شما رجویست ها بعنوان تنها آلترناتیو احتیاج به همبستگی ملی ندارید

شما رجویست ها بعنوان تنها آلترناتیو احتیاج به همبستگی ملی ندارید

مجاهدین خلق و مریم رجوی تنها آلترناتیو صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و یکم سپتامبر 2021:…  تو واقعا فکرنمیکنی که چیزی د رجمجه ی سرت تکان خورده آقا رحمان؟ دعوت رجوی از جنس ” همه با من ” بود وطبیعی است که این دعوت مورد اجابت قرار نگیرد واگر کمی  و بمدت کوتاهی هم قرار گیرد، بزودی این همبستگی با کارهای دیکتاتور منشانه ی رجوی ازهم میگسلد وچنانکه دیدیم، گسست! … من تصور نمیکنم که این مسائل اپوزیسیون ترقی خواه ومردمی را دچار نومیدی کند و چون شما را میکند ، منطقا میتوانم نتیجه بگیرم که شما اپوزیسیون مرتجع وضد مردمی هستید! مجاهدین تنها آلترناتیو ؟

عبدالرضا نیک بین بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق ایرانآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

شما رجویست ها بعنوان تنها آلترناتیو احتیاج به همبستگی ملی ندارید 

29/06/1400

باند رجوی که همه چیز را مال خود میداند وحق زندگی وحتی مردن را برای غیر خود قایل نیست، این روزها اوضاع روحی اش بیشتر ازگذشته آشفته است.

گو اینکه کماکان انحصار طلبی خاص وافراطی خود را یداک میکشد، ازدیگر گروه های اپوزیسیون استمداد میطلبد!

مجاهدین خلق و مریم رجوی تنها آلترناتیو

رحمان کریمی بعنوان پیرترین مرید رجوی که بعلت آشنائی اش با ادبیات چپ گرایان ، قلمی بهتر از سایر مریدان رجوی داشته و مطالعات دم بریده ای درمورد تاریخ و… دارد، درنوشته ای که ناشرش رسانه های باند رجوی است، چنین میگوید:

” ما باید تکرار کننده این عنوان دروغین ( نام جمهوری اسلامی گذاشتن به حکومت ایران) نباشیم. دولت‌های مماشاتگر همواره این عنوان را بکارمی برند. بجز مقاومت ایران، دیگران نیز که امتحان خود را پس داده‌اند و دیگر ماهیت شان آشکار است؛ آن را بلغور می کنند و ما نباید آن را بکارگیریم “.

من بدون اینکه با ماهیات خوب وبد قضیه کاری داشته باشم ، درجواب این پیرمرد گرفتار درمناسبات رجوی میتوانم بگویم که واقعیات برخلاف اراده ی من وتو جاری وساری است واین واقعیات عبارت ازاین است که نام حکومت مستقر ایران در تمامی ارگان های ذیربط بین المللی جمهوری اسلامی است والبته شما میتوانید آنرا قبول نکرده وبه سیاق دائم خود آنرا حکومت آخوندی و … بنامید وهمواره چنین هم کرده اید ودراین مورد نمیتوانید منت سر کسی بگذارید.

مجاهدین آلترناتیو ریشه دار ؟

بازهم:

” سیاست دراز مدت مماشات دولت های صاحب قدرت در قبال رژیم. خواه ناخواه این سیاست کثیف سازشکارانه روی اذهان جامعه ایران اعم از عوام و خواص تأثیر می گذارد و موجب نومیدی می شود. این نومیدی دامن گروه های مدعی اپوزیسیون را هم می گیرد.”

این دولتهای قدرتمند کیانند و چه مماشاتی با حکومت ایران کرده اند؟

اگر منظورتان آمریکا و اروپاست که سخت دروغ میگویید چرا که آنها درهر فرصت مناسب برعلیه ایران غداره کشیده وبا دست زدن به تروریزم اقتصادی برعلیه ما ، جنایت برعلیه بشریت کرده ونوعی نسل کشی براه انداخته اند.

یا چین وروسیه را مورد هدف قرار داده اید که درمقابل تعرضات جهانی آمریکا برعلیه شان ، چاره ای جز درک ایران واستفاده از موقعیت ممتاز آن برای دفاع ازمنافع مشترک شان با ماست ، ندارند؟

من تصور نمیکنم که این مسائل اپوزیسیون ترقی خواه ومردمی را دچار نومیدی کند و چون شما را میکند ، منطقا میتوانم نتیجه بگیرم که شما اپوزیسیون مرتجع وضد مردمی هستید!

دوباره :

” سال ها پیش شورای ملی مقاومت ایران دعوت به همبستگی کرد و آنان همبستگی با رژیم یا جناحی از رژیم را ترجیح دادند. امروزه همه چیز آشکار آشکار شده است و باز عبرت نمی گیرند چون مرغ آنان یک پا بیشتر ندارد. “

دعوت رجوی از جنس ” همه با من ” بود وطبیعی است که این دعوت مورد اجابت قرار نگیرد واگر کمی  وبمدت کوتاهی هم قرار گیرد، بزودی این همبستگی با کارهای دیکتاتور منشانه ی رجوی ازهم میگسلد وچنانکه دیدیم، گسست!

مزدوران فرقه منفور رجوی ، از توسری در عراق تا تودهنی در آلبانی

سپس :

” از رضا پهلوی تا به دیگران سخن از سرنگونی می زنند اما بدون خشونت!!. انقلاب همچنان بد است و با فعالیت مدنی می توان به عمر رژیم پایان داد. “.

آیا دعوت رضا پهلوی به حمله ی نظامی برعلیه ایران ، حمایت از خشونت تلقی نمیشود؟

یا پافشاری او برای استمرار تحریم های ظالمانه که بیش از هرکس مردم ایران را درتنگنای سخت معیشتی قرار میدهد ، فعالیت مدنی بحساب میآید؟

تو واقعا فکرنمیکنی که چیزی د رجمجه ی سرت تکان خورده آقا رحمان؟

همچنین :

” نگاه به تاریخ واجد درس ها و عبرت هاست. و به صرف آرمان طلبی، گشایشی حاصل نخواهد شد مگر در تداوم جانانه و بی دریغ مقاومت و مبارزه. شرایط دیکتاتوری گاه برای سرنگونی چندان مشکل نیست و گاه بسیار مشکل و طاقت سوز است. زن و مرد پولادین عصب و عزم می خواهد که خوشبختانه مقاومت ایران از آن برخوردار است “.

بلی آنطور هست که تو مطرح کرده ای آقا رحمان!

با این وجود (وجود این خصلت ها ی قوی و قدر قدرتانه در فرقه ی رجوی  که تو مدعی آن هستی)، چه احتیاجی به منت کشیدن داری؟

آیا خودت هم متوجه میشوی که حرف های ضد ونقیض و آغشته به وهم وهذیان میگویی وبهتر است که چند ماه و چند سالی دوران بازنشستگی را تجربه کرده و پیرانه سرانه اینقدر بی آبرویی نکرده وبا گرفتن جلوی ضررهای بیشتر ، نفعی برای خود و سازمانت برسانی؟

صابر  تبریزی

دروغ گفتن علیه ایران به پشتوانه دشمنان استقلال ما مبارزه نیست مزدوری است

شما رجویست ها بعنوان تنها آلترناتیو احتیاج به همبستگی ملی ندارید 

***

مردم ایران از مریم رجوی مسعود رجوی فرقه مجاهدین خلق متنفرندمجاهدین خلق (فرقه رجوی) هیچ پایگاهی در داخل ایران ندارند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شناسایی-مجاهدین-خلق-ایران،-فرقه-رجوی-ب/

شناسایی مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی، بعنوان تنها آلترناتیو عملی نیست

مسعود و مریم رجوی از مبارزه با امپریایسم تا مزدوری صدام و عربستان سعودیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم آوریل 2019:… این مرید حقیر مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران  پس ازاینکه به تحریم سپاه قانع نشده ، توصیه ی انجام این کار برعلیه وزارت اطلاعات را هم کرده و هدف خود ازطرح این لاطائلات را در پاراگراف زیر، بروشنی مطرح ساخته است :” اخراج نیروهای رژیم در سوریه، عراق، لبنان و یمن همزمان با آن حق شناسایی مجاهدین خلق ایران بعنوان تنها آلترناتیو مشروع صحیح ترین و مقبول ترین راه برای سرنگونی  می باشد “.

مسعود و مریم رجوی از مبارزه با امپریایسم تا مزدوری صدام و عربستان سعودیمریم رجوی: تحریم خواست مردم و مقاومت ایران بوده

https://iran-interlink.org

آقای رضا محمدی! برسمیت شناختن حق مردم است و نه سران خونریز آمریکائی!

(شناسایی مجاهدین خلق ایران بعنوان تنها آلترناتیو به نفع مردم نیست)

04/02/1398

این بچه مرشد رجوی که مخاطب من است ، طی نوشته ای کوشیده است که برخورد غیر قانونی سران آمریکا با سپاه را بمنزله ی ورود رژیم به آخرین فاز سرنگونی جلوه دهد و مسئولیت تصمیم جهانخواران را برگردن رجوی گذاشته  وبا افتخار برآن بنویسد :

” ورود رژیم به آخرین مرحله از فاز سرنگونی، نه امری خود بخودی که ما حصل سیاستی اصولی و ایستادگی و فعالیتهای شبانه روزی زنان و مردانی صادق در جبهه مقاومت علیه حکومت ضد انسانی ملایان حاکم بر میهنمان بود “.

روند موجود اگر ادامه یابد ، با توجه به موازنه ی قوای موجود اگر امریکا را ازکرده ی خود پشیمان نسازد، ممکن است که به جنگ های داخلی ومنطقه ای بدل شود که باند رجوی بلحاظ موقعیت لرزانش، قدرت بهره وری از آن را نخواهد داشت واظهار خوشحالی ای که آقای محمدی وهمفکرانش میکنند، نابخردانه است!

سرنگونی زمانی اتفاق میافتد که اقلا 20 میلیون ازمردم بالغ ایران درکف خیابان ها این درخواست را داشته باشند و حکومت هم قدرت برخورد با معترضینی که این بار بزعم رجوی ها قهرآمیز وارد میدان شده اند ، نداشته باشد!

داداشی!

بجان هرکه دوست داری  ودارم قسم که با وجود نابسامانی های شدید درایران- که ریشه اش توسعه نیافتگی، تک محصولی بودن و پاره ای اشتباهات برنامه ریزی و تحریم های ظالمانه میباشد که گریبانگیر اغلب کشورهاست-  چنین وضعیتی درایران – که پایینی ها نخواهند وبالایی ها نتوانند- وجود ندارد!

” حامیان و مزدوران رژیم که طی این سالها با زبان و قلمهای خود در حمایت از سپاه بعنوان نیرویی مردمی و در تخطئه افشا گری های مقاومت خونین یاوه ها می بافتند و اراجیف سر هم می کردند، اینک بمانند سوته دلان به صف دنائت و رذالت ایستاده اند “.

صحبت ازنیروی مردمی ویا غیر مردمی نیست دراینجا ، تنها مسئله عبارت از تحریم یک نیروی نظامی عمده ی کشوری بزرگ  و یکی از اعضای ارشد وبنیانگذار سازمان ملل متحد است که برخوردی کاملا غیر قانونی با آن شده ومضرات این برخورد خبیثانه ، شامل دولت و ملت ایران هم خواهد شد!

دیگر اینکه اگر سپاه ضدمردمی است ، چرا دولت آمریکا با تروریست نامیدن آن واعمال تحریم ها ، سبب شد که تعداد زیادی از مردم عادی و یا نمایندگان مجلس و … ، ازسپاه حمایت کرده واین نهاد باصطلاح ضدمردمی را تقویت کنند و آیا اگر این فرضیات درست باشد و سخنان شما نیز، شما برعلیه مردم اقدام نکرده اید؟؟!!

ضمنا موضع خونخوارانی مانند هیئت حاکمه ی آمریکا برای کسی افتخار یا حقارت نمیآفریند که “سوته دلانی ” هم دراین بین مطرح باشند!

این مرید حقیر مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران  پس ازاینکه به تحریم سپاه قانع نشده ، توصیه ی انجام این کار برعلیه وزارت اطلاعات را هم کرده و هدف خود ازطرح این لاطائلات را در پاراگراف زیر، بروشنی مطرح ساخته است :

” برسمیت شناختن حق مردم برای ارجاع پرونده جنایات رژیم آخوندی به شورای امنیت و اخراج آن از سازمان ملل همچنین اخراج نیروهای رژیم در سوریه، عراق، لبنان و یمن قدمی مهم در به شکست کشاندن سیاستهای خرابکارانه این رژیم درمانده و مفلوک و همزمان با آن حق شناسایی مقاومت خونین مردم ایران بعنوان تنها آلترناتیو مشروع این حکومت ضد انسانی و ضد ایرانی، صحیح ترین و مقبول ترین راه برای سرنگونی و نیل به هدف آزادی واقعی در میهنمان می باشد “.

اولا مردم چنین درخواستی از شورای امنیت ندارند و توازن قوا درشورای امنیت هم طوری نیست که این درخواست های رجوی ها- ونه مردم – به تصویب برسد!

ثانیا ضمن آنکه موضوع یمن ، مسئله ی حادی برای ایران نیست و حضوری درآنجا ندارد – که حق آن بود بعنوان همسایه حضور پررنگ تری نسبت به آمریکای بیگانه داشته باشد – حضور ایران درسایر جاها قانون مدارانه است وشورای امنیت با آن ترکیب اش ، چنین درخواستی را نمیپذیرد!

اما هدف اصلی آقا رضا طرح همین سطور آخر بوده وصاف وپوست کنده گفته که ایران را تصرف کرده وبدست رجوی بدهند!

ثالثا اگر آزادی ودموکراسی مورد هدف است ، این کار ازدست رجوی بر نمیآید وبنابراین منطقا نباید به او بدهند!

طفلک رضا!

شاید بهتر است بخوابی وخواب های رنگین ببینی وآنگاه اختیار دست توست که لپ لپ یا دانه دانه بخوری!

صابر  تبریزی

(شناسایی مجاهدین خلق ایران بعنوان تنها آلترناتیو به نفع مردم نیست)

(پایان)

***

شادی وپایکوبی مریم رجوی از تهدیدات همدستانش برای ایرانتارنمای آمریکایی لوبلاگ : منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به آخر خط رسیده اند

همچنین: