خوشبختانه ما همیشه اشرف و لیبرتی را زندان بحساب آورده ایم! (+ معنی این تفاسیرتان جز استیصال است؟!)

خوشبختانه ما همیشه اشرف و لیبرتی را زندان بحساب آورده ایم! (+ معنی این تفاسیرتان جز استیصال است؟!)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، سیزدهم اوت 2015:… شما همواره امام اول شیعیان را – بطور نابجا هم که شده – درگفتار ونوشته های خود مطرح میکنید و چرا این توصیه ی او ” همیشه کاری کن که عدل شامل خاص وعام گردد و…” را رعایت نکردید وملاقات یک طرفه- طرف شنونده و بخشنده باشد و مسئولین شما گوینده و گیرنده ی این بخشش ها که با لطایف الحیل ازآنها اخذ میکردید- همواره مورد دلخواه رهبری شما …

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

از میان خاطرات نجات یافتگان (آنجا یاد گرفتم که چگونه گلادیاتور وار برای حفظ خود دیگران را لگدمال کنم)

خوشبختانه ما همیشه اشرف و لیبرتی را زندان بحساب آورده ایم!

لینک به منبع

دوستی دارم فرهیخته که بلحاظ شناخت خوبی که ازروند تحولات وانسان ها دارد، بمن توصیه کرده است که درباره ی فرد حی وحاضر ، قضاوت خوب حداکثری مکن که ممکن است دچار خطا شود و تو شرمسار ازآن کار!

بگذار تابمیرد، آنگاه هر ذکر خیری داری درمورد او بکن !

بهداد رضایی گرفتار درمناسبات هم کسی است که شاید دوست این چنینی داشته و رضایی نصیحت اورا به گوش گرفته وتنها ماهها بعد از مرگ اكرم اباذري معروف به بتول رجايي ( از اعضاي اوليه شوراي رهبري مجاهدين و مسئول زندانها در سازمان مجاهدين… مسئول شكنجه گراني مانند محمد سادات دربندي (معروف به كاك عادل)، مختار جنت صادقي، نريمان عزتي، کسی که شخصا زندانيان را شكنجه مي كرد. ستاد تشكيلات ساليان سال زير نظراو اداره مي شد، درجريانات سال 73 كه تقريبا هفتصد نفر از اعضاي تشكيلات به بند كشيده شده نفرات زيادي شكنجه شدند و چند نفر هم به كام مرگ فرستاده شدند، مسئوليت اجرايي آن كاملا بعهده بتول رجايي بود) ، نوشته ای درحق او و دل نازکی ها ومنطق پروری اش، مناسبات خوبش با خانواده ها و…، دررسانه های رجوی منتشر کرده که عدم برخورد با این مسائل- نه شخص خود بتول رجایی که به دنیای دیگری رفته – دور از مسئولیت پذیری درحق اعضای دربند باند رجوی وخانواده های گرفتار میباشد!

نوشته ی آقا بهداد نام ” بهتر از برگ درخت پاك‌تر از آب روان ” نام گرفته وطی آن آمده است:

” …اسم زندان ما را هم گذاشته‌اند كمپ ليبرتي يعني آزادي!…(روزگار غريبي است نازنين) “!

ما بعنوان انجمن نجات مرکز استان آذربایجان شرقی، خوشحالیم که دراین مورد با این هموطن همعقیده بوده ودرتمامی نوشته های خود ، کمپ های اشرف ولیبرتی را همواره زندان بحساب آورده ایم وگفته ایم که دراغلب موارد اززندان های حکومت های دیکتاتور ، زجر آورتر وآزادی کش تر است!

برای اینکه خواننده همه ی مطلب آقای رضایی را بخواند وبا دیدن نام بتول رجایی آنرا به کناری نگذاشته ولعن ونفرین نثارش نکند، این بهداد خان ما تا آخرین جمله سوم شخص غایب را بکار میبرد وخواننده را مجبور به خواندن تمام مطلب میکند که البته جریان رنگ کردن گنجشگ وقالب کردنش بجای بلبل- البته در سطحی بزرگتر ومزورانه تر- را تداعی میکند ومیخواهد سورپریزی برای آخر نوشته اش داشته باشد که موفق نمیشود وخواننده درآخرکار، خشمگین ازاین شیوه ی مزورانه ی او در مییابد که همان جریان معروف ” بالا رفتیم….پایین رفتیم… قصه ی ما دروغ بود ” است که تکرار شده در شکل وقیح اش!

آقای رضائی که ظاهرا اهل شمال است مینویسد:

” درميان مجاهدين، شيرآهن كوه زني از خطه شمال ايران، هرلحظه او مبارزه براي رهايي انساني بود كه نبايد تحت ستم و فشار يك ديكتاتور قرار بگيرد. با 37سال نبرد وقفه ناپذير نظامي، سياسي و از همه مهمتر مبارزه با ضدارزش‌هاي ارتجاع پليد و هم‌دستان بين‌المللي‌اش. او نمونه انسان پاك و تراز مكتب بود. انساني كه معتقد است مبارزه درمان همه نا برابري‌ها و ستمگري‌ها است “.

عجب!

دیکتتوری بالاتر از آنچه که درفرقه ی رجوی اعمال میشود واین خانم نیز ازادوات مهم این عمل زشت بوده ، میتواند وجود داشته باشد؟!

کدام دیکتاتور انسان هارا از حق داشتن زن وفرزند وتماس با دوستان وخانواده ها و…، باین شکل غلیظی منع کرده است که مسعود رجوی کرده و این مرحومه بعنوان یکی عمله های مهم شیطان کارسازی میکرد؟!

زمانی که شما اعضای دربند در کمپ های خود زندگی محقرانه ای را تجربه میکردید، وجود قصر افسانه ای ” پارسیان ” مسعود ومریم ونیز پارک مخصوص شورای رهبری نشان نابرابری نبود؟!

و:

” او عضو شوراي رهبري مجاهدين و در زمرة زناني بود كه ارزش‌هاي مكتب توحيدي فدا و صداقت را از خواهرمريم كسب و در مسير مبارزه به منصة ظهور رسانده‌اند “.

نمادهای مکتب مریم را دیده وشنیده ایم که چیزی جز اسارت مادی ومعنوی شما ها نبوده و جریان رقص رهائی و تصاحب صدها تن اززنان اعضای سازمان توسط مسعود نیز مزیدبرعلت است والبته چنین شورایی را عضویت چنین آدم هایی لازم میآمد!

نیز:

” يك بار من را صدا كرد و تا من را ديد از پشت ميزش بلند شد و با ناراحتي گفت: «چرا با پدرت تماس نگرفتي؟ مگر به تازگي از زندان آزاد نشده است؟ او با سختي بسيار به ديدار تو و دو خواهرت به اشرف آمد. مگر نمي‌داني كه او تنها به‌اين جرم 6سال زندان اوين بود؟ مگر نمي‌داني او بيماري شديد قلبي دارد؟ چرا احوال او را نپرسيدي؟ و…»

واقعا؟!

چرا این مراحم شامل حال دیگرانی که بیش از یکبار به اشرف ولیبرتی آمدند، نشد ودرعوض به امثال شما دستور داده شد که به ملاقات اعضای خانواده ی خود نروند واگر رفتند، برعلیه آنها فحاشی کنند واگر اینکار هم نگرفت ، ازمحسنات سازمان بگویند واگر دست داد پول وطلایی ازآنها بگیرید؟!

آقا رضائی مینویسد:

” جا خوردم! زيرا خواهر تني من كه در مبارزه كنارم هست، با من در مورد احترام و توجه به پدرمان اينگونه جوش و خروشي نداشته و ندارد. ناراحتي اش از بابت اينكه چرا با پدرم تماس نگرفته ام، دگرگونم كرد. آن شب تا ساعت ها خوابم نمي برد، از يك طرف اوج مسؤليت پذيري و دلسوزي او در گوشم بود و از طرفي صداي مزدوران وزارت اطلاعات كه در پوشش خانواده به‌اطراف اشرف آمده بودند و روز و شب از طريق 320 بلندگو با فرياد به ما فحش مي‌دادند! صداي آن‌ها نيز مستمر به گوشم مي‌رسيد. گفتم عجبا! رژيم موجوداتي به نام خانواده به سراغ ما كه محصور هستيم مي‌فرستد آن‌ها در پرده دري و بافتن زمين به آسمان حدي نمي‌شناسد. به مبارزه و زندگي متعالي و باصفا در ميان بهترين بندگان شايسته خدا مي‌گويند: «عزيزان ما از اين فشار روحي مستمر خود رارها كنيد» و به سمت ما سنگ پرت مي‌كنند و در نهايت لطف! و دلسوزي! به عزيزانشان! در اشرف مي‌گويند: «زبانتان را از حلقومتان بيرون مي‌كشيم. براي تك به تك شما طناب دار در همين‌جا، اشرف برپا مي‌كنيم و…» و حالا هم با همين هدف به‌اطراف ليبرتي مي‌آيند، بگذريم “!

هیچکس بدون نداشتن عضوی ازخانواده ی خود به اشرف یالیبرتی نیآمده است وبا این وصف پدر شما- اگر راست گفته باشید- وضعیت خاصی داشته که ازطرف بتول رجایی های گماشته ی مسعود رجوی، مزدور اطلاعاغت شناخته نشده واین عجیب است!

شما همواره امام اول شیعیان را – بطور نابجا هم که شده – درگفتار ونوشته های خود مطرح میکنید و چرا این توصیه ی او ” همیشه کاری کن که عدل شامل خاص وعام گردد و…” را رعایت نکردید وملاقات یک طرفه- طرف شنونده و بخشنده باشد و مسئولین شما گوینده و گیرنده ی این بخشش ها که با لطایف الحیل ازآنها اخذ میکردید- همواره مورد دلخواه رهبری شما بود که حالا اینهم نیست؟!

بلی درزمانی که امور دردست نیروهای آمریکائی بود، بعضی اززوار عتبات عالیه که عزیزانی دراشرف داشتند بطور مخفیانه وغیر قانونی والبته با همکای یا بی تفاوتی نیروهای آمریکائی به کمپ میآمدند ومورد ” تلکه گیری” رهبران شما قرار میگرفتند و سازمان بطرق محیلانه ای، درمواردی این قبیل افراد را به دستکاه های امنیتی ایران معرفی میکرد که گرفتار شود و دیگران ازترس مراجعه نکنند وهم خوراک تبلیغاتی دردست رجوی باشد و… وضعیت پدر شما ازاین جهات چگونه بوده وآیا این زندانی شدنش درمجموعه ی توطئه های بتول رجایی های عمله ی رجوی قرار نداشت؟!

من درکنار این ادعای شما، خودم شاهد این نوع مخفی رفتن ها بودم که طرف بادیدن نیات کسانی ازشورای رهبری که ملاقات کننگان را محاصره کرده و ضمن تبلیغ بنفع رجوی بطو غیر مستقیم ازآنها تقاضای زیورآلات وپول میکرد ، حاضر به ماندن درمهمانخانه نشده وبعد از چند ساعتی توقف به کربلا بازگشته بود همراه با 15 نفر از فامیلانش!!!

ویا نمونه ی آن هموطن آبادانی که قاچاقی آمد وموقع برگشتن بابهانه ی اینکه باید ساک اورا خودتان ببندید، سی دی ها و… را درکیف او جاسازی کردید و جریان را به دوایر امنیتی ایران خبر دادید که مدتها سبب گرفتارش شدید!

حالا عراق صاحب حکومت است وقوانین ورودغیر مجاز ازمرزش را که بسیار هم سنگین است ، اجرا میکند وبنابراین اقدام برای ملاقات قاچاقی و مورد درخواست شما- که اینک رجوی این نوعش را هم قبول ندارد- ونیز مجازاتی که قوانین ایران برای عبور غیر مجاز ازمرز دارد- با ریسک قبول 11سال زندان در دوکشور همراه است – کاری کاملا غیر ممکن است!

من بقیه ی حرف های دروغ وسوپر مبالغه ای این هموطن را نقل کرده وسپس گفتار و دیگر شاهدان قضیه را با این توضیح که طولانی خواهد بود وسبب شرمدنگی ازخواننده ی مطلبم، درآخر نقل خواهم کرد :

” او چنان صلابت انقلابي و پاي محكمي در مبارزه داشت كه تمام علايق او براي كودكان يتيم ميهنش، دختران فراري، كارتن خواب‌ها سرشار بود. دوست داشتي در مبارزه هميشه كنارش باشي. دشمن، كاملاً او را مي‌شناخت. به زباني از دست او عاصي و خوني بود. اول صبح به سرعت با پدرم تماس گرفتم، حالش را پرسيدم، تشكر كرد گفتم: «خواهر مسؤلم به خاطر تأخير در تماس با تو خيلي ناراحت بود و نام او را به پدرم گفتم» پدرم گفت: «به نوعي او را مي‌شناسد، او سال 60 در اوج اعدام‌هاي دسته جمعي آزاديخواهان در خياباني با مسؤلش قرار داشته، با تب 40 درجه تمام جسم او در آستانه فلج شدن بود اما با اين حال سر قرار رفت تا از سازمان قطع نشود. قرار لو رفته بود و در محاصره پاسداران افتاد، اما با جسارت و شجاعتي وصف ناپذير محاصره را شكست و حسرت دستگيري را بر دل پاسداران تباهي گذاشت… از اينكه پدرم از او مي‌دانست به خودم باليدم و افتخار كردم. پدرم نيز خوشحال شد كه من با او هستم. گفتم: «عجب عنصر نظامي، نترس و چريكي بوده است.» ولي از اين حرفم يك جوري شدم! چرا تكيه گاهي به‌اين عظمت با فداي بي‌كران در مقاومت را در اين جور غالب‌هاي كوچك و تنگ و توله جا كنم و به آن قانع بشوم نه يك چيزي آنطرف‌تر بود در برابر همه مشكلات در اين مسير پرخطر، آرامش و قرار نداشت. گويا جاده با پاهاي او آشناست. نه! كلمه «آرامش» را نبايد بگويم. او چه وقت آرام و قرار داشت؟خودش گفت: «تا وقتي رژيم است، مردم ما گرسنه‌تر و رنجورتر مي‌شوند، آرامش براي مجاهد حرام است.» آره كلمه «آرامش» خوب نيست! نبايد بگويم؟ در شأن و مرام او نيست. هروقت جايي او را مي‌ديدي دوست داشتي با او حرف بزني! ولي جلويش نايستي! خيلي رك، صريح، ساده و بي شيله پيله حرف مي‌زد. از هرآنچه در مسير مبارزه‌اش موجب ضرر و زيان بود چشم پوشيده بود، براي همين نگاه پاك و باصفايي داشت و همواره روانه تو مي‌كرد. از سخنان بيهوده دوري مي‌كرد، به عمل و حرفي كه به نفع مبارزه و به سود مقاومت بود گوش مي‌كرد. وقتي از او در جمعي تعريفي بود او را گم مي‌كردي. اينجور موقع‌ها او را مي‌پاييدم: « الان چه كار مي‌كند؟ » مي‌ديدم رفت… همه چيز در ديده و نگاه او كوچك و تنها خدا در برابرش بزرگ و همه چيز بود. به پيروزي و بهشت چنان ايمان داشت كه گويي آنرا ديده است. در سختي‌ها شكيبا و صبور بود. مي‌گفت: « برادر من چند روز كوتاه دنيا فريبنده و زود گذر است براي انسان فرصت خوابيدن و استراحت بسيار زياد است، اما فرصت براي فدا كردن و مبارزه بسياركم. هميشه به عمق مسائل با دقت و ژرف انديشي نگاه مي‌كرد. براي ظواهر امر و تحركات فريب‌آميز دشمن پشيزي ارزش قائل نبود. در مبارزه، يگانگي و كمك به ديگران بسيار توانمند و در استفاده از ماديات و امكانات دنيا براي خودش به شدت ناتوان بود. علم كار را قبل از شروع آن مي‌آموخت تا به تمام و كمال انجام دهد. در صحبت، كار و هر نشستي همه از نيكويي و خوبي او سرشار مي‌شديم. سكوت او كسي را اندوهگين نمي‌كرد و آواز خنده‌اش بلند نبود. همواره در برابر سختي ها شكيبا بود. هميشه براي فدا و دوستي با تو چيزي داشت. در جمعي موضوعي مورد بحث قرار مي‌گرفت اگر علم و آگاهي آن را نداشت حرف نمي‌زد و گوش مي‌كرد. وقتي هم كه حرفي براي گفتن داشت مطلقاً روي حرف خود در جمع اصرار نمي‌‌كرد. نزديكي به يارانش براي او با ارزش‌تر از اثبات حرف خودش بود. مي‌دانست، مجاهد به راهنمايي و آموزش در مسير مبارزه همواره نيازمند است. هر راهنمايي را به نفع مقاومت به كار مي‌گرفت. مي‌دانست اگر از حق چشم بپوشاند و بگذرد دنيا و راهش تنگ خواهد شد. براي همين هميشه راهش باز و دنيايش فراخ بود. مي‌دانست اگر به روزگار آسوده و ايمن نگاه كند روزگار به دست دشمن افتاده و به‌او خيانت خواهد كرد! هرگز در روزگار آرام و قرار نداشت و به دشمن فرصتي نمي‌داد. براي همين هميشه جگر داشت. براي جنگ در هر صحنه‌اي آماده بود. و با فراغ بال به صحنه مي‌شتافت. اما بيماري سخت و طاقت فرسا كه هيچ كس از درد جانكاه آن در او خبر نداشت، ليبرتي را به آخرين رزمگاهش تبديل كرد. او خود را وقف آرمان آزادي كرد و از ميان ما پركشيد، به جاودانه فروغ‌هاي راه آزادي پيوست. اكنون در تلاطم موج‌هاي سهمگين دريا به دنبال دوست نخستين، خواهرِ مهربان، بي آرام و سرسخت در مبارزه براي سرنگوني رژيم پليد آخوندي، قريب هزار تن از خواهران جوان و جديد تكثير يافته و رويان و در شوراي مركزي سازمان پرافتخار مجاهدين خلق ايران همچون بنيان مرصوص تشكل يافته اند، تضمين آينده براي رسيدن به آزادي مردم ميهنم. خواهرمجاهد، همرزم عزيز، بتول رجايي، سردار ارتش آزادي، در تلاطم موج‌هاي سهمگين به دنبال دوست نخستين، با تو و شوراي مركزي براي تحقق ارزش‌هايت، هم پيمان تا پاي جان “.

حالا به گوشه هایی از شهادت دست اندرکاران درباند رجوی توجه فرمایید:

” درمقاطع مختلف ازجمله کسانی بودم که درنشستهای تحقیرآمیز مغزشویی بشدت مورد اهانت مرحومه بتول رجایی قرار گرفتم و یکبار نیز درسال 72 که به عضویت زنان شورای رهبری درآمده بود ودر جلسه ای که عده ای داشتند به به و چه چه میکردند و به ایشان تبریک می گفتند وقتی با پوزخند معنی دارمن مواجه شد به شکل جنون آمیز وهیستریک ازپشت میزجلسه بلند شد وبا اهانت به من سایرین را تحریک کرد که با مشت و لگد مرا ازجلسه بیرون کنند. ازشدت ضربات اوباشان رجوی ازناحیه بینی ام بشدت خون ریزی داشتم . راستی دنیا دارمکافات است. مرحرمه بتول خانم خیلی به اعضای ناراضی ظلم کرد خصوصا وقتی دربخش امنیت وپرسنلی وزندان مسولیت داشت علیه اعضای ناراضی وجدایی طلب ازفرقه رجوی چه اهانتها وشکنجه های روحی و روانی و فیزیکی که نداشت و همواره تکیه کلامش این بود که شمایان را درهمین اشرف به خاک ذلت میکشانیم ومیکشیم! این زن یک دریده ای بود و چپ و راست پاچه می گرفت و می گفت حق خواهر مریم را از حلقومتان بیرون می کشم . شکنجه و قتل نسرین احمدی با همکاری و همدستی مهوش سپهری ، شکنجه کیواندخت سیف ، طیبه یادگاریان بعلت مخالفتشان با انقلاب ایدئولوژیک ، شکنجه و کشتن صدیقه رجبیان با همکاری وی و سمیرا شمس و …… مصادیق بارزخصائل ضد انسانی بتول رجایی میباشند . شکنجه های روحی برای مردان زیر دست خود در جلسات و نشست ها ، بکار گیری الفاظ زشت و رکیک و فحش و ناسزاهایی که حتی در میان لمپن ها و اراذل و اوباش قباحت محسوب میشود از شاهکارهاو نو آوری و ابداعات بتول رجایی بود .

بتول سلطانی مینویسد :

بعد از سرنگونی صدام هم شما از پای ننشستید و به یاددارم که که من مدتی مسئول قسمت ورودی بودم بتول رجایی هراسان می گفت باید فکری برای نفرات زیر سن که آوردیم از داخل بکنیم این نفرات را من می شناختم غالبا با فریب و شیوه های مختلف به قراگاه کشانده بودند. و ساعتها روی این موضوع سناریو نویسی می شد که اینها را چکار کنیم که وقتی آمریکائیها یا نهادهای حقوق بشری آمدند دم ما یعنی دم سازمان گیر نکند که در آن موقع ساختن یک مرکز آموزشی بنام پارسیان در دستور کار قرار گرفت طوری که چنین وانمود شود اینها مشغول خواندن درسهای پایه فیزیک و شیمی و ریاضی و فارسی هستند و آنها مستمر توجیه می شدند که در صورت مواجهه با هر ملاقات کننده ای بگویند که ما در ایران در معرض کشته شدن و …. بودیم … همچنین به آنها گفته می شد که بگویند ما اینجا میهمان هستیم. و هیچ آموزش سیاسی یا ایدئولوژی نداریم و اینها از ترس اجرا می کردند اما من خودم به شخصه شاهد نشستهای انقلاب و طلاق و رهبری که برای همه اعضا برگزار می شد برای این نفرات بودم و نفر مسئول اجرای این نشستها خود بتول رجایی بود که مثل مرگ این دخترکان از او می ترسیدند و حتی بعضا نفرات از ترس دچار بیماریهای روانی و بی خوابی شده بودند و مجبور بودند تحمل کنند چون گیر کرده و چاره دیگری نداشتند که باز من اینجا علیرغم اینکه اطلاع مکفی دارم اما از ذکر اسم خودداری می کنم. این دختران که در اینجا از آنها یاد کردم دختران یازده دوازده ساله بودند که تعدادی از آنها در سال 85 که من آنجا بودم به سن هیجده سال رسیده و بعد از گرفتن تعهد نامه ها و انتخاب تحمیلی بعنوان نفر داوطلب جدید معرفی می شدند و سوگند می خوردند و………….”

سعید

معنی نشر این اخبار و تفاسیر متضاد، چیزی جز استیصال است؟!

لینک به منبع

ظاهرا سیلی توافق هسته ای به باند رجوی چنان سرگیجه آور وکاری بوده ، که هذیان های این ” پسا سیلی ” کماکان ادامه دارد!

مواضع درهم وبرهم وابستگان فرقه ی رجوی درنقل اخبار و ارائه ی تفاسیر درمورد نتایج حاضر وآتی این توافق خوب ، رسانه های رجوی را بهم ریخته وهمه بنوعی خواب نما شده ودراصل نمیدانند چه میگویند ومینویسند!

ما با وجود اینکه درایام ” پیشا مذاکرات ” مکررا اعلام داشته بودیم که باند رجوی سخت بر قدرت لابی خود ومخصوصا اسرائیل امیدوار است ومی پندارد که به کمک آن که خواهد توانست جلوی هراقدام مثبت را گرفته و تنش وجنگ ویرانگری را در ایران ومنطقه توسعه دهد ، به نان وآبی خیالی برسد، اما انتظار اینهمه خودزنی ودستپاچگی ناشی ازعدم تحقق آرزوهای ضدبشری این گروه را با این شدت وحدت که باند رجوی بنمایش میگذارد ، نداشتیم!

دررسانه های این فرقه ی مخرب اخباری با این تیتر بچشم میخورد:

” حمایت تمام قد باند اوباما از باند ولایت “

ومتن خبر بشرح زیر است:

” قابل توجه مزدوران خود فرخته‌ای که برای گمراهی اذهان شعار پس کو سرنگونی می‌دهند.

اعلام قطع حمایت یک موسسه ضد جنگ، از مخالفان توافق هسته‌ای در کنگره – صدای آمریکا

یک موسسه خیریه مخالف جنگ در آمریکا گفته است که از ارائه ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار کمک‌های مالی انتخاباتی به چاک شومر، سناتور حزب دموکرات از نیویورک، که با توافق هسته گروه ۵+۱ با تهران مخالفت کرده، خودداری خواهد کرد.به گزارش هافینگتون پست، بیش از ۱۷ هزار نفر از اعضای موسسه غیرانتفاعی مخالف جنگ «موو آن MoveON »هشدار داده‌اند که به اعضای دمکرات کنگره که مخالف توافق هسته‌ای باشند، کمک نخواهند کرد “.

اگر این موسسه خیریه وضد جنگ است، طبیعی است که نمیتواند ونباید به جنگ طلبان کمک مالی کند و این امرهیچ تصور حیرت آوری را در شنونده ایجاد نمیکند و ثابت نمیکند که اوباما بطور تمام قد ازرژیم ایران حمایت میکند!

میماند تکلیف ” مزدوران خود فروخته ” ی بی هویت ونامعلوم، که انسان درنمییابد که چرا این خبر باید قابل توجه آنها باشد!

این خود فروختگان کیانند وچرا باید باین خبر توجه کنند، مسئله ایست که مانند همه ی نوشته ها وتحلیل های باند رجوی ، ازانظار پنهان است!

درادامه ی خبر آمده است:

” سناتور چاک شومر پنج شنبه شب گذشته ۶ اوت گفت به توافق هسته‌ای رأی منفی خواهد داد، ولی کمتر از ۲۴ ساعت پس از این اعلام، ۱۷ هزار و ۶۳۶ نفر از اعضای «موو آن»، اعلام کردند که از کمک مالی به وی و آن دسته از قانونگزاران حزب دمکرات که مخالف توافق هسته‌ای با تهران هستند کمک نخواهند کرد “.

حال باید به اسطرلاب وآلات رمالی متوسل شد تافهمید رابطه ی دوقسمت پاراگراف- رای منفی سناتور چاک شومر و اقدام بعدی ” موو ان” چه ارتباطی باهم دارند!

براستی مجاهدین رجوی چه میخواهند بگویند؟!

از بقول خودشان همکاری یک موسسه ی ضد جنگ با اوباما ومخالفت آن سناتور کاندیداتوری جنگ طلب ، چه نتیجه ای را بگیرند وچرا این مسئله به ” خود فروختگان مزدور ” مربوط میشود؟!

معلوم نیست!

آنچه که معلوم است، ابعاد وسیع سردرگمی باند رجوی است که ما قبلا به آن توصیه کرده بودیم که ” تمام تخم مرغ هایش رادریک سبد نریزد “. همین!

حمید

مسعود رجوی و  فروغ جاویدان چرخ و دندهای توافق وین و جیغ های بنفش مسعود رجوی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20186

کارت زرد ( هشدار ) دولت فرانسه به فرقه تروریستی رجوی وایرج مصداقی توابی برای همه فصول

رومین نادال علیه مجاهدین خلق فرقه رجویالف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، هشتم اوت ۲۰۱۵:… فرقه تروریستی رجوی در سالیان اقامت درفرانسه تلاش کرده با صرف هزینه های زیاد مسئولین دولت ومجلس فرانسه رابه خدمت گرفته تا برای خود دیوار امنیتی بسازد _ این تلاش ها البته کارساز نبوده اند و هرکس به این فرقه نزدیک شده برای همیشه از صحنه سیاسی حذف گردیده است برای نمونه می توان از شهردار سابق ” اوور ” و ایوبونه ” …

 بروجردی فرانسهسفر فابیوس به تهران پیش زمینه دستگیری سران فرقه رجوی در فرانسه

لینک به منبع

کارت زرد ( هشدار ) دولت فرانسه به فرقه تروریستی رجوی وایرج مصداقی توابی برای همه فصول

مقدمه _ با توافق هسته ای کشورهای ۵+۱ باایران و به تبع آن لغو تحریم های شورای امنیت و قطع نامه های قبلی دراین مورد و لغو تحریم های اتحادیه اروپا سفر مسئولین پارلمان اروپا وکشورهای اروپایی به ایران همه وهمه باعث رسوایی و خشم وعصبیت صهیونیست ها و اپوزسیون قلابی برون مرزی گردید وبه همین دلیل عوامل ضد ایران وایرانی به صحنه امدند .با استفاده از تریبون امریکا واسرائیل وعربستان شروع به آه وناله وجیغ وداد نمودند _ درراس همه این ایرانیان ” بی ریشه ” فرقه تروریستی رجوی قرار دارد که از عصبیت همانند عقربی در محاصره آتش بخود می پیچد _ ولی این همه ماجرا نیست _ بنابر اخبار درز کرده از داخل پایگاه تروریستی ” اوور ” درآستانه توافق هسته ای دولت فرانسه که یکی از طرف های مذاکره وتوافق بوده به سران فرقه رجوی کارت زرد ( هشدار امنیتی ) داده است _ گرچه از مفاد کامل هشدار دولت فرانسه به تیم وکالت فرقه رجوی اطلاع کاملی هنوز منتشر نشده است ولیکن با توجه به خفقان خبری فرقه رجوی درمورد سفر لوران فابیوس وزیر امورخارجه و الیزابت گریکورئیس کمیسیون امور خارجه مجلس ملی فرانسه به ایران این حقیقت راروشن می کند که پس از توافق وین وضعیت وجودی فرقه رجوی درفرانسه بسیار متزلزل و در آستانه حسابرسی قرارگرفته است _ ازسویی دیگر ایرج مصداقی تواب وتاریخ نویس فرقه رجوی که مدتی ادعای فاصله گرفتن از فرقه رجوی را می نمود باردیگر پس از ملاقات بامریم قجر درفرانسه ” توبه ” کرده و به این فرقه تروریستی قول همکاری و جبران اشتباهات گذشته را داده است _ توافق هسته ای باعث شد تعدادی از ورشکستگان سیاسی و نمایندگان پیدا وپنهان موساد نیز ازسوراخ یسر به بیرون کرده وبا این توافق به مخالفت ( ! ؟ ) برخیزند _ مغرفی این عوامل سرخورده و حقوق بگیر ووابسته اخرین نگاه این نوشته خواهد بود ……

یکم _ شرایط حرکت روی تیغ فرقه تروریستی رجوی درفرانسه ازدیروز تا امروز

فرقه تروریستی رجوی در سالیان اقامت درفرانسه تلاش کرده با صرف هزینه های زیاد مسئولین دولت ومجلس فرانسه رابه خدمت گرفته تا برای خود دیوار امنیتی بسازد _ این تلاش ها البته کارساز نبوده اند و هرکس به این فرقه نزدیک شده برای همیشه از صحنه سیاسی حذف گردیده است برای نمونه می توان از شهردار سابق ” اوور ” و ایوبونه ” نام برد _ فرقه رجوی هزینه های بسیاری برای بتاکور نامزد ریاست جمهوری نمود ولی نامبرده هم شکست خورد وهم از دور سیاست خارج گردید وهم اکنون تنها با دریافت حقوق ماهیانه از فرقه رجوی روزگار می گذراند _ نیکولای سرکوزی برنده انتخابات اما از کسانی بود که قبلا درمقام وزارت کشور فرانسه دستور حمله به پایگاه تروریستی اوور را درسال ۲۰۰۳ صادر کرد _ باروی کار آمدن فرانسوا اولاندا در مقام ریاست جمهوری شرایط به زیان فرقه رجوی رقم خورد _ درتاریح هشتم خرداد ۱۳۹۳ رومن نادال درواکنش به نمایش های سالیانه فرقه رجوی درفرانسه گفت : فرقه رجوی برای القای افکار خشونت آمیز وغیر دموکراتیک با ماهیتی فرقه ای تلاش می کنند _ نامبرده ضمن محکوم کردن اینگونه تلاش ها گفت : گردهمایی های فرقه رجوی برای تاثیرگذاری ودادن اطلاعات غلط وتحریف شده برگزار می گردند .

این موضع گیری دولت اولاندا درمورد وجود فرقه تروریستی رجوی درفرانسه اما بهمین جا ختم نشد زیرا آستانه ورود به یک تصمیم گیری جدی دولت فرانسه درمورد وجود این گروه تروریستی بود _ درسال جاری ( ۲۰۱۵ ) پروندند ” تئو ” وارد مراحل رای نهایی خود گردیده است دراین سال مریم قجر _ ابریشمچی و ۹ نفر دیگر از تروریست ها به دادگاه احضار شده اند و قرارست حکم نهایی دراینده نزدیک صادر گردد _ پولشویی _ مخفی کردن دلارهای کثیف _ اسلحه و نقشه حمله به سفارت خانه ها و شناسایی اعضای سابق و ده ها اتهام سنگین دیگر مدارکی هستند که از کامپیوترهای اردوگاه ” اوور ” ودیگر خانه های تیمی فرقه رجوی به دست پلیس فرانسه افتاده است .

فرقه رجوی که موجودینت خودرا درفرانسه درخطر می بیند مشغول ساخت پایگاه درکشور آلبانی گردیده است و اینها درکنار کارت زرد ( هشدار ) دولت فرانسه در دوماه پیش به سران فرقه رجوی همگی نشان از جمع شدن پایگاه اوور و اخراج سران این فرقه دراینده نه چندان دور می دهند .

زلزله توافق هسته ای در اردوگاه ” اوور ” بعد از جمع شدن بسیاط شیادی فرقه رجوی درعراق دومین وآخرین ضربه ایست که سران جنایتکار این فرقه را به فرارسیدن روزهای ” حساب وکتاب ” بیش ازسه دهه خیانت وجنایت خواهد کشاند .

دوم _ ایرج مصداقی دوباره توبه کرد وبه اربابان خود پیوست

همانگونه که بارها نوشتم وتکرار کردم ایرج مصداقی عضو فعال فرقه رجوی عنصری است مشکوک _ شیاد _ دروغگووفریبکار که هرگز نمی توان به مانورها وشاخه به شاخه پریدن های او اعتماد نمود _ برای شناخت دقیق تراین عضو فرقه رجوی باید چند سئوال را پیش روی او گذاشت واکنش ویا سکوت او می تواند پرده از ماهیت اصلی این مامور چند جانبه بردارد _ فراموش نکنیم این ” تاریخ نویس ” شیاد فرقه رجوی چهار جلد کتاب های داستان سرایی های وتخیلات دروغ خودرا درهنگام اقامت در اردوگاه ” اوور ” وبه هزینه فرقه رجوی به چاپ رسانده است _ یادمان نرور تا قطعی شدن تخلیه وتحویل اردوگاه مخوف اشرف این شخص مشغول سفید سازی چهره منفور فرقه رجوی بوده است _ انکار ترور امریکایی ها و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط فرقه رجوی ازجمله ادعاهای سرشار از دروغ این فرد معلوم الحال است _ یادمان نمی رود که اینفرد همین چندماه گذشته ادعا می کرد که تاچندی پیش ” رمز ارتباط با عوامل فرقه رجوی درداخل ایران را دراختیار داشته است ( ؟ ) _ ودرنهایت اینکه علیرغم ادعای جداشدن بسیاری از حقایق اردوگاه مخوف اشرف ازجمله کشتن اعضای ناراضی _ طلاق های اجباری وچندین حقیقت عریان شده با ده ها سند ومدرک وده ها شاهد زنده را منکر گردیده است.

ولی سئوال ها از ایرج مصداقی

۱ _ نامبرده پاسخ دهد در سال ۱۳۶۰ به چه جرم واتهامی دستگیر گردیده و چندسال درزندان بوده است و چرا درمورد تواب شدن خود هیچ اطلاعی منتشر نکرده است ( لازم بیاد آوری است که کلیه کسانی که دردهه شصت دستگیر شده اند جملگی با اظهار پشیمانی و امضای ” توبه نامه ” به تحمل زندان محکوم گردیده اند )

۲ _ باتوجه به اینکه ادعا می کند از حال وروز وشرایط دشوار اعضای جداشده ومستقر درکمپ ” تیف ” باخبر بوده ای چرا دراین مورد تاکنون هیچ نوشته وشرح وتحلیلی ارائه ننموده ای ؟

۳ _ علت ملاقات اخیر دراردوگاه ” اوور ” چیست و به کدام نتیجه رسیده ای که دوباره به اغوش تروریست ها بال گشوده ای ؟

۴ _ چگونه وچرا مدرک جعلی ۷ سال زندان برای خود ساخته ای ؟ ( لازم بیا اوری است که کلیه زندانیان دهه شصت هیچکدام مدرک تائیدیه محکومیت ومدت زندان دریافت نکرده اند )

بنده منتظر پاسخ به این سئوال ها هستم تا دست تو شیاد رابیشترازاین برای دیگران روکنم

سوم _ توافق هسته ای و جیغ وداد وآه وناله وفغان عناصر ضد ایرانی وعموما وابسته دربرون مرز

گرچه عموم ایرانیان باریشه ازتوافق وین استقبال نموده وانرا گاهی کوچک درراه رفع تحریم های ضد انسانی غرب علیه مردم ایران ارزیابی می نمایند اما دراین میان چند ورشکسته سیاسی و عوامل وابسته به موساد وسیا ابرو درهم کشیده وبدون داشتن هیچ تخصصی دراین مورد اظهار فضل می کنند این افراد عبارتند از ابو الحسن بنی صدر _ فیروزه بنی صدر _ ژاله وفا _ مینا احدی _ مهران مصطفوی _ سعید قاسمی نژاد _ نیما راشدان _ رضا تقی زاده وجواد خادم وحسن اعتمادی ( همکار منشه امیر )

پیشنهاد من به این افراد این است که اگر ریگی به کفش ندارید بجای ادعا های دروغ ومسخره و پرده خوانی های بی تماشاگر به این سئوال پاسخ دهید >>> جایگزین شما بجای توافق اتمی ” چه بوده وچیست ؟

اگر به این سئوال پاسخ دادید مشخص می شود که اظهار نظر شما هرچند بی مورد اما از پشتوانه فکری قوی برخورداراست وشما واقعا برنامه وراهکار با صرفه تری دراختیار داشته اید که چنین باشتاب سوار براسب چوبی می تازید وگرنه غر زدن و جیغ وداد کشیدن و داستان سرایی وپرده خوانی کردن را همه بلد هستند _ پس بیش ازاین بر نگرش های ضد ایرانی خود اصرار نورزید که درصورت تداوم کاملا مشخص می گردد که شما ها نیز از ۴۰ ملیون دلار بودچه صهیونیست ها جهت تبلیغ علیه توافق سهمی برده اید …….

الف .مینو سپهر ۲۰۱۵/۰۸/۰۷

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

رومین نادال علیه مجاهدین خلق فرقه رجویانتقاد شدید پاریس از گروهک منافقین (فرقه رجوی)؛

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19579

چگونه برنقطه ضعف ونقاط حساس فرقه رجوی اشاره نموده وبر غنای آگاهی رسانی خود بیافزائیم

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقالف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، اول ژوئیه ۲۰۱۵:…  یکم _ خائن ومزدور و جاسوس بودن فرقه رجوی: پس از سقوط ارباب فرقه رجوی ( سید الرئیس ) سران این فرقه می کوشند تا سابقه ۲۵ سال مزدوری خود برای دشمن دیرینه ایران یعنی اعراب ( درهیبات رژِیم صدام ) کمرنگ نموده و از گذشته نکبت بار خود محو نمایند _ درچنین صورتی بجاست تا درتمامی نوشته ها وگزارش های خود به …

فارین پالیسی ادعای منافقین درباره لویزان را مضحک و یاوه‌گویی خواند


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

لینک به منبع

چگونه برنقطه ضعف ونقاط حساس فرقه رجوی اشاره نموده وبر غنای آگاهی رسانی خود بیافزائیم

چگونه بر حساسیت های فرقه رجوی تاکید نموده و برتداوم آگاهی رسانی های خود بیافزائیم ؟

پیشنوشت _ فرقه تروریستی رجوی این روزها حال خوشی ندارد و به بیمار روبه مرگی می ماند که با استفاده از دلارهای مزدوری صدام درزیر چتر اکسیژن نهان وآشکار امریکا _ اسرائیل وشیوخ مرتجع عرب به سختی نفس می کشد _ درچنین شرایط وخیمی باید با جدو وجهد وکوشش هدف دار قبر این جسد متحرک را مهیا کنیم _ حقیقت این است که این فرقه مافیایی _ تروریستی _ تبهکاری را بنا بر هزاران سند ومدرک موجود را می توان درزمره دشمنان ” خائن وخود فروش “علیه ایران وایرانیان وخطر بزرگی برای صلح وامنیت جهان معرفی نمود _ پس بکوشیم نقاب های متفاوت این گروه تبهکار بیشتر را کنار زده وچهره واقعی این مزدوران جاسوس را بازهم بیشتر ودقیق تر معرفی کنیم .

نقاط حساس و آسییب پذیر این فرقه را به ترتیب اولویت می توان چنین فهرست بندی نمود .

یکم _ خائن ومزدور و جاسوس بودن فرقه رجوی

پس از سقوط ارباب فرقه رجوی ( سید الرئیس ) سران این فرقه می کوشند تا سابقه ۲۵ سال مزدوری خود برای دشمن دیرینه ایران یعنی اعراب ( درهیبات رژِیم صدام ) کمرنگ نموده و از گذشته نکبت بار خود محو نمایند _ درچنین صورتی بجاست تا درتمامی نوشته ها وگزارش های خود به این دوره مزدوری وجاسوسی سران اینفرقه به بهانه های مختلف اشاره کنیم _ خوشوقتانه دراین مورد اسناد ومدارک بسیاری دردسترس است و لذا کوششگران نباید از اشاره به این نقطه ضعف بزرگ دمی غافل گردند _ نسل جوان امروز نیاز به آگاهی فراوان از این دوران فرقه رجوی دارد .

دوم _ طلاق های اجباری _ پروژه ساخت حرمسرا و رقص رهایی

دومین نقطه ضعف حساس این فرقه اشاره به ماجراهای طلاق های اجباری ودرتداوم آن پروژه ساخت حرمسرا و مراسم رقص رهایی است _ سران اینفرقه تلاش می کنند با مطرح کردن ماجراهای فرعی کوشندگان را از بازخوانی وتشریح چگونگی اجرای طلاق های اجباری و حرمسرا سازی تحت عنوان ” شورای زنان رهبری ” باز دارند _ پس بجاست تا هرچه بیشتراین رسوایی های مسعود ومریم رجوی را درنوشته ها ی خود تکرار ویاد آوری کنیم _ فراموش نکنیم که اولا _ سرکرده فرقه رجوی درهنگام عضو گیری برای این شورای زنان به همه زنان تحت فریب هشدار داده وتعهد گرفته است که ” حکم فرار زنان عضو این شورا مرگ است ” _ ودوما _ سران این فرقه بعد از فرار موفقیت آمیزوافشاگری های خانم بتول سلطانی ” نزدیک به ۴ سال دراین مورد شوکه شده ودچارسکوت و خفقان گردیدند .

سوم _ ماجرای شکنجه _ زندان وقتل اعضای ناراضی دراشرف

سومین نقطه حساس که فرقه رجوی علاقمند است دراین مورد هیچگونه گفتگو وبررسی انجام نگردد این ماجراهای تلخ وتاسف باراست _ نباید فریب دجالگری ها ونکات انحرافی ودروغ ها وپرده پوشی های دستگاه تبلیغی این فرقه را خورد و بجاست تا درهرفرصتی از شکنجه شدگان واعدام شدگانی چون مرجان اکبری _ آلان محمدی _ مارینا سراج _ مهری موسوی ووو… یاد کرده وضمن شرح ماجرا _شکنجه گران و قاتلین اینگونه افراد را هرچه بیشتر به همگان معرفی کنیم _ سران فرقه رجوی دراین مورد حساسیت خاص دارند وتلاش می کنند این گونه رخداد ها به فراموشی سپرده گردند

چهارم _ افشای منابع مالی این فرقه از دیروز تا امروز

چهارمین نقطه ضعف و نقطه آسیب پذیر این فرقه افشای منابع مالی و حمایتی است _ گرچه دراین مورد بعد از سقوط صدام اسناد ومدارک فراوانی از سازمان اطلاعات حزب بعث بیرون آمده ودردسترس همگان قراردارد ولی باید بدنبال سرنخ های این دلارهای خونین مزدوری بود و تحقیق وتفحص کرد که اولا _ این دلارها در کجا وچگونه سرمایه گزاری شده است و _ دوم _ اینکه باید بدنبال سرنخ های حمایت های مالی صهیونیست ها وشیوخ مرتجع عرب گشت که چگونه وازچه راه هایی بطور قاچاق واردحساب های این فرقه می گردند ؟

پنجم _ رخدادهای دهه شصت و نتایج عملیات های رجوی _ صدام علیه خاک ایران ازجمله عملیات فروغ و مروارید ( کشتن کردها ی عراق )

دستگاه تبلیغی فرقه رجوی نسبت به تشریح رخدادهای دهه شصت طبق اسناد تاریخی سخت حساس است وتلاش می کند تا تاریخ را به سلیقه خود بازگو نماید _ آگاهی رسانان مستقل باید سعی کنند وقایع تلخ این دهه ازجمله شرایط خاص جنگی _ عدم موفقیت وشکست درفاز سیاسی و واعلام رسمی فاز نظامی درتاریخ ۲۸ خردادد ۱۳۶۰ درزمان ویژه جنگی را درنوشته های خود یاد آورگردند _ کشته شدن بیش از ۱۲۰۰۰ نفر درعملیات تروریستی _ بمب گزاری _ انتحاری _ خمپاره زنی _ و حمله به زیرساخت ها وانفجار لوله های انتقال نفت _ هواپیما ربایی و انواع واقسام عملیات خرابکاری _ تروریستی دراین دهه را هرگز نباید به فراموشی سپرد _ تکرار حوادث مستند تاریخی درمورد اقدامات جنایتکارانه این گروه منفور وظیفه همگان می باشد

عملیات فروغ و مروارید ونتایج حاصل از آن

امروزه دیگر با وجود هزاران سند تاریخی معلوم گردیده فرقه رجوی “مزدور صدام ” بوده و به مدت ۲۵ سال با فروش اطلاعات جاسوسی و شنودهای مرزی باعث کشته شدن صدها تن از مدافعان میهن گردیده است فروش اطلاعات جاسوسی ازسوی فرقه رجوی درمورد عملیات کربلای ۸ آخرین برگ این جاسوسی است که اخیرا افشا گردیده است _

بنابراین کسانی که درعملیات فروغ شرکت داشته ویا از مراحل مختلف آن اطلاع دارند باید بگونه ای دقیق همه خاطرات خودرا بگونه ای دقیق _ صحیح و منسجم به آگاهی همگان برسانند _ متاسفانه غیر از تعدادی خاطرات پراکنده ازاین عملیات خودزنی _ اسناد زیادی دراختیار پژوهشگران نیست وبااین داشته ها نمی توان همه ابعاد این عملیات پرحاشیه را تشریح نمود

فرقه رجوی درپی حذف فاز نظامی و تبعات عملیات فروغ ازجمله ارتباط آن با اعدام تعدادی از زندانیان درسال ۶۷ می باشد

امروزه دیگر برهیچ جستجوگر مستقلی پوشیده نیست که عملیات تروریستی فرقه رجوی وتبعات آن ( سال ۶۰ تا ۶۳ ) با عملیات فروغ و اعدام گروهی از زندانیان شورشی درمرداد ۱۳۶۷ گرچه سه رخداد کامل مجزا از یکدیگرند ولیکن بهم کاملا متصل ومربوط می باشند بدین ترتیب که اقدامات تروریستی از خرداد ۱۳۶۰ بدین سو منجر به هلاکت رسیدن تعدادی از تروریست ها واعدام گروهی از آنها گردید گرچه دستگیر واعدام شدگان درصد کمی را تشکیل می دادند و حدود ۹۰ درصد اعضا و فعالان این فرقه پس از دستگیری اعلام ندامت وپشیمانی و امضای ” توبه نامه ” به زندان های ۵ تا ۸ سال محکوم گردیدند_

گرچه عموم این تواب ها پس از گذران ۵ سال زندان آزاد شدند ولیکن گروهی که بگونه ای درارتباط با خدادهای تروریستی دخیل بودند همچنان به علت افزون بودن دوران محکومیت همچمنان درزندان به سر می بردند _ لازم بیاد آوری است که گروهی از اعضای فدائیان خلق ( اقلیت ) هم که با فرقه رجوی درعملیات تروریستی همگام شده بودند جزو دستگیر ومحکوم شدگان بودند _ درمرداد سال ۱۳۶۷ عملیات خودزنی فروغ ( رجوی _ صدام ) انجام گردید _ دستگاه تبلیغی فرقه رجوی درحالیکه دراین عملیات شکست خورده ومشغول فرار وعقب نشینی بود از رادیوی خود چنین تبلیغ می کرد که : ما آمدیم وچنین وچنان خواهیم کرد ” ! عوامل بیرونی فرقه رجوی این خبر دروغ را فورا درزندانها بگونه ای وسیع منتشر نمودند _ نتیجه این خیانت ودروغگویی این شد که جمعی از زندانیان ” تواب ” فریب این تبلیغات دروغ را خورده وسر به شورش برداشتند _ این افراد با تخریب امکانات زندان ها با مامورین زندان درگیر شدند که این شورش با دخالت مامورین بیشتر متوقف گردید _ شورش توابان باعث دستور محاکمه مجدد این افراد گردید _ دراین محاکمات گروهی همچنان تروریست های زندانی واعدام شده دهه شصت بر موضع خود پافشاری واز فرقه رجوی حمایت کردند که درنتیجه گروهی ازاین زندانیان به اعدام محکو.م گردیدند _ گرچه هنوز هیچ آمار مستندی از اعدام این زندانیان منتشر نشده است ولیکن عدد حدود ۱۰۰ نفر می تواند به واقعیت نزدیک باشد

بهرصورت این سه رخداد را می توان چنین ترسیم نمود _ عملیات تروریستی دهه شصت >>>> عملیات رجوی صدام در مرداد ۱۳۶۷ >>>> اعدام گروهی از زندانیان مصر برموضع در شهریور ۶۷

دراینجا لازم می دانم بعنوان یک تلاشگر مستقل حقوق بشر مخالفت خود با اعدام این گروه زندانیان را اعلام نمایم _ من معتقدم اعدام مجازاتی است که سازندگی درپی ندارد _ اعضای شورشی درسال ۶۷ گرچه فریب فرقه رجوی را خوردند ولی چه بهتریود بعنوان بیمار روانی مورد درمان قرار می گرفتند .

این سه رخداد مجزا یک مقصر ومتهم اصلی دارد وان کسی نیست جز رهبر فراری فرقه تروریستی ” مسعود رجوی “

دستگاه تبلیغی دروغزن فرقه رجوی اما تلاش می کند رابطه این سه رخداد راباهم قطع نوده وعنوان آنرا به دروغ به ” اعدام زندانیان سیاسی دردهه شصت ” تغییر دهد وگروه اندکی هم ازجمله ” بنیاد برومند ” نیز این دستکاری وجعل وسانسور تاریخی را پذیرفته اند _ چنین نگرشی بخوبی نشان می دهد که این بنیاد یک نهاد مستقل ” نیست .

معرکه گیری فرقه رجوی توسط دوعضو فعال این فرقه پیام اخوان وایرج مصداقی

طی حدود ۲۴ سال گذشته دستگاه تیلیغی فرقه رجوی با استفاده از تاریخ نویس معروف خود ” ایرج مصداقی ” وداستان سرایی های این عضو فعال خود تلاش می کند تاریخ را تحریف وبه سلیقه خود بنویسد وبهمین دلیل درسال ۱۳۹۰ و۱۳۹۲ نمایشی را با صرف هزینه های فراوان تحت نام ” دادگاه نمادین مردمی ” ونام تبلیغی تریبونال بین الملل ” ! به روی صحنه برد وجلساتی نمایشی درلندن ولاهه برگزار نمود _ دراین جلسات گروهی مواجب بگیر فرقه رجوی بعنوان قاضی نمادین ” شرکت نمودند _ شاهدان این دادگاه نمادین هم گروهی ازاعضای نمادین این فرقه ( توابان ) بودند که به مدت چندروز به داستان سرایی های عموما دروغ وستنسور شده ودستوری درباره این رخدادها بدون اتصال به یکدیگرپرداختند ودرنهایت هم این دادگاه نمادین _ حکم نمادین صادر نمود !

نگارنده معتقدم رخداد های دهه شصت باید بعنوان یک کاست ومجموعه اززمان فاز نظامی این فرقه تا عملیات فروغ وتا اعدام گروهی از زندانیان در شهریور ۶۷ همراه باهم مورد بررسی وتحقیق قرارگیرند _ بنابراین هر نوشته _ گزارش واقدامی که تلاش کند رابطه بین این سه رخداد را انکار ومغشوش نماید تحریف تاریخ واقدامی گزینشی محسوب گردیده واز درجه اعتبار ساقط میرباشد _ متاسفانه برخی هم از سرنادانی و نا آگاهی دردام فریب فرقه خائن ومنفور رجوی در آمده وهمراه با دستگاه تبلیغی این فرقه از عنوان دروغ ” اعدام های زندانیان سیاسی دردهه شصت ” ! استفاده می کنند .

عملیات کرد کشی فرقه رجوی ( مروارید ) نقطه حساس فرقه رجوی

بنا بر اسناد تاریخی و خاطرات اعضای سابق این فرقه نیروهای مزدور صدام در بهار سال ۱۳۷۰ بنا برسفارش ارباب خود صدام سرکوب نیروهای کرد علیه صدام را تحت نام عملیات مروارید انجام دادند که طی آن گروه قابل توجهی از مبارزین ومردم کردستان عراق توسط فرقه رجوی قتل عام گردیند ( مدارک اعتراف سران فرقه موجوداست ) کشتن کردهای عراقی یکی دیگر از نقاط ضحف واسیب پذیر فرقه رجوی است که باید با آگاهی رسانی دراین مورد فرقه رجوی را افشا نمود .

ششم _ جداسازی نزدیک به ۷۰۰ کودک ازخانوداه ها درپی طلاق های اجباری و انتقال قاچاق بچه ها به اروپا

یکی دیگر ار نقاط حساس واسیب پذیر درافشای فرقه رجوی ماجرای جداکردن بیش از ۷۰۰ کودک ۶ ماهه تا ۱۲ ساله از والدین درپی اجرای حکم تشکیلاتی طلاق های اجباری است _ این کودکان بطور قاچاق به اردن وسپس به کشورهای اروپایی قاچاق شده وبسیاری از آنها تحویل یتیم خانه ها ومراکز نگاهداری کودکان بی سرپرست گردیدند _ گروهی از این کودکان هم درخانه های تیمی وگروهی هم تحویل اعضای سابق اما همچنان متصل این فرقه گردیدند _ تعدادی از این کودکان در آستانه ۱۸ سالگی مجددا بطور قاچاق به کشور عراق وکمپ اشرف منتقل گردیدند ….

هفتم _ نامیدن گروه رجوی به نام ” فرقه تروریستی _ تبهکاری _ مافیایی رجوی “

هفتمین نقطه حساس واسیب پذیر فرقه رجوی آن است که این باند خطرناک رابه نام اصلی خود خطاب کنیم

چرا این نام ” فرقه تروریستی _ مافیایی _ تبهکاری ” برازنده این گروه است ؟

اول اینکه _ بنا برهزاران سند موجود تشکیلات این گروه ” فرقه ای ” می باشد و خود سران این فرقه هم بطور ضمنی آنرا تحت عنوان ” تشکیلات آهنین ” مورد تائید قرار داده اند

دوم اینکه _ تبهکار هستند زیرا درپرونده ۳۴ ساله آنها انواع واقسام تبهکاری وخلافکاری وجود دارد

سوم اینکه _ تروریست می باشند _ پرونده ۳۴ ساله این گروه سرشار است از عملیات گوناگون تروریستی _ ازقتل وترور تا بمب گزاری _ انتحاری _ خمپاره زنی _ انفجار لوله های انتقال نفت ووو

چهارم اینکه _ گروه رجوی یک گروه مافیایی است _ چراکه درپرونده ۳۴ ساله این گروه انواع خلافکاری از قاچاق انسان _ جعل اسناد _ سرقت بانک _ پولشویی _ قاچاق اسلحه _ مواد مخدر ووو وجود دارد

بنابراین ” فرقه تروریستی خواندن ” این گروه منفور کم ترین اقدامی است که می تواند این فرقه را تعریف نماید

نتیجه اینکه _ همه کوششگران منتقد وآگاهی رسانان درمورد این فرقه بهتراست درهمه نوشتارها به این نقاط ضعف وشکنندگی فرقه اشاره نموده و سران اینفرقه را به حالت فلج شدن و درماندگی و مرگ بکشانند

الف .مینو سپهر ۲۰۱۵/۰۶/۳۰

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقاز روایت شهید صیاد شیرازی از عملیات مرصاد (فروغ جاویدان) تا شعری برای مریم قجر (رجوی)

کمپ اشرف سپتامبر 2013-2رجوی: یادش به خیر، زمان صدام برای چهار هزار مزدور بیست هزار سلاح داشتیم (ارباب هم اربابهای قدیم)

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

***

همچنین:

نوشتار ۳۹۴_ بازنویسی ونگاهی دقیق ومتفاوت به گفتگوی مریم رجوی با نشریه ” دی راین ” آلمان

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و سوم مارس ۲۰۱۵:…   اجازه بدهید پاسخ شمارا با این جمله برادر نتانیاهوشروع کنم که گفت ” من هرکاری می کنم که این توافق صورت نگیرد” وماهم قویا از ایشان حمایت کرده وهشدار می دهیم تا هرگونه توافق ممکن است باعث عقب افتادن تاریخ گشایش دفتر ما درخی

فرقه رجوی و چهارشنبه سوری ” سناتوری “_ گزارش و جمع بندی (نوروز مبارک باد)

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و یکم مارس ۲۰۱۵:… مهندس میثمی ازاعضای قدیمی ومنشعب شده گروه موسوم به مجاهدین ( فرقه رجوی ) دریک نوشتارکوتاه تحقیقی _ تاریخی با عنوان ” مسعود رجوی کجاست ؟ سعی نموده با یاد آوری خاطرات خود بگونه ای روشن و به این سئوال پاسخ دهد _ درواقع برخلاف ادعا

مریم رجوی _ سخنرانان کرایه ای _ شرکت کنندگان اجاره ای و نمایش برلین ( بخش دوم )

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، نوزدهم مارس ۲۰۱۵:… درروز ۷ مارس مریم رجوی گوزیده ی مقاومت یواشکی خودرا به برلین رساند تا درحضور ۲۵۰۰ نفر ازجمله تعدادی سخنران اجاره ای وشرکت کنندگان کرایه ای با آن صدای “غاز ” مانندش ” جیغ وداد ” کند _ این مراسم تحت نام ” زنان وبردباری ” برگزار گ

ماجرای نتانیاهو وخواهر مریم مقاومت وکشف پایگاه اتمی تازه !

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، ششم مارس ۲۰۱۵:… با نزدیک شدن امکان توافق ویا تفاهم بین ایران وکشورهای ۵+۱ تب نتانیاهو وخواهر مریم چنان بالاگرفت که هردو دربیمارستان بستری گردیدند _ پزشکان پس از معاینه و ازمایشات متعدد و دقیق این افراد اعلام نم