تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران

تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران

تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایرانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم اوت 2019:… مجاهدین خلق بدنبال تمکین مسعود رجوی به توهماتش، درهمان سال 1360ازبین رفت واگر حالا حرفی ازآن زده میشود ، منظور استحاله شده ی آن سازمان به باند مخوف وجنایتکار رجوی است که ازنظر من، وجود انجمن های نجات ( نهاد غیردولتی متشکل ازاعضای خانواده ها و رها شدگان از چنگال رجوی) ، برای برخورد وافشای این جریان کافی است واحتیاجی به ورود دیگران دراین مسئله نیست! شما بیشتر در خصوص افشای جنایت های آمریکا، برای بعضی دولتمردان کاربرد دارید وچگونه؟ آنها با ردیف کردن صفات واعمال ضد ملی شما ، به مردم میفهمانند که آمریکا را که ازاین گروه حمایت میکند، بهتر بشناسند! تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران

رجوی بازیگری خیالی در دنیای سیاست امروزیسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران

خواست ملت تحریم خودشان نبود که مجاهدین بخاطرش تظاهرات کردند ؟!

15مرداد1398

تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران

برخلاف روش های ژورنالیستی ، ظفرنامه نویسی های مریدان رجوی درمورد تظاهرات تشکیل شده از مردان وزنان آواره ی 72 ملت دردیار غرب که هریک منافع خاص خود را داشتند ، به حد تهوع آوری رسیده وهادی مظفری هم به خیل این تاریخ نویسان درباری پیوسته و مطلبی با عنوان ” یک میهن، یک ملت، یک آلترناتیو ” به رشته ی تحریر درآورده است که اگر نمیکرد مراتب عبودیت خود به مسعود ومریم را به اثبات نمیرساند و کارش به جاهای باریکی مانند احتیاج به نان وشب وازاین قبیل میافتاد!

درنوشته ی مورد نقد آمده است :

” نه گرمای طاقت فرسای تابستان و نه رگبارهای بارش بی امان باران خصوصا در برلین، هیچکدام مانع و رادع عزم و ارادۀ هموطنان، در راه رسالتی که بر دوش داشتند، یعنی رساندن صدای ملت رنجدیده ایران به گوش جهانیان نگردیده و نتوانستند خللی در عزم جزم آنان وارد نمایند “.

اولا همه ی اینها که هموطن نبودند ، هموطن!

ثانیا ما فیلم های مربوط به آب پاشی های مردم توسط شهرداری های اروپا که گرمای بی سابقه دمار ازروزگارشان درآورده دیدیم که هدف آن، خنک شدن هوا وقابل تحمل تر شدن گرما بود.

بدین ترتیب، این رگبارها شماهارا خنک میکرد وفرصت بیشتری میداد تادرکنار اتباع خارجی آواره وفقیر که برای غذا وپول ومکانی به رجویست ها پیوسته بودند ، بر خواسته های خود که تشدید تحریم ها علیه مردم ایران بود ، تاکید بیشتری کرده ومراتب دریوزگی یا وطن فروشی خود را نشان دهند!

وایضا :

” دیر نیست که طنین گامهای ملت به پا خاسته در سراسر شهرهای ایران، کاخهای ظلم و ستم نعلین پوشانِ جنایتکار را بر سرشان آوار نموده و این غدۀ بدخیم سرطانی را از پیکر میهن شیر و خورشید جدا کرده و در گورستان تاریخ دفن نماید “.

مرشد شما که جنایتکار درخور توجهی است، چه طرفی ازاین برخاستن فرضی مردم – که پیش بینی میکنید برعلیه ستمگران خواهد بود- خواهد بست؟!

شما که قربان صدقه ی یک جنایتکار میروید، چه سودی از اقدام برعلیه جنایتکاران میبرید؟!

آیا این مردم فرضی شما – که حرکات سرنگون کننده ی آنها را ازراه دور میبینید وما داخل نشینان فعلا خبری ازاین کارها نمیبینیم – اگر بپا خیزند ، برای ارباب شما که حمایت از ستمکاری وجنایت کار اصلی اش هست ، سودی خواهد داشت؟!

مسلم بدانید که حتما نه! همانطور که به شما هم نه!

بازهم :

” جالب اینجاست آخوندهایی که برای تسکین دادن به خود و مزدوران جیره و مواجب بگیرشان سالها داد و هوار راه می انداختند که مجاهدین تمام شدند و دیگر وجود خارجی ندارند.، امروز با زبانهای الکن خویش سیاستگذارانِ اصلی تنها ابرقدرت دنیا در کاخ سفید را عوامل مجاهدین می نامند “.

اینجا که کشور پهناوری بنام ایران باشد، ادبیات خاص خود را دارد وزمانی که کسی مطرح میکند که مجاهدین ازبین رفته اند ، حرفش عامه فهم است!

مجاهدین خلق بدنبال تمکین مسعود رجوی به توهماتش، درهمان سال 1360ازبین رفت واگر حالا حرفی ازآن زده میشود ، منظور استحاله شده ی آن سازمان به باند مخوف وجنایتکار رجوی است که ازنظر من، وجود انجمن های نجات ( نهاد غیردولتی متشکل ازاعضای خانواده ها و رها شدگان از چنگال رجوی) ، برای برخورد وافشای این جریان کافی است واحتیاجی به ورود دیگران دراین مسئله نیست!

شما بیشتر در خصوص افشای جنایت های آمریکا، برای بعضی دولتمردان کاربرد دارید وچگونه؟

آنها با ردیف کردن صفات واعمال ضد ملی شما ، به مردم میفهمانند که آمریکا را که ازاین گروه حمایت میکند، بهتر بشناسند!

بدین ترتیب، شما بیچاره هایی که نمیدانید که نمیدانید ، بعنوان محلل در اختلافات ایران با آمریکا کاربرد دارید واین هیچ افتخاری برای شما تولید نمیکند!

درادامه :

” آخوندها خاک سوریه را تا جایی که در توان داشتند به توبره کشیدند و بعدتر هم که کار سخت شد، به روسها بفرما زدند و دورهمی چنان بلایی بر سر «شام» آوردند که به قول سعدی «یاران فراموش کردند عشق”.

سوریه قربانی تروریزم دست پروده ی آمریکا و متحدان ونوکران ریز ودرشت اش داعش- که شما نام آنرا ” عشایر انقلابی ” مینامیدید- شده بودند و دولت های ایران و روسیه بدعوت دولت قانونی سوریه وارد ماجرا شده وصفحات زرینی از مبارزه با تروریزم را برتاریخ نهادند!

کار ایران وروسیه آنقدر مهم وتعیین کننده بود که ترامپ درموقع خود نتوانست از بیان آن خودداری کند واظهار داشت که داعش تروریست است ودست پرورده ی آمریکا و این ایران، سوریه وروسیه بودند که نبردی جدی با این تروریزم کردند!

مجددا :

“… در این راستا حتی به آلترناتیوسازی هم دست می زنند و به تصور اینکه هر چیزی را می شود کپی سازی کرد، از هیچ تلاش و کوششی فروگذاری نمی کنند “.

این آلترناتیو سازی ها ازطرف آمریکاست ومنظور این مریدرجوی، سلطنت طلبان هستند که بکار این نوشته بر نمیآید وبا ذکر اینکه ، باند رجوی حسادت خود را نشان داده وجرات اعتراض به آمریکا را ندارد ، خاتمه داده میشود!

همچنین :

” مجاهدین آنقدر اعتبار دارد که در خارج از خاک خود نیز به اشارتی هزاران انسان پرشور در قفای آزادی را در گرما و سرما به خیابانهای سراسر جهان می کشاند. آنقدر قابل اعتماد است که هر گاه دست کمک و یاری به سوی هموطن خویش دراز می کند، از نان شب هم که شده می زند و تقدیمش می کند. “.

کاش ازتاریخ اطلاع داشته و تظاهرات کنفدراسیون دانشجویان ایرانی وانجمن های اسلامی را میدانستید و اینقدر مبالغه نمیکردید!

ضمنا روشن کنید که میزان کمک مالی دریافت شده از 80 میلیون ایرانی چقدر است وآنگاه به میزان کمک های کشورهای خارجی اشاره کرده وبایک مقایسه ی ساده میفمیدید که کمک های ایرانی ها، ارزش مطرح کردن ندارند!

دراین صورت است که مجبور به دروغگویی وتهمت زدن به مردم ایران نمیشدید!

صابر  تبریزی

تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران

https://iran-interlink.org

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اراجیف-تازه-ی-منتسب-به-مسعود-رجوی/

اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجوی !

اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهارم اوت 2019:… شواهد وقراینی که دلالت برمرگ او داشته باشد ، قابل توجه است واگراین شواهد قانع کننده نباشد، باکی نیست! چرا که او از خرداد 1360با اعلام جنگ مسلحانه ، دست زدن به ترورهای وسیع واعدام های مربوط به این کار، بعنوان یک مجاهد خلق وحتی یک انسانی که قدری عرق وطن دوستی داشته باشد ، مرده است وبقول شاعر: فرقی نمیکرد بود ونبودش! البته وجودش برای ساکت ومطیع نگه داشتن اعضای مسخ شده ی این سازمان که مرید او هستند و ازمریم بخاطر اوست که اطاعت میکنند، لازم است واگر مرده، بایدبنوعی زنده نگه داشته شود تا چه پیش آید! اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجوی !

اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجویمجاهدین خلق مرگ رهبرشان را پنهان می کنند. چرا؟

اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجوی !

ایران اینترلینک، 13مرداد1398

درزمانی که کارناول قلعه ی مانز آلبانی برقرار بود ، عکس مسعود رجوی درکنار درگذشتگان اولیه ی این سازمان نصب شده بود واین شبهه را دربین بینندگان بوجود آورد که او مرده است.

گرچه حایلی بنام پرچم بین او و ازدست رفتگان بود و بنوعی آنها را ازهم جدا میکرد وکسان دیگری میتوانستند بگویند که این نوع الصاق عکس ها ، نمیتواند دلیل بر مرگ رجوی باشد!

با این حال ، شواهد وقراینی که دلالت برمرگ او داشته باشد ، قابل توجه است واگراین شواهد قانع کننده نباشد، باکی نیست!

چرا که او از خرداد 1360با اعلام جنگ مسلحانه ، دست زدن به ترورهای وسیع واعدام های مربوط به این کار، بعنوان یک مجاهد خلق وحتی یک انسانی که قدری عرق وطن دوستی داشته باشد ، مرده است وبقول شاعر:

فرقی نمیکرد بود ونبودش!

البته وجودش برای ساکت ومطیع نگه داشتن اعضای مسخ شده ی این سازمان که مرید او هستند و از مریم بخاطر اوست که اطاعت میکنند، لازم است واگر مرده، بایدبنوعی زنده نگه داشته شود تا چه پیش آید!

دراین بین، ذکر یـک نکته نیز خالی ازفایده نیست وآن اینکه بحران ها انسان های محکم وخارق العاده ی بوجود میآورد که مسعود شامل این قاعده نشد بخاطر بیماری خود شیفتگی واینکه همواره متکلم وحده بود بخاطر ضعف مفرط تئوریکی اعضای سازمان مجاهدین سابق!

اگر مسعود رجوی خود را درمعرض محک انتقاد دیگران قرار میداد ، این سرنوشت تراژدیک شامل حال او نمیشد.

درهر صورت، با تحریم دکتر ظریف که قبلا هم شده بود ، باند رجوی با اینکه میداند که این تحریم بنفع او وبنفع سیاست خارجی ایران تمام شده و کشورهای بیشتری بدرجات مختلف – با قاطعیت یا ترسان ولرزان- طرف ایران را گرفته وامریکا این بار هم مانند دوران تشکیل ” ناتوی عربی ” ، دچار شکست بزرگی شد!

دراین شرایط است که پیام شماره 14 مسعود رجوی از سیمای ضدآزادی او پخش شد واین بار لطف کرده و بصورت نوشتاری هم آنرا منتشر نموده اند.

در پیام آمده است :

” طناب تحریم بر گردن ظریف پیچیده شد. همزاد قاسم سلیمانی، کارچاق‌کن و پاچالدار بین‌المللی ولایت در مقام وزیر خارجه دولت اعتدالی که به امید استحالة رژیم توسط دولت سابق آمریکا باد شده بود، هم‌چون بادکنک ترکید. این بمثابهٔ تیر خلاص به برجام و دولت اعتدالی آخوند روحانی است “.

این کار احمقانه ی آمریکا که مسلما هم ازموضع ضعف وهم ازبابت اعمال جنگ روانی است ، دکتر ظریف را به شخصیت مهم ومشهور جهانی تبدیل کرد ومسلما حکومت ایران هم بهره های کافی ازاین حماقت بازی های آمریکا میبرد وخواهد برد!

ابتدا رفتار ترکیه وقطر وحالا امارات، بگونه ای شده که آمریکا بزرگترین ضربه را خورده واین، محصول زیاده خواهی های آمریکا از یک طرف و برخورد هوشمندانه ی دستگاه دیپلماسی ایران ازسوی دیگربا این لغزش های وحشتناک دیپلماسی ترامپ است!

بنظر میرسد که باند رجوی هراسان ازاین تحولات ، خواسته که جنجال ایجاد نموده و کاری کند که اعضایش و آن دسته از مردم کم تعداد که تسلطی برچم وغم سیاست ندارند ، از سیر تحولاتی که بنفع آنها واربابان شان نیست ، بی خبر بمانند!

“وزیر خارجه آمریکا هم می‌گوید: وزارت‌خارجه ایران صرفاً یک بازوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی نیست بلکه همچنین ابزار پیشبرد بسیاری از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده ولی‌فقیه می‌باشد. وزیر خارجه ظریف و وزارت‌خارجه‌ای که او اداره می‌کند دستوراتشان را از ولی‌فقیه و دفتر او می‌گیرند.وزیر خارجه ظریف کارچاق کن کلیدی سیاست‌های خامنه‌ای در کل منطقه و سراسر جهان است “.

ایران یک دولت قانونی وعضو معتبر سازمان ملل متحد دارد واگر این دولت کارهای دکتر ظریف را تایید میکند ، کاراو از هرحیث وهرجهت جنبه ی قانونی دارد.

اگر آمریکا ازمنطقه بیرون رفته و دست ازسلطه گری وقلدری بردارد، صلح وثبات به خاورمیانه باز میگردد وتسلیم ایران دربرابر این قلدری ، این جانیان گرداننده ی آمریکا را جری تر نموده و منطقه نا امن تر ازآنی میشود که حالا هست والبته امتحانش مجانی است!

وانگهی، مگر قرار است که وزیر خارجه ی یک کشور مفروض ، کاری برخلاف سیاست های حکومت بکند؟؟!!

بدون توجه به مشکلات داخلی که مطمئنا حاصل سیاست های  نادرست ما درپاره ای ازجنبه هاست! براحتی میتوان گفت که  مقامات اصلی ومسئول ایران سیاست خارجی متین ومنطقی و در راستای منافع ملی را دنبال میکنند؟!

درادامه :

” ظریف دقیقاً همانند بقیه مافیای خامنه‌ای شریک جرم در رفتار یاغی‌گرانهٔ این رژیم است “.

برابر حرفهای خود ترامپ که در کارزار انتخاباتی وبعد از آن با صراحت تمام مطرح گردید ، ایران یک کشو.ریاغی نیست وبرعکس ازمعدود کشورهایی است که باتروریزم واقعی درخاورمیانه مبارزه میکند وبنابراین، دکتر ظریف جرمی دراین مورد ندارد!

بازهم :

” جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا نیز به درستی ظریف را «یک کلاهبردار و حقه‌باز بی‌سر و پا و بلندگوی رژیمی نامشروع» توصیف می‌کند “.

عجب سند وشاهدی!

جان بولتون که خواستار بمباران 10 طبقه از ساختمان ملل متحد بود ، به دیگران اتهام کلاهبرداری وحقه بازی میزند و البته حرف های ابلهانه اش برجان ودل باند رجوی هم مینشیند!

ضمنا مشروعیت  هر رژیمی را جان بولتون تایید نمیکند که ازاین حرف او، بعنوان ” حبل المتین ” استفاده کنید!

دوباره :

 ” از حق نگذریم خامنه‌ای در این شرایط یعنی تعادل‌قوای بسیار نابرابر، به‌خوبی دریافته است که مذاکره برای رژیمش سم مضاعف است “.

در زمانی که آمریکا باقدرت های همطراز خود – چین، اروپا وروسیه – حاضر به مذاکره ی واقعی نیست وصرفا میخواهد این قدرت ها دربرابرش تسلیم شوند تا قدرت وعظمت گذشته اش را باز یابد که غیر ممکن بنظر میرسد ، ازایران هم توقعات بیشتر این خواهد داشت ونام این چیزها مذاکره نیست تا مقامات ایران متهم شوند که آنرا نمی پذیرند!

صابر  تبریزی

اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجوی !

***

اعلام رسمی مرگ رجوی بعد از هفده سال . چرا؟مرحوم همیشه بیدار مسعود رجوی

محمد حنیف نژادابراهیم خدابنده: تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکااز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین: