خواب پنبه دانه رجوی و لقمه بزرگتر از دهان ترامپ

خواب پنبه دانه رجوی و لقمه بزرگتر از دهان ترامپ

خواب پنبه دانه رجوی و لقمه بزرگتر از دهان ترامپعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهارم آوریل 2020:… اما بشنويد از خائنين به مملكت ايران يعنى فرقه تروريستى- داعشى رجوى كه چگونه هرزه گى و خودفروشى  را به اوج رسانده و از اين شانتاژهاى سياسى- تبليغاتى پمپئو ـ ترامپيسم، براى خود کلاه و دامن گشاد دوخته و فكر مي كنند در اين بحران كرونايى سر اسيران خود را با اين چرنديات شيره خواهند ماليد. بنابر اخبارى كه از درون پادگان اشرف ٣ در البانى رسيده است، مسئولين فرقه به دستور مريم رجوى، دست به تبلغات گسترده اى زده اند كه آمريكا عراق را قبضه كرده است و طرفداران بعث را به قدرت برميگرداند آنوقت است در آينده ما به شهر اصلى خودمان يعنى پادگان اشرف در عراق برخواهيم گشت و رژيم هم با بحران كرونا ضعيف شده و از بين خواهد رفت . خواب پنبه دانه رجوی و لقمه بزرگتر از دهان ترامپ

خواب پنبه دانه رجوی و لقمه بزرگتر از دهان ترامپاخراج مجاهدین خلق از عراق به آلبانی خواسته همه احزاب و نیروهای عراقی بوده و هست

خواب پنبه دانه رجوی و لقمه بزرگتر از دهان ترامپ

کشور عراق لقمه بزرگتر از دهان ترامپ و رجوی است

بحران ويروس كرونا در سراسر جهان يك معضل جهانى است كه گريبانگير بشريت شده است و قطعا بعد از اين بحران سياست جهانى تغيير خواهد كرد و قدرت نظامى، اقتصادى و سياسى كشورهاى قلدر و زورمند جاى خود را به ورشكستگى و بحران خواهد داد از جمله شاخص برجسته اين تغيير، قدرت سلطه گرى نظامى و سياسى و اقتصادى آمريكاست كه بيشترين تأثير منفى از بحران كرونا خواهد برد و منزوى و در نهايت مثل شوروى سابق از هم خواهد پاشید. شكل فروپاشى، يكى است اما محتواى فروپاشى شورى، دام فريب غرب و آمريكا براى میخاییل گورباچف بود ولى حال غرور و سرمستى جلاد كاخ سفيد يعنى دونالد ترامپ با مكانيزمى كه ويروس كرونا بر آمريكا تحميل مي كند، اين فروپاشى محقق خواهد شد.

دست و پا زدن سردمداران كاخ سفيد براى فرار به جلو و كم رنگ كردن زهر كرونا بر ايالات متحده كه زمينه فروپاشى اين ابرقدرت جهانى را روز به روز جلوتر مي برد و نيز پوشاندن سهل انگارى خود در اين بحران بعلت خصلت و خوى قلدرى و وحشيگرى و غرور بى حد و مرز كه جهان را در مقابل حاكمان كاخ سفيد قرار داده است، دست به تبليغات گسترده اى زده اند و آشكارا مردم و سرزمين و منابع اقتصادى كشور عراق را تهديد نظامى مي كنند.

اين تهديدات بايد توطئه و حيله سردمداران جنگ افروز كاخ سفيد براى برون رفت از زير فشار افكار عمومى جامعه خود و نيز جامعه جهانى براى سياست افتضاح ترامپ و دستيارانش براى مقابله با بحران كرونا ديد و آن را تحليل و تجزيه كرد.

همه مي دانيم كه عراق يك كشور مستقل و قوى با پشتوانه مردمى بر خلاف كشور ايالات متحده، نيروى مردمى آن وطن پرست بوده و تا پاى جان از كشورشان دفاع خواهند كرد همانگونه كه شر داعشى كه ائتلاف پوشالى آمريكا چشم اندازى براى بيرون كردن آن از خاك عراق نمي ديد اما مردم و بخصوص جوانان غيرتمند آن كشور بنا بر فتواى مراجع دينى خود بسيج شده و ظرف كمتر از يك سال بساط اين شياطين انسانما را از دامن كشورشان جمع كردند و روسياهى براى ائتلاف آمريكايى ماند كه در مسير نابودی داعش سنگ اندازى مي كرد.

حال هم بعد از تصويب مجلس کشور عراق براى ترك خاك عراق توسط نيروى نظامى آمريكايى، و حمايت ميليونى مردم از اين طرح مجلس و نيز فشارهاى زياد در داخل خاك عراق بر عليه نيروهاى نظامى و پايگاههاى آمريكايى، سردمداران كاخ سفيد، به شانتاژ بر عليه نيروهاى مردمى و نظامى اين كشور روى آورده اند تا شايد بتوانند سياست مداران و  مردم عراق را در بحران كرونايى دلسرد كرده و اهداف خودشان را در تعيين نخست وزير آن كشور كه مطلوب آمريكا باشد به پيش ببرند. اما بايد گفت زهى خيال باطل براى سردمداران كاخ سفيد كه بتوانند حاكم اين سرزمين شوند و بزودى بساطشان از عراق برچيده خواهد شد.

بهانه جدید مریم رجوی و استراتژی جدید سرنگونی

اما بشنويد از خائنين به مملكت ايران يعنى فرقه تروريستى- داعشى رجوى كه چگونه هرزه گى و خودفروشى  را به اوج رسانده و از اين شانتاژهاى سياسى- تبليغاتى پمپئو ـ ترامپيسم، براى خود کلاه و دامن گشاد دوخته و فكر مي كنند در اين بحران كرونايى سر اسيران خود را با اين چرنديات شيره خواهند ماليد. بنابر اخبارى كه از درون پادگان اشرف ٣ در البانى رسيده است، مسئولين فرقه به دستور مريم رجوى، دست به تبلغات گسترده اى زده اند كه آمريكا عراق را قبضه كرده است و طرفداران بعث را به قدرت برميگرداند آنوقت است در آينده ما به شهر اصلى خودمان يعنى پادگان اشرف در عراق برخواهيم گشت و رژيم هم با بحران كرونا ضعيف شده و از بين خواهد رفت و بين نفرات در تجمعات شان نكته اصلى است، اما اسيران در بند خوب از شيادى و حيله گرى و دروغ هاى رجوى آگاه هستند و برگشت به عراق و پادگان اشرف را به تمسخر مي گيرند. از طرف ديگر، ترس و دلهره در بين اسيران به شدت رو به فزونى است چرا كه ويروس كرونا به داخل پادگان اشرف ٣ در البانى سرايت كرده است و مي ترسند كه با اين بهانه رجوى ناراضيان خود را سربه نيست كرده يا با توجيه كرونا، به قتل برساند.

„پایان“

خواب پنبه دانه رجوی و لقمه بزرگتر از دهان ترامپ

لینک به منبع

***

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال
مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ويروس-رجوى-خطرناك-تر-از-ويروس-كرونا/

ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا

ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران استعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نهم مارس 2020:… خبرها از درون كمپ اشرف ٣ در آلبانى حكايت از آن دارد كه ترس و نگرانى و شورش اسيران، لايه هاى وسط و پائين تشكيلات به يك معضل براى مريم رجوى و فرماندهان رده بالاى او تبديل شده است، بطورى كه افراد خواهان اين هستند كه اخبارى از خانواده و بستگان خود در ايران كسب نمايند و مسئولين سازمان به دستور مريم رجوى پاسخ مثبتى به كسى نداده اند و زمينه ارتباط با خانواده و فاميل در ايران را براى آنها ميسر نميكنند، اين همان نقطه اى است كه مريم رجوى به شدت از آن ترس و دلهره و نگرانى داشته و دارد و براى دورى از اين معضل(عدم ارتباط افراد اسير با خانواده) چه خفقان و سركوبى كه در تشكيلات راه انداخته و براى جلوگيرى از ارتباط نفرات با خانواده شان، خانواده ها را كانون فساد و فاميل الدنگ ميناميد و به كسى اجازه ارتباط با خانواده خود نميداد، الان موقعيت خوبى براى افراد اسير در چنگ مريم رجوى بوجود آمده است و آنچه كه „نميبايد“ گريبانگير رجوى ها شده است و زمينه اعتراض فراهم آورده است از اينرو اكثر افراد در كمپ البانى معترض مسئولين خود هستند. ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران است 

ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران استشورش کرونایی در آلبانی – کمپ مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران است

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 08.03.2020

بحران کروناویروس که تا الان جان بسیاری از انسان‌ها را در یک ماهه اخیر در سراسر جهان گرفته است قلب و وجدانهای بشری را به درد مى آورد و هر کسی که یک ذره انسانیت در وجودش باشد هیچوقت این مسئله را نه سیاسی و نه دستآویزی براى اهداف خود ميكند.

كشورم ايران اينروزها سخت درگير اين ويروس است و تا الان شمار زيادى از هموطنانم قربانى آن شده اند و كادر بهداشت و درمان سخت در تلاش شبانه روزى هستند تا اين بلا را كنترل نمايند و الحق از وجود و جان خود مايه ميگذارند. به نوبه خود از چنين انسانهاى مسئوليت پذير و فداكارى سپاسگذارى ميكنم و دست مريزاد ميگويم. قطعا ملت شريف ايران، سرافراز از اين بلا بيرون خواهند آمد و روسياهى براى خودفروختگانى خواهد بود كه منافع شخصى شان در بحرانى شدن اين معضل و مرگهاى بيشتر است.

رسانه هاى مزدور كه با پول عربستان اداره ميشوند و مزدورانى كه با پول اين كشور در اين رسانه ها بر عليه مردم و كشور خود سم پاشى و هراس افكنى ميكنند هيچوقت ملت ايران آنها را نخواهد بخشيد به كاسه ليسى خود براى وهابيت عربستان كه تاريخاً ضد مردم ايران بوده ادامه دهند و تاريخ در باره اين خودفروختگان قضاوت خواهد كرد. اما نگاهى بيندازيم بر فرقه جهنمى و مزدور رجوى كه در اين بحران كرونايى كه بر ملت ايران رفته است چطور ميخواهد مزورانه و شيادانه از مصيبت و درگذشت و ناراحتى مردم سوء استفاده كند و در ايران، هراس افكنى نمايد و همبستگى و مسئوليت پذيرى كادر پزشكى و درمانى  بخصوص كادر پرستارى هميشه سخت كوش و فداكار و سرافراز را با آحاد مردم فهيم و فداكار ايران زير سؤال ببرد و جو يأس و نااميدى در بين مردم حكم فرما نمايد تا از اين طريق بهتر بتواند از آب گل آلود ماهى صيد كند و از اين طريق به أهداف شوم خود برسد. اما مثل خودفروشى و مزدورى و دسيسه و توطئه چينى گذشته ننگين خود جز روسياهى و رسواى هر چه بيشتر نزد مردم ايران دستاوردى براى مريم و مسعود رجوى نخواهد داشت و جز بر نفرت ملت ايران از اين جرثومه هاى ضد بشرى نخواهد افزود و دسيسه خودشان به خودشان برميگردد.

خبرها از درون كمپ اشرف ٣ در آلبانى حكايت از آن دارد كه ترس و نگرانى و شورش اسيران، لايه هاى وسط و پائين تشكيلات به يك معضل براى مريم رجوى و فرماندهان رده بالاى او تبديل شده است، بطورى كه افراد خواهان اين هستند كه اخبارى از خانواده و بستگان خود در ايران كسب نمايند و مسئولين سازمان به دستور مريم رجوى پاسخ مثبتى به كسى نداده اند و زمينه ارتباط با خانواده و فاميل در ايران را براى آنها ميسر نميكنند، اين همان نقطه اى است كه مريم رجوى به شدت از آن ترس و دلهره و نگرانى داشته و دارد و براى دورى از اين معضل(عدم ارتباط افراد اسير با خانواده) چه خفقان و سركوبى كه در تشكيلات راه انداخته و براى جلوگيرى از ارتباط نفرات با خانواده شان، خانواده ها را كانون فساد و فاميل الدنگ ميناميد و به كسى اجازه ارتباط با خانواده خود نميداد، الان موقعيت خوبى براى افراد اسير در چنگ مريم رجوى بوجود آمده است و آنچه كه „نميبايد“ گريبانگير رجوى ها شده است و زمينه اعتراض فراهم آورده است از اينرو اكثر افراد در كمپ البانى معترض مسئولين خود هستند. خبرهايى كه از كمپ البانى بيرون درز كرده است حكايت از دستپاچگى مسئولين و مريم رجوى از اين قضيه دارد. به همين دليل، مريم رجوى در بين أعضاء چند روزى است آفتابى نشده است و شايعاتى وجود دارد كه مريم رجوى مبتلا به ويروس كرونا شده است. خبر ديگر اينكه بعلت محدوديت و ترس از سفر كادرهاى تشكيلاتى خارج از البانى فضاى نااميد كننده اى در بين آنها بوجود آمده است و احتمال ريزش نيرو روند فزونى داشته باشد. يكى از دوستانى كه در مقر فرقه در يك كشور اروپايى است گفت همه مسئولين سازمان به شدت ترسيده اند و از اينكه البانى و تشكيلات را از دست بدهند بسيار نگران هستند. بايد در روزهاى پيش رو شاهد فرار و جدا شدن افراد از كمپ البانى و ديگر مقرات فرقه در كشورهاى اروپايى بخصوص کشور فرانسه باشيم.

خبر از پادگان اورسورآواز در فرانسه هم حكايت از دلهره و ترس و نگرانى دارد و روحيه افراد به شدت پائين آمده و احتمال فرار افراد وجود دارد.

„پایان“

ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران است

لینک به منبع

***

طرح خاورمیانه بزرگ و معامله قرن و سکوت مریم رجویسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین: