خاک بر سری رجوی . از استیصال ارباب سعودی در یمن تا تظاهر به حراج ایران از آلبانی

خاک بر سری رجوی . از استیصال ارباب سعودی در یمن تا تظاهر به حراج ایران از آلبانی

خاک بر سری رجوی . از استیصال ارباب سعودی در یمن تا تظاهر به حراج ایران از آلبانیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفدهم ژوئیه 2019:… پس میبینید در آلبانی آنهم در حضور آدمخواران غربی بخصوص جولیانی این حرف را میزند. یعنی به ترامپ پیام میدهد که با تجزیه و دادن پیچ  و مهره موافقم  شما هم حضور مرا درتهران تائید کن.  مرا برسمیت بشناس ؛ وطن فروشی و حرکات ضد مردمی  وضد وطنی شاخ و دم که ندارد. به انگلیس به بهانه دزدی دریایی پیام میدهد که ناوگانهای جنگی را بفرست به خلیج فارس. به ترامپ پیام موافقت با تجزیه و تحویل دادن پیچ ومهره تاسیسات اتمی میدهد و به مماشات حمله میکند. یعنی اینکه حمله نظامی کنید. بیخود نیست که از تروریستهای الاهوازیه و خلق عرب در جنوب و کردها درغرب و بلوچها در شرق حمایت میکند. خاک بر سری رجوی . از استیصال ارباب سعودی در یمن تا تظاهر به حراج ایران از آلبانی 

خاک بر سری رجوی . از استیصال ارباب سعودی در یمن تا تظاهر به حراج ایران از آلبانیسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

خاک بر سری رجوی . از استیصال ارباب سعودی در یمن تا تظاهر به حراج ایران از آلبانی

1- آغاز فروپاشی ائتلاف امریکا در یمن و خاک برسری رجوی وعضدانلو

علی شیرزاد وطنم ایران

علی شیرزاد وطنم ایران

یک روز رفته بودم روستا ودرس نخوندم شنبه به کلاس رفتم معلم مرا برای پاسخ گویی به درس خواست نتوانستم جواب بدهم وبا کف دست برفرق سرم میزد ومی گفت خاک کاهوبرسرت شد چه باید کرد چون قدیما خاک کاهو خیلی کثیف والوده بود

ائتلاف امریکا وعربستان دریمن بعد پنج سال نتوانسته کاری ازپیش ببرد وهرروزبرعلیه خودش میشود امارات گفته استراتژی ما تعغیرکرده وازجنگ به صلح نقل مکان کرده است ودرحال بیرون کشیدن نیروهایش ازیمن است حاکم دبی با سایرحاکمان امارات نشست گذاشته وگفته اگریک موشک به خیابانهای ما بخورد تمام سرمایه ها فرارمیکنند یعنی اینکه ازترس موشکها وپهباد های یمنی هاست به حوثی ها پیام داده که میخواهد ازیمن بیرون بکشد وانها برعلیه امارات کاری نکنند ازطرف دیگربعد کشتی ها وسرنگونی پهباد یک نماینده پنهانی به ایران فرستاده وسه مورد رابرای همکاری مطرح کرده که ایران هم گفته مرزسرخها رازیرپا گذاشتی وما همکاری با شما نداریم جدیدا خبررسیده که دست بدامن روسیه شده تا ایران راراضی به مذاکره یا بهتربگویم خواستارپذیرش غلط کردم گویی شده است رجوی که یکی ازسرمایه هایش امارات بود دراین سالیان ازهیچ کوشش وتبلیغات بنفع امارات کوتاهی نکرده است

مریم رجوی مینی ابرهه در آلبانی سنگسار شد

البته به نظربنده یمنی ها باید تاسیسات بخصوص بندرگاه امارات رابا خاک یکسان کنند وقیمت کشتاروجنایت را ازاو بگیرند ازطرفی انگلیس بود که کشورهای حاشیه خلیج فارس راازایران جدا کرد زمان الحاق انها به ایران نزدیک میشود وحاکمیت دینی باید دراین راستا قدم بردارد زیرا تا این کشورهای اندازه ناخن دست ونوکرومزدورامریکا هستند همین داستانها درمنطقه جمع نخواهد شد تمام انها ودریاها جزیی ازسرزمین ایران است وباید به اغوش وطن برگردند ازاین نظرات فردی وتمایلات درونی که بگذریم یک موضوع خیلی خود نمایی میکند وانهم بگل نشستن استراتژی رجوی وعضدانلو دررابطه با موضوع یمن وهم پیمانی با ائتلاف امریکایی برعلیه ملت ایران است درعراق وسوریه بگل نشسته بود دراینجا هم سرش به کوه دماوند خورده است واستراتژی شروع به تکه پاره شدن کرده این جاست که به رجوی وعضدانلو باید گفت خاک کاهو برسرتون ریخت چه باید کرد

لینک به منبع

2- سکوت مریم عضدانلو وحراج گذاشتن ایران در البانی

دراین نوشتارمیخواهم به دوموضوع بپردازم

یک سکوت عضدانلو دربرابرانگلیس

دوم حراج گذاشتن ایران در آلبانی

یک سکوت : انگلیس کشتی ایران رابادزدی دریایی دزدید همان انگلیسی که دردویست سال گذشته ازتجزیه ایران تا غارت ثروت گرفته تا قحطی بزرگ که درهلوکاست ایرانی ده میلیون ایرانی رابکام مرگ کشید وده میلیون دیگررا اواره وداروندارانها راغارت وبخاک سیاه نشاند ونفت ایران را برای سالیان دراز بغارت برد رجوی وعضدانلو دراینباره حتی یک کلمه که حرف نمیزنند ازطرف دیگربخاطردزدی دریایی انگلیس سوت کف زده وجاروجنجال راه میاندازد که چرا زودتراینکاررانکردید وبخاطراعزام دو ناو جنگی انگلیس ابرازخوشحالی وحمایت میکند این راداشته باشید تا به موضوع دوم بپردازم

مریم رجوی نعل وارونه و ادعای جنگ طلبی ایران و صلح طلبی امریکا در یمن و خلیج فارس

درالبانی بقول خودش کنفرانس سالیانه راه انداخته وتعدادی نیروهای راست ومرتجع وادمخوارغربی رادعوت کرده ودرصفحات اجتماعی نوشته (هجوم جهانی به اشرف سه  ) همین جهان خبردارنشد ازکی تا حالا جهان شده چند ادمخواراین حرف مثل هجوم صد هزارایرانی درویلپنت است درانجا عضدانلو سخنرانی کرده وهمان حرفهای گذشته وتحلیلهای صد من یک غازراتحویل ادمخواران ونیروهای وارفته درالبانی داده .گفته شقه درونی رژیم ازعلائم مرحله پایانی ست یادش رفته درزمان خاتمی وبحث سه سرگی رژیم انرا علامت مرحله پایانی قلمداد وبخورد مردم وما داد بعد هم گفته تظاهرات سال 96 نتیجه فعالیت کانونهای شورشی بود این سوال پیش میاید که اگرکارکانونهای شورشی بود چرا مردم گفتند رضا شاه روحت شاد وگفتند ای شاه برگرد به ایران ؟ دجالیت ومردم فریبی یعنی این ازسایرحرفهایش میگذرم وبه دونکته اشاره میکنم دراین سخنرانی گفته

ما خودمختاری قومها رابرسمیت میشناسیم  : این حرف یعنی تجزیه کشوربنده هم با دمیدن درتنورقوم گرایی وهم خود مختاری وهم با فدرالی سخت مخالفم زیرا معنی هرسه یعنی تجزیه طلبی بنده فقط ایران وایرانی رابرسمیت میشناسم وهمه راایرانی میدانم چیزی بنام قوم کرد وفارس ولروعرب وترک و… شیعه وسنی وبهایی ویهودی را قبول نداشته وندارم وهرگزهم برسمیت نخواهم شناخت ملاک ومعیاربنده ایران است وایرانی هرکس دردرون مرزهای ایران زندگی میکند ایرانی ست وازحقوق مساوی درتمامی زمینه ها برخورداراست هراعتقاد ونژاد ودین وزبانی میخواهد داشته باشد بخودش ربط دارد ولی درمسایل سیاسی ومنافع ملی دردیدگاه بنده هیچ جایی ندارد وبه اندازه ارزن هم ارزش قائل نیستم ؛ ایران با فرهنگ ایران رابرسمیت میشناسم

یک ایران غیراتمی برقرارکند : دقت کنید این حرف با گذشته فرق کرده قبلا میگفت مخالف سلاح اتمی هستیم ودراینجا میگوید ایران غیراتمی یعنی اینکه ما پیچ ومهره سیستم اتمی را مثل قذافی بازوتحویل میدهیم

پس میبینید در آلبانی آنهم د رحضور آدمخواران غربی بخصوص جولیانی این حرف را میزند. یعنی به ترامپ پیام میدهد که با تجزیه و دادن پیچ  و مهره موافقم  شما هم حضور مرا درتهران تائید کن.  مرا برسمیت بشناس ؛ وطن فروشی و حرکات ضد مردمی  وضد وطنی شاخ و دم که ندارد. به انگلیس به بهانه دزدی دریایی پیام میدهد که ناوگانهای جنگی را بفرست به خلیج فارس. به ترامپ پیام موافقت با تجزیه و تحویل دادن پیچ ومهره تاسیسات اتمی میدهد و به مماشات حمله میکند. یعنی اینکه حمله نظامی کنید. بیخود نیست که از تروریستهای الاهوازیه و خلق عرب در جنوب و کردها درغرب و بلوچها در شرق حمایت میکند. ازسیاست امپریالیسم دیروز که آدمهایش را ترورمیکرد وارباب امروز حمایت میکند.  دیروزبه ادعای خودش بخاطرمنافع ملت ایران وکشورخون امپریالیستها وسد دوران رازمین میریخت امروزبخاطرمنافع همان امپریالیسم خون ملت ایران را زمین میریزد دگردیسی ضد انقلابی بهترازاین میخواهید

لینک به منبع

خاک بر سری رجوی . از استیصال ارباب سعودی در یمن تا تظاهر به حراج ایران از آلبانی

***

استراتژی رجوی مجاهدین خلق سقوط ایدئولوژیک و اخلاقی مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز 

همچنین: