جنایات رجوی علیه ایرانیان

جنایات رجوی علیه ایرانیان

جنایات رجوی علیه ایرانیانعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم سپتامبر 2019:… رهبری جمعی وکادرهای ذیصلاح ، کدامین کادرهای ذیصلاح ، میشود اسم دوتا ازاین کادرهای همه جانبه را نام ببرید معلوم شود چه کادرهایی ساختی ما که هرچی دیدیم درابداع روزانه انواع شکنجه های روحی وروانی وجسمی وکتک وتف باران ملت واقعا کادرهای همه جانبه بودند … وجود این سازمان برای ملت ایران چه دستاوردی داشته است بعد رفتن شاه وازادی زندانیها. نمیدانم با این سابقه خیانت وجنایت چه جشنی گرفته اند جنایت وخیانت کردن که جشن ندارد باید برسروروی خود گل بمالید . جنایات رجوی علیه ایرانیان 

جنایات رجوی علیه ایرانیانشهریورهای خونین و رجوی (1350 – 1393)

جنایات رجوی علیه ایرانیان

1- پانزده شهریور روز جشن خیانت وجنایت برعلیه ملت ایران

هرساله رجوی وعضدانلو روز پانزده شهریوررا با سروصدا وتبلیغات جشن میگیرند انهم چه جشنی نیروها بیزاروهزارفحش به رجوی وعضدانلو وسازمانش میکشیدند جشن نبود وسیله وابزارشکنجه بود

اصلا وجود این سازمان برای ملت ایران چه دستاوردی داشته است بعد رفتن شاه وازادی زندانیها مردم بدلیل عدم شناخت واحساسات وتعصبات وعدم اگاهی ازقشرهای مختلف ازانها دفاع وهواداری میکردند دراین مدت هم تمام هم وغم راه اندازی تظاهرات و راه پیمایی وزد وخورد وکشته شدن نیروها بودازطرف دیگرالتماس به شوروی که پول بده وماهم بتو اسرارمیدهیم انوقت به حزب توده میگفت جاسوس شوروی خودت جاسوس کجا بودی چرا سعادتی را درسرقراربا سفارت شوروی دستگیرکردند بعد هم فازنظامی وکشتارورفتن به عراق وجاسوسی وهمکاری تمام عیاراطلاعاتی با اطلاعات وامنیت عراق که فیلمهایش موجود است ودخالت درعراق وبرقراری رابطه ، سنی ها با امریکا که داعش ازتوی ان درامد وشدند انقلابیون عشایروتروریستها درسوریه ارتش ازاد وپادشاه عربستان وشیخک امارات ونتانیاهوی صهیونیست وامریکای ادمخوار درحمله به یمن ومحاصره وکشتاربیست میلیون زن وکودک یمنی شدند خدایگانی که ازاسمان برای نجات بشریت امده اند وبعد هم خواهان بمباران ایران وتحریم وفوت بیماران سرطانی وبیماری های حاد روی تخت بیمارستانهای ایران تا اینکه رجوی بگوید خیرترامپ خداست وادمخواران امریکا فرزندان خدا وبرای نجات ملت ایران ازدست ستمگربه یاری شتافته اند وهرکس میگوید دارو ومواد غذایی تحریم است مزدوروزارت ومهره مارخامنه ای ووردست ابراهیم رییسی ست ، مادرانی که درکنارتخت فرزندانشان با گریه ازنبود دارو میگویند ومرگ فرزندان خود را نظاره میکنند  مزدوروزارت هستند حال معلوم نیست اگراینها مزدورهستند چرا پولها وطلاهای شیوخ عرب وغربی ها بجیب رجوی وعضدانلو میریزد ، عضدانلو با پول دشمنان ایران لباسهای رنگارنگ میخرد وکرم های زیبایی میمالد وجراحی های پلاستیکی چندباره انجام میدهد انوقت زنان دردرون مناسباتش ازبس سبیل وریش دراورده اند که ادمی تشخیص نمیدهد کی مرد است وکی زن متناقض هم نمیشود،  انوقت مادرانی که شاهد مرگ فرزندان خردسال خود هستند واعتراض به نبود دارومی کنند را مزدور وزارت قلمداد میکند ومیگوید دروغ میگویند دارو ومواد غذایی تحریم نیست چقدربی وجدان شده اند انگارنه انگارکه خودش سالهاست دروطن فروشی وحرکتهای ضد مردمی خواهان بمباران وتحریم ونابودی کشوروملت است درالبانی جشن گرفته وحرفهای بی سروته وصد من یک غاز همیشگی را سرداده که ما خواهان ازادی وبرابری وعدالت اجتماعی هستیم همانهایی که دردرون مناسبات خود پیاده کردی کافیست هیچ ازادی وبرابری وعدالت اجتماعی دردرون انها یافت نمیشود همه وهمه سراب است ودروغ وعوامفریبی ونیرنگ وکلاشی بعد هم محمد حیاتی رافرستاده پشت بلند گوتا ازافتخارات مجاهدین بگوید ببینیم چه گفت

سالگرد تأسيس سازمان مجاهدین يا سوء استفاده فرقه رجوی از بنيانگذارانش

رهبری جمعی وکادرهای ذیصلاح ، کدامین کادرهای ذیصلاح ، میشود اسم دوتا ازاین کادرهای همه جانبه را نام ببرید معلوم شود چه کادرهایی ساختی ما که هرچی دیدیم درابداع روزانه انواع شکنجه های روحی وروانی وجسمی وکتک وتف باران ملت واقعا کادرهای همه جانبه بودند درادامه میگوید درسال 54 وضربه اپورتونیستی بدلیل اصالت ارمانی ومبارزاتی توانست ازان بیرون امده وبه مقاومت مردم تداوم ببخشد راستی چی شد رجوی ؟ که همین محمد حیاتی را صد بارپای بلندگو کشید تا هرباربگوید رهبری برادرمسعود وده ماده اش ما را نجات داد راستی چرا اینجا ازعملکرد رجوی هیچ نمیگوید ، عضدانلو درحال سپردن رجوی بتاریخ است ، نمیدانم با این سابقه خیانت وجنایت چه جشنی گرفته اند جنایت وخیانت کردن که جشن ندارد باید برسروروی خود گل بمالید جالب اینجاست که فقط خبات پولکی به انها تبریک گفته حتی شورایی های خودش هم تبریک نگفتند ایا این نشان ازایزوله مطلق ازطرف مردم ایران نیست سابقه فوق راستی جشن گرفتن دارد؟؟

لینک به منبع

2- رجوی وعضدانلو کودکان ایران را زنده زنده میخورند

امریکا ازبرجام خارج  وزیرتعهدات خود زد این عمل درتاریخ امریکا بوفوریافت میشود انقدرکه مارلوبراندو گفت امریکا چهارصد قراردادبا سرخ پوستان امضاء وهیچ کدام رارعایت نکرد وزیرتمام قرارداد هایش زد ازطرف دیگرهمانطورکه کلینتون وبرنی سندرز گفتند امریکا  داعش وسایرتروریستها را درست کرده است همه میدانند که تروریستهایی بنام القاعده وطالبان را امریکا دربرابر شوروی سابق درافغانستان مسلح کرد وبا همکاری نوازشریف پاکستانی با ارتش پاکستان انها رابرافغانستان مسلط وبعد هم خودش به انها حمله وافغانستان رابخاک وخون کشید وحالا هم درحال مذاکره با انهاست بعد هم عراق وسوریه ولیبی ویمن الان هم دنبال سوریه ای کردن ایران است باند مافیایی وپولشوی سازمان مجاهدین وشورای دست ساز ومزدبگیروجیره خوار رجوی وعضدانلو که هیچ شرافتی دراین شورا مثل خود رجوی وعضدانلو درانها یافت نمیشودبدنبال تحریم وحمله نظامی همراه ادمخواران امریکا هستند دراین راستا ازهیچ تبلیغاتی برعلیه ملت ایران فروگذارنکرده است ایران دوروز پیش ازکاهش تعهدات اتمی خود خبردادوسایت انها امروز نوشته ایران با گام سوم نقض برجام کرده ودنبال باجگیری ازکشورهای غربیست حالا چرا باج گیری ازغربیها رجوی را کلافه وبه هزیان گویی انداخته جای سوال دارد زوجین خیانت کارتا دیروز میگفتند برجام برخلاف منافع ماست وجهان باید جلو ان به ایستد واز همه میخواستند ازان خارج شوند واوباما ادمخواردیگرامریکا را مماشاتگرمیخوند چون برجام راامضاء کرده ولی اززمانی که ترامپ امده وازبرجام خارج شده حامی برجام شده وگلوی خودرامثل نتانیاهو پاره میکند که برجام نقض شده است وعلی رغم این همه تحریم بازمیگوید تحریم کنید ایا زوجین هم کاسه ادمخواران این همه کلیپ که ازبیمارستانها منتشروفریاد مادران درکنارفرزندان سرطانی وبیمارخودرا نمی شنوند که بخاطرتحریم ونبود دارو؛ فرزندانشان درد میکشند وذره ذره اب شده وزجرکش میشوند ؟  ایا گوشی دارد ؟ خیر چهل سال است که رجوی درگوشهایش سرب ریخته وغیرازصدای قدرت هیچ چیزرا نمیشنود ؛ رجوی وعضدانلو کودک خوارهستند ؛ مگرنمی بینید دربرابرگرسنگی ومرگ تدریجی کودکان یمن وبمبگذاری وکشتارکودکان سوریه وعراق وافغانستان ولیبی درسکوت هستند وازجانی وجنایتکار وبمب گذارحمایت میکنند مگه ندیدید دربرابرعمل تروریستی دراهوازوکشته شدن کودک چهارساله چه رقص وپایکوبی راه انداختند وازتروریستها وتجزیه طلبان عربی حمایت کردند

مریم رجوی و کودکان جنگ

کاررجوی وعضدانلو کودک خواریست وفرقی نمیکند کی ودرکدام کشورباشد مگه ندیدید دراشرف کودکان خود را به چه روزی انداخت انها رابه اروپا فرستاد وگذاشت که معتاد شوند وگیرباندهای مافیایی بی افتند ؛ مگرندیدید همان کودکان را درسن چهارده وپانزده سالگی وارد ارتش وکارنظامی کرد وانها را راهی میدانهای مین وبا دست خالی جلو زرهی وگلوله ها وموشکهای مالکی فرستاد وبه کشتن داد ؛ ایا میخواهید دلشون بحال کودکان ایران بسوزد وامروز هم به تکراریاوه های بولتون وپمپئو وبرایان وترامپ پرداخته است بگذارید یاد اوری کنم زیرقبا وعبا وکلاه صهیونیزم سینه زدن برعلیه ملت ایران دردی را ازرجوی وعضدانلو درمان نمیکند زنجیرزنی زیرعبا وعمامه پادشاه عربستان وشیخک امارات وبوفالوی بحرین رجوی را دربین مردم ایران منزوی ترمی کند اینکه رجوی وعضدانلو زیرکلاه ملکه انگلیس برعلیه ملت ایران قمه میزند وگل برسروکله خود میمالند ونعره های اسلام سیاسی را سرمیدهد چیزی از جرم کودک خواری انها کم نمیکند دوسال پیش بارها نوشتیم که رجوی وعضدانلو زنده خوارهستند نمی بینید با این عملکردها چگونه کودکان زنده ایران را روی تخت بیمارستانها انهم جلو چشمان مادران انها با دندان تکه تکه ومیخورند فرق رجوی وعضدانلو با سیاه جامگان شاه اسماعیل وشاه عباس درچیست فرقش دراین است که انها بزرگان را میخوردند ولی رجوی وعضدانلو علاوه بربزرگسالان کودکان را هم میخورند یعنی ازشاه اسماعیل وشاه عباس دردنائت وشقاوت چندگام جلوترند انوقت برای یک کودک که 1400سال پیش مرده شیون وگیسوپریشان میکنندوخاک برسرمی پاشند گل برسروروی خود میمالند که وا حسینا چه نشسته اید که تیرسه شعبه به گلوی اصغرنشسته است وخودش روزانه هزاران تیرده شعبه مثل نقض برجام وادعای سیاست باجگیری بسمت کودکان ایران پرتاب وانها را درروی تخت بیمارستان به دیارفانی میفرستند ای ننگ ونفرین برچنین تفکراتی وعملهایی وانقلاب مریمی که کودکان ایران را زنده زنده میخورند

لینک به منبع

جنایات رجوی علیه ایرانیان

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-فلسفه-عاشورا-و-اسلام-سیاسی/

مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسی

مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم سپتامبر 2019:… رجوی وعضدانلو بعد مقاله شریعتمداری باید باروبندیل خود را جمع ودرهمان البانی به زندگی نکبت بارخود انهم غرق درخیانت ودشمنی با ملت ایران ادامه بدهند ولی این رابداند که دیگردوران اسلام پناهی چه ارتجاعی چه انقلابی چه با غبار وچه غبارزدایی شده چه انقلاب اسلامی وچه اسلام انقلابی دربرابرفرهنگ ما له ولورده شده واخرین نفسهایش را میکشد هرچقدربرسروسینه خودبزنند ویا حسین کنند وقمه بزنند وپیراهن پاره کنند دیگرملت ایران فریب مجاهد غبارازرخ دین زدود را نمیخورند . مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسی 

مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسیماه محرم و فرقه رجوی

مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسی

1- فرهنگ ایرانی پاهایش رابرپشت اسلام سیاسی گذاشت وبراسب سوارشد

1400سال است که اعراب عربستان دین اسلام را برملت ما تحمیل کرده اند وخدا میداند چند میلیون ایرانی دراین سالیان بخاطربیرون کردن ان کشته داده واواره وبی خانمان شده ویا به بردگی وکنیزی رفته اند دراین میان خائنینی هم بوده اند که با دشمن همکاری های بسیاری کرده وانها راباد زده اند وتاریخ وفرهنگ ایران نشان داده که هرگزبا دشمن سرسازگاری ندارد واگرهم ازنظرنظامی وقدرت نتوانسته مهاجم راازمملکت بیرون کند بمرورزمان انها را درفرهنگ خود هضم وازهضم رابعه گذرانده است ازاسکندرگرفته تا چنگیزتا عثمانی تا انگلیس وامریکا بگیرتا دشمنان داخلی که بدنبال منافع حقیرخود مملکت وملت را فروخته اند ؛

اما چندروز پیش حسین شریعتمداری که معرف حضورهمه است ودرسینه زنی زیرلوای اسلام ویقه درانی برای سمبلهای عربی شهره خاص وعام است وبعنوان نیروی رادیکال وخلص ولایی وارزشی اسلام سیاسی شناخته میشود گفت ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه ذوالقرنین است وبعد داستان ساختن سد برای جلو گیری ازهجوم قوم عجوج وماجوج که همان مغولان  عصرخود بودند راشرح میدهد همه ما میدانیم که کورش همان فردیست که درقران ازاوبا لقب ذوالقرنین یاد کرده که ازداستان قرانی وتاریخی میگذرم اما سوال این است که چرا حسین شریعتمداری چنین صحبتی را کرده است ایا فرد ملی وایرانی شده ؟ ایا اخوندها ازحسین حسین گویان دست برداشته وبدنبال احیای فرهنگ ایرانی هستند ؟ جواب خیراست این حرفها دودلیل دارد اولا درایران فرهنگ ایرانی انقدرقد کشیده ومردم اگاه شده اند که دیگربرای مسلمانان درقدرت بصرفه نیست ازاسلام سیاسی شب وروز دفاع وبرعلیه فرهنگ ایرانی سمپاشی کنند وملت نمی پذیرند واخوندها برای فریب ونیرنگ دست بچنین کارهایی میزنند دوم ملت ایران فهمیده اند انچیزی که همه رادوریک میزجمع ومنافع وامنیت وارامش ووحدت وهمدلی وهمکاسه بودن را محقق میکند فقط وفقط حول فرهنگ ایرانی وایران گراییست بنده ازنظرفلسفی خداپرستم ودین وخدا پرستی موضوع فلسفی ست که جوابگوی نیازروزمره بشریت نیست بهمین دلیل ازنظرعلمی واعتقادی ایران گرا بوده وهستم وپایه های ایرانگرایی راهم بارها وبارها یاداوری کرده ام این حرف انهم درایران محل ومرکز وپایتخت شیعه درجهان چه معنی دارد ایا نباید بپذیریم که اسلام سیاسی شکست خورده وفرهنگ ایرانی فرهنگ اسلام سیاسی را درخود هضم کرده است اگراین رابپذیریم ایا فقط حاکمیت را گرفتارکرده یا هرکسی که ازاین فرهنگ دفاع میکند راهم دربرمی گیرد ملت ایران تمامیت اسلام سیاسی را نشانه رفته وپس زده است یعنی اینکه اسلام سیاسی رجوی وعضدانلو هم دراین چهارچوب قابل بررسی ست با این حرف مشخص میشود که ملت ایران به هیچ حزب وگروه وفردی که دم ازاسلام بزند وانرا سیاسی کند ودرچهارچوب قدرت تعریف وبخواهد ازیک موضوع فلسفی سو استفاده وبه زندگی روزمره مردم ربط بدهدتاحکومت کند سخت بیزارشده وانها رازیرپاهای خود له کرده وخواهد کرد  رجوی وعضدانلو بعد مقاله شریعتمداری باید باروبندیل خود را جمع ودرهمان البانی به زندگی نکبت بارخود انهم غرق درخیانت ودشمنی با ملت ایران ادامه بدهند ولی این رابداند که دیگردوران اسلام پناهی چه ارتجاعی چه انقلابی چه با غبار وچه غبارزدایی شده چه انقلاب اسلامی وچه اسلام انقلابی دربرابرفرهنگ ما له ولورده شده واخرین نفسهایش را میکشد هرچقدربرسروسینه خودبزنند ویا حسین کنند وقمه بزنند وپیراهن پاره کنند دیگرملت ایران فریب مجاهد غبارازرخ دین زدود را نمیخورند وتوی دهان انکسی میکوبند که دنبال ان است ما ایران گرایان دک ودنده فرهنگ اسلام پناهی واسلام سیاسی رجوی وعضدانلوکه تاروپودشون فرهنگ عربی وسمبلهایشون عربها هستند را خرد کردیم ودریک کلام ایرانگرایی پاهایش را برپشت فرهنگ اسلام سیاسی وبیگانه گذاشت وسواربراسب شد وازاین ببعد می تازد تاختنی

لینک به منبع

2- فلسفه عاشورا در فرهنگ رجوی وعضدانلو

اولین بار عاشورا را رجوی بمعنی ومفهوم سینه زنی وبرسروکله کوبیدن را در سال 71 باب کرد درهمان زمان بنده مخالفت کردم که فرمانده محور انزمان ما که خانمها بودند مرا صدا ودراتاقش تکی صحبت کرد ودلایلم رابرایش توضیح ومجد دا مخالفت خودم رابا راه اندازی دسته های عزاداری اعلام کردم وقراربراین شد که بنده شرکت نکنم ودراین رابطه ازاد هستم وموضوع خارج ازمسایل تشکیلاتی ست مدتها شرکت نمیکردم تا اینکه یکبارمرا دوباره یکی ازمسولین خانم صدا کرده ودرخواست کرد بخاطرفضای تشکیلاتی واینکه نفرات مختلف درتشکیلات هستند یک ساعتی خودم را نشان داده وبعد بروم که انها هم بهانه داشته باشند که کاردارم وباید دنبال شام ونهار والزامات درحین مراسم هستم منهم قبول کردم وبراساس ان رفتارمیکردم وقرارشد که الزامات غذایی مثل شربت ویا خرما و..را توزیع کنم که هم درمراسم باشم وهم پشتیبانی مراسم را بکنم یعنی میخواهم بگویم که ازچه زمانی مخالف بودم واین مخالفت به درون تشکیلات رجوی ربط نداشت بنده درایران هم که بودم درهیچ مراسم عاشورایی وهیئتهای مذهبی شرکت نمیکردم ؛گاه گداری  دراشرف ولیبرتی سینه میزدم انهم بخاطراینکه دیگران سو برداشت نکنند یعنی ازمنافع رجوی میچیدم

قبلا ما ازاین بازیها نداشتیم رجوی وعضدانلو برای چی ودرچه شرایطی وارد بازی مراسم عاشورا وسینه وزنجیرو علم وکتل شد درشرایطی که ازنظرسیاسی راه بسته شده بود وبرگزاری مراسم فقط بخاطرسو استفاده وبهره برداری ومشغول کردن نیروها وکشاندن انها بسمت انحرافی بود درزمان صدام ساده برگزارمیشد اما وقتی صدام رفت کشید به اوردن اسب ذوالجلال بازی وعلامت وعلم وکتل واوردن هیئتهای عراقی واخوندبازی که به دوسه نفرعبا وعمامه میپوشاندند وراه اندازی تعزیه همه وهمه برای جذب مردم عراق برای اینکه استفاده سیاسی ببرد یعنی عزاداری برای حسین ؛ شکل بود وفریب ودغل ودروغ  وعوامفریبی مردم ایران وعراق وتبلیغات ودیگرهیچ ؛

راستی رجوی به فلسفه عاشورا که خودش تعریف میکرد چقدراعتقاد داشت منکه برای عاشورا هیچ فلسفه ای درنظرنمیگیرم زیرا انزمان فرهنگ قومی وقبیله ای درعربستان همین بود تسلیم وجنگ ؛ حسین جنگ را انتخاب کرد وفرزندان عمرو ابوبکرویا  شوهرزینب تسلیم را همه جای دنیا همین است هیچ ربطی به اعتقاد ندارد اگریزید مثل باباش کاری با او نداشت ایا باز حسین میرفت کربلا ؟ ولی رجوی میگفت عاشورا گونه ؛ بما بگوید این عاشورا گونه کی میرسد که تو با الهام ازعاشورا خودت ومریم عضدانلو تمام دارودسته بمیدان جنگ بشتابید درزمانهاوشرایط که بوجود امد فرارکردید درفازنظامی چی شدعاشورا گونه ؛ درعملیات فروغ چی شد عاشوراگونه ؛ درجریان حمله امریکا چی شد عاشورا گونه ؛ بلاخره بعدچهل سال بقول خودت مبارزه با دیو هاروتنوره کش ؛ کی میخواهی به عاشورا گونه برسی ؛ درالبانی هم که امکانش نیست وازفیض شهادت محروم شدی ؛ گریه میکرد ومیگفت من درزمان شاه ازفیض شهادت محروم شدم وگریه میکرد ومی گفت ای امام حسین کاش دررکابت بودم وپدرومادرم فدای تو باد بلاخره این پا رکابی کی میرسد اگرزنده باشد درجاهایی که میبایست عاشورا گونه میرفت وبقول خودش نام نیک مجاهدی ازخود بر جای می گذاشت  نرفت نمیدانم دراخرپیری انهم دراروپا چطورمیخواهد پا رکابی بشود خبرندارم وازفهم من خارج است ولی این را می فهمم کسی که تا به امروز درمقاطع سرفصلی وحساس پا رکابی نشده وعاشورا گونه قدم برنداشته ازاین ببعد هم برنخواهد داشت میگفت تاریخ ایران بدترازاین حکومت بخودش ندیده وقتی با بدترین حکومت تاریخ ایران حاضرنشدی عاشورا گونه بروی پس کی میخواهی باشی درحکومت ازاد ولیبرال میخواهی عاشورایی حرکت کنی ؟ همانجا درالبانی عاشورا گونه برو پیش انورخوجه وبرای اوبی دین کمونیست کلاس فلسفه عاشورا دردنیای دیگربگذارراه دیگری متصورنیست ..

نتیجه : برسروسینه زدنها ؛ علم وکتل ها ؛ چهل چراغ وعلامتهای چند ده تیغه ؛زنجیروقمه ها گل مالیدن برسروسینه همانند اخوندها ؛ همه وهمه برای عوامفریبی نیروها ومردم ایران بوده وهست بهمین دلیل بنده ازروز اول مخالفت خود رابیان وشرکت نمیکردم

لینک به منبع

(پایان)

مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسی

***

آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – متن کاملآیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – متن کامل

همچنین: