جایی که فرشته ها از آن می گریزند جهنم فرقه رجوی

Follow Share on Tumblrارسال – حامد صرافپور، انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و یکم ژوئیه 2019:… خانم رجوی، هیچ انسانی از “بهشت” فرار نمی کند، جایی که فرشته ها از آن می گریزند، “جهنم، اسارتگاه و یا زندان” مخوفی است که امروز کمتر از “ابوغریب” بدنام و منزجر کننده نیست. همانجا که شما آنرا ترک … Continue reading جایی که فرشته ها از آن می گریزند جهنم فرقه رجوی