خانوادۀ محمدی فعالیتهای افشاگرانه شان را به شهرستانهای آلبانی گسترش دادند

Follow Share on Tumblrارسال – پیوند رهایی، تیرانا، آلبانی، دهم سپتامبر 2018:… طی روزهای شنبه و یکشنبه 8 و 9 سپتامبر 2018 آقای مصطفی محمدی و خانم محبوبه حمزه پدر و مادر سمیه محمدی اسیر فرقۀ رجوی که برای درخواست دیدار با فرزندشان از دو ماه پیش تا کنون در آلبانی هستند ولی رهبری فرقۀ رجوی … Continue reading خانوادۀ محمدی فعالیتهای افشاگرانه شان را به شهرستانهای آلبانی گسترش دادند