درس آزادی مریم رجوی بمناسبت اول مهر ؟! – اقدامی ندارد، بایگانی شود

درس آزادی مریم رجوی بمناسبت اول مهر ؟! – اقدامی ندارد، بایگانی شود

درس آزادی مریم رجوی بمناسبت اول مهرصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و سوم سپتامبر 2021:… بعنوان یک ژورنالیست عادت دارم که تا حد توان به هربیانیه ای توجه نموده واگر لازم شد، ملاحظاتی بر روی آنها داشته باشم. بدان جهت است که متن پیام مریم رجوی بمناسبت روز اول ماه مهر- روز بازگشائی مدارس – را هم خواندم و یادداشت کوتاهی درمورد آن مینویسم. مریم رجوی میگوید : ” دانش‌آموزان عزیز، دانشجویان آگاه،آموزگاران و استادان شریف!- در آغاز سال تحصیلی۱۴۰۰ به همه شما درود می‌فرستم. درس اول در هر مدرسه یا دانشگاه هم‌چنان درس آزادی و قیام برای آزادی است…” . درس آزادی مریم رجوی ؟! – اقدامی ندارد، بایگانی شود

عاقبت اسفبار مجاهدین خلق . از صدام حسین تا بن سلمانمزدوری رجوی جدید نیست – مجاهدین خلق سابقه دارند

درس آزادی مریم رجوی بمناسبت اول مهر ؟!

اقدامی ندارد، بایگانی شود!

01/07/1400

روسا ومدیران ادارات ، زمانی که گزارش نامربوطی را ازمامورین دریافت میکنند ، در زیر این نامه یا گزارش مینویسند : ” اقدامی ندارد، بایگانی شود.”

از بدی حادثه اینکه تمام پیام ها وبیانیه های مریم رجوی وبطور کلی سازمان استحاله یافته ی مجاهدین هم دچار این سرنوشت میشوند وکسی توجهی بدان نمیکند.

من اما، بعنوان یک ژورنالیست عادت دارم که تا حد توان به هربیانیه ای توجه نموده واگر لازم شد، ملاحظاتی بر روی آنها داشته باشم.

بدان جهت است که متن پیام مریم رجوی بمناسبت روز اول ماه مهر- روز بازگشائی مدارس – را هم خواندم و یادداشت کوتاهی درمورد آن مینویسم.

درس آزادی مریم رجوی بمناسبت اول مهر

مریم رجوی میگوید :

” دانش‌آموزان عزیز، دانشجویان آگاه،آموزگاران و استادان شریف!- در آغاز سال تحصیلی۱۴۰۰ به همه شما درود می‌فرستم. درس اول در هر مدرسه یا دانشگاه هم‌چنان درس آزادی و قیام برای آزادی است…”

درس اول هرمدرسه ، آموزش سواد خواندن ونوشتن وسپس یاد گرفتن استفاده ازتکنولوژی ها برای استفاده درمسیر گذران زندگی ای است که پیوسته دشوار ودشوارتر میشود.

وظیفه ی هر دانش آموز فرا گرفتن این علوم و ماموریت هر آموزگار تلاش برای نشان دادن این چراغ راه زندگی دشوار کنونی که امور آن بدون تسلط بدین علوم وفنون لازم نمیگذرد ، میباشد.

تنها بعد از انجام این وظایف اولیه است که دانش آموز بالغ وآموزگاران واستادان او میتوانند وارد سایر جهات زندگی اجتماعی شوند ودراینمورد آنها توجهی به رهنمود های شما ها که با قایم کردن دانش آموزان درخانه های تیمی وانتحاری بار آوردن آنها مانع تحصیل وسبب مرگ آنها شدید ، نخواهند کرد!

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته

دوباره :

” اگر حکومت بخش کوچکی از آنچه برای سرکوب جامعه و جنگ‌افروزی در منطقه یا برنامه اتمی و موشکی هزینه می‌کنند، صرف واکسیناسیون عمومی می‌کردند، بدون تردید امسال مدارس و دانشگاهها در شرایط ایمن و سالمی قادر به‌کار بودند و مرگ و پریشانی از سر تمام خانواده‌ها از جمله فرهنگیان و دانشگاهیان بر می‌خاست.”

هزینه های حکومت ایران درمواردی که شما برشمردید، درردیف بودجه ی ضد تروریستی ودفاعی کشور قرار دارد و عدم مصرف آن درجای خودش، گرفتاری هایی شدید تر ازکرونا برای ایران تولید میکند .

شما اگر عقلی داشتید وذره ای انسانیت وشرف دروجودتان بود، میتوانستید این درخواست را ازاربابان خود دایر براینکه ایران را اینقدر تحریم نکرده ودارایی های آنرا بلوکه نکنند، میکردید تا ایران بتواند دراسرع وقت واکسن بخرد یا تولید کند .

البته آن دسته ازدانشگاهیان واستادانی که شریف هستند، بهتر از شما بلدند که طبق منافع ملی کشور وندای وجدان خود کارهایی انجام دهند که خوشبختانه درتضاد با سبک وسیاق ضد مردمی مریم رجوی قرار دارد.

ضمنا اگر روز اول ماه مهر وبازگشائی مدارس خوب بود، چرا با قطع نسل در سازمان منسوب به مجاهدین خلق ، نگذاشتید که شما هم چنین روزی داشته باشید؟

آیا خجالت نمیکشید ازاینکه مقر شما تنهای جائی درجهان است که درآن طفلی به مدرسه نمیرود واین بمعنای مقطوع النسل شدن  هدفمند است؟

مردم بمیرند و منابع ایران برای رجوی ها بماند ؟

سپس:

” هیچ نیروی سرکوبگری، در مقابل خلقی که آزادی را اراده کرده، توان ایستادگی ندارد. دستانتان را به‌یکدیگر پیوند بدهید. امید و یقین به رهایی، سرچشمه خروشان توانمندی‌ها و قدرتها است “.

شما پیوندی بامردم ندارید ولزوما با خواست واراده ی آنها بیگانه اید وبتبع آن طبیعی نیست که هیچ دعوتی ازآنها بعمل آورید که اگر بیآورید با پوزخند آنها مواجه شده و تتمه ی روحیه ی باخته ی خود را ازدست میدهید!

صابر  تبریزی

مریم رجوی: دولت ترامپ صلح طلب است

درس آزادی مریم رجوی بمناسبت اول مهر ؟!

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/وطن-پرستی-مریم-رجوی/

وطن پرستی مریم رجوی

وطن پرستی مریم رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و سوم فوریه 2021:… این موضوعی است که شما را که سمبل وطن فروشی هستید، بسیار خوشحال میکند . چراک ه بعنوان یک ایرانی بجای انتقاد ازاین زور گویی آمریکا، به ستایش از این جنایت دست میزنید. اظهار خوشحالی های این چنینی دوام نخواهد داشت وهمت مارا برای قدرتمندتر شدن – که منابع این قدرت را به وفور داریم- بیشتر خواهد کرد واگر زمانه عمری برای شما باقی بگذارد خواهید دید که آمریکا از استعمال اینگونه ادبیات درحق ما خودداری خواهد کرد ودرزمانی که ازخر قدرت پایین بیآید- که روندش با شتاب قابل توجهی آغاز شده- خواستار روابط متقبلا سودمند با ما خواهد شد. وطن پرستی مریم رجوی . 

سنگهای بسته، سگهای باز و توهم مریم رجویاخراج رجوی از فرانسه . مریم رجوی به کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس و امریکا ممنوع الورود شد

وطن پرستی مریم رجوی

و درس آزادی مریم رجوی بمناسبت اول مهر

باوجود ارتباط تنگاتنگ موجود ، اهمیت حل مسائل داخلی مهم تر است!

04/12/1399

ما که ایرانی باشیم، ازدومشکل عمده ی داخلی وخارجی رنج میبریم.

مشکل داخلی ما ا ز کم مولد بودن اقتصادمان است که مانع اشتغال بوده و عواقب سنگینی مانند تورم، فساد و نخوشنودی عده ی کثیری از مردم است وحل آن میتواند گره های بزرگی ازما را بازکرده ودربرابر دشمنی های ددمنشانه ی خارجی ، مقاوم ومقاوم ترمان کند.

مشکل خارجی ما با جهان سلطه گر غرب بزعامت هیئت حاکمه ی آمریکاست که یکی ازنمود های بارزش خارج شدن این کشور غارتگر ازبرجام است که تحریم های بی سابقه ی مرتبط با این موضوع ، ضرباتی سخت- والبته نه در سطح لطمات نارسائی های داخلی- برما وارد کرده ومسلما که ازمسائل مهم ماست.

اما اینطور نیست که باند رجوی که بخاطر برقراری سیستم برده داری درمناسبات داخلی خود، جاسوسی  برای بیگانه وخیانت های ممتد درحق مردم ایران، منطقا اجازه داشته باشد که درباره ی هر دومواردی که ذکر شد ، اظهار نظرهای مزورانه ای نموده واشک تمساح برای ما بریزد.

با این حال ، این گروه خائن به وطن ودشمن اقلا 80 درصد ازمردم جهان بعنوان بشریت ، بیشرمی خو د را درنوشته ای این چنین بنمایش گذاشته است:

” موضع‌گیریهای مقامات جدید آمریکا در مقابل رژیم و تأکید آنها بر خواستهایی فراتر از برجام و برنامه اتمی رسانه‌های وابسته به باند روحانی را نگران شرایط سخت برای حاکمیت و آینده آن کرده است “.

البته این نگرانی بخاطر تروریزم اقتصادی ای که ماحصل نقض برجام است و دود غلیظ وزهرناک دارد که قبل ازهمه بچشم اقشار فقیر ومتوسط ( بالای 80درصد مردم) میرود و نگرانی رئیس جمهور ازبابت این ظلم وارده برآنها، یک نگرانی میهن دوستانه و وظیفه شناسانه بحساب میآید.

دوباره :

” به‌نوشته روزنامه ی آرمان (وابسته به باند روحانی مقامات آمریکایی به‌رغم این‌که مواضعی در جهت بازگشت به برجام می‌گیرند، اما «هم‌چنان خواسته‌های غیرمعقولی بعضاً مطرح می‌کنند”.

و این موضوعی است که شما را که سمبل وطن فروشی هستید، بسیار خوشحال میکند .

چراکه بعنوان یک ایرانی بجای انتقاد ازاین زور گویی آمریکا، به ستایش از این جنایت دست میزنید.

وطن پرستی مریم رجوی

وطن پرستی مریم رجوی

اظهار خوشحالی های این چنینی دوام نخواهد داشت وهمت مارا برای قدرتمندتر شدن – که منابع این قدرت را به وفور داریم- بیشتر خواهد کرد واگر زمانه عمری برای شما باقی بگذارد خواهید دید که آمریکا از استعمال اینگونه ادبیات درحق ما خودداری خواهد کرد ودرزمانی که ازخر قدرت پایین بیآید- که روندش با شتاب قابل توجهی آغاز شده- خواستار روابط متقبلا سودمند با ما خواهد شد.

درادامه ودرنقل قول از یک منبع داخلی آمده است :

” … خواسته‌های غیرمعقول» آمریکا از سال‌ها پیش روشن بوده و این‌که رژیم می‌بایست در زمینه موشکی و سیاست مداخله‌جویانه‌اش در منطقه کوتاه بیاید “.

اول اینکه کشورهای بسیار کوچک تر ازما صاحب این موشک ها هستند و هواپیماهای مدرنی زیادی هم درکنارش دارند وبنابراین  دلیلی ندارد که ما باازدست دادن این ادوات، دست بسته تسلیم دشمن طماع ومتجاوز گردیم.

ثانیا مقامات  ایران بارها اظهار نظر کرده اند که منافع خود را درسازش ومدارا با کشورهای منطقه وجهان ورفع تنش های موجود که باعدم دخالت آمریکا ممکن است ، میداند ودراین مورد آمادگی کامل خود را درهمکاری با کشورهای منطقه اعلام کرده اند

سپس :

” روزنامه آرمان در 2 اسفند۹۹نوشت : مقامات ایالات متحده قصد بازگشت به برجام را دارند اما هدف اولیه آنها این است که شاید بتوانند امتیازات بیشتری از ایران بگیرند و برجام را گسترده‌تر از مباحث هسته‌یی تدوین کنند “.

این راز سربه مهری نیست که برای اولین بار فاش شده باشد. دشمن خارجی ودر راس آنها حکومت آمریکا و رژیم صهیونیستی با تمام قوا درصدد ازبین بردن تمامیت ارضی ایرانند وازاین رو لحظه ای برای تضعیف بنیه ی دفاعی ایران غافل نیستند و مذاکرات فرابرجامی که طی آن به انجام این نیت شوم و خالی کردن زرادخانه های ایران ازموشک- که این یکی مهمترین آلت دفاع نظامی ما درحالت بازداشتن نیروی هوایی ما ازهواپیماهای مدرن نقش مهمی را در نگه داشتن سرحدات ما ایفاء میکند- دراین راستاست.

با لحاظ شرایط فوق، من ضمن اینکه با پیشرفت موشکی کشور موافقت کامل دارم وآنرا وسیله ی  بسیار بازدارنده ی تجاوز این دشمنان با طمع سیری ناپذیر میدانم وحتی در تقویت صنعت عمومی کشور مفید حساب میکنم ، با این حال اتحاد مردم وحکومت را که قسمت اعظم این اتحاد با گرفتن نبض زمان از هر دوطرف بیشتر میشود ، مهمتر از هرچیز بحساب میآورم.

مجددا :

” توصیه روزنامه مردم‌سالاری هم این است نظام «نرمش در تاکتیک» در پیش بگیرد، احتمالاً منظور از «نرمش در تاکتیک» از نوع «نرمش قهرمانانه‌ای» است که به توصیه ( رهبری) در مذاکرات برجام گرفته شد و در جریان آن امتیازات کلانی به طرف مقابل داده شد”.

درخصلت مقوله ی مذاکره است که چیزهایی میدهند و درعوض امتیازاتی بدست میآورند والبته گرفتن این امتیازات ر درجه ی اول به قدرت داخلی ومیزان اعتماد واتکاء به مردم بستگی دارد وازاین رو اگر ” نرمش درتاکتیک ” اهمیت داشته باشد ، موفقیت هرچه بیشتراین نرمش منوط به  تقویت هرچه بیشتر پایگاه اجتماعی دولت وحکومت است که عرض کردم با همگرا کردن اراده ی استوار حکومت وآگاهی عمیق تر مردم از سیر زمان ، بدست خواهد آمد.

همچنین :

” حکومت به‌خوبی می‌داند که اگر در مقابل آمریکا و کشورهای بزرگ اروپایی که خواهان کوتاه‌آمدن حکومتش در زمینه اتمی، موشکی و سیاست منطقه‌یی هستند عقب‌نشینی کند، در زمینه داخلی هم به ناگزیر مجبور به عقب‌نشینی است “.

مسئله ی اتمی آنقدر مهم نیست که نتوان بشرط اقدام مثبت طرف مقابل دربرابر آن کوتاه نیآمد که ما در برجام درست همین کار را انجام دادیم.

اما مسئله ی موشکی ایران ارتباط فوق العاده زیادی با قدرت دفاعی ایران دارد وتصور نمیرود که حکومت ودولت ازاین منافع مشروع وقانونی خود دست بکشد.

سیاست منطقه ای ایران هم چیزی جزدفاع از سرحدات خود نیست واگر طرف های مقابل تضمین های قانع کننده بدهند، ایران بطوری که اعلام کرده، حاضر به هرنوع مذاکره ی سازنده وتنش زا دراین مورد است واین مسئله بارها ازطرف مقامات طراز اول حکومت ودولت مطرح شده است.

به مسئله ی دولت وملت که میرسیم ، من نظر خودم را که همگرایی بین دوطرف بمعنی پیشرفت کشور بوده و به هیچ وجه عقب نشینی نیست، به سمع ونظر خواننده ی این یاد داشت میرسانم.

همینطور :

” شرایط به‌گونه‌یی است که حتی در فرض عقب‌نشینی آیت اله خامنه‌ای و رفع تحریم‌ها، باز هم نظام ولایت نمی‌تواند از بحران‌هایی که اسیر آنهاست رهایی یابد، باز هم بحرانها باقی خواهد ماند “.

درسطور قبلی نوشته ام به مسئله ی همگرایی ورابطه ی سازنده ی این دومقوله درتقویت قدرت دولت – ملت اشاره کرده ونوشتم که قدرت هردو از داشتن وحدت نظر درمورد منافع ملی بیشتر میشود و حتی طوری بیشتر که دشمنان خارجی هوس تجاوزگری وترور اقتصادی را ازسر بیرون کند وازاین رو، من شخصا مسائل ومشکلات ایران را قابل حل میدانم.

صابر  تبریزی

وطن پرستی مریم رجوی و درس آزادی مریم رجوی بمناسبت اول مهر

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استحاله-مجاهدین-خلق-ایران-از-زبان-جولی/

استحاله مجاهدین خلق ایران از زبان جولیانی

استحاله مجاهدین خلق ایرانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم اوت 2019:… شما در خیمه شب بازی های ویلپنت و … هم حضور داشتید وبانام بردن ازحضور 50کشور ، به اهالی این 50 کشور توهین میکنید وبهتر بود بگویید که روسپیان سیاسی حاضر درمراسم مریم، از 50 کشور جهان بودند! حضور ژنرال های بازنشسته ی آمریکائی که اگر تفحص شود، همگی قاتلین انسان ها هستند ، ازیک طرف طمع ورزی آنها را نشان میدهد وازسوی دیگر استیصال باندرجوی را بنمایش میگذارد! چرا که یک جریان سابقا مدعی استقلال ایران ، بطور طبیعی ازحضور نظامیان کشوری که دشمن مردم ایران هستند ، ابا دارد! حضور این نظامیان سند کافی دراین مورد است که سازمان مجاهدین خلق استحاله کامل شده و حق با کسانی است که آنرا باند مافیایی رجوی میدانند! استحاله مجاهدین خلق ایران 

استحاله مجاهدین خلق ایرانرجوی بازیگری خیالی در دنیای سیاست امروزی

استحاله مجاهدین خلق ایران و وطن پرستی مریم رجوی

شهردار حقوق بگیر رجوی ، چیزی را گفته که باید میگفت!

20مرداد1398

سرود های ضد امریکایی مجاهدین خلق  و بزرگداشت قتل امریکایی ها منتشر شده بعد از انقلاب ضد سلطنتی: 

بهمراه جان بولتون آوانجلیست ( صهیونیست مسیحی ) و … ، رودی جولیانی بعنوان شهردار اسبق نیویورک که به فساد مالی و اخلاقی شهره است وحق وحساب گرفتنش از رجوی ها بارها بثبوت رسیده ، از حامیان اصلی باند رجوی است که تقریبا درتمامی خیمه شب بازی های مریم شرکت میکند وعلاوه بر سخنرانی هایی که دارد ، مصاحبه های متعاقب را نیز انجام میدهد تا بعنوان کسی که یکی از بیشترین دریافت کنندگان حق الزحمه!! است ، ادای دین کند!

برابر اظهارات صریح پاتریک کندی که اوهم بنفع مجاهدین رجوی سخنرانی میکند ، مبلغ دریافتی این بازنشستگان وروسپیان سیاسی غرب از مجاهدین، بین 40 تا 200هزار دلار برای هرشرکت درمراسم وایراد سخنرانی در آن است!

برابر اظهارات صریح پاتریک کندی که اوهم بنفع مجاهدین رجوی سخنرانی میکند ، مبلغ دریافتی این بازنشستگان وروسپیان سیاسی غرب از مجاهدین، بین 40 تا 200هزار دلار برای هرشرکت درمراسم وایراد سخنرانی در آن است!

در نشریات مجازی باند رجوی چنین آمده است :

” شهردار رودی جولیانی: «من این امکان را داشته ام که به مدت ۴ روز در آلبانی باشم و در کنفرانسی در آنجا شرکت داشتم. در این کنفرانس ۵۰کشور شرکت کرده بودند و نماینده داشتند که شامل تعداد قابل توجهی از شخصیتهای نظامی ما از جمله چندین ژنرال آمریکایی و ژنرال های ۴ستاره شرکت کردند در واقع دو ژنرال ۴ستاره شرکت داشتند “.

شما در خیمه شب بازی های ویلپنت و … هم حضور داشتید وبانام بردن ازحضور 50کشور ، به اهالی این 50 کشور توهین میکنید وبهتر بود بگویید که روسپیان سیاسی حاضر درمراسم مریم، از 50 کشور جهان بودند!

حضور ژنرال های بازنشسته ی آمریکائی که اگر تفحص شود، همگی قاتلین انسان ها هستند ، ازیک طرف طمع ورزی آنها را نشان میدهد وازسوی دیگر استیصال باندرجوی را بنمایش میگذارد!

چرا که یک جریان سابقا مدعی استقلال ایران ، بطور طبیعی ازحضور نظامیان کشوری که دشمن مردم ایران هستند ، ابا دارد!

حضور این نظامیان سند کافی دراین مورد است که سازمان مجاهدین خلق استحاله کامل شده و حق با کسانی است که آنرا باند مافیایی رجوی میدانند!

همینطور :

” شما همچنین می توانید علائم دیگر را ببینید از جمله مردهایی که کلیه خودشان را به قیمت ۵۰۰دلار می فروشند تا خانواده شان را غذا برسانند. به یاد داشته باشید رژیم ایران الان ۴۰سال است در قدرت است و صدها هزار جنایت علیه بشریت انجام داده و مردم را در خیابانها کشتار کرده است “.

و دولت شما این مردم بااین وضع را محاصره ی کامل اقتصادی میکنید که کلیه های خود را ارزانتر ازاین بفروشند؟!

وبا این وجود بازهم بطور بی شرمانه ای ادعا دارید که درطرف مردم ایران قرار دارید؟!

وشما که علاوه برکشتار اقصی نقاط مردم جهان ، برای تداوم سیاست کثیف نژاد پرستی وتامین منافع کارخانه های اسلحه سازی وآزاد گذاشتن حمل اسلحه برای سفید پوستان نژادپرست ، شاهد کشتار هر روزه ی مردم آمریکا بدست نژاد پرستان هستید ، خود را بیگناه میدانید؟!

درایران اتفاق نمیافتد که شاگردان کلاسی را به رگبار مسلسل بسته و کشتار نمایند ولی این روند درکشور شما به یک سنت رایج تبدیل شده و چه دلیلی دارد که دلتان برای این هموطنان خودتان نسوزد وبرای ما بسوزد؟؟!!

همچنین :

 “من تصاویری از ۱۲۰هزار نفر از آنها را دیدم و کتابی در خانه ام دارم که اسامی۲۰هزار نفرشان را لیست کرده و کاملا مستند است “.

پس از 100 هزار بقیه چی؟!

شما ادعا دارید که برای 20 هزار نفرشان سند دارید که مسلما بیش از چند هزار نفر آنها درعملیاتی که ازخاک عراق به سربازان ایرانی شده ، کشته شده اند !

با این حساب شما، حدود 10هزار نفر میماند که خود محل شک وشبهه است واین تعداد دربرابر 17هزار نفری که براثر ترروهای مجاهدین رجوی درایران جان باخته اند ، کم است و حرف شما در جواب این حرف حساب من چیست؟!

 بازهم :

” از زمانی که روحانی به سر کار آمده حدود دو برابر تعدادی که … کشت را کشته است. لذا این آدم یک قاتل دیگر است، او مسئول قتل عام است اینها جنایات علیه بشریت کرده اند و اروپا به همینها پول می دهد و ما هم بیش از یک میلیارد دلار دادیم. این یک میلیارد دلار برای کشتن اینها هزینه شد و اوباما و بایدن باید از این کارشان شرم کنند “.

البته روحانی رئیس دادگاه ها نیست و اختیارات کشتن کسی را ندارد .

اغلب اعدام شدگان بخاطر قصاص بوده که به هر صورت درقوانین اسلامی وجود دارد وعربستان ودیگران هم این کار را انجام میدهند و البته مورد اعتراض شما نیست ودراین مورد میگویید که درامور داخلی کشورهایدیگر دخالت نمیکنید؟؟!!

درکشور شما هم اعدام وجود دارد و افشاکنندگان جنایت های هیئت حاکمه ی آمریکا تا ابد درزندان میمانند  و …!

ضمنا اوباما فقط قسمتی از پول های بلوکه شده ی ما را پس داد وشق القمری نکرد!

این مسئله درجریان توافق برجام انجام گرفت واوباما دربرابر دادن این پول ما به خودمان ، امتیازاتی هم ازما گرفت که البته ازروش های مذاکرات است !

سپس :

“و حالا آلترناتیوی هست و این آلترنایتو سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران است. که یک دولت آلترناتیو هستند و آنها آماده اند تا وارد شوند و کار اصلی و سخت را انجام دهند. آنها تنها حمایت ما را می خواهند “.

اولا آلترناتیو جریانی است که تعداد قابل توجهی ازمردم طرفدارش باشند که این مسئله درمورد مجاهدین صدق نمیکند واغلب مردم آنرا نه آلترناتیو که درشکل وشمایل یک دشمن حقیر میپندارند!

ثانیا ، میخواهید چه نوع حمایتی ازمجاهدین بکنید؟!

آیا ازنوع ونزوئلایی است که عده ای ( اغلب اروپایی تبار واز فرزندان استعمارگران ) را به خیابان ریخته و کسی را خودخوانده رئیس جمهورش کنید ودست به انواع کودتاهای فعلا ناموفق بزنید؟!

اما درایران نمیتوان چنیدین هزار نفر را جمع کرد تا بگویند که مریم را رئیس جمهور خود میدانند  ومریم هم قادربه حضور درایران وسخنرانی برای این عده ی مفروض نیست!

ازطرف دیگر، بزرگترهای شما درمورد ” احمد چلبی ” سازی درایران ، سبک و سنگین میکنند که برابر اخبار موجود، ازاین بابت هم  رجوی ها ازکمترین شانس- که همواره بسوی صفر میل میکند- برخوردارند!

صابر  تبریزی

استحاله مجاهدین خلق ایران و وطن پرستی مریم رجوی

درس آزادی مریم رجوی بمناسبت اول مهر

*** 

مریم رجوی نعل وارونه و ادعای جنگ طلبی ایران و صلح طلبی امریکا در یمن و خلیج فارساز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانیخانم رجوی دکتر مصدق چه ربطی به شما دارد؟

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

همچنین: