خلف وعده ی رئیس جمهور آلبانی محکوم است

خلف وعده ی رئیس جمهور آلبانی محکوم است

خلف وعده ی رئیس جمهور آلبانی محکوم استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، شانزدهم سپتامبر 2019:…” خانم مریم رجوی ضمن خوش آمد گویی به پرزیدنت متا گفت: مردم ایران هیچگاه مهمان‌نوازی آلبانی از رزمندگان آزادی ایران را فراموش نخواهند کرد و این امر در تاریخ روابط دو ملت ثبت شده و ماندگار می‌ماند. همچنین قاطعیت آلبانی در مقابل رژیم آخوندی و اخراج سفیر این رژیم بخاطر مشارکت در تروریسم، یک الگو برای دیگر کشورهای جهان است.” اغلب مردم ایران با مسائل مجاهدین رجوی بیگانه اند و این مسئله تنها دغدغه ی ذهنی چند هزار خانواده هایی است که فرزندانشان درقلعه ی مانز گرفتارند وبرعکس اظهارات مریم ، نهایت ناخرسندی خود ازدولت آلبانی را بخاطرکمک به مریم در راستای  بندی کردن فرزندان خود را درهر محفل ونشستی بنمایش میگذارند و اخراج سفیر ایران وموارد مشابه را حاصل توصیه های جنگ طلبان آمریکائی ودادوستدهای کثیفی که بین مریم، عربستان ، اسرائیل وبعضی از مقامات کشور آلبانی ازیکسووشخص مریم رجوی از سوی دیگر دانسته وآنرا با قاطعیت تمام محکوم میکنند! خلف وعده ی رئیس جمهور آلبانی محکوم است 

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Cult in Iranians in AlbaniaMojahedin Khalq MEK Rajavi Cult Iranians in Albania

خلف وعده ی رئیس جمهور آلبانی محکوم است!

24شهریور 1398

برابر خبری که در رسانه های رجوی درج شده ، آقای ” ایلیر متا ” بعنوان رئیس جمهور آلبانی در 22 شهریور ماه جاری از قلعه ی مانز که اسرای رجوی درآن نگهداری میشوند ، بازدید کرد وتنها کاری که انجام نداد، طرح سئوال از نحوه ی اداره ی این قلعه که درخاک آلبانی قرار دارد  ، بود!

او هرگز نپرسید که کدام نهادی دراین قلعه وجود دارد که ازحقوق ساکنین آنجا دفاع میکنند و اعضای مجاهدین خلق درصورت لزوم  ودر زمانی  که مثلا ظلمی درحق کسی شد ، به کدام مرجع قضایی و انتظامی مراجعه میکنند ونتایج دادخواهی های آنها چه بوده است؟!

خلف وعده ی رئیس جمهور آلبانی محکوم است

او ابدا نپرسید آیا اینها فامیلان ودوستانی درخارج ازاین قلعه ومخصوصا درایران دارند واگر دارند، چگونه میتوانند با آنها ارتباط برقرار کرده وازآنها بخواهند که برای دیدن شان به آلبانی بیآیند و …

او هیچ حساسیتی باین موضوع که چرا این افراد حق تشکیل خانواده ندارند – چیزی که جذامیان ایران دارند- نشان نداد!

او هرگز بروی خود نیآورد که ازنظر دولت وقت آلبانی که این نوکران وبرده های رجوی را پذیرفته بود، افراد شستشوی مغزی شده ای هستند که دولت آلبانی متعهد شده بود دراسرع وقت وبا کمک روانپزشکان ومددکاران اجتماعی آنها را به زندگی برگرداند وبا آموزش زبان وحرفه، کمک کند که جذب جوامع مختلف وازجمله آلبانی شده وبه کار وزندگی بپردازد!

تکیه رجوی بر باد ، سرنوشت غم انگیز و عبرتی تاریخی

او ابدا نگفت که قرار نبودکه بعد از 5 سال، این افراد بصورت وابسته ی تمام عیار به رجوی ها ، کماکان درکمپی که هیچ دولت، نهاد قانونی وسازمان ملل متحد نظارتی برآن ندارند ، نگهداری شود!

درخبر منتشره در رسانه های باند رجوی گفته شده است :

” پرزیدنت متا در دیدار با مجاهدین گفت: من هیچ تصویری نسبت به میزان فداکاری و ابعادکشتار و نسل کشی که شما و هوادارانتان متحمل شده اید، نداشتم. این که می‌ببینم این همه انسان، زنان و کودکان، قتل عام شده اند، برایم شوکه کننده است .”

درجواب این پرزیدنت باید گفت که شما از میزان خیانت ها وترورهای بیرونی ودرونی  این گروه که مقصر عمده اش رهبری اش باشد ، دارید؟

اگر ندارید، چرا دراین مورد تحقیق نمیکنید؟!

اگر حوصله ی تحقیق ندارید، اقلا به سخنان نماینده ی دولت وقت تان که صراحتا بیان نمود که اعضای مجاهدین قربانی شستشوی مغزی شده وعناصر خطرناکی هستند وباید معالجه شوند ، توجه کنید؟!

زمانی که شما عالیجناب مشاهده میکنید که هیچ قانونی حافظ حقوق انسانی این 3هزارنفر ساکن کشور تحت زعامت شما نیست ونهادی که به درد وحاجت اینها برسد، چرا دچار شوکه نشدید؟!

چرا یک طرفه پیش قاضی رفته واز طرف مقابل که مخالفان مجاهدین هستند نخواستید که آنها هم فهرستی از جنایت های رهبران مجاهدین دراختیار شما قرار داده وسپس به قضاوت بنشینید!

چرا از رهبران این گروه نپرسیدید که اگر بخاطر آزادی دچار زحمت شده اند، چرا خود، این آزادی را ازاعضای خود میگیرند؟!

همچنین :

” رئیس جمهور آلبانی تأکید کرد: من بسیار تحت تأثیر طرح ده ماده ای خانم رجوی قرار گرفتم زیرا بر آزادیهای بنیادین مبتنی است و بهروزی و دمکراسی برای مردم ایران را تضمین می‌کند. همه ما در آلبانی در حمایتمان از تلاشها و عزم و اراده شما متحد هستیم.”

آقای رئیس جمهور!

شما چگونه به ذهن تان خطور نکرد که از مریم بپرسید که چگونه اینطرح را درسطحی نازل تر ودرتشکیلات خود اجرا نمیکند؟!

جنایات رجوی علیه ایرانیان

البته من بشما حق میدهم در زمانی که دیدید این طرح در کنار گوشتان ودر تشکیلات رجوی اجرا شد ، با رعایت حق حاکمیت کشورها، اجرای آنرا برای ایران هم بخواهید واگر دوست داشتید ، خودتان هم پیاده کنید !

سپس :

” خانم مریم رجوی ضمن خوش آمد گویی به پرزیدنت متا گفت: مردم ایران هیچگاه مهمان‌نوازی آلبانی از رزمندگان آزادی ایران را فراموش نخواهند کرد و این امر در تاریخ روابط دو ملت ثبت شده و ماندگار می‌ماند. همچنین قاطعیت آلبانی در مقابل رژیم آخوندی و اخراج سفیر این رژیم بخاطر مشارکت در تروریسم، یک الگو برای دیگر کشورهای جهان است.”

اغلب مردم ایران با مسائل مجاهدین رجوی بیگانه اند و این مسئله تنها دغدغه ی ذهنی چند هزار خانواده هایی است که فرزندانشان درقلعه ی مانز گرفتارند وبرعکس اظهارات مریم ، نهایت ناخرسندی خود ازدولت آلبانی را بخاطرکمک به مریم در راستای  بندی کردن فرزندان خود را درهر محفل ونشستی بنمایش میگذارند و اخراج سفیر ایران وموارد مشابه را حاصل توصیه های جنگ طلبان آمریکائی ودادوستدهای کثیفی که بین مریم، عربستان ، اسرائیل وبعضی از مقامات کشور آلبانی ازیکسو و شخص مریم رجوی از سوی دیگر دانسته وآنرا با قاطعیت تمام محکوم میکنند!

رسانه های ترقی خواه ومردم مبارز آلبانی!

احزاب اپوزیسیون آلبانی وشخصیت های انسان دوست!

با انجام وظیفه ی وجدانی ،انسانی و شغلی خود، به این اعمال نوکر مآبانه ی دولت ورئیس جمهور خود که کمک های شایانی به تداوم سیستم برده داری مریم رجوی میکند، به هر طریق ممکن اعتراض نموده ودامن مردم آلبانی را ازاین لکه ی سیاه وبشدت ننگین پاک کنید!

More Americans will be killed for the cause of MEK Bolton

اجازه ندهید که بعضی از سران خودکامه ی آلبانی درهمکاری با مرتجعین، سلطه گران وعامل آنها مریم رجوی ، مانع دوستی وهمکاری متقابلا سودمند دوکشور ایران وآلبانی باشند!

بخاطر حفظ کرامت انسانی و رد سیستم منسوخ برده پروری واستبداد رجوی وبرای جلب قلوب ایرانی های مترقی ، دست بدست هم دهیم!

صابر  تبریزی

خلف وعده ی رئیس جمهور آلبانی محکوم است!

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فعلا-عزادار-فقدان-جان-بولتون-عزیزتان-ب/

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم سپتامبر 2019:… مردم هیچ پشتگرمی به باند رجوی که دل به دشمن بسته و صفوف این دشمنان روزبروز ضعیف تر شده ودرکنار آن از رجوی ها ناامید میشوند ، ندارند وبرای شما بهتراست که بعد از رفع ایام سوگواری مربوط به ازدست رفتن قدرت نزدیک ترین دوست تان بولتون، خاک دیگری برسر خود بریزید! چطور است که کار را ازصفر شروع کرده ومثلا با عدم جلوگیری از آزادی بیان درتشکیلات خود واعاده ی قسمتی ازحقوق تمام وکمال ازدست رفته ی آنها ودلجویی ازخانواده هایی که ستم بزرگ وغیر قابل جبرانی برآنها رواداشته اید ، کار خود را ازصفر شروع کنید؟! فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی 

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمیفرقه مجاهدین خلق در انتظار بولتون فرشته آزادی 

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی !

20شهریور 1398

رحمان کریمی بعنوان پیرترین مرید رجوی وسرمست از هیاهوهای برسر هیچ ، نوشته است :

” به رهبران قهرمان مریم و مسعود، سرداران پاکباز شجاع اشرفی و اشرف نشانان فداکار وفادار تبریک می گوییم.”

منظور این آقا سالگرد تحریف شده ی سازمان مجاهدین خلق است که 4دهه ایست دچار اضمحلال تدریجی وسپس استحاله ی کامل گردیده وبه باند رجوی تغییر شکل وماهیت داده است!

دراین میان وبا آوردن نام مریم قبل از مسعود ، آیا مسئله ی دم خروس – مردن یا ازحیز استفاده افتادن مسعود – مطرح نیست؟!

درهر صورت ، دیروزحادثه ای همه ی این مسائل را تحت الشعاع قرار داد و رحمان خان مجبور است که فعلا وبرای مدتی به سوک نشسته وآنگاه درفکر آلترناتیو دیگری باشد تا در مقابل عدم استقبال مردمی از باندرجوی، براو دخیل ببندد که بازهم خواهند دید که چاره ساز نیست!

جریان ازاین قرار است که نزدیکترین دوست رجوی ها – جان بولتون – بعنوان مشاور امنیت ترامپ برکنار شد ورئیس جمهور ترامپ در بیانیه ی خود گفت که دیگر احتیاج به خدمات جان بولتون ندارد!

جان بولتون زمانی که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بود ، با وقاحت تمام گفته بود که اقلا نصف ساختمان سازمان ملل متحد که ازنظر او سیستم وکارکنانش بطور صد درصدی دراختیار آمریکا نبودند ، بمباران باید گردد!!

او همواره بر بمباران ایران تاکید خاصی داشت و به پیشنهاد اوبود که برای ساعاتی پذیرفته شده بود که ایران بخاطر سرنگون کردن بهپاد جاسوسی آمریکا در اراضی آبی خود ، زیر بمباران قرار گیرد که در لحظات آخر ، ترامپ این ایده را بخاطر عواقب خطرناک وغیر قابل پیش بینی بودن نتایجش رد کرد!

جان بولتون نقش مهمی در حمله به عراق و نابودی این کشور داشت و میخواست درمورد ایران، کره شمالی، سوریه  و… هم اینگونه عمل شود!

جان بولتون شخصیتی است که به متحدان  اروپائی خود مطلوب نیست وآنها همواره نگران ماجراجویی های او وکشاندن آنها به جنگ های بی پایان بودند و …

جان بولتون ازنئوکان های قسی القلب جهان ویک آوانجلیست  ( مسیحی صهیونیست ) قهاری است ویار وفاداری برای بنیامین نتانیاهو که برای جلوگیری از بازداشت اش که بجرم فساد مالی قرار است محاکمه شود وازاین رو میخواهد آمریکا را هرچه زودتر وارد جنگ علیه ایران کرده تابه این زودی ها به زندان نرود، میباشد!

بلی!

رحمان کریمی ومریم ومسعود ضربه ای جبران ناپذیر خورده و مدت ها باید برای این حادثه عزاداری کنند ودر فکر مردم ایران نباشند!!!

رحمان کریمی مجددا مینویسد :

“ما امروزه دوباره شاهد وجه منازعه قرار گرفتن ایران شده ایم. کشاکشی حریصانه بر سر حفظ اقتدار اقتصادی و سیاسی استعمارگران. این بکِش بکِش با آمدن دولت آقای ترامپ شروع شده است. او چه می خواهد که موجب چنین جو و فضای سیاسی بین المللی شده است؟ پاسخ روشن است: مذاکره با رژیم برای تغییر رفتار و نه تغییر رژیم. اروپا، روسیه و چین نمی خواهند که ایران از دستشان در برود.”

بدون اینکه با راستی ودرستی این حرف ها کاری داشته باشم، بطور طبیعی میتوانم نتیجه بگیرم که باند رجوی که سرمایه گذاری زیادی روی ترامپ کرده بود، این سرمایه گذاری راکم وبیش ازدست رفته میداند و کم کم باور دارد که آلترناتیو اول ترامپ نبوده و اولویت او درکنار سایر مسائل ، احمد چلبی های تو دل بروتری هستند !

ازاین جهت است که اورا همکار چین ، روسیه واروپا معرفی میکند تا میزان خشم وکینه ی لابد انقلابی؟؟!! خود را بنمایش بگذارد!

فغان رحمان کریمی از همین مسئله است که برخاسته وحالا که بولتون ( امید اول مجاهدین) برکنار شده ، حال روز او بسی آشفته تر شده است.

تیم (ب) که توسط دکتر ظریف تعریف شده ، درحال فروپاشی است که سازمان مجاهدین رجوی  را بدجوری دچار بیچارگی وپریشان حالی خواهد کرد!

بازهم:

” از منظر خواست مجاهدان و مبارزان و آزادیخواهان ایران، در این میانه دعوا و بلوای متشخصانه قدرت ها ؛ این عزم و اراده خلق تحت ستم ایران است که می تواند تعیین کننده تغییر سرنوشت تباه و سیاه امروزین او شود. از کانون های شورشی در شهرهای ایران گرفته تا زنان و مردانی که دیگر تحمل تداوم شرایط را ندارند، هریک در حد توان و نگرش سیاسی خود به حرکت درآمده اند.”

اولا مجاهدانی که یکی ازآنها هم شما باشید ، کسی را بغیر خود ودراصل رجوی ، برسمیت نمیشناسند!

ثانیا اگر جریانی مبارزی وجود داشته باشد که فعلا چنین چیز دندان گیری وجود ندارد ، اینقدر احمق نیستند که بگذارند که شما هندوانه زیر بغل شان بدهید!

ثالثا امید شما فقط وفقط به سران جنگ طلب آمریکاست که یکی از شاخص ترین آنها که جان بولتون باشد، بلحاظ آرایش قوای جهانی وتضادهای موجود درهیئت حاکمه ی آمریکا ازدست رفت!

رابعا مردم وشما بطور متقابل هیچ اعتمادی بهم ندارید!

خامسا، کانون های شورشی تان ، حوض آبی از جریان اقیانوس ایران را نمیتوانند بحرکت درآورند و با سن وسال شما مناسب نیست که ازاین حرف های خیالی واحمقانه بزنید!!

مجددا :

“این وظیفه مردم ایران است که به پشتگرمی نیروی پیشتازش یعنی مقاومت ایران، نارضایتی خود را در شکوه و شکایت و اعتراضات پراکنده و صنفی محدود نکند. “

مردم هیچ پشتگرمی به باند رجوی که دل به دشمن بسته و صفوف این دشمنان روزبروز ضعیف تر شده ودرکنار آن از رجوی ها ناامید میشوند ، ندارند وبرای شما بهتراست که بعد از رفع ایام سوگواری مربوط به ازدست رفتن قدرت نزدیک ترین دوست تان بولتون، خاک دیگری برسر خود بریزید!

چطور است که کار را ازصفر شروع کرده ومثلا با عدم جلوگیری از آزادی بیان درتشکیلات خود واعاده ی قسمتی ازحقوق تمام وکمال ازدست رفته ی آنها ودلجویی ازخانواده هایی که ستم بزرگ وغیر قابل جبرانی برآنها رواداشته اید ، کار خود را ازصفر شروع کنید؟!

صابر  تبریزی

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی !

***

فرقه مجاهدین خلق در انتظار بولتون فرشته آزادی بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلق

Guardian_MEK_MKO_ALbania_Terrorism_Maryam_Rajavi_1Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

همچنین: