حضوراجتماعی مجاهدین، تنها درمغزهای علیل قابل درک است! (+تبریک به خانواده مرتضوی)

حضوراجتماعی مجاهدین، تنها درمغزهای علیل قابل درک است! (+تبریک به خانواده مرتضوی)

محمد سید المحدثین مجاهدین خلق فرقه رجویانجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، پانزدهم اکتبر 2015:…  آیا این حکومت مردمی مورد نظر شما شبیه همانست که درمناسبات درون گروهی خود برپا ساخته اید؟! واگر آری، ازشما سئوال میشود که اگر قراربود که این سیستم مسلط درگروه شما مردمی نباشد، عملکردتان به چه شکلی بود؟! به عرض تان برسانم که تعریف حکومت مردمی ازنظر افراد وجریان ها یکسان نیست.مثلا نئوکان های معبود شما- ازجمله سرهنگ …

محمد سید المحدثین مجاهدین خلق فرقه رجویبازخوانی ارتش اسارت بخش فرقه رجوی – قسمت اول و دوم

حضوراجتماعی مجاهدین رجویست، تنها درمغزهای علیل قابل درک است!

لینک به منبع

این روزها دکان آقای محمد محدثین رونق خوبی دارد و چپ وراست با او مصاحبه میشود تا با تحلیل های نامشخص خود ازاوضاع پیچیده ی کنونی ، سرهایی را گرم کند ویا لابد بدنبال پررویی هایی که درمقابل بت اعظم نشان داده بود، توبه اش را علنی وجنجالی کند!

درمصاحبه ی نامبرده با رسانه های رجوی آمده است :

” محمد محدثین مسئول كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت ايران – شرایط ایران امروز، از نظر سیاسی مثل قرون وسطای اروپاست. ولی یک چیز مشخص است و آن هم پیام مجاهدین که عبارت است از «روح ایستادگی و مقاومت»، در جامعه ایران وجود دارد. هر چند که گاهی وقتها ممکن است این دیده نشود. ولی در هر فرصتی و در هر شرایطی که کمترین امکانی پیدا بشود، این روح ایستادگی و مقاومت خودش را نشان می‌دهد “.

وقتی به این آقایان توصیه میکنیم که بجای اینهمه رجزخوانی ، ساعاتی از شبانه روز را به مطالعه بپردازند تا از طرح این حرف های غیر علمی خودداری ورزند، کف بردهان آورده وما را مزدوران مماشاتگری میدانند که بجای عمل ( مثلا جاسوسی برای بیگانگان و انقلاب ضد خانوادگی طلاق و دورانداختن فرزندان، برقراری سیستم تعدد زوجات برای مرشد اعظم و ناکارآمد کردن جنسی بقیه و…) به خواندن کتاب به نظریه پردازی متهم مان میکنند که گویا حاصلش نیز افزودن برعمر حکومت ایران است!

ازاین آقا باید پرسید که اگر رژیم ایران ازنظر سیاسی ( روبنا) قرون وسطایی است ، پس ازنظر اقتصادی چیست و آیا آنهم قرون وسطایی است؟!

اگر هست، تعریفی ازساختار اقتصادی قرون وسطی دراروپا ارائه دهید تا با وضع فعلی ایران مقایسه شده وآنگاه بشما نشان دهیم که در چه سطحی ازکم سوادی غوطه ورید و ادعای ” در نوک پیکان جامعه ی بشری بودن ” تان چقدر مضحک است!

درست است که هیچ یک از دوران های تاریخی ، بطور ناب درهیچ کشوری بوقوع نمی پیوندد ولی این اشکال سبب آن نمیشود که ما سمت وسوی اصلی دوران را ندیده و موضعگیری مناسب درمورد آنرا نداشته باشیم!

آیا مجلس شورای ملی موجود درایران- علیرغم هر ایرادی که میتوان بدان وارد کرد- میتوانست دراروپای قرون وسطی وجود داشته باشد؟!

اگر درقرون وسطی مجلسی وجود داشت، این مجلس میتوانست فقط نمایندگان فئودال ها وکم وبیش برده داران باشد با تعدادی ازاشراف!

آیا مجلس شورای اسلامی ایران ازچنین مشخصاتی برخوردار است؟! وآیا اساسا فئودالیزم بعنوان شکل غالب واصلی ساختار ایران است و حتی آیا شما نمونه های کمی ازاین سیستم را میتوانید درایران کنونی نشان دهید؟!

محدثین میگوید:

مجاهدین چه می‌گویند؟ مجاهدین حرفشان یک چیز بیشتر نیست: این رژیم و نظام ولایت‌فقیه باید با تمام اجزاء و دارودسته‌اش سقوط کند و جایش را بدهد به یک حکومت مردمی. این حرف ما است که دیگر ولایت‌فقیه، بی‌ولایت فقیه! ولایت‌فقیه، مدره و غیرمدره ندارد. ولایت‌فقیه، اصلاح‌پذیر و رفرم بردار نیست. این حرف ما است “.

آیا این حکومت مردمی مورد نظر شما شبیه همانست که درمناسبات درون گروهی خود برپا ساخته اید؟! واگر آری، ازشما سئوال میشود که اگر قراربود که این سیستم مسلط درگروه شما مردمی نباشد، عملکردتان به چه شکلی بود؟!

به عرض تان برسانم که تعریف حکومت مردمی ازنظر افراد وجریان ها یکسان نیست.مثلا نئوکان های معبود شما- ازجمله سرهنگ مک کین ها- ابدا به سیستم های غیر مردمی شیوخ مرتجع منطقه ، حکومت های غیر مردمی نمیگویند!

مقام ومنزلت مسعود رجوی درسیستم شما بگونه ایست که این خودشیفته ی مشهور، جوابگوی قانون و هر نهاد زمینی نیست درصورتی که ولایت فقیه هرچقدر هم اختیارات گسترده ای داشته باشد، دربرابر قانون و مقررات ، دارای محدودیت های روشنی است!!

محدثین ادعا میکند:

” … کما این‌که خیلی از آدم‌ها که از داخل کشور می‌آیند، می‌گویند که حرف مردم این است. مردم می‌گویند سرنگونی رژیم. آنها که بتوانند مقداری اعتماد کسب کنند، اعتماد مخاطبین‌شان را جلب کنند، می‌گویند مجاهدین؛ پیام مردم، پیام سازمان مجاهدین است “.

باوجود تمامی نارضایتی ها وکمبود های موجود ، ما که درداخل کشور نشسته ایم، نشانی ازسرنگونی نمی بینیم وکسانی که این حرف ها را بشما میرسانند، مطمئن باشید که با خلوص نیت با شما به گفتگو ننشسته و ساده تر اینکه دست تان میاندازند!

وهمچنین:

” …خواهر مریم گفت: …کمی قدرتهای خارجی از پشت رژیم بیایند کنار، یک مقداری رژیم را به‌خاطر جنایتهایش، به‌خاطر قانون‌شکنی‌هایش، به‌خاطر نقض قوانین بین‌المللی، به‌خاطر جنایتهایش در داخل ایران و در منطقه مورد مواخذه و محاسبه قرار بدهید، آن موقع ببینید صحنه چقدر متفاوت است و ملت چقدر برای یک قیام آماده‌اند “.

این مسئله بازهم برای هزارمین بار ثابت میکند که چشم فرقه ی رجوی ناامید ازمردم، کماکان به تحرکات قدرت های خارجی است وعاجزانه ازآنها درخواست دارد که نوعی واردایران شده وزمام امور را بدست رجوی بسپارید وگرنه هیچ قدرت خارجی درحال سرکوب مردمی درایران نیست که درحال قیام هستند !

ونهایت اینکه ابراز توبه وبیان ندبه در پیشگاه مسعود رجوی در قالب تعریف وتمجید از سران فرمالیته ی شورای مرکزی ؟! سازمان:

” …اعضای سازمان مجاهدین، زنان و مردان عضو سازمان مجاهدین، زنانی مثل خواهر مژگان، زنانی مثل خواهر زهرا مریخی، زنانی مثل خواهر زهره اخیانی، اینها سرمایه‌های ملت و جامعه ایران‌اند. اینها کسانی هستند که می‌توانند جامعه و مردم ایران را به سمت رفاه، به سمت خوشبختی، به سمت پیشرفت به سمت جامعه‌ای دموکراتیک پیش ببرند…”.

میزان سود وزیان این سرمایه ها را درداخل مناسبات رجوی دیده وارزیابی کرده ایم واحتیاج به تعریف شما- با وجودی که میدانیم برای بیعت مجدد با آنهابه میدانشان کشیده اید- نبود و ما این سرمایه های بزرگ را از سال ها قبل وبدست رئیس جمهور مریم که شما برای ماتعیین کرده بودید، به تصاحب شخص مسعود رجوی درآورده ایم وخیال دبه کردن هم نداریم!

نوید

 __

عرض تبریک به دوستم آقای میر محسن مرتضوی وخانواده اش درشهر هریس

لینک به منبع

sانتقال شما به آلبانی وترک جهنم سوزان لیبرتی مایه ی مسرت گردید.

سالهابود که من برای رهایی دوست قدیمی وهم یکانی ام آقای میر محسن از فرقه رجوی دعا می کردم .

دیروز با خبر شدم که ایشان از لیبرتی به آلبانی منتقل شده و از این بابت خیلی خوشحال شدم وامیدوارم از طریق انجمن و یا دیگر خانواده های درگیر، این خبر مسرت بخش به خانواده ایشان اطلاع داده شود.

درهرصورت جای هزاران شکر است والان دیگر تصمیم با خود آقای میر محسن است که درآن کشور دوباره زیر دست سران فرقه قرار گیرد یا اینکه از طریق un دنبال پناهندگی وتعیین سرنوشت خود باشد .

امید دارم که دیگر زیر دستان سران فرقه نباشد وراه خود را جدا وبه دنبال زندگی خود برود .

آشنائی من با میرمحسن به سال 70 برمی گردد که همراه شهرام فریبا علوی به یکان مهندسی آمد .

تا سال 83 باهم دریک یکان بودیم وگاه به خاطر اینکه هم زبان وهم صحبت بودیم درنشست ها زیر تیغ می رفتیم ولی ما عادت کرده بودیم محفل داشته باشیم چوب آن را هم میخوردیم.

ایشان هرگز ایدئولوژی آنها را قبول نداشت اما مشکلاات باعث شد تا حالا تن به دستور رهبران فرقه بدهد واز زمان حضور درکمپ اشرف که از ترکیه آمده بود از آن تاریخ با خانواده شان ارتباط نداشت تا اینکه درسال 1383 برادرش از طریق انجمن نجات با خبر شده بود که ایشان درعراق است و قبلا خانواده اش فکر می کرده که بعداز خارج شدن از ایران ، درترکیه بلایی به سرش آمده است.

برادراش درسالهای 89-90 برای ملاقات رفته بوده اما به ایشان ملاقات نداده بودند وبی خبر از ایشان برگشته بود .

او نقل میکرد که حدود یک ماه جلو درب مانده وسران فرقه به دستور مسعود ملاقات نداده بودند که بعداً این کار باعث شد خانواده های دیگر هم بروند و این حضور شجاعانه خانواده ها باعث شد که رجوی دوکتاب علیه آنها بنویسد وملاقات ها بکلی برچیده شود!

امیدوارم دوستان دیگر هم با رهائی از کمپ لیبرتی عراق و رها شدن ازاین مناسبات ننگین ، به آزادی و خوشبختی برسند.

من بنوبه ی خود، این انتقال به آلبانی را به خانواده بزرگ انجمن نجات استان آذربایجان شرقی تبریک گفته وبرای رهائی همه ی هموطنان اسیرم ازچنگال خونین رجوی ، دعا میکنم.

زنده باد آزادی

ننگ ونفرت براسارت

سیروس غضنفری

***

مجاهدین خلق قربانیان اربابانی بی شمار (نوشته مسعود خدابنده و آن سینگلتون)زندان بود بهشت ومن آنجا چه دلخوشم!! (این مصیبت بر تو تحمیل شده برادر)

مجاهدین خلق آلبانیتمسخر پیام رجوی در آلبانی: یکسری زالو شدیم، یکسری بریده، یکسری هم گزینه سه و یکسری هم که از هتل آمدیم مزدور هستیم

سرهنگ مک کین همراه تروریستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجویMcCain Is the MEK’s Newest Fan (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

Mojahedin Khalq (MKO, NCRI, Rajavi cult) terrorists openly declare support for ISIL, terror acts

***

همچنین:

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20629

اگر اینطور است، دلیل دلواپسی تان چیست؟ (+دل به تبلیغات نبندید)

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIانجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، اول سپتامبر ۲۰۱۵:…  توافق هسته ای مهم ایران با گروه ۱+۵ عرصه را بر اعضای باند رجوی آنقدر تنگ کرده که نمیدانند چه بگویند وچه بنویسند! روزی آنرا بحساب سرنگونی قریب الوقوع حکومت ایران میگذارند. سرنگونی ای که بیش از سه دهه مطرح بوده و آثار مهمی ازآن دربین نیست! زمانی مطرح میکنند که جناح زیرک تر و واقع بین تر امپریالیزم که همان قوه ی مجریه ی آمریکا تحت …

علیرضا جعفرزاده مزدور موساد مجاهدین خلق فرقه رجویفارین پالیسی ادعای منافقین درباره لویزان را مضحک و یاوه‌گویی خواند

اگر اینطور است که میگویید، دلیل دلواپسی تان چیست؟

لینک به منبع

توافق هسته ای مهم ایران با گروه ۱+۵ عرصه را بر اعضای باند رجوی آنقدر تنگ کرده که نمیدانند چه بگویند وچه بنویسند!

روزی آنرا بحساب سرنگونی قریب الوقوع حکومت ایران میگذارند. سرنگونی ای که بیش از سه دهه مطرح بوده و آثار مهمی ازآن دربین نیست!

زمانی مطرح میکنند که جناح زیرک تر و واقع بین تر امپریالیزم که همان قوه ی مجریه ی آمریکا تحت زعامت اوباما باشد ، به جهانیان؟! خیانت کرده وبا ” مماشاتگری ” به رژیم اجازه ی دوام حیات تاحد قادر ساختن آن به بمب هسته ای داده است!

هرازچندگاهی نیز، نوشته ها وگفته های کم وبیش متفاوت روزنامه ها ومقامات دست چندم را مطرح کرده وبخود دلداری میدهند که این بار دیگر رژیم سقوط خواهد کرد ودرپس این دلداری دادن خودفریبانه، به فریب ساکنان واسرای کمپ لیبرتی عراق مشغولند ودراصل این نوشته ها فریب این نگون بخت ها را هدف اصلی خود قرار داده است!

تحلیل وبسایت رسمی فرقه ی رجوی ” عملکرد بیش از پیش زهر در درون نظام ” دارد که درقسمتی ازآن آمده است:

” اکنون که بیش از یک ماه از اعلام توافق وین می‌گذرد، کاملاً روشن است که دعوا میان دو باند رژیم بر سرجام زهر به‌شدت ادامه دارد، و تاییدات گاه و بیگاه خامنه‌ای از به سرانجام رسیدن مذاکرات نیز نمی‌تواند آبی روی آتش اختلاف درونی نظام و حتی در داخل باند ولایت بریزد “.

این امر نشان میدهد که جراید ازیک آزادی نسبی برخوردارند که میتوانند این مخالف خوانی ها را داشته باشند. اما بین حرف و اظهار نظر ونتیجه ی نهائی فرق است وآنچه عملا روی داده ، توافقی است که یک خواست مهم ملی را برآورد میکند و کسانی که این نظر راندارند، آزادند که در تفسیر وتحلیل خود ازماوقع، برسر نظرشان بمانند واین هیچ اشکالی ندارد وآنچه که شکل عینی بخود گرفته وبه مرحله ی اجرایی رسیده ، توافق است که انجام گرفته واکثریت قاطع مردم ورهبران رژیم با آن موافقند!

درادامه آمده است:

” البته از قبل هم کاملاً قابل پیش‌بینی بود که به‌دلیل بحرانهای لاعلاج و بن‌بستی که رژیم درگیر آن است در جریان مذاکرات هم چوب را خواهد خورد و هم پیاز را “.

شما تحلیل درستی ازاوضاع ایران وجهان ندارید وبنابراین پیش بینی هایتان هم برهمان سیاق خواهد بود!

مثلا شما هرگز نتوانسته اید بگویید که چرا بحران های رژیم ناعلاج است وچگونه است که دیگران با بحران هایی بمراتب سخت تر از این، کماکان به حکومت کردن خود ادامه میدهند؟!

دیگر اینکه اگر خوردن چوب وپیاز درمیان باشد، شما سومی را که پرداختن جریمه بعد ازخوردن این دو باشد متحمل شده و بد شانس تر ازرژیم هستید!

وهمچنین:

” واقعیت این است که آنچه که بالفعل نصیب نظام آخوندی شده است، دست برداشتن از پروژه بمب‌سازی و افزایش تضادهای درونی رژیم به‌صورت جنگ قدرت و هژمونی در رأس نظام و تشتت و تفرقه درونی هرچه بیشتر در بالا و پایین نظام آخوندی است که سمت و سوی سراشیبی و سقوط دارد “.

بسیار خوب!

اینکه خواست قلبی ودائمی شماست ، با این وجود چرا اعلام دلواپسی میکنید و مارا بدین نتیجه برسانید که فکر کنیم به گفته های خود اعتقاد ندارید؟!

برای زدن چاشنی باین یادداشت، بهتر دیده شد که خبری آورده شود :

” اوباما خطاب به جامعه یهودیان امریکا: امریکا نمیتواند بخاطراسرائیل تا ابد با ایران قهر باشد!

رئیس‌ جمهوری آمریکا در یک کنفرانس ویدئویی با جامعه یهودیان این کشور سخن گفت و بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. او گفت: تمام دنیا به‌استثنای اسرائیل از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. و ما نمی توانیم برای اینکه اسرائیل ناراحت نشود، تا ابد با ایران قهر باشیم. اینکه ایران هیچ زیرساخت هسته‌ای‌ نداشته باشد ممکن و عملی نیست. توافق هسته‌ای با ایران بی‌سابقه ‌ترین بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی را در تاریخ «پیمان منع توسعه سلاح هسته‌ای» به اجرا می‌گذارد. وی گفت: این توافق برمبنای اعتماد بنا نهاده نشده است بلکه برمبنای راستی‌آزمایی است. هر زمان که ایران توافق را نقض کند، تمام تحریم‌های چندجانبه و بین‌المللی علیه آن به اجرا گذاشته خواهد شد .امیدوارم پس از اجرای توافق هسته‌ای با ایران، اختلاف پیش آمده میان این دو متحد قدیمی یعنی آمریکا و اسرائیل حل شود “.

دل به تبلیغات انتخاباتی ندهید!

لینک به منبع

بدنبال شکست فعالیت های شبانه روزی ده ساله ی باند رجوی و ارباب های نئوکان وصهیونیستی اش در جلوگیری از انجام توافق هسته ای بین ایران و شش قدرت برتر جهانی، این فرقه ی منحط و ضدملی با تصور اینکه ازاین ستون تا آن ستون فرجی است، مانند غریقی به هروسیله ی نامطمئن هم که شده متوسل میشود که خود را ازاین شرمساری وشکست خفت بار نجات دهد!

آنها ابدا درک نمیکنند ویا خود را بخواب میزنند که حالا موعد تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا رسیده و این کاندیدها برای تامین مخارج تبلیغاتی نجومی خود ، محتاج جلب نظر این یا ان لابی میباشند وناچار حرف هایی برای اخذ پول مطرح میکنند!

سناتور مارکو روبیو یکی ازاین کاندیداتورهاست که راه تامین هزینه های تبلیغاتی خود را در راضی نگهداشتن جناح جنگ افروز هیئت حاکمه ی آمریکا- و یار وفادار آن ، لابی های خرپول صهیونیستی – یافته ومطالبی صرفا انتخاباتی مطرح کرده که سبب ذوق فرقه ی رجوی شده است.

خبر ” سناتور مارکو روبیو: در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری از مخالفان رژیم ایران دعوت خواهم کرد ” دروبسایت باند رجوی منتشر شده وطی آن آمده است:

” سناتور مارکو روبیو کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا از حزب جمهوریخواه سیاستهای باراک اوباما برای استمالت از رژیم آخوندی را زیر سؤال برد. وی در جلسه‌یی در نیویورک که توسط بنیاد فکری ”ابتکار عمل روابط خارجی“ برگزار شده بود گفت: حمایت شدید خود را از کسانی که با دولتهای سرکوبگر می‌جنگند ابراز می‌کنم “.

بارها گفته شده است که اوباما کاری کرده که میتوانسته و گزینه های غیر ازسازش وتوافق اتمی با ایران را، بدرستی ، پرهزینه تر دیده وناچار این راه را انتخاب کرده واستمالتی درکار نبوده است.

ازاین سناتور جنگ طلب ومریدان مجاهد خلق اش!! باید پرسید که آیا این حمایت شامل اپوزیسیون مثلا عربستان ویا دولت فاشیستی اکراین و… هم خواهد شد یانه؟!

ونیز:

” سناتور روبیو تأکید کرد که از این افراد و از جمله مخالفان رژیم ایران و رزمندگان آزادی از سراسر جهان به‌عنوان مهمانان افتخاری در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری دعوت خواهد کرد “.

واقعا؟!

مثلا ازنمایندگان ملت فلسطین و … نیزهم که رزمندگان صدیق راه رهائی وآزادی هستند ، دعوت خواهد کرد؟!

ازنمایندگان مخالفان رژیم ایران که متکثرند، چه کسانی دراین مراسم تحلیف احتمالی حضور خواهند داشت ؟!

همه؟!

دراین صورت این سناتور باید مطمئن باشد که دردرجه ی اول باند رجوی باین کثرت گرایی؟! اواعتراض کرده ودیر نخواهد بود که او را ” مزدور آخوندها ” لقب دهد!

وحید

***

لرد کارلایل سر لابی جدید مجاهدین خلق در پارلمان انگلستانبریتانیا مجددا تقاضای لرد لابی گر برای ویزای رجوی را رد کرد.
چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

بارونس نیکلسون عراقخاموش شدن صدای طبل جنگ طلبان و رجوی (مجاهدین خلق) توسط سفیر تجاری بریتانیا در عراق بارونس نیکلسون

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIمشاور سیاسی پارلمان اروپا: باید به نقش انگلی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در ساختمانهای پارلمان پایان داد

غواصان شهید و جشن مجاهدین خلق فرقه رجویپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

***

همچنین:

مریم قجر و تکرار حرفهای پوچ و بی محتوا در ویلپنت پاریس (اول، دوم و پایانی)

مزدور مریم رجوی انجمن نجات، مرکز مازندران، دوم ژوئیه ۲۰۱۵:…  مسئول نشست در ادامه خبر تحصن آقای مصطفی محمدی با همسر و دخترش مقابل مقر مریم قجر در اورسورواز که خواستار ملاقات با

سرانجام رجوی مجبور شد بگوید درباره خانواده ها دروغ گفته است

اولین شب تحصن خانواده ها کمپ لیبرتی دهم ژوئن 2015انجمن نجات، مرکز مازندران، بیست و هشتم ژوئن ۲۰۱۵:… در این مقاله رجوی به صراحت اعتراف می کند که مراجعه کنندگان مادر و پدر پیری هستند که به دیدار فرزند خود آمدند یا دختر و پسری هست

پایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

انجمن نجات، مرکز مازندران، بیست و دوم ژوئن ۲۰۱۵:…  آنها که خود از عوامل شهید شدن بسیاری از فرزندان ایران و منجمله شهدای عملیات کربلای ۴ می‌باشند ، در ادامه خوش خدمتی برای اسرائیل و دشمنی با ملت ایران و ارزش های آنان ، با بی شرمی تمام مراسم به یاد مان