خط ترور در داخله و خفقان و سركوب در مناسبات

خط ترور در داخله و خفقان و سركوب در مناسبات

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفتم ژوئیه 2014: … رجوى موجى راه انداخت به اسم عمليات داخله و سعى داشت تمام بدنه تشكيلات را به آن مشغول کند( البته اين تاكتيك ايذائى با هماهنگى و پشتيبانى صدام حسین و دستگاه اطلاعاتى اش صورت ميگرفت ) ابتدا قرارگاههاى تاكتيكى مرزى درست كرد و تشكيلات را به تناسب سازماندهى و روانه قرارگاهها نمود. مرز مشترك ايران با عراق، به سه منطقه شمالى بامسئوليت …

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

لینک به منبع

خط ترور در داخله و خفقان و سركوب در مناسبات

به علت محدوديت ها روى اعضاء و فشارهاى روحى و روانى برآمده از به اصطلاح انقلاب درونى مجاهدين، نارضايتى ها و ناراحتى ها به اوج خود رسيده و حالت انفجارى به خود گرفته بود به حدى كه افراد نمى توانستند همديگر همديگر را تحمل كنند. از اين رو رجوى براى غلبه بر اين وضعيت و فريب افراد، دست به اقدامى زد تا موقتاً آتش خشم درون تشكيلات را خاموش كند و مدتى اعضا را سرگرم آن نمايد.

رجوى موجى راه انداخت به اسم عمليات داخله و سعى داشت تمام بدنه تشكيلات را به آن مشغول کند( البته اين تاكتيك ايذائى با هماهنگى و پشتيبانى صدام حسین و دستگاه اطلاعاتى اش صورت ميگرفت ) ابتدا قرارگاههاى تاكتيكى مرزى درست كرد و تشكيلات را به تناسب سازماندهى و روانه قرارگاهها نمود.

مرز مشترك ايران با عراق، به سه منطقه شمالى بامسئوليت قرارگاههاى انزلى و علوى و مناطق ميانى، با مسئوليت قرارگاه كوت و قرارگاه همايون در العماره و منطقه جنوبى با مسئوليت قرارگاه حبيب، در بصره تقسيم شد و مسئوليت تمام مراحل و طراحى ها در نهايت با تأييد مسعود و مريم رجوی صورت ميگرفت و عامل اجرائى و چشم و گوش رهبرى سازمان در نظارت بر اعمال و كارها توسط خانم مهوش سپهرى معروف به هند جگر خوار كه جنايات بى حد و حساب به دست او در حق نفرات صورت ميگرفت ، بود . آدمى پاچه ورماليده و بى چشم و رو كه نفر از شنيدن اسمش مو بر بدنش سيخ می ىشد.

نفوذ به داخله و ترور و آوردن نفر خط اصلى سازمان بود. بعد از يكسال، رجوى يك توقف كوتاه به آن زد و تمام قرارگاههاى تاكتيكى آماده و تقسيم بندى نيروئى و استقرار افراد در قرارگاهها انجام گرفت به صورتى كه قرارگاه اشرف از نفرات تخليه شد و فقط يكان زنان آنجا باقى ماندند. بعد از نشست جمع بندى، گفته شد دامنه عملياتها را گسترش خواهيم داد و رژيم را مجبور به تن دادن به سرنگونى ميكنيم . در اين فاز، عملياتها به اسم راهگشائى نام گرفت و وسعت آن نسبت به عملياتهاى سحر، گسترش زيادى داشت و اكثر افراد درگير آن بودند.

وقتى كه نتيجه نداد و عكس عمل كرد و رژيم با هفتاد و هفت موشك قرارگاههاى مرزى را كوبيد، حالت یاس و پاسيو در تشكيلات حاكم شد. از طرفى، دولت وقت عراق هم از ترس رژيم، مانع ادامه عمليات سازمان شد.

رجوى براى اينكه توجيهى در نگه داشتن افراد داشته باشد، در اين مرحله بحث “طعمه” و خارجه گرائى، نشست هاى معروف به “ديگ” قرارگاه باقرزاده را برگزار كرد و تمام سطوح سازمان را وارد آن نمود. اين سرى نشستها كه با مسئوليت مسعود و مريم رجوی صورت ميگرفت، چه فشارهاى روحى و روانى و جسمى كه به نفرات وارد نشد؟ چه كتك كاريها و ركيك ترين ناسزاها به سوژه انجام نميگرفت؟ چه افرادى به علت سختى و فشار ناشى از اين همه قساوت و بيرحمى مسئولين سازمان، با بر تن ماليدن پيه طعمه و خارجه گرائى و خطر جانشان، روانه زندان مخوف ابوغريب كه نشدند؟ و بعد يا سر به نيست شده و يا تحويل رژيم داده نشدند؟

بهانه رجوى اين بود كه اكثر افراد در “ج” جنسيت، غرقند و هواى بورژايى و خارجه گرائى، در سر دارند، پس بايد يا تمام عيار با انقلاب مريم باشند و خود را تراز آن كنند و يا به قول او از گردونه انسانيت ( بخوانيد حيوانيت) خارجند و تكليفشان با كرام الكاتبين است. اين بود كه بحث غسل و تفتيش عقايد و لحظات جنسى افراد را به ميان كشيد و بعنوان يكى از بندهاى انقلاب مريم، مطرح كرد و هفتگى نفرات بايد با گزارش مكتوب لحظات جنسى خود را نوشته و در جمع می خوانند و كاملا مطيع و در چنگال اختاپوس قرن، قرار گيرند و عين و ذهن و روحشان را به او بسپارند.

هدف، تربيت افرادى است كه جناياتشان در حق انسانيت را الان به عينه در گروههاى تندرو مي بينيم و جنايات داعش و أمثالهم را لمس ميكنيم.

“پایان”

***

همچنین:

کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

جریان مسئله داری در سازمان مجاهدین خلق و سخنی با هواداران (چو می بینی که نابینا و چاه است ..)

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمرجوی های تروریست وحمایت بی شرمانه از گروه جنایتکار داعش درعراق

هدف رجوى از نشستهاى به اصطلاح حوض یا مؤسسان دوم

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم ژوئن 2014: … در تداوم انقلاب درونى مجاهدين و مراحل تكميل آن كه روز به روز فشارها بر اعضای تشكيلات بيشتر ميشد و محدوديتها شدت ميگرفت، رجوى براى اينكه ذهن افراد را آب بندى كند و هر نوع عاطفه، رابطه و احساس را به سوى خود سمت دهد و

داعش، تبلور نیات و جنایات رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نوزدهم ژوئن 2014: …  از به كشته دادن افراد در ليبرتى كه تا حال اينقدر از خروج آنان ممانعت به عمل مى آورد و چوب لاى چرخ كميساريای عالی پناهندگان براى انتقال نفرات ميگذارد، يك هدف بيشتر ندارد و خوب ميداند كه اگر پاى نفرات به خارج برسد، ديگر

کشتن، سر به نیست کردن و شکنجه مخالفین به بهانه چک امنیتى (اسامی شکنجه گران مجاهدین خلق، فرقه رجوی)

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، یازدهم ژوئن 2014: … بعد از انتخاب مريم قجر به عنوان رئيس جمهور خودخوانده سازمان و باصطلاح شوراى ملى مقاومت و اعزام او به فرانسه، بعلت مخالفتهاى پنهانى افراد از فشارهاى روحى و روانى درون تشكيلات ناشى از انقلاب درونى( انقلاب باصطلاح ايدئولوژیک

اوج شقاوت و پلشتى رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوم ژوئن 2014: …  او آنگونه كه براى من تعريف كرد، سرباز بوده و خدمت سربازى را ميگذرانده كه سال ٦٦ در عمليات سازمان اسير شده بود . به علت سادگى و بى آلايشى كه داشت، تمام عيار در دام فريب و حقه هاى سازمان و تشكيلات رجوى قرار گرفته و بى كله و