خشونت در فرقه رجوی و بوی گند خباثت

خشونت در فرقه رجوی و بوی گند خباثت

خشونت در فرقه رجوی و بوی گند خباثتعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم دسامبر 2019:… وقتی میشنیدم مات ومبهوت ومتحیرمیموندم که اینها چه عنصرانقلابی واگاه وگلهای سرسبد خلق هستند که درموضع فرماندهی وراهبری وهدایت سایرین زنان خود را کتک میزنند اینها خشونت نیست پس چیست ؟ ایا گرفتن گیس زنان ودختران درنشست وکشاندن انها درروی زمین وتوهین وتحقیروتهدید خشونت نبود ؟ اینکه بگویی هرزنی که بخواهد اعلام بریدگی وضعف کند وازرفتن به بیرون حرف بزند سرش را لب باغچه می بریم خشونت نبود ؟ ایا کشتن زنان درداخل مناسبات که میخواستند دنبال زندگی وسرنوشت خود بروند خشونت نبود ؟ ایا وادارکردن زنان به کارهای سخت وسنگین زرهی وسمبه زدن وباربری وحمالی انهم سالهای متمادی خشونت نبود ؟ خشونت در فرقه رجوی و بوی گند خباثت

خشونت در فرقه رجوی و بوی گند خباثتکلاس های زنانه مسعود رجوی و انفجار بزرگ

خشونت در فرقه رجوی و بوی گند خباثت

1- رجوی وعضدانلو از خشونت اعلام بیزاری ولی به آن عمل میکنند

درسایت مجاهد نوشتاری دارد بنام خشونت علیه زنان که دراین نوشتار به عالم وادم حمله کرده وهمه را خشونت طلب وخودش را هم ضد خشونت ومدافع زنان نشان داده است میخواهیم ببینیم چقدر درست است ایا واقعا رجوی مخالف خشونت علیه زنان بود ویا با اسامی منتلف صدباربدتربرعلیه زنان خشونت بخرج میداد اززمانهای دورشروع میکنم

قدیمها کلیه کسانی که زن داشتند ازفرماندهان ومسولین بودند وکمترکسی را پیدا میکردی که فرمانده نباشد ولی زن داشته باشد اساسا رجوی وعضدانلو اجازه ازدواج به سایرین نمیدادند ومیگفتند ازدواج کردن دردرون مناسبات وتشکیلاتی صلاحیت میخواهد نمیدانم چرا خدا به بندگان خودش بدون صلاحیت غریزه جنسی داده است طبق اندیشه رجوی خدا مقصراست چشمش کورودنده اش نرم میخواست به افرادی که صلاحیت داشتند غریزه میداد وانهایی که صلاحیت نداشتند اخته خلق میکرد به رجوی وعضدانلو مربوط نیست ، خدا ظالم است ، ایا کم بودند که همین فرماندهان زنان خودراکتک میزدند وزنها به تو وخانم گزارش ودرخواست طلاق داشتند اینها خشونت نبود ؟ ایا ازدواجهای تشکیلاتی با دستورتشکیلات که سوال نمیشد ایا علاقه به این مرد داری یا نه وروح وروان وقلب وذهن افراد هیچ گونه ارزشی نداشت خشونت علیه زنان نبود ؟ بنده وقتی میشنیدم مات ومبهوت ومتحیرمیموندم که اینها چه عنصرانقلابی واگاه وگلهای سرسبد خلق هستند که درموضع فرماندهی وراهبری وهدایت سایرین زنان خود را کتک میزنند اینها خشونت نیست پس چیست ؟ ایا گرفتن گیس زنان ودختران درنشست وکشاندن انها درروی زمین وتوهین وتحقیروتهدید خشونت نبود ؟ اینکه بگویی هرزنی که بخواهد اعلام بریدگی وضعف کند وازرفتن به بیرون حرف بزند سرش را لب باغچه می بریم خشونت نبود ؟ ایا کشتن زنان درداخل مناسبات که میخواستند دنبال زندگی وسرنوشت خود بروند خشونت نبود ؟ ایا وادارکردن زنان به کارهای سخت وسنگین زرهی وسمبه زدن وباربری وحمالی انهم سالهای متمادی خشونت نبود ؟ ایا کشاورزی وکندن سنگروکارهای یدی شبانه روزی برای زنان که توان جسمی نداشتند ولی مجبوربودند کارهای یدی سنگین شبانه روزی را انجام بدهند خشونت نبود ؟

روزجهانی زن ، جنایتی که بر زنان درون فرقه مجاهدین خلق میگذرد

ایا دراوردن رحم زنان وبردن انها به حرمسرا خشونت علیه زنان نبود ؟ ایا وادارکردن زنان درنشست که رقص رهایی بکنند خشونت نبود ؟ ایا وادارکردن دختران جوان که بیایند برای ژنرالهای امریکایی ترانه بخونند ورقص انجام بدهند وبساط عیش ونوش انها را رنگین ترکنند خشونت نبود ؟ خشونت که چه عرض کنم بازاربرده داری وکنیزی بود قدیمها با برده وکنیز چه رفتاری میکردند که شمایان دردرون تشکیلات انجام نمیدادید میشود برای ما بگویید میشود براساس مستندات تاریخی بگویید درقدیم با کنیزان وبرده گان این رفتارها میشد ودردرون تشکیلات ما نبود ایا شهامت وجسارت انرا دارید بیایید وروشن گری کنید داستان چی بود ، ایا زنی که نمیخواهد مبارزه کند ومیخواهد دنبال زندگی خود برود را با اجباروزور درمناسبات نگه داشتن خشونت نیست ؟ ایا اینکه بیایی ودرنشستها زنان را با کلماتی مثل این بگویی اگربیرون بروید رژیم شمایان را برده ودرزندانها تجاوز وتعدی میکند وبه بهانه انها را نگه داشتن توهین وتحقیر نیست ؟ اینکه بگویی اگر بروید بیرون فاحشه وبدکاره میشوید خشونت نیست و توهین وتحقیر نیست ازردن روح وروان نیست سوهان کاری اعصاب نیست ؟ تمامی اینها مصداق شکنجه سفید نیست ایا نمیشود نام این گونه عملکردها را خشونت علیه زنان نامید ؟ به حقوق مراجعه کنید ببینید چه میگوید ، واقعیت این است که رجوی وعضدانلو صدباربدتربنام عنصرانقلابی واگاه که درحال مبارزه است واین قوانین درمبارزه حاکم است که خودشون نگاشته وبه رشته تحریردراورده بودند برعلیه زنان خشونت انجام وانها را نابود وتحت ظلم وستم قرارمیدادند واین حرفها هم دقیقا برای لا پوشانی وبرملا نشدن رفتارها دردرون تشکیلات علم میشود که بیانگراوج ناصداقتی ودورویی ونیرنگ است

لینک به منبع

2- وقتی سیاست با خباثت ترکیب میشود بوی گند میدهد

چوپان دروغگوبخاطرمنافع شخصی وخنده وتفریح  افراد یک روستا را اذیت میکرد تا اینکه یک روزضربه عملکرد خود را خورد چند روز پیش مریم عضدانلوپیامی درباره همیاری که راه انداخته بود بیرون داد ودرانجا گفت باز ثابت شد که مقاومت ایران با حمایت وپولی که ملت ایران کمک میکنند زندگی میکنند ( نقل به مضمون ) این حرف از حرفهای چوپان دروغگو دروغ تراست وما بخوبی میدانیم که میزان پول جمع اوری شده دخل وخرج سیمای مقاومتش را هم نمیدهد واین همه پول برای خرج لابی ها وروزنامه ها ودولت البانی وسایرمخارج ازکجا میاید واین راهم میدانیم که توسط انجمنهای خیریه پولشویی میکند که چند بارتوسط دولتها یقه اش را گرفته اند ولی ازانجاییکه سیاست انها مخالفت با حاکمیت دینی ست وازسازمان مجاهدین وشورای انها بعنوان برگ بازی سیاست استفاده میکنند وبازی با کارت مجاهدین هم موضوع جدیدی نیست وصدام بمدت سی سال ازاین برگ استفاده کرد دربرابرپولشویی سکوت وهرموقع هم عیان شده طوری موضوع را زیرموکت کرده وچشمانشون را بسته اند ولی باید به مریم عضدانلو گفت حرف شما درست است بشرط اینکه شیخک امارات که به زن ودخترخود هم رحم نمیکند وپادشاه عربستان که نیازبه بیان وضعیت وتفکرات جنایتکارانه او نیست را ایرانی بدانیم پولهای شما را مردم ایران میدهند.

تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسه لیسان

بنده با تظاهرات مسالمت امیز موافقم وهمیشه هم از ملت ایران خواسته ام از اشوب پرهیز کنند وقیام مسالمت امیز داشته باشند زیرا که میدونم اشوب یعنی سوریه ای ولیبیایی کردن ایران وادامه اش به جنگهای داخلی وتجزیه ایران می رسد وهدف امریکا هم همین است بهمین دلیل مخالف اشوب هستم وخواهان برخورد جدی وتمام عیاربا اشوب طلبان وکسانی که سلاح بدست گرفتن هستم وهرگونه شلیک وچوب وچماق وباتون وحتی سیلی به صورت تظاهرکنندگان مسالمت امیز را محکوم کرده وباز خواهم کرد ومرزهایم را با هردوطرف مشخص وتیزوروشن بیان کرده وخواهم کرد زیرا که نگاه مستقل خود را دارم واسیر این وان نیستم که بخوام حرفهای ادمخواران ودشمنان ملت ومملکت ایران را مثل رجوی وعضدانلو نوشخوارکنم  دیروز روزنامه رویترز نوشت 1500نفردرایران کشته شده اند وبرایان هوک امده ومیگوید درست است وسایت مجاهدین همین حرفهای برایان هوک را برای صدمین بارتکرارکرده است قبلا نوشتیم که این حرفها درهماهنگی انجام میشود ولی سوال ازمریم عضدانلو وبرایان هوک امریکا درافغانستان وعراق ولیبی وسوریه ویمن چند میلیون زن وکودک را کشت ؟ چند تا بمب دیزی کاتر15هزارکیلویی برسرملت انداخت ، ایا مریم عضدانلو فراموش کرده که درپناهگاه عامریه عراق چند هزارعراقی را با موشک کشت برایان هوک وروزنامه رویترز چرا چیزی نمی گویند ؟ چند هزارگلوله الوده به اورانیوم برسرملت عراق ازاسمان ریخت که الان کودکان ناقص الخلقه بعد بیست سال بدنیا می ایند ؟ چند هزارکودک عراقی بخاطرهمین گلوله ها سرطان گرفته اند ؟ مگه طبق گفته سازمان ملل 500هزارکودک عراقی بخاطرتحریمها نمردند ؟ چند زن وکودک یمنی درپنج سال گذشته براثرتحرم فوت کرده اند ؟چند هزارکودک سوری ولیبی توسط تروریستهای امریکا کشته شده اند ؟ برایان هوک همه اینها را فراموش کرده است ، هوک باید اول اینها را محکوم کند بعد درباره ایران حرف بزند ، مریم عضدانلو با نوشخوارحرفهای ادمخواران امریکایی وتبلیغات براساس دروغ میخواهد زمینه کشتارملت ایران را رقم بزند ، زمینه پرتاب بمب های پانزده هزارکیلویی را فراهم میکند ، زمینه شلیک گلوله های الوده به اورانیوم  برسرملت ایران را می چیند قبلا زمینه تحریم را چید والان زمینه کشتاررا میچیند باید گفت وقتی سیاست با خباثت گره میخورد انهم ازنوع اسلام انقلابی وغبارزدایی شده رجوی وعضدانلو بوی گندش جهانی را الوده وباعث ازارهمگان وکشتارونابودی روح وروان میلیونها انسان خواهد شد

لینک به منبع

خشونت در فرقه رجوی و بوی گند خباثت

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/گلریزان-و-همیاری-مجاهدین-با-حرکت-به-سمت/

گلریزان و همیاری مجاهدین با حرکت به سمت خاورمیانه بزرگ

گلریزان و همیاری مجاهدین با حرکت به سمت خاورمیانه بزرگعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم دسامبر 2019:… برنامه گلریزان برنامه ای عوامفریبانه  وبرای لا پوشانی پولشویی ها بود و برسرمردم ونیروهای درون تشکیلات کلاه میگذاشتند که ما پول خرج وخوراک شما را با گرفتن پول ازمردم تامین میکنیم وازاین بابت همه را زیر فشارقرار میدادند که مگه شما نمی بینید که سازمان چطوری پول درمیاورد آنوقت شما فلان وفلان میخواهید  وزمینه و وسیله و ابزار سرکوب شده بود که به یک نمونه درباره خودم اشاره میکنم. یکبارکه گلریزان برگزارشده بود روز بعد موقع شام که برنامه سیما و اخبار میگذاشتند گفت درگلریزان دیروز 750هزاردلارجمع آوری شده است. یکی ازدوستان نزدیک بنده که کنارم نشسته بود گفت ببین چقدرپول مردم کمک کرده اند از آنجاییکه دوستم بود وهمیشه باهم حرف میزدیم گفتم مگه چقدرپول است؟ این میزان پول کفاف یک ماه همین سیما که از ماهواره پخش میشود نمیکند. گلریزان و همیاری مجاهدین با حرکت به سمت خاورمیانه بزرگ  

گلریزان و همیاری مجاهدین با حرکت به سمت خاورمیانه بزرگرجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

گلریزان و همیاری مجاهدین با حرکت به سمت خاورمیانه بزرگ

1- گلریزان مجاهدین ابزارسرکوب وفریب ملت

جمع اوری پول اولین باردرسال 84راه افتاد که همه رامجبورمیکردند نشسته وبرنامه را تماشا کنند و تعدادی هم اندرباب این حرکات درنشستها چه حرفهایی که نمیزدند وازان بعنوان سکوی پرش تشکیلاتی ومنافع شخصی سو استفادده میکردند وانرا زمینه ای برای حرافی وحمله به دیگران قرار میدادند وهرکس نمی نشست وبرنامه را تماشا نمیکرد با گزارش طرف مقابل را زیرفشارقرارمیدادند عملکرد نیروی انقلابی ومسلمان وگل سرسبد خلق شده بود گزارش دادن ودردسربرای دیگران درست کردن ، اون اوایل چندبارنشستم وگوش دادم که بعد ازچند جلسه دیگه وقتم را صرف ان نمیکردم.

دلیل هم این بود که برنامه گلریزان برنامه ای عوامفریبانه  وبرای لا پوشانی پولشویی ها بود و برسرمردم ونیروهای درون تشکیلات کلاه میگذاشتند که ما پول خرج وخوراک شما را با گرفتن پول ازمردم تامین میکنیم وازاین بابت همه را زیر فشارقرار میدادند که مگه شما نمی بینید که سازمان چطوری پول درمیاورد آنوقت شما فلان وفلان میخواهید  وزمینه و وسیله و ابزار سرکوب شده بود که به یک نمونه درباره خودم اشاره میکنم. یکبارکه گلریزان برگزارشده بود روز بعد موقع شام که برنامه سیما و اخبار میگذاشتند گفت درگلریزان دیروز 750هزاردلارجمع آوری شده است. یکی ازدوستان نزدیک بنده که کنارم نشسته بود گفت ببین چقدرپول مردم کمک کرده اند از آنجاییکه دوستم بود وهمیشه باهم حرف میزدیم گفتم مگه چقدرپول است؟ این میزان پول کفاف یک ماه همین سیما که از ماهواره پخش میشود نمیکند.

سایر مسایل دیگه جای خود دارد حرفهایی که این فرد میزد اگرمن یک دونه را گزارش میدادم به بالای چوبه دارمیرفت ولی همین بابا چندباربرعلیه من گزارش نوشت ومرا زیربدترین فشارها قرارداد وهرچقدرفشاراوردند که اوبرعلیه تو مینویسد تو هم برای رهایی ازتناقض بیا بگو او چی میگوید وبه او کمک کن تا مجاهد بشود وفکرمیکردند که بنده ازپشت کوه امده وتن به خواسته انها میدهم ولی هربارگفتم او هیچ حرفی پیش من نزده زیرا که بنده اینگونه عملکردها را خارج ازمناسبات انسانی میدانستم خلاصه نمیدونم چه گزارشی داده بود مرا صدا کرده وگفتند تو این حرف رازده ای گفتم بله به فلانی هم زده ام مگه حرف اشتباهی ست شما بگویید خرج یک ماه ماهواره سیما که شبانه روز برنامه پخش میکند چقدراست ؟ ایا این میزان پول کفاف فقط سیما را میدهد ؟ بنده خواستم تا بفهمد وازکودکی وبچه گی دربیاید خیلی ها تفکرات وبرداشتهای بسیاربچه گانه دارند بگویید همه بفهمند اینطورساده نیست که انها فکرمیکنند خلاصه جوابی نداشتند وبمن گفتند دیگه ازاین حرفها نزن منهم گفتم زدن حرف حقیقت مگه جرم است اگرجرم کردم جواب جرمم را خواهم داد.

گذشت دوروز بعد گفتند نشست است رفتیم درانجا موضوع را به نشست کشیده وگفتند توبا این حرفها برعلیه سازمان ورهبری وخطو خطوط او وکارهای خواهرمریم است وبرعلیه سازمان سمپاشی میکنی منهم گفتم اگه میشه درهمین نشست لطفا ان سم را نشان بدهید که بنده پاشیده باشم ، دوما برای بنده اینقدرسازمان ، سازمان ، نکنید سازمان کیست غیرازهمین افرادی که دراشرف هستیم است ؟ شما نمیتوانید سه دهه عملکردما که خشت به خشت وسانتیمتر سانتیمتر رشدسازمان نقش داشتیم را انکاروبه نام خود که همان فرماندهان وشورای رهبری مصادره کنید حتی رهبری هم نمیتواند همه چیزرا مختص خودش کند ویک جمله ای از علی ابن ابی طالب را مطرح کردم وگفتم رهبربدون رهرو هیچ حرکتی نمیتواند بکند ورهروراهم بدون رهبرنمیتواند راه درست را برود رهبرورهرو مکمل همدیگرهستند واگریکی نباشد طرف مقابل هم نخواهد بود لطفا ازاینگونه حرفها نزنید وتلاش وعمرسی ساله نفرات را مصادره وبالا نکشید وبجیب خود نریزید که دران نشست هم هیچ پاسخی نداشتند زیرا اگرحرفهای بنده را می پذیرفتند می بایست شفاف میگفتند پولها ازکجا میاید.

بعد نشست چگونه تنظیم وچه ها پشت سرزدند بگذریم خوندم که دوباره گلریزان اجرا کرده اند یاد این خاطره افتادم خواستم تا هموطنان درجریان باشند که اینگونه حرکات فقط برای فریب افکارعمومی وابزاریست برای سرپوش گذاشتن به سایرپولها که کسی نپرسد بقیه خرج ومخارج از کجا میاید که هیچ وقت شفاف سازی نکرده ونمی کند انجا هم که دیدند ممکن است ذهن کسی روی این مسایل حساس بشود مرابه نشست کشانده وخواستند بقیه را بترسانند تا روزی وارد این پرسش ها نشوند درحقیقت گلریزان وسیله پول دراوردن خرج ومخارج نیست وسازمان هیچ احتیاجی به این پولها ندارد وگلریزان ابزارسرکوب وبستن دهان نیروهای تشکیلاتی وفریب ملت است ولاغیر

لینک به منبع

2- حرکت رجوی وعضدانلو به سمت خاورمیانه بزرگ

اگربه صفحات فیس بوک بنده درسه سال گذشته نگاه کرده باشید بارها درباره خاورمیانه بزرگ وضرروزیان ان برای ملتهای منطقه بسیارنوشته ام وگفتم که هدف امریکا ایجادخاورمیانه بزرگ است ودرسالیان گذشته تمامی حرکات امریکا وکشورهای غربی دراین راستا بوده است بعضی مواقع با جنگ مستقیم وتروریسم وامروز هم با تحریم ایران درهمان راستا حرکت میکند وهیچ هدفی هم جزسرنگونی ایران وتجزیه وفرستادن تروریسم بسمت چین وقفقاز وروسیه ندارد خوشحالم ازاینکه بلاخره دوسه نفرازتحلیلگران چند روزیست به این موضوع اشاره کرده ومیگویند هدف خاورمیانه بزرگ است وهشدارها بلاخره گوش شنوایی پیدا کرده است دراینباره دوهفته پیش راه حلی ارائه دادم ونوشتم که این حرکت استراتژیک تنها راه جلو گیری از خاورمیانه بزرگ وتجزیه وکشتارملتهاست که بطورخلاصه مجددا اشاره میکنم واینهم این نیست که حاکمیت دینی میتواند خیراین نیست وهدف نشان دادن وجا انداختن راه است ولاغیروانهم ایرانگرایی مقتدراست که به لحاظ فرهنگی وتمدنی وقدرت نظامی درمنطقه فقط وفقط ایران ازاین توانمندی برخورداراست انهم این است سرنگونی حاکمیت صهیونیزم درفلسطین وایجاد کشورفلسطین یا قدس که تمامی مردم انجا یهود ومسلمان ومسیحی بتوانند ازادانه قانون اساسی خودرانوشته وبا انتخابات ازاد دولت خود را تشکیل داده وبه مرزهای 1967برگشته وزمینهای سوریه ولبنان ومصربه انکشورها برگردد با این راه حل چشم ومغزفتنه ازبین میرود ومنطقه به ارامش میرسد برای پشتیبانی ازان ایران باید به قدرت قبلی وامپراتوری خود برگردد که با تصرف کشورهای حاشیه خلیج فارس که باید به دامن مادروکشورخود ایران برگردند ایران ازدریا هم مرز با یمن میشود وبا ایجاد اتحاد سیاسی واقتصادی ونظامی منطقه ای با کشورهای منطقه قدرتی پیدا میکند که دیگرکسی یارای مقابله با ان را ندارد واین قدرت تضمین کننده زندگی شرافتمندانه ورابطه اقتصادی براساس منافع همگانی  وتوام با احترام وصلح درجهان است  ، فقط وفقط با این شیوه میشود جهان غرب وتفکرات امپریالیستی وصهیونیستی ونولیبرالیسم را مهاروکنترل کرد

درچنین وضعیتی پادشاهی عربستان برکناروجمهوری برقرارمیشود این یک راه وروش مقابله است اینکه کسی ودولتی بتواند اجرا کند یا نه بحث دیگریست که دیدم بعضی ازتحلیلگران که یکی ازانها خیلی روشن مرا بچه قلمداد کرده بود خیر اقا جان ما بچه نیستیم ومیدونیم چه میگوییم این شما بچه هستید که با مرد رندی میخواهی روی ان سرپوش بگذاری میگوید گفته ام حاکمیت چنین کند وبنفع حاکمیت کارکرده ام کجای نوشته بنده اسم ازحاکمیت اورده ام بنده گفته ام این راه وروش منطقه است وبنده هم طرفدارایرانگرایی مقتدربوده وهستم واینهم مربوط به امروز ودیروز نیست بلکه بیش از45سال است که ایرانگرا هستم وحرف همیشگی وتفکردائمی بنده بوده وهست پس بهتراست ازاین قلب واقعیتها دست بردارند زیرا فقط ایران است که فکری فلسفی تاریخی وتمدنی دارای چنین پتانسیل وظرفیتی ست اگردیده باشید بنده تعصبی ندارم کما اینکه راه حل دوم را چند سال پیش ارائه دادم ونوشتم ایران وروسیه وچین باید درمنطقه بخاطرمنافع خودشون اتحادبرقراروجلو امریکا بایستند اگروارد ان نمیشوند دلیل بر بی عقلی وعدم درک واقعیتهاست خواهیم دید که با نگاه مقطعی دراینده روسیه وچین چه ضرباتی را خواهند خورد انوقت ملت انها که گرفتارتروریسم وتجزیه شدند می فهمند که راه حلشون همین اتحاد بوده که رهبران انها وارد ان نشده وملتهای اینده را بیچاره ونابود کرده اند

ازاین مقدمه که بگذریم می رسیم به عملکرد سازمانها وگروهها واحزاب ایرانی خارجه نشین واصلاح طلبان قلابی داخل ایران یا همان نولیبرالهای داخلی که شب روزبرعلیه ایران قدم برمیدارند بنده هیچ وقت نگفته ام برعلیه حاکمیت ، چون عمل انها برعلیه ایران وملت ایران است اینکه خواهان تحریم وبمباران هستند ویا خواهان ورودسازمان ملل به بهانه حقوق بشربه ایران شده ویا خواهان پرواز ممنوع واشوب وجنگ مسلحانه درداخل هستند همه وهمه برای زمینه سازی بین المللی وحمله وتجزیه ایران که درراستای خاورمیانه بزرگ است تمام ملتهای منطقه بدانند اگرایران را نابود وتجزیه کنند تمام منطقه نابود خواهد شد بارها گفته ام امریکا دنبال تجزیه عراق است ودراشرف به یکی ازدوستان گفتم اگرامریکا میخواهد عراق را تجزیه کند برایش بهتراست همین امروز انجام دهد اگردرعراق فعلا وارد نشده بدانید بمحض فروپاشی حاکمیت درایران مثل عراق صبرنخواهند کرد وبلافاصله تجزیه میکنند ومسیرخاورمیانه بزرگ را هموارکرده ومسیرخود را با قدرت وشدت تمام ادامه خواهند داد اینکه می بینید مدعیان اپوزیسیون ودرراس انها سازمان مجاهدین وشورای انها دراین مسیرقدم برداشته اند بفرموده اربابان است وانها بخاطرمنافع سازمانی وشخصی خط صهیونیزم وامپریالیسم جهانی را برعلیه ملت ایران پیش می برند ملت ایران اگاه وهوشیارباشید ودربرابراین بازی ها فریب نخورید انها را طرد وبه بیرون پرتاب کنید گروههای قومی وسلطنت ومجاهد وگروه های کمونیستی تماما وابسته به غرب هستند وهیچ استقلالی ندارند راه حل ایران درمرحله کنونی اعتراضات مسالمت امیز وهمگانی ست این تنها راه حلی ست که دردهان سازمانها وگروه های ضد ایران وایرانی ودشمنان بیرونی میکوبد وتمامیت ارضی ایران را حفظ وازفروپاشی کشورجلو گیری میکند هرحرکتی غیرازاین ایران را نابود خواهد کرد اینکه فحش وفضیحت برسروکله بنده میریزند بدلیل همین مواضع ملی ومردمی ست ، دست خائنان را افشا وبرملا میکند ، بگذارید یاد اوری کنم گروههای نامبرده وهواداران کثیف تراز خودشون تمام تاروپود شون ضد ایران وایرانیست رضا پهلوی حرام لقمه ترازباباش میگوید ملت ایران تحریم را درک میکنند ای بی ناموس وطن فروش ، رجوی وعضدانلومیگویند این ما بودیم که تحریم را پیش بردیم ای بی شرفهای نامرد که ازانسانیت تهی وضد بشرشده اید ای تجزیه طلبان قومی که شب وروز برای پادشاه عربستان وشیخک امارات واق واق میکنید بدانید که روزی باید دربرابرملت ایران جواب بدهید وانروز فقط وفقط سهم شما تف ملت ایران است که تاریخا برسروروی شمایان خواهند انداخت

گلریزان و همیاری مجاهدین با حرکت به سمت خاورمیانه بزرگ

لینک به منبع

***

The Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq Anne Khodabandeh (Singleton) Massoud KhodabandehThe Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton) and Massoud Khodabandeh

‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch

Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)

همچنین: