حاج مسعود رجوی اعضای اسیر در فرقه ات که بازیچه خواهران شورای رهبری هستن در راستای سرنگونی بود؟

حاج مسعود رجوی اعضای اسیر در فرقه ات که بازیچه خواهران شورای رهبری هستن در راستای سرنگونی بود؟

Rajavi Mojahedin Khalq Rohi March20165مجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم مارس 2016:…  گفتم من مقصر نبودم و این خواهران شورای رهبری هستن همه نفرات را بازیچه خودشان کردن. نسرین من را بعد از زندان فرستاده بود پیش تو که کمکم کنی تشکیلاتی بشوم ولی شما خواهران شورای رهبری من و نفرات دیگر را بازیچه خودتان کردید. تا ژیلا این را فهمید که نسرین من را فرستاده پیشش، از دهانش پرید من هم بازیچه دست اسدالله مثنی شدم اسدالله مثنی به من … 

حاج مسعود رجوی تولید شکنجه گر هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟ 

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی اعضای اسیر در فرقه ات که بازیچه خواهران شورای رهبری هستن در راستای سرنگونی بود؟

مجاهدین خلق بازیچه زنان فرقه رجوی چهارشنبه سوری

مجید روحیتازه از زیر شکنجه و زندان در قرارگاه اشرف آزاد شده بودم که به من ابلاغ کردن باید بری قرارگاه باقرزاده برای دیدن نوار های رهبری حاج مسعود رجوی

من را با ماشین منتقل کردن به قرارگاه باقر زاده فکر میکردم در قرارگاه باقر زاده آزاد هستم ولی عکس شد من را انداختن در یک بنگال و زندانیم کردن

هر روز احمد حنیف نژاد یک نوار ویدئوی می آورد نگاه میکردم از حاج مسعود رجوی همه حرف هایش مزخرف بود و از مسئولین بالای فرقه رجوی فقط  درقرارگاه باقر زاده احمد حنف نژاد و فرشته یگانه بودن و زنان نگونخت فرقه رجوی بودن که داشتن آموزشهای بدن سازی میدیدن هر روز.

یک روز احمد حنیف نژاد برایم نوار آورد و درب را از پشت چند قفله کرد و رفت با ماشین من داشتم نوار نگاه میکردم یک دفعه صدای ماشین آمد و کنار بنگال پارک کرد از سوراخ جای کولر نگاه کردم دیدم احمد حنیف نژاد از داخل ماشین جوری باستنهای زنان که داشتن ورزش میکردن را نگاه میکرد که اصلا هواسش به اطرافش نبود تا ظهر که زنان رفتن بعد احمد حنیف نژآد هم رفت حاج مسعود رجوی در همه نشستهای میگفتن انقدر فرقه اش پاک است که مردم از ایران و اروپا و قاره های دیگه التماس میکنند که دخترانشان را بفرستند توی فرقه اش.

مجاهدین خلق بازیچه زنان فرقه رجوی چهارشنبه سوری

بعد از شش ماه زندانی هم در بنگال و کلی گوش کردن مزخرفات حاج مسعود رجوی من را فرستادن به قرارگاه هشتم که تازه تاسیس بود و مسئول قرارگاه خواهر شورای رهبری ژیلا دیهیم بود.

مدتی گذشت من با ژیلا دیهیم حرفم شد و گفتم که داری با بلاهای که سر نفرات میآوری به آنها خیانت میکنی و نفرات فرقه را بازیچه خودت کردی و از سمتت داری سو استفاده میکنی .

به ژیلا دیهیم بد جوری بر خورد و دنبال راهی بود که یه بلای سر من بیاورد

یک روز یک عکس مریم قجر عضدانلو را که پاره کرده بودن و انداخته بودن به سطل زباله من پیدا کردم و قسمت چشمهای مریم قجر عضدانلو را در آوردم و زدم روی درب و داخل کمدم

که مسئولم مختار علیزاده دید و سری رفت به ژیلا گذارش داد ژیلا دیهیم هم از خوشحالی بهانه ای گیرش آمده بود که سر من را زیر آب کنه

مجاهدین خلق بازیچه زنان فرقه رجوی چهارشنبه سوری

نشست یگان گذاشتن ژیلا به من گفت نفرات گذارش کردن محفل زدی خودت بگو گفتم من اصلا با کسی صحبت نمیکنم که بخواهم محفل بزنم

ژیلا گفت یا اینجا میگویی یا می برمت توی جمع قرارگاه دادگاهی ات میکنم

گفتم من ترسی ندارم از جمع . ژیلا سری تمام قرارگاه را جمع کرد در سالن غذا خوری  سناریو را از قبل چیده بود ژیلا با مسئولین بالای فرقه که چطور بفرستن زندان و بعد سر به نیستم کنند همه که جمع شدن 300 نفر بودن در سالن

ژیلا من را صدا کرد پای میکرفون و گفت بگو چکار کردی گفتم کاری نکردم

ژیلا گفت میخواهی به نفرات بگویم چکار کردی که اینجا تیکه تیکه ات بکنند

گفتم بگو

ژیلا گفت بیا بالای سن تو سالن و بعد ژیلا به مسئولین بالا گفت پایین سن زنجیر درست کنند که کسی نتواند بیاد بالا مسئولین بالا فرقه پایین سن و دور من  زنجیر درست کردن تا کسی دستش به من نرسد

ژیلا گفت چرا عکس مریم قجر عضدانلو را پاره کردی و چشمهایش را بریدی زدی به درب کمدت و داخل کمدت

مجاهدین خلق بازیچه زنان شورای رهبری فرقه رجوی چهارشنبه سوری

یک دفعه همه شروع کردن به حمله کردن من و زدن و تعدادی صندلی پرتاب میکردن بطرفم و من هم داشتم به نفرات نگاه میکردم که یک دفعه خنده ام گرفت و همه بیشتر عصبانی شدن و هجوم می آوردن و وسایل به سمتم پرت میکردن

من را مسئولین کشیدن پشت سر ژیلا دیهیم روی سن که کسی آسیب نزنه بهم و تا دو شب این دادگاهی و فوشهای رکیک ادامه داشت و نفرات فرقه هم دیگر خسته شده بودن از این دادگاهی من و میگفتن حکمش اعدام هست و باید اعدامش کنید

بعد منتقلم کردن داخل امداد و دو شب نگهبان مسلح جلوی درب نگهبانی میداد که نکشنم هر روز برادر مریم قجر عضذانلو و اسدالله مثنی می آمد التماس میکردن که یک نامه بنویسم و از جمع عذر خواهی کن

من قبول نمیکردم و هیچ نامه ای برای عذر خواهی هم ننوشتم اسدالله مثنی و برادر مریم قجر عضدانلو میگفتن کله ات بوی قرمه سبزی میده تا یک روز ژِیلا دیهیم من را خواست و گفت میخواهم بفرستمت زندان اشرف 

من هم سریع گفتم زود بفرست ژیلا تعجب کرد از حرف من گفت چرا از زندان استقبال کردی

گفتم به ژیلا که میروم زندان آنجا به نسرین مهوش سپهری میگویم که من مقصر نبودم و این خواهران شورای رهبری هستن همه نفرات را بازیچه خودشان کردن.

نسرین من را بعد از زندان فرستاده بود پیش تو که کمکم کنی تشکیلاتی بشوم ولی شما خواهران شورای رهبری من و نفرات دیگر را بازیچه خودتان کردید.

مجاهدین خلق بازیچه زنان شورای رهبری فرقه رجوی چهارشنبه سوری

تا ژیلا این را فهمید که نسرین من را فرستاده پیشش، از دهانش پرید من هم بازیچه دست اسدالله مثنی شدم اسدالله مثنی به من گفت که تو را سوژه کنم توی دادگاهی جمعی بعد کاری میکند که تو را میفرستیم زندان و بعد سر به نیستت میکنند

بعد به ژیلا گفتم هر نفرات برای مبارزه با آخوندهای دجال به فرقه رجوی میآیند  بازیچه دست خواهران شورای رهبری میشوند که هر بلای خواستید سرشان می آورید

مجاهدین خلق بازیچه زنان شورای رهبری فرقه رجوی چهارشنبه سوری

آمریکا به عراق حمله کرد و عراق را اشغال کرد خود ژیلا دیهیم دستور داد که هر کس عکس حاج مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو را دارد بسوزاند یا پاره کند که دست بیگانگان نیفتد که جلوی دوربین یا تلوزیون نشان بدهند که عکس را دارند پاره میکنند یا روی آن میشاشند من هم کلی عکس از حاج مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو جمع کردم و جلوی چشمان تمام نفرات پاره میکردم

و در صحنه بمباران نفرات پارچه نداشتن دستشان را پاک کنند از آرم فرقه رجوی استفاده میکردن برای کارهای دیگر که نفرات میدیدن و جیکشان در نمی امد

*** 

Camp Ashraf Iraq January 13 2014

https://youtu.be/zrl9D14Wlw8

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21459

هیولایی که در مکتب مجاهدین پرورش یافت

سید حجت سید اسماعیلی، ایران اینترلینک، هجدهم اکتبر ۲۰۱۵:…  اگر آنچه را که مجاهدین در این اطلاعیه مدعی اند، رژیم بر سر خانواده مثنی آورده است باید دید خود مجاهدین چه بلایی بر سر تنها عضو حاضر از این خانواده در تشکیلات مجاهدین آورده اند.  البته ممکن است خانواده این فرد هنوز ندانند که رجوی با تنها عضو این خانواده که روزی با عنوان مبارزه به این تشکیلات پیوست چه کرده اند. و چگونه از این فرد …

شکنجه گران تحت تعقیب فرقه رجوی مجاهدین خلقتلاش برای بدر بردن افراد وانتد (تحت تعقیب) به جایی نخواهد رسید

https://iran-interlink.org

هیولایی که در مکتب مجاهدین پرورش یافت

در تاریخ ۲۴/۰۷/۹۴ سازمان مجاهدین اطلاعیه ای تحت عنوان «دستگیری خانواده‌های مجاهدین و ساکنان لیبرتی و زندانیان سیاسی آزاد شده» صادر نمود و اعلام کرد: ” . . . طی روزهای اخیر وزارت اطلاعات رژیم آخوندی شماری از خانواده‌های مجاهدین و ساکنان لیبرتی و زندانیان سیاسی آزاد شده را دستگیر کرده است . . . “.

ولی هرچه در متن اطلاعیه گشتیم هیچ نام و نشانی از دستگیر شدگان ساکنان لیبرتی در ایران یافت نکردیم که این هم یکی از شگردها و فریبکاریهای مجاهدین برای جلب مخاطب برای اطلاعیه های بی خاصیت این گروه است.

ولی آنچه مرا وا داشت تا چند کلمه ای در رابطه با این اطلاعیه بنویسم موضوع دیگری است. در بخشی از این طلاعیه آمده است:

” خانم فاطمه مثنی، مادر دو فرزند، در روز ۱۳مهر، توسط عوامل اطلاعاتی رژیم در منزل مسکونی‌اش در تهران بازداشت شد . . . مرتضی، علی و مصطفی مثنی سه برادر خانم مثنی در سالهای ۶۰ و ۶۱ توسط رژیم آخوندی به‌شهادت رسیدند. مرتضی مثنی در زمان شاه نیز زندانی سیاسی بود و تحت شکنجه قرار داشت. برادر دیگر خانم مثنی در زندان لیبرتی است.

ولی سوال این است که چرا مجاهدین در این اطلاعیه از نوشتن نام کوچک آقای مثنی – یعنی اسدالله امتناع کرده است.

باید گفت این کار تنها یک دلیل دارد و آن اینکه این فرد یکی از شقی ترین شکنجه گران و دست پرورده ایدئولوژی رجوی در تشکیلات مجاهدین است. هیولایی که در مکتب مجاهدین پرورش یافت. به این دلیل مجاهدین نمی خواهند زیاد نام این مزدور که وجهه خوبی در بین ایرانیان و اعضای جدا شده ندارد برجسته شود.

سازمان در چندین مرحله و به بهانه های مختلف سعی کرد با بزک کردن چهره کریه این شکنجه گر و آوردن وی به برنامه تلویزیونی این گروه در «سیمای آزادی» ، باصطلاح از وی اعاده حیثیت کرده و سابقه شکنجه گری او را ذهن مخاطبین خود پاک کند.

البته در رابطه با اسدالله مثنی حرف های زیادی توسط جداشدگان و کسانی که مستقیم و غیر مستقیم تحت شکنجه و بازجوییِ این فرد بوده اند گفته شده است ولی جای دارد برخی سوابق و اعمال کثیف این شکنجه گر مجددا یادآوری شود.

اسدالله مثنیاسدالله مثنی

اسدالله مثنی از دانشجویان دوران قبل از انقلاب است که مدتی در صفوف دانشجویان خط امام نیز فعالیت داشته و در اواخر سال۱۳۵۸توسط تعدادی از دوستانش با سازمان آشنا می گردد و بدلیل جو سیاسی خانواده و همچنین سر سپردگی مفرط و اطاعت کور کورانه اش از سازمان بسرعت مسیر رشد را طی میکند و بنا به گفته خودش با تعدادی از مسئولین امروزه از جمله ژیلا دیهیم و مهدی براعی موسوم به احمد وا قف و تعدادی دیگر در خانه های تیمی فعالیت مشترک داشته اند و مجددا بنا به گفته خود او در بسیاری از ملاقات های شخص رجوی در سمت پیش خدمت و یا گارد حفاظتی شرکت داشته است و در سال ۱۳۶۰ در تیم های عملیات شهری سازمان داده شده و در چند رشته عملیات نیز شرکت داشت و پس از ۳۰ خرداد ۶۰ به کردستان اعزام میگردد. در آنجا نیز مدتی نقش پشتیبانی و پس از آن در گردان های عملیاتی برای خرابکاری در داخل کشور و کشتار مردم بی گناه سازمان داده می شود نامبرده برای مدت کوتاهی نیز به فرانسه اعزام میشود و بعد از آن مجددا به عراق آمده و در بخش اطلاعات و افسر عملیات فعالیت داشته و همچنین با جلال منتظمی معروف به کاک جعفر و حسین ادیب تحت فرماندهی مهری حاجی نژاد با امرای ارتش عراق از جمله ژنرال ماهر عبدالرشید و لواء کریم محمد ناصر و فرمانده فیلق ۴ در جنوب و ۲فیلق در جلولا و فیلق ۵ در بصره ارتباط نزدیکی جهت هماهنگی برای جمع آوری اطلاعات و طراحی و اجرای عملیات که تماما توسط نیروهای مرزی ارتش بعث پشتیبانی میشدند ارتباطات نزدیکی داشتند.

نامبرده همچنین در سال ۱۳۷۳ که حدود ۴۰۰ تن از اعضای سازمان تحت اتهام دروغین نفوذی به زندان های مخوف سازمان برده شدند از سربازجوها و شکنجه گران اصلی این زندان ها بود که نام او در کنار نام سیدالسادات دربندی (عادل شکنجه گر) و مجید عالمیان و نقی اروانی – محمدرضا محدث در اذهان صدها عضو شکنجه شده در نقش کابوس عمل میکند و آن عده از زندانیان سال ۷۳ که موفق به رهایی از چنگال سازمان شده اند و هم اکنون در ایران و یا خارج کشور بسر میبرند شاکیان خصوصی اسدالله مثنی و سایر شکنجه گران می باشند مثنی که نقش آفرینی های فراوانی داشته مدتی نیز در موضع اطلاعات پذیرش و ورودی اعضای جدیدالورود را مجبور به اعتراف مینمود و از آنها کتبا و یا توسط فیلم اعتراف می گرفت که آنها نفوذی اطلاعات ایران و یا معتاد یا دزد و خرابکار بوده اند که این اعتراف نقطه ضعفی در پرونده آنها باقی بماند تا در فردای روزگار جرات عرض اندام در مقابل سازمان را نداشته باشند.

حال باید گفت: اگر آنچه را که مجاهدین در این اطلاعیه مدعی اند، رژیم بر سر خانواده مثنی آورده است باید دید خود مجاهدین چه بلایی بر سر تنها عضو حاضر از این خانواده در تشکیلات مجاهدین آورده اند.

البته ممکن است خانواده این فرد هنوز ندانند که رجوی با تنها عضو این خانواده که روزی با عنوان مبارزه به این تشکیلات پیوست چه کرده اند. و چگونه از این فرد مبارز یک جانی و شکنجه گر قهار و بی رحم ساخته اند که کارش در تشکیلات مجاهدین، زندانی و شکنجه کردن انسانهای بی گناهی بود که با خط و مشی رجوی مخالفت میکردند.

نتیجه اینکه: کارکرد ایدئولوژی رجوی که طی دههای گذشته نیز بخوبی اثبات شده همین است که میتواند انسانهای بیگناه را در راه اهداف فرقه ای و خشونت طلب خود که جز به قدرت به چیز دیگری فکر نمی کند تباه سازد. عده ای را تحت عنوان عملیات در جبهه های مرگ به کشتن دهد، عده ای را بعنوان مزدور و خائن به زندان و شکنجه گاه بفرستد. به عده ای تجاوز جنسی کند و عده ای را بعنوان شکنجه گر و بازجو تربیت کند و الباقی را در گورستانی به نام لیبرتی گرد هم آورد.

حجت سیداسماعیلی – ۲۶/۰۷/۹۴

عضو پیشین شورای مرکزی مجاهدین

***

مسعود رجوی و فروغ جاویدان تنها عملیاتهای که حاج مسعود رجوی با موفقیت انجام میداد عملیاتهای فرار بود 

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق اکتبر 2015احسان بیدی: چوب دو سر طلا، هم خون دادیم هم زمین ـ قسمت دوم

همچنین:

همه دزدی های حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی است

Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه ۲۰۱۶:… دم صبح بود گله گاوی رو دیدیم که ول هستن. مسئولم گفت میخواهیم این گاوهارو بگیریم ببریم داخل قرارگاه. گفتم به مسئولم اینها صاحب دارن این کار درستی نیست دزدی است. مسئولم اعصبانی شد گفت دستور حاج مسعود رجوی هست. تو میتونی دستور حاج مسعود رجوی را اطاعت نکنی؟ رفتیم یک گاوی ک
 
 
Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  همیشه در صحنه سیاسی تا زمانی که همه چیز آرام است و هیچ خطری در کار نیست حاج مسعود رجوی وجود دارد ولی تا اندکی احساس خطر میکند حاج مسعود رجوی محو می شود. در زمان  فاز سیاسی و در جریان رو در رویی با رژیم تا زمانی که مبارزه سیاسی بود و خطری وجود نداشت هر
 
 
Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد: حاج مسعود رجوی بحث های شقه و قهر چه شد؟ حاج مسعود رجوی بحث های جرقه و جنگ چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های انقلاب ایدئولوژیک که معادل ناو هواپیما بر گفته می شد چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های خاتمی رئیس جمهور، ختم رژیم چ

حاج مسعود رجوی تا کی اعضای اسیرو بی هویتت حق سوال و اعتراض ندارند

مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی در راستای همین بی هویت کردن اعضای اسیر فرقه اش چنان پیش رفت که  دیگر هیچ کار و هیچ برنامه ای در اختیار کسی نبود و افراد مهره ای بیش در دستان حاج مسعود رجوی نیستند که امروز می بینیم صورت های خود را پوشانده و با فحش و ناسزا و اعمالی غیر

حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن

مجید روحی، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی چه شده؟ تو که خودت را رهبر مقاومت و مسئول سرنگونی آخوندهای دجال میدونستی ولی حالا همه شعارهای قبلی را کنار گذاشته و صرفا مسئول آخرت نیروهای خود شده ای؟ حاج مسعود رجوی حالا چرا به جای وعده سرنگونی آخوندهای دجال و کسب قدرت در این دنیا به وعده رستگ
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم فوریه ۲۰۱۶:… جا دارد از مسعود رجوی سوال کنیم چرا تعداد و اسامی کسانی را که در پروژه ی رفع ابهام پایشان به زندانهای اشرف افتاد اعلام و شفاف سازی نمیکنید؟ حاجی مسعود رجوی با دستور شما بود که در زندانهای اشرف از افراد زیر شکنجه و آزار و اذیت و نیرنگ مجبور میکردید …

حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟

Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۶:…باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی!
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم فوریه ۲۰۱۶:… مسعود رجوی بیش از چندین دهه است که رهبری فرقه خود را به دست گرفته. مسعود رجوی نظر و ایده هیچ کس را قبول نداشته و به جز خودش چه در درون و چه در بیرون از تشکیلات فرقه ای کسی را به رسمیت نمی شناخت و نمی شناسد …