خانواده های اسیران فرقه رجوی بنابرتعریف آقای داوود باقروند ارشد و یک خاطره

خانواده های اسیران فرقه رجوی بنابرتعریف آقای داوود باقروند ارشد و یک خاطره

ارشیا ارشادی، وبلاگ “درست به هدف”، بیست و هفتم دسامبر 2015:… شاید زمانی که چندتن ازاعضای خانواده های اسیران فرقه رجوی ازجمله مادر شجاع و مقتدر ثریا عبد اللهی درسال 1390 با بست نشینی درمقابل کمپ مخوف اشرف خواهان دیدار با فرزندان اسیر خود شدند هیچ کس جز سرکرده فراری این فرقه ( مسعود رجوی ) خطر برباد دهندگی تاروپود تشکیلات ضد انسانی خودتوسط خانواده ها را احساس نکرد …

نامه خانم ثریا عبداللهی در فراق فرزندش امیراصلان

لینک به منبع

خانواده های اسیران فرقه رجوی ازدیروز تا امروز بنابرتعریف وتحلیل آقای داوود باقروند ارشد ویک خاطره

با سپاس از خانواده هایی که با تحصن وپایداری خود دودمان فرقه رجوی خائن رابرباد داده وخواهند داد

درخواست انسانی خانم نجیبه ارشادی مادر اسیر عظیم ارشادی را بگوش همه مدافعان حقوق بشر برسانیم

>>>>>> درخواست خانم نجیبه ارشادی از مجامع بین المللی <<<<<<<<<<

یک توضیح _ گرچه نگارنده هیچ گونه نسبتی با سرکار خانم نجیبه ارشادی ( مادر عظیم ) ندارم ولی افتخار می کنم ایشان مادر بنده نیز باشند

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

فرمانده ثریا نماینده خانواده های بیش از 400 نفر از اسیران فرقه رجوی پس از سقوط قلعه مخوف اشرف ونشان پیروزی

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه _ شاید زمانی که چندتن ازاعضای خانواده های اسیران فرقه رجوی ازجمله مادر شجاع و مقتدر ثریا عبد اللهی درسال 1390 با بست نشینی درمقابل کمپ مخوف اشرف خواهان دیدار با فرزندان اسیر خود شدند هیچ کس جز سرکرده فراری این فرقه ( مسعود رجوی ) خطر برباد دهندگی تاروپود تشکیلات ضد انسانی خودتوسط خانواده ها را احساس نکرد _ این دجال شیادکه بیش از دودهه برمشتی ازهمه جا بی خبر درکمپ محصور اشرف دیکتاتوری فاشیستی _ مذهبی _ فرقه ای برپا کرده بود خوب می دانست که ” وجود عنصر خانواده ” درکنار این قلعه باعث شدت یافتن فرار اسیران وجدایی از این گروه خواهد گردید وچنین شد که ” تئوری دروغ مبارژه با رژیم ” را کلا بست وبه کنار نهاد و پیکار علیه خانواده های اسیران را بعنوان یک استراتژی وتاکتیک دردستور کاری فرقه خود قرارداد _ این پیکار فرقه رجوی با توهین وناسزاگویی به خانواده ها شروع وبه درگیری فیزیکی وپرتاب سنگ و فلزات تیز وبرنده به سوی آنها ادامه یافت وسرانجام برنده این رویارویی خانواده ها بودند چراکه طی سال های 90 تا 92  تعداد 150 تن ازاسیران از تحصن باخبر شده و از کمپ فرار نمودند ودرشهریور 1392 نیز این قلعه مخوف صدامی برای همیشه تعطیل شد واندک بقایای فددائیان وآدمکشان فرقه درسیاهی شب ازاین  قلعه با ترس ولرز گریختند…… بعض وکینه وخشم رهبر فراری فرقه ازحضور خانواده ها وتاثیر گذاری مثبت اما مخرب تشکیلاتی آنها باعث شد تا این شیاد فراری چندسال بعد کتابی درمورد نابود گری تشکیلاتی  ” خانواده ها ” منتشر نماید .

>>>> ازدرخواست خانواده ها اسیران فرقه رجوی  از مجامع بین الملل پشتیبانی   کنیم درخواست خانواده های حسن پور _ محرم زاده ونعلبندیان <<<<<
>>>>>>>  درخواست 4 خانواده دیگر از مجامع بین الملل  >>> رهنمای _ آناخاتون _ صدیق _ ساعدی <<<<
درخواست 3 خانواده اسیران ازمجامع بین الملل >>> دولت پناه _ کرمی _ شیخ بیگلو <<<<<<


 

تحلیل کامل وجامع آقای داوود باقروند ارشد درمورد نقش سابق وکنونی خانواده ها وکتاب مسعود رجوی خائن

>>>>> تحلیل آقای داوود ارشد درباره کتاب مسعود رجوی درمورد خانواده ها <<<<<<<


انجام  “عملیات جاری” درزمان نوح درهنگام طوفان ! >> بنا برنوشته مسعود رجوی خائن <<<<


دراین بازشناسی وتفسیر  وتحلیل آقای باقروند ارشد _ ایشان به بازخوانی کتاب معروف به مسعود رجوی درمورد خانواده ها پرداخته وثابت می کند که  مسعود رجوی و اعمال ورفتار 34 ساله اش هیچ ربطی به مردم ایران نداشته وندارد _ توصیه می شود به سخنان این عضو باتجربه وقدیمی فرقه رجوی با دقت گوش کنید .

مسعود رجوی معدوم آنگونه که من شناختم >>>>  ” اشتباه تولید بشریت ”
برای تعریف شخصیت مسعود رجوی باید از واژه هایی چون :

شیاد >> دجال _ دروغگو _ وقیح _ پاچه خوار _  سقسطه باز _ خلافکار _ بی شرم _ بزدل _ زنباره _ مکار _ زن ستیز _ هوسباز _ خائن _ جنایتکار _ دیکتاتور _ خونریز _ تروریست _ فریبکار _ خود بزرگ بین _ نادان _ بی سواد _ شرور _ رذل _ اوباش _ بی شعور _ عنن _مزدور _ ابتر _ کثافت _ لجن _ میکرب _آشغال  _ بی هویت _ متجاوز _ بی وطن _ بیمار جنسی _ بیمار روانی _  تبهکار  ووو  استفاده نمود _ گرچه برای نشان دادن پست فطرتی این” اشتباه تولید بشریت ”  این کلمات  وصفات هم کم واندک می باشند .


ایدئولوژی این موجود اشتباهی نیز  قابل تامل است

برای ساختن  نمونه چنین احمق ومخ آکبندی باید افکار واندیشه های افرادی  چون
حسن صباح _ پل پوت _ پیامبر اسلام _ انورخوجه _ عیسی _ بن لادن _ کیم ایل سونگ _ ابوبکر البغدادی _ علی ابن ابیطالب _ مارکس _ لنین _ هیتلر _ موسولینی _ مائو _ موسی _ ملا محمد عمر _ امین الظواهری وو را درهم آمیخت تا بتوان ازاین مخلوط بی شکل وتعریف جهان بینی این بیمار روانی _مالیخولیایی را کشف وتدوین نمود ( ! )

اگر کسی توانست ازترکیب افکار واندیشه های افراد نامبرده بالا فقط یک صفحه بنویسد می تواند این شیاد را ازجهت فکری تعریف کند .

نگارنده معتقد است مسعود رجوی تنها یک بیمار روانی است _ امثال مسعود رجوی را  می توان در بیمارستان های روانی و دیوانه خانه ها بسیار یافت _ همه بیماران روحی روانی هم اگرمثل این شیاد  تریبون وتبلیغات دراختیار داشتند هرکدام یک مسعود رجوی وحتی از او بسیار بهتر ومفید ترومعروف ترمی شدند .
بنظر نگارنده کسانی هم که با صرف وقت بدنبال تحلیل وتشریح یاوه گویی ها وچرند بافی های این شیاد هستند یا وقت زیاد دارند وبیکارند ویا همانند اسیران بی خبر ازهمه جای ساکن لیبرتی و اوور وآلبانی نا آگاه ومعتاد این چرند بافی های اوشده اند

سرانجام مسعود رجوی
این خائن بزدل فراری هم اکنون درمخفی گاهی در شمال غربی اروپا در خانه ای تحت حفاظت شدید زندگی خفت بار وگیاهی خودرا با ترس ووحشت شبانه وروزانه  می گذراند
این جنایتکار  در حقیقت  مرده ایست متحرک که حتی جرات وشهامت صدا وتصویر خودرا ندارد وجسدی است روی سنگ مرده شوی خانه که منتظر آلوده کردن خاک است .
این موجود مفلوک که روزی درامجدیه برای همه خط ونشان می کشید _ امروزه به جایی رسیده که همه حتی دنباله روهای  به  رویش  تف کرده وبرایش خط ونشان می کشند .

>>>   دومین کنگره بین المللی قربانیان ترور درایران >>>> صدای خانواده های قربانیان ترور فرقه رجوی شنیده شد <<

ترس وبزدلی  مسعود رجوی و خاطره ای ازیک دوست _
کاش آنروزبه دست بچه های جنوب شهر تهران می افتاد

جوان دانشجویی که 5 سال ازبهترین سالهای زندگی اش را دراثر یک ارتکاب یک اشتباه درزندان گذراند تعریف می کرد که درسال 1358 خبر یافته بود که قراراست مسعود رجوی در ترمینال نیمه کاره خزانه سخنرانی کند …..

ساعت یک بعد الظهر خودرا به ترمینال ( محل سخنرانی ) رساندم _ ترمینال هنوز نیمه ساخت بود _ تعدادی از اعضای گروه بخشی ازطبقه دوم آنجارا آماده سخنرای کرده بودند  _ دردوطرف محل عکس های شریعتی و بنیان گزاران سازمان نصب شده بود _ گروهی جوان ( حدود 50 نفر ) درپاس ساختمان ایستاده ومنتظر بودند _ چند جوان حزب اللهی هم که دربین این افراد قرارداشتند با شعار ” حزب فقط حزب الله ” سعی دربهم زدن مراسم داشتند _ درروی ساختمان یک صندلی ومیز ومیکروفون قرارداشت که از آن سرود پخش می گردید _ زمان می گذشت واز مسعود خبری نبود _ ساعت از دوگذشت ودراین موقع یکی ازبرگذارکنندگان پشت میکروفون قرارگفت وبه حضار گفت : متاسفانه بدلیل امنیتی برادر نمی تواند دراین مراسم شرکت کند ولذا پایان مراسم ا اعلام می کنم _  بعد ازاین اعلام خاتمه  تعدادی از بچه های جنوب شهر که گویی راه ورود وگذر مسعود را به دست گرفته بودند  از پشت ساختمان بالا آمده وخودرا به تریبون رساندند _ درگیری شروع شد _ بچه های جنوب شهر همه  عکس ها وبنرها را پاره کردند وجمعیت هم کم کم متفرق شدند _ این دوست می گفت بعدا خبردارشده که گروهی چند نفره راه ورود  رابسته وماشین هارابرای پیداکردن مسعود کنترل می نمودند ومسعود وهمراهان هم که اوضاع را پس دیدند چادر سرمسعود کرده و با استفاده ازماشین دیگری درجهت عکس خیابان بود  اورا ازمحل فراری دادند _ این دوست درپایان درحالیکه  با افسوس یاد ازدست  دادن 5 سال اززندگی خود واجبار به ترک تحصیل  می کرد گفت : کاش آنروز مسعود به دست بچه های جنوب شهر تهران می افتاد  وآنها بلایی به سرسش می آوردند که تا زنده بود فراموش نمی کرد .

آری سابقه بزدلی وفرار این خائن کار امروز واین دهه هانیست _ اصولا  وادادن  وفرار ازصحنه عادت این پست فطرت  است

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر ودادستان نمایدین وافتخاری قربانیان وخانواده اسیران فرقه رجوی
2015/12/26

***


https://youtu.be/Nl0Sz5jlimM

خانم عبداللهی، سازمان ملل، ژنو

لینک به مصاحبه خانم عبداللهی با رادیو فردا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22774

از درخواست همه خانواده ها بدون گزینش پشتیبانی کنیم

ارشیا ارشادی، وبلاگ “درست به هدف”، بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۵:… شما اگر طی این ۱۱ سال سکوت نمی کردید امروز توسط فرقه رجوی به تهمت ها وتوهین ها والقاب نادرست متهم نمی شدید ؟_ دستگاه تبلیغی فرقه رجوی همیشه ازاین توهین نامه ها وناسزانوشت ها برای همه در آستین خود دارد وبه محض لب گشودن هر انتقادی علیه منتقدین روانه بازار انتشار می کند _ پس هراس شما طی این مدت ازچه بوده …

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجویسری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش هفتم

لینک به منبع

ازدرخواست همه خانواده های اسیران فرقه رجوی بدون گزینش وخط کشی ازجمله وفا یغمایی وعباس رحیمی پشتیبانی کنیم

چه بسیار پدر ومادرانی کهنسال که با آرزوی دیدن فرزندان اسیر خود درفرقه رجوی چشم ازاین دنیا فروبستند _ عظیم ارشادی را آزاد کنید تاد ل این مادر خوش گردد

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه _ چندسال پیش اسماعیل وفایغمایی مدیحه سرا وعضو گریخته قدیمی  فرقه رجوی طی نامه سرگشاده ای بخاطر بی خبری از همسر سابق ومادر پسر  خود ( امیر ) سئوال کرده که آیا زنده ودرقید حیات است یا که نه ؟ گرچه  این سئوال ساده حق طبیعی این عضو سابق فرقه رجوی می باشد اما تشکیلات ضد خانواده این گروه درابتدا با استفاده ازقلم به مزدانش برخوردی ناشایست  با یغمایی نموده وسپس با نوشتن یک نامه تشکیلاتی ازقول اکرم حبیب خانی ضمن شکایت به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل ( ! ) زشت ترین توهین ها وتهمت ها را نثار همسر سابق خود نمود ه است _ اخیرا نیز عضوی جداشده ازفرقه رجوی بنام عباس رحیمی که پس ازسالها سکوت و درحالیکه به بیماری مبتلاست طی دونامه ازفرقه رجوی درخواست  خروج همسر سابق خود ( زهرا فیروزان ) همسر سابق ومادر فرزند خود ( سپهر ) ازعراق وملاقات باوی را نموده است  _ تشکیلات ضد انسانی فرقه رجوی همان سناریوی اکرم حبیب خانی رابرای این عضو بیمار اجرا کرده وهمسر سابق اورا وادار به نوشتن نامه به کمیساریا کرده است ( ! ) _  زهرا فیروزان دراین نامه تشکیلاتی همان دروغ ها و تهمت ها وتوهین های اکرم حبیب خانی را تکرار کرده است ………. نگارنده بعنوان یک تلاشگر مستقل حقوق بشر از خواست همه خانواده های اسیران فرقه رجوی جهت آزادی از جمله این دوزن پشتیبانی می نمایم  وامید وارم روزی همه اسیران این فرقه مخرب وتبهکار  به آغوش گرم  خانواده های خود بازگردند .

 

واما قبل از شروع   آزادی وجدایی آقای ” مهدی باغبان خطیب”  از فرقه تروریستی رجوی درآلبانی رابه ایشان و خانواده محترمشان تهنیت می گویم >>> آزادی آقای مهدی باغبان خطیب تهنیت باد <<<<<


جنجال آفرینی بی فایده  اعضای نیمه بریده فرقه رجوی درباره عباس رحیمی

ازنظر نگارنده ابراهیم عباس رحیمی هم همانند ۱۲۰۰ عضو گریخته فرقه رجوی است وفرق چندانی  بادیگران ندارد _ تنها تفاوت رحیمی با دیگران سکوت ۱۱ ساله اوست که قابل انتقاد است ونگارنده ایشان را درشما جداشدگان اما به نوعی همچنان دلبستگان به فرقه رجوی شناسایی کرده ام چراکه طی این مدت جداشدن سکوت کامل اختیار نموده وخط قرمز های فرقه را کاملا رعایت کرده است …
نخست خالی بندی های عباس رحیمی درمعرفی خود >>> عباس رحیمی و ماجرای ده هزار نفر( آمارهای قلابی فرقه رجوی )
بررسی  دروغ ها وخالی بندی های عباس رحیمی رابه فرصتی دیگر موکول می کنم ولی یک جوک بامزه عباس این است که می گوید خواهرش را در فازسیاسی ( قبل ازخرداد شصت ) گرفته اند ( ؟ ) وبه ۶ سال زندان محکوم کرده اند !
معرفی عباس رحیمی طبق استاندارد های همنشین بهار >>>>>> عباس رحیمی ورنجهایش _ همنشین بهار <<<<<

همنشین بهار درباره رحیمی شعر وشعارهای بلند بالایی می دهد وتلاش می کند اورا یک قهرمان جابزند

 


واما عباس رحیمی کیست ؟

از تعریف ها که بگذریم رحیمی می گوید درسال ۵۸ دستگیر شده وبعد ازیک سال آزاد شده وبعد ودوباره درسال ۶۰ دستگیر وبه ۱۰ سال زندان محکوم شده ( البته بعد از تواب شدن ) _ او درعین حال دریک پرت وپلاگویی ادعا می کند که مسئول اسلحه خانه کمیته بوده است ( ! ) _ عباس رحیمی بهرصورت درسال احتمالا ۷۰ ( بنابرادعا هایش ) با سپردن فرزند یک ساله  اش ( سپهر ) به دست مادر وپدرش با همسر خود ازایران خارج وبه عراق می رود _ نامبرده درپروسه طلاق های اجباری همسر خود “زهرا فیروزان ” را طلاق می دهد ( انقلاب می کند ) _ درسال ۲۰۰۴ هنگام سرشماری امریکایی ها ازساکنین اشرف اعلام جدایی می کند و ۴ سال هم دراردوگاه امریکایی ها ( تیف ) به سربرده و بعد با سختی های فراوان خودرا به انگلیس می رساند .

 

همانگونه که مشاهده می شود نامبرده منهای دروغ هایش هیچ برجستگی ندارد ولی سوژه خوبی است برای افرادی چون همنشین بهار _ مصداقی و وفا یغمایی تا درباره این تواب دهه شصت کلی داستان سرایی هایی ازنوع   هاری پاتر تعریف کنند
عباس با لاتی صحبت کردنش معلوم است که سوادش  درحد خواندن ونوشتن است وطبق یک اتفاق به سوی تروریست ها کشیده شده است …… بنابراین عنصر ایدئولوژیک نبوده _ رحیمی می خواهد به نوعی ثابت کند بچه تهران است ولی این ادعا یش را نمی تواند ثابت کند چراکه یک بچه تهران تحت هیچ شرایطی “ زنش درپی  اجرای فرمان تشکیلاتی طلاق نمی گوید ” همچنان که مهدی افتخاری _ مهدی تقوایی _ رضا اسدی و هادی شمس حائری ووو تحقیر شدند مورد اذیت وآزار قرارگرفتند ودرزندان میهمان سرا زندانی شدند ولیکن حاضر به قبول این دستور خفت بارمسعود رجوی خائن نگردیدند .

دلتنگی های زنده یاد هادی شمس حائری درمورد فرزندان اسیرش امیر ونصرت >>دلتنگی های هادی شمس حائری برای فرزندان اسیرش <<<<<<

اقای رحیمی با آرزوی سلامتی برای شما
حتما خبردارید که شما تنها کسی نیستید که یکی از اعضای خانواده خودرا در اسارت فرقه رجوی دارید _ صدها پدر ومادر وهمسر و فرزند نیز هستند که عضوی از خانواده خود دراین فرقه بعنوان اسیر می شناسند وسالهاست که از آنها بی خبرند

>>> درخواست ۴ خانواده از اسیران از جوامع بین الملل  >> خانواده های رهنمای _ آنا خاتون _ صدیق وصادقی

>>>> درخواست ۳ خانواده اسیران ازسازمان ملل >>> خانواده های _ عبدی _ خوب زمانی _ تارا

>>>> درخواست ۳ خانواده دیگر اسیران از مجامع بین الملل >>> خانواده های دولت پناه _ کرمی _ شیخ بیگلو

>>>> گفتگو با  آقای عباس قنودی پدر زن ربوده شده اسیر درفرقه رجوی  گفتگوی نیم نگاه با پدر زهرا قنودی زن ربوده شده توسط فرقه رجوی <<<<<<

اینها فقط چند  نمونه از ده ها درخواست خانواده های اسیران فرقه رجوی است _ برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به

>>>> سایت  انجمن امدادی نجات >>> انجمن نجات <<<<<<<

حال سئوال از شما وافراد نیمه بریده ونیمه متصلی چون همنشین بهار _ مصداقی _ اسماعیل یغمایی _ قصیم وروحانی این است که جای این صدها خانواده اسیران فرقه رجوی درفرهنگ رفتاری _ گفتاری ونوشتاری شما کجاست ؟

چرا شما نسبت به بست نشینی حدود ۴۰۰ خانواده اعضای اسیران طی سالهای ۸۹/۹۲ درمقابل قلعه مخوف اشرف که درنهایت منجر به سقوط این دژ فرقه رجوی گردید هیچ واکنشی نشان نداده اید ؟


آیا خانواده اسیران باهم تفاوتی دارند ؟ اگر آری کدامین هستند واگر نه فرق شما با ظاهر بریده ازفرقه با جنگ تبلیغی دروغ فرقه  علیه این خانواده ها چیست ؟  شما اگر طی این ۱۱ سال سکوت نمی کردید امروز توسط فرقه رجوی به تهمت ها وتوهین ها والقاب نادرست متهم نمی شدید ؟_ دستگاه تبلیغی فرقه رجوی همیشه ازاین توهین نامه ها وناسزانوشت ها برای همه در آستین خود دارد وبه محض لب گشودن هر انتقادی علیه منتقدین روانه  بازار انتشار  می کند _ پس هراس شما طی این مدت ازچه بوده است ؟

نگارنده بعنوان یک نویسنده وتلاشگر مستقل به شم ودیگر دوستانتان  پیشنهاد می کنم یک بار برای همیشه بندهای پیدا وپنهان تشکیلات فرقه رجوی را ازبافت ذهنی خود ببرید و اگر به راستی خواهان ازادی اسیران فرقه هستید بدون گزینش وخط کشی های رجوی نشان به خیل خانواده های آرزومند بپیوندید ودرراه آزادی همه اسیران بکوشید .

به امید آزادی همه اسیران ازچنگال خونین فرقه رجوی ازجمله همسر شما زهرا فیروزان

ارشیا ارشادی نویسنده _ پژوهشگر و دادستان نمادین وافتخاری خانواده های قربانیان ترور و اسیران فرقه تروریستی رجوی
۲۰۱۵/۱۲/۲۴

***

Rajavi’s lobbyists demand Mojahedin Khalq terrorist cult in Iraq be re-armed rather than removed

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلقکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

***

همچنین:

همنشین بهار، ایرج مصداقی واسماعیل وفا یغمایی در پرده پوشی جنایات فرقه رجوی علیه اکراد

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIارشیا ارشادی، وبلاگ “درست به هدف”، بیست و دوم دسامبر ۲۰۱۵:…  ایرج مصداقی متقلب و شیاد عکس این سه قبر تقلبی را که بوسیله فرقه رجوی جعل گردیده وبعنوان سند ارائه شده شرکت نیروهای ایران دردرگیری با منافقین  آنهم در عملیات ” مروارید ” ( ! ) منتشر کرده است _ نکته جالب و


نگاهی به نامه ” جنایت لیبرتی محکوم است ” وسخنی چند با برخی از امضا کنندگان این نامه

خانواده های گروگانهای رجوی در عراقارشیا ارشادی، وبلاگ سمساری آپوزیسیون برون مرزی، بیستم نوامبر ۲۰۱۵:…  دوستان _ هنرمندان و تلاشگران مستقل. کشته شدن افراد هیچ انسانی را خرسند نمی کند وبنده هم همانند شما ازاینگونه حوادث متاثر ومتاسفم. تنها توصیه بنده به شما این است که اولا _

چرا شرکت احتمالی مزدوران رجوی در حادثه منا و ترورهای سوریه را باید جدی گرفت ؟

آرشیا ارشادی، وبلاگ زنان اسیر در فرقه رجوی، سیزدهم اکتبر ۲۰۱۵:… مسعود رجوی وگروهی از نزدیکانش شامل عباس داوری _ علیرضا باباخانی _ محمد محدثین _ علیرضا صدرحاج سید جوادی ورضا درودی درمکه حضور داشته اند _ به همراه این عده گروهی ازماموران امنیتی صدام نیز با مواد محترقه ومنفجره عازم عرب

مرضیه چگونه به دام فرقه رجوی افتاد _ سال های جدایی _ اسارت وزندان ومرگ درفرانسه

ارشیا ارشادی، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و پنجم سپتامبر ۲۰۱۵:… مرضیه درسال ۱۳۷۳ درسن ۷۳ سالگی ازایران خارح شد و با تشویق خانواده متین دفتری به فرقه رجوی پیوست _ گرچه مشوقان مرضیه خود ازاین فرقه جداشدند ولیکن این خواننده راه بازگشت نداشت ودرمحاصره وزندان فرقه رجوی اسیر گردید _ فرقه رجوی بلافاصله کلیه پ