در سماجت برای به کشتن دادن اسرای لیبرتی

در سماجت برای به کشتن دادن اسرای لیبرتی

کمپ لیبرتی ژوئیه 2014انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، سی و یکم دسامبر 2014:…  مشکوک تر ازاین پافشاری برای کسب موقعیت پناهندگی درعراق ، درخواست برچیده شدن نیروهای عراقی ازاطراف کمپ است تا رهبران فرقه ی رجوی آزاد باشند که روابط سهل تری با گروههای ضد دولتی عراق برقرار کرده ونقش بیشتری درسرنوشت آینده ی عراق داشته باشند؟؟!! خواننده ی گرامی! آیا مسئله ی مشابه این موضوع را که برخلاف …

کمپ لیبرتی ژوئیه 2014شرایط حاکم بر لیبرتی در عراق

لینک به منبع

در سماجت برای به کشتن دادن اسرای لیبرتی

این بار نوبت چند کشیش آمریکائی بود که به میدان بیآیند!

با وجود اصرار زیاد افراد خانواده های ایرانی که فامیل یا فامیلانی بصورت اسیر و گروگان رجوی و محروم ازابتدائی ترین حقوق انسانی درکمپ لیبرتی عراق دارند و مجدانه برای کسب آزادی ابتدائی آنها که این امر بدون ترک عراق وبرقراری ارتباطات با جهان خارج ممکن نیست ، فرقه ی رجوی هرروزی که میگذرد بیشتر فراموش میکند که طبق قراردادهای خود با دولت عراق وسازمان ملل متحد متعهد است که کمپ لیبرتی را بعنوان محل اسکان موقت اعضای سازمان قبول کرده ودراسرع وقت نسبت به انتقال آنان به کشورهای دیگر اقدام کنند واتفاقا این مسئله مورد تایید وحمایت خانواده ها نیز میباشد.

اما بدنبال انتقال قطره ای چند صد نفر ، اینکه چه تصوری در مخیله ی رجوی خودشیفته بوجود آمد که مثلا زیر این قرارداد زده وبا سماجت تمام خواستار تحمیل اعطای اقامت دائمی این اسرا در لیبرتی به کشور عراق باشد، برنگارنده روشن نیست!

مشکوک تر ازاین پافشاری برای کسب موقعیت پناهندگی درعراق ، درخواست برچیده شدن نیروهای عراقی ازاطراف کمپ است تا رهبران فرقه ی رجوی آزاد باشند که روابط سهل تری با گروههای ضد دولتی عراق برقرار کرده ونقش بیشتری درسرنوشت آینده ی عراق داشته باشند؟؟!!

خواننده ی گرامی! آیا مسئله ی مشابه این موضوع را که برخلاف قوانین وتصمیم واراده ی مسئولین یک کشور ، دولت عراق موظف بشود گروهی را که تروریست میداند درخاک خود وآنهم بدون کنترل رفت وآمد آنها بپذیرند، سراغ دارید؟؟

اگر سراغ ندارید ، پس اینهمه پافشاری و تحمل هزینه های گزاف لابی گری برای چیست وچرا این باند مافیایی تصور میکند که میتواند حرف خود را به کرسی بنشاند وحتی انتظار داشتن سلاح هم دریک کشور بیگانه را داشته باشد؟ حقی که اغلب به شهروندان خود هیچ کشوری داده نمیشود وکشورآمریکا بدان خاطر ازاین قانون مستثنی است که دولت اش تحت فرمان مجتمع نظامی- صنعتی است ونمیتواند ازخرید وفروش اسلحه جلوگیری کند که درآمد این مجتمع نظامی- صنعتی کم میشود وخلاصه اینکه دولت آمریکا مامور است ومعذور!

راستش را بخواهید ، من موضوع درخواست دریافت سلاح ازآمریکا را جدی نمیگیرم و این عمل فرقه ی رجوی را مانند گرفتن مرگ برای راضی شدن به تب تلقی میکنم و معتقدم که با مغز کوچکی که رهبری این فرقه ی منحط دارد، فکر میکند با این جنجال سازی ها میتواند موقغیت اسکانی خود را درعراق تثبیت کند با این شرط که نباید از مصرف داخلی داشتن این نوع تبلیغات ( ادامه فریب اسرای لیبرتی ) غافل ماند!

باری، دراین خیمه شب بازی که طی ماه های اخیر با وسعت حیرت آوری جریان دارد ، این بار بالاخره نوبت چند کشیش از آمریکا هم فرا رسید تا آنها نیز غسل تعمیدی براین فرقه داه باشند!

جهت جلوگیری ازاطاله ی کلام، به بیان ماوقع ازوبسایت رسمی فرقه ی رجوی میپردازم و درصورت لزوم توضیحات ولو کوتاه دراین باره خواهم داشت.

نام نوشته ” حمایت کشیشان در آمریکا از مقاومت مردم ایران ” نام دارد که طی آن آمده است:

” در کنفرانس و گردهمایی کشیشان و رهبران کلیساها که برای حقوق‌بشر و همبستگی بین مذاهب در کلیسای پٍرٍسپٍتٍرین در ایالت ویرجینیای آمریکا برگزار گردید. هیأتی از مقاومت ایران شرکت داشت… کشیش شرلی بارنت با اشاره به درد و رنجی که مجاهدان اشرفی در لیبرتی متحمل می‌شوند تأکید کرد که روزی این وضعیت به پایان می‌رسد و کسانی که باعث این درد و رنج شده‌اند، با شمشیری که فقط توسط خدا استفاده می‌شود، مجازات خواهد شد. ما در هماهنگی با شما ایستاده‌ایم، جایی که عشق، ایمان و عزم و اراده قوی (وجود دارد)، پیروزی نزدیک است. .. ما از رهبری مریم رجوی حمایت می‌کنیم؛ وقتی دیکتاتوری سرانجام نابود شود، یک ایران آزاد و دموکراتیک برقرار خواهد شد».

من ضمن اعلام ارادت خاص خود به آن دسته ازکشیشان آمریکای جنوبی که با تئوری ” الهایات رهائی بخش” کارهای سترگی بنفع استقلال وتامین عدالت اجتماعی مردم خود میکنند وگاها نیز بعنوان مسئولین منتخب مردمی که بنای رهائی ازسلطه و استقرار جامعه ی عادلانه درکشور خود را دارند ، عمل میکنند، نمیتوانم ازاین کار کشیشان آمریکائی که با استفاده ازموقعیت مذهبی خود درصدد توجیه جنایات مسعود رجوی و گماشتگان چندش ، هستند ، ابراز تاسف نکنم!

کشیش شرلی بارنت باید بداند که این رنج وزحمت هایی که او بدان اشاره دارد دربرابر مظالمی که ازطرف مسعود رجوی ماکیاولیست درحق این ساکنان لیبرتی عراق رفته ، اهمیت چندانی ندارد:

این اشخاص که درایران بعنوان گروگان های رجوی شمرده میشوند ، دریک سیستم بی نظی وبشدت وحشیانه وضدانسانی شستشوئی مغزی ، اغلب، منطق واحساسات انسانی خود را ازدست داده و به ملک طلق رجوی بدل شده اند و تبدیل به روبوت هایی گردیده اند که چیزی برخلاف خواسته های رجوی را نمیتوانند بیان کنند وعملی را برخلاف اراده ی او انجام دهند!

تعداد قابل توجهی از زنان هموطن ما که بی گدار به آب زده و با خیال خام بدست آوردن آزادی بیشتر داخل این مناسبات ضدانسانی گشته اند، بارها مورد سوء استفاده ی جنسی رجوی قرار گرفته وهمسران وفرزندان خود را بادستورات وتلقینات مسعود رجوی -درهمکاری تنگاتنگ مریم رجوی – ازدست داده اند.

آنها ازحقوق ابتدایی خود مانند حق داشتن اولاد، حق ارتباط با افراد خانواده ی خود وحتی حق انتخاب دوست درداخل همین مناسبات محروم اند واین محرومیت نه ازطرف دولت عراق یا ایران، که ازجانب مسعود رجوی و افراد مورد اعتماد او برآنان تحمیل شده است!

کشیش دکتر دانیل دلگادو میگوید :

” … اکنون ما این‌جا در سال 2014 هستیم و هنوز غول‌هایی در زمین وجود دارند، غول زمین، غول استبداد، همان‌طور که می‌توانیم در حکومت ایران ببینیم. (رژیم) کنونی (حاکم بر) ایران، غول بی‌عدالتی، غول نقض حقوق‌بشر و غول نژادپرستی و نفرت است، و من غول بی‌تفاوتی را از همه بدتر می‌دانم. … من مشتاقانه در انتظار آن هستم که خیلی زود با دوستانم در یک ایران آزاد گردهم بیاییم “.

عالیجناب کشیش دکتر دانیل دلگادو! شما هروقت اراده کنید میتوانید بایران تشریف بیآورید ولازم نیست همراهانی مانند مافیای رجوی رادرکنار خود داشته باشید! ایران آزاد با دوستان آنچنانی شما که شمه ای ازاقدامات شان بعرض رسید، وجود عینی نخواهد داشت وبا این وجود، احتمال آمدنتان به ایران منتفی خواهد شد!

نژاد پرستی مورد اشاره ی شما بیشتر درکشور خودتان رایج است وبهتر بود که دراین جلسه بیاد ستمدیدگان فرگوسن آمریکا وقربانیان کوکلس کلان ها، پیشنهاد یک دقیقه سکوت میدادید!

اما از زبان سرهنگ توماس که چهره ی آشنایی برای خانواده هایی است که به کمپ اشرف مراجعه میکرده وموضع بشدت جانبدارانه ی او بنفع رهبری سازمان ودرراستای سرکوب اعضا ی سازمان وجلوگیری از ملاقات را هرگز ازخاطر نزدوده اند، میشنویم:

” سرهنگ توماس کنتول فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در اشرف …ما در رابطه با این‌که مجاهدین چه کسانی هستند صحبت کرده‌ایم و این‌که چگونه می‌توان صحت حرفهای آنها را تشخیص داد. انجیل مقدس به ما می‌گوید، آنها را می‌توان از حاصل کارهایشان و بنا بر ماهیتشان شناخت. کمپ اشرف، محل سکونت قبلی آنها، یک منطقه صحرایی با مساحت 46 کیلومتر مربع بود. آنها در آنجا یک سری کمپ‌های کوچک ساختند، درخت کاشتند، باغ درست کردند، و موزه و بناهای زیبا، رستوران و کارخانه تولید نوشابه و همچنین تأسیسات پزشکی تأسیس کرده بودند. همه اینها را در یک منقطه صحرایی ساختند. حالا آنجا به‌دست نیروهای امنیتی عراق افتاده است …می‌خواهم خطاب به همه ساکنان لیبرتی بگویم، خدا شما را حفظ کند. من به‌خاطر شما این‌جا هستم. من در کنار شما هستم “.

بلی کلنل گرامی! بساطی که باند رجوی برای آسایش شما وحضورتان درمهمانی های افسانه ای پهن میکرد ، دین وایمان خیلی ها را میتوانست ازبین ببرد که این مسئله درمورد شما کاملا صدق میکند!

این باغ وبستان ها بقیمت آفتاب سوختگی زنان ومردانی از ایران زمین وبا شیوه ی برده دارانه ساخته شده بود که برای عیاشی خاص رجوی ها و خوشگذرانی امثال شما ها ترتیب یافته بود واین بردگان لیبرتی نشین حظی ازاین زیبایی ها نمیدند!

این اماکن برای حضور رهبران عشایر مخالف عراقی ودرجهت سازماندهی آنها برای برهم زدن اوضاع عراق بوده واین اشخاص سازنده ی واقعی این سالن ها، استخرها وباغ ها فرصت واجازه ی استفاده ازاین نعمات رانداشته وتنها ملزم به نگهداری آنها با کار مداوم برده وارانه بوده اند!

حالا به فاز دیگر این جلسه که ستایش از جاسوسی فرقه ی رجوی برعلیه کشور خود است ، توجه میکنیم:

” بروس مک‌کولم مدیر پیشین سازمان حقوق‌بشری فریدم هاوس … آنها اطلاعات افشا کرده‌اند، اطلاعات در رابطه با بمبهای کنار جاده‌یی رژیم، اطلاعات به‌روز و ارزشمند و اطلاعات در رابطه با برنامه هسته‌یی رژیم یادتان باشد که رژیم قصد داشت در همین واشینگتن سفیر عربستان را در رستوران «جورج تاون» ترور کند. واقعیت این است که وزارت‌خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل همگی در قبال ساکنان لیبرتی خیانت کرده‌اند “.

برخورد این مدیر پیشین حقوق بشری فریدم هاوس ، شاید صادقانه ترین برخوردی است که دراین جلسه شده وبخوبی نشان میدهد که مجاهدین خلق تا چه میزان درورطه ی جاسوسی ونوکری برای اجنبی ها افتاده است!

بلی آنها با گرفتن اطلاعات اغلب نادرست وگزینشی از دولت صهیونیسنی ، نقش خوبی بعنوان محلل اسرائیل واززیر ضربه خارج کردن جاسوسان احتمالی آنها ومهمتر پرونده سازی برعلیه مردم ایران واستمرار و قوت بخشیدن به تحریم های نهایت ظالمانه ، بازی کرده اند که ما با این نوع شهادت دادن شما ، لم کار خود دربرخورد با این باند جنایت کار را بیشتربدست میآوریم. دست ودهانتان درد نکند!

نوید

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15007

جیغ بنفش رجوی با باندرول سخنگویش در اسلو

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1مجتبی رشیدی، پاریس، بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۴:… طنز تاریخ را ببنید که دوباره این مردک ادعای حفاظت از لیبرتی و دادن درس پایداری و امنیت به عراقیان را کرده است .فقط ناقابل تعداد دوهزار سلاح سبک و چند قبضه سلاح ضد هوایی برای تامین هوایی اردوگاه اسیران در لیبرتی درخواست کرده است. باید به این مردک دیوانه و بی اراده و بوقلمون صفت گفت . دیوانه این راه که تو می روی به ناکجا آباد است …

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1استراتژی که در عراق جا ماند

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

با تشکر از آقای رشیدی دریافت شد

https://iran-interlink.org

جیغ بنفش رجوی با باندرول سخنگویش در اسلو

در سال ۲۰۱۴ که درروزهای پایانی آن هستیم کلیه ترفندی های رجوی نقش بر آب شد و ماهیت او باز هم بیشتر از قبل برای حامیان آمریکایی فرقه اش و هم چنین نماینده ویزه سازمان ملل در عراق روشن شد. قرار بود در جریان باز اسکان اسیران لیبرتی تعدادی را هم آمریکا بپذیرد . اما شرط پذیرش را دولت آمریکا در خواست انفرادی افراد و لغو عضویتشان از فرقه رجوی را بعنوان پیش شرط اعلام کرد است. از طرف دیگر نماینده ویژه سازمان ملل هم می خواهد هر چه سریع تر پرونده حضور فرقه رجوی در عراق بسته شود و با سفر به کشورهای منطقه و جهان دنبال سر پناهی برای این اسیران نگونبخت میگردد.

در این وانفسا و بعد از رسیدت آخرین گروه از اسیران لیبرتی به البانی ؛ وحشت سر تا پای رجوی ودستگاه زیر دست او را فرا گرفته است . لذا رجوی احساس خطر کرده و بازهم بد جوری قافیه را باخته و در حال باختن است .پس باید برای مدت حتی چند ماهه چاره اندایشی کند .

لذا اینبار اما نه با پیام صوتی یا نوشتاری خودش بلکه بنام سخنگوی فرقه در اسلو یک اطلاعیه سراسر از سوختگی و گزش از اربابش آمریکا و هم چنین سازمان ملل ؛ اقدام به انتشار یک اطلاعیه کرده وبرای اسیران فتوا صادر کرد که خبری از لغو عضویت نیست و به این وسیله از ترسش پیشاپیش خواست اذهان تعدادی از اسیران که امکان پذیرش آنها توسط آمریکا وجود دارد را؛ آببندی کند و آب پاکی را روی دستان همه آنها بریزد.برای سس مالی کردن این کثیف کاری اش به یک فرقه بلوف توخالی هم متوسل شد ه که اگر آمریکا فقط ده درصد سلاحهای مارا بر گرداند . ما از لیبرتی که دفاع خواهیم کرد هیچ ؛ بلکه درسی هم به انهایی که دنبال امنیت عراق هستن خواهیم داد که البته از ترسش جرات نکرده اسمی از نخست وزیر جدید عراق ببرد و به همان امنیت ملی عراق اکتفا کرده است

بنابراین بر اساس ادعای سرکرده فرقه وسندی که از تحویل دهی تسلیحات به امریکایی منتشر کرده باید دولت آمریکا تعداد ۲۰۰۰ قبضه سلاح سبک به همراه چهار قبضه تیربار دوشکا و یک سلاح ضد هوایی به جناب سرکرده تحویل دهد. که با این سلاحها ؛ او با اسیران لیبرتی یک درس فراموش نشدنی و تاریخی به آنهایی که در صدد اخراج فرقه از عراق هستند بدهد.

در ظاهر این لیست درخواست رجوی به دولت آمریکا خنده دار و مضحک بنظر می رسد . اما این حکایت از واقعیت های تلخ و وضعیت بسیار بحرانی درون تشیکلات است که از هر سو رجوی را محاصره کرده است و او هم از فرط این همه فشار شروع به کشیدن جیغ بنفش نموده و به این صورت خواسته است که با سیلی صورتش را سرخ نگهدارد . آنچه مد نظر او وتشکیلات کثیفش این است که :

به هر نحوی تا حدودی فشارهای روی تشکیلات را کم کند .و چند صباحی بیشتر اسیران را در اردوگاه لیبرتی نگهدارد.ودر برابر اربابش هم اینبار با لحنی دیگر به التماس و در خواست که آقای من؛ تو به من سلاح بده ودیگر کارت نباشد .من هم رزیم ایران را سرنگون می کنم وهم امنیت عراق را سر وسامان می دهم.

عجب درخواستی و عجب ادعایی ……………

درست در اوایل سال ۲۰۰۳ رجوی دستور یا بقولی یک فرمان نظامی صادر کرد مبنی بر اینکه اگر نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا یک گلوله به سمت ما شلیک کردند .ستون های زرهی ارتش به اصطلاح ازادیبخشش به سوی مرز ایران پیشروی را آغاز کنند و شروع به تسخیر ایران کنند و تا تهران پیشروی نمایند. اما نیروهای آمریکایی و متحدین او تا توانستند بمب ریختند و با موشک حتی پناهگاه شخص رجوی و همسرش را با خاک یکسان کردند. در ان زمان هم رجوی؛ به یک فرقه غلط کردم گویی افتاد و بجای رفتن به سمت مرز ایران فرمان عقب نشینی به اشرف و مقر سپاه دوم عراق را که آمریکایی بصورت موقت در اختیار فرقه قرار داده بودند صادر کرد. و بعد از مدت ها با ماست مالی کردن افتضاحش ؛ گفت من در انتخاب بین سلاح و صاحب سلاح ؛ صاحب سلاح را انتخاب کردم. و تعدادی از دلقک های آن زمان شورای باصطلاح رهبریش هم مدت ها با این ترفند دل اسیران را خوش کردند. اما دیری نپایید که فرقه با یک ریزش جدی مواجه شد و بیش از ۷۰۰ نفر از فرقه جدا شدند و برای خلاصی از جهنم رجوی به نیروهای آمریکایی پناه بردند. بگذریم که آمریکایی هم حتی یک نفر از جداشدگان را به کشور ثالثی نفرستادند و مصیبت هایی بر جداشدگان وارد امد که خود داستانی مفصلی دارد و در این مختصر نمی گنجد.

طنز تاریخ را ببنید که دوباره این مردک ادعای حفاظت از لیبرتی و دادن درس پایداری و امنیت به عراقیان را کرده است .فقط ناقابل تعداد دوهزار سلاح سبک و چند قبضه سلاح ضد هوایی برای تامین هوایی اردوگاه اسیران در لیبرتی درخواست کرده است. باید به این مردک دیوانه و بی اراده و بوقلمون صفت گفت . دیوانه این راه که تو می روی به ناکجا آباد است و این افاضات بی سر و تهت که از ترست اینبار به اسم سخنگویت در اسلو روی انتن ها برده ای دردی از درد هایی که تشکیلات عنکبوتی ات را درمان نخواهد کرد. و همه و تمام اربابانت به ریشت خواهند خندید. تو که یک زمانی بقول خودت تا دندان مسلح بودی از ترس چند تا بمباران قالب تهی کردی و به دست و پای آمریکایی در عراق افتادی و مثل میمون جلو آنهادولا و راست میشدی. مریم خانم رابه همراه تعدادی از مزدورانت به ساحل امن فرستادی . خودت هم که از ترس به سواخ موش فرو رفتی . چه شده که الان دوباره فیلت یاد هندوستان کرده و آسمان به ریسمان می بافی و ادعایی کردی که مرغ پخته را هم به خنده وا می دارد.البته در منطق رجوی حرف یاوه زدن و توپ تو خالی در کردن یک امر ناشناخته نیست و بر همگان روشن است .

بنابر تجربه و شناختی که از کارکرد فرقه و شخص رجوی دیوانه وجود دارد ؛ این یاوه رجوی فقط مصرف داخلی دارد و لاغیر وخارج از فرقه کسی تره برای این درخواست مسخره خرد نمی کند. و اسیران هم می دانند که رجوی می خواهد بازهم در سال جدید عرصه رابیشتر از قبل بر انها تنگ ترکند و بنحوی گوش افرادی را هم که دنبال دادن لغو عضویت از سازمان وخلاص شدن از جهنم رجوی هستند بکشد. اما باز هم کور خوانده و بازهم روسیاهی بیشتر برای رجوی و کلیه مزدوران او در پی خواهد داشت.

مجتبی رشیدی

پاریس

حیدر العبادی نخست وزیر عراقحیدر العبادی سازمان مجاهدین خلق را نگران کرده است

ابراهیم خدابنده الجعفری عراقگفتگوی ابراهیم خدابنده با ابراهیم جعفری (درخواست عاجل خانواده ها)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14377

زوزه های رجوی حکایتی غریب نیست

رجوی و گروگانهامجتبی رشیدی، پاریس، بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۴:… باز کفتار خون آشام از سوراخش سرک کشید و داد سخت داد و با سوء استفاده رذیلانه از نام سرور شهیدان کف بر دهان از کشتن و بستن و دوختن دهان و سرکوب اسیران داد سخن داد . که هر کس می خواهد برود و هر کس هم که می خواهد بمانداما : آنطور که من می گویم بماندو بپوشد و بخورد و بیاشامد و فکر کند والا حسابش با کرام الاکاتبین است.یعنی همان …

رجوی و گروگانهاقمپز در کردنها و خالی بندیهای بیسابقۀ رجوی. سوز و گذازی دیگر از افشاگری ها

مسعود رجوی در حال مبارزهچراغ خاموش کردن رجوی (امام حسین نه شب عاشورا غیبش زد و نه ده سال بعد از زیر قبای یزید نوار صوتی داد)

(ایران اینترلینک: با تشکر از آقای رشیدی دریافت شد)

زوزه های رجوی حکایتی غریب نیست

بازکفتار خون آشام از سوراخش سرک کشید و داد سخت داد و با سوء استفاده رذیلانه از نام سرور شهیدان کف بر دهان از کشتن و بستن و دوختن دهان و سرکوب اسیران داد سخن داد .

که هر کس می خواهد برود و هر کس هم که می خواهد بمانداما : آنطور که من می گویم بماندو بپوشد و بخورد و بیاشامد و فکر کند والا حسابش با کرام الاکاتبین است.یعنی همان جنایتکاران و مزدوران تبغ به کف اش که بیش از دهها سال است ؛دستشان تا مرفق به خون جوانان ایرانی آغشته است و جنایت و خیانتی نبوده که مرتکب نشده اند.

رجوی با این زوزه های مرگ آلود که البته رو به اسیران و جداشدگان با شرف است . خواست یک بار دیگر رو اسب بازنده شرط بندی کند .که با این دجالگری بازهم چند صباحی به حیات خفیف و خائنانه اش در عراق ادامه دهد

لذا بسی طرحات بهم بافت و از اسمان و ریسمان داد سخن داد از اینکه او نخست وزیر سابق عراق را بقول خورش ساقط کرده تا بهار عربی که وی مدعی شد ناشی از ایستادی فرقه جنایتکار بوده است. و بازم هم از فتح المبین گفت و شماره بندی پروزه های جناتیکارانه اش در عراق و سایر بلاد. بر کسی پوشیده نیست که بازهم همانند روباه مکار دم اش را شاهد گرفت و برای اسیران و بطور خاص برای جدا شده ها خط و نشان کشید و ریختن خون آنها را مباح دانست. و بسی غلط های بی جا که هیچکدام از سایتهای رسمی فرقه جرات به نشر ان نکردند. و انرا در یک سایت به اصطلاح هوادارن فرقه نشر دادند.

به رجوی خائن و تمام هم پالگی هایش می گوییم که اولا هیچ غلطی نمی توانید بکنید. گوش ما از این یاوه ها پر است و ما دست و پا بسته نیستیم که نتوانیم در برابر تروریست خارجه نشین تو . ذره ای خم به ابرو بیاوریم. اینجا قلعه مخوف اشرف و زندان بدنام ابو غریب اربابت صدام معلعون نیست که دسته و دسته را به مسلخ مرگ و زیر چکمه های مامورین اطلاعاتی و شکنجه گران سابق صدام حسین بیندازید و نیست و نابود کنی

اینجا حرف اول و آخر را قانون می زند. اگر هم می خواهی با این ترفند مارا بترسانی و از دور خارج کنی کور خوانده ای . ما مسئولیت داریم تا اخرین نفس و تا اخرین قطره خونم در برابر دسیسه هایت سینه سپر کنیم و مثل کوه در برابرت می ایستیم و دمار از روزگارت در می آوریم. و کاری خواهیم کرد که از غلط کرده و ناکرده پیشمان شوی . تو اگر ذره ای شرف و حیثیت داشتی . ذره ای جربزه داشتی مثل موش در سواخ نمی رفتی و مثل کفتار در تاریکی زوه زه نمی کشیدی

بدبخت مفلوک و دجال دورغ گوی شیاد؛ دیگر کسی وقعی به چرندیات تونمی گذارد. هر چه می خواهی جیغ بنفش بکش و هرچه می خواهی یقه پاره کن و آلدورم وبلدورم کن .تو بیش از بیست چند سال است که همین زوزه ها را می کشی و هیچ غلطی هم نکرده ای .بیچپاره مفلوک اواره و زنباره اگر خدای نکرده خون از دماغ یک جدا شده بیاد و مویی ازسر انها کم شود . زمین و زمان را بر سر خودت و همسر کقیف و جنایتکارتر از خودت خراب خواهیم کرد .

اما ما تابع قانونیم و قانونمدار و هوشیار؛ هیچ وقت در دامی که برای ما پهن کرده ای گرفتار نخواهیم شد زیرا ما با پذیرش بالاترین ریسک ها خودمان را چنگال خونین تو رها کردیم و پیه همه چیز را بجان خودمان مالیده ایم. حالا هر طور می خواهی ؟

ما هم به همان شیوه خودت با تو و تمام مزدورانت برخورد خواهیم کرد. دست و پا بسته نیستیم که در برابر این زوزه ها سنگر مبارزه با فرقه کثیف تورا خالی کنیم .ما که مانند همسر تو نیامده ایم این اینجا برای خوش گذرانی و دزدی از قبر مردگان وکلاه برداری و پولشویی؛ ما جان خودمان را وقف ازادی تمام اسیران تشیکلات مافیایی تو کرده ایم و در اینراه هر بهایی را هم بجان می خریم.

اما تو بیچاره ؛ نفس هایت به شمارش افتاده است و در باتلاق کثافت کاری های خودت داری دست و پا می زنی و حرف از پیروزی موهوم و باز هم شماره بندی اعمال تروریستی می کنی. که البته همه اینها چیزی نیست جز یک دجالیت محض و بازهم کلاه برداری و یازهم خون بجگرکردن اسیران لیبرتی و زمان خریدن برای چند صباحی دیگر در عراق.

که القاب و عناوینی که خودت و همسر کثیفت برای خودتان ساخته اید . با نگه داشتن اسیران بدبخت در عراق حفظ کنی.

همسر جنایتکارت که یک روز دنبال صندلی دوران لویی چهاردهم است و یک روز دنبال مد لباس ها فرح دیبا و اشرف پهلوی است ؛ خودت هم بادزدیدن القاب مرحوم ابو عمار ( یاسر عرفات) فرمانده کل و …. باد در غبغب می انداختی . اما با سرنگون شدن اربابت مثل بادکنک بادت خالی شد و خودت ماندی و حوضت.

اما واقعیت چیست ؟

خمیه شب بازی منحل کردن شورای رهبری دست ساز و رجعت به گذشته یعنی شورای مرکزی ناشی از شکست فاحشت در ادامه خط تجرد و به اصطلاح زن سالاری است.همان به زعم خودت انقلاب مریم نامش نهاده بودی. زنان که کنیز خودت کرده بودی و از انها سوء استفاده جنسی می کرد . قبل از سایرین پی به جنابات تو و همسرت بردند و به این شیوه آنرا با یک سناریو منحل کرد ی ؛ زنان مفلوکی که یکی یکی می میرند و از دور خارج میشوند. البته این زنان مفلوک همه چیرشان را از دست داده اند ؛ حتی هویت زنانه خودشان را هم فراموش کرده اند که در چهره تک تک انها می شود دید و همین زنان تا بن استخوان پی به ماهیت کثیف تو برده اند. و دیگر حاضربه کنیزی درگاهت نیستند.

لذا ناچار بودی که این نهاد را منحل کنی.

مگر تو همان نبودی که می خواستی الگوی شورای رهبری با هژمونی به اصطلاح خودت زن مجاهد خلق رادر ایران فردا پیاده کنی؟

مگر در همین راستا نبود که مریم را با زور فشار مجبور کردی که ریئس جمهور شورای به اصطلاح ملی مقاومت دست سازت شود.؟ چه شد که یک دفعه از غلط کرده پیشمان شدی؟

چرا دوباره بساط ازدواج های سازمانی و تشکیلاتی را در آلبانی راه انداختی.؟

و چه شد که اعضا جوان تر را البته به صورت قطره چکانی به خارجه می فرستی؟ و بعد هم با اجاره آپارتمان های جداگانه در آلبانی مقداری انها را ازاد گذاشتی و فردا و پس فردا هم دختران و پسران را عروس و داماد کنی…………..

البته پسران و دخترانی با متوسط سنی سی پنج سال ؛ که جانشان در عراق به لبشان رسیده بود و سیاست های ریاضت تجرد نگه داشتن آنها رسوایی و فساد را در تشکیلات به اوج رسانده بود ؛ از هم جنس بازی پسران تا دختران و تا برقراری رابطه بین اعضا جدید با نفرات قدیمی سازمان ؛ همه و همه بیانگر شکست سیاست های سرکوبگرانه تشکیلاتت در عراق بوده است.

این زوه ها هم در همین راستا ست یا با من یا شمارا هم آنقدر در عراق نگه می دارم تا یکی یکی همین جا بمیرید.

بحث خاموش کردن چراغ توسط تو یک یاوه و یک دجالیت محض است. مگر فراموش کرده ای که اگر یک نفر تعهد نامه مورد نظر تورا امضاء نمی کرد؛آن فرد را شلاق کش می کردی ؟

راستی شبی که چراغ خاموش دادی ؛چند صد نگهابان در اطراف مقرات گماردی ؟

و برای هر نفر که به اصطلاح حلقه ضعیف بود چند نفر نگهبان اختصاصی در داخل سالن قرار دادی؟

کدام چراغ خاموش؛ کدام آزادی ؛ کدام انتخاب و …. همش حرف مفت و یاوه است.توواقعا اگر جرات داری یک روز داغ و درفش را در تشکیلات بردار و افراد را بحال خود بگذار..بعد خواهی دید که چگونه همه دسته؛ دسته عطای تورا به لقایت خواهند بخشید و به سر تا پای تشکیلاتت تف خواهند کرد.

و جز تعدادی جانی کسی در لیبرتی باقی نخواهد ماند.

لذا به تو خاطر نشان خواهیم کرد که هرچه در چنته داری رو کن . حتی به تهدیدات تروریستی ات هم جامعه عمل بپوشان؛ چنان تورا از غلط کرده پشیمان کنیم که به شکر خوردن راضی شوی.

حرفها و مزخرفات تو برای ما جدید نیست کما اینکه برای اسیران هم که با گوشت پوست شان جنایات تشکیلات مخفوت را لمس کرده اند جدید نیست .برای ما که جز خنده و تمسخر به ریشت چیزی نداشت .

بدون شک اسیران لیبرتی در جمع های خودمانی خودشان به ریشت خندیدن .

پس هر چه می خواهی زوزه بکش و کف بر دهان کن و جبغ بنفش بکش .تورا از جزای محتوم امانی نخواهد بود و به زودی نه از تاک نشان خواهد ماند ونه از تاک نشان………

مجتبی رشیدی

پاریس

***

Iran Interlink Fourth Report from Baghdad

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشت تا کشته شوند

زهره قائمی کمپ اشرف 2زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

UN must investigate Rajavi’s role in the deaths of 53 MEK victims in Camp Ashraf

همچنین:

شعبده شورای مرکزی یا وحشت رجوی از فروپاشی فرقه

کمپ لیبرتی ژوئیه 2014مجتبی رشیدی، پاریس، سی و یکم اکتبر ۲۰۱۴: …  نکته ای که بسیار مضحک و خنده داراست. تعین رئیس و نایب رئیس برای پشیبرد امر سرکرده فرقه انهم از طرف زهره اخیانی که خودش جرات نداره بدون اجازه مژگان پارسایی اب بخوره انجام می شود و اومژگان را بعنوان رئیس و زهره مریخی را بعنوان نایب

اجلاس میان دوره یا وحشت از فروپاشی شورای دست ساز رجوی

ریزش در شورای ملی مقاومت رجویمجتبی رشیدی، پاریس، نوزدهم اکتبر ۲۰۱۴: …  اخیرا هم بعد ازعلنی شدن استعفای اقای باستان سیر موزیسین برجسته ایرانی و دو نفر دیگر که هنوز استعفایشان را علنی نکرده اند، ترس و وحشت سراپای رجوی را فرا گرفته و به سیاق تعهداتی

ایا فرقه رجوی می تواند با روی کار آمدن دولت جدید در عراق به حیات خفیف وخائنانه اش ادامه دهد؟

کمپ لیبرتی ژوئیه 2014مجتبی رشیدی، پاریس، دهم اکتبر ۲۰۱۴: … سرکرده فرقه می خواست یک واتیکان دیگر در کشور عراق ایجاد کند؛ و دردرون حاکمیت و خاک عراق جایی بنام کمپ سابق اشرف را بعنوان یک سر زمین مستقل درعراق ایجاد کند . حتی تا انجا پیش رفت که در خواست خرید این قطعه از خاک عراق را داد و روی ان هم بس

دراویش و پیام مریم قجر

Mojahedin Khalq_Rajavi cult_June20مجتبی رشیدی، پاریس، بیست و سوم سپتامبر ۲۰۱۴: …  مریم قجر دلسوز دراویش شده است به آنها پیام داده است و انچنان آنها را مورد خطاب قرار می دهد که تداعی کننده دایه مهربان تر از مادر است …… با نگاهی به سایت های رنگارنگ فرقه تروریستی رجوی آنچه خیلی واضح و آشکار است رله اخ

کوک کردن ساز ناسازگاری فرقه رجوی با دولت جدید عراق

مریم رجوی داعش اسرائیل غزهمجتبی رشیدی، پاریس، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۴: …  بدون شک پیام این زوج الان این است که اگر کوههااز جا بجنبند لیبرتی از جایش تکان نخواهد خورد .و کانون نبرد استراتژیک را به هر قیمت حفظ خواهیم کرد و بی دلیل هم نبود که یک در خواست به آقای بان کیمون هم داد و خواستار یک