حاج مسعود رجوی کریم رو می فرستادی سر زندگیش چرا سرش را کردید زیر آب؟

حاج مسعود رجوی کریم رو می فرستادی سر زندگیش چرا سرش را کردید زیر آب؟

Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، اول مارس 2016:… کریم زد زیر گریه و گفت من زن و یک بچه کوچک دارم فرقه به من گفت بیا بفرستمت اروپا اونجا کار کن و نصف روز هم هواداری از فرقه بکن. الان با دروغ و کلک من را آوردن اینجا و لباس نظامی تنم کردن. گفتم من نمیخواهم اینجا بمانم من را بردن زندان و شکنجه کردن و ازم کاغذ نفوذی گرفتن و گفتن برت میگردانیم ایران. دوباره آوردن تو ورودی من هم میخواهم برگردم پیش زن و بچه ام … 

مسعود رجوی و فروغ جاویدان تنها عملیاتهای که حاج مسعود رجوی با موفقیت انجام میداد عملیاتهای فرار بود 

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی کریم رو می فرستادی سر زندگیش چرا سرش را کردید زیر آب؟

مجید روحیحاج مسعود رجوی فرقه اش را به یک گروه سکت و بسته تبدیل کرده است و تمامی قوانین و  ویژگیهای یک فرقه را بخود گرفته  در فرقه همه چیز از حاج مسعود رجوی شروع میشه و به حاج مسعود رجوی رهبر عقیدتی ختم می شه

با دستور حاج مسعود رجوی با قطع رابطه های عاطفی خانوادگی بطور سیستماتیک ,مخفی ومحصور کردن قرارگاهای فرقه از انظار عمومی و شکنجه و سربه نیست کردن نفرات ناراضی و خفقان وهمه و همه حکایتهای دردناکی است که ما سالها در قرارگاههای فرقه حاج مسعود رجوی متحمل شدیم.

آری حاج مسعود رجوی برای حفظ اعضای اسیر در فرقه اش از دو ابزار استفاده می کرد سر به نیست کردن و اعدام نمودن ، که قبول این سرنوشت تلخ ، برای اعضای ناراضی بسیار ترسناک و سخت بود.  به همین خاطرمعترضین در مرحله ای از تداوم شکنجه ها میشکستند و در فرقه حاج مسعود رجوی و به خواسته های حاج مسعود رجوی تن می دادند تا مشمول این دوعقوبت ترسناک نشوند.

حاج مسعود رجوی و فرقه اش در این خصوص پیچیدگی رفتارهای خودشان را داشتند. مسئولین فرقه رجوی در شرایط پیش آمده به اعضای اسیر فرقه انواع وعده های سر خرمن می دادند و اعضای اسیر فرقه فکر می کردند به آن گفته ها عمل خواهند کرد.

سناریو های دروغ حاج مسعود رجوی و فرقه اش، مثال : اگر اعضای اسیری قصد داشت جدا شود  بلافاصله به دستور حاج مسعود رجوی خواهران شورای رهبری طی ملاقاتی با اعضای اسیر و ناراضی  فوق می گفتند برادر ( حاج مسعود رجوی) خواسته تا شما حتما از این مرحله عبور کنید و مشکل شما را هم برادر حاج مسعود رجوی حل خواهد کرد و برادر(حاج مسعود رجوی  ) بنحوی در صدد است  راه رفتن شما به اروپا را باز کند و در اولین اکیپ شما را به خارج بفرستد.

نزدیک عید بود من در زندان بودم که یکی از مسئولین ضد اطلاعات من را خواست. اول فکر کردم دوباره برای شکنجه میبرند. بعد زندان بان من را برد پیش مسئول ضد اطلاعات. مسئول زد اطلاعات فرقه رفتارش خوب شده بود. گفت خبر خوش برایت دارم برادر حاج مسعود رجوی به شما اف داده و شما را بخشیده شما میتوانید برگردید به ارتش.

من و چهار نفر دیگه با هم آزاد شدیم و قبل از رفتن به “ورودی بالا” ما را تهدید کردن که برادر حاج مسعود رجوی گفته  اگر درباره زندان و شکنجه حرفی به کسی بزنید شما را سر به نیست میکند.

بعد ما را بردن به “ورودی بالا” که خیلی شلوغ بود و چهره نفرات را که میدیدی همه ناراحت و اعصبانی بودن ولی صداشون از ترس زندان و شکنجه و سر به نیست کردن در نمی امد.

همه الکی خوش بودن از ما بدبختر و الکی خوشتر نفرات قدیمی فرقه بودن که هر سال عید به هم میگفتن سال بعد عید را در میدان آزادی میگیریم و بعد خودشان خنده شان میگرفت.

یک روز توی سالن غذا خوری داشتیم غذا میخوردیم یک نفر بود به نام کریم که با دروغ و کلک آورده بودن به فرقه و لباس نظامی تنش کرده بودن موقع غذا خوردن قاشق کریم افتاد زیر میز رفت برداره یکی از مسئولین که کنار دستش بود با لگد زد به کریم و از پشت لباسش را گرفت و بالا کشیدش و شروع کرد به داد و بی داد کردن که نفرات را احساساتی کنه بریزن سر کریم. من به مسئوله گفتم کاری نکرده که انقدر داد بی داد میکنی. گفت داره خواهر ها رو نگاه میکنه و چشم چرونی میکنه. خندم گرفت از حرف مسئول فرقه.

بعد مسئولم صدام کرد گفت حواست باشه زیاد از نفرات ناراضی دفاع کنی دوباره میبرنت برای ماموریت.

مدتی گذشت ما داشتیم آموزش نظامی میدیدیم که کریم رو همیشه تو زمین فوتبال تنها میدیدم با یک چوب که روی زمین خط میکشید و با خودش حرف میزد.

یک بار رفتم سمتش و از کریم پرسیدم مشکلت چیه، چرا تنها هستی؟  کریم خیلی ترسید فکر کرد من هم از مسئولین فرقه هستم. گفتم کریم نترس من هم مثل تو هستم من را هم با زور اینجا نگه داشتن که یک کمی به من اعتماد کرد.

فردا موقع نهار کریم آمد کنار من نشست و غذا خوردیم بعد موقع رفتن مسئولم من را صدا کرد و گفت تو حق نداری با کریم حرف بزنی کریم ناراضی فرقه است. به مسئولم گفتم خوب من کمکش میکنم تا تغییر کند. نمیشود که کسی ناراضی باشد همه بایکوتش کنند.

یک روز در آرایشگاه بودم کریم آمد و گفت موهای من را میزنی؟ گفتم اره.  داشتم موهای کریم را میزدم گفتم کریم مشکلت چیست که تنها هستی کریم زد زیر گریه و گفت من زن و یک بچه کوچک دارم فرقه به من گفت بیا بفرستمت اروپا اونجا کار کن و نصف روز هم هواداری از فرقه بکن. الان با دروغ و کلک من را آوردن اینجا و لباس نظامی تنم کردن. گفتم من نمیخواهم اینجا بمانم من را بردن زندان و شکنجه کردن و ازم کاغذ نفوذی گرفتن و گفتن برت میگردانیم ایران. دوباره آوردن تو ورودی من هم میخواهم برگردم پیش زن و بچه ام.

دارم دیوانه میشم هر دقیقه فکر زن و بچه ام هستم.

مدتی گذشت کریم یک دفعه ناپدید شد رفتم از مسئولم پرسیدم کریم کجا رفت نیست مسئولم گفت تو فرقه نباید دنبال کسی بگیردی کار دست خودت میدهی.

یک روز نشت عمومی بود یک نفر رفت پای میکرفون و از خواهر مسئول پرسید کریم کجا رفت بدون خداحافظی؟ بعد خواهر شورای رهبری حرفی نداشت بگه گفت فرستادیمش به یکی از قرارگاهای زرهی.

چند روزی بعد همه را جمع کردن داخل سالن غذا خوری  و گفته یک فیلم از کریم برای شما آوردیم همه تماشا کنند فیلم را گذاشتن برای تماشا که کریم را با زور نشانده بودن داخل تانگ تی پنجاه و پنج که داشت با لیور های تانگ بازی میکرد و مسئولی که داشت فیلم میگرفت به کریم میگفت لبخند بزن کریم مثل قبل ناراحت و افسرده بود حتی به دوربین هم نگاه نمیکرد.

بعد خواهر مسئول گفت کریم شده راننده تی پنجاه وپنج در قرارگاه پنج.

گذشت به من گفتن شما میروید به پذیرش.  گفتم پذیرش هم قرارگاه هست گفت نه پذیرش باید برید تا آموزش های تشکیلاتی ببینید بعد می فرستن قرارگاه.  از خواهر مسئول پرسیدم پس چرا کریم را مستقیم بردید قرارگاه پنج خواهر مسئول جوابی نداشت برای گفتن و دروغش زد بیرون خندید گفت برو وسایلهاتو جمع کن تا چند ساعت دیگه میان دنبالت.

بعد رفتیم پذیرش و بعد مدتی افتادیم قرارگاه پنج دنبال کریم گشتم از نفرات قرارگاه پنج پرسیدم کسی با این نام و نشان داشتید همه میگفتن اصلان چنین کسی را ندیده ام.

بعد تو نشستهای عمومی حاج مسعود رجوی در قرارگاه باقرزاده دنبال کریم گشتم ولی اثری از کریم نبود و اسمش هم تو روزنامه خود ساخته حاج مسعود رجوی نبود.

باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد که چطور کریم را از ورودی به اسم قرارگاه فرستادید و سر به نیستش کردید و با سناریو و درست کردن فیلم زورکی از کریم به خورد نفرات دادید که سر پوشی بزارید برای سر به نیست کردن کریم.

حاج مسعود رجوی مطلقان به نوشته سر در فرقه اعتقادی نداشت فدا و صداقت

بی شک اگر در چنین شرایطی در فرقه رجوی گیر افتاده باشید می فهمید که من چه می گویم و ترفندهای فریبکارانه  حاج مسعود رجوی و فرقه اش چگونه بوده است.

گذر تاریخ همه چیز را برای مردم ایران روشن خواهد کرد و اقدامات سرکوبگرانه  حاج مسعود رجوی و  فرقه اش علیه اعضای اسیر در فرقه اش که امروز در لیبرتی، اورسواز فرانسه و سابق در اسارتگاه اشرف نگهداری شده اند مسلماً آشکار خواهد شد .  شاید امروز بعضی از حامیان این فرقه در اروپا و امریکا سخن ما اعضای جداشده را جدی نگیرند و یا تنها  به منافع موهوم فردای خودشان اهمیت بدهند ، اما روزی فراخواهد رسید که خود آنها این سخن را به زبان آورند که در داخل تشکیلات  حاج مسعود رجوی و فرقه اش اعضا اسیر خواسته های نفسانی حاج مسعود رجوی بودند و هنوز هم هستند.

اری حاج مسعود رجوی یک سور به ژنرال پينوشه زده و دست ژنرال پینوشه را از پشت بسته.

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی 2016همه از مرگ میترسند حاج مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان

مسعود رجوی در حال مبارزهچراغ خاموش کردن رجوی (امام حسین نه شب عاشورا غیبش زد و نه ده سال بعد از زیر قبای یزید نوار صوتی داد)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23359

حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟ 

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۶:… اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل ذلیلانه و خجالت آور باید عراق را ترک کند. اگر مسعود رجوی دچار این توهم تاریخی و اشتباه …

Will President Rouhani meet genuine human rights advocates halfway?

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

مسعود رجوی کوتوله یکی از خودخواه ترین انسانهایی هست که در چندین دهه گذشته میتوان از آن نام برد. اگر به القایی که او برای خودش درست کرده است نگاه کنیم بخوبی متوجه میشویم که او از تعادل روانی هم برخوردار نبوده و ضمنا قابل علاج هم نیست.

* مسعود رجوی فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران

*مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران

* مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه مجاهدین خلق قهرمان ایران

* مسعود رجوی نخستین مسئول انقلاب نوین مردم ایران

مسعود رجوی کوتوله توی نشست های عمومی میگفت شما به تعهدتان عمل کنید من هم قول میدهم رژیم ایران را سرنگون کنم و اگر به قول و تعهد خودم عمل نکردم برای اینکه دفتر کارمان خوب بسته شود و پاسخ گوی هیچ کس نباشم من اول از همه خودکشی میکنم و مسئولیت تمام شکست ها و ضربه فنی شدن ها در این زورآزمایی را شخصا به عهده میگیرم.

مسعود رجوی البته این وعده ها را به خورد اعضای اسیر در فرقه اش میداد تا آنها در قبال تحلیلهای آبکیش هیچ گونه اما و اگر و چون و چرا نیاورند. مسعود رجوی کلاهبردار وعده میداد تا اعضا همراهی کنند. تا مسعود رجوی بتواند همه را برای پیشبرد استراتژی غلطش در اسارتگاه اشرف و لیبرتی قربانی کند و خوراکی بشوند برای تبلیغاتش و مظلوم نمایی و در نتیجه فرار از پاسخگویی در قبال همه شکستهایش.

مسعود رجوی کوتوله به معنی واقعی کلمه یک خود شیفته تمام عیار بود که حاضر بود برای رسیدن به اهدافش دست به هر جنایت و خیانتی بزند کما اینکه وقتی به تحلیلهایش برای سرنگونی آخوندهای دجال و کارنامه تماما سیاه اش نگاه میکنیم، در سر فصل های مختلف برای در بردن خود از زیر تیغ و تهدید، از جلو فرستادن و دیوار و سپر گوشتی درست کردن از اعضا استفاده کرده و حتی از نزدیکترین کسانی که سالیان سال با مسعود رجوی بوده اند و برایش همه کاری کرده اند هم نگذشته است . فرقه ای که از روز اول بالای سردرش با سرلوحه فدا و صداقت بنیانگذاری شده بود اکنون برای مسعود رجوی به بنگاهی تبدیل شده بود برای تجارت و جنایت و خیانت به فرزندان خلق قهرمان ایران و آب ریختن در آسیاب آخوندهای دجال.

واقعیت این است که از چهل سال پیش که مسعود رجوی کوتوله وارد فرقه مجاهدین شد سطح فکری و شعور سیاسی و آگاهی اش از جامعه ایران و جهان در همان سطح ابتدایی باقی مانده و تمامی تفسیرهایش و تحلیل هایش نیز مربوط به اطلاعات کهنه و سطح فکری عقب مانده اوست.

اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل ذلیلانه و خجالت آور باید عراق را ترک کند. اگر مسعود رجوی دچار این توهم تاریخی و اشتباه استراتژیک نمیشد کار به اینجا میکشید که نوک پیکان مبارزه مسعود رجوی بشود ضدیت با اعضای وفادارش و جداشده ها در اروپا و آلبانی و خانواده هایی که برای ملاقات فرزندانشان پشت دیوار لیبرتی بست بشسته اند. آن هم در گوشه ای از بیابانهای عراق بحران زده.

این تابلوها و تحلیلهای آبکی مسعود رجوی که حتی یکی هم به واقعیت نپیوست. مبارزه فرقه رجوی باید برای آزادی خلق قهرمان ایران، که همان خانواده هایی هستند که در پشت درب لیبرتی برای پنج دقیقه ملاقات با فرزندانشان بست نشسته اند می بود. براستی چرا مسعود رجوی اجازه ملاقات نمیدهد و توهین و اهانت هم میکند به خانواده های و خلق قهرمان ایران؟

مسعود رجوی کوتوله همیشه در تابلوهایش و تحلیل های آبکیش فرقه خود را “مقاومت ایران” و “خلق قهرمان” میدانست .

مسعود رجوی! کدام مقاومت و مبارزه برای خلق قهرمان ایران؟

مسعود رجوی. تو از چهل سال پیش تا کنون نه تنها در متن جانعه و مردم نبوده ای که به وسیله خود همین مردم به حاشیه رانده شده ای. این جمله بسیار گویا است. جمله “فرقه رجوی منفور هستند”. بارها در بخشهای مختلف جامعه و از زبان افرادی متعلق به لایه های مختلف جامعه شنیده ایم و بارها در حوادث مختلف رویایی مستقیم میان مردم و رژیم مسعود رجوی و فرقه اش را شاهد بوده ایم. بارها دیده ایم که بخاطر خود شیرینی برای اربابانش نقش “جاسوس و ترویست” هم را بازی کرده اند اما بارها هم به چشم دیده ایم که زمانش که میشود هیچگاه قدرت سازماندهی عمومی نداشته اند. فرقه ای یا حزبی که توان سازمانده ای نداشته باشد پیشتاز مقاومت نیست بلکه طفیلی و انگل محسوب میشود.

با توجه به بررسی اظهار و تفکرات وابستگان به این فرقه میتوان نتیجه گرفت که مسعود رجوی و مسئولین بالای فرقه رجوی هیچ تفاوتی با نیروهای وابسته به رژیم ایران و آخوندهای دجال ندارد. دفاع بی منطق رجوی ها از روند “عدم توجه به واقعیات” و هزاران دلیل دیگر نشان میدهد مسعود رجوی و فرقه رجوی نه تنها مقاومت ایران نبودند و نیستند بلکه حداکثر نقش نیروی مقاومت بسیج در سطحی بسیار محدود و همین تعدادی که هستند و البته برای اربابان ضد ایرانی در خارج مرزها را بازی میکنند.

کلا مسعود رجوی در دنیایی بشدت غیر واقعی بسر میبرد و تمامی تحلیلهایش هم حول همینها هست و وعده های دروغین مسعود رجوی سر به فلک میکشد.

مسعود رجوی فرقه خود را آلترناتیو و تنها جایگزین دمکراتیک رژیم جمهورى اسلامى میدانست ولى اینجا این سوال پیش می آید که با چه معیار و بر چه استدلال منطقى ای مسعود رجوی چنین منمى را میزد و چنین دسته گلى به خود میداد؟ حال با چنین اعمال غیر دمکراتیک و مستبدانه و برخوردهاى آنتاگونیستى با همه مردم و حتی اعضا و خانواده ایشان چگونه این فرقه خود را آلترناتیو دمکراتیک آنهم تنها آلترناتیو میخواند؟ جاى سوال دارد مسعود رجوی.

مسعود رجوی به پدر و مادر خودش هم رحم نکرد و آنها را بازیچه اهداف قدرت طلبانه خود نمود و در حالی که پدر و مادرش در خانه خود زندگی بدون دردسری داشتند و کسی هم به آنها کاری نداشت مسعود رجوی به دروغ به پدر و مادرش پیام فرستاده بود که رژیم ایران قصد دستگیری شما را دارند و برنامه ای مشکوک ترتیب دادند مسعود رجوی میخواست پدر و مادرش از خانه فراری شوند و بعد هم شرایطی پیش آورد که پدر و مادرش دستگیر شوند تا مسعود رجوی به این وسیله به نفع خودش تبلیغ کند که رژیم به پدر و مادر پیرش هم رحم نکرده و آنها را دستگیر نموده.

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

2015-10-29-1446141457-4261917-syria2013Aleppo.jpgMassoud Khodabandh, Huffington post Nov. 2015:

Syrian Negotiations Won’t Provide One Winner But Will Ensure Violence Is Absolute Loser

*** 

همچنین:

مردم با رفتن پای صندوقهای رای، تو دهنی دیگری به حاج مسعود رجوی زدند

Mojahedin Khalq Election 20162مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:…  حال باید منتظر باشیم  ببینیم چند روز بعد از انتخابات حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش چه تحلیلی میکند؟ رژیم ایران سرنگون میشود؟ رفسنجانی پای برهنه به عراق می اید؟ یا اینکه حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش یک بامبول دیگر یا فیل دیگر هوا
 –
 
Massoud rajaviمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:… محمد تعریف میکرد در پروژه رفع ابهام سال ۷۳ و ۷۴ زیر شکنجه بود به دستور حاج مسعود رجوی و از محمد زیر شکنجه برگه ای گرفته اند که نوشته بود نفوذی هستش و برای ترور مسعود رجوی به ارتش شکست خورده پیوسته از اردوگاه عراق و حاج مسعود رجوی محمد را بخشیده و به
 –
 
Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۶:… فرقه رجوی فرقه ای هست که رنگهای رنگین کمان مکروهند و رنگ سیاه مستحب هست. فرقه رجوی فرقه ای هست که ازدواج ممنوع هست و بچه ای به دنیا نمی آید و همه از هم کینه دارند. فرقه رجوی فرقه ای هست که زن و مرد جدا جدا هستن حتی در پمپ بنزین . فرقه رجوی فرقه ای هس
 –
 
Massoud Rajavi Islamic 3مجید روحی، ایران اینترلینک، بیستم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی اگر تو خودت را جای امام حسین جا میزنی کجا امام حسین افرادش را به زندان کردن تهدید میکرد ؟ حاج مسعود رجوی کجا امام حسین افراد خودش را در بیابانها رها کرد و فرار کرد؟ حاج مسعود رجوی امام حسین کجا اهل و بیت خودش را به جای امن ف
 –
 
مجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم فوریه ۲۰۱۶:… وقتی حاج مسعود رجوی در پیامش به اعضای اسیر در فرقه اش میگوید “اگر سربازان عراقی در اشرف یا لیبرتی به شما حمله نکنند ده بار و اگر حمله کنند صدبار برنده اید”، خوب معلوم است دنبال صد بار برنده شدن است و از اعضای اسیر فرقه اش در عراق