خود فروخته کیست؟ (+ شتاب روند جدایی در مجاهدین خلق و ابعاد توطئه های رجوی در آلبانی)ا

خود فروخته کیست؟ (+ شتاب روند جدایی در مجاهدین خلق و ابعاد توطئه های رجوی در آلبانی)ا

 MEK_Maryam_Rajavi_Human_Rights_Albania_Deffectorsانجمن نجات، مرکز خوزستان، پانزدهم نوامبر 2017:… لازم می دانم که برای انتشار این دوسند از سرکردگان فرقه تشکرکنم که با زبان اشهد خود، خودشان را افشا کردند. آنها بصورت علنی به ما وافکارعموی گفتند تلاش برای برقراری رابطه با خانواده وآن هم برای عرض تسلیت واظهارهمدردی خیانت محسوب می گردد حتی برقراری این تماس باهماهنگی خود فرقه باشد. ولی واقعیت این است که سران فرقه … 

آقایان بهمن اعظمی و سعدالله سیفی به همراه آقای عادل اعظمی Bahman Azami, Adel Azami and Saadallah Seyfi survivors of Mojahedin Khalq Organisation (MEK, Rajavi cult)

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania

https://youtu.be/yt-rXbs8014

خود فروخته کیست؟ خود فروختگی چیست؟

توسط انجمن نجات مرکز خوزستان آخرین بروزرسانی 22 آبان 1396
لینک به منبع

در ساعت ۱۸/۵۳ دوشنبه ۶ نوامبر ۲۰۱۷ تلویزیون آلبانی ( تی ای ام آ ) مصاحبه ای با آقایان بهمن اعظمی و سعدالله سیفی که بعد از سالیان اسارت درفرقه مجاهدین خلق به دنیای آزاد برگشته اند به زبان انگلیسی و زیرنویس فارسی انجام داد. درجریان این مصاحبه اعضای نجات یافته گوشه ای از مناسبات فرقه ای ودادگاههای تفتیش عقاید این فرقه را افشا کردند واشاره کردند آنها حتی مجبور بودند که افکار و رویاهای خود را به رهبران گزارش کنند. رهبران این فرقه درپاسخ به این مصاحبه افشا گرایانه که مورد استقبال افکارعمومی مردم آلبانی قرار گرفت مجاهدین همانند گذشته با سند سازی و تکرار اراجیف این اقدام شجاعانه اعضای جدا شده را خود فروختگی و سقوط شتابان به دامان رژیم آخوندی تلقی نمود. درهمین رابطه سرکردگان این فرقه اقدام به جعل وانتشاراسنادی مبنی برعلت به اصطلاح اخراج این نجات یافتگان نمودند. این اسناد بقدری مضحک وبطرز ناشیانه ای سرهم بندی شده که هرمرغ پخته ای را به خنده می اندازد. درسند شماره یک که با عنوان هشدار امنیتی در برابر توطئه وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در سایت ایران افشاگر انتشارداده چنین آمده است : درپی اقدام خائنانه بهمن اعظمی که با سناریو مردن مادر درتایوان درارتباط با خواهرش درایران تحت اشراف اطلاعات آخوندها صورت گرفته به سعدالله سیفی بخاطرخویشاوندی وعادل اعظمی مزدور اتمام حجت میشود درصورت هرگونه ارتباط با مزدوران و زیرپا گذاشتن سوگند مجاهدت وهرگونه شکاف درتعهد مبارزه درخواست عضویت نامبرده مردود است…

مصاحبه جداشدگان مجاهدین خلق در آلبانی

اگرهمین سند جعلی وخود ساخته را ملاک قرار دهیم سرکردگان ضد انسانی رجوی با زبان اشهد خودشان اعتراف می کردند که آقای بهمن اعظمی که بخاطرفوت مادر با خانواده اش تماس گرفته و با آنها اظهارهمدردی نموده یک عمل خائنانه را مرتکب شده است. درقاموس رجوی مشارکت درغم از دست دادن مادر جرم ومزدوری محسوب می گردد. دربخش دیگری از همین سند ننگین مدعی شده اند که اصرار بهمن اعظمی مبنی برماندن درتشکیلات بخشی از یک سناریو جهت توطئه وکسب اطلاعات وهمکاری با دشمن بوده است ؟!!

از سرکردگان احمق فرقه رجوی و جعل کنندگان این سند باید پرسید نفراتی که درمناسبات شما درمقرهای مفید واشرف که از هیچ گونه وسایل ارتباط جمعی واز جمله موبایل ودیدارحضوری برخواردار نیستند وبه هنگام خروج از مقرهای فرقه چند مزدور امنیتی آنها را اسکورت می کنند چگونه قادر به جمع آوری اطلاعات وانتقال آن به دشمن هستند؟ شما که اعضای معترض خواهان جدایی را یکماه درقرنطینه فرقه دراسارت می گیرید وبا هزاران تهدید آنها را مجبور به ماندن می کنید چگونه حکم اخراج صادر می کنید؟ درسند شماره دو که به حکم سعدالله سیفی اشاره میکند تاکید شده که آقای سیفی بدلیل ارتباطات مخفیانه با مزدوران درداخل ایران اخراج شده است. براستی کیست که نداند که اعضا سالیان از هرگونه تماس با داخل ایران محروم می باشند درثانی این چه مناسبات پاک و با انضباط آهنینی است که اعضا دربیخ گوش مریم ومژگان با مزدوران درداخل ایران ارتباط دارند وآنها بعد از سالیان تازه متوجه شده اند؟ سرکردگان فرقه با ناشی گری هرچه تمام تر برای تکمیل سناریو خود ساخته مدعی شده اند که آقای عادل اعظمی وخانم آن سینگلتون هم از خارج به آلبانی آمده اند تا این دو را تحویل گرفته وجهت ماموریت درآلبانی توجیه شان کنند. لازم می دانم که برای انتشار این دوسند از سرکردگان فرقه تشکرکنم که با زبان اشهد خود، خودشان را افشا کردند. آنها بصورت علنی به ما وافکارعموی گفتند تلاش برای برقراری رابطه با خانواده وآن هم برای عرض تسلیت واظهارهمدردی خیانت محسوب می گردد حتی برقراری این تماس باهماهنگی خود فرقه باشد. ولی واقعیت این است که سران فرقه ومشخصا شخص مریم از حضور اعضای جدا شده درتلویزیون آلبانی بشدت وحشت کرده اند .آنها از ادامه این روال هراسان هستند .ادامه حضورجداشدگان درتلویزیون و رسانه های آلبانی می تواند ماهیت ضد انسانی آنها را هرچه بیشتر افشا نماید. اما درآخر برای اینکه درمحتوا مشخص شود خود فروخته کیست وخود فروختگی چیست از مریم رجوی می پرسیم ؟

1. آیا تماس با خانواده برای عرض تسلیت خود فروختگی است یا انجام عملیات مشترک با ارتش صدام دستگیری وکشتن سربازان مدافع وطن؟

2. آیا تلاش برای برقراری ارتباط و خانواده خود فروختگی است یا دادن گرای شهرهای جنوبی وکشتار صدها زن و مرد و کودک بی پناه؟

3. آیا تلاش برای تماس با خواهر درایران واطلاع از وضعیت روحی و روانی او بعد از فوت مادر خود فروختگی است یا دادن اطلاعات فعالیت های صلح آمیز هسته ای به امریکا وهمکاری اطلاعاتی با سازمان موصاد اسرائیل برای ترور دانشمندان هسته ای؟ و بالاخره آیا درخواست حق انتخاب مسیرزندگی وتلاش برای آینده بهتر دردنیای آزاد خود فروختگی است یا همکاری اطلاعاتی با شیوخ سعودی وجناح های جنگ طلب امریکایی وتشویق وترغیب آنها به طرح تحریم وتهاجم نظامی به میهن و کشتاراحتمالی هزاران کودک و پیر و جوان و فشارهای اقتصادی به مردم ایران…؟

ولینعمتان مزدور مریم رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی

روزگار غریبی است نازنین کسانی به اعضای قربانی خود صرفا بجرم درخواست ارتباط با خانواده هایشان بعد از سالیان اتهام خود فروختگی می زنند که خودشان جز نان خود فروشی نخورده اند. روزی با صدام ، روز بعد با ارتش امریکا ، چند صباح با جناح جنگ طلب امریکا و اکنون با شیوخ سعودی . براستی خود فروش تراز مریم وسران فرقه مجاهدین سراغ دارید.

ص اهوازی

زوال فرقه رجوی با جدایی روز افزون اعضا روند شتابانی گرفته است

توسط انجمن نجات مرکز خوزستان در 24 آبان 1396
لینک به منبع

روزی که من ایران را به قصد پیوستن به فرقه رجوی ترک کردم فارغ ازمسائل شخصی به این دلیل بود که فریب شعارهای فریبکارانه این فرقه درمورد آزادی ، برابری و…را خوردم ومن درنهایت برای پیوستن به فرقه هرریسکی را پذیرفته و وارد خاک کشورعراق شدم . نیروهای عراقی مرا دستگیر و به زندان ابوغریب بردند حدود دوسال تمامی سختی های زندان را به هدف رسیدن به فرقه تحمل کردم تا اینکه روزی مهدی ابریشمچی به همراه افسر استخبارات بنام ابوسیف به زندان آمده ومن وچند نفر دیگر را به کمپ اشرف بردند. با ورود به کمپ فرقه احساس کردم به سرزمین موعود خودم رسیدم .اما با گذر زمان کم کم با برنامه هایی که سازمان درمناسبات داشت احساس کردم مسیر اشتباهی آمدم اوایل فکر می کردم من اشتباه فکر می کنم .اما واقعیت چیز دیگری بود هربارکه شرایط منطقه ای ، سیاسی برای فرقه بیشتر ودربن بست واعضا آگاهی بیشتری نسبت به ماهیت فرقه پیدا می کردند که متعاقب آن رجوی برای منحرف کردن اذهان اعضا به بهانه های مختلف فشارروحی وروانی را برآنها بیشتر می کرد هرروزتبصره ی جدید به بندهای جریان انقلاب ایدئولوژیکی درون فرقه اضافه می کرد ،نشست های وحشتناک موسوم به عملیات جاری را با موضوعات جدید تشدید کرد راه خروج ازفرقه را مسدود وبا کسانی که قصد جدایی داشتند با خشونت بیشتری برخورد می شد و واقعا جدایی ازفرقه کارساده ای نبود برخی ها مثل من دل به دریا زده وبا پذیرش ریسک درسال 80 زمانی که هنوز صدام برمسند قدرت عراق بود ازفرقه اعلام جدایی کردیم وسران فرقه به دستور رجوی من وتعداد دیگری را به زندان ابوغریب فرستاد تا بعد ازشکنجه های روحی خودش به ما زیر فشارهای زندان ابوغریب خورد شویم البته ازسال 72 به بعد رجوی اعضای معترض را به این زندان فرستاده بود که برای بیان شرح درد و رنج هایی که آنها وما کشیدیم می شود کتابی هزارصفحه ایی نوشت.خوشبختانه 2 سال بعد اما ارباب رجوی سقوط کرد وخیلی ازاعضا توانستند ازاین فرصت استفاده وازفرقه جدا شوند .

فرقه بعد ازسقوط صدام به زیرقبای ارباب جدید رفت و هر رذالتی را پذیرفت تا شاید نیروهایش را حفظ وبه حیات خائنانه اش ادامه دهد اما سرانجام با خفت وخواری ازعراق به کشورآلبانی اخراج شد .حال سران فرقه درغیبت ابدی رهبراصلی خود به هر خس وخاشاکی دست می زنند تا شاید چند صباحی به حیات خود اضافه کنند اما با آگاه شدن اعضا و جدایی روزافزون آنها ازفرقه جهل وجنایت رجوی چیزی جز روند شتابان این فرقه به سمت زوال کامل نشان نمی دهد اما مایه تاسف که جوانانی زندگی و عمرخود را بیهوده هدر دادند و چه مادران و پدرانی که متاسفانه نتوانستند یکبار دیگر عزیزان خود را ببینند واین ننگی است که تا به ابد برپیشانی نامبارک رجوی و فرقه اش ثبت شد .

علی سرخیان

ابعاد توطئه های کثیف فرقه رجوی علیه اعضای معترض در آلبانی

توسط انجمن نجات مرکز خوزستان در 24 آبان 1396
لینک به منبع

فرقه تروریستی رجوی با وعده های موهوم اعضای خود را به عراق کشاند البته با هدف رسیدن رجوی به گندم ری . رجوی برای اینکه اعضا نسبت به نیت اصلی خودش ازآمدن به عراق ومزدوری برای ارتش صدام پی نبرند آنها را با ترفندهای مختلف ازاخبار دنیای بیرون قطع کرد و گوش دادن به رادیو را ممنوع کرده بود ، تلویزیونی به غیراز سیمای فرقه برای آنها پخش نمی شد ومهمتراینکه ارتباط با خانواده ازطریق تلفن ویا نامه نگاری مرزسرخ بود ودرصورت درخواست بشدت برخورد می شد افرادی که قصد جدایی می کردند به خیانت متهم ومراحل فشار برای ممانعت ازجدایی آنها اجرا می شد واگر به هردلیل فرد نهایتا بعد ازگذراندن زندان وفشارها موفق به رهایی ازفرقه می شد سران فرقه ازقبل طرح های مختلفی را درنظر می گرفتند تا اگرفرد مورد نظر دربیرون قصد افشای ماهیت فرقه را داشت چگونه برخورد کنند مثلا ازقبل اتهاماتی را به فرد مورد نظر نسبت می دادند و او را مجبور می کردند تا اتهامات نسبت داده شده به وی را با دست خط خودش بنویسد تا بعدا بتوانند علیه وی بهره برداری کنند. حال اعضای نگون بخت اکثرا ازترس تمامی اتهامات وفشارهای فرقه برآنها وبی خبری ازدنیای بیرون مجبور بودند درفرقه بمانند .اما پذیرش خفت بار خروج ازعراق وساکن شدن درکشورآلبانی ازسوی سران فرقه باعث شد تا آن دسته ازاعضا که تا این زمان درفرقه مانده اند روزبه روز به واقعیت فریبکار فرقه رجوی پی برده وتصمیم به جدایی خود ازفرقه بگیرند که این اصلا خوشایند سران فرقه نیست به همین دلیل سران فرقه ابعاد توطئه های خود را علیه اعضا بخصوص آنهایی که قصد جدایی ازفرقه به منظور جلوگیری ویا به سکوت کشاندن اعضای جداشده افزایش دادند ازجمله بنا به قراراطلاع سران فرقه درمناسبات ازاعضا تعهد کتبی برای حضور درفرقه می گیرند وازطرف دیگرازآنجائیکه پرداخت مستمری ماهانه اعضای جداشده متاسفانه برعهده فرقه است هرماه که این افراد برای گرفتن پول خود به دفتر فرقه مراجعه می کنند قبل ازگرفتن پول ساعت ها آنها سین جین و فرم پوششی و مسخره ای تحت عنوان ” ابلاغیه هشدارامنیتی درمقابل توطئه وزارت اطلاعات ایران ” به آنها ابلاغ می شود وآنها را بازخواست می کنند که آیا با خانواده های خود ارتباط گرفتند یا نه ؟ ویا آنها را مجبورمی کنند تا درمقابل دریافت مستمری ماهانه خود برای فرقه جاسوسی وافرادی که قصد ارتباط با خانواده های خود، با دیگر اعضا ویا قصد ارتباط با رسانه ها به منظور افشای ماهیت فرقه دارند را به سران فرقه معرفی کنند !

واقعا زهی بی شرمی و وقاحت سرکردگان فرقه تروریستی و جنایتکار رجوی که بدلیل ترس از افشای چهره فریبکار فرقه خود به چنین اقدامات ضدانسانی متوسل می شوند باید بدانند که به یمن تلاش های افشاگرایانه خانواده ها پروسه جدایی اعضای تحت اسارت روند شتابانی به خود گرفته وسرکردگان این فرقه هرگز قادرنخواهند بود جلوی پروسه فروپاشی خود رابگیرند آلبانی آخر خط فرقه رجوی است واین حکم تاریخ است .

حمید دهدار

(پایان)

*** 

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsGrooming Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) in Tirana part of bigger agenda for Albania

Al Jazeera tregon historine e terrorit te muxhahedineve iranianeNe dokumentarin me poshte al Jazeera tregon historine e terrorit te muxhahedineve iraniane. Menyrat e manipulimit dhe rekrutimit qe ata i kane bere qytetareve iraniane, masakrat kunder kurdeve dhe abuzimin me anetaret e tyre. Kjo eshte organizata qe Shqiperia strehon qe prej vitit 2013. Emisioni Kulti i Kameleonit eshte prodhuar ne vitin 2007.

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 1)

https://youtu.be/WYEGkiTvyJc

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 2)

https://youtu.be/9tWjpDHPktE

مسعود خدابنده تیرانا آلبانی فرقه رجوی مجاهدین خلقMassoud Khodabandeh i pergjigjet shpifjeve te MEK-ut ne Gazeta TemA
Massoud Khodabandeh responds to MEK (Rajavi cult)’s defamations in the Gazeta TemA newspaper

Massoud Khodabandeh: The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy:
Methods of Information Manufacture

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30460

دیدار خانواده های خوزستانی اعضای اسیر در فرقه رجوی با آقای ابراهیم خدابنده 

Ebrahim_Khodabandeh_Khozestan_against_MEK_Rajavi_Cultانجمن نجات، مرکز خوزستان، پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۷:… روز پنجشنبه مورخه ۲۲ تیرماه تعدادی از خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی از شهرهای اندیمشک، مسجدسلیمان، شوشتر، آبادان ، شوش و اهواز در دفترانجمن نجات شعبه خوزستان با آقای ابراهیم خدابنده محقق، پژوهشگر و مدیرعامل کل انجمن نجات دیدار کردند.دراین دیدار ابتدامسئول انجمن نجات شعبه خوزستان … 

کالکان اینترپل انجمن نجات علیه تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجویزمان استرداد سران و آزادی گروگانهای رجوی فرا رسیده است

انجمن نجات مرکز خوزستان خانواده های گروگانهای رجوی در آلبانیمحکومیت گرد همآیی حمایت از تروریسم داعش و مجاهدین در فرانسه

لینک به منبع

دیدار خانواده های خوزستانی اعضای اسیر در فرقه رجوی با آقای ابراهیم خدابنده

انجمن نجات مرکز خوزستان ۲۴ تیر ۱۳۹۶

روز پنجشنبه مورخه ۲۲ تیرماه تعدادی از خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی از شهرهای اندیمشک، مسجدسلیمان، شوشتر، آبادان ، شوش و اهواز در دفترانجمن نجات شعبه خوزستان با آقای ابراهیم خدابنده محقق، پژوهشگر و مدیرعامل کل انجمن نجات دیدار کردند.دراین دیدار ابتدامسئول انجمن نجات شعبه خوزستان مختصری از بیوگرافی وشرح فعالیت های آقای خدابنده درمقطع حضور وجدایی وی از سازمان مجاهدین وهمچنین اقدامات ایشان درترجمه کتاب های فرقه ها درمیان ما(خانم سینکر)وگسستن بندها(استیون حسن) ونقش برجسته شان درافشای مناسبات فرقه ای سازمان مجاهدین رابه اطلاع خانواده ها رساند.سپس آقای خدابنده درجمع خانواده ها حاضر وبه ایراد سخنرانی پرداخت.

ابراهیم خدابنده انجمن نجات مرکز خوزستان خانواده های اسرای رجوی در آلبانی

آقای خدابنده ضمن تشکراز حضورخانواده ها علیرغم گرمای شدید خوزستان ابتدا آخرین وضعیت سازمان، اعضای جداشده وشرایط حاکم برکشورآلبانی رابرای خانواده ها تشریح کرد.سپس بااشاره به شرایط متفاوت عراق وآلبانی خطاب به خانواده ها پرسیدند شرایط برای دسترسی به اعضا درعراق سهل تربود یا آلبانی؟ خانواده ها درپاسخ هرکدام به بیان نقطه نظرات خود دراین زمینه پرداختند .سپس آقای خدابنده باجمع بندی نقطه نظرات خانواده ها نتیجه گیری کرد که بلحاظ موارد ایمنی وسلامت فیزیکی اعضا آلبانی مکان مناسب تری است ودیگراز تهدیدات موشک وخمپاره که جان آنها راتهدید میکرد وفرقه رجوی هم بیشترین استفاده هارا از مرگ اعضا می برد خبری نیست .ولی از طرف دیگربلحاظ روابط سیاسی نزدیکی ایران وعراق رفتن به عراق وحضوردرنزدیکی محل استقرار اعضا برای خانواده ها امکان پذیرتر بود اگرچه درعراق هم سران فرقه اجازه ملاقات نمیدادند.درحال حاضراگرچه راه رفتن به آلبانی بسته است و این کشور بدلیل نفوذ و تسلط سیاسی آمریکا سفارت درایران ندارد وبه همین دلیل امکان تردد برای خانواده ها فعلا میسر نیست ولی شرایط متفاوت آلبانی نسبت به عراق و بخصوص اینکه اعضا در فضای آزادتری قرارگرفته اند وروزمره درمعرض برخورد بامردم هستندعملا به جدایی بسیاری از نیروها منجر گردیده است .واعضای جدا شده با وجود فشارها وتوطئه های امنیتی سرکردگان فرقه به افشاگری برعلیه سازمان وجذب حمایت برای آزادی دیگر دوستان اسیر خود ادامه میدهند. مسئولین فرقه از همان ابتدا ودرحالی که هنوز اعضا درعراق بودند از آنها تعهد کتبی گرفته بودند که سازمان رابعنوان وکیل خود در امور حقوقی و قانونی و مستمری های پناهندگی به کمیساریای ملل متحد معرفی نمایند.آقای خدابنده دربخش دیگری از سخنان خود توضیح داد که اکنون فرقه از همین تعهدنامه سواستفاده نموده وباهرتماس تلفنی اعضای جداشده باخانواده هایشان بااین بهانه که آنها باوزارت اطلاعات ویاسفارت ایران درآلبانی تماس گرفته اند مستمری پناهندگی آنها راقطع کرده ودرشرایط معیشتی سختی قرار میدهد. ولی باوجود همه این فشارها موج ریزش نیروها ادامه دارد وبعداز همین مراسم ویلپنت تعدادی از اعضا جداشده اند. آقای خدابنده ضمن تجلیل از فعالیت های سالیان اخیرخانواده ها که عملا منجربه عقب نشینی رهبران فرقه از پادگان اشرف وعراق گردید به آنها توصیه نمود که به هیچ وجه تحت تاثیرشرایط فعلی قرارنگیرند وبانامه نگاری باکمیساریای ملل و دیگرنهادهای بین المللی و فعال نمودن وابستگانشان درخارج کشور و ترغیب آنها جهت سفربه کشورآلبانی زمینه های لازم رابرای به رسمیت شناختن حقوق خانواده ها بخصوص در زمینه کسب اطلاع و ملاقات بااعضای وابسته خود فراهم سازند. آقای خدابنده تاکید کردند بی شک باتلاش های خانواده ها سرانجام بن بست آلبانی شکسته خواهد شد اعضایی که جدیدازفرقه جداشده اند جملگی متفق القول هستند که کاسه صبر اعضا بسرآمده و آنها درگیر تناقضات و ابهامات زیادی درخصوص عملکردهای سران فرقه وروابط اخیرآنها باعربستان وعناصرجنگ طلب همچون مک کین. جولیانی و جان بولتن می باشند آنها اعتقاد دارند پروسه فروپاشی این فرقه در دوسال آینده محقق خواهد شد. بعدازاتمام سخنان آقای خدابنده خانواده ها به طرح سئوالات خود پرداختند که مشروح کامل جلسه پرسش وپاسخ خانواده ها متعاقبا ارسال خواهد شد.

*** 

https://youtu.be/hLpUSEubkKA

رجوی ملعون باید بداند خانواده ها نفرات خود را از دست او نجات خواهند داد (قسمتهای۱، ۲، ۳ و پایانی)ا

هفت گناه مجاهدین خلق فرقه رجوی (پشت صحنه ستون پنجم استخبارات عراق در زمان جنگ)

https://youtu.be/ThX9j6-FRMY

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Serives For Iran’s Enemies

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

عربستان سعودی مجاهدین خلق فرقه رجوی توی تروریسمIran destroys 4 overseas terror groups, invites Saudi Arabia to be rational

همچنین:

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29391

دیدارهای عباس محمد پور با خانواده های خوزستانی (+ بیانیه پایانی همایش)ا 

Nejat Families of hustages of Mojahedin khalq rajavi cult in albaniaانجمن نجات، مرکز خوزستان، چهاردهم می ۲۰۱۷:… آقای محمد پور توضیحات مفصلی درمورد وضعیت غم انگیز اعضای اسیر فرقه در دوران حضور آنها درعراق و بخصوص حضور در آلبانی ارائه داد و گفت فرقه رجوی درآلبانی کمپ هایی بنام “اشرف و مژگان ” ایجاد کرده تا بتوانند همچنان اعضای اسیر را همانند دوران عراق زیر چتر فرقه نگاه دارند .خروج ازاین کمپ ها برای اعضا ممنوع است اگر هم ترددی … 

مصاحبه با آقای عباس محمد پور (یکسال هم در آلبانی بودم)

دیدار جداگانه برخی از خانواده های خوزستانی با عباس محمد پور – قسمت اول

لینک به منبع

دو شنبه هجدهم اردیبهشت ۹۶

عباس محمد پور نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی

آقای محمدپور در روزهای هفتم وهشتم اردیبهشت ماه مهمان انجمن نجات شعبه خوزستان بود که درروز اول برخی ازخانواده های اسیران دربند فرقه براساس زمانبندی کاری خود در دو نوبت صبح وعصر با وی در دفتر انجمن نجات استان دیدار کردند. که دراین قسمت دیدار نوبت صبح خانواده ها با آقای محمد پور به اطلاع می رسد.
درابتدای این دیدارمسئول انجمن نجات ضمن خیر مقدم به خانواده ها وتشکر ازحضورآقای محمد پور گفت با بازگشت نفراتی که بعد از جدایی از فرقه در آلبانی به ایران آمدند اکثرا شما خانواده ها درخواست داشتید تا گفتگویی حضوری با این نفرات برای کسب خبر از آخرین وضعیت عزیزانتان داشته باشید برهمین اساس ما هم ازآقای محمد پورکه ازآلبانی به ایران برگشته اند دعوت کردیم تا گفتگویی حضوری با خانواده های استان ما داشته باشند که خوشبختانه دعوت ما را پذیرفته وبه استان ما آمدند وازاین بابت از وی ممنون هستیم.

بعد ازاین آقای محمد پور ضمن معرفی خود گفت خوشحالم که امروزدر جمع شما خانواده های دوستان سابقم هستم، وی با بیان پروسه ایی از وصل و جدایی اش از فرقه گفت من آماده ام تا هرگونه خبری را که از وضعیت فرزندان اسیرتان دارم به اطلاع شما برسانم و باید به این نکته اذهان کنم که تلاش ها وپیگیری های تمام خانواده هایی که طی این مدت افتخار حضور درجمع آنها را داشتم برایم قابل تحسین است .تا وقتی که ما درفرقه رجوی بودیم رجوی وسران فرقه اش تبلیغات دروغین وسیعی علیه خانواده ها و بخصوص تلاش های افشاگرایانه اعضای جداشده درمناسبات می کردند. مثلا در فرقه اساسا ابراز تعلق وعشق به خانواده ممنوع ومرزسرخ بود. سران فرقه بعد ازآمدن خانواده ها جلوی کمپ اشرف و لیبرتی تبلیغات مسموم کننده خود را علیه خانواده ها شروع کردند و به ما می گفتند: خانواده های اعضای مجاهدین درزندان هستند، نه تنها خانواده های اعضا بلکه تمامی مردم ایران به حضورشما درمناسبات مجاهدین به خود می بالند ومی گفتند آنهایی که آمدند جلوی کمپ اشرف ولیبرتی مزدوران اجیرشده رژیم هستند نه خانواده !! وبرای این هم چند تا خبر را جعل می کردند تا مثلا ما این دروغ های آنها را باور کنیم .اما وقتی به ایران برگشتم وبا خیلی ازخانواده ها صحبت داشتم فهمیدم که همه حرف های سران فرقه ازاساس جزدروغ چیزی نبوده .

بعداز این آقای محمد پور توضیحات مفصلی درمورد وضعیت غم انگیز اعضای اسیر فرقه در دوران حضور آنها درعراق و بخصوص حضور در آلبانی ارائه داد و گفت فرقه رجوی درآلبانی کمپ هایی بنام “اشرف و مژگان ” ایجاد کرده تا بتوانند همچنان اعضای اسیر را همانند دوران عراق زیر چتر فرقه نگاه دارند .خروج ازاین کمپ ها برای اعضا ممنوع است اگر هم ترددی صورت بگیرد فقط برای رفتن به مراکز پزشکی است که معمولا چند نفررا به همراه فرد بیمار می فرستند ،به کسی اجازه ورود به آن داده نمی شود حتی خبرنگاران آزاد ، کماکان اعضا از داشتن امکانات ارتباطی و یا دسترسی به اخبار روز دنیا محروم هستند، نشست های سرکوب همچنان برقرار است علاوه براین برای محدود و درکنترل قرار دادن اعضا سران فرقه ازموضوع پرداخت مستمری ماهیانه سوء استفاده می کنند مثلا تا عضو اسیری بخواهد سازجدایی بزند او را تهدید به قطع پرداخت مستمری می کنند . سران فرقه حتی درامورات حقوقی نفراتی که جدا شده و تنها زندگی می کنند با استفاده از ابزارهایی که دارند کارشکنی می کند .اما در ورای همه اقدامات ضدانسانی فرقه رجوی باید گفت که دیگر دوران آگاه شدن و جدایی روز افزون اعضای اسیر در آلبانی فرا رسیده چون آلبانی شرایط متفاوت تری با عراق دارد .بعد ازاین آقای محمد پور به خانواده ها گفت حالا آماده ام تا به سئوالاتی که شما دارید پاسخ دهم ….

دیدار آقای محمدپور با برخی از خانواده های ماهشهری اسیران فرقه رجوی

لینک به منبع

سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ۹۶

عباس محمد پور نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی

بعد ازظهر روز جمعه ۸/۲/۹۶ آقای محمد پور دیداری هم با خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی درشهرستان ماهشهر داشت .

دراین دیدارآقای محمد پور ضمن عرض سلام به خانواده ها گفت من ازدیروز تا حالا مهمان خانواده های خوزستانی بودم که واقعا علیرغم پیوسته بودن این دیدارها اصلا احساس خستگی نکردم! چون وقتی هربارشور، اشتیاق و تلاش های شما را برای کسب خبر از عزیزانتان و نجات آنها می بینم انرژی مضاعفی می گیرم. بی جهت نبود که سران فرقه هراقدامی می کردند تا صدای خانواده ها به گوش اعضا نرسد وی دراین رابطه بعنوان نمونه گفت وقتی ما درکمپ اشرف بودیم مسئولین درتمامی مقرها بلندگوهای زیادی  نصب کرده بودند به محض اینکه خانواده ها به اطراف اشرف می آمدند آنها را  با صدای بلند روشن می کردند بطوریکه واقعا اذیت می شدیم وهرکس هم به این کار به نوعی اعتراض می کرد فورا درنشست ها مورد بازخواست قرارمی گرفت .آقای محمد پور در ادامه درمورد وضعیت اسفبار فعلی اعضای اسیر در آلبانی توضیحات مبسوطی داد و گفت: اکثر اعضا  فکر می کردند وقتی به آلبانی منتقل شوند شرایط زندگی کردن بهتر و فشارهای خورد کننده تشکیلاتی هم برداشته خواهد شد اما بعد از استقرار کامل فرقه در آلبانی سران فرقه همان روال سابقی که درعراق برای اعمال فشار بر اعضا داشتند را با شدت بیشتری ادامه دادند درحالیکه بنا به منطق نیازی به اینکارنبود و این را اعضای اسیر کم کم متوجه شدند و به همین دلیل دامنه اعتراضات در درون فرقه نسبت به فشارهای بیهوده سران فرقه بالا گرفت و الان کار بجایی رسیده که خود مریم رجوی برای سرکوب اعتراضات درونی اعضا بیش از ۲ ماه است که در آلبانی مستقر شده است .

آقای محمد پور در ادامه گفت در شرایط جدید تلاش و پیگیری خانواده ها برای نجات عزیزانشان بسیار موثراست و می بایست به هرطریقی که می توانند بدنبال ارتباط خود با فرزندانشان باشند .وی درپایان به سئوالات خانواده های حاضر درهمایش پاسخ داد که شرح کامل آن درگزارش های بعدی به اطلاع خواهد رسید .

جلسه پرسش و پاسخ آقای عباس محمد پور با خانواده های ماهشهری اسیر در فرقه رجوی

لینک به منبع

عباس محمد پور نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی

چهارشنبه بیستم اردیبهشت ۹۶
 
 روز جمعه ۸ اردیبهشت آقای عباس محمد پور که به تازگی از بند اسارت حصارهای تشکیلاتی فرقه تروریستی موسوم به مجاهدین خلق آزاد شده درجلسه پرسش و پاسخ با خانواده های اسیران فرقه درشهرستان ماهشهر شرکت کرد.

آقای محمد پور در ابتدا از اینکه بعد از ۲۵سال خود را درمیان خانواده ها احساس میکند ابراز خوشحالی نمود وگفت برای من تصورش خیلی سخت بود که روزی از بند اسارت حصارهای ذهنی رجوی آزاد و خودم را در جمع شما و دنیای آزاد ببینم شاید برای شما باورش سخت باشد که سران فرقه در طی این سالیان با استفاده از پیچیده ترین شیوه های مغزشویی و تحت کنترل گرفتن مستمر اعضا چگونه سیستم روح و روان و توان تصمیم گیری و انتخاب را از آنها گرفتند. من با یقین به شما می خواهم بگویم حتی یک نفر خواهان ماندن درفرقه رجوی نیست ولی شکستن ذهنیت اعضایی که سالیان هدف سهمگین ترین بمباران های تبلیغاتی و دروغ پردازی عوامل رجوی بوده اند نیاز به تلاش هرچه بیشتر شما و گذر زمان دارد. شما تصور کنید نفراتی که سالیان در یک محل بسته و بدون داشتن کوچک ترین امکان وسایل ارتباط جمعی از جمله تلفن، موبایل، اینترنت، نامه تحت شستشوی مستمر فرقه بوده وحقایق به آنها وارونه القاء میشد و از طرف دیگر مستمرا خبر اعدام خویشاوندان و یا اعدام خودش درصورت بازگشت به ایران به او داده میشد چگونه می توان از او انتظار داشت که تصمیم گیری نماید. خیلی سخت است شما با یک فرقه مهیب و مخرب روبرو هستید.
بعد از توضیحات آقای محمد پور یکی از خانواده ها سوال کرد با توجه به اینکه شما این فرقه را بخوبی می شناسید، توصیه و رهنمود شما برای خانواده ها چیست؟

آقای محمد پور پاسخ داد اگرچه بدلیل اینکه دولت آلبانی رابطه دیپلماتیک فعال با ایران ندارد ولی شما می توانید از طریق نامه نگاری با کمیساریا از وضعیت فرزندانتان با خبر شوید زیرا کمیساریای پناهندگان ملل متحد مسئولیت انتقال اعضا وپاسخ گویی درقبال سرنوشت آنها را دارد. مهم تلاش خانواده هاست . رجوی بشدت از فعالیت خانواده ها وحشت دارد.

چرا به آنها اجازه ملاقات نمیدهد ؟

آیا عقل سلیم حکم نمیکرد بجای خریدن این همه رسوایی درب کمپ های خود را به روی خانواده ها باز میکرد واتفاقا با تبلیغات وبکارگیری فرزندانشان آنها را جذب میکرد. پس مطمئن باشید اگر رجوی یک درصد اعتقاد داشت خانواده ها را می توانست  جذب کند می کرد .

درادامه یکی از خانواده های ماهشهری بعنوان حسن ختام جلسه پرسید : برخی اوقات ما شاهدیم بعضی از وابستگان ما به تلویزیون فرقه آمده وبرعلیه ما فحاشی میکنند وما چنین تصورمیکنیم آنها خواهان پذیرش ما نیستند واقعیت چیست؟

آقای محمد پور درپاسخ گفت اینها همه نمایش وخیمه شب بازی است. برخی از اعضا با این هدف به تلویزیون می آیند تا بار فشار طاقت فرسای سرکردگان فرقه را برخود کمتر کنند. تمامی مطالبی که از طرف آنها گفته میشود درحقیقت تکرار یک سناریوست که از روزهای قبل در اتاق فکر مسئولین امنیتی فرقه با آنها تمرین شده است من با خیلی از بچه هایی که دراین نمایش های مسخره شرکت کرده بودند واکنون جدا شده اند صحبت کردم میگفتند یک هفته رسول خدابنده (از مسئولین اطلاعات فرقه )علی صفوی و حسین مدنی (قبل از مرگ) بهشته شادرو از مسئولین تبلیغات به اضافه تعدادی از خواهران شورای رهبری روی مخ و روح  و روان فرد که قراراست مصاحبه کند کار می کردند . جالب است که شما بدانید خیلی از افراد که به مصاحبه تلویزیونی آورده شدند مدتی بعد از فرقه جدا شدند.

آقای محمد پور اضافه کرد ولی هیچ یک از این شیوه ها دوای درد مسئله داری و ریزش نیروها نبوده ونخواهد بود. آمدن مریم رجوی به آلبانی نشان دهنده وخامت روز افزون اوضاع در فرقه است ایمان دارم که فروپاشی این فرقه جهنمی و آزادی و بازگشت بچه ها به آغوش گرم خانواده هایشان چندان دیر نیست. ‌‌‌موفق باشید.

دیدار جداگانه برخی از خانواده های خوزستانی با آقای محمد پور – قسمت پایانی

لینک به منبع

پنج شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۹۶
 
بعد از توضیحات آقای محمدپور خانواده های اعضای اسیر به نوبت سئوالات خود را درمورد سرنوشت ونگرانی هایی که دررابطه با عزیزانشان درآلبانی داشتند پرسیدند  .
ابتدا پدر ومادرمنوچهر کوهکی به آقای محمد پور گفتند نجات وبازگشت شما را به آغوش خانواده ات تبریک می گوئیم. مادرمنوچهر کوهکی درحالیکه گریه می کرد گفت خدا از رجوی نگذرد که سالهاست ما را از دیدار با فرزندم منوچهرمحروم کرده فرزندی که سالها برای بزرگ کردن او زحمت کشیدم می خواهم بدانم چرا این همه سال پسرم با ما تماس نگرفته ؟! من وپدرمنوچهر وحتی دیگر فرزندانم هرگزاز بودن پسرم منوچهردرگروه رجوی راضی نیستیم .پدر منوچهرکوهکی نیز گفت اصلا اینطور نیست که ما به بودن فرزندمان منوچهردرگروه رجوی به خودمان ببالیم تازه ما نگران وضعیت او هستیم حالا ازشما خواهش می کنیم هرآنچه را که درمورد وضعیت او می دانید به ما بگوئید همچنین می خواهم بدانم الان که بچه های ما درآلبانی هستند آیا می گذارند نامه ما بدست او برسد ؟ چون ما درتاریخ ۱۴/۱۲/۹۵ نامه ای برای پسرمان منوچهرنوشته و برای کمیساریا فرستادیم تا بدست او برسانند.همچنین شنیدم که منوچهر را چندی پیش به تلویزیون سازمان آوردند وحرف هایی زده که می خواستم دراین باره برایمان توضیح دهید چون ما ازاین بابت نگران شدیم .

آقای محمد پوردرپاسخ گفت متاسفانه مسئله ای که رجوی وسران فرقه اش به آن فکر نکرده ونمی کنند موضوع انسانی است ،رجوی همه چیزرا قربانی اهداف خود وفرقه اش می کند واین توضیح را هم بدهم که قوانین همه فرقه ها وبخصوص فرقه رجوی این است که ابتدا ارتباط  فرد اسیر را از دنیای بیرون و بخصوص با خانواده اش قطع می کند وبعد یک طرفه شبانه روز او را مغزشویی می کنند تا بتوانند ازوی درجهت اهداف فرقه سوء استفاده کنند . درقوانین فرقه رجوی هرگونه ارتباط اعضا با خانواده ممنوع ومرزسرخ است بنابراین درچنین شرایطی درفرقه رجوی اعضا حتی حق بیان اینکه می خواهیم با خانواده ارتباط بگیریم نداشتند .اما درمورد اینکه گفتید منوچهر را آوردند به تلویزیون خودشان تا یکسری حرف ها بزند باید بگویم همیشه درفرقه همینطور بوده زمانی که خطری ازناحیه خانواده ها احساس می کنند سریع برای مخدوش کردن اذهان وبخصوص برای اینکه خانواده فرد اسیر را ازادامه تلاش برای نجات عزیزشان منصرف و دلسرد کنند فرد اسیررا ابتدا با دادن یکسری اطلاعات غلط به او بطور ویژه مغزشویی وبا دیکته کردن یکسری حرف ها به او به تلویزیون خودشان می فرستند اگر نپذیرد باید فشارهای خوردکننده در درون مناسبات را متحمل شود .اصلا نگران نباشید چون بودن نفراتی که به تلویزیون فرقه رفتند اما مدتی بعد ازفرقه جدا شدند .درمورد نامه هم که سئوال کردید کمیساریا نامه را می برد اما اگر مسئولین فرقه بگذارند ولی هربار نامه بنویسید طبعا هیچ تلاشی بی نتیجه نخواهد ماند .

 آقای محمد دلفی ازمحمد پوردرمورد آخرین وضعیت خواهرانشان لیلا ومریم سئوال کرد وگفت ما هم سالهاست که ازخواهرانمان اطلاعی نداریم  مادرمان تا لحظه آخر قبل ازوفات اسم هردوی آنها را صدا می زد که متاسفانه کاری هم ازدست ما ساخته نبود که حالا ازشما می خواهیم درمورد آنها برایمان توضیح دهید .

آقای محمد پور درپاسخ گفت درفرقه رجوی زن ومرد اسیرند برای همه ارتباط با خانواده ودنیای بیرون ممنوع است. البته بنظرمن وضعیت زنان درون فرقه رجوی تا حدود زیادی متفاوت تربود وشرایط سخت تری داشتند. چون رجوی ازسال ۷۲ به بعد با دادن یکسری مسئولیت های کلیدی پوشالی به آنها درمناسبات سعی کرد آنها را درکنترل خود برای سرکوب دیگر اعضا بخصوص مردان درون مناسبات بهره ببرد .وموضوع دیگر اینکه درفرقه رجوی همیشه زنها را بطورخاص ازجدایی ازفرقه می ترساندند واین تصور دروغین برای آنها ایجاد می کنند که درصورت فرار و یا جدایی از فرقه اتفاقات ناگواری برای آنها دربیرون مناسبات پیش خواهد آمد . ولی الان که به کشوری مثل آلبانی رفتند بزودی یخ دروغ های سالیان رجوی برای آنها هم ذوب خواهد شد .

آقای سیف الله زیبا ضمن تبریک وتشکر ازحضورآقای محمد پور گفت برادرمن نصرالله هم سالهای سال است که رفته ولی مدتی پیش وی با ما ازطریق فیسبوک ارتباط برقرارکرد که درمرحله دوم ازمن درخواست پول کرده بود ومن هم حقیقتا ازاینکه پول بدست برادرم برسد شک داشتم من به او گفتم که تو ازسازمان جدا شو وزندگی جدیدی را برای خودت انتخاب کن هرمقدارکه پول لازم داشته باشی برایت می فرستم . اما بعد ازآن تماسش را با ما قطع کرد که واقعا نمی دانم چرا ؟! من هدفم این بود که بتوانم اورا ازمنجلابی که درآن قرارگرفته آگاه کنم واقعا ما برادرمان را دوست داریم حالا می خواستم ازشما بپرسم که جریان چیست بنظرشما چرا برادرم تماس فیسبوکی خودش را با ما قطع کرد ؟

آقای محمد پور گفت قطعا همیشه اینطور بوده که سران فرقه به هرطریقی سعی کردند ازخانواده ها اخاذی کند حتی ازطریق عضو اسیر آنها که بنظر من هرخانواده ای درابتدا باید اول مطمئن شود که برادر و یا خواهرش ازفرقه جدا شده یا نه بعد برایش پول بفرستد همانطورکه می دانید فرقه رجوی به پول من وشما نیازندارد چون قبلا تا توانستند ازسر مزدوری برای صدام والان هم از طرف برخی کشورهای منطقه که با ایران ضدیت دارند و یا ازطرف سازمان های جاسوسی برخی کشورهای اروپایی وحتی اسرائیل تامین مالی می شود اگرچنین پشتوانه مالی نداشت که هرگزنمی توانست این همه آواره های کشورهای مختلف را که درکشورهای اروپایی هستند جمع و به متینگ های خود درفرانسه ببرد الان هم که می بینید ویا می شنوید که درآلبانی هزینه های هنگفتی را صرف می کنند . بنابراین می توان گفت که اگرتماس برادرتان با شما بعد ازاینکه درخواست وی را برای ارسال پول رد کردید قطع شده این احتمال وجود دارد که سازمان متوجه شده که دیگرنمی تواند ازشما اخاذی کند وادامه تماس به صرفه نیست وبه همین دلیل دیگرمانع ارتباط برادرتان با شما شده. متاسفانه افراد درفرقه تحت شرایط مغزشویی شدید هستند به همین دلیل سران فرقه درهربرنامه ای سعی می کنند ازآنها درجهت اهداف فرقه سوء استفاده کنند ولی بازهم به شما می گویم مطمئن باشید که چنین وضعیتی دوام نخواهد یافت چون دوران آگاه شدن اعضای اسیر وجدایی آنها از فرقه فرا رسیده .

آقای سکران باوی هم از آقای محمد پور سئوال کرد وگفت برادر من سلطان تا چند وقت پیش ازطریق واتساپ با ما ارتباط می گرفت واین تماس وی مدتی ادامه داشت ولی بعد ازمدتی تماسش قطع شد البته او از تلفن فرد دیگری تماس می گرفت بهرحال ما ازاین بابت نگران هستیم که چرا تماسش قطع شده  .

آقای محمد پور توضیح داد تا قبل ازاینکه مریم رجوی برای برگزاری یکسری نشست های مغزشویی به آلبانی سفرکند مهارتشکیلات ازدست مسئولان فرقه خارج شده بود وبه همین دلیل نفرات زیادی توانستند به طرق مختلف با خانواده های خود ارتباط برقرارکنند که همین مسئله روزبه روز باعث نگرانی سران فرقه شده که احتمالا با ورود مریم به آلبانی سازمان دست بکار شده  تا به هرطریق ممکن مانع ازادامه روند تماس اعضا با خانواده هایشان شود تا جایی که من اطلاع دارم سران فرقه حتی با تهدید سعی کردند مانع ازارتباط اعضایی که ازفرقه جدا شدند و درآلبانی زندگی می کنند با خانواده هایشان شوند مثلا آنها را تهدید به قطع حقوق ماهیانه ای که می گیرند کردند .همانطورکه گفتم سران فرقه با انواع واقسام توطئه ها وتهدیدها سعی می کنند هرطورشده اعضارا درکنترل فرقه نگه دارند  بنابراین حساب کنید وقتی اعضای اسیر درکشوری غریب که هیچکس وهیچ ارگانی حامی حقوقی آنها نیست چکار باید بکنند طبعا دراین شرایط مجبورهستند بخاطردریافت حقوق بخور و نمیرماهیانه سکوت ویا تماس خودشان را با خانواده قطع کنند  .

آقای محمد پور در پایان این جلسه توضیح داد وگفت : واقعا نگرانی های شما را درمورد سرنوشت فرزندانتان درک می کنم. همانطور که می دانم خانواده من هم نگران بودند . رجوی وسران فرقه اش هر توطئه وترفندی را برای مایوس کردن شما خانواده ها ویا برای بایکوت وبه سکوت کشاندن نفراتی که درآلبانی ازفرقه جداشدند ویا آنهایی که هنوزدرمناسبات هستند بکارمی بندند تا شاید بتوانند چند صباحی به حیات فرقه خود بیفزایند ولی  بشدت ازتلاش های شما خانواده ها وحشت دارند چون خوب می دانند هرعضوی که بتواند اولین ارتباط عاطفی را با خانواده اش برقرارکند تمامی برنامه های آنها به هم خواهد خورد .بنابراین شما باید همچنان به تلاش های خودتان ازهرطریق که می توانید درجهت نجات عزیزانتان ادامه دهید وشک نکنید که نتیجه خواهد داد.

درآخربرخی ازخانواده ها بطور جدگانه با آقای محمد پور صحبت و بطور خاص تر در جریان آخرین وضعیت عزیزان اسیرشان درفرقه قرار گرفتند .

بیانیه پایانی همایش خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی در خوزستان

لینک به منبع

یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۹۶

انجمن نجات مرکز خوزستان خانواده های گروگانهای رجوی در آلبانی

درطی روزهای هفتم وهشتم اردیبهشت ماه ۹۶ همایش خانواده های خوزستانی اسیران دربند فرقه رجوی با حضور اعضای انجمن نجات شعبه خوزستان وآقای عباس محمد پور که اخیرا از دام فرقه رجوی در آلبانی رها و به آغوش خانواده اش درایران بازگشته است در چند شهر استان برگزار شد.
دراین همایش خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی نسبت به آخرین تحولات فرقه و وضعیت اسفبار اسیران دربند آن در کشور آلبانی مطلع گردیده و درپایان  بیانیه ای را درمحکوم کردن اقدامات ضدانسانی سران فرقه بحران زده رجوی تنظیم کردند که به شرح زیر می باشد :

۱-     با توجه به شرایط موجود درعراق انتقال فرزندان اسیرمان درگروه رجوی به کشور آلبانی یکی ازخواسته های ما بود درحالیکه رهبران گروه رجوی درآن زمان تمام تلاش خود را کردند تا شاید این انتقال صورت نگیرد تا بتوانند تعداد بیشتری از فرزندانمان را درجهت اهداف خود قربانی کنند .

۲-    ما خانواده های چشم انتظار اسیران دربند گروه موسوم به مجاهدین خلق به تمامی  اسیران ازجمله آقای عباس محمدپورکه توانستند بعد ازسالیان خود را از دام گروه رجوی نجات داده وزندگی جدیدی را آغاز کنند وهمچنین به خانواده های محترمشان تبریک می گوئیم .

۳-    ما خانواده های اعضای اسیر در گروه رجوی ازاینکه رهبران این گروه درکشورآلبانی هم اقدام به ایجاد کمپ هایی همانند کمپ های سابق خود درعراق نموده تا باز فرزندان ما را در آن محصور و از حق مسلم انتخاب مسیر آینده زندگی محروم سازند عمیقا ابراز نگرانی و انزجار می کنیم .

۴-    ما از ادامه اقدامات ضدانسانی رهبران گروه رجوی در ممنوع کردن خروج فرزندانمان ازکمپ های گروه درتیرانا ، ممانعت از ارتباط آنها با خانواده های خود ،عدم اجازه دسترسی آنها به امکانات ارتباط جمعی وتحت فشارقراردادن آنها برای ماندن به هرقیمت درتشکیلات گروه را بشدت محکوم می کنیم .

۵-    ما ازاینکه موضوع پرداخت مستمری ماهیانه فرزندانمان به گروه رجوی سپرده شده معترض هستیم زیرا که برطبق اخبار و مستندات موجود رهبران گروه رجوی ازاین موضوع برای تحت فشار قرار دادن اعضای اسیرخود برای ماندن آنها در حیطه گروه و یا به سکوت کشاندن اعضایی  که ازآن جدا شدند سوء استفاده می کنند .

۶-    ما معتقدیم که برطبق موازین بین المللی وحقوقی می بایست پرداخت مستمری ماهیانه به اعضای اسیر در گروه رجوی برعهده خود نهاد کمیساریای عالی ملل متحد برای امور پناهندگان باشد .

۷-    ما ازدولت آلبانی می خواهیم که بیش از این به رهبران گروه موسوم به مجاهدین خلق درکشورشان دست بازنداده ونگذارند تا آنها درکشورشان بدیهی ترین  حقوق انسانی اعضای تحت اسارتشان را نقض کنند.

۸-    ما ازدولت آلبانی می خواهیم تا برطبق موازین بین المللی وانسانی شرایطی را فراهم کند تا ما خانواده های چشم انتظار اعضای تحت اسارت گروه مجاهدین خلق بتوانیم آزادنه و بدون هیچگونه محدودیتی  به کشورشان برای ملاقات فرزندانمان سفر نمائیم .

۹-    ما از تمامی نهادهای حقوق بشری بین المللی و از تمامی وجدان های بیدار می خواهیم بخاطر اعتلای انسانیت از هر اقدامی که بتواند فرزندانمان را بعد از سالیان اسارت در گروه رجوی نجات و به ساحل امن زندگی برساند فروگذار ننمایند .

(پایان)

*** 

Anne Singleton: Key to de-radicalization of MEK hostages in Albania are their families

IMPAKT 55 – Muxhahedinet iraniane ne Shqiperi. Interviste eksluzive me Anne Singleton
https://youtu.be/8v-Q7UWfN3M

Shqipëri: John Kerry sjell terroristët, John Bernnan paralajmëron rrezikun e tyreShqipëri: John Kerry sjell terroristët, John Bernnan paralajmëron rrezikun e tyre

مسئولیت کشته شدن افراد در لیبرتی صرفا بر عهده فرقه رجوی (مجاهدین خلق ) است

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقOpen Letter to Susana Klien and Caroline Haworth of Womankind Worldwide

همچنین: