دروغپراکنی بیرونی مریم رجوی ، تخلیه فشارهای درونی

Follow Share on Tumblrارسال – عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هجدهم نوامبر 2019:… با نگاهى به درون حكومت ايران و وضعيت مردم در رابطه با بالا بردن قيمت سوخت و نارضايتى آنها از فشار حاصل از اين تصميم دولت و اينكه كسانى خواهان لغو اين مصوبه دولت هستند ، تبليغات شيطان سازى رجوى چنان با فريب … Continue reading دروغپراکنی بیرونی مریم رجوی ، تخلیه فشارهای درونی