تجدید عهد با رجوی – از دعوا با حزب توده تا نمایشات روحوضی

تجدید عهد با رجوی – از دعوا با حزب توده تا نمایشات روحوضی

تجدید عهد با رجوی حزب توده تا نمایشات روحوضیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و چهارم ژانویه 2021:… اکیپ براندازان وسایر اکیپهای سایبری رجوی دیدم نوشته اند درماه محرم باید با قهرمان ملی وقهرمان شورشی وده القاب دیگرکه به نوید افکاری داده اند تجدید عهد ببندیم برایم جالب بود رجوی که حسین وابراهیم وعباس علمدارمیشد امروزه خودش دنبال تجدید عهد با کس دیگریست حال چطورشده که رجوی ازمقام شامخ امامت وپیغمبری ومرد متعهد به عهد وپیمان کوتاه امده وازمنبرامامت ووحی پایین امده است جای سوال دارد راستی چرا کسی که تا دیروز همه را مجبوربه تعهدات وپیمانهای زوری میکرد خودش خواسته که با کس دیگری عهد وپیمان ببندند ایا رجوی اورابعنوان رهبرپذیرفته ایا اوبه مقام شامخی امامت رسیده است واقعیت این است که هیچ کدام ازاین سوالات صادق نیست ونمیتواند درست باشد. تجدید عهد با رجوی – از دعوا با حزب توده تا نمایشات روحوضی 

تجدید عهد با رجوی حزب توده تا نمایشات روحوضیمریم رجوی رطب خورده !

تجدید عهد با رجوی – از دعوا با حزب توده تا نمایشات روحوضی

1- تجدید عهد دردستگاه شلم شوربای رجوی

همگان بیاد دارند که رجوی هرچیزی رابهانه وازما میخواست تجدید عهد کنیم درعاشورا حسین ابن علی میشد ومیگفت چراغها را خاموش میکنم وباید دوباره وهرساله تجدید عهد کنید درعید قربان ابراهیم میشد که بچه اش را درایران گذاشته تا قربانی شود وتجدید عهد برای به قربانگاه فرستادن ما را طلب میکرد درعصرعاشورا مریم عضدانلو وارد وزینب میشد وخطبه زینب میخوند وتجدید عهد با زینب را خواستاربود خلاصه هرمناسبتی بود ما می بایست تجدید عهد ی که خودش کلمات وجملات انرا انتخاب ودیکته میکرد را امضا میکردیم  

اکیپ براندازان وسایر اکیپهای سایبری رجوی دیدم نوشته اند درماه محرم باید با قهرمان ملی وقهرمان شورشی وده القاب دیگرکه به نوید افکاری داده اند تجدید عهد  ببندیم برایم جالب بود رجوی که حسین وابراهیم وعباس علمدارمیشد امروزه خودش دنبال تجدید عهد با کس دیگریست حال چطورشده که رجوی ازمقام شامخ امامت وپیغمبری ومرد متعهد به عهد وپیمان کوتاه امده وازمنبرامامت ووحی پایین امده است جای سوال دارد راستی چرا کسی که تا دیروز همه را مجبوربه تعهدات وپیمانهای زوری میکرد خودش خواسته که با کس دیگری عهد وپیمان ببندند ایا رجوی اورابعنوان رهبرپذیرفته ایا اوبه مقام شامخی امامت رسیده است واقعیت این است که هیچ کدام ازاین سوالات صادق نیست ونمیتواند درست باشد

نشستهای درونی مجاهدین پس از شکست جدید رجوی

حقیقت نهفته دراین داستان این است که رجوی وعضدانلو درتمام زمینه ها به بن بست رسیده اند وبا الم شنگه وپیمان عاشورایی وسوارشدن برخون میخواهد ازان سو استفاده وچند صباحی نیروها وهواداران بی سواد وبی بته که درخارجه نشسته وروی مبل لم داده فرمان مسلح شدن مردم وحمله سرمیدهند را دلخوش وبا خود حتی درحد یک هفته همراه کند

واقعیت دوم این تجدید عهد ها دیگردرداخل تشکیلات خسته کننده انزجاراور ومشمئزکننده شده برای خلاصی ازان امسال روی به صحرای کربلا اورده است

 وقتی سیاست ها واستراتژی وانقلاب ایدئولوژیک به گل می نشیند وکارایی خود را ازدست میدهند وتجدید عهد ها ی سالیان به کاغذ پاره تبدیل میشوند وده ها اما واگردرذهن نیروها ایجاد میکند باید به این تشبثات اویزان وچنگ بزند اینگونه حرفها نشانه استیصال ودرماندگی ست نشانه شکستهای ایدئولوژیک است که تجدید عهد با رجوی تبدیل به تجدید عهد با نوید افکاری میشود سراشیبی سقوط بد جوری انها را به هذیان گویی وپرت وپلا درشبکه های اجتماعی  کشانده است  

لینک به منبع

2- پای نمایشات روحوضی آقا وخانم رجوی خون ریخته میشود

کرونا درهمه جهان بیداد میکند ومحل اقامت سازمان مجاهدین درالبانی هم جدا ازجهان نیست قطعا گرفتار کروناست گرچه با کم کردن بسیارزیاد ولا پوشانی همیشگی گاه گداری به بعضی ازفوتی ها اشاره میکند انهم درتلویزیون درخبری کوتاه وگذرا که همین مقداراشاره مختصربا پنهان کاری های بسیارزیاد بیانگرتاثیرات کرونا ست ، سوالی که بمیان میاید اگرکرونا درمحل اقامت انها هست واعتراف میکنند پس برگزاری نمایشات و شوهای روحوضی خانم رجوی برای چیست ؟ عکسی ازروحوضی اخیردیدم که همه بدون ماسک ورعایت فاصله اجتماعی یک چتربدست گرفته ودرصفهای چسبیده بهم ودرفضای کم ومتراکم درحال اجرای شو هستند ، تمام دولتها وسازمانهای بین المللی ومتخصصین شبانه روزدرحال خودکشی هستند تا مردم ماسک بزنند وفاصله رعایت وقرنطینه را اجرا کنند انوقت سازمان مجاهدین مدعی انقلابی واسلام غبارزدایی کرده با اگاه ترین افراد جامعه وگل سرسبد مبارزان جهان وانقلابی ترین سازمان اینقدرشعورندارد که مسایل علمی را با شوها ونمایشات مسخره روحوضی قاطی نکند انوقت ازدیگران طلبکاراست که چرا قرنطینه نمیکنید چرا مدارس را بازکرده اید وقتی هم قرنطینه میکنند طوردیگری طلبکاراست اقای رجوی بارها گفته ونوشته ام مسایل علمی وتخصصی را نمیشود با مسایل تشکیلاتی قاطی وهمه چیزرا با بهانه تشکیلاتی نادیده گرفت که درطی سالیان انجام داده ای حداقل امروزرعایت کن ، خودش میگوید نیروها با بیماری های پیش زمینه براثرکرونا فوت کردند انهم با سنهای بالای شصت سال  ، چرا اینگونه به کشتارگاه میبرد وسلاخی میکند ؟ ایا دولت البانی برای نجات مردم خودش نباید به انها تذکروهرگونه تجمع رابرای انها ممنوع کند مگردران کشورزندگی نمیکنند ؟ مگرعدم رعایت انها باعث رشد وگسترش کرونا درالبانی نمیشود ؟ گرچه دولت فاسد ومافیایی البانی رشوه میگیرد ولی باید بداند که عواقب ان برایش بسیارگران تمام خواهد شد

بحران کرونا بی‌لیاقتی رجوی را به نمایش گذاشت

ولی سوال اینه چرا با توجه به تمامی این مسایل باز نمایشات انهم با وضعیت اسفباروناراحت کننده اجرا میشود ؟ جواب خیلی ساده است بحرانهای لاعلاج انها راوادارمیکند برای حفظ نیرو وتشکیلات ونیازبه تبلیغات گسترده دست به چنین حرکات ضد انسانی وضد بشری بزند تا نمودی نمادین وپوشالی ازخودبه نمایش بگذارند منتها قیمت انرا باید نیروها با بیماری ومرگ خود بپردازند ازطرف دیگربا این شیوه خودرا ازشرنیروهای پیرتروازکارافتاده ترخلاص میکند ، اگاهانه کارهای ضد علمی وضد قوانین امروزه کرونا که برجهان حاکم شده عمل میکنند اینگونه عملها کشتارجمعی ست اقا وخانم رجوی با نیروهای خود جنگ بیولوژیک راه انداخته  تا انها راکشتاروبالای تابوت انها به مظلوم نمایی وطلبکاری ها مشروعیت ببخشند زیرا انها با خوردن خون نیروها زنده هستند اگرخون نباشد مرده ای بیش نیستند خون خوری ها وراه اندازی کشتار با رعایت نکردن قوانین کرونا وقرنطینه را دراین راستا باید بررسی کرد انقدراوضاع خراب وداغون وکشمشی ست که مجبورشده اند اشکارا خون بریزند وتعدادی راقربانی کنند ، ایا با این شیوه های ضد بشری درد بی درمان دوا خواهد شد هرگزبحرانها هرچه بگذرد حادتروبیشترخواهد شد اینگونه عملکردها وریختن خون نیروها با کرونا بحرانها را عمیقترخواهد کرد این همان راه ودرد بی درمان است که تاروپود سازمان مجاهدین رافراگرفته وهرگونه حرکت اقا وخانم بیشربه ضررانها بوده وزخم ها را عمیق وعفونی ترمیکند اقا وخانم رجوی مسول اول واخرکشته شده های خودبوده وباید به خانواده ها جواب پس بدهند که چه بلایی برسرفرزندان انها اورده ومیاورد وچرا با عمل ضد بشری وجنایتکارانه انها را به گودال مرگ میکشاند اینگونه عملها چه فرقی با سربریدن داعش دارد نمایشات روحوضی گودال زنده بگورکردن نیروهاست بکدامین گناه کشته وزنده بگورشده ومیشوند ؟؟؟

لینک به منبع

3- دعوای اقای رجوی باحزب توده

وضعیت حزب توده مشخص ونیازبه توضیح نیست که چه بودند وچه کردند وچه میکنند وچه شدند کارنامه بسیارننگین انها هرگزقابل دفاع نیست امروزه همانند جبهه ملی درحاشیه سیاست وگوشه عزلت درحال گذران عمرباقی مانده است ، باعث بسی تاسف است حزب سیاسی با سابقه هفتاد هشتاد ساله به چنین روزگاری گرفتارشود که دوعامل بیشترندارد یک رهبران نالایق ودوم وابسته به بیگانه بودن که هرجریان ورهبرسیاسی میداند که وابستگی زشت وشنیع وبرخلاف منافع ملی وتامین کننده منافع بیگانگان درداخل کشوراست بطورخاص درایران هرحزب یا سازمان که مسیروابستگی رابرود ازجامع طرد وهرچقدرعالی کارکرده باشد محکوم به نابودی وفناست تجربه تاریخی بنده با میزان شناختی که ازتاریخ وفرهنگ اجتماعی وسیاسی ایران دارم این را میگوید زیرا که ملت ایران بسیارایرانگرا بوده واین مسایل را برنمی تابند به گروهها واحزاب صد سال اخیرنگاه کنید بطورخاص سازمانها وگروه هایی که با سرنگونی سلطنت مثل قارچ اززمین سبزوسه روزه مسیرانحطاط ونابودی را رفتند زیرا تفکروفرهنگ انها برایرانگرایی سوارنبود هرکدام ازجایی پول میگرفتند و تفکرات انکشوررا ترویج وتبلیغ میکردند دعوای اقای رجوی با حزب توده به زمانهای دوربرمیگردد مدتی بود که کاری با انها نداشت چندروزپیش دیدم درسایت مجاهد برعلیه حزب توده مقاله نویسی راه انداخته وقلم فرسایی میکند دلیل سربازکردن دعوا دراین شرایط را نمیدونم چیست ولی دوهفته پیش بود درصفحات اجتماعی دیدم چند هواداریا کادرحزب توده به سازمان مجاهدین حمله کرده بودند فکرکنم دلیلش همین باشد وبیشتراشراف ندارم ، درمقاله رجوی به وابستگی حزب توده به شوروی سابق وهمکاری هایش با حکومت و…. اشاره کرده بود تا اینجا هیچ حرفی نیست ولی یک سوال وابهام برای بنده هنوزبعد چهل دو سال حل نشده وهرچقدرهم دردرون مناسبات دنبال جواب سوالم رفتم کمتریافتم وبیشترمارک واتهام برسروروی ما ریخته شد

عبدالعلی معصومی، مجاهدین خلق و حزب توده

سوال این است اقای رجوی شما که همکاری با شوروی رابرای حزب توده ننگ وعارمیدانی ودرست هم هست میشود برای بنده که ازروز دستگیری اقای سعادتی سوال میکنم وجواب نمیدهید بگویید اگرهمکاری با بیگانه اخ وبد است چرا سعادتی پشت سفارت امریکا مدارک واسناد لو رفتن حزب توده درزمان شاه را میخواست به دیپلمات شوروی بدهد ؟ مگرسعادتی کادرمرکزی نبود بدستورکی دست به چنین کاری زد ؟ بدستورکی اسناد ومدارک جمع اوری ویا ازفضای انقلاب سو استفاده ودزدیده ودردستان نفرکادرمرکزی قرارگرفت سعادتی که یکی ازافراد بالای کادرمرکزی وفکرکنم تحت مسول خود اقای رجوی بود ، چه کسی به سعادتی دستورچنین کاری را داد ؟ چه کسی دستوربرقراری ارتباط با شوروی راصادروهماهنگی ها را انجام داد ؟ شما نمیتوانید مرا متهم به این کنید که به مسایل تشکیلاتی و دستور کار در سازمان اشراف ندارم ویا نمیدونم چه کسی دستورمیدهد وبدون اجازه شخص شما کسی قدرت اجرای کاری را نداشته وندارد ، اقای رجوی مگرشما نبودید که برای شوروی نامه نوشته ودرخواست کمک بعنوان وام 300میلیون دلاری کردی ؟ بنده که نامه را مجد دا سال گذشته مرورکردم چیزی کمترازحرفها ونوشته های حزب توده برای شوروی درنامه شما نیافتم ودربعضی سطورشاید بیشترهم سنگ تمام گذاشتید ، سوال امروز اینه که چی باعث شده رجوی دوباره بیاد حزب توده بی افتد درصورتی که خودش دست کمی ازانها ندارد حداقل کسی ویا سازمانی ایراد بگیرد که خودش دراین رابطه پاک باشد این نوشتارفقط دررابطه با شورویست نه تمام مزدوری وجاسوسی های مجاهدین برای سایرکشورها ، دلیل بنظرم یک چیز بیشترنیست انهم بقول رجوی مجاهد همیشه درجنگ زنده است ازانجایی که سرشت برجنگ سواراست وقتی تشکیلات به روغن سوزی افتاده وازخودش دود غلیظ وسیاه بیرون میدهد وقتی واشرسرسیلند سوخته وصدای بیرون زدن هوا ازسیلندر تشکیلات گوش ادمها را کرمیکند میشود به نیازمبرم وفوری وفوتی اقای رجوی به علم کردن حزب توده پی برد یاد اوری میکنم که اقای رجوی ، با خروج ازعراق وورود به البانی ، ان سبو بشکست وان پیمانه ریخت اگرجنگ سیاسی با صد حزب هم که راه بی اندازی دردی دوا نخواهد شد  

بایدن بر سر دوراهی : ایرانیان ترامپ را دیوانه می دانند، اما آمریکا را مقصر می بینند

لینک به منبع

تجدید عهد با رجوی – از دعوا با حزب توده تا نمایشات روحوضی

(پایان)

***

عبدالرضا نیک بین بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایرانآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اعترافات-دیرهنگام-مسعود-رجوی-و-بحران-پ/

اعترافات دیرهنگام مسعود رجوی و بحران پیری و نیرویی

اعترافات دیرهنگام مسعود رجوی مرگ بهزاد معزی خلبان شاهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم ژانویه 2021:… در دستگاه شاهنشاهی تا کسی تمام عیاروصد روی صد مورد اطمینان دستگاه اطلاعاتی یعنی ساواک نبود درکشوربجایی نمیرسید بخصوص درارتش آنهم خلبان مخصوص شاه.  ببینید چه مراحلی از بندگی وعبودیت و سر به آستان شاه سائیده که به آن مداررسیده است. رجوی با این حرف او را مبارز ضد شاه مینامد. پس فهمیدیم مبارزه ضد شاه یعنی نوکر سلطنت بودن است میشود ازرابطه معزی و برگشت او به ایران و بردن رجوی این استنباط را کرد که رجوی دردم و دستگاه اطلاعاتی بوده و معزی دقیقا برای بیرون بردن رجوی به ایران برگشته تا با بردن رجوی زمینه حرکتهای ضد ایرانی اودرخارجه را فراهم کنند. گرچه دلایل دیگری برای این نظریه وجود دارد که به تعدادی قبلا اشاره کرده ام نمیتوانیم معزی را به عنوان مبارز ضد شاه بنامیم بلکه برعکس تمام عیاربنده و عبود و نوکر دربار و سلطنت و مهره بیگانه بوده است. اعترافات دیرهنگام مسعود رجوی و بحران پیری و نیرویی 

اعترافات دیرهنگام مسعود رجوی مرگ بهزاد معزی خلبان شاهوضعیت دماغی آقای بهزاد معزی در سال 2016

اعترافات دیرهنگام مسعود رجوی و بحران پیری و نیرویی

1- اعترافات دیرهنگام آقای رجوی

آقای رجوی اخیرا دوپیام داده که درپیامها به سه موضوع اعتراف کرده گرچه بسیاردیرهنگام ولی نشاندهنده این است که اقای رجوی بالاجباروزیرفشاردست بچنین کاری زده درپیام برای درگذشت سرهنگ معزی میگوید ( درفراق عقاب تیزپروازاسمان وفا پوریای ارتش وسرمشق نه شاه ونه شیخ ) همه ما میدونیم دردستگاه شاهنشاهی تا کسی تمام عیاروصد روی صد مورد اطمینان دستگاه اطلاعاتی یعنی ساواک نبود درکشوربجایی نمیرسید بخصوص درارتش آنهم خلبان مخصوص شاه ، ببینید چه مراحلی ازبندگی وعبودیت وسربه استان شاه سائیده که به ان مداررسیده است رجوی با این حرف اورا مبارزضد شاه مینامد پس فهمیدیم مبارزه ضد شاه یعنی نوکرسلطنت بودن است میشود ازرابطه معزی وبرگشت او به ایران وبردن رجوی این استنباط را کرد که رجوی دردم ودستگاه اطلاعاتی بوده ومعزی دقیقا برای بیرون بردن رجوی به ایران برگشته تا بابردن رجوی زمینه حرکتهای ضد ایرانی اودرخارجه را فراهم کنند گرچه دلایل دیگری برای این نظریه وجود دارد که به تعدادی قبلا اشاره کرده ام نمیتوانیم معزی رابه عنوان مبارز ضد شاه بنامیم بلکه برعکس تمام عیاربنده وعبود ونوکردرباروسلطنت ومهره بیگانه بوده است اقای رجوی نمیتواند سوسک رابجای رویزرویزبه ملت قالب کند

اعترافات دیرهنگام مسعود رجوی مرگ بهزاد معزی خلبان شاه

درباره برنامه که اسمش را گلریزان گذاشته پیامی داده که ( میگفتند پول راعربستان میدهد ودربین مردم جایگاهی ندارند میگفتند پیرشده اند هرکس ندید شرم کند کرونا وهیولای ولایت را ازپا درمی اوریم ) اولا تا انجایی که بنده خبردارم خیلی ازتلفنها ازنیروهای خودش وهوادارانش درخارجه هستند دروغ میگوید ، دوم میزان پول کفاف یک ماه ماهواره راهم نمیدهد دقیقا ازعربستان وامریکا واسراییل وامارات وبحرین پول میگیرد اگرنه ، دربرنامه بین المللی شفاف کند وبگوید بفرمایید تحقیق کنید اینهم اسناد دخل وخرج بنده ، ازچی میترسید صبرمیکند شو مسخره راه میاندازد وبعد میگویید بفرمایید اینهم استقلال مالی اتفاقا این پیامها دلالت برگرفتن پول ازبیگانه دارد که درهرپیامی وهرنشستی وهربرنامه ای سعی درمستقل نشان دادن خود دارد حمایت رسانه های دشمن ملت ونشان دادن برنامه زنده انها ومصاحبه ها وتکرارحرفهای سازمان بیانگروابستگی ست

اعتراف میکند که پیرشده اند وبا علم کردن تلفنها میخواهد بگوید ابترنیستم چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است هواداری که تلفن میکند وصد دلارکمک میکند را مگرمیشود با نیروی چهل ساله وپنجاه ساله درکوران مبارزه مقایسه کرد طلا را که با تپاله الاغ دریک ترازو قرارنمیدهند تا دربرابری انها فتوا صادرکنند خونه کلنگی رابا مالیدن دوغ اب به درودیوارنمیشود بعنوان خونه نو وقابل نشیمن وزندگی جا زد همان هوادارانی که تا دیروزدراشرف صدتا فحش به انها میداد وخانم رجوی میگفت یخ هواداران باز نمیشود را میخواهد جای کسانی که بقول خودش هفت خوان را گذرانده اند جابزند ، کی باورمیکند ،

میگوید کرونا وهیولای ولایت را ازپا درمیاوریم اگر کرونا دردستگاه رجوی اینقدرنفوذ وکشتارمیکند که با هیولای ولایت دریک کفه ترازو قرارگرفته پس چرا چیزی درسایتها نمینویسد ولا پوشانی میکند ودرحرکتی شرم اوردرپیام به ان اشاره میکند
واقعیت صحنه داغون ترازاین حرفهاست که اقای رجوی بخواهد با اینگونه پیامها ملت ونیروهای خود رافریب بدهد این پیامها دقیقا نشاندنده این واقعیت است که بحرانها که چند مورد انرا قبلا

نوشته ام سرتا پای سیستم اقای رجوی وخانم عضدانلو را بدجوری درنوردیده وبسان طوفان وسیل سهمگین درحال نابودی ست که اقا وخانم را مجبوربه فرستادن دجالانه اینگونه پیامها واعترافات شیادانه به تاثیرات کرده است  

لینک به منبع

2- بحران پیری و نیرویی

ازانجایی که اقای رجوی سازمان ونیروها راازملا اجتماعی دوروازکشورخارج کرد عملاازجامعه دورومنزوی شد اگرازبنده سوال کنید با این عمل تماما بنفع خمینی کارودرجیب اوریخت خمینی همین را میخواست یکی ازاهداف خمینی ازسرکوب وبگیروببند بیرون کردن ومنزوی ساختن سازمان وجداکردن نیروها ازجامعه وملا اجتماعی بود تا نتواند اولا خود رابازسازی کند دوم نتواند نیروی جدید جذب کند سوم درمحاق فرورفته هرگونه پتانسیل را ازبین ببرد وانراابتروبی اینده وپاسیو کند که بسیارموفق بود رجوی بنام هجرت دردام پهن شده ازطرف خمینی گرفتاروباعث مشکلات زیادی شد ازجمله برای بدست اوردن امکانات ونیروی جدید مجبورشد به عراق رفته ودرخدمت دولت عراق بعنوان ستون پنجم شناخته شود ، مشروعیت خود راازدست داده بین مردم مطرود ومنفوربشود چهارم انجام هرگونه عملیات درداخل راازبین ببرد وانرا واداربه جنگ جبهه ای ازخارج ورودرروی نیروهای نظامی وهمراستا با متجاوزبه خاک نشان بدهد اینها ضرباتی بود که باخروج ازایران دردرازمدت دریافت کرد اما دراینجا فقط به نیرویی اشاره میکنم وقتی نیرویی وصل به ملا اجتماعی نباشد عملا نمیتواند نیروسازی وجذب کند هرچقدردفع داشته باشد به معنی ریختن ازپیکره وخوردن ازجیب است امکان پس اندازوجود ندارد ، زمان بشدت بزیان خواهد بود چون با گذرزمان نیروها مستهلک وپیروکارایی خودرابمرورازدست میدهند

رجوی برای جبران خسارت وارده دست به انقلاب ایدئولوژیک زد بقول خودش مریم جوهربهاروشکوفایی درست کرد سرچشمه جوشان کوثروفزایندگی وبالاندگی بوجود اورد گفت خمینی ابتراست نه من زیرا مهم عقبه ایدئولوژیک است مثل پیغمبرگرچه پسرنداشت ودشمنان اوراابترمیخواندند ولی او ازفاطمه حسن وحسین را تحویل جامعه داده واینده مرامی ومسلکی خودرا تامین کرد دشمنانش ابتروبی اینده شدند خمینی مرد ومجاهدین ازمریم زاده شدند تمامی این حرفها دجالیت ومردم فریبی ست پیکرپیغمبرش روی زمین مونده بود نیروهای ایدئولوژیک حکومت را قاپیده ، سرچشمه فزایندگی اورا لگد مال وجانشین راهم خانه نشین کردند دم ازکدامین نیرو وعقبه ایدئولوژیک میزند دردعوا وبحث مفصل دراین رابطه دراشرف گفتم خواهیم دید عقبه چه خواهد شد که درخاطرات مفصل به موضوع پرداخته ام بگذریم نیرو جایگزین که نشد هیچ بمرور زمان وگذرایام قانون میرایی وکهولت پدیده ها دامن را گرفت امروزه دیگربرکسی پوشیده نیست که هرروز نیروها فرسوده وپیرومیمیرند ، ازصحنه روزگارحذف میشوند ، هیچ جایگزینی  درالبانی نمیتواند انجام بدهد استهلاک تاروپودش رادرنوردیده هرچقدرجلو تربرود مستهلک تروازدورخارج شده های بیشتریقه اش راخواهد گرفت چه با کهولت سن چه بابیماری وچه با مرگ طبیعی وچه با کرونا البته اگربمیرند بنفعش است زیرا با پیری نیروها باید پرستاراستخدام وانها را تروخشک ویا اینکه خودش انها را سم واورانیوم خورکند تا ازمهلکه رسیدگی وپرستاری خودرانجات بدهد این بحران را چگونه میخواهد حل کند راه حلی ندارد بحرانی که ثانیه ای دست وپای رجوی را درپوست گردومثل گربه گچ اجین میکند وراه رفتن رابرایش مشگل وازپیدا کردن اذوقه بازمیدارد تا بمیرد باید گفت خمینی گردن روباه زنگوله قاجاری انداخته است وهرروزبخاطرزنگوله درگردن لاغرولاغرترمیشود تا لحظه مرگ فرابرسد سوال اصلی واساسی وپایه ای راستی خمینی مرد ومجاهدین ازمریم دگربارزاده شدند میشود بما متولدین ازمریم رانشان بدهی ؟ حکومت وقدرت راقاپیدند رهبری وهژمونی را بالا کشیدند قبل ازمرگ خودش راخانه نشین وخانم رجوی راهم لگد مال کردند ، اسم این اگرابتربودن نیست پس چیست ؟

لینک به منبع

اعترافات دیرهنگام مسعود رجوی و بحران پیری و نیرویی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خاطرات-کمپ-بدنام-اشرف-،-ریزش-نیرو-از-عر/

خاطرات کمپ بدنام اشرف ، ریزش نیرو از عراق تا آلبانی

خاطرات کمپ بدنام اشرف ، ریزش نیرو از عراق تا آلبانیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم ژانویه 2020:… مشکلات تشکیلاتی و موریانه خورشدن سیستم خود را در جنگ و دعواهای روزانه با عواقبش وخروجها نشان میداد. دربحث انقلاب خیلی ها رفتند. بعد با تهدید زندان ابو غریب و بستن شکاف خروج دردرون توانست تا جلو گیری کند ولی موریانه ها عمل میکردند. بعد حمله امریکا چه حین جنگ و چه بعد آمدن امریکا بیش از 700 نفر خارج شدند. داستان همچنان ادامه داشت تا به آلبانی رفتند. درآنجا بنده خبرندارم ولی حدس میزنم چند صد نفری خارج شده اند با توجه به آمارها از 5000نفردراشرف زمان صدام اکنون در آلبانی فکر میکنم کمتراز2000 نفر مونده باشند و طبق خبرهایی که در شبکه های اجتماعی میخونم در درون تشکیلات نارضایتی و مشکلات تشکیلاتی غوغا میکند. طوری که اگردرب راباز کند فکرکنم همان دویست نفری که همیشه رجوی میگفت برای من کافیست باقی بمانند. خاطرات کمپ بدنام اشرف ، ریزش نیرو از عراق تا آلبانی 

خاطرات کمپ بدنام اشرف ، ریزش نیرو از عراق تا آلبانیپور احمد، ژانویه 2008: كمپ آمريكائي،‌ راه نفس اعضاي دربند فرقه رجوي دركمپ اشرف

خاطرات کمپ بدنام اشرف ، ریزش نیرو از عراق تا آلبانی

1- رجویها ازدرد کشیدن ما لذت میبردند

یکی ازاصلی ترین مشکلاتی که نیروها داشتند بحث بیماری بود ازانجایی که رجوی قدرت وتوان انرا نداشت که به الزامات ان تن بدهد ازبیخ وبن با اتهام زدن وتهمت تمارض انرا انکارمیکرد که دوسه مورد درباره خودم را نوشته ام دراین نوشتارفقط به دومورد ازده مورد مشکلات دندان اشاره میکنم

بدلیل اینکه رسیدگی درست انجام نمیشد ویا با اتهام وتهمت روبرو بودیم تمام سعی وتلاش این بود که تا انجایی که امکان داشت دکترنرویم یکی ازافراد اینچنینی بنده بودم دندان درد امانم رابریده بود بلاجباربه دندانپزشک مراجعه وحکم به کشیدن دندان داد ، دندان را کشیدند تا چهارپنج ماه دندان درد میکشیدم هربارمراجعه کردم که دندان کشیده شده دوسه روز درد میکند بعد می افتد مدام میگفتند عادی ست منهم جواب میدادم عادی نیست یا درست نکشیدید ودندان درریشه مونده یا دندان خرد شده وتکه ها دردرون لثه وزخم است که درد میکند وزخم خوب نمیشود عکس بگیرید گوش نمیکردند ، بعد ازهربارمراجعه به دندانپزشک گزارشی ودرد سری درست میشد که بهانه میاوری تمارض داری و…..تا اینکه بعد ازچند ماه یک روز زبانم به محل دندان خورد وپاره شد با زبان لمس کردم فهمیدم چیزی درون لثه است جلو اینه نگاه دیدم دوتکه سفید ازلثه بیرون امده چند روزصبرکردم کمی که بیشتربیرون امد جلو اینه با انبردست هردو تکه را بیرون کشیدم ، بعد ازچند ماه دندان دردم افتاد وزخم دوروزه خوب شد

یکباردیگرحکم به کشیدن دندان دادند زیرا هرچه مراجعه کردم گفتند حساسیت است رسیدگی نشد تادندان به مرحله کشیدن رسید دندان را کشیدم بازمحل دندان درد وامانم رابرید وعفونت کرد ازما مراجعه ازانها انکارکه عادی ست وزیرتیغ که چرا اینقدربه دندان پزشکی میروم سازمان کلی انرژی گذاشته وبا خرج زیاد دندانت را کشیده کمی صبرکن خوب میشود دکترمفت است هرچیزی میشه میروید دکترسازمان چه گناهی کرده والی اخر، تقریبا دو هفته ای گذشت یک شب زدم به سیم اخرومستقیم رفتم امداد اشرف ودرخواست چک توسط دندانپزشک دادم اول زیربارنمیرفتند که هماهنگ نشده باید تشکیلاتی اقدام کنی منهم عصبی شده گفتم خواهربنده هیچ نیازی به راهنمایی ویاد اوری مسایل تشکیلاتی وقوانین امداد ندارم همه را فول فول هستم یا امشب دندانپزشک مشگل مرا حل میکند یا ازاینجا تکون نمیخورم هرجاهم میخواهی بروزنگ بزن وگزارش بده کوتاه سخن فرستادند پیش دندان پزشک تا نگاه کرد گفت اینکه عفونت کرده ومحل دندان خونابه خشک شده چرا شستشو ندادی شستشوداد ودرد کمی ارام شد وما برگشتیم وگزارش که بعله امده وپا دریک کفش و….گفتم من باید تمیز کنم نباید دندانپزشک بعد کشیدن بگوید دوسه روز دیگربیا چک کنم یا اگرخونابه مونده تمیز کنم مسولیت کیست اگرمن دست بزنم ویه ذره خون بیاید الم شنگه راه میافتد که بدون اجازه پزشک دستکاری وفلان وبهمان مگه دندان قبلی ده بارمراجعه نکردم گفتند عادی ست من ده بارزیرتیغ مراجعه به پزشک رفتم چندماه دندان درد داشتم بعد هم خودم جلو اینه دو تکه دندان رابا انبردست بیرون کشیدم شما هیچ چیزی را نمیذیرید فقط اتهام ومارک وتهمت تمارض می زنید ومنت سرما میگذارید معلوم نیست ما که عمرمون را پای رهبری گذاشتیم کی باید به دردهای ما رسیدگی ومشکلات را حل کند من پول دارم با بیرون ارتباط دارم که مسایلم را مثل جامعه حل کنم ؟ …….این دونمونه مشتی ازخرواربود که بدانید نگاه سازمان به مسایل چگونه بود وبا چه شیوه هایی نسخ ادمها را میکشیدند وازدردکشیدن وناله نیروها لذت میبردند شکنجه گران روانی ازهرچیزی برای شکنجه دادن ، بالاترین استفاده را میکردند

2- نمونه دیگری ازکتک زدن درنشست

قبلا دونمونه ازکتک زدن درنشستها را نوشته وبه یک نمونه دیگراشاره میکنم یک روز بمن گفتند این ساعت برواتاق کاربرادران نشست است ساعت ومحل شک برانگیز بود با خودم فکرکردم اینها برای من نشست با برادران نمیگذارند وخواهران هم به اتاق کاربرادران نمیایند پس نشست برای من نیست اگرنشست اسایشگاه باشد دروسط هفته واین ساعت نمیگذارند خلاصه عمدا با ده دقیقه تاخیررفتم وارد شده دیدم یکی را جلو بقیه سرپا نگه داشته وروی سراو ریخته اند منهم دراخراتاق نشستم وگوش میدادم بقیه داد وبیداد وسوژه هم درسکوت فقط نگاه میکرد هرچقدرفحش وفضیحت به اومیدادند او ساکت بود یکباره مسول نشست که چند سالی بود بقول ما ارپی جی خورده وهیچکاره بود وبتازگی اورا کمی ارتقا داده ومسول نشست کرده بودند برای اینکه جایگاه دوباره بازیافته را حفظ کند گفت او جواب نمیدهد شما هم ساکت هستید بی غیرتها  یعنی اینکه بلند شید وبکوبید تا حرف ازدهانش درامد چماقدارها ولگدپرانها بلند شده اورا زیرمشت ولگد گرفتند وسوژه همچنان ایستاده وساکت بود

مسول نشست گفت بنشینید وبقیه نشستند بعد دوسه دقیقه حرف زدن روبمن کرد وگفت علی تو هیچ حرفی نداری بلند شده گفتم چرا دارم با اینگونه برخوردها میخواهید مجاهد بسازید ویا طرف رابه اشکالاتش اگاه کنید همانطورکه میدانید بنده اینگونه برخوردها را نه انسانی میدانم ونه مجاهدی ومیدانید که اینگونه نشستها راهم قبول ندارم چرا مرا برخلاف ریل همیشگی به نشست صدا کردید نمیفهمم طرف که میدانست بعد نشست مشکلاتی برایم پیش خواهد امد برای نجات من گفت علی هیچ اشکالی ندارد بقیه مرا کتک میزنند توهم دوتا فحش بده ناراحت نمیشوم انقدربهم ریختم که نشست راترک کرده رفتم ،همان شب بمن گفتند برو اتاق فلان خواهرکه مسول کل بود چند دقیقه به زمان رفتم دیدم درمحوطه بیرون ایستاده سلام کردم وگفتم خواهربا من کارداشتید مسولم گفته بیایم اتاق شما گفت اره بیا درخیابون قدم بزنیم میخواهم درباره نشست امروزباهات صحبت کنم جواب دادم خواهرمن حرفم رازده ام حتما گزارش داده وشما خبردارید حرف اضافی ندارم وبا صحبت هم مشگل ندارم بفرمایید حرفهای خود رابزنید گوش میدهم کمی ازاینکه من مجاهدم و مسئول صحبت کرد وبعد گفت انتظار داریم که ازمجاهدین دفاع کنی واشکالات برادرت رابگویی جواب دادم خواهراگردم ازمجاهدی میزنی بما بگو کجا اینگونه برخورد مجاهدی وانسانی ست انتظارداری بلند بشوم وبزنم دماغ ودندان طرف راخردوبا لگد شکمش راپاره کنم میدونید بنده چنین مجاهد ومسولی نیستم گفت برخورد اشتباه بوده به فلانی انتقاد کردم که نتوانسته نشست را کنترل کند گفتم خواهربحث کنترل نیست رسما به ملت میگوید بلند شید وکتک بزنید اگرمیخواهد رده وفرماندهی ازدست رفته قبلی وبدست اورده فعلی راحفظ کند باید ازخودش صلاحیت نشان بدهد نه اینکه با کتک زدن وپا را روی شانه های دیگران گذاشتن به الاف وعلوف برسد اینگونه عمل ها بغایت زشت وزننده است شما مرا میشناسید وازتمامی دیدگاهها ونظراتم اگاهید اینکه بگویید اشتباه کرده را کافی نمیدانم اگرواقعا معتقد هستید اشتباه کرده انهم این چنین راه درست این است که طرف را دوباره به حالت اول برگردانید اگراینکاررا نکنید بنده استنباطم این است که میخواهید سربنده با گفتن اشتباه شده شیره بمالید دوم مگربدون صحبت واطلاع شما وبدون دستوروخط ازبالا فرد میتواند اینگونه رفتارکند مگه نمیگویید فقط پاسداران ونگهبانان وشکنجه گران خمینی درزندانها وزیرشکنجه مجاهد را میزنند اسم این برخورد چیست وکارچه کسانی دردرون مناسبات اجرا میشود انقدرحرفها منطقی وحساب شده بود که هیچ حرفی نزد فقط سکوت کرد گفت بعدا باهات صحبت میکنم که هیچ وقت هم صحبت نکرد (هروقت میگفتند بعدا صحبت میکنیم میدونستم که قصد فرارازپاسخگویی دارند) ولی بدان من ازطرف سازمان بهت میگویم برخورد اشتباه بوده وصحبت تمام شد انوقت انتظاردارید جدا شده ها را تهدید به مرگ ودادگاههای ذهنی نکند ؟

3- مشکلات تشکیلاتی بدترین بحران

خیلی ازبحرانهادردرون تشکیلات نمود بیرونی وهمه فهم وهمگانی ندارد مثلا هویت وسیاست واستراتژی برای خیلی ها شاید قابل درک نباشد ویا بی تفاوت ازکناران بگذرند وبگویند بما چه کما اینکه رجوی ومسولین همیشه میگفتند شما چکاربا اید ئولوژی واستراتژی دارید رهبری هست همه را حل وفصل میکند ویا خواهرمریم مسایل انقلاب راحل میکند ما فقط کافیست هرچه میگویند به ان عمل کنیم درحقیقت نمیخواستند نفرات ازموضوعات سردراورده وبه اشراف برسند چون اگاهی وفهم مسایل دشمن رجوی بود وقتی نیروها میفهمیدند اقای رجوی نمیدونست هریاوه ای رابخورد خلق الله بدهد برایش بهتربود نیروها رابا این حرفها ازوارد شدن به اینگونه مسایل دوروبا پرهیزدادن ازورود خود راخلاص کند موضوع دوم وقتی نیروها اگاه میشدند رهبری او زیرعلامت سوال میرفت که این موضوع برای اقای رجوی هرگزوبه هیچ قیمت قابل پذیرش نبود اساسا تمامی عملکردها وبه کشتن دادن نیروها وکشتن ایرانی ها وتحمیل تمامی مسایل به کشوروملت بخاطربدست اوردن هژمونی ورهبری جامعه بود ایا میتوانست با دستان خود درون تشکیلات چنین چیزی رابپذیرد ؟ ولی موضوعات تشکیلاتی را نه میتوانست ونه خواهان ان بود که نیروها دربرابران بی تفاوت باشند چرا ؟ چون مشکلات روز مره تشکیلاتی با روح وروان ملت بازی وهردقیقه با تمام تاروپود لمس میکردن ودربرابران موضع وعکس العمل داشتند انهایی که با مسایل تشکیلاتی ونیرویی اشنایی دارند خوب میدونند که یک دونه مشکل تشکیلاتی همانند میلیونها موریانه عمل وازدرون بدون اینکه دیده شود همه چیزرا جویده وپودرمیکند زمانی متوجه میشوند که پوسته ازهم فروبریزد بعد معلوم میشود ازدرون چیزی باقی نمونده است بهمین دلیل رجوی با توجه به شرایط ومحیط زندگی نمیتوانست جلو گیری کند ازطرف دیگربه خیلی ازمسایل درونی وتشکیلاتی افراد اشراف پیدا نمیکرد مگراینکه خود نفرات بگویند اصلی ترین دلیلی که رجوی بحث غسل هفتگی ویا نوشتن وخوندن مسایل جنسی وعملیات جاری یا چماق سرکوب را وارد دستگاه اندیشه کرد برای این بود که خود نفرات بگویند واورابه اشراف برسانند ویا مارکهای شعبه سپاه پاسداران ووزارت مطرح کردن برای مقابله با همین پدیده بود گرچه تاحدودی جلو گیری میکرد ولی هیچ کدام ابزارمناسب نبود بخاطراینکه مشگل بنیادی وهویتی واستراتژیک ودوری نیروها اززندگی عادی جامعه والزاماتش ومحبوس بودن درکشوربیگانه انهم درون سیم های خارداربود که نمیتوانست حل کند

مشکلات از درون رجوی و دم ودستگاهش را ثانیه ای میجوید یا بهتربگویم آب ازسرچشمه گل الود بود. مشکلات تشکیلاتی و موریانه خورشدن سیستم خود را در جنگ و دعواهای روزانه با عواقبش وخروجها نشان میداد. دربحث انقلاب خیلی ها رفتند. بعد با تهدید زندان ابو غریب و بستن شکاف خروج دردرون توانست تا جلو گیری کند ولی موریانه ها عمل میکردند. بعد حمله امریکا چه حین جنگ و چه بعد آمدن امریکا بیش از 700 نفر خارج شدند. داستان همچنان ادامه داشت تا به آلبانی رفتند. درآنجا بنده خبرندارم ولی حدس میزنم چند صد نفری خارج شده اند با توجه به آمارها از 5000نفردراشرف زمان صدام اکنون در آلبانی فکر میکنم کمتراز2000 نفر مونده باشند و طبق خبرهایی که در شبکه های اجتماعی میخونم در درون تشکیلات نارضایتی و مشکلات تشکیلاتی غوغا میکند. طوری که اگردرب راباز کند فکرکنم همان دویست نفری که همیشه رجوی میگفت برای من کافیست باقی بمانند. می بینید مشکلات تشکیلاتی چگونه نیروها وسیستم راازدرون موریانه خورمیکند با توجه به شناختی که دارم شک ندارم که تشکیلات موریانه خورشده ازدرون پوک وپوسیده وپودرشده است فقط پوسته مونده انهم که وقتی مغزتمام شود موریانه ها به پوسته هجوم اورده وانرا میشکافند انموقع مشخص میشود که درون نابود شده است این بحران بنیان کن را اقاوخانم رجوی نمتیوانند ازبین برده وخودراازمهلکه بیرون بکشند

(پایان)

خاطرات کمپ بدنام اشرف ، ریزش نیرو از عراق تا آلبانی

***

مسعود خدابنده سمپوزیوم دانشگاه بغداد 2008ترجمه اولین گزارش ویژه مسعود خدابنده، ایران اینترلینک (2008) از بغداد، قرارگاه اشرف و مجاهدین خلق

همچنین: