تقسم غنایم ، تعیین سرنوشت ، زلزله در آلبانی

تقسم غنایم ، تعیین سرنوشت ، زلزله در آلبانی

تقسم غنایم ، تعیین سرنوشت ، زلزله در آلبانیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم دسامبر 2019:… الان زمان تقسیم غنایم است مال ومنال که نیست پس غنایم کشته ها هستند که باید تقسیم شود رضا پهلوی ورجوی وتجزیه طلبان وکمونیستهای اویزان به امپریالیسم هرکدام حرفی میزنند وهرکس کشته ها را بخودش مربوط میکند وسعی دارند هرچه میتوانند به امارکشته ها پروبال بدهند وانرا چند ده برابرکنند ترامپ میگوید هزاران هزار برایان خوک میگوید هزار رجوی وعضدانلو از200شروع ودرنهایت با اقای خوک روی هزارنفربه تفاهم رسیدند الان دنبال این هستند که هرکدام امارکشته ها را زیاد کنند که درتقسیم کشته ها که همان غنایم جنگی انهاست سهم بیشتری نصیبشون بشود . تقسم غنایم ، تعیین سرنوشت ، زلزله در آلبانی 

تقسم غنایم ، تعیین سرنوشت ، زلزله در آلبانیزلزله آلبانی و سوءاستفاده رجوی

تقسم غنایم ، تعیین سرنوشت ، زلزله در آلبانی

1- بشتابید موقع تقسیم غنایم است

قدیما وقتی جنگ میشد بعد کشتاروغارت واتش زدن و ویرانی ، موقع تقسیم غنایم میرسید ورسم هم براین بود قبل ازجنگ قبایل برای هم کرکری میخوندند یکی میگفت قبیله من درفلان جنگ به 200زن تجاوزکرد وقبیله شما به 198 زن ومردانتون بی عرضه بودند والی اخرکه بیشتردرقبایل عقب مونده ووحشی عربستان زیاد رواج داشت ازسال 96 اگردنبال کرده باشید باصطلاح اپوزیسیون بمدت دوسال درحال کرکری خوندن برای هم بودند رجوی وعضدانلو میگفتند کانونهای شورشی ما فلان کردن وبهمان ورضا پهلوی هم میگفت درخیابون 50 نفرگفتند رضا شاه روحت شاد وبرای هم کرکری میخوندند وبهم فخرمیفروختند ما نفهمیدیم روحت شاد چه ربطی به رضا پهلوی داشت مگه گفتند رضا پهلوی بیا ورهبری ایران را بدست بگیرخیر هرکسی درطول روز ممکن است دهها باربگوید فلان کس ادم خیروخوبی بود روحش شاد اینکه رضا پهلوی این حرف معمولی را خواستن رهبری خودش میداند بحث دیگری ست رجوی هم که دیگرنگو جهان هستی را کانونهای شورشی نگه داشتند قدیما میگفتند زمین روی شاخ گاو قراردارد هروقت این شاخش خسته میشود زمین را روی شاخ دیگرش پرتاب میکند ودراین زمان زلزله رخ میدهد حالا جهان هم روی شاخ کانونهای شورشی است وزمین را ازشاخ به شاخ دیگری پرتاب کردند بیشترپرتاب کردند که باعث زلزله درالبانی واشرف سه شد ازاینها که بگذریم جنگ درایران بعد غارت وکشتارواتش زدن مثل قبیله های وحشی عربی بپایان رسید والان زمان تقسیم غنایم است مال ومنال که نیست پس غنایم کشته ها هستند که باید تقسیم شود رضا پهلوی ورجوی وتجزیه طلبان وکمونیستهای اویزان به امپریالیسم هرکدام حرفی میزنند وهرکس کشته ها را بخودش مربوط میکند وسعی دارند هرچه میتوانند به امارکشته ها پروبال بدهند وانرا چند ده برابرکنند ترامپ میگوید هزاران هزار برایان خوک میگوید هزار رجوی وعضدانلو از200شروع ودرنهایت با اقای خوک روی هزارنفربه تفاهم رسیدند الان دنبال این هستند که هرکدام امارکشته ها را زیاد کنند که درتقسیم کشته ها که همان غنایم جنگی انهاست سهم بیشتری نصیبشون بشود و کرکری خوندن برای این است که درتقسیم غنایم وقلومبا کردن جنازه کشته ها تعداد بیشتری گیرانها بی افتد مثلا ازهزار500 برای رضا پهلوی 300برای رجوی وعضدانلو 50 برای حزب کمونیست کارگری اویزان ازبیضه پمپئو 100 سهم حسن شریعتمداری وشورای گذار 150 برای تجزیه طلبان کردی که 300سال است به قوم خود وسرزمین مادریشون درحال خیانت هستند و170نفرهم برای خیانتکاران ومزدوران عربستان الاهوازیه وتظامن واقعا جای شرم وحیا دارد که هیچ کدام ذره ای ندارند رضا پهلوی راست یا دروغ ان خبرندارم زنگی به پدریکی ازکشته شده ها زده یک هفته است که شبکه های اجتماعی را مختل کرده اند ورجوی وعضدانلو هم با گزارشهای کانونهای شورشی ودرست کردن لیست وعکس ومراسم گرفتن وهمه را بخود نسبت دادن هستند ولی بایدگفت ایا شرافتی درشمایان وجود دارد ایا غیرت انسانی دارید ایا درد مردم وخانواده کشته شدگان وزندانی ها را درک میکنید انها انسان بودند که با تحریک شمایان کشته شدند بگذریم ازاینکه قیام مردم را به مسلخ بردید زیرا اگر میگذاشتید قیام مسالمت امیزادامه پیدا میکرد غنیمتی به شمایان نمی رسید ولی بدانید با اینکارها هیچ خیری به شمایان نمی رسد یکی ازپلیدترین ویژگی این است که سواربرکشته فرزندان دیگران بشوی وفرزندان خود رادرارامش واشرافیت نگه داری وبروی درقمارخانه های لاس وگاس جورج سوروس قماربازی کنی وبعد سواربرکشتها بشوی ای تف براین اعتقاد وای تف بر فرهنگ شاه ورجوی وعضدانلو تجزیه ونوکرعربستان و….. ای مردم ایران بدانید به این دلیل قیام رابه اشوب میکشند تا سواربرکشته هابشوند زیرا درارامش وقیام سراسری مرگ انها رقم میخورد وانها برای جلو گیری ازمرگ ونابودی خودشون فرزندان شما را با تحریک به مسلخ می فرستند چقدراین حرکات خائنانه وضد بشری وضد مردمی وضد ایرانی ست فریب انها را نخورید شما درگیرمشکلات زندگی هستید وانها دنبال تقسیم کشته های فرزندان شما بعنوان غنایم جنگی هستند

لینک به منبع

حسرت به دلی رجوی برای قدرت

2- تفاوت دیدگاه با رجوی وعضدانلودرباره حق تعیین سرنوشت

دوموضوع را میخواهم برای اولین بارازذهن خود خارج وعمومی کنم تا تفاوت دودیدگاه ازهم مجزا ومشخص شود

سال 61 دراوج دستگیریها وبزن وبکشها ومبارزه بمن گزارش دادند که چندنفر ریپ میزنند وکم اورده اند بنده انها را جدا جدا صدا زدم انهم درشریط کاملا مخفی که نمی بایست کسی کسی را می شناخت درحقیقت جان ودستگیری را برای خودم اول کنارگذاشتم تا موضوع رادرست تعیین تکلیف کنم تا بعدا ضربات بیشتری نخوریم به انها چند جمله کوتاه گفتم که میخواهید مبارزه کنید یا نه به انتخاب خودتون برمی گردد هیچ اجباری نیست وکاملا ازاد هستید تا سرنوشت خود را خودتون رقم بزنید مبارزه باید اگاهانه وتمایل وازعشق وعلاقه باشد اگرنمیخواهید مبارزه کنید یک شرط میگویم وامیدوارم انرا برای منافع خودتون هم که شده قبول کنید وانهم این است که پیش هیچ احدی ازمبارزه واینکه با مجاهدین بودید حرفی نزنید وکلیه اطلاعات را پیش خودتون نگه دارید گرچه اگرحرفی بزنید فردا دستگیروشکنجه وممکن است اعدام بشوید بخودتون ربط داره ومنهم هیچ اسمی تا زمان مرگ ازشما نخواهم اورد قبول کردند وبا روبووسی ازهم جدا شدیم ودوم درحال جابجایی مدرکی بودم که نزدیک به اسامی ورمز ومشخصات نزدیک به صد نفربود که دستگیرشدم ودربازرسی پیدا نکردند وقتی مرا ازدادستانی به زندان برده ودرانفرادی انداختند ودرب بسته شد برگه رادراورده وخوردم والان موضوع را علنی کردم کجا رفتند چی شدند اطلاعی ندارم ولی تا زمانی که ایران بودم دنبال زندگی خود بودند انها حق داشتند خود سرنوشت خود را مشخص کنند نه اینکه من تصمیم بگیرم ویا اجازه بدهم تشکیلات برای انها مشخص کند زیرا با مبارزه واعتقادات وایدئولوژی جوردرنمی اید ومتناقض است درسال 69 اسرایی که میخواستند برگردند ومبارزه نکنند من با انها روبوسی وخدا حافظی کردم که داستانی شد وتا 24سال درحال جواب دادن بودم که چرا روبوسی با بریده ها کردم ، برای چند نفردرکفری زیرچادرنشست گذاشتند که انها میخواستند بروند انجا گفتم اگرمیخواهند دنبال زندگی خود بروند ازاد هستند وکسی نباید برای انها تعیین تکلیف کند درسال84 نشستی بود درانجا هم پشت بلندگو همین حرف را زدم والان هم معتقدم حرفهایم درست است وهیچ اشکالی ازهیچ نظرندارد زیرا افراد هستند که مشخص میکنند چگونه زندگی کنند حال مقایسه میکنم با دیدگاه رجوی میگوید اگرکسی میخواهد برود اولا باید دوسال درزندان اشرف بماند ودوم اورا بعنوان ورود غیرقانونی به عراق تحویل دولت عراق میدهیم مگرتو نبودی انها را وارد عراق کردی کجا ورود غیرقانونی بوده اگراینطوراست تو باید جواب بدهی که چرا افراد را غیرقانونی وارد عراق میکردی ویا کردی تا عراق بعنوان جاسوس رژیم محاکمه وهشت سال درزندان ابو غریب بماند اگرزنده ماند وازاد شد انوقت درکمپ پناهندگی حله ورمادیه فکری بحال خود بکند اگرموفق شد وبه بیرون رفت اورا مزدوررژیم ونفروزارت اطلاعات معرفی  وبرعلیه او شب وروز تبلیغ میکنم همین کارهایی که می بینید سالیان است انجام میدهد رجوی وعضدانلو بگویند این دیدگاه را ازکجا اورده اند اگرمعتقد هستند مسلمان وبه سنت وعترت وپیامبر عمل میکنند یک مورد را نشان بدهند مگه محمد بارها وبارها اسیرهایی که گرفت ازاد نکرد ومیدانست میروند ودوباره به جنگ می ایند ولی چرا مثل رجوی برخورد نکرد مگه علی درجنگ جمل انهایی که زنده ماندند را ازاد نکرد مگرهمین ابن ملجم یکی ازهمان ازاد شدگان نبود پس چرا اینقدربرعلیه جدا شدگان سم پاشی میکنی وتهدید به مرگ تا کی میخواهید دربند واسیرتفکرات اسب کهری باشید وهرچند هفته یکبارفیلم انرا پخش کنید وبه نیروها اینطورالقا کنید که اخرین گلوله واولین گلوله راباید برای جدا شده ها وکسانی که مراقبول نکرده ورفته اند نگه دارید تا کی میخواهید این ایدئولوژی ضد بشری وخائنانه را حفظ کنید چرا نمی خواهید حق تعیین سرنوشت را برسمیت بشناسید وقبول کنید که مبارزه باید ازروی علم واگاهی وعشق باشد جهان تغیرکرده تا کی میخواهید تفکرات عصرحجری داشته باشید نمی شود افراد تا بیرون هستند بخودشون ربط دارد ولی اگربمن پیوستند دیگرحق ازادی وتعیین سرنوشت را ندارند اتفاقا وقتی اگاه تراست حق تعیین سرنوشت وانتخاب راه ارزشمند تر وباید ازاد ترباشد نه با بگیروببند وزندان وسیانور وشلیک وکشتن وتهدید های اسب کهری را چاشنی اعتقاد کنیم مگرقران نمی گوید لا اکراه فی الدین این اجباری نبودن درکجا خود را دردستگاه اندیشه وعمل وکردارشمایان نشان میدهد ویا خواهد داد وقتی برای نفرات اگاه وبقول خودت گلهای سرسبد جامعه وخلق حق ندارند برای ادمهای نااگاه ومردم عادی حق قائل خواهی بود هرگز ، مشت نمونه خروار است دیدگاه وایدئولوژی انقلاب مریم ماهیتا بیگانه با این مسایل وضد حق تعیین سرنوشت است

لینک به منبع

از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ

3- مریم عضدانلو چرا خونه های ضد زلزله نساخت

خبری خوندم مبنی براینکه درالبانی زلزله امده وپایگاه مجاهدین راهم خراب کرده است روزنامه البانی ازقول یکی ازاعضا نوشته تعدادی کشته وتعدادی زخمی شده اند اگر این زلزله کشته وزخمی داشته به خانواده انها تسلیت میگویم ودرغم انها شریک هستم وبرای مجروحین احتمالی شفای عاجل خواستارم ، عضدانلو چند روز هیچ خبری دراین رابطه منتشرنکرد ودیروز درسایت مجاهد دیدم که به خبرنگاروروزنامه البانی حمله وانرا سایت سپاه پاسداران معرفی کرده وخبرنگارهم ازافراد سپاه است حمله عضدانلو به رسانه ها اولین بار نیست لازم به یاد اوریست اشپیگل المان روزنامه نروژی وبی بی سی فارسی وچند ماه پیش روزنامه البانی ومجددا روزنامه البانی همه را مزدوران حاکمیت دینی ووزارتی معرفی کرد درحقیقت هرکس ویا هررسانه ایی برعلیه انها حرف بزند رژیمی وعامل وزارت است درنوشته سایت مجاهد کشته ها را انکارکرده وهیچ صحبتی هم اززخمی ها وخرابی نکرده است ونوشته قبلا درسیما گفته ایم بنده نتوانستم خبری که دراین رابطه ازتلویزیونش اطلاع رسانی کرده را پیدا و گوش بدهم وببینم چی گفته است ودلیل هم نداشتن امکانات وبی علمی بنده دراین رابطه است ازاینها که بگذریم هروقت درایران زلزله میشود وهموطنان کشته وزخمی میشوند بجای کمک زبانش را سه متردراز وطلبکاری میکند که حاکمیت پولها را دزدیده وبرای مردم خونه ضد زلزله نمی سازد اینکه حاکمیت بی لیاقت ودزد هستند هیچ بحثی دران نیست واگرنوشته های مرا درصفحه اجتماعی خونده باشید هیچ روزی نیست که ازبی لیاقتی وبی کفایتی واختلاس ودزدی ورانت وعملهای ضد بشری حاکمیت درکلیت ونولیبرالها بطورخاص چیزی ننویسم وکاملا قبول دارم ، تو که به حاکمیت ایراد میگیری وخودت هم دارای کفایت ولیاقت اسلامی وانقلابی ازنوع علی وامام زمانی دانسته ومیخواهی جامعه امام زمانی دروغین درست کنی گرچه بنده ازنظرتاریخی هیچ اعتقادی به این جوامع نداشته وندارم وتماما تحریف تاریخ وغیرواقعی میدانم وواقعیت این چنین جوامع درهاله ای ازابهام است وتاریخ عکس انرا میگوید ولی گیریم تماما درست است چرا با داشتن این همه پتانسیل تاریخی واعتقادی واستطاعت مالی خونه های ضد زلزله نساختی تمامی ساختمانها که نوسازدوساله بوده چرا خراب شدند ؟ انهم برای 2000نفر که زندگی جمعی دارند وتعداد کمی ساختمان میخواهد پس چطور میخواهی تمام روستاهاوشهرها در ایران ساختمانهای ضد زلزله داشته باشند ایا انها توان علمی ومالی را دارند که بسازند ؟ وایا خودت بودی دراین چهل سال ساختمونهای ایران را ضد زلزله کرده بودی ؟ چیزی که درالبانی دیده شد دوساختمان را ضد زلزله نکردی تا ازجان پیشتازان وگلهای سرسبد خلق ومجاهدین پاک ورها وسبزینه وسفید سفید مریمی که تمام عمروهست ونیست خود را برای تو صرف کردند حفاظت کنی اگردرحاکمیت باشی فکرجان ملت خواهی بود ؟ واقعیت صحنه غیرازاین میگوید ونشان میدهد که حرفهایت تماما دروغ وشیادی وطلبکاری وسو استفاده سیاسی ست چرا پولهای مفت ومجانی که ازعربستان وامارات وامریکا میگیری برای حفظ جان نفرات خرج نمی کنی ؟ چرا بفکرجان نفرات نیستی ؟ ایا انسان هستند یا نه چرا به وظیفه انسانی درقبال یاران ومریدان خود عمل نکردی ؟ ایا جان رزمندگانت بی ارزش ترازشکم جولیانی وبولتون ودوصد ادمخواران غربی بود که انها را تیماروبالاترین رسیدگی ها را کرده وتا زانو دربرابرانها دولا راست میشوی وبا التماس وخواهش وتمنا پولها را به انها میدهی کمی هم برای یاران وحافظان جان وفکروایدئولوژی وانقلابت خرج کن واقعیت این است که سهم ادمخواران هزارهزار است وسهم رزمنده سه عدد سوسیس درشبهای جمعه ویا دوعدد کلت سوخته که با نان خشکه درست میشود وماهی هشت دلاراست به این میگویند جامعه توحیدی واسلامی وانقلابی وبی طبقه ، چه فرقی بین تو که با نیروها اینگونه رفتار میکنی وبرخوردهای طبقاتی داری با   نولیبرالهای وطنی هست که تمام رابرای خود ویاران میخواهند وماحصل عملکرد نابودی ملت درجریان سیل وزلزله وسایرمسایل است ایا عملکرد تو غیرازاین است پول برای ادمخواران وبدبختی وزلزله وکشته وزخمی شدن برای نیروها ایا این عدالت است عضدانلو جواب بدهد چرا دوتا سالن ضد زلزله نساخته تا نفرات کشته وزخمی نشوند ؟

تقسم غنایم ، تعیین سرنوشت ، زلزله در آلبانی

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مرگ-نیروهای-فرقه-رجوی-از-میلیشیای-بی-شع/

مرگ نیروهای فرقه رجوی از میلیشیای بی شعور در ایران تا بیمار فرتوت در آلبانی

مرگ نیروهای فرقه رجوی از میلیشیای بی شعور در ایران تا بیمار فرتوت در آلبانیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم دسامبر 2019:… برای مردم آلبانی اکیپ پزشکی از امریکا می اورد چند نفربخاطربیماری درحال درد کشیدن وتحمل مشکلات هستند وبا بیماری دست وپنجه نرم میکنند بله اکیپ پزشکی برای عراقی والبانییایی هاست وتحمل درد ومرگ براثربیماری حق نیروهای تشکیلاتی ست بنده هیچ مخالفتی با رسیدگی به مردم محروم هرکشوری باشد ندارم وخیلی هم استقبال می کنم ولی اینکه به نیروهای خود نرسد ومشکلاتی مثل بنده داشته باشند قابل قبول نیست وبدورازانصاف وانسانیت است وخوراک تبلیغاتی ست بهمین دلیل هیچ جایگاه وارزشی ندارد. مرگ نیروهای فرقه رجوی از میلیشیای بی شعور در ایران تا بیمار فرتوت در آلبانی . 

مرگ نیروهای فرقه رجوی از میلیشیای بی شعور در ایران تا بیمار فرتوت در آلبانیمرگهای زودرس مجاهدین خلق

مرگ نیروهای فرقه رجوی از میلیشیای بی شعور در ایران تا بیمار فرتوت در آلبانی

1- درمان بیماران مردم آلبانی وفوت نیروهای تشکیلاتی براثربیماری

عکسی درسایت مجاهد دیدم که درزیران نوشته بود مردم البانی به اشرف 3 امدند بازکرده وخوندم دیدم نوشته انها برای درمان امده ومجاهدین برای انها ازامریکا اکیپ پزشکی اورده اند این عمل مسبوق به سابقه است دراشرف ودرعراق اینگونه حرکات تبلیغاتی وشیادانه زیاد داشت به یکی ازداستانهای خودم دراین رابطه اشاره می کنم تا شیادی وفریب وریا بهترمشخص شود

درعراق ازمیهمانی های چند هزارنفره تا ریختن درحلقوم نیروهای پنتاگون تا دادن پولهای کلان به شیوخ وسیاستمداران دوریالی عراقی گرفته تا راه اندازی اجتماعی وخرج پولهای بی حد وحساب تا راه اندازی درمانگاه برای عراقی ها دربیرون درب اشرف ومعاینه ودادن داروبگیرتا خرجهای میلیون میلیونی برای تبلیغات علاوی ونمایندگان مجلس ، اما نتیجه برای ما زندگی زیرخط فقر وزیرانواع فشارها بود درزمانی که رجوی وعضدانلو وزنان شورای رهبری اینچنین خرجهای کلانی را می کردند بنده دندانم درد میکرد وامانم را بریده بود این را هم بگویم بنده بخاطرتحمل دردهای سالیان مقاومتم دربرابردرد بسیاربالاست الان هم همینطورم ودردهایم را تحمل میکنم زیرا نمیخواهم خودم رابا دارو نابود کنم  ، یکسالی بود که مدام مراجعه وخواهان رسیدگی به دندانم بودم تا ازدرد خلاص شوم تا بتونم کارومسولیت روزانه را درست انجام بدهم یک دندان پزشک داشتیم که شباهت خیلی زیادی به شکنجه گرگشتاپو داشت تا دکترهرچه مراجعه میکردم رسیدگی نمی کرد وچند باردرخواست رفتن به بیمارستان وپیش سایردندانپزشکها کرده بودم رسیدگی نمیشد با من اینطورتنظیم میشد درصورتی که بچه های خودشون ازاین جهات هیچ مشگلی که نداشتند هیچ رسیدگی هایی ازقبیل چکهای دوره ای وپیشگیریها را انجام میدادند ولی وقتی به افرادی مثل بنده میرسید یکسال باید دندان درد میکشیدیم دلیل هم خیلی واضح وروشن بود ما جزامی وبقول رجوی وعضدانلو حلقه ضعیف بودیم ومی بایست رسیدگی هم متناسب با حلقه ای که دران قرارداشتیم میشد یعنی رسیدگی  ضعیف ، ما حلقه ضعیفها بخصوص من که سابقه طول ودرازی هم داشتم وزیربارخیلی چیزها نمی رفتم بچه یتیم هم بودم ، بی کس وکار وبدون پشتوانه البته چشمم کورودنده ام نرم میخواستم حلقه قوی باشم خودم انتخاب کرده بودم که ضعیف بمانم وازپشتیبانی وامکانات کم هم برخوردارباشم شانس اوردم دوران برده داری نبود اگربود نمیدانم روزانه چند ضربه شلاق وزندگی درطویله با اسب وقاطررا باید تحمل میکردم الغرض ، یک روز که ازشدت درد سرم درحال انفجاربود رفتم پیش مسول بالای سیستم خودم وگفتم خواهردندانم درد میکند ومشگل دارم فلانی نمیدانم چه پدرکشتگی با من دارد رسیدگی نمی کند الان یکسال است که درد را تحمل میکنم سرم درحال انفجاراست که یک دفعه دروقاحت وپستی ودریدگی ورذالت سرم داد کشید که نوبرشو اوردی خیلی ها مشگل دندان دارند طلبکار سازمان هستی مگه نمی بینی سازمان انواع مشکلات دارد امده وخواهان رسیدگی جدا گانه هستی ، انقدرازبرخورد او دلسرد وسرخورده شدم که با خونسردی گفتم خواهرهمه مرا می شناسند من نه خواهان رسیدگی ویژه هستم ونه تابحال چنین درخواستی داشتم ونه خواهم داشت مشگل را گفتم تا بدانید درد دارم اگرمیشه به همین دندانپزشک بگویید بعد یکسال درنوبت بودن کمی نوبت مرا جلو بی اندازد جواب داد رسیدگی ویژه همین است بقیه هم درنوبت هستند دیدم نمیخواهد رسیدگی کند واینگونه برخوردها هم بدستورازبالاست عصبانی شده با صدای بلند گفتم ببینید یکسال است درحال تحمل دررابطه با درد وسایرمسایل هستم ودم برنیاوردم وهی بخودم میگویم سازمان مشگل دارد صبرکن ولی حرفهای شما نشان میدهد که اگاهانه اینگونه برخوردها را می کنید یا الان هماهنگ ومرا به بیمارستان برده وبلافاصله دکتردیگربه دندانم رسیدگی می کند ویا بخدا سوگند اگرتا یکساعت دیگرهماهنگی انجام نشود دندانم را با انبردست وپیچ گوشتی درمجموعه بهداشتی جلو چشم همه می کشم من سه دندانم را درزندان با ابزاری کمترازاینها کشیدم چهارمی را هم میکشم وشما میدانید که هرحرفی رابزنم عمل میکنم خود دانید ، ول کرده رفتم که هماهنگ کرده بودند و بلافاصله امده ومرا به بیمارستان بردند ودکترنگاهی کرد بعد کلی بد وبیراه به دندانپزشک مقرگفت ازاین دندان هیچ چیز باقی نمانده وتنها راه کشیدن ان است ودندانم را کشید وراحت شدم با دیدن عکس یاد داستان خودم افتادم وگفتم خدا میداند درحالی که برای مردم البانی اکیپ پزشکی از امریکا می اورد چند نفربخاطربیماری درحال درد کشیدن وتحمل مشکلات هستند وبا بیماری دست وپنجه نرم میکنند بله اکیپ پزشکی برای عراقی والبانییایی هاست وتحمل درد ومرگ براثربیماری حق نیروهای تشکیلاتی ست بنده هیچ مخالفتی با رسیدگی به مردم محروم هرکشوری باشد ندارم وخیلی هم استقبال می کنم ولی اینکه به نیروهای خود نرسد ومشکلاتی مثل بنده داشته باشند قابل قبول نیست وبدورازانصاف وانسانیت است وخوراک تبلیغاتی ست بهمین دلیل هیچ جایگاه وارزشی ندارد

لینک به منبع

2- میلیشیا منشا اگاهی یا افشاگر ماهیت پلید رجوی وعضدانلو ست

بخدمت گرفتن کودکان درجنگ واسلحه بدست آنها دادن است راستی فرستادن کودکان دوازده وسیزده ساله بمیدانهای جنگ با کمیته چی ها وقداره بندان وچاقو کشها ی حکومتی که باقفل وزنجیربجان کودکان می افتادند واکبرگنجی ها ومحسن سازگاراها ومخملبافها وسایرخط امامی های انزمان واصلاح طلبان قلابی کنونی که تماما مثل رجوی وعضدانلو بخدمت دشمن درامده وبرعلیه ملت قدم برمیدارند برپیشانی کودکان ودختران کم سن وسال پونز می چسباندند تا شما تبلیغات ننگین خودرابکنید سو استفاده ازکودکان درجنگ نیست چه تعداد وچند نوبت هرکدام مورد تعدی وتجاوز قرارگرفتند ایا دلتون بحال انها سوخت ایا ازخود پرسیدید بچه دلیل باید کودکان را بمیدان فرستاد کاری که شمایان درفازسیاسی درحق کودکان کردید عمرالبشیروبن سلمان وبن زاید وتروریستهای داعش والنصره وطالبان والقاعده امروز ازشما الهام گرفته وکودکان سرباز درست کرده اند ، انقدرشرافت داشتید که ازخود سوال کنید بچه دلیل ما باید کودکان را بخدمت بگیریم که انها رادستگیر وبه انها تجاوز وتعدی بشود که بحالت روانی ومالیخولیایی بی افتند ؟ ایا ذره ای انسانیت درشمایان بود که موقع تشکیل فکراین مسایل را بکنید ؟ یا اینکه گفتید گورپدرشون اگربامن می ایند باید این چیزها را هم تحمل کنند ، مگرشما نبودید که میگفتید میلیشیا پورشورولی بیشعوراست مگه این حرف شمایان نیست رهبر ومسولینش چقدرباید پست وبی پرنسیب باشند کودکان را بکاربگیرند انها را پای چماق ومیدانهای اعدام وتیرباران بفرستند وبعد هم بگویند میلیشیای پرشوروبی شعوروانها رافاقد شعوربدانند .ایا کسانی که فاقد شعورهستند طبق قوانین بین المللی وحقوق بشری که جلو میکشی بخدمت گرفتن انها جنایت علیه کودکان نیست ؟ بعد هم ازخارجه فرزندان خود را علی رغم مخالفت بنده وتعدادی به اشرف اورد که بگذریم وحرفی دراینباره نزنم بهتراست  انها چندسال داشتند ایا چهارده پانزده ساله نبودند ؟ چرا سلاح بدست انها دادید ؟ سازمانهای بین المللی وحقوق بشری مرده اند وشرافت خود را بخاطرمسایل سیاسی ازدست داده اند وگرنه می بایست شما یان را به دادگاه های بین المللی کشانده وحقتون را کف دستتون میگذاشتند ازطرف دیگربا کارهایی که شبانه روز ازانها میکشیدید ایا ستم به کودکان کارنبود ؟ تعدادی کودک را بعد اشغال عراق توسط امریکا با فریب ونیرنگ به اشرف اورد ندکه وضعیتی بمراتب بدترازفرزندان خود دراشرف ودرون تشکیلات ومناسبات داشتند وهرگونه اجحافی درحق انها انجام میشد ازکارهای شبانه روزی تا توهین وتحقیر درنشستها ، ایا با کودکان باید اینگونه رفتارکرد براساس کدام ملاک ومعیارانسانی ووجدانی وروانی وجامعه شناختی انها را وارد کارزارنظامی وتیروتیرکشی کردید ؟ بدتراز اینها دختران کم سن وسالی بودند که بیش ازهرکس درحشق انها اجحاف میشد ، راستی درزمان عملیاتهای داخله چند نفرکودک وزیرسن قانونی را با فریب بداخل اشرف کشوندید وبه میدانهای مین فرستادید ویا به داخله برده ودستگیر ونمیدونم چه بلایی سرشون اوردند میشود دراین باره ها روشن گری کنید وشفاف باشید گرچه شفافیت وراستی دروجود شما نیست  واقعیت این است که اولا میخواهند جنایتها برعلیه کودکان را بپوشاند ودوم سرمردم کلاه بگذارند وازحقیقتها وواقعیت اذهان را منحرف وخود را ازحسابرسی درببرند خوشبختانه هنوز کسانی هستند که کلاغان قیل وقال پرست را افشا وخرچنگهای مرداب پرست را بی ابرو کنند

لینک به منبع

(پایان)

مرگ نیروهای فرقه رجوی از میلیشیای بی شعور در ایران تا بیمار فرتوت در آلبانی

***

مریم رجوی خودشیفتگی جنایت خیانت مزدوری وطن فروشیزوربای آلبانی 

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgمسعود خدابنده، هافینگتون پست: مریم رجوی – ملکه تبلیغات مجاهدین خلق – خدمات خود برای دشمنان ایران را آگهی میکند

آروزهای برباد رفته مریم رجوی مجاهدین خلق ایرانThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

رجوی دست بدامن انگلیس شدرجوی دست بدامن انگلیس شد

“Forced confession” session in Terror camp in Albania Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian governmentThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)

همپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شدهمپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شد

همچنین: