حقوق انسانی احسان بیدی . تسلیم نامه اعتراضی به سفارت آلبانی در پاریس

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، پانزدهم اوت 2020:… آقای وزیر. دیروز یک پناهجوی ایرانی به نام اقای احسان بیدی که در کشور شما بعنوان پناهنده شناخت شده بود و اجازه اقامت و کار هم داشت توسط ماموران سوار یک خودرو می کنند و او را به مرز بین یونان و البانی می برنند و او را بدون هیچ امکانی در یک بیابان رها می کنند آیا این اصل انساندوستی و پذیرای از یک پناهجوی بی پناه است ان که در کشور البانی بصورت قانونی زندگی می کرده و هیچ جرمی هم مرتکب نشده است. تنها جرم او فعالیت افشاگرانه علیه فرقه جنایت کار رجوی بوده و هماکنون گرفتار توطئه کثیف فرقه رجوی که با پول تمام اهداف کثیف خودش را پیش می ببرد شده است. حقوق انسانی احسان بیدی . تسلیم نامه اعتراضی به سفارت آلبانی در پاریس