تحلیل های که مجاهدین را به خاک سیاه نشاند ( + سامع و خدایی صفت)

Follow Share on Tumblrارسال – انجمن نجات، مازندران و آذربایجان شرقی، هفدهم فوریه 2016:…  رجوی فریبکار که اکنون شما اینگونه سنگ او را به سینه می زنید در نشست درونی اش همیشه دار و دسته تان را مشتی مفت خور و اینکه به بهانه مبارزه طلبی در اروپا لم داده نام می برد حال شما با … Continue reading تحلیل های که مجاهدین را به خاک سیاه نشاند ( + سامع و خدایی صفت)