این بزرگ کردن ها صرفا برای توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژاد  است

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و نهم می 2021:… گزافه گویی نکنید عمو! با اقداماتی که مسعود وهمراهان ضعیف النفس وکم سواد او بعمل آوردند ، سازمان مجاهدین فقط راه استحاله را پیمود و مسعود که به چیزی جز جاه طلبی وشهوت رانی نمی اندیشد، قادر به بهره بردن ازاین ایمان نبود والبته احتیاجی هم بدان نداشت.  دراین میان، حنیف نژاد هم انسان خوش شانسی بود که استحاله ی شرم آور گروه خود را ندید. این بزرگ کردن ها صرفا برای توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژاد  است