خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه

خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه

خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم می 2021:… نشستن دربرج عاج خودساخته میخواست خود را ارضاء کند وعقب ماندگی را نه درعالم واقعیت بلکه درعالم ذهنی و رویا وتصورجبران کند بخاطراین سلاح ومبارزه مسلحانه را پیش میکشید و دیوانه وارعاشق آن بود اگرواقعی بود نمی بایست ازمبارزه مسلحانه زمان شاه وسلاح زمان امریکا عقب میکشید و ندامت نامه نمینوشت و روی حرف خودش بقول خود عاشورا گونه می ایستاد از آنجایی که ایدئولوژی بقول ترکها یوخده و ادعا چوخده (ایدئولوژی نداردولی ادعا زیاد دارد) تن به همه چیزمیدهد وهریاوه ای رابرای بزرگ و بزک کردن خود میبافد منتهی قیمت آنراباید مردم ایران با راه اندازی جنگ داخلی بپردازند. اینهم معنی انقلابی ومردمی بودن ازدیدگاه آقا و خانم رجوی است و دلایل عشق رجوی به سلاح وجنگ مسلحانه. خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه 

تبعید مریم رجوی به آلبانی و شکایت شوهر مرحومشتبعید مریم رجوی به آلبانی و شکایت شوهر مرحومش

خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه 

چرا آقای رجوی عاشق جنگ مسلحانه بود

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

ببینیم درباره خمینی چی میگفت و مسایل را چگونه بررسی می کرد. خود را درکدام جایگاه می نشاند میگفت خمینی هیچ وقت انقلابی نبود چون مبارزه مسلحانه نکرد وفتوای جهاد نداد (یعنی مرزبین انقلابی وانقلاب و ضد انقلاب وغیرانقلابی مبارزه مسلحانه و سلاح است) درعراق نشست هیچ گونه فعالیت نکرد وقتی توده ها به خیایان ریختند پشت سرتوده ها درسال 57 اعلامیه و انقلاب را سارق و دزد بزرگ دزدید و رهبری را بدست گرفت که شایستگی را نداشت درمقابل ببینیم چه میگوید مجاهدین یعنی خودش مبارزه مسلحانه کرد سلاح را با هزاربدبختی ازعراق وارد ایران کردیم با سد دوران که امپریالیسم باشد جنگیدیم و توده ها را آگاه کردیم  و به خیابان ریختیم که منهم رهبربودم چون زندانی بودم و دستم بجایی بند نبود خمینی رهبری را هم ازدستم قاپید. سوال، مگرزندان دلیل است ؟ مگرماندلا از زندان بیست وهفت سال رهبری نمیکرد؟ مگرگاندی و نهرو اززندان رهبری وتوده ها را هدایت نمیکردند؟ چی شد وقتی بتو رسید خمینی برد؟ آیا بی عرضگی شما نبود که با داشتن حمایت مردمی وعملکرد انقلابی جنگ مسلحانه و درمسند رهبری جامعه، خمینی که هیچ نداشت ازعراق آمده ودزدید ؟ آیا نشانه زرنگی خمینی وهوشیاری او و پپگی شما نبود ؟

خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه

خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه

تناقض حرفها را خودش میگوید. میگفت خمینی شبکه ای از آخوندها را درطی سالیان بسیج و دربالای منابرخط و خطوطش را پیش میبرد. یعنی اینکه خمینی برخلاف گفته های قبل بیکارننشسته و در بطن و درون قضایا بوده است. چی شد نظرمیدادی که خمینی هیچ کاری نکرد و دربغداد وحوزه های نجف اطراق و دنبال زندگی خود بود ؟ آیا شبکه آخوندها درسراسرایران جدا جدا هرکدام بافکرخود عمل میکردند؟ آیا بدون رهبرشبکه کارش را پیش میبرد؟ اگررهبرداشتند کی بود غیرازخمینی؟ چرا آن همه جمعیت ازاو دفاع کردند؟ آدم ناشناخته چگونه یک شبه رهبرشد ؟  و…. همه این حرفها بیشترازحسادت و خود کم بینی نشات میگرفت که میخواست عقده های حقارت را با این حرفها جبران کند. شما که اینقدرعاشق سلاح و جنگ مسلحانه بودید و سلاح و مبارزه مسلحانه مرزبین انقلابی وغیرانقلابی بود چرا زمان صدام میگفتی ازعراق سلاح وارد کردیم وجنگیدیم؟ آنهم با انفجاربمب روزنامه های امریکایی و افسران امریکا وقتی صدام رفت وامریکا آمد همه را انکارکردی. آیا مرز بین انقلابی وضد انقلابی را مخدوش و درهم نریختی؟  مرزبندی را حفظ میکردی چرا نکردی؟ آیا اثبات نکردی که انقلابی نیستی ؟ آیا با منطقی که ارائه میدادی تحویل سلاح به امریکا و تعهد اینکه مبارزه مسلحانه تا قانونی نباشد بخوانید امریکا اوکی نکند و برای امریکا نباشد را کنارمیگذاری فاصله گرفتن ازانقلاب وانقلابی نبود؟

از مبارزه مسلحانه مجاهدین خلق تا اراجیف مریم رجوی

شما امروزه همان کارخمینی را انجام میدهید یعنی مبارزه ضد خشونت و مسالمت آمیز. خمینی هم درزمان شاه همین کاررا کرد پس چرا به او ایراد میگیری؟ ازنظربنده اتفاقا خمینی خیلی هوشیارانه استراتژی خود را چید. دست شاه را با نحوه مبارزه بست. کارش را پیش برد. پیروز شد و رهبری راهم بدست گرفت. عرضه داشتی تو هم میکردی. واقعیت اینه که دفاع رجوی ازسلاح و تخطئه خمینی ازدرستی حرف نشات نمی گرفت بلکه ازعقده های حقارت و خود کم بینی و بزرگ نشان دادن خود بین نیروها وساختن جایگاه نداشته و نشستن دربرج عاج خودساخته میخواست خود را ارضاء کند وعقب ماندگی را نه درعالم واقعیت بلکه درعالم ذهنی و رویا وتصورجبران کند. بخاطراین سلاح ومبارزه مسلحانه را پیش میکشید و دیوانه وارعاشق آن بود. اگرواقعی بود نمی بایست ازمبارزه مسلحانه زمان شاه وسلاح زمان امریکا عقب میکشید وندامت نامه نمینوشت وروی حرف خودش بقول خود عاشورا گونه می ایستاد. ازآنجایی که ایدئولوژی بقول ترکها “یوخده” وادعا “چوخده” (ایدئولوژی ندارد ولی ادعا زیاد دارد) تن به همه چیزمیدهد وهریاوه ای را برای بزرگ و بزک کردن خود میبافد منتهی قیمت آنراباید مردم ایران با راه اندازی جنگ داخلی بپردازند. اینهم معنی انقلابی و مردمی بودن ازدیدگاه آقا و خانم رجوی است و دلایل عشق رجوی به سلاح و جنگ مسلحانه.   

لینک به منبع

خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه

***

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟

***
Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult in Iraq No more
اتمام قائله مجاهدین خلق، فرقه رجوی در عراق
The End of the Path – Teaser 1
پایان یک راه – تیزر اول

Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult in Iraq No more
اتمام قائله مجاهدین خلق، فرقه رجوی در عراق
The End of the Path – Teaser ۲
پایان یک راه – تیزر دوم 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/چرا-سیستم-رجوی-امسال-از-پنج-مهر-هیچ-نگفت/

چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهر هیچ نگفت

چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهر هیچ نگفتعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم نوامبر 2020:… چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهرهیچ نگفت. روز پنج مهراز نظر رجوی خیلی مهم بود که حرفهای زیادی دراین رابطه هرساله بیان میکردند که دراین نوشتاربه آنها نمی پردازم. شاید در آینده به سی خرداد و پنج مهرجداگونه بپردازم… رجوی فکرمیکرد اگرنیروهای مسلح خود را به خیابون بیاورد و مجلس و رادیو تلویزیون و پادگانها را بگیرد و خونه خمینی را محاصره کند به آرزوی خود که رهبری جامعه و قدرت سیاسی بود میرسد. الگو برداری و تفکرات بسیارکودکانه از روسیه دوران الکساندر نرسکی وحرکتهایی که لنین کرد. این عمل بسیار اشتباه و خطای بزرگ سیاسی واستراتژیک بود که ضربات غیرقابل جبران به کشور و ملت ایران وارد کرد که هنوز ادامه دارد. چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهر هیچ نگفت 

روح صدام و رجوی ، زلزله های آبان روح صدام و رجوی ، زلزله های آبان

چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهر هیچ نگفت

روز پنج مهرازنظررجوی خیلی مهم بود که حرفهای زیادی دراین رابطه هرساله بیان میکردند که دراین نوشتاربه انها نمی پردازم شاید دراینده به سی خرداد وپنج مهرجداگونه بپردازم

بعد ازکش وقوسهای فازسیاسی وارد سی خرداد شدیم که خود الگوبرداری ازانقلاب 17 اکتبرروسیه بود رجوی تمام حرکتهای های سیاسی ونظامی وخطی واستراتژیک خود را با الگوبرداری ازلنین پیش میبرد یکی ازانها سی خرداد است رجوی فکرمیکرد اگرنیروهای مسلح خود را بخیابون بیاورد ومجلس ورادیو تلویزیون وپادگانها را بگیرد وخونه خمینی را محاصره کند به ارزوی خود که رهبری جامعه وقدرت سیاسی بود میرسد الگو برداری وتفکرات بسیارکودکانه ازروسیه دوران الکساندرنرسکی وحرکتهایی که لنین کرد این عمل بسیاراشتباه وخطای بزرگ سیاسی واستراتژیک بود که ضربات غیرقابل جبران به کشوروملت ایران وارد کرد که هنوز ادامه دارد زیرا که روسیه وشرایط ان وبازی گران با مسایل ایران متفاوت وقابل الگو برداری نبود که جداگونه به ان خواهم پرداخت

رجوی فکرمیکرد میتواند با این الگو برداری خمینی را سرنگون کند  خمینی ای که شاه با تمام حمایتهای بن المللی راسرنگون کرد همان شاهی که یک پاسبان دست چندم اویقه رجوی را گرفته وبه زندان انداخته بود دراینجا میشود جایگاه رجوی وخمینی را فهم کرد که اختلاف تا کجاست ، سوالی که پیش میاید وبوده وهست ایا خمینی با جایگاه وحمایت مردمی که داشت انهم وسط جنگ خارجی دربرابررجوی تسلیم میشد ؟ ایاکسی بود که با یک تظاهرات عقب بکشد ؟ ایا کسی بود که قدرت را دودستی تحویل رجوی بدهد ؟ جوابها تماما منفی ست با این وضعیت سی خرداد بوجود امد وضربه سنگینی خورد وبه بمب گذاری وتروردرخیابونها کشید انهم ضربه سنگین خورده وتشکیلات تقریبا ازهم پاشید رجوی برای ردگم کردن وانحراف اذهان نیروها ومردم وبین الملل دست به حرکت اشتباه دیگری زد ، راه اندازی پنج مهر، بقول خودش شعارمرگ برخمینی را نهادینه کرد ؛ دراین حرکت ضربه دیگری خورد وکلا تشکیلات ازهم پاشید وهسته های پراکنده وبدون ارتباط گسترده روی دستش باقی موند ولی درطی چهل سال گذشته مراسمها گرفت ، حرفهایی درمزیت انروز زد،هرساله روضه خوانی ومرثیه سرایی هایی  راه انداخت ، امسال برخلاف عملکرد هرساله ودورازانتظاریک کلمه درسایتها ورسانه های خود وهواداران وسایبرهای دروغین چیزی دراینباره نگفت واشاره ای نکرد سوالی که پیش میاید چرا وچی شده ؟

یک : این حرکت مسلحانه وکشت وکشتاراست رجوی که مدعی دمکراسی خواهی ست وبه امریکا تعهد کتبی داده ازترس ویا عوامفریبی امسال سکوت کرده است

دو: وضعیت درداخل تشکیلات خیلی درام وداغون ونارضایتی بسیاربالا وسوالات بیشمار که چی شد چرا شکست خوردیم وپنج مهرچه دست اوردی داشت واین همه تبلیغات سالیان نتیجه چی شد هیچ جوابی ندارد درنتیجه تصمیم گرفته انرا راکت وازبیخ وبن روضه ومرثیه خوانی را امسال تعطیل کند

سه: فهمیده صحبت از پنج مهر سوالات زیادی بوجود میاورد ودافعه برانگیز است ، مردم نمی پذیرند وعاملی برای برملا شدن شکست ها ورسوایی ست که هیچ جوابی نداردبدهد ، امروز البانی ، دیروز عراق نیست دردسترس ودردید رسانه ها ودنیای سایبراست

چهار: یکی از دلایل استحاله است با مسیح علینژاد رابطه برقرارکرده ومیخواهد زمینه سازی رابطه با رضا پهلوی را اماده کند درنتیجه ازپنج مهرعقب میکشد

هرکدام ازموارد فوق یا موارد دیگری که برای ان بشماریم درست باشد یا نباشد یک چیز خیلی واضح وروشن است رجوی امسال نتوانست ازانروز صحبت ودراین رابطه به میان توده ها عقب نشینی وازیک موضوع مهم وخیلی خاص دردم ودستگاهش عبور وسکوت را ترجیح داد که بیانگرشکست وعقب نشینی دیگرازعملکردهای گذشته است

لینک به منبع

چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهر هیچ نگفت

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سی-خرداد-آغاز-شکست-یک-توهم/

سی خرداد آغاز شکست یک توهم

سی خرداد آغاز شکست یک توهمعلی جهانی، وبلاگ آیینه، پانزدهم ژوئن 2020:… روند استحاله سازمان مجاهدین به یک فرقه تروریستی و تغییر ماهیت سازمان مجاهدین خلق ایران را به سازمان مسعود و مریم از فردای آغاز شکست آن توهم سی خرداد سال شصت شروع شد. رجوی ابتدا به فرانسه رفت و سعی کرد ادای یک رهبر تبعیدی را در بیاورد و وعده سرنگونی شش ماهه داد ولی خبری نشد و بعد هم که روند رفتن به عراق را که از سال شصت و یک شروع شده بود با رفتن خودش در سال شصت و پنج تکمیل کرد و در اوج جنگ ایران و عراق نوکری تمام عیار صدام حسین دیکتاتور سابق عراق پذیرفته و با حمایت همه جانبه صدام حسین  علیه مردم ایران وارد جنگ شد و به سرباز کشی پرداخت . سی خرداد آغاز شکست یک توهم 

سی خرداد آغاز شکست یک توهمورود سازمان مجاهدین خلق به ‘فاز نظامی’ و پیامدهای آن

سی خرداد آغاز شکست یک توهم

علی جهانی

آقای علی جهانی آلمان

رجوی که با خیانت به بنیان گزاران که منجر به اعدام شان توسط ساواک شاه شد خودش را از اعدام شدن نجات داد و  رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران را تصاحب کرد و بعد از اینکه به همت مردم و قیام ضد سلطنتی شان به همراه سایر زندانیان آزاد شد بخاطر ویژگی منحصر به فرد خودش یعنی قدرت طلبی مفرطی که داشت دچار توهمی شدید شده و  خیز برداشته بود که رهبری انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را هم مصادره کند. لذا با بها ندادن به  تمایل  اکثریت بزرگ مردم به روحانیت بعد از اینکه کاندیداتوری رجوی برای بخاطر شرکت نکردن در رفراندوم قانون اساسی آقای بنی صدر رئیس جمهور شدند و همچنین بعد از اینکه  مجلس شورای آنزمان تصمیم به غزل بنی صدر رئیس جمهور وقت گرفت رجوی با راه اندازی یک تظاهرات عظیم در تهران در اواخر  خرداد سال شصت  قصد  قدرت نمایی و منصرف کردن مجلس از تصمیم خودش مبنی بر عزل بنی صدر و نهایتا رجوی فکر می کرد سریع و آسان   رهبری انقلاب ضد سلطنتی مردم و قدرت را تصاحب خواهد نمود و لی بعد از شکست این قدرت نمایی خیابانی رجوی  در سی خرداد شصت اعلام مبارزه مسلحانه کرد و آغاز شکست یک توهم و یک تئوری اشتباه و تحلیل نادرست از شرایط جامعه و اهمیت ندادن به  خواست اکثریت مردم ایران بود. رجوی برای بدست آوردن همه چیز سه دهه تلاش نا فرجام کرده و شکست خورد و بعد از سقوط صدام حسین دیکتاتور سابق عراق اکنون حدود هفده سال هست که بدون هیچ چیز مفقود الاثر می باشد و بعضی ها مثل ترکی فیصل معتقدند که مرحوم شده است.

همچنین روند استحاله سازمان مجاهدین به یک فرقه تروریستی و تغییر ماهیت سازمان مجاهدین خلق ایران را به سازمان مسعود و مریم از فردای آغاز شکست آن توهم سی خرداد سال شصت شروع شد. رجوی ابتدا به فرانسه رفت و سعی کرد ادای یک رهبر تبعیدی را در بیاورد و وعده سرنگونی شش ماهه داد ولی خبری نشد و بعد هم که روند رفتن به عراق را که از سال شصت و یک شروع شده بود با رفتن خودش در سال شصت و پنج تکمیل کرد و در اوج جنگ ایران و عراق نوکری تمام عیار صدام حسین دیکتاتور سابق عراق پذیرفته و با حمایت همه جانبه صدام حسین  علیه مردم ایران وارد جنگ شد و به سرباز کشی پرداخت . رجوی که با حمایت همه جانبه صدام حسین ارتش به اصطلاح آزادی بخش را تاسیس کرد تا تحت عنوان عملیات سرنگونی علیه مردم ایران دست به اقدامات تروریستی بزند.  ارتش آزادی که اعضایش هیچ آزادی نداشتند و رجوی خطاب به فرماندهان می گفت همواره با سه تا ” ت ” یعنی تیغ و تبر  تپانچه بالای سر نیروهای سازمان باشند تا به محض اعتراض به عملکرد سازمان توسط آنها شدیدا سرکوب شان کنند و در همین رابطه ما شاهد راه اندازی زندان های معترضین در سال هفتاد و سه بودیم که سازمان به دستور شخص رجوی در محل اسکان قرارگاه اشرف که قبل از طلاق های اجباری محل سکونت نیروهای متاهل سازمان بود ؛ بودیم . بله دوستان رجوی که پشتش به اربابش یعنی صدام حسین گرم بود با بستن یک کلت و بدست گرفتن یک شمشیر که می گفت شمشیر ذوالفقار امام علی (ع) هست قدرت نمایی می کرد و آنچنان   دچار توهمی بلاهت بار شده بود که خودش را معصوم می دانست و خطاب به نیروهای سازمان می گفت در روز قیامت اگر بگوئید از جماعت رجوی هستید بخشیده شده و به سلامت رد می شوید . ولی الان ملاحظه می فرمائید که بعد از سقوط صدام حسین این پدرخوانده تروریستی رجوی خودش مفقود الاثر شده و نیروهای سازمان خلع سلاح شده و قلعه استراتژیکی اشرف را از دست دادند و با تو سری از عراق اخراج شده و به کمپی در کشور آلبانی منتقل شدند و نیروهای سازمان هم که عمدتا مسن و بیمار هستند و ما هر روز شاهد مرگ و میر در زندانی تحت عنوان اشرف سه هستیم و همچنین علی رغم اینکه مریم عضدانلو سرکرده فعلی این سازمان فرقه گرا و تروریستی وعده سرنگونی را به نیروهایش با کانون های به اصطلاح شورشی که توهم و دروغی بیش نیست می دهد ما شاهد ریزش روز افزون نیرویی در سازمان هستیم که این مسئله تبدیل به  یک مشکل اساسی برای سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی شده و این سازمان  و تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است.

لینک به منبع

سی خرداد آغاز شکست یک توهم

***

مجاهدین خلق سی خرداد و شکست مبارزه مسلحانهنقش مجاهدین در سی خرداد سال ۱۳۶۰ و درسهایی که آموخته نشد

همچنین: