تروریسم در پیچ تاریخ

Follow Share on Tumblrارسال – ایران فانوس، بیست و سوم اکتبر 2019:… مجاهدین خلق یکی از این جنبش های تروریستی در خاورمیانه است که در ابتدا موجودیتش را در تضاد با موجودیت اسراییل و اربابش آمریکا، بر شمرد و پس از این که خود ابراز موجودیت کرد و میخ اش را کوبید، سپس در جنگ … Continue reading تروریسم در پیچ تاریخ