خواندن تناقضات جنسی مجاهدین خلق در آلبانی – غسل و توبه

Follow Share on Tumblrارسال – نجات یافتگان در آلبانی به نقل از بی بی سی، پانزدهم نوامبر 2019:… حسن حیرانی همچنین گفت که افراد در درون سازمان مجاهدین دفتر کوچکی دارند که باید لحظات عاشقانه و  تناقضات جنسی خود را روزانه در آن می نوشتند و هر شب در نشست هایی تحت عنوان ” دیگ … Continue reading خواندن تناقضات جنسی مجاهدین خلق در آلبانی – غسل و توبه