تحریم داروئی مردم ایران – همدستی مزدوران، خائنین و وطن فروشان در جنایات علیه بشریت 

تحریم داروئی مردم ایران – همدستی مزدوران، خائنین و وطن فروشان در جنایات علیه بشریت 

تحریم داروئی مردم ایران منصور نظری، ایران اینترلینک، هجدهم مارس 2020:… سردسته این خائنین مجاهدین خلق هستند ، همانها که بارها با افتخار اعلام کرده اند که امریکائی تحت تاثیر این بی وطن های خودفروش ، تحریم ها را به اوج خود رساندند ، مسعود رجوی ومریم رجوی خائن بارها به امریکائی ها اعلام کرده اند ” که این فشارها وتحریم ها کم است ” وباید آنرا افزایش داد ، همزمان با مجاهدین خلق ، سلطنت طلبان نیز به هر انستیتوی اسرائیلی و هر لابی که رسیدن گفتند که باید فشار برمردم ایران را افزایش داد تا بدین ترتیب رویای آنها برای بدست آوردن قدرت ، با زجر کش کردن مردم ایران فراهم شود. علاوه بر این خائنین بودند و هستند فاحشه هائی که روزگاری با صیغه شدن امورات خود را میگذراندند و امروز تبدیل به کارمندان سرویس های امریکائی واسرائیلی شده اند وخود را سیاسی واپوزسیون میخوانند.  تحریم داروئی مردم ایران – همدستی مزدوران، خائنین و وطن فروشان در جنایات علیه بشریت  

تحریم داروئی مردم ایران جشن کرونای مریم رجوی – تنوره های اژدهای مرده

تحریم داروئی مردم ایران – همدستی خائنین وطن فروش در جنایات علیه بشریت 

کرونا ویروس همچنان بی رحمانه جان انسانها را در تمام کره زمین میستاند وهیچ مرزی جلودار پیشروی آن نیست ،، برآوردهای اولیه از میزان گسترش این ویروس مخرب نشان از ان دارد که تازه ما با کوه یخی مواجهیم که نوک ان بیرون از اب زده است ، با همه بی رحمی این ویروس ناشناخته ومرموز اما انسان بی شک راههای مقابله با ان را پیدا خواهد کرد وبران پیروز خواهد شد ، امروزه مردم جهان خارج از رنگ پوست ، مذهب ، ملیت ، و زبان در نقطه ای هستند که فقط با همبستگی جهانی همه مردم دنیا میتوان بر این اپیدمی فائق امد ، چرا که …

بنی ادم اعضای یکدیگرند ……………که در آفرینش زیک گوهرند

چوعضوی بدرد آورد روزگار…….. دگر عضوها را نماند قرار

توکز محنت دیگران بی غمی ………….نشاید که نامت نهند آدمی

تحریم داروئی مردم ایران

در چنین شرایطی کشور ما ایران بواسطه جنایتکاران جنگی امریکا تحت شدیدترین تحریم های تاریخ قرار گرفته است ، که مهمترین ان تحریم های دارو وغذاست ، آسیب های وارده در طی فقط دو ماه اخیر بیش از هزار نفر از مردم ایران قربانی این جنایات ضدبشری شده اند ، همدستان این جانیان ضد بشر نیز خائنین وطنی بوده اند همانها که فارسی تکلم میکنند وبواسطه مشاوره برای تحریم مردم ایران وزجر کش کردن مردم ایران ، پاداش دریافت کرده اند ومیکنند ، سردسته این خائنین مجاهدین خلق هستند ، همانها که بارها با افتخار اعلام کرده اند که امریکائی تحت تاثیر این بی وطن های خودفروش ، تحریم ها را به اوج خود رساندند ، مسعود رجوی ومریم رجوی خائن بارها به امریکائی ها اعلام کرده اند ” که این فشارها وتحریم ها کم است ” وباید آنرا افزایش داد ، همزمان با مجاهدین خلق ، سلطنت طلبان نیز به هر انستیتوی اسرائیلی و هر لابی که رسیدن گفتند که باید فشار برمردم ایران را افزایش داد تا بدین ترتیب رویای آنها برای بدست آوردن قدرت ، با زجر کش کردن مردم ایران فراهم شود. علاوه بر این خائنین بودند و هستند فاحشه هائی که روزگاری با صیغه شدن امورات خود را میگذراندند و امروز تبدیل به کارمندان سرویس های امریکائی واسرائیلی شده اند وخود را سیاسی واپوزسیون میخوانند. 

کرونا ، مریم رجوی و این زندانی سیاسی سابق اپوزیسیون

ماحصل همدستی خائنین وطن فروش وجنایتکاران جنگی امریکائی که مجری تحریم مردم ایران بطور خاص دارو وغذا بودند رنج وشکنج مردم ایران افزایش پیدا کرده  وفقط در دوماه گذشته بیش از هزار نفر از مردم ایران قربانی شده اند ، ننگ بر جنایتکاران جنگی امریکا وهمدستانشان ، همان خائنین وطن فروشی که با تشویق به تحریم ها وبطور خاص تحریم دارو وغذا  باعث رنج ومحنت مردم ایران شده اند ،

تحریم داروئی مردم ایراندر چنین شرایطی که اینهمه فشار ونبود امکانات پزشکی مردم شرافتمند وصبور ایران را می ازارد اما این خائنین پست فطرت همچنان مشغول رنج و آزار مردم ایران هستند . پخش فیلم های جعلی ، پخش شایعات ، وترغیب مردم به شرکت در جنش چهارشنبه سوری ، در شرایطی که سازمان بهداشت جهانی مردم را تشویق به خانه ماندن میکند ، جرمیست که این خائنین همچنان مرتکب میشوند ، سازمان بهداشت جهانی بارها اعلام کرده که مردم مانع پخش شایعات شوند اما تنها کشوری در جهان که مورد سنگین ترین تهاجم تبلیغاتی هم قرار گرفته کشور ما ایران است ، همان خائنینی که نام بردیم اینک با پخش شایعات وپخش فیلم های جعلی در صدد وحشت مردم وجامعه هستند نمونه ان پخش فیلم زنی بود که خود را پرستار جا زده بود ولی پس از دستگیری مشخص شد او در خدمت پروپاگاندای سرویس های امریکائی بود ، همچنین کثیف ترین موجودات کره زمین که خاشقچی را با اره قطعه قطعه کردند در تلویزیونشان سعودی نشنال و منوتو ، بارها با پخش اخبار دروغ وشایعات موجب ایجاد استرس در جامعه میشدند تا مانع این شوند که اخبار واطلاعات درست به دست مردم برسد ،

در شرایطی که جهان درگیر این ویروس مخرب است ، چنین اعمالی جرم تلقی میشود باید تمام انها را از مجامع قانونی در تمامی ان کشورها که اینها ساکن هستند  تحت تعقیب قضائی قرار داد ،

تحریم داروئی مردم ایرانهمچنین باید با صدای بلند ورسا به گوش جهان برسانیم که مردم ایران قربانی تحریم های جنایتکارانه امریکا شده اند ، باید  مردم جهان بدانند که ترامپ وپمپئو دستشان اغشته به خون مردم ایران است ، باید رسوایشان کرد ، همچنین باید این اپوزسیون بی شرف وبی بته را به همه مردم ایران وجهانیان شناساند ، مردم ایران  هرگزوهرگز  این میزان بی شرافتی را نخواهند بخشید

نکته پایانی اینکه هرکسی که امروز در خارج به اسم اپوزسیون یا هر نام دیگری دم از مردم ایران میزند وصدایش برعلیه تحریم ها بلند نمیشود  باید گفت شما که در برابر تحریم وزجرکش کردن مردم ایران  لال شده اید بهتر است بروید به شغلتان که همان لیس زدن چکمه های خونین جنایتکاران جنگیست ادامه بدهید شما را چه به مردم ایران پاسخ شما خائنین فقط این است خفه   .

مردم ایران بارها در طول تاریخ ثابت کرده اند میتوانند با اراده ملی هر مانعی را از سرراه بردارند وکرونا ویروس نیز از سر راه مردم ایران به همت مردم ایران از سرراه برداشته خواهد شد  ،

همه باید با صدای بلند فریاد بزنیم که تحریم ها باید وباید درهم شکسته شود همین .

مریم رجوی و کرونا . وعده سرنگونی از صدام تا بولتون. از ارتش آزایبخش تا ویروس کرونا

تحریم داروئی مردم ایران – همدستی مزدوران، خائنین و وطن فروشان در جنایات علیه بشریت 

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ایران-قوی-باش-کرونا-و-همه-حرامزادگان-ش/

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگانی که از رنج مردم شادی میکنند شکست خواهند خورد

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگان شکست خواهند خوردمنصور نظری، ایران اینترلینک، دوم مارس 2020:… در حالی که سازمان ملل بارها خواستار لغو این بخش از تحریم ها بوده و آنرا ضد بشری عنوان کرده است  اما هیچگاه این جنایتکاران جنگی انرا نپذیرفته اند و حتی تشدید هم کرده اند. این درحالیست که آنهائی که ظاهرا خود را اپوزسیون مینامند از مجاهدین خلق تا سلطنت طلبان تا کرم های تجزیه طلب و فاحشه های دیروز که امروز اپوزسیون شده اند خواستار تشدید هر چه بیشتر این تحریمها شده اند و بارها با مشاوره به تصمیم گیرندگان امریکائی گفته اند تنها راه براندازی این حکومت تشدید همه جانبه تحریم ها در تمام زمینه هاست تا مردم گرسنه و محتاج به دارو و درمان به خیابان بریزند. این یک واقعیت است باید باور کنیم که اینها چنین کرده اند بعضا رسما اعلام کرده اند وبعضا از ترس آبروریزی مخفی کرده اند. واقعیت اپوزسیون جعلی وخائن و بی شرف همین است. بعضی از آنها از ترس آبروریزی میگفتند تحریم شامل دارو و درمان وغذا نیست ومردم را شامل نمیشود. اما امروز گند کارشان درآمده است. ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگانی که از رنج مردم شادی میکنند شکست خواهند خورد. 

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگان شکست خواهند خورداتحاد زندانیان سیاسی ایران – مجاهدین خلق ، عالیجناب پمپئو و تحریم ها

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگانی که از رنج مردم شادی میکنند شکست خواهند خورد

ویروس کرونا همچون موریانه به جان مردم جهان افتاده اگر چه خطر ان از ویروس های دیگر هم خانواده اش کمتر است اما موج وحشتی که در اثر این ویروس مخرب وناشناخته پیش امده همه مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است  ، اقتصاد جهان تحت تاثیر این ویروس مخرب تقریبا به سقوط نزدیک شده است ، به گزارش  دویچه وله “شاخص بورس داو جونز روز سه‌شنبه ۳.۵۶ درصد، نزدک ۳.۷۱ درصد و””اس‌اند‌پی ۵۰۰” حدود ۳.۵۳ درصد سقوط کرد. این در حالی است که دوشنبه نیز شاخص بورس‌های آمریکا حدود ۳ تا ۴ درصد سقوط کرده بود “”

در کشور ما ایران نیز ویروس کرونا خسارت های زیادی بجای گذاشته است ، الوده شدن نزدیک به 950 نفر از مردم ایران به ویروس کرونا وفوت نزدیک به 54 نفر از هم وطنانمان ، بخش کوچکی از خسارت این ویروس است ، بلحاظ  اقتصادی نیز ، میلیونها ایرانی منابع درامد خود را از دست داده اند از کارگران تا کارمندان تا دست فروشانی که معشیت خود را از راه دست فروشی بدست می اوردند ، همه اینها رنج ومصیبت بزرگی را به مردم ایران تحمیل کرده است ، کمبود بعضی از اقلام داروئی نیز   به نگرانی مردم دامن زده است ،

همچنین در اثر تحریم های داروئی وغذائی جنایتکاران جنگی امریکائی وپاچه ور مالیده های خائن باصطلاح اپوزسیون مجاهد ، سلطنت طلبان ، تجزیه طلبان ، و قورباغه های صیغه ای که کارمند همان جنایتکاران جنگی شده اند  ، بسیاری از زیرساخت های پشتیبانی داروئی ایران جوابگوی نیاز فعلی مردم رنج کشیده ایران نبوده ونیست ، اگر چه اینک همه مردم ایران دست به دست شده اند تا با هرانچه دارند به جنگ این ویروس مخرب بروند ، اما همان خائنین پست فطرت باز هم در چنین شرایطی از رنج وشکنج مردم ایران شاد شده اند ودر پوست خود نمی گنجند ، کمتر روزیست که این حرامیان با پخش خبرهای جعلی وایجاد وحشت درجامعه تلاش نکنند ، نمونه های کم نظیری از اوج وحشیگری که فقط در حیوانات درنده سراغ داریم ، اینک در این خائنین به ثبت میرسد.

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگان شکست خواهند خورددر اینجا فقط به یکی دو نمونه از صدها نمونه اشاره میکنم ومیگذرم. تحریم های ایران توسط جنایتکاران جنگی امریکا سالهاست درد و رنج مردم ایران را مضاعف کرده است به طور خاص تحریم های داروئی وغذائی که فقط توسط جنایتکاران جنگی اعمال میشود.  در حالی که سازمان ملل بارها خواستار لغو این بخش از تحریم ها بوده وانرا ضد بشری عنوان کرده است  اما هیچگاه این جنایتکاران جنگی انرا نپذیرفته اند و حتی تشدید هم کرده اند. این درحالیست که آنهائی که ظاهرا خود را اپوزسیون مینامند از مجاهدین خلق تا سلطنت طلبان تا کرم های تجزیه طلب و فاحشه های دیروز که امروز اپوزسیون شده اند خواستار تشدید هر چه بیشتر این تحریمها شده اند و بارها با مشاوره به تصمیم گیرندگان امریکائی گفته اند تنها راه براندازی این حکومت تشدید همه جانبه تحریم ها در تمام زمینه هاست تا مردم گرسنه و محتاج به دارو و درمان به خیابان بریزند. این یک واقعیت است باید باور کنیم که اینها چنین کرده اند بعضا رسما اعلام کرده اند وبعضا از ترس آبروریزی مخفی کرده اند. واقعیت اپوزسیون جعلی وخائن و بی شرف همین است. بعضی از آنها از ترس آبروریزی میگفتند تحریم شامل دارو و درمان وغذا نیست ومردم را شامل نمیشود. اما امروز گند کارشان درآمده است. وقتی که کاندید ریاست جمهوری امریکا الیزابت وارن از دولت ترامپ میخواهد تا تحریم اقلام داروئی وغذائی را بواسطه بلوکه شدن معاملات ارزی دولت ایران لغو کند تا حکومت ایران بتواند با آزاد شدن بخشی از معاملات ارزی ، داروها ومواد مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا را تهیه کند

 Warren asks administration for assurances that sanctions aren’t hindering coronavirus containment in Iran

حالا دست خائنین رو میشود ، همان بی شرف هائی که سعی میکردند بگویند دارو وغذا تحریم نیست ، اما اینک پس از بحران جهانی ویروس کرونا ، همان بی شرف ها و بی ناموس های به ظاهر اپوزسیون دارند تبلیغ میکنند که چرا حکومت ایران نمیتواند از عهده حل وفصل وسائل ضروری داروئی براید و همزمان با تبلیغ وهراس افکنی تلاش میکنند تا کشور ایران را منبع ویروس کرونا معرفی کرده ومانع تبادلات مورد نیاز داروئی شوند ، این درحالیست که مبدا ویروس کرونا چین بوده و از انجا به سراسر جهان گسترش پیدا کرده وایران خود قربانی این ویروس است ونه مبدا ان

منصور نظری پاریس

آقای منصور نظری، پاریس

فرا تر از اینها نیز حرامزادگانی از جنس وهابیت ونوکران ال سعود ، روز گذشته بیمارستان بندرعباس را اتش زدند به بهانه اینکه چرا بیمار کرونائی را به بیمارستان بندرعباس اورده اند ، مردم ایران در عین مبارزه و درهم شکستن این ویروس  باید هوشیار تر از پیش باشند ، بدون هیچ شک و تردیدی  مسببین حوادثی نظیر اتش زدن بیمارستان بندرعباس  را باید بعنوان جنایتکاران  جنگی محاکمه علنی کرد تا درس عبرتی برای تمام حرامزادگان وهابی باشد تا به حریم مردم ایران تجاوز نکنند.

تلاش همه جانبه دشمنان ایران زمین در شرایطی که کشور و مردم ما در رنج وعبور از این بیماری هستند بسیار زیاد شده است ، با اینکه این ویروس سر منشعش چین است اما این هرزه گان بی شرف تلاش میکنند ایران را مبدا ان معرفی کرده وبا تبلیغات وسیع از سوی شبکه های سعودی اینترنشال وسعودی مجاهد نشنال و منو تو نشنال اسرائیلی ودهها شبکه ریز و درشت دیگر راههای ارتباطی ایران با جهان را قطع کنند تا بدین گونه دسترسی و  تهیه مواد مورد نیاز از خارج از ایران را ببندند .

مردم ایران نباید بگذارند فاحشه های سیاسی به ظاهر اپوزسیون سوار بر موج ویروس کرونا کشور ما را نابود کنند ، نباید تردید داشت پفیوزسیون از شادی در پوست خود نمیگنجد که ویروسی وارد کشور شده که میتواند مردم را رنج وعذاب مضاعف دهد وانها با تبلیغات خصمانه مردم را بیشتر رنج دهند از پفیوزسیونی که مبلغ تحریم بود همه چیز برمی اید انان که اینگونه در رنج مردم  شادی میکنند باید مطمئن باشیم گرگ هائی هستند که لباس انسان پوشیده اند ،

تاریخ انسان راست قامت  از پیدایش تا کنون در قدیمی ترین شکلش نزدیک به دو میلیون سال وجدیدترین نمونه اش نزدیک به 143 هزار سال میگذرد ، پس از این تاریخ انسان کم کم یاد گرفت که باید ازپوسته  گذشته وحشی خویش خارج شده ومهربانی وعشق را تجربه کند ، انسان نم نمک از جنگل گریخت وبرای خودش خانه ساخت وبعد یاد گرفت که عشق به همنوعش داشته باشد درنتیجه ابادی برای خودش ساخت  ، تکامل انسان پس از 143 هزار سال اینک به نقطه امروز رسیده است ، پیشرفت مداوم از قلمرو جبر به قلمرو ازادی، اما متاسفانه هستند کسانی که هنوز در دوران پیش از انسان راست قامت سیر میکنند ودرجنگل بسر میبرند وجود انها برخلاف انسانهای شرافتمند و متمدن اغشته است به وحشیگریست گوئی که هنوز در جنگل هستند ، در حقیقت انها متعلق به جنگل هستند ونه یک جامعه بشری امروزی ،همان کسانی که وقتی ملتی در رنج است ، اینها شادی میکنند هلهله میکنند ، برایم قابل درک نیست مگر انسان میتواند به رنج حتی دشمنش شادی کند ، چه برسد به هموطنش متاسفانه امروزه ما با موجودات عجیبی طرفیم لباس انسانیت پوشیده اند اما از ان تهی هستند ودر محتوا به اجداد در جنگل خود بیشتر شبیه هستند تا انسان تکامل یافته امروزی ،

این نوشته را مجالی بیش از این نیست اما نگاه کنید به این باصطلاح اپوزسیون طرفدار مردم ایران ، از زمانی که پای این ویروس به ایران باز شده ، اینها همه کار کرده اند ، به هر دروغ و دغلی برای وخیم تر کردن اوضاع جامعه دست زده اند ، مردم گرفتار از نبود ماسک و مواد ضد عفونی واز طرفی نداشتن پول کافی برای تهیه ان را به هر طریقی به وحشت انداخته اند ، بعضی هایشان از اینکه شهر قم بیشترین امار ابتلا به ویروس را داشته انقدر به وجد امده اند که کم مانده خودشان را از خوشحالی جربدهند ، تمام صفحات مربوط به پفیوزسیون بی شرف را اگر نگاه کنید یک مطلب راجع به شیوه مقابله با ویروس کرونا نخواهید یافت ، که مردم را راهنمائی کنند چگونه از مبتلا شدن پیشگیری کنند ، اما تا میتوانید دروغ ، دغل ، فیلم های جعلی ،و صدها نوشته صدمن یک غاز خواهید یافت ، اینها کجایشان به  اپوزسیون شباهت دارد ، تاریخ انسان این میزان از بی شرافتی را کم به خود دیده است

شعر فریدون مشیری گویاست

در جوانى جان گرگت را بگیر / واى اگر این گرگ گردد با تو پیر

هرکه گرگش را دراندازد به خاک/ رفته رفته مى‌شود انسان پاک/ هرکه با گرگش مدارا مى‌کند/ خلق و خوى گرگ پیدا مى‌کند

گفت دانایى که گرگى خیره سر
هست پنهان در نهاد هر بشر

لاجرم جارى است پیکارى بزرگ
روز و شب مابین این انسان و گرگ

زور بازو چاره این گرگ نیست
صاحب اندیشه داند چاره چیست

اى بسا انسان رنجور و پریش
سخت پیچیده گلوى گرگ خویش

اى بسا زور آفرین مردِ دلیر
مانده در چنگال گرگ خود اسیر

هرکه گرگش را دراندازد به خاک
رفته رفته مى‌شود انسان پاک

هرکه با گرگش مدارا مى‌کند
خلق و خوى گرگ پیدا مى‌کند

هرکه از گرگش خورد دائم شکست
گرچه انسان مى‌نماید، گرگ هست

در جوانى جان گرگت را بگیر
واى اگر این گرگ گردد با تو پیر

روز پیرى گرکه باشى همچو شیر
ناتوانى در مصاف گرگ پیر

اینکه مردم یکدگر را مى‌درند
گرگهاشان رهنما و رهبرند

اینکه انسان هست این سان دردمند
گرگها فرمان روایى مى‌کنند

این ستمکاران که با هم همرهند
گرگهاشان آشنایان همند

گرگها همراه و انسانها غریب
با که باید گفت این حال عجیب

واین نیز بگذرد

(پایان)

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگانی که از رنج مردم شادی میکنند شکست خواهند خورد

*** 

طرح خاورمیانه بزرگ و معامله قرن و سکوت مریم رجویسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین: