جمع بندی یکساله وجایگاه سازمان مجاهدین درپایان سال (+ پیام نوروزی مریم رجوی)ا

جمع بندی یکساله وجایگاه سازمان مجاهدین درپایان سال (+ پیام نوروزی مریم رجوی)ا

مریم-قجر-عضدانلو-ابریشمچی-رجوی-ابریشمچی-مسعود-رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم آوریل 2019:… رجوی و عضدانلو بخاطرعملکرد ضد ملی ومردمی خود بخصوص در ورشو و هم پیمانی با آدمخواران و دشمنان ملت ایران و حمایت آشکار و پنهان از تروریسم در عراق و سوریه و یمن و محکوم نکردن سه عمل تروریستی در ایران و حمایت تمام قد از آنها در برابر عمل و کشتار ملت بخصوص جدایی طلبان الاهواز یه تمام هست و نیست خود را در بین ملت از دست داد و الان در آ لبانی درحال دست و پنجه نرم کردن با مشکلاتش است.  از ورشو به اینطرف حامیان سیاسی و مالی او فهمیدند که نباید روی آنها سرمایه گذاری کنند. 

مریم-قجر-عضدانلو-ابریشمچی-رجوی-ابریشمچی-مسعود-رجویگفتگوی اختصاصی ندای حقیقت با مسعود خدابنده (در دو قسمت)

1- جمع بندی یکساله وجایگاه سازمان مجاهدین درپایان سال

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم آوریل 2019
لینک به منبع

برای اینکه دریک نوشتارحرف را زده باشیم مجبوریم پراکنده واشاره ای ازمسایل بگذریم میخواهیم ببینم بعد یکسال جایگاه رجوی کجاست و چرا به این نقطه رسید فقط به مسایل و کشورهایی اشاره میکنم که مستقیم وغیرمستقیم روی شرایط رجوی تاثیرداشته است

امریکا : درافغانستان وسوریه وعراق شکست خورده که ترامپ بارها به ان اشاره کرده است بخاطربرجام در ایزوله جهانیست جنگ تجاری به جایی نرسیده درباره کره شمالی تابحال عقب گرد داشته دربرابرحقوق بشرهمپیمانان خود سکوت که الان درداخل باانواع مشکلات روبروست ونزوئلا برایش ابروریزی شده درورشو خرش به گل نشسته باترکیه وپاکستان مشگل دارد

کشورهای منطقه عربستان که دیگرجای بحث ندارد ولیعهد از خیلی کارها کنارگذاشته شده سرمایه ها درحال فرار ودستش درحمایت تروریسم روشده قتل خاشقچی وحقوق بشراورا تماما بخاک نشانده ودریمن تافرق سردرباتلاق فرو رفته است اسراییل نتانیاهو درحال ترک قدرت وازسه طرف محاصره شده وپایتختش موشک فرود میاید و16باردرمجامع بین المللی محکوم شده ودرگیری های داخلی شدت پیدا کرده است

ایران : در برابر تروریسم پیروزشده اسد به تهران امده وروحانی با تشریفات تمام واردعراق شد وقراردادهای مهمی امضا کردند سران نظامی عراق وایران وسوریه درحال مذاکره هستند که بسیارمهم است وبایدببینیم چه قراردادهایی باهم میبندند ولی فکرمیکنم که اتحاد نظامی سه کشوربعنوان متحدین قدرت رادرغرب اسیا تصاحب کنند بارها نوشته ام بنده راه حل خاورمیانه را اتحاد بین روسیه چین ایران عراق وسوریه میدانم واین دیداررادراین راستا می بینم وتحلیل میکنم امریکا واروپا رادربرجام ایزوله کرده گرچه درداخل مشکلات دارد که مستمرنوشته ایم ولی فکرمیکنم درسال اینده مجبوره مشکلات راحل کنه ترکیه وپاکستان را پشت سرگذاشته

سازمان مجاهدین : با ریزش نیرو روبروست حامیان مالی وسیاسی یعنی امریکا واسراییل وعربستان وامارات ….درگردباد گیرکرده اند درورشو ابرویش رفته چون اشکارا درصف دشمنان ملت قرارگرفت وهیچ چیزی هم عایدش نشد دراروپا جداشده ها سکه یه پولش کردند که ازجیغهای رنگارنگی که میکشد کاملا معلوم است درداخل ایران ملت تودهنی های زیادی بهش زدند ازبسیج های بقول خودش صدهزارنفری خبری نیست اخرین بار کمتراز200نفرتوانست بسیج کند باتوجه به شرایط متحدین جهانی ومنطقه ای حمایتها قطعا کمترشده وادمخوران غربی اوانطورکه انتظارمیرفت ازاو نتوانستند حمایت کنند سرمایه گذاری روی برجام وتحریم ملت ایران کرده بود که شکست خورده وابرویش بعنوان حامی اصلی تحریم ومشوق غرب دربین ملت بادهوا شده است وملت تحریم را حرکتی خائنانه وحامیان انرا خائن بخود میشمارند

نتیجه : رجوی وعضدانلو بخاطرعملکرد ضد ملی ومردمی خود بخصوص درورشو وهم پیمانی با ادمخواران ودشمنان ملت ایران وحمایت اشکاروپنهان ازتروریسم درعراق وسوریه ویمن ومحکوم نکردن سه عمل تروریستی درایران وحمایت تمام قد ازانها دربرابرعمل وکشتارملت بخصوص جدایی طلبان الاهوازیه تمام هست ونیست خود رادربین ملت ازدست داد والان درالبانی درحال دسته پنجه نرم کردن بامشکلاتش است ازورشو به اینطرف حامیان سیاسی ومالی او فهمیدند که نباید روی انها سرمایه گذاری کنند والان رابطه ها بسیارسرد است که میشود درمواضع طرفین به ان پی برد دریک کلام سال97 سال شکستهای پیاپی همپیمانان ازتروریسم تا امریکا واروپا تا کشورهای منطقه ای گرفته تا درون تشکیلات باید درنظر گرفت تضاد اصلی اوسرش ازسمت خمینی به سمت جداشده ها کج شده  درحدی که اقدام به تهدید کرده وبه اینوسیله مهرتائید برشکست خود زده است

2- پیام خانم مریم عضدانلو در ربطه با نوروز

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم آوریل 2019
لینک به منبع

مریم عضدانلو پیامی درباره نوروزبه ملت ایران فرستادند ودر ان پیام درباره خیلی ازمسایل صحبت کرده بود ازاعتلای مقاومت تا سمت وسودهنده حرکات مردم تا کانونهای شورشی تا درگل گیرکردن حاکمیت دینی واینکه دوران اماده باش سرنگونی ومهمترین موضوع ازادی بود

که می خواهیم به مقوله ازادی در این پیام بپردازیم وببینیم چقدرمحتوا دارد ؟ ایا واقعی ست ؟ ایا شعاراست ایا مردم فریبی ست ؟ ایا واقعا خودش اعتقاد دارد ؟ یا نسخه پیچی ست ؟ یا مرگ برای همسایه خوب است میباشد ؛ بعد همه سالیان زندگی دران دستگاه وسیستم رجوی وشناخت دقیق ازان یاد اوری میکنم ازادی هزگز درون تشکیلات رجوی نه بوده ونه خواهد بود و نه رجوی وعضدانلو ازچنین توان ایدئولوژیک وتشکیلاتی برخوردارهستند که بخواهند ازادی بدهند دادن ازادی یعنی فروپاشی تشکیلات و نابودی سازمان مجاهدین است بهمین دلیل هرگزازادی نخواهد داد وازان بعنوان اهرم فریب ودوزوکلک استفاده خواهد کرد وهیچ وقت هم متناقض نخواهد شد چون سازمان مجاهدین ودرراس ان رجوی وعضدانلو وزنان شورای رهبریش انبان وکاه دان تناقض هستند وایدئولوژی سازمان مجاهدین پایه هایش براساس تناقض بنا شده بخصوص انقلاب ایدئولوژیک ازیک طرف دم از اسلام سیاسی وحاکمیت دینی میزند ازطرف دیگرصحبت از ازادی میکند اسلام سیاسی وحاکمیت دینی که رجوی از ان دفاع میکند ومیخواهد درکشورپیاده کند وبنام اسلام انقلابی همانند تشکیلاتش بگیر و ببند راه بی اندازد هرگز با ازادی همخوان نیست ونمیتواند باشد ولی از ان دم میزند درچهارشنبه سوری ونوروز دیدیم که ملت ایران با فرهنگ خود رفتاروجشن گرفتند ودرخیابون وپارک ومترو و دور اتش ونوروزخوانی زنها همراه مردان با حجاب وبی حجاب با روسری وچادروبدون روسری وچادر زدند ورقصیدند مگر ازادی اولین قدمش ازادی فردی وپوشش نیست ؟ ایا چنین ازادی دردرون تشکیلات هم هست ؟ ایا تو اجازه میدهی زنان درون تشکیلات که 35سال ازانقلاب ایدئولوژیک میگذرد وزنان و مردان را از افراد عادی جامعه به کوه های استواربمانند دماوند تبدیل کرده وگوهران بی بدیل شده اند وگلهای سرسبد واگاه ترین فرزندان خلق هستند وهمه چیزخود حتی نفس را کنار زده و بخاطرمردم ازهمه چیزخود گذشتند بتوانند انهم درسن شصت وهفتاد سالگی زنان ومردانت باهم برقصند ایا میتوانی اولین قدم ازادی که همانا حق پوشش است را مجاز شمرده و بدون روسری زنانت راه بروند و درنوروز همگام بامردان شادی کنند ؟ هرگزقدرت و چنین توانی نداری راستی این چه انقلابیست که نمیتواند مردان را درکنار زنان انهم با ازادی پوشش درکنارهم ببیند پس چرا ما که هیچ کدام ازاینها را نداریم و معتقد نیستیم و تا اخرین ذره ازتفکرات مجاهدی را در درون و افکارجراحی و به بیرون ریختیم درجامعه با انهمه ازادی همراه زنان ومردان میرقصیم وچیزیمون نمیشود ولی تو میترسی ایا این ترس نشات گرفته ازایدئولوژی نیست ؟ مگرهرکسی همانطورعمل نمیکند که می اندیشد ویا فکرمیکند این عملهای تو جدای ازاندیشه وایدئولوژی واعتقاد است اگراینطوریست پس چرا حرف از ازادی میزنی اگرنیست پس چرا میگویی مگرمیشود ادمی به ازادی معتقد باشد انوقت زنان ومردانش درپستو وصندوق خونه زندگی کنند مگرمیشود ادمی به ازادی معتقد باشد انوفت زنان ومردانش را لحاف پیچ کند تا مبادا تار مویی بیرون بزند ویا بند انگشتش دیده شود الحق وانصاف یک جا ازادی زنان و پوشش را خیلی خوب اجرا میکند انجا که برای خوش ایند ومدرنیزه نشان دادن خود زنان ودخترانش را وادارمیکند تا برای ژنرالها ونظامیان وسربازان امریکایی بدون حجاب برقصند و اسباب عیش ونوش وشادی انها رادر عراق و اشرف مهیا میکند اینجا ازادند رجوی وبقیه مردانش هم چون لنین دامن بپوشند ودربقیه جاها عرش خدا بلرزه درمی اید ما نفهمیدیم این چه خدایی ست که بایک تارموی یک زن میلرزد نکنه خدای تو هم با خدای بن لادن وابوبکربغدادی وابومحمد جولانی یکی ست ؟

(پایان)

*** 

مجاهدین فرقه رجوی، مزدور مریم رجوی و سوء استفاده از ادیان مسلمانان مسیحیان و یهودیان عاشورا و بهره برداری تبلیغی فرقه رجوی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آیا-مسعود-رجوی-و-مریم-عضدانلو-خط-تقی-شهر/

آیا مسعود رجوی و مریم عضدانلو خط تقی شهرام و بهرام  آرام و وحید افراخته را میروند

مسعود رجوی مریم عضدانلوی تقی شهرامعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی ام مارس ۲۰۱۹:… برای فرار از پاسخگویی بحث انقلاب را رجوی پیش کشید و دیدیم که بلافاصله علی زرکش و تعدادی را محاکمه و ایزوله کردند و هر کس هم حرفی میزد با عواقب آن روبرو می شد. این تغییر نقطه اشتراک تقی شهرام و دوستانش و رجویست برای حفظ پایه های نظریه خود که در هر دو اندیشه اولا رهبری همه کاره و تمام تصمیمات را میگیرد انتقاد پذیر نیست و جواب را با گلوله و شکنجه و آتش زدن میدهند…

مسعود رجوی مریم عضدانلوی تقی شهرام

لینک به منبع

آیا مسعود رجوی و مریم عضدانلو خط تقی شهرام و بهرام  آرام ووحید افراخته را میروند

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

 درسال پنجاه وچهاروقتی تقی شهرام وبهرام ارام ووحید افراخته وتعدادی مارکسیست شده وبه اعتقادات قبلی خود پشت کردند مخالفین خود ویا کسانی که حاضرنشدنداعتقادات انها رابپذیرند را شکنجه وکشته واتش میزدند که نمونه بارزان مجید شریف واقفی ومحمد یقینی بود ولی تعداد زیادی راکشتند ودهان هرمخالفی راباگلوله سوراخ کرده ودهانش رابرای همیشه می بستند این حرکت ضد انسانی چیزی جزء جنایت وتبهکاری ومافیایی به اسم تشکیلات ومبارزه نبود انها ازاسم مبارزه برای جنایتهایشون استفاده میکردند وگرنه هرادم ساده که هیچ ازمبارزه نمیداند اینگونه حرکات برایش قابل قبول نیست وبلافاصله ان راجنایت میشمارد تاچه رسد به کسانی که دردرون تشکیلات درحال جنگ بادشمن برای ازادی واستقلال ملت خود واوردن حقوق بشروعدالت وبرابری هم باشند صدبارضریب جنایتکاری رابیشتربالا برده وبه عمل میچسباند این عمل چه زمانی شروع شد زمانی که تعغیرایدئولوژی دادند سوالی که مطرح است اینه ایا انها تعغیرایدئولوژی دادند که جنایت کنند یا اینکه جنایت کردند که بتوانندپایه های تعغیرات فکری را حفظ کنند ؟ هرکدام باشد چیزی ازجنایت کم نمیکند ولی بنظربنده انها جنایت کردند تابتوانند پایه های تعغیرات فکری را حفظ ونگه دارند با این مقدمه میرویم به برسی عملکرد رجوی وعضدانلو تا ببینیم ازکجا شروع وبرای چی بوده وهست دردرون سازمان مجاهدین برهبری مسعود رجوی تا قبل ازانقلاب ایدئولوژیک ازاین خبرها نبود حداقل بنده خبرندارم ولی وقتی انقلاب شروع شد مخالفینی داشت چرا برای اینکه این تعغیرناگهانی دردرون واعتقادات حاصل جمع بندی وگذرازپروسه تعغیرات کمی به کیفی نبود بلکه بخاطراین بود که بخاطرعمل ضد انقلابی وضد مردمی جنگ چریک شهری وکشته شدن تعداد زیادی ازنیروها واسیروزندانی شدن انها وبریدن مسولین وفراربخارجه وازهم پاشیدن تشکیلات وشروع انتقادات ؛برای فرارازپاسخگویی بحث انقلاب رارجوی پیش کشید ودیدیم که بلافاصله علی زرکش وتعدادی را محاکمه وایزوله کردند وهرکس هم حرفی میزدبا عواقب ان روبرومیشد این تعغیر نقطه اشتراک تقی شهرام ودوستانش ورجویست برای حفظ پایه های نظریه خود ؛ که درهردواندیشه اولا رهبری همه کاره وتمام تصمیمات رامیگیرد انتقاد پذیرنیست وجواب راباگلوله وشکنجه واتش زدن میدهند که این کارها بیانگربی بته گی وجوابگو نبودن ایدئولوژی ست اتفاقا هردونظر مثل هم به ادمکشی ودیکتاتوری واستبداد وعدم تحمل مخالف ومنتقد راه برده است بعد سال ۶۳ انقلاب که امد باخودش عدم بردباری وتحمل وکشتن وشکنجه وزندان مخالفین واتش زدن انها راهم اورد یعنی نابودی مخالفین ویک کاسه کردن قدرت دردست رهبررادرپی داشت وبرای همین هم انقلاب شد وقتی رهبربه این نقطه رسید دست به قلع وقمع مخالفین زد ازجمله بالاترین مسولین سازمان که قدرت اعدام انها رانداشت خلع رده شدند زندانهای سال۷۴ وکشته شدن تعدادی وشکنجه بقیه وخلع رده شدن خیلی ها وجو بگیروببند وایجاد ترس وجو امنیتی ازنشانه های ان است بله رجوی وعضدانلو دقیقا همان راه تقی شهرام وبهرام ارام ووحید افراخته رارفتند وهمانند انها دست به ترورشخصیت افراد وایزوله وبعد هم سربه نیست کردندویا تحویل عراق دادند ویادرمرزها ومیدانهای مین رها شده انهایی هم که توانستند ردبشوند گرفتارحاکمیت دینی شدند ویک تصفیه حساب خونین با اوردن انقلاب ایدئولوژیک راسازماندهی وعملی کردند سوال بعدی اینه که ایا چنین تفکراتی موفق میشود ؟  تاریخ نشان داده که اینها هم عمری دارند ووقت معینی ونابودی واضمحلال انها هم مثل بقیه درانتظارودرراه است بقول مسلمانها وقران ما برای هرچیزی زمان ووقت معینی مشخص کردیم که زمانش که برسد لحظه ای گریزی ازان نیست وجدایی ها ازرجوی دقیقا بخاطر کارکردها وکشک وپوشال بودن انقلاب وعواقب کشتاروعدم تحمل مخالف ومنتقد است که ادامه خواهد داشت وتاروزوزمان موعود متوقف نخواهد شد.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پیام-سخنگوی-مجاهدین-خلق-ایران-فرقه-رجو/

پیام سخنگوی مجاهدین خلق ایران (فرقه رجوی) از کجا نشات میگیرد

مجاهدین خلق مریم رجوی وطن فروشی مزدوری صدام حسین و عربستان علیه ایرانیانعلی شیرزاد، وطنم ایران، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۹:… داستان از این قراراست که دو روز بعد از سیل سخنگو بیرون آمده و پیامی داده است. پیام از این قراراست …(به مردم وجوانان دلیرشیراز دست مریزاد به خاطرکمکهایتان به هموطنان هرگونه تعرض رژیم وزرهپوش ها به مردم باید درهم کوبیده شود ) کل پیام همین یک خط است حال میخواهیم ببینیم این پیام ازکجا نشات میگیرد و آیا درست است ؟

مجاهدین خلق مریم رجوی وطن فروشی مزدوری صدام حسین و عربستان علیه ایرانیانپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

لینک به منبع

پیام سخنگوی مجاهدین خلق ایران (فرقه رجوی) از کجا نشات میگیرد

مجاهدین یک سخنگو دارد که هرچند ی یکباربیرون آمده و پیام میدهد و سخنگویش هم مثل صفحات اجتماعیش نه نام دارد و نه نشان و بی هویت است  وبه این وسیله میخواهد هم بگوید رجوی زنده است و هم اینکه در موقع مناسب از زیر آن در برود و بگوید سخنگو بوده و یکی از غارنشینان را از زیر بوته بیرون آورده بگوید این سخنگو بوده .ولی برای ما که مشخص است وقتی میگوید سخنگو یعنی رجوی پیام داده و به این وسیله س رنیروهای تشکیلاتی را سرگرم و روحیه باختگی آنها را حل و فصل کند. ولی آیا میتواند؟

داستان از این قرا راست که دو روز بعد سیل سخنگو بیرون آمده وپیامی داده است پیام ازاین قراراست …(.به مردم وجوانان دلیرشیراز دست مریزاد به خاطرکمکهایتان به هموطنان هرگونه تعرض رژیم وزرهپوش ها به مردم باید درهم کوبیده شود ) کل پیام همین یک خط است حال میخواهیم ببینیم این پیام ازکجا نشات میگیرد وایا درست است ؟

چرا سخنگو همین یک خط را داده سخنگویی که برای هر مناسبتی روده درازش را باز ویاوه بافی میکرد احتمالا نتوانسته اند جملات و فرهنگ او را تقلید کنند و به یک خط بی نام و نشان بسنده کرده اند

از آنجایی که به اندازه کافی شناخت دارم میدونم که اینها نشسته وبرای هم یاوه گویی کرده ولاطائلات بافته اند وبه این نتیجه رسیده اند که بعد سیل ویا درحین سیل مردم بخیابونها میریزند وحاکمیت دینی برای سرکوب اززرهپوش وارتش وسپاه استفاده میکند کما اینکه رحمان کریمی توده ای دیروز ومثل کیانوری واحسان طبری مسلمان شده امروزهمین حرف رازده که درایران افشاگرش وجود دارد یعنی تحلیل راهم بخورد خلق مارکس وانگلس ولنین خورانده است  و شاید هم زره پوشهایی که برای کمک سیل زدگان رفته اند رادیده واین نتیجه راگرفته باشند درهرصورت بنده فکرنمیکنم مردم الان شورش کنند دوما فکرنمیکنم ارتش وسپاه اینقدرجانی وبیغیرت باشند که درچنین شرایطی جواب تظاهرات مسالمت امیز ملت رادرصورت وقوع با زره پوش جواب بدهند یک کاردیگر روانی که بااین پیام درحال پیاده کردن است اینه که جهان رابرعلیه ارتش وسپاه بشوراند وانها رازیرفشاربگذارد ویا صحبت ازتحریم ارتش وسپاه بکند کما اینکه دررابطه باسپاه همین خط راپیش میبرد رجوی همان کسی ست که درسالهای ۵۷ تا ۶۰ یکی ازخواسته های اصلی او این بود که ارتش رامنحل وارتش خلقی درست کن یعنی میخواست ارتش راازهم به پاشوند انوقت کشوردرنبود ارتش بیدفاع مانده وفردی مثل صدام به کشورحمله واشغال کند شاید چیزی به این هم بماسد یاداوری کنم وقتی امریکا ارتش عراق راازهم پاشوند دیدیم چه بلایی برسرملت عراق اوردند میخواست همین بلا راصدباربیشترسرملت ایران چهل سال پیش بیاورد فهمیدید چقدروطن پرست است الان هم همین خط رادنبال ویکی ازاهدافش ازاین حرفها برای این است که بگوید نیروهای نظامی سرکوب گرند وزمینه فروپاشی انها رافراهم کند تا وقتی اربابانش یعنی ترامپ ونتانیاهو وسلاخ عربستان وولیعهد اره بدستش وشیخک امارات که بدخترخودش هم رحم نمیکند خواستند به کشورما حمله کنند نیروی نظامی را ایزوله وسرکوبگر نشان داده باشد تا راحت انها را منحل وکاراربابان راراحت کند وبعد تروریسم وارد وکشورما راتکه تکه کنند همانگونه که سوریه راکردند ادلبش دردست ترکیه وجولانش دردست اسراییل وکردها وامریکا هم درشمال شرقی والتنف  بله تحلیل غلط ازشرایط بهترازاین نخواهد شد لازم به یاداوریست تحلیلهای صدمن یک غاز واشتباهات مهلک استراتژیک درطی سالیان بوفورداشته که به تعدادی ازاین اشتباهات قبلا اشاره کردم اینهم یکی دیگرازهمان تحلیلهای غلط است که فقط بدردنیروهای درغاردرالبانی میخورد وذره ای ارزش ندارد ودلخوش کنی نیرو وهواداران است ملت ایران خود باقیام سراسری ومسالمت امیز حاکمیت دینی واسلام سیاسی که توهم یکی ازانها هستی راجاروب خواهند کرد وراه هرگونه دخالت خارجی راخواهند بست خیالت راحت برو استراحت

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پیام-مریم-عضدانلو-رجوی-در-رابطه-با-سیل/

پیام مریم عضدانلو (رجوی) در رابطه با سیل گلستان و جشن نوروز در مجاهدین خلق ایران

 Ú©Ø§Ù†ÙˆÙ†Ù‡Ø§ÛŒ شورشی مجاهدین خلق فرقه رجوی فتوشاپ کوههای آلبانی و فرانسهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و پنجم مارس ۲۰۱۹:… سوال پس چرا همیشه کانونهای شورشی را دعوت به اتش زدن میکنی ؟ چرا دعوت به داغون کردن میکنی ؟ یکبار هم شده دستوربده کانونهای شورشی به کمک مردم سیل زده بشتابند و بگو کانونهای شورشی و شش میلیون شورشی لباس بپوشید و پشت و سینه آنهم بنویسید کانون شورشی با بیل وکلنگ بریزید و راه سیل را که حاکمیت دینی بسته باز کنید آیا میشه و شدنی است ؟ 

کانونهای شورشی مجاهدین خلق فرقه رجوی فتوشاپ کوههای آلبانی و فرانسهکانونهای شورش رجوی وعضدانلو درچه نقطه ای هستند

لینک به منبع

پیام مریم عضدانلو (رجوی) دررابطه با سیل گلستان

مریم عضدانلورییس جمهورمقاومت مردم ایران با مردم سیل زده ابراز همبستگی کرد ازانجایی که حاکمیت دینی همه چیز را بالا میکشد همیشه عضدانلودرپیامهایش از مردم میخواهد که مستقیما کمکها را بدست اسیب دیدگان برسانند اشکال این پیام کجاست هیچ سرتا پا دروغ وفریب وکلاشی وشیادیست چرا ؟

فرض میگیریم یک میلیون نفراز سیستان وبلوچستان وزاهدان وخوزستان وسایرشهرها میخواهند بمردم کمک مستقیم برسانند باید کلی هم پول خرج کرده راه بی افتند و درمیان سیل دنبال مردم بگردند ویک عدد پتو ویا یک بسته قرص وغذا بمردم بدهند چی خواهد شد خودتون عواقب اینکار را از ترافیک جاده تصادفات و هجمه مردم درمناطق سیل زده چی میشود بررسی کنید

مگر نمیگویی یک میلیون کانون شورشی داری که دفعه قبل حرف خودت را محاسبه وتعداد شش میلیون شورشی بدست امد ؛ قبول دارید ؟ تو داری ؛ وهیچ شکی هم روی ان نیست و برچشم بد لعنت و کورشود چشمی مثل چشای بنده که قدرت دیدن ندارند سوال پس چرا همیشه کانونهای شورشی را دعوت به اتش زدن میکنی ؟ چرا دعوت به داغون کردن میکنی ؟ یکبار هم شده دستوربده کانونهای شورشی به کمک مردم سیل زده بشتابند وبگو کانونهای شورشی وشش میلیون شورشی لباس بپوشید وپشت وسینه انهم بنویسید کانون شورشی با بیل وکلنگ بریزید وراه سیل راکه حاکمیت دینی بسته بازکنید ایا میشه و شدنیست ؟ وحاکمیت دینی هم هیچ کاری ندارد ومردم هم بسیاراستقبال میکنند وتوهم چند مداربالا میروی ومردم هم طعم اسلام انقلابی وایدئولوژی مریم پاک رهایی رامی بینند وازبوی ان لذت و ازگرفتاری نجات پیدا میکنند والی اخر

کم پول داری بگو من ازجانب مقاومت ایران و سازمان مجاهدین مثلا ده میلیون دلاربه مردم سیل زده کمک میکنم بده همان کانونهای شورشی بعد سیل ببرند وبمردم بدهند یا نه بیست میلیون امکانات بخربده سازمانهای خیریه وحقوق بشری ومجامع بین المللی انها را بدست مردم برسانند چرا نمیکنی چه کسی جلو تو را گرفته است بده همان خانواده شهدایت ببرند وب دهند چرا نمیدهی

پولها برای مردم خوب نیست چرا اولا صاحب عله ها یقه اش را میگیرند دوما رجوی وعضدانلو دنبال کمک بمردم نیستند پولها راباید بدهند به ادمخواران امریکا وراستها ونژادپرستهای اروپا تا انها بیایند دم ازتحریم وحمله نظامی ونابود کردن ملت ایران بزنند اینکارها خوب ازش برمیاید پول برای مردم سیل وزلزله زده سم است سم ولی برای جان بولتون جولیانی کندی گینگریچ وحزب دست راستی اسپانیا شهد است عسل باموم است به این میگویند پیام مردمی وانقلابی رجوی وعضدانلو

جشن چهارشنبه سوری وعید نوروز در درون دستگاه رجوی و عضدانلو

لینک به منبع

قبل ازهرچیزی چهارشنبه سوری وفرارسیدن نوروز وسال جدید را به تمام هموطنان تبریک عرض میکنم و ارزوی سرفرازی و شادی ملت ایران را دارم

هرسال درون سیستم رجوی وعضدانلو جشن چهارشنبه سوری وعید نوروز برگزار میشد البته جشن نبود و ماتم سرا بود چون به تنها چیزی که شباهت نداشت جشن بود درچهارشنبه اخر سال هرقسمت خودش جشن برگزار میکرد و از بقیه خبری نبود در هر مقر ادمک اخوندی را اتش میزدند ودوران تعدادی میچرخیدند وامسال سال اخر است و سال پیروزی میخوندند وتعدادی هم مشغول جاسوسی و چک و کنترل افراد بودند تا بعد جشن حساب طرفهای مقابل را که درجشن فعال نبودند ویا باهم صحبت کرده اند را برسند لازم به یاداوریست قبل از فرارسیدن روزجشن ودرحین جشن نشست گذاشته یاداوری محفل و صحبت باهم و اینکه انقلابتون را بیشترباید بچسبید را یاداوری و خط ونشان میکشیدند وتهدید میکردند تا کسی جرات تخلف نداشته باشد بعد هم فیلم حاج مسعود را زمانی که برای گرفتن پول وطلا به عربستان رفته بود را درسالنها پخش وبعد هم فیلم سینمایی اسب کهررا میگذاشتند ویاداوری میکردند که هرکس جداشود با اسب کهر وا خرین تیرش روبرو خواهد شد از فشارها وعذابها میگذرم که نیروها هرگز راضی نبودند که جشنی باشد ویا نوروزی بیاید ازبس اذیت میکردند روزهای عید روزهای پرکاری بود یا درنگهبانی بودی یا زیر فشار کار و اخرشب هم فیلم های سانسورشده وبی سروته که فیلم دوساعته میشد یک ساعت زنان شورای رهبری همه را سانسورمیکردند وما نمی دونستیم انها شورای رهبری هستند یا سانسورچی یک سال روز عید چهارشنبه تمام میشد وپنج شنبه روز شروع کار سال نو در ضمن چون پنج شنبه ها فیلم سینمایی میگذاشتند انسال قبل از اینکه شب برسد مارا صدا کرده وگفتند امشب فیلم نداریم و روال عادیست و فردا باید کارکنید فرماندهان سوال کردند پس به نیروهایمان چی بگوییم امروزپنج شنبه است خانم شورای رهبری مسول مقر سر همه ما داد زد چهار روز است درحال تماشای فیلم هستید ودوباره فیلم میخواهید طلبکار از رهبری هستید دراین چهار روز به اندازه کافی خود راول کرده ودرجیم غرق شده اید بجای اینکه بگویید چهار روز فیلم نگاه کردن برای ما ونیروهایمان ضرر دارد سخنگوی نیرو شده و میخواهید انها راهم مثل خودتون غرق جیم کنید (منظورش مسایل جنسی بود )ماهم مات و مبهوت و درسکوت نگاه میکردیم که این خانم درکجا زندگی میکند و چی میگوید اگر ما و نیرو با یک فیلم سانسور شده که بزور و برای اینکه ابروریزی نشه و خالی ازعریضه نباشه  یک خانمی را گذاشته اند درحد یک دقیقه ودریک صحنه ببینیم غرق جیم میشویم پس این انقلاب که اینقدر از ان تعریف میکنید چه کارکردی دارد خودشون هم میدونستند که انقلاب کشک وپوشال وفریب است فریب ولاغیروگرنه ازاین حرفها نمیزدند خلاصه کلام اینکه جشن ماتم و عزا بود وخط ونشان وپدرسوختگی  حالا هم درشبکه های اجتماعی مینویسند چهارشنبه سوری جشن نیست شورش و اتش است درحال تهدید است ومنحرف کردن و از بین بردن فرهنگ ایرانی  از اینجا به ملت ایران میگویم بزنید وبرقصید وجشن بگیرید وچشم هرضد فرهنگ ایرانی را کورکنید  

***

شورای ملی مقاومت ایران مجاهدین خلق ایران مریم رجوی تروریسم وطن فروشی نقض حقوق بشراطلاعیه ی  بی خاصیت «اجلاس میاندوره ای شورای ملی مقاومت مجاهدین»

نقد و برسی پیام شما ره 11 منتسب به مرحوم مسعود رجویسالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی- بیانیه ای که ساواک برای مسعود رجوی نوشت

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-عضدانلو-رجوی-در-آتش-چهارشنبه-سوری/

مریم عضدانلو (رجوی) در آتش چهارشنبه سوری ملت ایران جزغاله شد

چهارشنبه سوری مجاهدین خلق مریم رجوی فرقه از عراق تا آلبانی 1علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم مارس ۲۰۱۹:… برای هزارمین بار مردم ایران هیچ ارزشی برای حرفها و پیامها و خواسته مریم رجوی قائل نشدند و به هیچ گرفتند. فکرمیکنم آقای ترامپ هم به اندازه مریم عضدانلو دربین ملت ایران وجهان ایزوله نیست بله نتیجه سیاستهای ضد مردمی و ضد انقلابی و آویزان شدن به بیگانگان انهم آدمخواران امریکا وسلاخ عربستان با بچه اره بدستش و نتانیاهو بنیادگرا و پدر تروریسم قوم یهود بهتر از این نخواهد شد.

چهارشنبه سوری مجاهدین خلق مریم رجوی فرقه از عراق تا آلبانی 1

لینک به منبع

مریم عضدانلو دراتش چهارشنبه سوری ملت ایران جزغاله شد

دوسه هفته بود که مریم عضدانلو طبق معمول گردوخاک راه انداخته وکیسه گشاد برای سو استفاده ازجشن مردم ایران دوخته بود ومیگفت ما جشن نداریم جنگ داریم ؛ جواب اتش اتش است ؛ درچهارشنبه سوری نمادهای خمینی را اتش بزنید ؛ پایگاه های بسیج وعوامل سرکوب رادرهم بکوبید ؛ کانونهای شورشی همه جا رابه اتش بکشید ؛ وخودشم که ازترامپ ضد ملت ایران وایرانی یادگرفته وخانم توئیتی شده دوپیام توئیتی هم درهمین رابطه داد تا بقول خودش تمام پایگاههای عوامل سرکوب را کانونهای شورشی درهم بکوبند ؛  از دیشب دوبارتمام کلیپهایی که درسایت مجاهدین سایت رسمی خود گذاشته رانگاه کردم تاببینم این کانونهای شورش وهوادارانش بعد انهمه تبلیغات چکارکرده اند تمام کلیپها درحال نشان دادن دیواروماشین است ودربعضی ازکلیپها دوسه نفردرحال ردشدن رانشان میدهد وخبرنگارش درکرمانشاه ازاتش هم فیلم نگرفته وفقط میگوید اینجا کرمانشاه ومنهم خبرنگارسیمای ازادی هستم ودردو کلیپ هم نشان میدهد که دوعکس خامنه ای رااتش میزنند ؛ بادیدن کلیپها به سادگی نیروهایش غبطه خوردم چون وسایلشون را جمع کرده بودند تا بعد سرنگونی که قراربود درچهارشنبه سوری تحقق پیدا کند به ایران برگردند درحقیقت مریم عضدانلو ارزوهای نیروهایش را به اتش کشید ودل انها که پایگاه ارزوها ست را درهم کوبید ؛ درصفحات اجتماعی هم امروزخفه خون گرفته اند برای هزارمین بارمردم ایران هیچ ارزشی برای حرفها وپیامها وخواسته انها قائل نشدند وبه هیچ گرفتند فکرمیکنم اقای ترامپ هم به اندازه مریم عضدانلو دربین ملت ایران وجهان ایزوله نیست بله نتیجه سیاستهای ضد مردمی وضد انقلابی واویزان شدن به بیگانگان انهم ادمخواران امریکا وسلاخ عربستان با بچه اره بدستش ونتانیاهوبنیادگرا وپدرتروریسم قوم یهود بهترازاین نخواهد شد باید یاداوری کنم وقتی این مسایل رامی بینم دوحالت متناقض دارم اولا افسوس میخورم که بعد پنجاه وسه سال بزرگترین سازمان سیاسی ایران اینگونه اویزان دیگران است واینکه بخاطرسیاستها درحال نابودی ست ازطرف دیگرشاکرخدا هستم که زودترمرا ازانها جداکردواین روزها رادردرون انها نمی بینم وازالودگی بیشترنجات پیدا کردم درهرصورت چهارشنبه سوری واتش بازی مردم ؛ رجوی وعضدانلورا درچشم حامیانش بیش ازاندازه خواروذلیل کرد وقطعا ازامروزتنظیم انها فرق خواهد کرد ودیگرحساب دوروز پیش راروی انها باز نخواهند کرد ضربه وارده بسیارگسترده خواهد بود وعضدانلو با ازدست دادن جایگاه قبل ازجشن مجبوراست خودرابیشتراویزان ادمخواران ودشمنان ملت ایران بکند تابلکه جایگاه قبلی را حداقل حفظ کند وانها هم شیره اش رابیشترخواهند کشید دریک جمله باید بگویم اتش جشن ملت ایران بدجوری رجوی ومریم عضدانلو را جزغاله وذغال کرد

***

.

گزارش اشپیگل آلمان از کمپ تروریستی مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در آلبانی و تمرین قتل و جنایت و ترورآشفته بازاری است بیا و ببین – پاسخ آقای غلامرضا شکری در رابطه با جعلیات فرقه رجوی در آلبانی

Former People's Mujahedin member Gholamreza ShekariFormer People’s Mujahedin member Gholamreza Shekari (ALESSANDRO INCHES / DER SPIEGEL)

محمد حنیف نژادابراهیم خدابنده: تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

همچنین: