تضاد اصلی مجاهدین خلق ، انجمن نجات و خانواده ها

انجمن نجات، تهران، سوم ژانویه 2022:… این اطلاعات نشان می دهند که سازمان مجاهدین خلق در ارتباطات سیاسی و لابی گری خود کارزار گسترده ای را علیه انجمن نجات و فعالیت های خانواده ها به راه انداخته و مذبوحانه تلاش می کند تا این فعالیت ها را تماما برنامه ریزی شده از جانب اطلاعات ایران به منظور زمینه سازی برای اقدامات تروریستی معرفی نماید. فرقه رجوی با صرف هزینه های هنگفت سعی می کند تا جعلیات علیه مدیر عامل انجمن نجات در سایت های مختلف پولی در اروپا و آمریکا مربوط به بیش از 10 سال قبل را مجدداً به کرات بازنشر نماید و به عنوان اطلاعات دست اول جدید به خورد مخاطبان بدهد. تضاد اصلی مجاهدین خلق ، انجمن نجات و خانواده ها