جوابیه به سعید جمالی قسمت سوم (آخر)

جوابیه به سعید جمالی قسمت سوم (آخر)

داوود باقروند ارشد، سایت نه به تروریسم – فرقه ها، دوم فوریه 2016:… این سابقا مجاهد نوشته: سعید جمالی با رجوی از طریق محمود ائمی “محسن عباسی” (محافظ سابق علی زرکش، مسئول سرکوب مخالفین فعلی رجوی در خارج، کتک زننده مصطفی محمدی و دخترش در اور سورواز) در ارتباط است. محمود ائمی کسی است که هنگام محاکمه علی زرکش انبوه دروغهایی که ربطی به علی زرکش نداشت جهت خوش …

علیرضا نوری زاده داوود باقروند ارشدبعد از مصاحبه با تلویزیون ایران فردا اتفاق افتاد!!! (+ مجموعه مصاحبه ها)

لینک به منبع

به بهانه جواب به آقای سعید جمالی : قست سوم
به بهانه جواب به آقای سعید جمالی : قست دوم
به بهانه جواب به سعید جمالی : قسمت اول

جوابیه به سعید جمالی قسمت سوم (آخر)

دفاع سعید جمالی از مسعود رجوی و جنایات و خیانتهایش، آشکارتر از همیشه وقتی ظاهر میشود که:

میخواهد مسئول هرآنچه بر سر کل جنبش، مردم ایران و منافع مردم آنها، تمامی متحدین سیاسی و مجاهدین، توسط رجوی آورده شده است را نه مسعود رجوی بلکه خود مجاهدین جلوه دهد.

ایشان میفرمایند که اولا: بیشترین صدمه به مردم ایران رسیده، درست. ثانیا: ما بیشتر مسئول بودیم تا مردم، درست.

اما از ثالثا: را خوب توجه کنید. وقتی مینویسد:

ما و نسل ما با اختیار و اراده این مسیر را انتخاب کردیم و در آن پا گذاشتیم…. هر کدام از ما میدانستیم که با مشکلاتی زیادی روبرو خواهیم شد…. اگر چه انتظار خنجری از پشت را نداشتیم اما برای اینکه به نتیجه ای برسیم خوب است که آنرا هم ناشی از «حماقت» خود بدانیم.

ابتدا میفرمایند آی مجاهد خودت خواستی آمدی به این فرقه مرگ، مگر خبر نداشتی اینجا چه خبره مشکلات زیادی روبرویمان است؟ چیزی که رجوی هزاران بار بعد از اینکه دید و اعلام کرد که همه مجاهدین علیه او هستند، تکرار میکرد و میگفت:

<<مگر من از شما دعوت کردم بیائید شما خودتان خواستید بیائید. بنابراین آمده ای بهایش را میپردازی رفتن خبری نیست.>>

آقای سعید جمالی عینا به وکالت از ایشان همان حرف را میزند. ولی برای کمرنگ کردن آن و مخدوش نشدن نقاب منتقدش، در انتهای جمله مربوطه میفرمایند

…. اگر چه انتظار خنجری از پشت را نداشتیم

بله آقای سعید جمالی نه از رجوی و نه از شما چه در سال 1363 و چه حالا از سوئیس.

اینرا میگوید چون نمیخواهد بسیار آشکارا حرفهایش کاملا منطبق با آقا رجوی باشد.

ولی بلافاصله بعد از این به اصطلاح سفیدسازی میفرمایند:

اما برای اینکه به نتیجه ای برسیم خوب است که آنرا هم ناشی از «حماقت» خود بدانیم

ترا بخدا وقتی رجوی اینرا بشنود حسابی به این شاگرد وفادارش چند صلوات بلند نمیفرستد. که به همه مجاهدین منتقدش میفرماید، ((احمقها غلط کردین آمدین به این فرقه)).

سعید جان، این مجاهدین از مریخ نیامده اند، همان خلق قهرمان و فرزندان همان خلق قهرمان هستند. همان که ما داریم از حقوقش در مقابل رجوی دفاع میکنیم و از طرف جنابعالی چه خودمان و چه همان خانواده ها (که حتما از نظر شما نه خلق قهرمان که خلق بزدل هستند و از مریخ میآیند)به مزدوری و … متهم میشویم.

آنهم فقط وفقط برای اینکه برای خودت در بازار فروش سیاست و سابقه سراسر ننگین خود حجره ای در راسته سیاست فروشان دست و پا کنی. خصلت کثیف خرده بورژوازی را میبینی. پایت را میگذاری روی سر مجاهدینی که قبلا شکنجه میکردی یا توی گوششان میزدی تا برای خودت کرسی در بازار مکاره خارجه دست و پا کنی.

وقتی هم کسی جوابی به شما میدهد آنگونه که شما فکر میکنی در راسته دکمان شما (سایت پژواک) منعکس میشود، همانند همان بقالی ها به سایت پژواک نهیب میزدی که چرا در راسته دکان من دکان دیگری را مجوز داده ای. به این میگویند خرده بورژوازی و درک نازل از سیاست و …

آقای جمالی ما تلاش داریم که آن خنجرها را از پشت بقیه مجاهدین بیرون بکشیم. میخواهیم از لیبرتی نجاتشان دهیم. میخواهیم از این جهنم خلاص شوند. میخواهیم از چنگال رجوی که تا بن و استخوان آنها فرو رفته و میدانی دردهای وحشتناکی بر جسم و روح آنها تحمیل میکند رها شوند. روزانه قطعه قطعه میشوند، مردانشان را یکجور زنانشان را یکجور به بردگی گرفته است. مگر خبرنداری؟؟؟؟؟ مگر دخترت آنجا نیست؟؟

اما شما تلاش داری که این خنجر در پشت آنها باقی بماند و البته رو به مجاهدین اضافه میفرمائید که غلط کردید! تقصیر خودتان بوده، خودتان خواستید، میخواستید نیائید در این مسیر. اینطوری خیلی بهتره!!!!!!!!!!!!!!!!!! چــــــــــــــــــرا؟ و هرکس که دست به اون خنجر میزنه را مزدور میخوانی.

شما که دم از مسئولیت پذیری میزنید، و پذیرش مسئولیت آمدن به فرقه رجوی را به دیگران توصیه میکنی، میتوانی سر سوزنی مسئولیت در قبال کسانیکه هیچ سابقه سیاسی جدی نداشتند و پاک و پاکیزه به قصد مبارزه برای آزادی و دمکراسی و … جوانی و دار و ندارشان را گذاشتند و با فریبی که از مارهایی مانند رجوی و البته با حمایت (که کماکان ادامه دارد) شمایان “سابقه دارا سیاسی” خوردند و وارد و سیاست شدند تعداد زیادیشان بر سر دارها و چوبه های اعدام رفتند آنچه باقی ماندند را دستگیر و شکنجه کردید بر عهده بگیرید؟

تابحال فکر کرده ای که فرض محال حرف رجوی که تو نیز آنرا تکرار میکنی درست است و همه مزدور هستند. نقش خودت و امثال خودت در تبدیل هر مجاهدی که با خلوص نیت وارد شده، سالیان زندان و شکنجه در اوین و … را گذرانده، بعد در عراق در زیر بمب و خمپاره و فشارهای رجوی و آفتاب سوزان بیابانها و سنگرها را پشت سرگذاشته توسط فرماندهانی مانند جنابعالی در سرسپردگی به رئیس اشرار دستگیر و شکنجه میشوند را بپذیری؟

خدا را شاهد میگیرم اگر سر سوزنی از کار و کارهایی که برای رجوی کردی، شرمگین بودی، هیچگاه قلمت نمیرفت که بنویسی مزدور. بلکه صدبار به خودت فحش و بد و بیراه روانه میکردی که تف برتو ای سعید که باعث همه اینها تو و امثال تو هستند.

علت اما، علت اینکه نمیکنی این است. شما در محتوا هیچ مشکلی با رجوی نداری. بگذار باردیگر یاد آوری کنم تا بروی اینبار به توصیه بنده خودت را بخوانی.

یادت هست که با التماس و اعلام بریدگی جهت رفتن به دنبال زندگی … شما را با سلام و صلوات آوردند و تحویل آمریکایی ها دادند. بعد که رسیده بودی به بنده پیشنهاد تشکیل یک سازمان مجاهدین دیگر را دادی. از اینجا تفاوت تو و بقیه روشن میشود خوب توجه کن.

اولین حرف من که با تعجب بسیار بود و ساعتهای متمادی برایت صحبت کردم این بود. مرد حسابی قبل از اینکه گذشته را نقد کنی چطور میخواهی تشکل جدیدی راه بیندازی؟ بکدام سوی؟ …. از مناسبات تشکیلاتی، از سیاست، از نظامت، از استراتژی از….چون حداقل برداشت من از خودم و بقیه مجاهدین جدا شده زاویه 180درجه ای با همه شیوه های رجوی بود. و طبعا کسی که میخواهد سازمان مجاهدین دیگری درست کند باید و صد البته باید ابتدا بداند همه گذشته غلط بوده یا مرزهای سرخ با گذشته ننگین کدام است.

شما اما هیچگاه بدنبالش نرفتی. بله شما مشکلی با محتوای رجوی نداشتی، مشکل شما این بود که میخواستی خودت رجوی دیگری باشی.

به همگان توصیه میکنم که چه سعید جمالی و چه بقیه درماندگان داخل تشکیلات رجوی از به اصطلاح سابقه داران را میگویم. با همین عینک بنگرند. این و آنها با رجوی یک جنس هستند. برای همین دنبال رجوی حتی مرده اش میروند. چون خودشان هم همان هستند.

باورتان نمیشود؟ پس به این نوشته سعید جمالی توجه کنید.

“” باند رجوی تلاش بی وقفه ای را با کمک آمریکایی ها بعمل می آوردند تا هر طور شده افراد را به ایران و به نزد رژیم بفرستند تا باصطلاح آنها را رژیم مال کنند…. البته آنها نمیدانستند که نهایتا این حربه به سمت خود آنها خواهد چرخید و این سوال را راجع به آن تشکیلات سرکوبگر ایجاد خواهد نمود که از چه محتوائی برخوردار بوده که چنین محصولاتی ببار آورده………””

یعنی منافع رجوی در فرستادن نفرات به داخله تامین میشود تا بتواند بعدا با زدن مارک مزدور آنها را خنثی کند. همین کاری که با محمدرضا روحانی، کریم قصیم، و همه و همه کرده است. تازه آنها داخله هم نرفته اند. چون رجوی و همه پیروانش مبارز مستقل را مرده میخواهند اگر مرده نبود باید او را ترور نرم کرد. حالا نوشته سعید جمالی را چه زمانیکه داخل تشکل رجویس و چه زمانیکه بیرون آن است را بنگرید و ببینید درست میگویم (وحدت در محتوا را یاخیر).

در داخل تشکیلات را بنگرید.

میبینید تا چه اندازه طرف از هضم رابع عبور کرده وقتی هم میخواهد از فرقه رجوی جدا شود اول منافع رجوی را تامین میکند. وحدت در محتوا، و عین رجوی شدن را میبینید؟ اگر هنوز باورتان نشده به نوشته زیری توجه کنید.

از همان درون تشکیلات شروع کرده به مخالفین رجوی تیغ کشی کردن. و همانها را که خودش مدعی است رجوی میفرستاد داخل کشور و اجازه نمیداد به خارجه بروند را “”خیانتکاران و اضداد مقاومت”” میخواند.

اگر سعید اینها را زمانی نوشته بود که مثلا بحثی بوده است توسط رجوی در قلع و قمع اضداد مقاومت و ایشان این نوشته را مینوشت مشکلی نبود. کسی ایراد نمیگرفت. جناب سعید جمالی دارد همان تشکل ننگین رجوی را ترک میکند است که اینها را مینویسد.

سعیدجمال (هادی افشار) باید به اطلاع برسانیم که نسخه اصلی رجوی فعلا گور بگور شده است. تلاش نکنید کپی جعلی آن باشید.

در بیرون تشکیلات را بنگرید:

“”اما افراد زیادی نیز بودند که شرایط بسیار طاقت فرسای چهار پنج ساله را تحمل کردند و بدنبال آن هم با مشقات زیادی سرافرازانه و شرافتمندانه خود را به گوشه ای از دنیا رساندند تا روسیاهی جنایتکارانه به روی رجوی و شرکاء بماند. و امروزه قربانیان و دست پروردگان رجوی و رژیم جنایتکار با توجه به امکانات مادی که در اختیار دارند بدنبال آلوده و مخدوش کردن همه مرزهای شرافت و بی شرافتی اند تا قربانیان بیشتری بگیرند.””

ترا بخدا به این سعید جمالی میآید از این حرفها و از این محتوا دم بزند که:

شرایط بسیار طاقت فرسای چهار پنج ساله ای ایشان با سوز دل و جگر بیان میکنند، چادرهای 4 جداره آمریکایی مجهز به کولرگازی (سرد و گرم)، با همه امکانات غذایی کم و بیش کم نظیر. بعد شما از تحمل شرایط و مشتقات حرف نزنید چون نوشته هایت جلو چشم خوانندگان رژه میرود. شما اهل تحمل نبودی. ضمنا از همانجا (درون تشکیلات رجوی) به منتقدین رجوی مارک مزدور و خیانتکار میزدی الان هم همین کار را میکنی. وحدت محتوایی را میبینی.

ضمنا مگر شما در همان اشرف التماس نمیکردی که میخواهی بروی داخل ایران و برای آن کمک رجوی را هم طلب میکردی که این وظیفه انقلابی بدون عیب و نقص انجام شود؟ آنوقت که شما میخواستی بروی داخل مخدوش کردن مرزهای شرافت و بی شرافتی نبود؟

ویا وقتی مینویسی:

و در ادامه اجازه ندهیم که «قربانی» نظام سلطه آخوندی و تفاله ای بنام رجوی بشویم. بدانیم که دوران سخت و سرکوب به پایان خود رسیده و زنجیرهای اسارت در حال گسستن است. تلاشی این تشکیلات سرکوبگر باید زمینه ای از خودآگاهی و ایستادگی بر سر اصول و افشاء جنایتکاران بشود. بیاد سرزمین عزیزمان ایران و مردم به جان آمده مان باشیم تا بدانیم چه باید بکنیم.

سعید عزیز تفاله رجوی یعنی کسی که برایش شکنجه میکند، برایش خودسوزی میکند، برایش با التماس میخواهد برود داخل که خدشه ای به رجوی وارد نشود… به این میگویند تفاله.

جهت یاد آوریت اسامی تعدادی از مجاهدینی که بعد از سالیان زندان در اشرف زندان ابوغریب صدام را نیز تجربه کردند ولی خود را تفاله رجوی نکردند در زیر میآید.

لیست کسانیکه در ابوغریب بودند

لیست مجاهدین تحویلی به زندان معروف ابوغریب

لیست کسانیکه در ابوغریب بودند1

لیست مجاهدین تحویل شده به زندان ابوغریب

سعید عزیز همه این مجاهدین که سالیان زندان و شکنجه رجوی و سرورش صدام را در ابوغریب و … زیر دست و پای اتفاقا تفاله های رجوی همچون حسن محصل، محمد سادات دربند (عادل) و…. تحمل کردند، داشتند تفاله نشدن را به غولهای تفاله شده ای همانند جنابعالی آموزش میداند. ولی هیهات از ذره ای شرافت مبارزاتی.

کسانیکه همین بچه ها را به زیر شکنجه رهبرکبیرشان رجوی میگرفتند میتوانند حرف از شرافت بزنند؟ همه این بچه ها نماد ایستادگی در مقابل تفاله شدن میباشند که رجوی توانست با سابقه دار تر ها را تفاله کند ولی اینها را نتوانست بنابراین تا توانست در بند کرد و شکنجه کرد و کشت، زنانشان راهم که خبر داری.

راستش یک خواننده در ذیل مطلب قسمت اول این نوشته بنده، کامنتی نوشته که ساکن سوئیس است تحت نام حیدر (خودت او را میشناسی ولی من هم میشناسم ولی چون با نام مستعار نوشته من نیز از بردن نام اصلی او معذورم) و سعید او را خوب میشناسد، این سابقا مجاهد نوشته:

سعید جمالی با رجوی از طریق محمود ائمی “محسن عباسی” (محافظ سابق علی زرکش، مسئول سرکوب مخالفین فعلی رجوی در خارج، کتک زننده مصطفی محمدی و دخترش در اور سورواز) در ارتباط است.

محمود ائمی کسی است که هنگام محاکمه علی زرکش انبوه دروغهایی که ربطی به علی زرکش نداشت جهت خوش خدمتی به رجوی در نبود علی زرکش در جلسه محاکمه بیان کرد. وی را بنده از داخل ایران خارج کردم و به ترکیه آوردم. خدا را شاهد میگیرم که از بریده ترین نفراتی بود که من شاهد بودم. او و همسرش مهناز، زمانیکه از ایران که در همان لحظه بچه های مجاهد در زندانها تکه تکه میشدند و تیم های عملیاتی روزانه کشته میشدند. بمحض رسیدن به وان ترکیه به همراه همسرش نه در پایگاه که بلکه در یک هتل در وان مستقر شد و عجیب اینکه تک سینمای بدون سقف وان را نیز غنیمت میشمرد و در شرایطی که همه از آنچه در اثر خیانت رجوی و اعدامهای روزانه میلیشیاها خون گریه میکردند ایشان به فکر خوشگزرانی خودش بود. ضمنا میتوانم بگویم هیچ مجاهدی در تمامی دوران حضورش در خارجه سینما نرفته است. اینها بهای بریدگی خود را با خودفروشی به رجوی و تیغ کشی به مجاهدین سرکش میپردازند.

با توضیحات بنده در مورد محسن عباسی یا محمود ائمی بهتر است خودتان در لینک زیر کامنت حیدر را بخوانید. که انشاالله آنهم درست نباشد.

http://nototerrorism-cults.com/?p=4932

شرم احساس انسانی است که باید از نداشتن آن به خود شک کرد.

قسمت آخر

داود ارشد.

13بهمن94

(پایان)

***

مصاحبه دکتر نوری زاده با آقای داوود باقروند ارشد – به کشتن دادن حسن جزایری


https://youtu.be/9ChtQQEsyAM

***

یادی از علی زرکش به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدی خلق ایران

لینک به منبع

عکس جلد علی زرکش 1-4مجاهد خلق علی زرکش یزدی قسمت ۱-۴ دوم جولای ۲۰۱۵

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20057

توافق هسته ای، جام زهر یا نوش دارو؟ پیام رجوی به پیروزی در توافق هسته ای

داوود باقروند ارشد، سایت نه به فرقه ها و تروریسم، سی ام ژوئیه ۲۰۱۵:… آنچه مسلم است موضوع توافق هسته ای بدلیل اهمیت بین اللملی و داخلی آن و مستقل از اینکه ایجاد کنندگان، موافقین و مخالفین آن چه کسانی بوده و یا هستند، به شاخص و اهرمی جهت سنجش و بروز ماهیت نیروها و افراد تبدیل شده است. به گمان درست یا غلط، رژیم حاکم بر ایران با ترس از …

مسعود رجوی و  فروغ جاویدان ابراهیم خدابنده: بسته شدن شکافی دیگر، رجوی در بن بست استراتژیک

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی دوازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

لینک به منبع

توافق هسته ای، جام زهر یا نوش دارو؟ پیام رجوی به پیروزی در توافق هسته ای

آنچه مسلم است موضوع توافق هسته ای بدلیل اهمیت بین اللملی و داخلی آن و مستقل از اینکه ایجاد کنندگان، موافقین و مخالفین آن چه کسانی بوده و یا هستند، به شاخص و اهرمی جهت سنجش و بروز ماهیت نیروها و افراد تبدیل شده است.

به گمان درست یا غلط، رژیم حاکم بر ایران با ترس از خصومتی که جهان بعد از انقلاب ۲۲ بهمن (و بطور خاص بعد از گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران رخ داد )نسبت به حاکمیت آخوندی نشان داد که شاخص آن حمله عراق به ایران و اشغال بخشی از خاک کشور توسط ارتش صدام با تحریک و حمایت سیاسی و مالی کامل غرب و کشورهای وابسته عرب منطقه بود. رژیم برای حفظ حاکمیت خود و چه بسا پیشبرد اهداف توسعه طلبانه و صدور انقلاب بطور مخفیانه دست به توسعه سیستم اتمی بمنظور دست یابی به سلاح اتمی زد. اقدامی که هر حاکمیتی در ایران بر سرکار میبود از زاویه منافع خود میتوانست به آن دست بزند. همانگونه که بسیاری از کشورهای حاضر منطقه مانند اسرائیل، پاکستان، هندوستان و شوروی و چین و آمریکا و انگلیس و فرانسه و حتی کره شمالی اینکار را کرده اند.

در این میان اسرائیل با تکیه بر امکانات و تکنولوژی که از حامیان بین اللملی خود میگیرد توانست به اطلاعات فعالیتهای هسته ای رژیم ایران پی ببرد. اسرائیل بمنظور پیشبرد اهداف جنایتکارانه اش در منطقه، حاکمیت ایران را مانع جدیی در این مسیر میددی، و از آنجا که خودش دارای زراتخانه اتمی است و نمیخواست بطور مستقیم رو در روی رژیم قرار بگیرد، رو بسوی آپوزیسیون رژیم نمود. بدنبال آن با توجه به نیروهای در صحنه آپوزیسیون ایران و با هدف کنترل و بدست گیری و در واقع به مزدوری کشاندن نیروهای ضد رژیم ابتدا به نیروهای سلطنت طلب پیشنهاد استفاده از اطلاعات را داد. سلطنت طلبان که مشکلی در همکاری و مزدوری با اجنبی نداشتند ولی بدلیل اینکه اینکار را مغایر با اصول خود میدانستند بدینگونه که برای همیشه تاریخ خود را بعنوان یک نیروی ضد ملی و ضد ایرانی ثبت میکردند، آنرا نپذیرفتند. بدنبال آن اسرائیل با توجه به سوابق وطن فروشی فرقه رجوی به صدام و اینکه رجوی را بسیار در صحنه سیاسی در همکاری با صدام، عربستان و اردن، … یافته بود با وجود اینکه انتخاب اولی برای اسرائیل نبود پیشنهاد استفاده از اطلاعات را به رجوی داد. که بر اساس اطلاعات و تحلیل اسرائیل رجوی که در صحنه عراق بعد از پذیرش قطعنامه و قطع جنگ در مرزهای ایران وعراق و شکست کامل در حمله به ایران تحت نام فروغ جاویدان دچار فروپاشی مطلق شده بود، در ضعف مطلق بود، آنرا پذیرفت.

با اینکار رجوی که میدانست بطور مطلق در داخل ایران بعنوان منفورترین نیروی مدعی آپوزیسیون مطرح است حداقل در صحنه بین اللملی فرجه تنفس و مطرح شدن دربعضی فضاهایی که بدست مراکزی مانند اسرائیل و عربستان و بعضی جناحهای آمریکا و … اداره میشوند بیابد.

اسرائیل و غرب و متحدین عرب آن اساسا با اینکار قصد ایجاد فشار بر حاکمیت رژیم را داشتند، اطلاعات بسیار مناسبی بود برای شیطان سازی از ایران. اسرائیل بطور خاص با جو سازی علیه ایران توانست در طی بیش ازیک دهه دست به جنایاتی در منظقه بزند که همگان شاهد آن هستیم. ساخت سلاح هسته ای توسط ایران، امری که چندین بار چه توسط مراکز دقیق اطلاعاتی غرب و چه حتی موساد و سیستم اطلاعاتی افریقای جنوبی موضوع اقدام و امکان دستیابی ایران به سلاح هسته ای بطور رسمی رد میشد. که در رسانه های معتبری مانند گاردین انگلستان و بی بی سی و… منعکس شد. که حتی باعث آبرو ریزی برای نتانیاهو نیز شد.

http://www.theguardian.com/world/video/
2015/feb/23/israeli-intelligence-documents-
iran-nuclear-bomb-video

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31596640

شکاف عظیم بین ادعاهای سیاسی و اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی همان مراکز سیاسی مدعی تلاش هسته ای رژیم، بیانگر یک امر بسیار روشن و واضح بود که هدف اصلی از بزرگنمایی موضوع هسته ای ایران نه یک واقعیت بلکه بمنظور تلاش جهت رسیدن به اهدافی است که میتوان از دنبال کردن آن بدان دست یافت. البته هر کس فراخور حال خود. اسرائیل یک نوع، عربستان و جناحهای جنگ طلب آمریکا با یک هدف و رجوی نیز با هدفی دیگر. اما همگی آنها در جنایاتی که اسرائیل با کمک این فضاسازی سیاسی در منظقه انجام داد شریک شدند. البته نباید در این میان نوکران بی جیره و مواجبی همچون احمدی نژاد را که آتش بیار این معرکه بود را فراموش نمود.

از اینجا بود که حدود ۱۲ سال بحران ساختگی هسته ای ایران – با طراحی اسرائیل و اربابش و البته با نقشی که به فرقه کثیف رجوی به عنوان یک طرف مدعی آپوزیسیون ایرانی حاکمیت در ابتدای امر داده شد، کلید خورد و از آن پس این بحران در خدمت منافع اسرائیل برای منحرف کردن افکار عمومی از جنایات این رژیم در منطقه، و همچنین برای سرپوش گذاشتن بر تضادها و مشکلات داخلیش، قرار گرفت.

در جبهه آپوزیسیون ایرانی تنها طرفی که بصورت کاملا بلاهتبار تلاش میکرد اسرائیل و غرب را وادار به حمله نظامی به ایران بکند فرقه کثیف رجوی بود. یعنی با وجود اینکه خود اسرائیل و آمریکا بخوبی میدانستند که ایران قدرت هسته ای ندارد و نمیتواند فعلا داشته باشد، اما رجوی کاسه داغتر از آش بود و اصرار میکرد که رژیم سلاح هسته ای دارد یا در حال ساخت آن است. در تمامی این ۱۲ سال نیز بر طبل جنگ کوبید. اما بقیه آپوزیسیون حتی سلطلنت طلبان و کسانیکه برای خود رتبه مزدوران با کلاس (یعنی مزدوری برای قدرتهای بزرگ و نه صدام، و اسرائیل و عربستان و اردن و …) قائل هستند با آن مخالفت کردند.

حالا باید دید رجوی که بعد از مبارزات مسلحانه خیابانی یکبار رژیم را سرنگون نمود، و سپس با تشکیل ارتش آزادیبخش بدست ارتش صدام دست به اینکار زد، و سپس یکبار هم منتظر قبول صلح بود تا سرنگونش کند، و سپس با کشتاری بنام فروغ جاویدان به سرنگونی دست پیدا کرد، و در سریالهای سرنگونی به سلاح قویتر از بمب اتمی یعنی انقلاب ایدئولژیک خود را مسلح نمود و سرنگون نموده بود، اینبار با سلاح سیاسی، برنامه هسته ای ایران میخواست که سرنگون کند البته بدست ارتش اسرائیل که نشد.

آنچه بر سر فرقه رجوی می آید طبیعتا مجازات اتودینامیک سیاست های خائنانه و وطن فروشانه و تباه کردن عمر و جان و مال بهترین فرزندان این مملکت است همانگونه که در حال حاضر در زندان لیبرتی شاهد آن هستیم و هیچ کس جز شخص مسعود رجوی که تنها تصمیم گیرنده بوده مسئول نمی باشد. به گفته محققان علوم اجتماعی، رهبران فرقه ای هر چقدر در تاکتیک نابغه اند در استراتژی کودن هستند و فراتر از نوک بینی خود را هم نمی بینند.

خواست تغییر رژیم آخوندی حاکم برایران بدست مردم ایران یک موضوع است و نابودی ایران و ایرانی مانند آنچه در عراق و سوریه و لیبی و تقریبا در افغانستان روی داد، یک موضوع دیگر. ولی رجوی اصرار داشت که رژیم با استفاده از تکنولژی هسته ای قصد دست یافتن به سلاح هسته ای را دارد. آنچه اربابانش به او دیکته کرده بودند. و بنابراین با این حربه خواست قلبی خودش را برای توجیه حمله نظامی به ایران تا از میان آن شاید بتواند دستش را به حاکمیت برساند. دقیقا همان اهداف و ابزار و سیاستهایی که در همکاری و مزدوری برای صدام دنبال میکرد. او سالیان به صدام التماس کرد که بعد از قبول آتش بس توسط رژیم به ایران حمله نظامی بکند ولی صدام گول مزدور خودش را نخورد که هیچ او را مانند آمریکا به رژیم ایران نیز فروخت. ولی رجوی معتاد رهبری از آنجا که همه بها را از جان مجاهدین در بند اشرف و لیبرتی میپردازد مشکلی در این رابطه ندارد.

زیستن در شکاف ها پیشه تمامی نیروها ی بی ریشه مانند قارچ ها و علفهای هرز میباشد. و فرقه کثیف رجوی باید بعد از این بن بست مطلق اولا پول بیشتری برای خرید و کرایه سیاستمداران سابق جهت کشاندن به شوهای خودش بپردازد، از طرفی نیز باید بفکر لانه موش دیگری برای مریم رجوی باشد. ویا ببیند چگونه میتواند خود را برای ادامه زندگی کثیف و ننگین خود به مشتری دیگری مانند عربستان و … بفروشد. البته رجوی کماکان طبق معمول در مالیخولیای خودش دم از پیروزی بزرگ توافق هسته ای که عامل اصلی آنرا خودش معرفی میکند و در پیامش بعد از توافق هسته ای بین حاکمیت آخوندی و ۵+۱ صادر نموده است دم از پیروزی دیگری زد؟! که هرچه بیشتر چشم انداز سرنگونی صد باره رژیم حاکم بر میهن را رقم خواهد زد. وقاحت نیز حدی دارد که رجوی برایش هیچ حد و مرزی نمیشناسد. سرنوشت کسی که دست در خون رشیدترین فرزندان ایران دارد، وقتی به دشمنان ایران و ایرانی با علقه قلبی خواستار دیدار میباشد، و به بیان خود رجوی، فراتر از روابط سیاسی به التماس برای داشتن یک دیدار با صدام جنایتکار بعنوان صاحب خانه اش نه به دلایل صرفا سیاسی بلکه بدلیل علاقه قلبی به دست و پای مامورین اطلاعات عراق میافتد، دیگر مرزی برای شما باقی نمیگذارد

در خاتمه این توافق هرچه باشد و هر هدفی داشته باشد،

۱٫راه را برای آشتی مردم ایران با جهان و خروج ایران از انزوای بین اللملی باز کرد.

۲٫راه را برای زندگی صلح آمیز با جهان و در نتیجه بازگشت عزت و شرف مردم ایران به آنها باز نمود.

۳٫از نابودی ایران و ایرانی جلوگیری کرد.

۴٫نقشه از قبل طراحی شده برای تبدیل ایران به عراق، لیبی، سوریه و … جلوگیری کرد.

۵٫شاید بتواند جلوی بسیاری از جنایاتی که تحت این فضا سازی و شیطان سازی از حاکمیت ایران در منظقه توسط اسرائیل صورت میگرفته و میگیرد را مسدود و یا کاهش دهد.

۶٫شاید هم از دستیابی رژیم به سلاح هسته ای جلوگیری کرد.

سوال این است، باید حمایت از تهدید حمله نظامی به ایران توسط اسرائیل را که رجوی سالیان خواستار آن بود را قبول کرد یا ادعای پیروزی توافق هسته ای را؟

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18621

داستان کمدی و خنده دار یا غم انگیز و رقت بار دن کیشوت ایرانی ما

داوود باقروند ارشد، سایت نه به تروریسم – فرقه ها، بیست و سوم می ۲۰۱۵:… آقای رجوی من به اختصار بسیار در بالا به حرکتهای تاریخساز شما پرداختم. مقایسه کنید نوشته ها و حرکتهای افرادی مانند بنده و دیگر جدا شدگان از جمله آقای دکتر کریم قصیم، آقای محمدرضا روحانی، آقای اسماعیل وفا یغمایی و افراد شریف دیگری که سوالات وانتقادات مشخصی نسبت به شما و سیاسیتهای شما در گذشته داشته و دارند …

مسعود رجوی در حال مبارزهدون کیشوتِ مجاهدین و آسیاب های بادی

لینک به منبع

داستان کمدی و خنده دار یا غم انگیز و رقت بار دن کیشوت ایرانی ما

چه کسی بالاترین خیانت و ضربه را به جنبش دمکراسی خواهی ایران زده است.

قرن هفدهم میلادی هنوز به نیمه‌ی دهه‌ی نخست خود نرسیده بود که نجیب‌زاده‌ی سالخوری از دهکده‌ای در لامانچا پا بر رکاب یابوی نحیف خود نهاد و از زادگاه آبایی بیرون زد تا به جنگ بیداد و ستم و هرچه پلیدی و نامردمی برود. اهل زمانه با دیدن آن سر و سیمای نامالوف و آن کلاهخود و زره زنگ خورده به خنده افتادند، اما آنگاه که این شهسوار خود خوانده پا به میدان نبرد نهاد و بر آسیاهای بادی و مشک‌های شراب و لعبتک‌های خیمه شب بازی حمله برد، کار از خنده گذشت و‌ گاه با دشنام و پرخاش و‌ گاه با سنگ‌پرانی به پیشباز پهلوان لامانچا رفتند.

اما تفسیرهایی که بر این رمان و بر شخصیت دن کیشوت نوشته شده بسیار متفاوت و و حتی متناقض است. ایوان تورگنف دن کیشوت را نماینده ایمان می‌داند، «ایمان به خود… او سراپا ایثار در راه آرمان خویش است». دابلیو اچ. اما هرولد بلوم در مقدمه‌ای که بر ترجمه‌ی ادیث گراسمن از دن کیشوت نوشته می‌گوید دن کیشوت اگرچه خود را شهسوار خداوند می‌خواند بیش از هرچیز در پی هواهای دل خویش است. بسیاری از ما دن کیشوت را همچون کتابی خنده آور و طنزآمیز خوانده‌ایم اما داستایوسکی آن را غمبار‌ترین رمان عالم می‌خواند.

دن کیشوت آنگاه که دنیای داستان‌های پهلوانی را ترک می‌گوید و پا به دنیای واقعی می‌نهد در می‌یابد که این دنیا به آنچه او درباره‌اش خوانده شباهتی ندارد و این آغاز تلاش اوست در پای فشردن بر آنچه برخی ایمان دن کیشوت می‌خوانند و برخی دیگر جنون دن کیشوت.

دن کیشوت ایرانی ما نیز که در اثر انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷از زندان آزاد شد کم و بیش همین مسیر را طی کرده است.

تا آنجا که به زمان شاه برمیگردد مبارزه ای وجود داشت که تمامی مسیر خود را با همه فرایند اجتماعی، سیاسی و تاریخی لازم جهت پخته شدن یک مبارزه طی کرده بود طوری که در وحله اول از دل آن مبارزه ای بیرون آمد که با همه عظمت و خونفشانی‏ها و استوره ‏هایش وعطف به همه عوامل موثر در امر تحولات اجتماعی و بین اللملی نتوانست ببار نهایی بنشیند و عناصر تعیین کننده آن توسط سیستم سرکوب آریامهری از بین رفتند. اما ارابه تحولات جامعه ایران متوقف نشد و در نهایت با همه کش و قوس‏ هایش و با توجه به بافت و ساخت آن و عوامل موثر بین اللملی در نهایت بصورتیکه در سال ۱۳۵۷ شاهدش بودیم به سرمنزل اگر نه مقصود که شاید منزل اول رسید.

در این بین دن کیشوت ایرانی ما در اثر ضربه سال ۵۰ و ۵۴ به سازمان مجاهدین که طی آن همه اعضاء اصلی از بین رفتند به رهبری رسید. آقای رجوی تنها دغدغه اش در تمامی طول زندان که اجبارا محدود به سلول خودش ومحیط بسته زندان بود حفظ سازمان از دستبرد دیگران خلاصه میشد. بنابراین همه تاکتیکهای سازمانی، تشکیلاتی، سیاسی و ایدئولژیک تماما با تم بسیار قوی نفی و مبارزه با عناصر، پدیده ها و جریانات و هر مقوله‏ ای که میتوانست به این امر (حفظ سازمان از دستبرد دیگران) ربط پیداکند ختم میشد. باید اذان نمود که در شرایط اختناق مطلق زمان شاه، بعلاوه محیط بسته زندان و با نبود ارتباطات امروزی (که اخبار هر جنبده ای در دورترین روستاهای جهان بصورت بمب اتمی در همه افکار عمومی منعکس میشود،) و شرایطی که بندرت کسی میتوانست از وجود سازمانهای فعال سیاسی باخبرشود و فقط جمع محدودی که فعال و یا در حاشیه آن بودند باخبر میشدند این توجه خاص امری بسیار دور از منطق نبود. از طرفی نیز اگر به سازمانها و گروههای آن دوره نظری افکنده شود میتوان دید که به میزان بسیار زیادی نیز متاثر از فضای رهبری طلبی نیروهای مارکسیستی آن زمان بود که هر گروهی خودش را رهبر جنبش مارکسیستی و کارگری میدانست. در دوره زندان نیز همه افکار دن کیشوت ایرانی ما مملو بود از رهبری جنبش و اینکه اسلام و انقلاب تنها یک رهبری دارد و آنهم دن کیشوت ایرانی ماست را با خود یدک کشید. چون هیچ فرد و جریان دیگری را نه قبول داشت و نه آن سابقه مبارزاتی مد نظر خودش را داشتند. در زندان بطور مطلق از جامعه قطع بود و هیچ معیاری نیز برای سنجش و یا اساسا امکان به چالش کشیده شدن اینگونه ادعاها وجود نداشت. و هر فرد و جریانی در زندان میتوانست هر ادعایی بکند. بنابراین خود رهبر خواندگی از همان زمان آغاز شد.

دون کیشوت ایرانی ما و همراهش

دن کیشوت ما با همین ذهنیت که درمحیط بسته زندان مشکل چندانی ایجاد نمیکرد، ناخواسته از زندان آزاد شد و پا در صحنه سیاست و اجتماع گذاشت. صحنه ای مطلقا متفاوت، متحول شده بلحاظ اجتماعی در اثر انقلاب با حضور مردم، احزاب، گروههای سیاسی، اجتماعی، قومی، مذهبی … بعلاوه تغییرات جهان وعوامل بین اللملی ناشی از آن و اما مهمترین عامل، حاکمیتی جدید که نقطه مقابل ادعاهای او بودند.

براساس ذهنیت دن کیشوت ایرانی ما که از زندان به ارث برده بود، خمینی دزد انقلاب بود. یعنی رهبری جنبش از دن کیشوت ایرانی ما دزدیده شده بود!؟ دن کیشوت ایرانی که در زندان محدود به انگشت شماری مجاهد باقی مانده از ضربات زمان شاه که بسیاری نیز عمدتا در حاشیه مبارزه یا عناصر رده چندم بودند به رهبری رسیده بود بلافاصله دست اندرکار باز پس گیری مقام رهبری از خمینی شد.

در تمامی مباحث داخلی سازمان بوضوح بلاترین تضاد و عمده ترین مسئله که همه سیاست ها و تاکتیکهای سازمان را تحت الشعاع قرار میداد این امر بود. برای نمونه رابطه با رفراندم قانون اساسی یا جمهوری اسلامی آری یا نه که بوضوح ایرادات عمده ‏ای نیزداشت، بجای اینکه شرایط و جامعه و تحولات و نیروهای حاضر در صحنه و میزان درک جامعه از مسائل و خود سازمان از شرایط استوار باشد بر تثبیت رهبری دن کیشوت ایرانی و نفی رفراندم و یا قانون اساسی بنا نهاده شد. یعنی به هر امری بجای اینکه رو به ارتقاء و تغییر مثبت بنگرد بصورت مطلق برخورد میکرد، و طبعا برای خودش نقش تاثیرگذاری در تحولات از طریق ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ سازی و به بیان دقیقتر رویکرد حزبی قائل نشد.

از آنجاکه دن کیشوت ایرانی ما حاضر به تقسیم رهبریی خود خوانده با کسی نبود بر همین اساس نیزشعارهایی سازماندهی میکرد تا در تجمع ها داده شود که تماما معطوف پیشبرد همین سیاست رهبری طلبی بود. نمونه بارز آن گرد همآیی امجدیه بود که شعار “خلق جهان بداند مسعود معلم ماست” زمانیکه مشکل آزادی های اجتماعی بود داده میشد. یعنی در پس همه مشکلات جاری آقای رجوی دعوای خودش را با خمینی داشت. معلوم نبود این شعار برای کدام مخاطبین در جامعه داده میشود. این تضاد بین رهبری طلبی دن کیشوت ایرانی ما و خمینی بسیار سریع بارز و برجسته شد. طوریکه خمینی در یکی از خطابه‏ هایش به آن اشاره نمود که “پسرک خودش را رهبر میداند”. البته از طرف خمینی که رهبر انقلاب بود و جامعه بدرست یا غلط با هفت میلیون استقبال بدان مهر تائید زده بود امری چندان دور از واقعیت نبود که بدان اشاره کند ولی برای کسی که با انقلابی که خمینی رهبری آنرا بدست داشت از زندان آزاد شده بود طرح آن هیچ سنخیتی نداشت.

مشکل دیگر دن کیشوت ایرانی ما استقبالی بود که از نیروهای مبارز زمان شاه در جامعه وجود داشت. مردم ایران سمپاتی بالایی به مبارزین داشتند. ولی باید قبول کرد که بدلیل ۵۰ سال اختناق سیاه پهلوی مردم ایران در تاریکی مطلقی بسر میبردند و دانش و تجربه سیاسی، خواسته های تدوین شده اجتماعی-سیاسی یا اقتصادی-اجتماعی، پخته شده، قطب بندی شده، راه و رسم درست مبارزات سیاسی، اجتماعی، صنفی، مذهبی، احزاب … در شکل گسترده اجتماعی در نقطه نزدیک به صفر قرار داشت. مردم ایران فقط میدانستند که شاه را نمیخواهند ولی چه میخواهند معلوم نبود. هر حرف و شعاری هم فقط به عمق شعار بود و هیچ درکی از آن وجود نداشت. این کمبود بسیار عمیق و وسیع ناشی از همان اختناق سیاه بود که در فوق ذکرش رفت. هر حمایت، سمپاتی وعشقی که نسبت به مبارزین وجود داشت عطف و ناشی از همان خواسته مصجل “نه شاه” بود. چون فقط در همین حد میدانستند که مبارزین “نه شاه” هستند. ولی چه میخواهند را شاه اجازه نداده بود کسی بداند و انتخابی بکند. سیستم تک حزبی شاه نیز ناظر بر همین مسئله بود.

دن کیشوت ایرانی ما حتی بنا به تائید وتکرار چند صد باره همراه با حسرت خودش آنقدر در این امر رهبری طلبی انحصاری برای خودش غرق بود که پیشنهاد خمینی برای رئیس جمهور شدن را که توسط رفسنجانی به وی شده بود را رد کرد. چون خودش را رهبر میدانست و نه رئیس جمهور تحت رهبری دیگری.

دن کیشوت ایرانی ما با همین ذهنیت که هیچ کاری به جامعه نداشت و هنوز هم ندارد، رژه نظامی تحت عنوان رژه میلیشیا، در خیابانهای تهران و شهرستانها در مقابل حاکمیت جدیدی که در هر انقلابی طبق سنتی که دیده شده جهت هموار کردن راه خودش حمام خون براه میاندازد، سازماندهی میکرد. او در مقابل رهبری خمینی و حاکمیت تازه به قدرت رسیده در اثر انقلاب نه فقط در صحنه سیاسی-اجتماعی-ایدئولژیک بلکه صحنه نظامی نیز گردن کشی میکرد. او در عوالم خودش حاکمیت جدید را دولت الکساندر کرنسکی و خودش را لنین میپنداشت. و البته به عواقب این تقابل آشکار و بسیار تحریک کننده هیچ اعتنایی نمیکرد.

در صورتیکه اگر سازمان طبق خواسته حاکمیت وارد دولت میشد، چه بسا با توجه به گستردگی حمایت و نیروهایش، با واسطه شدن بین رهبری مذهبی و نیروهای غیر مذهبی که زبان همدیگر را بسختی میفهمیدند، حوادثی مانند، کشتار کردستان، گنبد، واشغال سفارت آمریکا، در نتیجه آن جنگ ایران و عراق و تحت برق آن کشتار وسیع نیروهای سیاسی تازه جوانه زده، سرکوب مطلق آزادیها، و تثبیت حاکمیت صورت نمیگرفت. حوادثی که باعث شد کلیه نیروهای با ارزش سیاسی کشور به نابودی کشاند شده و یا به تبعد روی آورند. بعد از نزدیک به ۴۰ سال هنوز هم جامعه ایران دست بگریبان آن است و نتوانسته از آنها قد راست کند.

اینرا چرا میگوئیم؟ چون واقعیت حضور خمینی در رهبری امری نبود که بتوان نفی کرد و یا نادیده گرفت. کسی که میخواست آنرا نادیده بگیرد همان میشود که شد. میماند انطباق خودمان با شرایطی که خارج از ذهن ما واقعیت مسلم است. بنابراین این برعهده سازمان مجاهدین به رهبری دن کیشوت ایرانی ما و یا احزاب و گروههای فعال آن زمان بود که چگونه با واقعیت سرسخت موجود در جهت کمک به تحولات جامعه یا ایستادن در مقابل آن استراتژیی را اتخاذ کنند.

با این مقدمه سازمان مجاهدین وارد فاز نظامی شد. یعنی همه مقدمه چینی هایش و تقابل هایش با رهبری خمینی ببار نشست. و کسی را که تا چند هفته قبل امام و … مینامید شب هنگام دستهای خمینی را در خواب تا مرفق در خون دید و فرمان جنگ بدن التیماتوم و بدون آمادگی را اعلام نمود. کشتارها ازهر دو طرف شروع شد. تازه از این به بعد بود که دستها تا مرفق در خون رفت. اولین کسی هم که فرار را بر قرار ترجیح داد دن کیشوت ایرانی ما بود.

میگویند طرف را در ده راه نمیدهند سراغ کدخدا را میگیرد. دن کیشوت ایرانی ما اسم این فرار را گذاشت پرواز تاریخساز، (بخوانید لینین به مرز فنلاند فرارمیکند، … ولی سپس به پطروگراد بازمیگردد و با کمک تروتسکی انقلاب بلوشویکها را به پیروزی میرسانند) سازمان را نیز اینگونه توجیه کرد و فریب داد که تا چند روز دیگر که حاکمیت سرنگون میشود میروم کهاجازه ندهم که امپریالیسم و عمله ه‏ایش انقلابی که من به پیروزی میرسانم را اینبار دزد دیگری بدزد. یعنی کماکان دن کیشوت ایرانی تنها مشکل و مشغولیت ذهنیش رهبری جنبش است و لاغیر. ضمن اینکه معلوم نیست بفرض محال، انقلابی که اگر میماند و به پیروزی میرساند چگونه سرقت میشد و یا تابلو آنرا کس دیگری میزد.

البته دورغ میگفت ودر اساسا برنامه این بود که فکر میکرد سرنگونی برق آسا خواهد بود حداکثر شش ماهه و ایشان نیز همانند خمینی از فرانسه به تهران پرواز “البته از نوع تاریخسازش” خواهد کرد.

بدنبال شکست همه جانبه نظامی در داخل، سازمان با مقوله جدیدی روبرو شد و آن ریزش نیروهایش در سراسر جهان بود. اما مسئله و مشکل رجوی با ذهنینی که از زندان با خود آورده بود (رهبری و انگونه که بعدها به زبان اشد بیان کرد، امام زمان بودنش یا حکومت خلیفه مسلمین)در بیرون از سازمان باعث تقابل و درگیری با خمینی و نابودی کل جنبش و عقب انداختن تاریخسازش شد کماکان با او بود. حالا که بازی رهبری را بطور مطلق در داخل باخته بود بصورت هیستریک با شورائیها برخورد میکرد اما در ابعادی کوچکتر به درگیری با بنی صدر، حزب دمکرات، و دیگر شخصیتهای شورا خودش را نشان میداد. که خروج بنی صدر و حزب دمکرات و متین دفتری و … را بدنبال داشت.

در بعد درون تشکیلاتی همین مشکل دن کیشوت ایرانی ما بصورت رویکرد او با خروج اعضاء از سازمان خودش را نشان داد و آقای رجوی که هنوز ذهنیت داخل زندان را داشت هر کس که از سازمان خارج میشد با این ذهنیت که او میخواهد مانند سالهای زندان سازمان مجاهدین را با خودش ببرد و رهبری او را خدشه دار کند برخورد کرده و میکند. به همین دلیل همه هم و غم خودش را معطوف به مبارزه در درون تشکیلات و نیروهای خودش کرده و میکند.

حرف این است که آقای رجوی خیال میکند هنوز هم سازمان مجاهدین همان سازمان مجاهدینی است که در زندان است و یا تازه از زندان خارج شده، پس باید همه را سوزاند، هرکس که از سازمان میخواهد خارج شود باید امضاء بدهد که بریده است، اگر هم امضاء نداد سازمان برایش میسازد، حتی طوری شد و این هیستری رهبری طلبی تا این حد حاد شد که افتاد به جان تک تک نفرات، درجریان انقلاب ایدئولژیک سال ۱۳۶۳ و شکستی که در مقابل خمینی در امر کسب رهبری خورده بود را خواست که در سازمان جبران کند. تمامی بحث انقلاب ایدئولژیک اگر بخواهیم در یک جمله بسیار کوتاه بیان کنیم بحث جا انداختن رهبری بلامنازع رجوی بر تشکیلات بود. حالا که نتوانسته خمینی را در جنگ رهبری شکست بدهد و در نبود و شهادت موسی خیابانی زمانیکه مابقی دفتر سیاسی همانگونه که در فوق آمد نفرات حاشیه ای یا رده چندم بودند و حرفی در مقابل رجوی نداشتند، وقت را مغتنم شمرد و با علم کردن مباحثی که همه با آن آشنا هستند دستگاه رهبری جمعی آن زمان که دفتر سیاسی نامیده میشد را خلع ید کرد و خودش را به رهبری مطلق نشاند. از نظر دن کیشوت ایرانی از انجا که افرادی مانند علی زرکش، محمود عطایی، عباس داوری، و مهدی ابریشمچی… را بدلیل ضرورتهای فاز سیاسی بعنوان دفتر سیاسی معرفی کرده بود. بعد از این شکست فضاحت بار استراتژی مبارزه مسلحانه او بسیار احتمال قد علم کردن افراد دیگر در دفتر سیاسی علیه او زمینه پیدا میکرد. بنابراین باید از آنها خلع ید بشود. ماجرای علی زرکش نیز گواه همین امر بود و رجوی با این کار در عمل کودتایی کرد علیه دفتر سیاسی و هر جمع دیگری که در آینده میخواست در این زمینه مطرح شود.

این حرف را نیز در سال ۱۳۶۷ در سالن بدیع زادگان در عراق هنگامیکه مسئول اولی مریم رجوی و عروج خودش به رهبری ایدئولژیک را اعلام نمود به زبان اشد بیان نمود. وی گفت “هیچ کدام از این افراد (اشاره به مهدی ابریشمچی و عباس داوری، محمود عطایی …) در مقابل من حرفی برای زدن ندارند، ولی در مقابل مریم چرا؟

محمود عطایی عباس داوری

محمود عطایی و عباس داوری

آنچه باید به دن کیشوت ایرانی ما گفت این است که، آنچه شما بعنوان رهبری تاریخساز سازمان مجاهدین بدان چسبیده ای فاصله نوری دارد با سازمان مجاهدینی که در شروع انقلاب ۲۲ بهمن وجود داشت. به چه دلیل؟

۱٫نزدیک چهار دهه است که مردم ایران هم سازمان مجاهدین وهم دیگر احزاب را تجربه کرده اند. و دیگر نه آن افراد با ذهنیتهای دوران شاه در صحنه هستند ونه اینکه کسانیکه در صحنه هستند آن ذهنیت را دارند.

۲٫در سال ۱۳۵۹ با اعلام دستگیری شما توسط رژیم فرار را برقرار ترجیح داده و به اروپا آمدید.

۳٫با اعلام مبارزه مسلحانه (تروریستی) و کشتن بسیاری از مردم کوچه و بازار مورد تنفر هستید.

۴٫سازمان مجاهدین بدلیل فرار شما از ایران و جاگذاشتن بقیه از جمله موسی و اشرف و بقیه فرزندان مردم ایران که بکام نابودی رفت از شما منزجر هستند. آیا کسی میتوانست بهتر از این به اعتماد مردم نسبت به سازمان ضربه بزند؟

۵٫شما هنوز هشت ماه از شهادت اشرف نگذشته بود که تصمیم گرفتید با فیروزه بنی صدر ازدواج تاریخساز بکنید. این ازدواج برای جامعه ایرانی که حتی مردم عادی بعد از مرگ همسر حداقل یکسال صبر میکنند بسیار سنگین بود بخصوص که شهادت اشرف و موسی با حضور مصطفی طفل شیرخوار اشرف همراه بود…جگر همه بعد از کار قاتلان اشرف از کار تاریخساز شما بدرد آمد. آیا بهتر از این میشد به جنبشی ضربه خیانت بار زد؟

مصطفی (محمد) رجوی

مصطفی فرزند اشرف ربیعی و مسعود رجوی

۶٫هنوز جوهر امضاء ازدواج شما با خانم فیروزه بنی صدر خشک نشده بود که دلتان هوای ازدواج تاریخساز دیگری کرد. و آنهم با زن یکی از همرزمان خودتان. اگر اولی را مردم ایران بعد از چند سال میتوانستند فراموش کنند این دیگر از درد دل به نفرت و انزجار تبدیل شد.

۷٫مردم ایران مانده بودند که با این امام زمان جدید چه بکنند که پرواز تاریخساز شما از راه رسید آنهم به جوار خاک میهن و روبوسی و هله هله با صدام حسین عراق که روزانه شهرها و خانه های مردم کشورمان را بمباران میکرد و روزانه صدها و شاید هزاران جوان ایرانی در جنگی که راه انداخته بود بکام مرگ میرفتند. و شما او را به آغوش میکشیدید. آیا بهتر از این میشود جنبشی را و رهبریی را تخریب نمود؟

مسعود رجوی صدام حسین

دیدار صدام و رجوی

۸٫وقتی مردم ایران خبر آتش بس را شنیدند تازه فیل شما یاد هندوستان کرد و در عملیات فروغ جاویدان ۱۴۰۰مجاهد از طرف سازمان (البته فرزندان مردم ایران که خانواده هایشان در ایران و خارجه بودند) و به گزارش خود شما ۵۰۰۰۰نفر هم در سمت مردم ایران به خاک و خون کشیده شدند. که بسیار تاریخساز شد. و تهران فتح شد؟!!

۹٫همین اقدام تاریخساز شما دست بازی به دژخیمان رژیم داد و قتل عام زندانیان سیاسی را براه انداخت. از خونریزیهای دهه شصت سیر نشده بودید اینرا با آن تکمیل کردید. و بسیار مورد تشویق مردم ایران قرارگرفتید؟؟!!!

۱۰٫مردم ایران شب و روز در کوچه و خیابان و بچه مدرسه ای ها در مدرسه به شما لعن و نفرین میکردند و شعار مرگ بر منافقین را در کنار صدام یزید کافر میخواستند (البته بکمک دستگاه تبلیغاتی رژیم) که خبر طلاقهای اجباری مجاهدین و جدا کردن فرزندان آنها و پا شاندن خانواده های مجاهدین را شنیدند.

۱۱٫هنگامیکه عراق توسط ائتلاف تسخیر شد بازهمه را گذاشتید و فرار کردید.

۱۲٫از خرداد سال ۶۰ تا بحال همه حرفها، سیاستها، نظامت ها و انقلاب ایدئولژیک شما جز فاجعه برای سازمان چیزی دیگر به ارمغان نیاورده.

هردم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. آیا تا همینجا حرکتهای تاریخساز شما برای به زباله دان فرستادن تاریخی جنبشی کافی نبود؟ کسی را سراغ دارید که تا این میزان به سازمان مجاهدین و جنبش مردم ایران خیانت و به اعتماد مردم ایران به جنبش ضربه زده باشد.

آقای رجوی من به اختصار بسیار در بالا به حرکتهای تاریخساز شما پرداختم. مقایسه کنید نوشته ها و حرکتهای افرادی مانند بنده و دیگر جدا شدگان از جمله آقای دکتر کریم قصیم، آقای محمدرضا روحانی، آقای اسماعیل وفا یغمایی و افراد شریف دیگری که سوالات وانتقادات مشخصی نسبت به شما و سیاسیتهای شما در گذشته داشته و دارند بعنوان ضربه به جنبش و حربه ای در دست رژیم. با ضربات ناشی از تک تک سیاستها و اقدامات خودتان به سازمان و جنبش. اگر هم حرف شما نسبت به اینکه اقدامات دیگران ضربه بود،درست باشد مانند مقایسه مویی در مقابل کوه است

مجاهد شماره 10

نشریه مجاهد شماره ۱۰ مورخه ۲۱ آبان ۱۳۵۸

((نقل از نشریه مجاهد شماره ۱۰: هنریک تشکل سیاسی انقلابی در رساندن هرچه بیشترپیام و تاثیرات فکری و عقیدتی وقلبی خود به وسیعترین اقشار مردم به زبان خود آنهاست.))

ولی آیا سازمان مجاهدین و جنبش با داشتن رهبر تاریخسازی مانند شما اساسا نیازی به دشمن دارد؟ .

البته دن کیشوت ایرانی ما بهتر از همه اینرا میداند ولی مجبوراست که این گرد و خاک ها را بکند تا تنور مجازی رهبری تاریخسازش حداقل برای آن عده که جیره خوارش هستند و منابع مالیش هستند داغ بماند.

بسیاری از ما دن کیشوت را همچون کتابی خنده آور و طنزآمیز خوانده‌ایم اما داستایوسکی آن را غمبار‌ترین رمان عالم می‌خواند.

(پایان)

***

همچنین:

(میز گرد) علل تخریب امکانات لیبرتی توسط اکیپ ۴۰۰ نفره اعزامی از اشرف

سایت نه به تروریسم و فرقه ها، پانزدهم می ۲۰۱۵:… با سلام، این میز گرد ما، میز گرد جنبش نقد تروریسم و فرقه ها را اختصاص داده ایم به بحث اشرف و لیبرتی که در این میز گرد دوستان عزیزم آقای قربانعلی حسین نژاد و آقای عیسی آزاده  و بنده که داوود باقروند ارشد هستم از

تولید جدید دستگاه تولید بریده مزدور آقای رجوی

داوود باقروند ارشد، سایت نه به فرقه ها و تروریسم، سیزدهم می ۲۰۱۵:… من به این روند بگیر و ببند و جاسوسی علیه نفرات، ضرب و شتم ها در جلسات مغز شویی علیه کسانیکه نمیخواستند در سازمان باشند شکایت و انتقاد میکردم ولی هیچ توجهی نمیشد. حتی خودم را تهدید به زندان نمودند. جواب دادم که من از زندان شما نمیترسم اگر

خانواده شهدای مجاهد قبل و بعد از تبدیل شدن به وزارت اطلاعات و سپاه قدس

داوود باقروند ارشد، سایت “نه به تروریسم – فرقه ها”، پنجم می ۲۰۱۵:… متاسفانه بسیاری که در شناخت رجوی دستی از دور بر آتش دارند امکاناتی که در زمان حضور رجوی در فرانسه بدلیل تضاد غرب با رژیمی که گروگانگیری کرده بود داشت، و زمانیکه صدام بدلیل ترس سربازانش از سربازان ایرانی (اینها را از

خانواده در فرقه رجوی از معائده آسمانی تا بلای آسمانی

داوود باقر وند، سایت “نه به تروریسم – فرقه ها”، سوم می ۲۰۱۵:… از این به بعد خانواده تبدیل شد به دشمن شماره یک که خود رجوی علم مبارزه با آن را بردوش میکشید. که کتابی نیز برای اولین بار بنام خودش علیه خانواده ها منتشر کرده است و در سایت سازمان منعکس است؟ ویا عجبا عجبا؟! و دوباره اثبات شد که