجوی با این مسخره بازی های تهوع آور نامنویسی و حاضر، حاضر، حاضر کسانی که اسم و رسم و آدرس و نشان ندارند، ضمن روحیه و انگیزه دادن به نیروهای آلبانی، می خواهد بگوید که ارتش بی سلاح و بی رهبر، توان راه انداختن و کنترل خشونت و اغتشاشات داخل ایران را دارند تا اگر احیاناً اتفاقی افتاد آن را به نام خود مصادره نمایند.

رهبران مجاهدین، طی سالیان شکست به این فرافکنی و شیادی رسیده اند تا در هر مناسبتی موقعیت خود را معکوس جلوه دهند و انحطاط و سرنگونی خود را به دیگران نسبت دهند و هر جا که خر داغ می کنند آن را به نیروهای روحیه باخته، بوی کباب جلوه دهند تا این سرفصل و بزنگاه نیز از سر بگذرد دوباره دست حادثه چه اتفاقی را برای فرقه رقم بزند تا رهبران حاضر و غایب، مجدداً آن را نیز به سود مبارزات خود تبلیغ کنند.

„پایان“

لینک به منبع

ارتش بی‌رهبر و بی‌سلاح ، حاضر و آماده برای سرنگونی است

***

مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپا 2018مسعود خدابنده : مجاهدین خلق، فرقه رجوی به آخر خط رسیده اند

بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلقمسعود خدابنده: سازمان مجاهدین خلق نه حامی مالی، که انتقال‌ دهنده‌ی پول و عامل شستشو است

بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلقگفتگوی اختصاصی ندای حقیقت با مسعود خدابنده. واقعیتهایی از مریم رجوی، مسعود رجوی و مجاهدین خلق از درون

وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.

همچنین: