خانم فرشته خلج هدایتی مراقب باشید دردام اعضای نیمه گسسته فرقه رجوی اسیر نشوید

خانم فرشته خلج هدایتی مراقب باشید دردام اعضای نیمه گسسته فرقه رجوی اسیر نشوید

ارشیا ارشادی، وبلاگ درست به هدف، شانزدهم دسامبر 2015:… علام موضع شما درصفحه شخصی تان درجامعه مجازی ( facebook ) برایم از دوجهت جالب بود _ نخست اینکه این اقدام شما به دور ازجنجاال های رسانه ای انجام گرفت ودوم اینکه _گرچه  مطلب ارسالی شما کامل وجامع نبود ولیکن دربگیرنده نکات جالبی بودند  که نشان ازعزم جزم شما برای جدایی و قول آگاهی رسانی می نمودند ولیکن درتداوم با حرکت …

فرشته خلج هدایتیفرشته هدایتی: سکوت نکنیم

لینک به منبع

خانم فرشته خلج هدایتی مراقب باشید دردام اعضای نیمه گسسته فرقه رجوی اسیر نشوید

هشدار نامه برای خانم فرشته خلج هدایتی عضو تازه رها شده از تشکیلات مافیایی فرقه تروریستی رجوی  


مقدمه _ درروز 12 سپتامبر 2015 ازطریق دنیای مجازی ( facebook ) آگاه شدم که یکی دیگر اراعضای شورای رهبری فرقه رجوی به نام فرشته خلج هدایتی  پس از 30 سال اسارت ذهنی _ فکری _ احساسی آزاد گردیده ورسما طوق بردگی این باند مافیایی را ازگردن خود بازنموده ورها شده است _  چنین خبری طبعا باعث خرسندی اینجانب بعنوان یک نویسنده وپژوهشگر ومنتقد فرقه رجوی گردید چراکه چنین رخدادهای میمونی  هرکدام چون میخی است تازه  که برتابوت این جنازه پوسیده فرو می رود _


یک یادآوری برای خانم هدایتی  _ نگارنده این نامه ومطالب این دفتر درطول چند دهه عمر خویش  هیچگاه وتحت هیچ عنوان ( عضو _ هوادار _ سمپات ) کوچکترین نسبتی بااین باند مافیایی وفرقه منفور تروریستی نداشته ام وانچه نوشته وخواهم نوشت تنها  مطالب پژوهشی  و دادنامه هایی است ازجانب خانواده های 12000 کشته وصدها مجروح ومعلول عملیات تروریستی این باند خلافکار وهمچنین خانواده اسیران این فرقه ضد ایرانی  طراحی وتدوین می گردند .


سرکار خانم فرشته خلج هدایتی با درودی گرم خدمت شما


اعلام موضع شما درصفحه شخصی تان درجامعه مجازی ( facebook ) برایم از دوجهت جالب بود _ نخست اینکه این اقدام شما به دور ازجنجاال های رسانه ای انجام گرفت ودوم اینکه _گرچه  مطلب ارسالی شما کامل وجامع نبود ولیکن دربگیرنده نکات جالبی بودند  که نشان ازعزم جزم شما برای جدایی و قول آگاهی رسانی می نمودند ولیکن درتداوم با حرکت بسیار نکوهیده وزشت شما دربرخورد با استقبال کنندگان ظرف چند ساعت بنده متوجه شدم که شما همچنان اسیر ذهنی هستید و تا پیداتکردن شخصیت گم شده خود که دراثر سالها شستشوی مغزی  درمناسبات فرقه از دست داده اید نیاز به زمان و معالجه بیشتر ی دارید

اعلام جدایی وانزجار وبشارت نامه خانم فرشته خلج هدایتی


یافته های من نشان می دهد که شما گرچه یک سال پیش وارد دنیای آزاد خارج ازفرقه  شده اید ولی این مدت به شما بسیار سخت گذشته است _ ازسویی وجدان بیدار شده به شما نهیب زده است که ” سکوت بس است ” وازسوی دیگر ازطرف اعضا ورابطین این باند مافیایی تحت فشار بوده اید تا حداقل سکوت کرده و وبدنبال پی گرفتن  زندگی عادی خود باشید _ شماهم پس از حدود یکسال سروکله زدن باخود  ومبارزه با موانع سرانجام تصمیم به شکست سکوت گرفته اید که این می تواند رخدادی میمون باشد

سرکارخانم فرشته هدایتی

بنده دراین نامه  به چند نکته و رهنمون وهشدار  به شما اشاره می کنم که امیدوارم اثر بخش باشد  که بقول حافط :

من این حروف نوشتم چنانکه غیر نداند __ توهم زروی کرامت چنان بخوان که تودانی  

نخست اینکه _ شما اولین زنی نیستید که از فرقه رجوی  انهم بعد از 30 سال جداشده اند  _ وازاین بیشتر درزمره  اولین زنان مورد اعتماد و ذوب شده ونزدیک به رهبری فرقه هم نیستید چرا که برای نخستین بار   خانم شجاع وپرشهامت وجسارتی  چون بتول سلطانی درسال 2006 ( یعنی 9 سال قبل ) ازشما ازاین فرقه تبهکار گریخت وصادقانه وبدون پرده پوشی وسانسور تمامی خاطرات خودرا با جسارت مثال زدنی به آگاهی عموم رسانید _  وبعد خانم  ( میم ) _ خانم مریم سنجابی _ خانم زهرا سادات میرباقری که بسیار ازشما باهوش تر بودند چراکه با سابقه کم تر ولی ضریب هوشی بالاتر خیلی پیش تر  پیش ازشما از تار وپود این فرقه تروریستی گریختند ….
پس یادتان نرود ترازو وملاک صحت وسلامت خاطرات بدون کم وکسر دردست است .
نگاه کنید به خاطرات این خانم ها وهمچنین دیگرگریختگانی  چون  میترا یوسفی _نسرین ابراهیمی _ زهرا معینی _ حمیرا محمد نژاد ووو ……دوم اینکه _ با روشنگری خانم های مورد اشاره دربالا دیگر دراین مسئله تردیدی نیست که زنان درتشکیلات ضد انسانی فرقه رجوی تحت ستم مضاعف وبهره کشی فیزیکی _ جسمی _ جنسی واحساسی قراردارند و لذا صفات وعنوان  های دروغینی همچون شورای رهبری _ شورای مرکزی وغیروظاهری وپوششی است که  عمدا برای منحرف کردن افکار عمومی جهت توجیه سرکوبگری ساخته وپرداخته شده اند ولذا وظیفه اصلی شما بعنوان یک زن دفاع از حقوق زنان تحت ستمی است که همچنان تحقیر می شوند _ همچنان مورد توهین وآزار قرار می گیرند وهمچنان سرکوب می شوند  که

شما  دریکی از بندها بعنوان یک زن به درستی  اشاره کردید که >>>> به خاطر همه تحقیرها ی بی پایان وناروایی که متحمل شده ویا شاهد بودم <<<<<<<<

سوم اینکه _ آگاه باشید حقایقی چون _ ازدواج ها وطلاق های اجباری _ حرمسراسازی تحت پروژه انقلاب ایدئولوژیک _ عقدهای دسته جمعی زنان توسط مسعود درحضور مریم _ بیرون کشیدن رحم وتخمدان حدود 100 زن  توسط جلاد نفیسه بادامچی تحت عنوان رسیدن به قله آرمانی  ورقص رهایی ووو اکنون دیگر کاملا برملاگردیده ودارای شواهد زنده می باشند _ پس وظیفه شما تکمیل ابعاد دیگر اینگونه جنایات می باشد .

چهارم  اینکه _ بازجویی _ شکنجه _ زندان واعدام اعضای خواهان جدایی وفشار ضد انسانی بر معترضین باز ازجمله حقایقی است که قبلا توسط اعضای سابق بدانها به اندازه کافی اشاره شده است گرچه خاطرات شما دراین موارد  می تواند بعنوان یک گام تکمیلی محسوب گردد.


خانم هدایتی

حتما شما حتما بعنوان یکی از معتمدین فرقه رجوی بی شک  خبردارید که ازسال 1367 وبعد از عملیات جنون آمیز ” خودزنی فروغ وطلاق های اجباری ریزش از این گروه آغاز گردید و تاکنون بنابراخبار منتشرشده بیش از 1300 نفر اراین باند مافیایی فرار کرده اند که ازاین جمع نزدیک به 80 درصد بنا به تقاضا ومیل وانتخاب خود به میهن بازگشته اند و عموم این افراد ( 90 درصد ) به زندگی عادی خود مشغول هستند وتنها تعداد کمی ازاین افراد همچنان به آگاهی رسانی مشغول هستند
گروه دیگری ( حدود 200 نفر )  از جداشده ها با تحمل مشکلات ومشقات فراوانی توانسته اند خودرا به اروپا برسانند ازاین تعداد نیز بسیاری به سراغ زندگی خوررفته اند وتنها جمعی حدود 50 نفر همچنان به آگاهی رسانی درمورد این گروه مشغول بوده و برفعالیت های حقوق بشری جهت خروج دوستان خود از عراق ناامن و حمایت از خواست انسانی خانواده ها  ( ملاقات ) مشغولند _ که تلاش های انسانی این افراد ستودنی است .


ازجمع اعضای سابق تعداد انگشت شماری هم علیرغم جدایی همچنان بنوعی به این گروه دلبستگی داشته  وبنوعی پنهان واشکار  اما حس کردنی به  این باند مافیایی متصل می باشند

بگذارید بنده بعنوان یک جستجوگر و تلاشگر مستقل سریحا این افراد را به شما  معرفی کنم _ شماهم خودنیز  تحقیق کنید
_ کسانی چون _ ایرج مصداقی  ( تاسال 92 وسقوط اشرف ) _ اسماعیل وفا یغمایی _ کریم قصیم _ محمد جعفری ( همنشین بهار ) و محمد رضا روحانی _ عاطفه اقبال

برای مستند کردن گفته های خود بطور خلاصه این افراد را معرفی می کنم


1 _ ایرج مصداقی _ تاقبل از مشخص شدن سقوط قلعه مخوف اشرف به سفید سازی درباره گذاشته نکبت بار این فرقه مشغول بوده است ( ازجمله نفی ترور مستشاران امریکایی توسط مجاهدین )  و با پایان فرقه رجوی درعراق دریک تغییر چند درجه ای شروع به نوشتن هشدارنامه به مسعود رجوی می کند ( گزارش 92 ) اینفرد دراین گزارش همچمنان امیدواراست مسعود رجوی رابه راه راست هدایت کند ( ؟ ) _ البته این گزارش او حرف تازه ای نبوده است زیرا 20 سال پیش سعید شاهسوندی همین هشدارها رابه مسعود رجوی داده بود _ مصداقی درزمان فعالیت خود برای این فرقه کتاب هایی هم به سفارش این گروه به رشته تحریر در آورده است ( نه به زیست ومرگ ) واکنون علیرغم تغییر وکنارکشیدن از این فرقه همچنان مدافع ادعاهای دروغ درکتاب هایی است که درگذشته نوشته است وجرات وشهامت آنرا ندارد که افکار واندیشه های آن زمان خودرا امروز به نقد کشیده ودست از دروغگویی ها و ادعاهای عموما نادرست خود بکشد _ مصداقی گرچه درهیات کنونی اش برخی اقدامات مثبت وسازنده نیز دارد ولیکن ایشان به هیچ وجه انتقاد پذیر نیست دلیل این ادعا هم این است که نامبرد از حضور دردنیای مجازی هراس دارد و البته قسمت نظرات سایت خودرا نیز مسدود نموده است _  نگاه کنیم به یکی از گفتگوهای سازنده ومفید ایرج مصداقی درباره شورای دروغین فرقه رجوی (مقاومت ! )

>>>>>>  ایرج مصداقی شورای قلابی مقاومت رجوی را افشا می کند <<<<<<<<<<

خاطرات تلخ اما آموزنده خانم بتول سلطانی وزهرا معینی خواندنی هستند


2 _  اسماعیل وفا یغمایی ( عضو قدیمی و مدیحه سرای سابق  مریم قجر ومسعود رجوی )


اسماعیل وفا یغمایی که درزمره انقلاب کنندگان سابق ( طلاق  دهندگان اجباری ) است مدتی است که به سخن آمده و به خاطرات گویی خود مشغول شده است ( که این شروع خوبی است ) ولی متاسفانه ایشان درگفتگو با دیگر عضو سابق ( همنشین بهار ) هم همه حقایق را نمی گوید وسانسور می کند وهم بخشی ازحقایق را منکر می شود ( عملیات مروارید _ کشتن کرد ها وشیعیان توسط فرقه رجوی درسال 1991 ) و دربرخی مواقع همچنان به آمارهای دروغین وقلابی فرقه رجوی استناد می کند ( ! ) چنین روشی بخبی نشان می دهد که اسماعیل وفا یغمایی گرچه ااین باند مافیایی سالهاست جداشده ولی به دلائل ونقطه ضعف هایی که درنزد آن فرقه دارد جرات وشهامت بازگویی همه خاطران بدون تحریف تاریخ وخودسانسوری را ندارد_ ایشان هم انتقاد پذیر نیست وبرای سایت خود فیلتر بازبینی نظرات را فعال کرده وموافق حضور درجامعه مجازی نیست .

3 _ کریم قصیم ( عضو قدیمی وتبلیغ کننده  فریبکار سابق فرقه رجوی ) 

قصیم  که یکی از تبلیغ کنندگان دو آتشه و شیاد ودروغگوی فرقه رجوی بوده است بعد از جدایی درلاک خود فرورفته و حاضر به نقد گذشته و ادعاهای پوچ ودروغ های رسوای گذشته خود نیست _ یادمان نمی رود قصیم ادعا می کرد که قلعه مخوف اشرف ملک پدری مسعود رجوی است واو نسبت بدانجا حق مالکیت و آب وگل داد ( ! ) _ فراموش نمی کنیم قصیم درگفتگو با عنایت فانی ( BBC) درحالیکه رگ گردنش بیرون زده بود ( نزدیک به سکته کردن ) درپاسخ به سئوال این گوینده درمورد عدم دسترسی اعضای مستقر دراشرف به دنیای خارج ( اینترنت ) با شیادی ودجالگری با پاسخ انحرافی چنین گفت :  مجاهدین یکی ازپیشرفته ترین سیستم کامپیوتر را دربین اپوزسیون دراختیار دارند ( ؟ ! )>>>>>>>>>   دروغگویی ها ودجالگری های کریم قصیم درگفتگو با عنایت فانی <<<<<<<<<<<
 

4_ محمد جعفری املشی ( همنشین بهار ) عضو سابق وتواب دهه شصت فرقه رجوی

محمد جعفری ( همنشین بهار ) ادعا می کند که درپی کشف حقایق در مورد فرقه رجوی بعنوان یک جستجوگر می باشد _ ولی درعمل درگفتگو هایش  با اسماعیل وفا یغمایی این را نشان نمی دهند چراکه هم تاریخ را تحریف می کند _ هم از کنار بسیاری ازحقایق می گذرد و حتی برخی رخدادها ازجمله شرکت مزدوران فرقه رجوی در  عملیات مرو.ارید ( کرد وشیعه کشی ) را علیرغم این همه مستندات وشاهد زنده کتمان می نماید _ جعفری دانسته وارد مباحثی چون طلاق های اجباری _ عقد های دسته جمعی زنان ( حرمسرا ) _ رقص رهایی _ شکنجه وقتل وزندان اعضای مخالف هرگز نمی گردد _ ایشان خود غیر مستقیم اعتراف می کند که جهت سو استفاده دیگران ( ! ) قادر به بازگشایی بیشتر کثافات وتبهکاری های مسعود رجوی نیست !

همنشین بهار همچنین با زذالت وشیادی خاص مسعود رجوی بیش از 800 تن ازاعضای سابق راکه داوطلبانه وتحت نظر صلیب سرخ به میهن خود بازگشته اندرا پیوستگان به رژیم معرفی می کند _ درحقیقت همنشین بهار هم برخلاف ادعای خود فرد مستقلی نیست وهمچنان از ابشخور ادبیات فرقه رجوی وخط قرمزهای او پیروی می کند _ نگاه کنید به گفتگوی ایشان با وفا یغمایی درمرد کتمان عملیات مروارید درسال 1991 وشرکت فرقه رجوی درسرکوب کردها وشیعیان>>>>>>>> دروغگویی وانکار عملیات مروارید توسط همنشین بهار ویغمایی <<<<<<<<<<<<<

ودر آخراینکه همنشین بهار هم انتقادپذیر نیست واز شرکت درجامعه مجازی هراس دارد _ و همانند دیگر افراد بالا قسمت نظرات سایت خودرا مسدود کرده است

5 _  محمد رضا روحانی ( قلم به مزد فحاش ودریده سابق فرقه رجوی )

محمد رضا روحانی یکی از دریده ترین ودرنده ترین اعضای سابق فرقه رجوی است _ مسئولین روحانی توهین وفحش وناسزاگویی به منتقدان فرقه رجوی بوده است _ این قلم به مزد درمدت خدمت خود به فرقه رجوی بارها وباره ها شخصیت های مستقل را بخاطر تنها یک اظاهر نظر کوتاه به باد فحش وتوهین وبکارگیری سخیف ترین ناسزاها گرفته است _ درزیربا پوزش خواهی از جناب لاهیجی تنها به یکی از فحش نامه های این قلم به مزد سابق فرقه رجوی اشاره می کنم که البته ازاین موارد زیاد است……
>>>>>>>>> ناسزا نامه محمد رضا روحانی علیه عبد الکریم لاهیجی <<<<<<<<<<<<<<


6 _ عاطفه اقبال و هعمچنان متصل به فرقه رجوی بابندهای نامرعی


عاطفه اقبال هم نیز همانند اعضای یادشده بالا درنوشته های خود از آمارهای دروغ وقلابی وادعاهای بی شرمانه فرقه رجوی بهره زیاد می جوید ودروغ های آنها را تکرار می نماید _ یکی از افتخارات عاطفه افبال توهین وفحش وناسزاگویی به خانم بتول سلطانی یکی از جسورترین و.صادق ترین اعضای گریخته از فرقه رجوی است !


خانم فرشته خلج هدایتی توجه کن

شما اکنون دربرسر یک دوراهی قرارگرفته ای که یک راهش ” پروسه ” وراه دیگرش ” پروژه ” نام دارد
اگر واقعا جداشده ای طبعا بهترین راه گام نهادن درراه پروسه آگاهی رسانی بیشتر در مورد باند تبهکار _ مافیای فرقه رجوی است که دراینصورت به جمع واقعی جدا شدگان ودل گسستگان از فرقه رجوی خواهی پیوست

ولی اگر به پروسه نپیوندی حتما راه دیگر یعنی گام درراه ” پروسه ” خواهی نهاد _ اینها راکه دربالانوشتم طرفداران وپیوستگان به ” پروسه ” یعنی اقلیت هستند .
یغنی افراد بالا بر استقلال و آزادی تو خط کشیده  وشمارا که ازچاه رجوی خارج شده ای به چاله می اندازند
پس خوب فکرکن _ به اندازه کافی درزندگی راه غلط را رفته ای ولذا سعی کن راه همگان ودرستی بر گزینی

ملاک منتقدین واعضای سابق واقعا جداشده فرقه رجوی خاطرات تلخ خانم هایی چون بتول سلطانی _ مریم سنجابی و زهراسادات میرباقری و معینی ومحمد نژاد است _ پس شماهم به این ملاک ها کاملا توجه کن واجازه نده نیمه بریدگان همچنان متصل درباره راه ورسم آینده شما تصمیم بگیرند .


کار زشت بستن صفحه facebook خود به روی دیگران را جبران کن واگرواقعا به آنچه نوشتی پای بندهستی همانند همه اعضای سابق فعال درجامعه مجازی  جسارت وشهامت خودرا در ” مقابل نقد دیگران ” به  آزمایش بگذار _ بنده دوست میدارم نوشته های شمارا درهمه سایت ها ازجمله ایران اینترلینک _ کانون اوا _ پژواک ایران ونیم نگاه وگفتگوی شمارا در تلویزیون مردم  مطا لعه نموده ومشاهده نمایم .


با بهترین آرزوها برای شما

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر و دادستان نمادین وافتخاری خانواده های قربانیان فرقه تبهکار رجوی

2015 /12/15

***

پارلمان بریتانیا علیه تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجویتابلوی ورود ممنوع پارلمان انگلیس مقابل منافقین

لرد کارلایل سر لابی جدید مجاهدین خلق در پارلمان انگلستانبریتانیا مجددا تقاضای لرد لابی گر برای ویزای رجوی را رد کرد.
چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21118

مرضیه چگونه به دام فرقه رجوی افتاد _ سال های جدایی _ اسارت وزندان ومرگ درفرانسه

ارشیا ارشادی، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و پنجم سپتامبر ۲۰۱۵:… مرضیه درسال ۱۳۷۳ درسن ۷۳ سالگی ازایران خارح شد و با تشویق خانواده متین دفتری به فرقه رجوی پیوست _ گرچه مشوقان مرضیه خود ازاین فرقه جداشدند ولیکن این خواننده راه بازگشت نداشت ودرمحاصره وزندان فرقه رجوی اسیر گردید _ فرقه رجوی بلافاصله کلیه پیوندهاای خانوادگی مرضیه را قطع کرد _ تنها پسر اورا درکنسرت …

الف مینو سپهر: یادی از مرضیه بانوی بزرگ ترانه وآواز ایران که درغربت _ تنهایی وزندان فرقه تروریستی رجوی جان باخت

لینک به منبع

مرضیه چگونه به دام فرقه رجوی افتاد _ سال های جدایی _ اسارت وزندان ومرگ درفرانسه

مقدمه _ خبر بسیار کوتاه بود _ مرضیه در سال ۱۳۸۹ دراثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت _

درباره مرضیه دراین سایت بیشتر بخوانید

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15445

خلاصه زندگی _ مرضیه درسال ۱۳۷۳ درسن ۷۳ سالگی ازایران خارح شد و با تشویق خانواده متین دفتری به فرقه رجوی پیوست _ گرچه مشوقان مرضیه خود ازاین فرقه جداشدند ولیکن این خواننده راه بازگشت نداشت ودرمحاصره وزندان فرقه رجوی اسیر گردید _ فرقه رجوی بلافاصله کلیه پیوندهاای خانوادگی مرضیه را قطع کرد _ تنها پسر اورا درکنسرت لندن مورد ضرب وشتم قراردار وار سالن بیرون انداخت _ مرضیه علیرغم جدایی از این فرقه درسال ۲۰۰۴ تا آخرین روزهای زندگی خود اجازه نیافت با فرزند پسر خود محمود ملک احمدی ملاقات کند .

مرضیه اخرین کنسرت خودرا جهت کمک به کودکان جنگ زده عراقی درسال ۲۰۰۴ برگزار کرد که البته فرقه رجوی کلیه درامد های این کنسرت را بالا کشید _ مرضیه پس ازفرار ازعراق درسال ۲۰۰۳ یکسال بعد کتبا ازاین فرقه تقاضای جدایی نمود _ سران فرقه بایک دوشرط سکوت و اسکان دریک خانه متعلق به فرقه با درخواست او موافقت کردند _ مرضیه درمقابل از فرقه رجوی خواست تاکلیه عکس ها ومطالب مربوط به اورا از سایت های این فرقه حذف نمایند _ ازسال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ مدت ۶ سال مرضیه درزندان فرقه رجوی بود ودونفر از تروریست ها ۲۴ ساعته مراقب او بودند _ مرضیه طی سه سال اخر عمرشب ها مخفیانه خاطرات زندگی خودرا دردفترچه هایی می نوشت _ شکنجه گران وبازجویان مرضیه به مریم قجر تروریست خبر دادند که مرضیه یاداشت نویسی می کند واین زن جنایتکار دستورداد اتاق خواب اورا بگردند وکلیه دفترهای خاطرات اورا سرقت نمایند _ چنین برخوردی باعث ناراحتی شدید و تشدید بیمار ی اوگردید _ حسن مرتضایی برادر کنهسال مرضیه آخرین شخصی ازخانواده اوست که موفق شد قبل از مرگ دوبار خواهر بیمار خودرا ملاقات کند وسرانجام مرضیه درمهرماه ۱۳۸۹ درتنهایی واسارت وزندان فرقه رجوی در نهایت بدنامی جهت نزدیکی به مزدوران صدام درگذشت…. زن مسنی که درسن ۷۳ سالگی فریب خورد ودراسارت فوت نمود …. یادش گرامی باد

ارشیا ارشادی ۲۰۱۵/۰۹/۳۵

(پایان)

***

همچنین:

محاکمه وترور علی زرکش وهمسرش و قتل مجتبی میر میران به دستور مسعود رجوی

ارشیا ارشادی، وبلاگ درست به هدف، سیزدهم دسامبر 2015:… مسعود رجوی شیاد ودجال ازهمان دوران های سابق دو عادت وخصلت ابلهانه داشته است _ نخست عشق و شهوت رسیدن به قدرت حتی درحد پاسبان یک محله _ ودیگری انداختن تقصیر شکست های خود به گردن دیگران واین خص

همنشین بهار از تحریف تاریخچه فرقه رجوی تا حمایت از ملاقات یکی ازصدها خانواده اسیر

ارشیا ارشادی، وبلاگ “درست به هدف”، دهم دسامبر 2015:… با اینکه طی ۱۲ سال گذشته هزاران سند ومدرک درمورد مناسبات ضدانسانی تشکیلات فرقه رجوی درکمپ مخوف اشرف و جنایات وخیانت های این گروه ترور از سال ۱۳۶۰ بدین سو تاکنون منتشر وآگاهی رسانی گردیده ولیکن بازهم باید درمورد این گروه مافیایی دس

نگاهی به نامه ” جنایت لیبرتی محکوم است ” وسخنی چند با برخی از امضا کنندگان این نامه

خانواده های گروگانهای رجوی در عراقارشیا ارشادی، وبلاگ سمساری آپوزیسیون برون مرزی، بیستم نوامبر 2015:…  دوستان _ هنرمندان و تلاشگران مستقل. کشته شدن افراد هیچ انسانی را خرسند نمی کند وبنده هم همانند شما ازاینگونه حوادث متاثر ومتاسفم. تنها توصیه بنده به شما این است که اولا _

از رد پای مزدوران فرقه رجوی در ترورها تا خرید امضا برای اطلاعیه

ارشیا ارشادی، وبلاگ زنان اسیر در فرقه رجوی، نوزدهم نوامبر 2015:… درچنین شرایطی مزدوران صدام ( اعضای تعلیم دیده فرقه رجوی درامریکا ) ازاین آشفتگی استفاده نموده ودرکشورهایی چون عراق _ لبنان _ سوریه _ بحرین _ پاکستان _ هندوستان _ کویت وو مستقر شده تا با انجام اقد

چرا شرکت احتمالی مزدوران رجوی در حادثه منا و ترورهای سوریه را باید جدی گرفت ؟

آرشیا ارشادی، وبلاگ زنان اسیر در فرقه رجوی، سیزدهم اکتبر 2015:… مسعود رجوی وگروهی از نزدیکانش شامل عباس داوری _ علیرضا باباخانی _ محمد محدثین _ علیرضا صدرحاج سید جوادی ورضا درودی درمکه حضور داشته اند _ به همراه این عده گروهی ازماموران امنیتی صدام نیز با مواد محترقه ومنفجره عازم عرب