دعوای اقلیت ناچیزبا اکثریت با چیز

 دعوای اقلیت ناچیزبا اکثریت با چیز

 دعوای اقلیت ناچیزبا اکثریت با چیزعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و ششم نوامبر 2020:… افشین علوی درتلویزیون رجوی تحلیل سیاسی میکرد وچشمش به نوشته ای که درجلوش گذاشته بودند روخونی میکرد گفت مقاومت برای آبان آماده باش داده و چنان و چنان. بخودم گفتم صبرکن تا ببینیم. آبان تمام شد رجوی که برنامه ریزی کرده بود تا بدترازسال گذشته کند حتی یک دونه شب نامه نتوانست بدیواردربیابون بچسبوند وفیلم گرفته تبلیغات کند شکست صد درصد ، درعوض خانم مریم رجوی سخنرانی و ده یازده ماده را درسخنرانیش بعنوان جمع بندی حواله ملت داد که یکی ازمحورها میگفت اقلیت ناچیز برمردم حکومت میکند و ….. سوال اینه پس چطورچهل سال است اقلیت ناچیزرا نتوانستی سرنگون کنی؟  دعوای اقلیت ناچیزبا اکثریت با چیز

کانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک هاکانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک ها

 دعوای اقلیت ناچیزبا اکثریت با چیز

دوهفته پیش افشین علوی درتلویزیون رجوی تحلیل سیاسی میکرد وچشمش به نوشته ای که درجلوش گذاشته بودند روخونی میکرد گفت مقاومت برای ابان اماده باش داده وچنان وچنان بخودم گفتم صبرکن تا ببینیم ، ابان تمام شد رجوی که برنامه ریزی کرده بود تا بدترازسال گذشته کند حتی یک دونه شب نامه نتوانست بدیواردربیابون بچسبوند وفیلم گرفته تبلیغات کند شکست صد درصد ، درعوض خانم مریم رجوی سخنرانی وده یازده ماده رادرسخنرانیش بعنوان جمع بندی حواله ملت داد که یکی ازمحورها میگفت اقلیت ناچیز برمردم حکومت میکند و…..سوال اینه پس چطورچهل سال است اقلیت ناچیزرا نتوانستی سرنگون کنی ؟ چطوری ازعراق بیرونت کرد ؟ چطورنتوانستی درابان سال گذشته سرنگون کنی انهم با برنامه ریزی چند ساله با حمایت دولتهای خارجی ؟ چطورنتوانستی امسال یک اعلامیه بدرودیواربچسبونی ونشان بدهی ؟ این حکومت چه اقلیت ناچیزیست ودرمقابل دارودسته رجوی چه اکثریت با چیزی ، دعوا وحرفهای اکثریت باچیزبه چه نقطه ای رسیده که روز روشن شیادی وعوامفریبی ودجالیت ودروغگویی میکند وهواداران ویاران وشورا وسخنرانهای اجاره ای را احمق وبی شعورقلمداد وبه شعورانها توهین میکند ولی سوال دوم اینه پس چرا اکثریت با چیزاینگونه با اقلیت نا چیز رفتارمیکند وچه نیازی به اینگونه حرفها و شیادی وعوامفریبی دارد؟

دوم میگوید ثابت شد که زنان درایران رهبری قیام وشورش را بدست گرفتند احتمالا کانونهای شورشی را ازانقلاب مریم عبورداده بوده وانها به هژمونی زنان تن وتعهد داده بودند که درزیرپرچم زنان سینه برای رجوی بزنند ما که خبرداریم بعد سی سال نشستهای شبانه روزی ومغزشویی تمام عیاروتبلیغات گسترده وفشارماکزیمم وسرکوبهای تمام عیاروزندانی وشکنجه وکشتن زندانی ها وکتک زدن نیروها درنشستها نتوانست هژمونی زنان را انطورکه میخواست تحمیل کند چگونه درایران موفق شده بماند

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

درثانی زنان درداخل تشکیلات با انهمه دبدبه وکبدبه چه گلی سرنیروها زدند که درتبلیغات ویاوه بافی بدروغ میخواهد زنان را به اسمان برده دروغ بخورد ملت بدهد که بعله زنان ما این هستند وتوانستند درداخل ایران مثل خودشون تولید وپس بی اندازند اینهم فقط با انقلاب مریم امکان پذیراست وضعیت انقلاب ومقاومت خیلی اشفته وداغون ترازاین حرفهاست که کسی گول اینگونه دجالیتها را بخورند اگراکثریت با چیزبودی قطعا وضعیتت خیلی بهترازاقلیت ناچیز بود هیچ نیازی به این حرفها نداشتی وتا بحال هزاربارسرنگون کرده بودی طرف دومیلیون نظامی ودوسه میلیون بسیجی با قدرت نظامی دراختیاراقلیت ناچیز است ولی مقاومت با هزارنفرادم بامیانگین سنی شصت سال مریض ودرب وداغون درپشت کامپیوتروفیس بوک بازی  درانطرف اروپا درکشورکوچک البانی انهم دربیابون که جرات امدن به شهرونشان دادن خود را ندارد اقلیت با چیز است دلیل همه حرفها این است که هژمونی زنان حاکم است

لینک به منبع

 دعوای اقلیت ناچیزبا اکثریت با چیز

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-عضدانلو-در-کنفرانس-هیچ-اشاره-ای-به/

مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد

مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکردعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم ژوئیه 2020:.. اصلی ترین جنگش دراین مرحله است ، پس چی شد مبارزه با تروریسم وزارت اطلاعات ؟ مگرسازمان ضد تروریسم نیستی چرا حرفی ازتروریسم خانواده نگفتی ؟ تا جهانیان بدانند که رژیم توسط خانواده قصد عمل تروریستی دارد ودرهمین کنفرانس به سازمان ملل ودولتها شکایت کنی تا به یاریت بشتابند وازنظربین المللی جلو خانواده را بگیرند ، شماهم ازدست تروریسم خانواده راحت شبها سربه بالش بگذارید وبین المللی این راه را سد کنید ، که مبارزه ای تمام عیاربرعلیه تروریسم است ،چرا درسوریه ویمن وعراق دنبال مبارزه با رژیم وسپاه قدس هستی ولی درخود ایران برعلیه سپاه قدس که خانواده را مزدوران برون مرزی خود کرده مبارزه نمیکنی وحرفی بمیان نمی اوری ؟ دلیل اصلی اینه که حرف وخواسته خانواده ها بحق وطبق موازین حقوق بشری وبا ملاک ومعیارتمام عیارانسانی ست که هیچ مجمع بین المللی ودولتی وسازمانی درجهان چنین چیزی را ازانها نمی پذیرد چرا مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد .

مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکردوضعیت اسفناک شبکه ایران اینترنشنال سعودی و بقایای ارتش خصوصی صدام در آلبانی (انگلیسی)

چرا مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد

مدتی است که سازمان مجاهدین گوگیجه خانواده گرفته است وهمیشه گفته خانواده ها مزدوروزارت هستند ، الدنگ تشریف دارند ، حرکت انها نه برای دیدن فرزندان بلکه برای زمینه سازی کشتارمجاهدین است ، میخواهند درالبانی عملیات تروریستی انجام بدهند ، پیش قراولان تروریسم هستند ، ایستادگی دربرابرخانواده را رودررویی با رژیم منحوس خمینی میداند که اینباربا خانواده قصد جنگ دارد وبهمین دلایل ما هم باید دربرابرخانواده ها به هرشکلی ایستادگی کنیم ، اینها حرفهای رجوی وعضدانلو ست که درمدت اخیربیان کرده اند که بنده قسمتهایی از حرفها را که یادم بود نوشتم یعنی اینکه امروزه مهمترین جنگ انها با خانواده است وتمام انرژی خود را گذاشته وهرروز نامه ای درمذمت وانکاروحمله به خانواده ها درسایتهایش منتشروروی انها مانورمیدهد به مجامع بین المللی ودولتها وپارلمانترها مراجعه وخواهان جلو گیری ازورود خانواده ها به البانیست وبه هرادمخوارضد ایران وایرانی اویزان میشود تا مبادا پای یک مادرپیرصد ساله به البانی بازشود زیرا که میترسد مادرپیرصد ساله بمب اتم دراشرف 3 منفجروخود وتمامیت اشرف 3 والبانی را به هوا بفرستد

به هرمزخرفات ویاوه هایی پناه میبرد ، اسمان وریسمان میکند ازهیچ دروغ ودغل وشیادی ودجالیت هم ابایی ندارد زیرا که انقلابش با دجالیت وشیادی وعوامفریبی شکل گرفته است پس می بینیم خانواده چقدردرد بی درمان انها شده ومیدونم که بخاطرخانواده تا به امروز صدها نشست تشکیل داده ومبارزه با خانواده را پایه واساس سیاست کنونی خود گذاشته  وپدرنیروها را درنشستها دراورده است دریک کلام خانواده مرز سرخ رجوی وعضدانلو ست بهمین دلیل اینقدرخود را به زمین وزمان میکوبد سوالی که بوجود میاید چرا درکنفرانس به این مبارزه جدی ومرز سرخ واصلی ترین میدان مبارزه سازمان مجاهدین یک کلمه هم اشاره نکرد ؟ درکنفرانس اززمین وزمان صحبت کرد وتمام هم وغمش مبارزه با رژیم بود ولی چرا ازاصلی ترین مبارزه ومرز سرخ که خانواده باشد حرفی بمیان نیاورد ازچی ترسید ؟ مگرمدعی مبارزه نیست ؟ مگرخانواده سد راه تکامل وضد انقلاب مریم نیست ؟ واقعیت صحنه این است که خانواده الم شنگه شیادانه وعوامفریبی برای سرگرم کردن نیروست زیرا که میداند با امدن خانواده وجهانی شدن ان اگرزیرفشاربرود وبهردلیلی پای خانواده بازشود تشکیلات نابود شده وفروپاشی حتمی ست ، بهمین دلیل هم هست برای اینکه خود را ازمهلکه جهانی خلاص کند مجبوراست ازمرز سرخهای مبارزه ادعایی عدول وان را زیرپا بگذارد ولی یک کلمه ازترس ،ازخانواده نگوید درصورتی که اصلی ترین جنگش دراین مرحله است ، پس چی شد مبارزه با تروریسم وزارت اطلاعات ؟ مگرسازمان ضد تروریسم نیستی چرا حرفی از تروریسم خانواده نگفتی ؟ تا جهانیان بدانند که رژیم توسط خانواده قصد عمل تروریستی دارد ودرهمین کنفرانس به سازمان ملل ودولتها شکایت کنی تا به یاریت بشتابند وازنظربین المللی جلو خانواده را بگیرند ، شماهم ازدست تروریسم خانواده راحت شبها سربه بالش بگذارید وبین المللی این راه را سد کنید ، که مبارزه ای تمام عیاربرعلیه تروریسم است ،چرا درسوریه ویمن وعراق دنبال مبارزه با رژیم وسپاه قدس هستی ولی درخود ایران برعلیه سپاه قدس که خانواده را مزدوران برون مرزی خود کرده مبارزه نمیکنی وحرفی بمیان نمی اوری ؟  دلیل اصلی اینه که حرف وخواسته خانواده ها بحق وطبق موازین حقوق بشری وبا ملاک ومعیارتمام عیارانسانی ست که هیچ مجمع بین المللی ودولتی وسازمانی درجهان چنین چیزی را ازانها نمی پذیرد وتمام عیارحق است وجلو گیری ازخواسته  برخلاف تمامی عرفهای انسانی وحقوقی وسیاسی وبین المللی ست بهمین دلیل انقدرحرفش ناحق وتهمت وافترا وضد انسانی ست که نتوانست یک کلمه ازانها بگوید ومرزهای سرخ کذایی خود را یکی یکی زیرپا گذاشت تا موضوع درانظارجهانیان برملا  وشیادی ودجالیت وعوامفریبی روشن نشود تا بتواند به کارهای خود ادامه بدهد وقتی ایدئولوژی که انقلاب مریم باشد بردجالیت وعوامفریبی وشیادی استواراست  ، سیاستی که ازاین تفکرات بیرون میاید قطعا دجالیت وحرام لقمگی سیاسی ست که درکنفرانس میترسد ازان نام ببرد

لینک به منبع

چرا مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد

***

مجاهدین خلق کمپ اشرف علی شیرزاد: خاطرات منداستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار

***

همچنین: