درهم شکستگی روانی رجوی یا وعده سرنگونی؟

درهم شکستگی روانی رجوی یا وعده سرنگونی؟

علی شیرزاد - درهم شکستگی روانی رجوی یا وعده سرنگونیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم آوریل 2021:… اعتراض دارد که چرا گفته شده شبکه های اجتماعی راباید کنترل کرد برخلاف ازادی ست بخاطراین ازاینگونه حرفها میزند که خودش درتشکیلاتش بالاترین ازادی ها رابه نفراتش داده هرنفرصاحب چهارموبایل ودو کامپیوتراست با موبایلها ولگردی سیاسی میکنند وبا کامپیوترها تمام تلویزیونهای اینترنتی را نگاه میکنند وبالای هراسایشگاه یک دیش نصب کرده ودرداخل اسایشگاه نفرات درزمان استراحت ووقتهای چند ساعته بیکاری ماهواره های جهان رانگاه وبه هرکانالی سرمیزنند باید هم ناراحت نقض ازادی ملت ایران باشد اینگونه تنظیم رابطه ازانقلابی گری اوست که انقلاب مریم را اورد ونهایت ازادی را درمناسبات پیاده کرد جهان باید برود ازاقاوخانم رجوی درس ازادی وازادگی یاد بگیرد. درهم شکستگی روانی رجوی یا وعده سرنگونی؟ 

علی شیرزاد - درهم شکستگی روانی رجوی یا وعده سرنگونیرجوی آویزان هر کفن

درهم شکستگی روانی رجوی یا وعده سرنگونی؟

1- سخنرانی آقای رجوی نشانه درهم شکستگی روحی و روانی اوست

صحبتهای اقای رجوی را گوش دادم چند نکته درصحبتها وجود دارد

اول : ازاینکه صدای اقای رجوی ازته گلو درمیامد وبه لحاظ روحی درهم شکسته شده بود برایم سنگین بود یاد روزهایی افتادم که دراوج قدرت برای همه نوع مخالفی خط ونشان میکشید وصدایش رابالا برده وبا انگشت اتهامات رابه دیگران می چسبوند

دوم : ناله اش درامده که چرا واکسن امریکایی واروپایی وارد نکرده اند واکسنهایی که امروزه ازمایش خود را پس داده وحتی اروپا وخود امریکا ازروسیه وچین واکسن وارد میکنند ناراحت است که چرا اقای خامنه ای نگذاشت ملت ایران موش ازمایشگاهی شرکتهای غربی بشوند درمنطق اقا وخانم رجوی اسم این دوستی با ملت است


فیسبوک صدها حساب جعلی ‘متعلق به سازمان مجاهدین را حذف کرد’فیسبوک صدها حساب جعلی ‘متعلق به سازمان مجاهدین را حذف کرد


سوم : اعتراض دارد که چرا گفته شده شبکه های اجتماعی راباید کنترل کرد برخلاف ازادی ست بخاطراین ازاینگونه حرفها میزند که خودش درتشکیلاتش بالاترین ازادی ها رابه نفراتش داده هرنفرصاحب چهارموبایل ودو کامپیوتراست با موبایلها ولگردی سیاسی میکنند وبا کامپیوترها تمام تلویزیونهای اینترنتی را نگاه میکنند وبالای هراسایشگاه یک دیش نصب کرده ودرداخل اسایشگاه نفرات درزمان استراحت ووقتهای چند ساعته بیکاری ماهواره های جهان رانگاه وبه هرکانالی سرمیزنند باید هم ناراحت نقض ازادی ملت ایران باشد اینگونه تنظیم رابطه ازانقلابی گری اوست که انقلاب مریم را اورد ونهایت ازادی را درمناسبات پیاده کرد جهان باید برود ازاقاوخانم رجوی درس ازادی وازادگی یاد بگیرد

چهارم : میگوید ولی فقیه انتخابات را مهندسی میکند خودش کسی را میخواست مسول اول کند کند ازیکسال پیش تبلیغات راشروع شبانه روزدرهرنشستی توسط هرکس تبلیغات طرف انجام میشد اقای رجوی مگه درتعریف ازخانم فهیمه اروانی برای شخص شما گزارش ننوشته واعتراض کردم که نحوه تنظیم شما برای مسول اولی تبلیغات انتخاباتی ست ناراحت شده دستوردادی مرابه صلابه بکشند شما نبودی ؟ بعد امدن امریکا بازی صندوق راه انداخت ازیکسال قبل شروع به تبلیغات کرد وروز انتخابات صندوقها رادرسالن گذاشت وگفت رای بدهید سلسله مراتبی که مدنظرش بود راازتوی ان بیرون اورد وباقی مانده ها که رای نیاورده بودند را کرد مشاوربقیه ، میزان رای هرکس بستگی به مسولیتش درصندوقها انداخته میشد دراخرین انتخابات که دراشرف برگذاروخانم زهره اخیانی را میخواست مسول اول کند خانم شورای رهبری فرمانده مقرازبنده سوال کرد بنظرت کی مسول اول میشود گفتم خواهرزهره اخیانی ازقبل ازصندوق بیرون امده رای دادن بنده چیزی راتغییرنمیدهد که خیلی ناراحت شد اینهم ازانتخابات خودش کجا دیده اید که ولی فقیه بیاید وازکاندیدی حمایت وتعریف وتمجید کند یک نمونه نیست اگرمهندسی منظوراست خودش سرامد همه بود وهست  

پنج : مدعیست ولی فقیه مردم رابخاطرکرونا به گروگان گرفته وجهت جلو گیری ازسرنگونی واعتراض وبخیابون ریختن مردم کرونا را علم وبا کشتار250 هزارملت رابه محاق برده است حرف جالب اینجاست ازیک طرف کشتاررا وسط میکشد ازطرف دیگرمیگوید ملت ایران خسته وتسلیم کرونا نشوید بخیابونها بریزید همراه کانونهای شورشی برعلیه ولایت جنگ صد برابربکنید احتمالا چون اقا خود امام زمان است موقع تظاهرات وتجمع چند میلیونی شخصا با جادو جنبل کرونا را دفع میکند وملت کرونا نمیگیرند اینگونه با خون ملت بازی وبه انها توهین میکند ارزش وجایگاه مردم را درحدی پایین میاورد که میشوند گوشت دم توپ وکرونا درتظاهرات برای اقا وخانم رجوی کرونا ادمها را نمیکشد بلکه شفا بخش هرگونه مریضی که ازقبل هم داشته اند خواهد شد

شش : سری هم به صحرای کربلا زده ومیگوید ولی فقیه درسوریه ویمن جنایت میکند معلوم نیست چه کسی محاصره هوایی ودریایی وزمینی کرده استخون کودکان بیرون زده وچند ده هزارانها کشته ومعلول شده اند ازاین حرفها میزند تا ائتلاف جهانی برعلیه ملت سوریه ویمن پول بیشتری به حساب اقا واریز کنند

هفت : قسمتی ازسخنرانی خانم را گذاشته که میگوید ولی فقیه 1500 نفرراکشته درصورتی که وزارت خارجه امریکا وسایردوستان انقدرروی این تعداد کشته که اقا وخانم به دهان انها انداخته بودند را نوشخوار کردند که ازدروغهای خود خجالت کشیده و1500 کشته را ازروی سایتش حذف و304 کشته را جایگزین کرده است
دریک کلام سخنرانی اقای رجوی نشان داد که علاوه بردرهم شکستگی استراتژیک وانقلاب مریم ازنظرجسمی وروحی وروانی هم بشدت درهم شکسته شده است وباید گفت با این وضعیت هرگونه شانس بسیاربسیاراندک رسیدن به قدرت وخوردن گندم ری را کامل ازدست داده است 

لینک به منبع

2- خانم رجوی شرایط سرنگونی پخته واماده است ؟؟

خانم رجوی درجلسه شورا سخنرانی کرده که در کلیت اشاراتی به ان میکنم

ازاعتراض به نخریدن واکسن غربی تا حمله به عربستان وتحریم وشرایط جامعه واوضاع مقاومت وازهردری سخنی را بیان فرموده با الهام ازاقای رجوی چند تابلو هم رسم کرده عینا حرفهای رهبرعقیدتی را کپی وجای حروف را عوض کرده است اگرازمنطقه وموشک دست بردارد کانونهای شورشی ، اگربرندارد موشک های امریکایی ، درنتیجه ولی فقیه نه راه پس ونه پیش ، عین همین حرفها را رجوی بجای امریکا ، صدام وبجای موشک ومنطقه ، جنگ را به ملت حقنه میکرد  راه پس وپیش ولی فقیه را می بست . نتیجه چون ولی فقیه هیچ راه پس وپیشی نداشت سرجای خودش موند واقای رجوی روبه اروپا حرکت کرد امروز نمیدونم خانم رجوی راه ولی فقیه را بسته خودش به کدام سمت حرکت خواهد کرد ؟ ایا منظورش عقب نشینی ازجمهوری دمکراتیک اسلامی به جمهوری دمکراتیک است ؟ رجوی میگفت درشورا خیلی فشاراوردند که کلمه اسلام نباشد قبول نکردم سرم برود نمیگذارم اسلامی حذف بشود چون کشورما اسلامی واین حق ملت است که جمهوری انها دمکراتیک اسلامی باشد ، خانم رجوی با این حرف هم سررجوی را به باد داده هم ازاسلام رهبرعقب کشیده وهم بعد چهل سال به خواسته شورا تن داده ازانجایی که 95 درصد اعضای شورا نیروهای خود مجاهدین هستند چنین تصمیم وعقب نشینی ای چیزی جز پذیرش استحاله وقدم برداشتن دران نیست  چند بارگفتیم رجوی بسمت استحاله حرکت کرده است  وقتی ولی فقیه استحاله پذیرنیست ضد ورودرروی او باید درست ضد ورودرروی او حرکت کند وگرنه انقلابی نیست اقا وخانم توان استحاله پذیری را دارند ، ایا بد است ؟ ملت را تماما گرسنه نشان داده مگرنمیگفت تحریمها برمردم اثرندارد یا سیاه نمایی میکند ودروغ میگوید یا راست میگوید مردم گرسنه اند جواب بدهد چرا میگفت تحریمها اثرندارد ودروغ میگفت ؟ و….


اجلاس میان‌دوره ای شورا مریم رجوی این تحرکات باند رجوی ، ازسر استیصال است !


درمقابل شورا روبه جلو کانونهای شورشی سراسرکشوررا فرا گرفته مقاومت دراسمان حاکمیت درقعرزمین درنتیجه شرایط برای سرنگونی پخته واماده است ، دوسه ساعت به  تحویل سال 72 درجلو درب باقرزاده شعارراه انداخته بود که امسال سال اخره یعنی بیش از28 سال پیش امسال میگوید شرایط سرنگونی پخته واماده خوردن است با چه خوراکی ازرستورانهای بورژوازی ضد انقلابی ودشمن درونی مقاومت اشتباه گرفته نمیدونم ودرپایان هم ارتش ازادیبخش را پیش کشیده که قراره نفرات با عصا وویلچرسواربرتانکها ازالبانی به سمت تهران حرکت کنند !!!!

سخنرانی را اگربخواهیم تعریف درستی بکنیم سراسردجالیت وعوامفریبی وشیادی وشارلاتانی ودروغ ریا ونیرنگ وحرف های صد من یه غازی که ازمغزهای علیل وگندیده واستراتژی های خاک خورده ورنگ ورو رفته نشات میگیرد که بیانگردرماندگی وعجزوناتوانیست که مجبورمیشود اینگونه درانظارهمه جهان به دروغ گویی وتقلب روی بیاورد وهمه چیزرا وارونه جلوه بدهد تنها کاری که خانم میتواند انجام دهد این است که بیاید ومنطقه مانزتیرانا را خواهر خوانده منطقه اورسورواز پاریس بخواند شاید فرجی شده وسرنگونی توسط ارتش ازادیبخش محقق شود ، بنام پدر ، پسر، روح القدوس ، امییییین  ، چشم حسودی مثل بنده کورباد  

لینک به منبع 

درهم شکستگی روانی رجوی یا وعده سرنگونی؟ 

(پایان)

***

داستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمارداستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اعترافات-دردناک-فرمانده-مجاهدین/

اعترافات دردناک فرمانده مجاهدین

اعترافات دردناک فرمانده مجاهدینعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و پنجم مارس 2021:… شما که آنموقع میدونستی  وبرنامه بلند مدت میوه خوری دراشرف داشتی پس چرا عملیاتهای بعدی را انجام و بیش ازهزار 1400نفر را به کشتن دادی؟ آنهمه بازی ها دراشرف درمیاوردی برای چی بود؟ چرا دراشرف موندی و برطبل سرنگونی کوبیدی و بخاطرش ملت را در دوران برده داری نگه داشتی و انواع بلا ها را سر آنها آوردی درصورتی که ماندگاری بلند مدت را میدیدی؟ چرا تا سال 95 درحالی که میدونستی عملی عبس و بیهوده است ازعراق خارج نشدی؟ آیا جوابی برای صدها چرایی دارد؟ اعترافات دردناک فرمانده مجاهدین  

اعترافات دردناک فرمانده مجاهدیناز شکنجه در عراق تا فرار از قرارگاه رجوی

اعترافات دردناک فرمانده مجاهدین 

اعتراف دردناک یکی از فرماندهان آقای رجوی

موضوعی که میخواهم مطرح کنم فکرکنم حتی درون مناسبات کمترکسی شنیده باشد

روز هشت فروردین سال 1367عملیات آفتاب انجام وفردای ان به اشرف برگشتیم چند روز بعد فکرکنم پانزدهم وشانزدهم فروردین بود گفتند محوطه سازی ودرخت وگل کاری را شروع میکنیم بیست سالی گذشت یک روزبا یکی ازفرماندهان درحال صحبت ازهردری بودیم درحین صحبت گفت علی ما برادررا نشناختیم سالها طول میکشد تا بشناسیم خانم مریم رجوی همین حرف را هزارباربرای ما تکرارکرده است تعجب کردم چون درباره این مسایل با من هیچ کس صحبت نمیکرد فکرکردم شاید میخواهد با تعریف ازاقای رجوی کمی با حرفهایی که میخواهد بزند مثلا درذهن بنده اورابزرگ ورابطه را کمی ترمیم کند سوال کردم چرا ؟ تعریف راشروع  وگفت یادت میاید سال 67 بعد ازعملیات افتاب محوطه سازی ودرخت وگل کاری شروع شد جواب دادم کامل چون به درخت وگل کاری اشنایی داشتم خودم یک باغچه بزرگ راکاشتم ادامه داد دوسه روز بعد عملیات افتاب ( یازدهم دوازدهم فروردین سال 1367 میشود ) با برادرنشست جمع بندی عملیات افتاب داشتیم بعد جمع بندی برادرگفت محوطه سازی ودرخت وگل کاری را شروع کنیم  بما گفت درخت میوه بکارید دراینده بدردمون میخورد   ( انموقع اشرف خیلی کوچک بود دوخیابون داشت وعلف خرس هم دران سبز نمیشد بیابون لم یزرع بود وخاک خشک رنگ ورورفته)

ما گفتیم درخت میوه میخواهیم چکاردرحال جنگ هستیم خمینی را بزودی سرنگون میکنیم عملیات افتاب همین را میگوید میریم ایران میکاریم دراشرف اوکالیپتوس که سریع رشد وسایه دارد میکاریم پرسیدم برادردربرابرمخالفتهای همه شما فرماندهان عکس العملی نشان نداد جواب داد چرا دید همه ما مخالف هستیم گفت خود دانید من گفتم حالا هرچی میخواهید بکارید
امروز که نگاه میکنم برادربیست سال پیش امروزما را میدید که دراشرف موندیم ولی ما نفهمیدیم چی میگه انموقع گوش ندادیم اگرداده بودیم الان تمام اشرف درخت میوه بود اشتباه کردیم بنظرم همین حرف راهم رجوی درنشستها گفته بود یا انها را بخاطرمخالفت انزمان شلاق کش کرده بود

درخت در اینده بدردمون میخورد یک معنی میدهد. رجوی انزمان میدانسته که همه چیز دربن بست است ازسرنگونی خبری نیست عملیاتها هم دلخوش کنی ست حاکمیت با این عملیاتها سرنگون شدنی نیست وهیچ چشم اندازی رادرافق نمیدیده که میخواسته درخت میوه کاشته دربلند مدت ازانها استفاده کند داستانی که فرمانده برای من تعریف کرد همین نتیجه را گرفتم اعتراف دردناک بن بست که دراشرف گیرکرده وراه فراری نداریم ورجوی انزمان هم میدونسته را میکرد شاید همین اعتراف ازطرف رجوی پیش انها هم بوده نمیدونم حال سوال ازاقای رجوی

شما که آنموقع میدونستی و برنامه بلند مدت میوه خوری دراشرف داشتی پس چرا عملیاتهای بعدی را انجام وبیش ازهزار 1400نفررابه کشتن دادی ؟ انهمه بازی ها دراشرف درمیاوردی برای چی بود؟ چرا دراشرف موندی وبرطبل سرنگونی کوبیدی و بخاطرش ملت را در دوران برده داری نگه داشتی و انواع بلا ها را سرانها اوردی درصورتی که ماندگاری بلند مدت را میدیدی ؟ چرا تا سال 95 درحالی که میدونستی عملی عبس وبیهوده است ازعراق خارج نشدی ؟ ایا جوابی برای صدها چرایی دارد ؟ ایا اینگونه عملها ناراستی با نیروها وفریب ودورویی وعین نفاق نیست ؟ ایا حرف سرنگونی وکوبیدن برطبل ان شیادی ودجالیت نبود ؟ و؟؟؟؟؟؟؟؟

لینک به منبع

اعترافات دردناک فرمانده مجاهدین

درهم شکستگی روانی رجوی

***

تشکیلات مافیایی مریم رجوی ، از سرکوب در عراق تا اعتراف گیری در آلبانیتشکیلات مافیایی مریم رجوی ، از سرکوب در عراق تا اعتراف گیری در آلبانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ترس-رجوی-از-محاکمه-در-دادگاه-بین%e2%80%8cالمل/

ترس رجوی از محاکمه در دادگاه بین‌المللی

دادگاه بین‌المللی مسعود رجوی ترس رجوی از محاکمهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، شانزدهم مارس 2021:… چیزی بنام سازمان مجاهدین و شورا برسمیت نمی شناسیم. آقا و خانم رجوی را سرمنشا تمامی جنایتها و خیانتها و نامردی ها میدانیم که باید جواب شکنجه های روحی و روانی و تف باران ها و کتک زدنها و زندانی کردن و کشتن و سیانورخور کردنها را بدهند. هرکس دستش میرسد و میتواند باید برعلیه آنها شکایت نامه تنظیم و به دادگاه بکشاند. نباید گذاشت هیچ خائن به ملت چه رجوی و یارانش و چه اعضا ی شورا دربروند. همان اعضای شورایی که درطی سالیان پول خون ما را خوردند و برعلیه ما از رجوی ها دفاع کردند. شنیدم چند تا از این حقوقدانهای شورا قبلا به رجوی گفته بودند درون مناسبات بزن بکش ما مسایل حقوقی آن را حل میکنیم. به آنها باید گفت جانیان جنایتکار سالها از خون ما تغذیه مالی و سیاسی کردید خواهان کشتار ما شده اید؟ حرام لقمگان تاریخ، بی شرفهای سیاسی و حقوقی، جنایتکاران آموزش دیده  در دستگاه رجوی. ترس رجوی از محاکمه در دادگاه بین‌المللی

دادگاه بین‌المللی مسعود رجوی ترس رجوی از محاکمهدادگاه بین‌المللی مسعود رجوی

ترس رجوی از محاکمه 

درهم شکستگی روانی رجوی

دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ            که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود

ترس و لرز آقای رجوی از محاکمه

درخبرها خوندم که تعداد زیادی از اعضای سابق سازمان مجاهدین که درایران زندگی میکنند دردادگاه شرکت وبرعلیه اقای رجوی شکایت وخواستارحقوق پایمال شده خود درطی سالیان درون مناسبات ضد انسانی رجوی شده اند طبق خبرها قراراست انها صحبت ومدارک خود را ارائه ودادگاه شکایت انها را به مجامع بین المللی ودادگاه ها برده اقا وخانم رجوی را به محاکمه بکشانند دراین رابطه اقای رجوی پیامی داد وعلاوه براینکه سران حاکمیت رابدادگاه دعوت کرد کلی هم به شکایت کنندگان وبقیه حمله وطبق معمول یاوه های صد من یک غازراتکراروخط ونشان محاکمه کشیده بود البته بنده موافقم ازدست من شکایت وبه دادگاه بکشاند بشرطی که تمام مخارج مراهم بپردازد واقا وخانم شخصا دردادگاه شرکت کنند  نگاه کنند ببینند چگونه انها راسکه یک پول خواهم کرد بعد ادعای غرامت چند صد میلیونی روی میزش خواهم گذاشت (همه گزینه ها روی میز است ) بگذریم از اینکه اگرپول داشتم خودم درطی چند سال گذشته صدبارانها رابه دادگاه کشانده بودم ولی متاسفانه پولی ندارم

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای چهل و یکم و چهل و دوم)

اما نگاهی به پیام وشرایط دادن ان نشان ازترس ولرز انهاست بدجوری ترسیده وبه تکاپو افتاده اند اگردستش پربود ویا قلوه سنگی درکفش نداشت اینگونه سراسیمه وبا عجله چنین لاطاعلاتی رابهم نمی بافت اقا بیست سال است درسوراخ راسوپنهان شده که ازسوراخ بوی گند وکثافت به مشام میرسد سران حاکمیت را دعوت به دادگاه کرده است واقعا خنده دارنیست وازانجا خط و نشان برای امثال بنده میکشد حداقل بیا بیرون بعد حرف بزن اقای مدعی حقوق نمیداند اگرشکایت کند باید ازسوراخ بیرون وبعنوان شاکی دردادگاه حضورداشته باشد چگونه میخواهد حضورپیدا کند الله واعلم ما چیزی بنام سازمان مجاهدین وشورا برسمیت نمی شناسیم اقا وخانم رجوی را سرمنشا تمامی جنایتها وخیانتها ونامردی ها میدانیم که باید جواب شکنجه های روحی وروانی وتف باران ها وکتک زدنها وزندانی کردن وکشتن وسیانورخورکردنها را بدهند هرکس دستش میرسد ومیتواند باید برعلیه انها شکایت نامه تنظیم وبه دادگاه بکشاند نباید گذاشت هیچ خائن به ملت چه رجوی ویارانش وچه اعضا ی شورا دربروند همان اعضای شورایی که درطی سالیان پول خون ماراخوردند و برعلیه ما از رجوی ها دفاع کردند شنیدم چند تا ازاین حقوقدانهای شورا قبلا به رجوی گفته بودند درون مناسبات بزن بکش ما مسایل حقوقی ان را حل میکنیم به انها باید گفت جانیان جنایتکارسالها ازخون ما تغذیه مالی وسیاسی کردید خواهان کشتارماشده اید ؟ حرام لقمگان تاریخ ؛ بی شرفهای سیاسی وحقوقی ، جنایتکاران اموزش دیده دردستگاه رجوی ، رجوی ها درپناه چنین ضد بشرهایی دراشرف ودرون مناسبات جنایت میکردند ، وانها درینگه دنیا ازخون ما تغذیه وقهقهه جنایتکارانه میزدند خلاصه کلام شکایت بد جوری رجوی ها را ترسانده وبه تکاپو انداخته که قطعا برای رهایی ازاین شکایت خود را به هرکس وناکسی مثل گذشته خواهند فروخت ولی بدانند ازدست مظلومین درون مناسبات ودادخواهی انها درامان نخواهد بود

آن قصرکه جمشید دراو جام گرفت       آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت
بهرام که گور میگرفتی همه عمر          دیدی که چگونه گور بهرام گرفت 

اولین جلسه دادگاه رجوی و همدستانش – شعبه 55 دادگاه حقوقی و عمومی بین الملل تهران

ترس رجوی از محاکمه

درهم شکستگی روانی رجوی

***

همچنین: