دفاع ملت از ایرانگرایی و واکنش فرقه رجوی با فحاشی علیه ملت ایران

دفاع ملت از ایرانگرایی و واکنش فرقه رجوی با فحاشی علیه ملت ایران

دفاع ملت از ایرانگرایی و واکنش فرقه رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژانویه 2020:… خجالت هم نمیکشند و مینویسند آنهایی که درتظاهرات بدفاع ازسلیمانی پرداختند منظورش آن چهل میلیون ایرانی ست، فلان و بهمان هستند و بدترین و رکیک ترین حرفها را نثار آنها میکنند. ای تف برشرافت ناداشته تون. ای تف براین انقلاب مریم که چنین افرادی را تربیت کرد. ای تف بر آن اسلام سیاسی رجوی وعضدانو و اعوان و انصارش که چنین آدمهای بی چاک دهان را تحویل جامعه داد ای تف برقبر رجوی که جرثومه های فساد و سگ های هار و بدون قلاده روانه خیابونها کرده است بارها گفته ام و بازمیگویم تا رجوی وعضدانلو و هوادارانش و سایبرهایش در آلبانی بشنوند با تمام قدرت درعرض یک ماه هرچه از آثار رجوی که طی 35 سال دروجودم رخنه کرده بود را با شهامت وشجاعت تمام نابود کردم وهیچ آثاری از او را نگذاشتم  د روجودم بماند و به آن افتخارمی کنم ونمیدانید چقدر راحت شدم و دوباره انسانیت به وجودم برگشت و حیوانیت رجوی را درخود نابود کردم این هم هدیه بنده به رجوی وعضدانلو. ای تف بر تار و پودتون حال هرچقدرمیخواهید ملت و ما را اماج فحاشی های ناموسی خود قراربدهید. دفاع ملت از ایرانگرایی و واکنش فرقه رجوی با فحاشی علیه ملت ایران . 

دفاع ملت از ایرانگرایی و واکنش فرقه رجویترور سپهبد قاسم سلیمانی و مواضع نفرت انگیز رجوی

دفاع ملت از ایرانگرایی و واکنش فرقه رجوی با فحاشی علیه ملت ایران

1- دفاع جانانه ملت ایران ازایرانگرایی

امریکا دست به عملیات تروریستی درعراق زد وسپهبد سلیمانی ومهندس رادرعراق تروروماهیت کثیف تروریستی خود رانشان داد امریکا که قبلا ازتروریستهای داعش والنصره وطالبان والقاعده ودهها گروه تروریستی پنهانی حمایت میکرد اینبارمجبورشد مستقیم وارد وترامپ وکاخ سفید وسایرادمخواران امریکا ماهیت تروریستی خود را بنمایش گذاشتند بنده هم با رعایت مرزبندی درصفحات اجتماعی نوشتم که بنده فقط ان قسمت از عملهای ملی ومیهنی سپهبد سلیمانی که باعث شد جلو داعش گرفته شده ونگذارد وارد ایران شده وکشورما را تجزیه ونابود کنند حمایت وانرا عملی ملی ومردمی خوندم وازسایرعملهای سلیمانی که درراستای حمایت ازمنافع حاکمیت دینی بوده را مردود ومحکوم کردم همان عملهایی که رجوی ومریم عضدانلودرطی سالیان با حمایت ازتروریسم درعراق وسوریه تمام عیاربه یاری وپشتیبانی تروریسم شتافتند ودرراستای منافع امریکا وادمخوارانش قدم برداشته وازکشتارکودکان وزنان ومردان وغیرنظامیان حمایت ودست به خونخواری مشمئزکننده زدند تا شاید با دفاع ازتروریسم جهان غرب ازنمد تروریسم برای خود کلاهی بدوزند وبرگ ننگین دیگری درکارنامه سراسرضد ملی ومردمی خود اضافه وپرونده جنایت وخیانت خود به ملتها بخصوص ملت ایران را قطورترکردند واما مردم با ترورسپهبد سلیمانی به خیابونها ریخته وبا حمایت چند ده میلیونی برگ زرین دیگری ازایرانگرایی خود را درتاریخ ثبت وبردهان ضد ایرانی ها زدند طوری که سردمداران کاخ سفید اذعان کردند که ترامپ بشدت ترسیده ودرحال قالب تهی کردن بود ودهان یاوه گوی ترامپ را خرد وخمیرکردند  ، او گفت که مراکزفرهنگی ایران رابمباران خواهد کرد که عملی ضد ایرانی وایران بود بنده درطی سالیان نوشته وگفته ام امریکا وکشورهای غربی بخصوص انگلیس وفرانسه والمان ضد ایران هستند وقصد انها نابودی وتجزیه ایران است که موگرینی هرزه درتوییت نقشه تجزیه شده ایران را منتشروماهیت ضد بشری وضد ایرانی انها را به نمایش گذاشت که رجوی ومریم عضدانلو سکوت کردند راستی اگررجوی فردی ایرانی وطرفدار ایران ومردمش است چرا دربرابراین توییت وحرف ترامپ مبنی بربمباران مراکزفرهنگی ایران علاوه برسکوت جاروجنجال راه انداخته واین عمل را درراستای نابودی حاکمیت دینی قلمداد کردند ایا اسم این دفاع ازنابودی وتجزیه ایران نیست پس چیست ؟ کاررجوی وعضدانلو این است که عملهای ضد ایرانی غربی ها را انقلابی ودرراستای منافع مردم ایران قلمداد وبخورد ملت ایران بدهند ولی مردم ایران با تظاهرات چند ده میلیونی ازایرانگرایی دفاع کردند واین حرکت را نباید درراستای حمایت ازحاکمیت دینی قلمداد کرد بلکه باید درراستای ایرانگرایی مقتدروحمایت ازاین نظریه ونگرش تجزیه وتحلیل کرد که رجوی وعضدانلو بخاطربی شعوری سیاسی توان وظرفیت فهم این مسایل را ندارند ودرغاروحماقت وحماری خود مثل کرم می لولند حمایت مردم از ان قسمت ازعملهای ملی ومردمی سپهبد سلیمانی بود نه ازحاکمیت دینی درتحلیل اگراین دوموضوع را نتوانیم ازهم تفکیک ومجزا کنیم به بیراهه خواهیم رفت کما اینکه درطی سالیان ملت هیچ حمایتی از قسمتهایی که سپهبد سلیمانی ازفرهنگ واعتقادات حاکمیت دینی داشت هیچ بزبان نیاوردند ومرز خود را هم با بیگانه مشخص وگفتند دست وپای هربیگانه ای را بخواهد به سمت ایران بیاید قطع خواهیم کرد وترس ترامپ هم ازهمین بود ولی رجوی وعضدانلو رودرروی ملت ایران ازاین ترور حمایت وضد ملی بودن خود را بنمایش گذاشتند ومردم ایران هم تودهنی محکمی به دارودسته رجوی ورضا پهلوی وسایرتجزیه طلبان وکمونیستهای اویزان از امپریالیسم وصهیونیزم زدند افرین وصد افرین بر این ملت سیاسی وهوشیار، هزاران درود برشما که با هوشیاری وتظاهرات دهان یاوه گوی همه را بسته وجمجمه های پوسیده وپرازگچ انها را خرد کردید ، برای هزارمین باریاد اوری میکنم وتوصیه به هموطنان دارم ای ملت ایران

محمود دولت آبادی و واکنش های عصبی مزدوران رجوی

اولا هرگزرودرروی نیروی نظامی قرارنگیرید وازنیروهای نظامی با تمام قدرت حمایت کنید اگردشمنان کوچکترین شکافی دراین رابطه ببینند خاک کشورما را با این وطن فروشانی که می بینید به توبره خواهند کشید ، ماهیتها مشخص است ، تجزیه ایران ونابودی فرهنگ وتمدن چند هزارساله ، سالهاست که دربرنامه ودستور انها قراردارد چرا ؟ تا ایران پا برجاست انها نمیتوانند نقشه خود رادرخاورمیانه پیاده کنند ایران دروازه ورود به چین وروسیه است ، ایران عامل وحدت کشورهای خاورمیانه وغرب اسیاست ، ایران عامل ثبات اقتصادی وسیاسی جهانی ست ، این شمایید که میتوانید تمام توطئه ها را خنثی کنید

دوم نیروی نظامی هرطورکه حساب کنیم ازحاکمیت جداست وما نباید این دوموضوع را قاطی ومرزها را مخدوش کنیم دشمنان درحال القای این هستند که نیروهای نظامی بخشی ازحاکمیت با اعتقادات اخوندی هستند این فریبی بزرگ است دیدیم وقتی درعراق نیروی نظامی را مترادف با صدام وحزب بعث قراردادند انها را نابود وعراق را به این روزی که می بینید کشوندند عینا درسوریه هم همین ریل را رفتند ولی موفق نشدند اولین توطئه دشمنان وسایرگروه های ایران دشمن وطن همین است

سوم ازاصلاح طلبان قلابی که دست به چپاول ونابودی زده اند فاصله بگیرید انها همکاردشمن هستند ودیدید که درطی بیست وچهارسال گذشته چه بلایی برسرشما اوردند وتیز ومشخص دارودسته نو لیبرال رفسنجانی وخاتمی وروحانی را میگویم اینها دمبشون به غرب وصل است وچهارم  راه حل قیام مسالمت امیز وسراسریست درتظاهراتها ازاشوب واشوب طلبان فاصله گرفته هرجا دیدید با قدرت وشدت تمام اشوب گران وانهایی که دست به تخریب میزنند را درهم بکوبید این خط  ، خط گروههای سیاسی همراستا وخواسته جهان غرب است

جنایت ترامپ خوشرقصی رجوی

ایرانگرایی مقتدرکه درتظاهرات نشان دادید و پشت هم ایستادید را ادامه بدهید تنها موضوعی که منافع ما راتامین وازنابودی کشورجلو گیری وما را با هم متحد وبنفع کشوراست ومیتوانیم درکنارهم زندگی کنیم ایرانگرایی ست انهم با پنج پایه استقلال ، ازادی ، حقوق بشر، برابری وعدالت اجتماعیست هرتفکردیگری باعث نابودی کشورخواهد شد هراید ئولوژی که به حاکمیت برسد سازخود را خواهد زد وهرگزنمیتوانید با اعتقادات درکنارهم زندگی کنید این تجربه بنده دربیش ازچهل سال زندگی درسیاست وباانواع واقسام گروها ست

لینک به منبع

2- مریم عضدانلو ، پری بلنده رجوی ، نیروهایش را برای فحاشی فرستاده

البته انتظاری غیرازاین ازسازمان مجاهدین به رهبری رجوی وعضدانلو ندارم سازمانی که با فریب و نیرنگ کاری ودروغ و دغل برای خودش نیرو جمع میکند. آنقدراین موضوع افشا شده که نیازبه یاد آوری ندارد. از طرف دیگر رقص رهایی راه می اندازد و مریم عضدانلو با فرستادن زنها به اتاق خواب رجوی عملا کار پری بلنده را انجام میدهد و صاحب فاحشه خونه رجوی ست. عمل عضدانلو پری بلنده رجوی چه فرقی با دوست ترامپ که درزندان او را کشتند دارد مگراو دختران کم سن وسال وفقیررا فریب نمیداد وبه پرداخت صد دلار انها را به سیاستمداران فاسدی چون ترامپ وپسر ملکه انگلیس وسایرین نمی سپرد ولی باز خدا پدراو را بیامرزد حداقل صد دلار میداد پری بلنده  ورییس فاحشه خونه رجوی دختران را درترکیه وپاکستان وکشورهای دیگرفریب میداد به اشرف می اورد وبدون پرداخت حتی یک دلار انها را به اتاق خواب رجوی می فرستاد شما میخواهید کسی که تمام تاروپودش با فساد عجین است دست به فحاشی نزند جدیدا نیروهای سایبری وهواداران کثیفت خود را بسیج کرده تا درشبکه های اجتماعی ببینند کی درباره ترامپ وپمپئو وبرایان خوک ودوصد اشغال کله ادمکش وادمخوارغربی چیزی می نویسند تا گزارش بدهند وصفحه او راببندند درحقیقت شغل جدید مریم عضدانلو قارقارکردن برعلیه دیگران است شغل جدید کلاغ مسلکی وگزارش دادن به صهیونیزم یعنی فیس بوک واینستا گرام وتو ییتروسایرشبکه های اجتماعی ست ولی بداند اگرهزاربارهم همه جای صهیونیزم را بلیسد ما حرف خود را خواهیم زد وقدرت جلو گیری ندارد

مسعود رجوی موش خفته ، سیاست نخ نما و دم خروس

وکاردوم او فحاشی ست سایبرهایش درالبانی وهواداران نکبت وبی بته وهرزه وفاسد او مدتی ست شروع کرده اند هرکس فرقی هم نمیکند کی باشد مهم برعلیه  خط اوباشد دهان گندگاو وچاله میدانی خود را باز وهرچه فحش ناموسی به خواهرومادروزن ودختر مردم میدهند درست مثل هواداران رضا پهلوی وسلطنت طلبان بی خود که نیست درهرجا انگشت میگذاری رجوی وعضدانلو ورضا پهلوی یکی میشوند برای این است که رجوی در زندان بخدمت ساواک در آمده وخوی و خصلت شاهنشاهی بخودش گرفته است کسی که رهبران خودش را لو و آنها را زیرشکنجه وپای اعدام وتیرباران بدست شاهنشاه رئوف ومهربان می فرستد انتظاری غیرازاین باید داشت ادمی باید خیلی ابله وکودن باشد که برخلاف این فکرکند ایا ما باید قبول کنیم کسانی که دربرابرتظاهرات چند ده میلیونی مردم انواع واقسام فحاشی ها ومارک وتهمت وافترا را به مردم میگویند ومی بندند دلشون بحال مردم سوخته است انهایی که امروز بدترین فحاشی ها را بمردم میکنند فردا بلافاصله انها را مثل رهبران خود به شکنجه گاه برده وهمین مردم را هزارهزارتیرباران واعدام میکنند خجالت هم نمیکشند و مینویسند آنهایی که درتظاهرات بدفاع ازسلیمانی پرداختند منظورش آن چهل میلیون ایرانی ست، فلان و بهمان هستند و بدترین و رکیک ترین حرفها را نثار آنها میکنند. ای تف برشرافت ناداشته تون. ای تف براین انقلاب مریم که چنین افرادی را تربیت کرد. ای تف بر آن اسلام سیاسی رجوی وعضدانو و اعوان و انصارش که چنین آدمهای بی چاک دهان را تحویل جامعه داد ای تف برقبر رجوی که جرثومه های فساد و سگ های هار و بدون قلاده روانه خیابونها کرده است بارها گفته ام و بازمیگویم تا رجوی وعضدانلو و هوادارانش و سایبرهایش در آلبانی بشنوند با تمام قدرت درعرض یک ماه هرچه از آثار رجوی که طی 35 سال دروجودم رخنه کرده بود را با شهامت وشجاعت تمام نابود کردم وهیچ آثاری از او را نگذاشتم  د روجودم بماند و به آن افتخارمی کنم ونمیدانید چقدر راحت شدم و دوباره انسانیت به وجودم برگشت و حیوانیت رجوی را درخود نابود کردم این هم هدیه بنده به رجوی وعضدانلو. ای تف بر تار و پودتون حال هرچقدرمیخواهید ملت و ما را اماج فحاشی های ناموسی خود قراربدهید.  واین فحاشی ها دقیقا بخاطر ازبین بردن همین اثاررجوی وعضدانلوست که انها را مثل سگ زنجیری وهارودیوانه به واق واق واداشته است مارا تهدید به محاکمه وزندان واعدام میکند مردک حداقل ما داخل زندان مثل تووتعدادی بریده وچوبه دار وصندلی اعدام درست کن که دوروبرت را گرفته وبما حرفهایی میزنند انجام ندادیم مثل ایکس وایگریگهای توبا لاجوردی ها وحاج داوودها برای تناول غذا هم کاسه نشدیم ومثل تو با منوچهری بقول خودت چلو کباب نخوردیم پس تو وانگلهای دوروبرت بهتراست بجای تهدید ما درب قرمساق خونه هایت بنام سایت وتلویزیون دراین کشوروانکشوررا ببند مارا اززندان واعدام وتیرباران نترسان بنشین سرجات وبه خیانت برعلیه ملت ادامه بده

لینک به منبع

عضو شورای ملی مقاومت : پیام اخیر مسعود رجوی گریبان سازمان را گرفته است

دفاع ملت از ایرانگرایی و واکنش فرقه رجوی با فحاشی علیه ملت ایران

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ترور-سپهبد-قاسم-سلیمانی-و-مواضع-نفرت-ان/

ترور سپهبد قاسم سلیمانی و مواضع نفرت انگیز رجوی

ترور سپهبد قاسم سلیمانی و مواضع نفرت انگیز رجویعاطفه نادعلیان، انجمن نجات، مرکز تهران، هفتم ژانویه 2020:… موضع مریم رجوی که صرفاً برای خوشآمد اربابان جنگ طلب آمریکایی صورت گرفته قابل توجه می باشد. در زمانی که مردم ایران بعد از نماز جمعه در تمامی شهرها به گفته رسانه های بین المللی در سطح وسیع تظاهرات نموده و حمایت و قدردانی خود از سردار شهید قاسم سلیمانی که سایه شوم فرقه تروریستی داعش را از سر ایران و ایرانی کم کرد اعلام نمودند، فرقه تروریستی رجوی آن را نقطه عطفی در سرنگونی نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد و ابراز رضایت مندی نمود. در این میان حتی مسعود رجوی نیز سر از گور بیرون آورد و به شکلی ژست پیروزی گرفت که گویا رزمندگان ارتش موهوم آزایبخش ملی این ترور را انجام داده اند. ترور سپهبد قاسم سلیمانی و مواضع نفرت انگیز رجوی 

ترور سپهبد قاسم سلیمانی و مواضع نفرت انگیز رجویقاسم سلیمانی زنده شد و مسعود رجوی مرد

ترور سپهبد قاسم سلیمانی و مواضع نفرت انگیز رجوی

1- ترور سردار سلیمانی و خوش رقصی فرقه رجوی

انجمن نجات مرکز تهران۱۵ دی ۱۳۹۸

در اولین ساعات بامداد جمعه 13 دی ماه 98 سردار قاسم سلیمانی در یک حمله تروریستی به فرودگاه بغداد همراه با تعدادی از همراهان و مستقبلین به شهادت رسید. او به دعوت رسمی دولت عراق، وارد فرودگاه بغداد شده و عازم شهر بغداد بود. خودرو های حامل سردار و همراهان هدف بالگردهای ارتش آمریکا مستقر در عراق قرار گرفتند. عزیمت شهید سلیمانی به بغداد در یک برنامه کاملاً آشکار و در چهارچوب روابط دو کشور صورت پذیرفته بود.

ترور سپهبد قاسم سلیمانی و مواضع نفرت انگیز رجویسردار سلیمانی اسطوره ی مبارزات استقلال طلبانه ملت ها

این واقعه تروریستی که دونالد ترامپ مسئولیت آن را شخصاً برعهده گرفت، واکنش هایی را در سطح بین المللی به دنبال داشت که به شمه ای از آنان در حد مجال این مقاله اشاره می شود:

آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر دینی در عراق که مورد احترام تمامی مذاهب و اقشار مختلف مردم در این کشور می باشد بلافاصله بیانیه ای در این خصوص صادر نمود. در این بیانیه عنوان شده است که یک حمله وحشیانه از جانب آمریکا صورت گرفت که منجر به شهادت سردار قاسم سلیمانی و شماری دیگر از قهرمانان نبردهای پیروزی بر داعش شد. ناظران معتقدند که شهید نامیدن و قهرمان پیروزی بر داعش خواندن جانباختگان واقعه تروریستی فرودگاه بغداد از جانب آیت الله سیستانی قطعاً به سود آمریکا و حامیانش در منطقه نخواهد بود.

ارتش عراق در قبال این اقدام تروریستی بیانیه رسمی صادر نمود و عمل آمریکا را بزدلانه و خیانت و نقض قرارداد امنیتی و نقض حاکمیت عراق خواند. نخست وزیر عراق نیز این عمل را نقض حاکمیت عراق و نقض توافقنامه امنیتی دانست و خواهان تشکیل نشست اضطراری پارلمان برای بررسی آن گردید. البته از پیش قرار بود دولت عراق لایحه خروج نیروهای آمریکایی از عراق را تحویل پارلمان نماید تا به قانون این کشور تبدیل گردد که این اقدام آمریکا بر اساس گفته ناظران و کارشناسان این روند را تسریع خواهد نمود.

ظریف وزیر خارجه ایران اظهار نظر نمود که نتیجه نهایی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی اخراج تمامی نیروهای آمریکایی از عراق خواهد بود.

ملل متحد موضع گرفت و این ترور را غیرقانونی و مغایر با قوانین بین المللی خواند. برخی به مقامات ملل متحد انتقاد کردند که این موضع گیری دست ایران را به لحاظ بین المللی برای پاسخگویی نظامی و مقابله به مثل باز می کند. البته بسیاری از رسانه های معتبر بین المللی حتی در داخل آمریکا این اقدام را تروریسم دولتی خواندند و بسیاری از کارشناسان اظهار نظر نمودند که آمریکا رسماً ثابت کرد که برای رسیدن به اهداف خود تمامی قواعد و قوانین بین المللی را زیر پا می گذارد و مهمان خارجی به دعوت رسمی یک کشور را در فرودگاه مورد اصابت موشک قرار می دهد.

ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابتدا با توپ پر به میدان آمد و با افتخار اعلام کرد که شخصاً دستور حمله را صادر کرده است اما در واکنش های بعدی تلاش کرد تا آن را اقدامی جهت جلوگیری از بروز جنگ قلمداد کند و سردار سلیمانی را به دروغ مسئول کشته شدن صدها آمریکایی معرفی نمود. البته مقامات پنتاگون اعلام نمودند که ترور سردار سلیمانی از قبل، یعنی بعد از شکست خوردن پروژه امپریالیستی داعش، در دستور کار قرار گرفته بوده است.

پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده بلافاصله بعد از واکنش دولت ها که نسبت به پیامدهای این اقدام ابراز نگرانی کرده بودند، با سران کشورهای مختلف از افغانستان و پاکستان گرفته تا کشورهای اروپایی تماس تلفنی گرفت و به توجیه موضوع پرداخت و ملتمسانه از آنان خواست تا ایران را به خویشتنداری دعوت کرده و از مقابله به مثل برحذر دارند.

پمپیو درتماس تلفنی با وزیرخارجه چین اعلام کرده بود که آمریکا متعهد به تنش زدایی در منطقه است اما ترور سردار سلیمانی آن هم به دستور مستقیم ترامپ عکس این موضوع را به اثبات رساند. اغلب رسانه ها و ناظران حتی در داخل آمریکا ترامپ را مسئول هرگونه پیامد این اقدام می دانند.

پمپئو که از واکنش های بین المللی و هرچه ایزوله تر شدن آمریکا به وحشت افتاده بود مذبوحانه به شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت که ترور سردار سلیمانی جان بسیاری از آمریکایی ها را نجات داده است.
خبرگزاری ها اظهار نظر کردند که واکنش ایران مستقیم نخواهد بود اما در منطقه کسانی هستند که این کار را انجام دهند. برای نمونه جنبش النجبا اعلام کرد که موشک هایش آماده و سلاح ها از ضامن خارج و نیروها در آماده باش کامل بوده و منتظر فرمان هستند و در زمان مناسب پاسخ خواهند داد و نیروهای آمریکایی قبل از ورود به جهنم گداخته خواهند شد.

واکنش ها از گوشه و کنار جهان بسیار و جالب بودند. همه به نوعی این اقدام تروریستی ترامپ را نادرست دانسته و حتی محکوم کردند. حتی ستاره هالیوودی رز مک گوان که در فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی بسیاری بازی کرده و کاملاً شناخته شده می باشد رسماً از مردم ایران از جانب ملت آمریکا عذرخواهی کرد و اعلام نمود که مردم آمریکا گروگان های یک رژیم تروریستی هستند و در این میان تقصیری ندارند.

در بسیاری از تحلیل های صورت گرفته، به غیر از وابستگان جنگ طلبان آمریکایی، این اقدام بزدلانه، ناشیانه، نابخردانه و در جهت به خطر انداختن صلح در منطقه عنوان گردیده که از روی ضعف و استیصال و باختن قافیه در عراق و بدون در نظر گرفتن عواقب آن صورت پذیرفته است. بسیاری تحلیل و پیش بینی کرده اند که این اقدام، سردار شهید قاسم سلیمانی را به اسطوره ی مبارزات استقلال طلبانه ملت ها در جهان بدل نموده و آمریکا را هرچه منفورتر خواهد نمود.

رسانه ها و نیروهای اپوزیسیون خارجه نشین وابسته به سعودی و اسرائیل و جنگ طلبان آمریکایی ابتدا در این خصوص ابراز شادمانی کردند و تبریک گفتند و ویدئوهای قدیمی و جعلی از شادمانی مردم سوریه و عراق و ایران منتشر نمودند اما وقتی فضای داخلی و بین المللی را سنجیدند ترسیده و خط عوض کرده و در ظاهر ابراز نگرانی نموده و موضع ضد جنگ گرفتند. حتی این رسانه ها اظهار نظر نمودند که این ترور، شکافی که اخیرا بین مردم و حاکمیت به دلیل مشکلات اقتصادی به وجود آمده بود را پر کرد و بار دیگر مردم را به صورت یکپارچه در پشت جمهوری اسلامی قرار داد.

در این میان موضع مریم رجوی که صرفاً برای خوشآمد اربابان جنگ طلب آمریکایی صورت گرفته قابل توجه می باشد. در زمانی که مردم ایران بعد از نماز جمعه در تمامی شهرها به گفته رسانه های بین المللی در سطح وسیع تظاهرات نموده و حمایت و قدردانی خود از سردار شهید قاسم سلیمانی که سایه شوم فرقه تروریستی داعش را از سر ایران و ایرانی کم کرد اعلام نمودند، فرقه تروریستی رجوی آن را نقطه عطفی در سرنگونی نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد و ابراز رضایت مندی نمود. در این میان حتی مسعود رجوی نیز سر از گور بیرون آورد و به شکلی ژست پیروزی گرفت که گویا رزمندگان ارتش موهوم آزایبخش ملی این ترور را انجام داده اند.

سال های سال است که مخاطب موضع گیری های فرقه رجوی مردم ایران نیستند بلکه این موضع گیری ها صرفاً برای خوشآمد اربابان آمریکایی و سعودی و صهیونیستی ابراز می شوند. رجوی کار خوش رقصی برای دشمنان ایران و ایرانی را از حد گذرانده است.

سازمانی که در سال 1344 با ادعای مبارزه ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی تأسیس گردید و حتی تا چند سال بعد از انقلاب اسلامی به ترور آمریکایی ها در ایران افتخار می کرد حالا به عمله دست چندم درنده ترین جناح های امپریالیستی و آمریکایی تبدیل گردیده است.

این انحطاط، مجازات اتودینامیک فرقه ایست که به هیچ اصلی پایبند نبوده و تنها هدفش “رسیدن به قدرت” است و ایدئولوژی اش صرفاً “هدف وسیله را توجیه می کند” می باشد. این فرقه که در منجلاب خیانت و جنایت فرو رفته و در آستانه فروپاشی قرار دارد، تعدادی را در کشور آلبانی در یک پایگاه اهدایی سازمان سیا تحت کنترل ذهن قرار داده و به گروگان گرفته و زندگی آنان را تباه نموده و در جهت اهداف اربابان خود به خدمت گرفته است.

تلاش ما در انجمن نجات پایان دادن به رنج و حرمان خانواده های این عزیزان قربانی در فرقه رجوی است که محروم از ارتباط با فرزندان خود می باشند، به امید خدا این مهم به زودی زود محقق خواهد شد.
عاطفه نادعلیان

لینک به منبع

2- وقتی کفتارها شادی می کنند بدان که یک شیر بر زمین افتاده است

انجمن نجات مرکز تهران۱۵ دی ۱۳۹۸

خودروهای حامل سردار قاسم سلیمانی و همراهان و مستقبلین در ساعت 1:20 بامداد جمعه 3 ژانویه 2020 به وقت محلی مورد حمله چند بالگرد آمریکایی در فرودگاه بغداد پایتخت عراق قرار گرفت که در نتیجه آن سردار سلیمانی، ابومهدی المهندس و بیش از 9 تن دیگر از جمله مقامات نظامی ایرانی و عراقی به شهادت رسیدند.

سردار و همراهان به دعوت رسمی ارتش عراق و با یک هواپیمای مسافربری وارد فرودگاه بغداد شده و از جانب مقامات نظامی این کشور مورد استقبال قرار گرفته بود. کشته شدن مقامات نظامی عراقی در این واقعه تروریستی پای دولت این کشور را هم به میان کشید.

وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» با انتشار اطلاعیه ای ضمن تأیید خبر کشته شدن سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در یک حمله هوایی در بغداد پایتخت عراق اعلام کرد که دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری و فرمانده کل قوای این کشور صادر کرده بود.

آیت‌ الله علی سیستانی، پرنفوذترین مرجع تقلید شیعیان در عراق، در واکنش به حوادث اخیر در این کشور از جمله کشته شدن قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس و نیز شماری دیگر از فرماندهان نظامی، طی بیانیه ‌ای حملات اخیر نیروهای آمریکایی را “نقض آشکار حاکمیت عراق و منشورهای بین ‌المللی” توصیف کرد.

دویچه وله آلمان در این رابطه گزارش داد: “در بیانیه آیت ‌الله سیستانی که توسط نماینده او در نماز جمعه امروز در کربلا قرائت شد، از جمله آمده است: «رویدادها به سرعت در پی هم رخ می‌ دهد و بحران ‌ها اوج می‌ گیرد و کشور در حال عبور از خطرناک ترین پیچ و خم هاست؛ از تجاوز جنایت‌ کارانه به پایگاه های نیروهای عراقی در شهر القائم که منجر به شهادت و مجروح شدن ده‌ ها نفر از فرزندان رزمنده ما شد گرفته تا حوادث تأسف ‌باری که بغداد در چند روز گذشته شاهد آن بوده است و در نهایت حمله وحشیانه شب گذشته در نزدیکی فرودگاه بین‌ المللی بغداد که منجر به شهادت شماری از قهرمانان نبردهای پیروزی بر تروریست ‌های داعشی شد.»

برهم صالح رئیس جمهور عراق طی بیانیه ای نسبت به پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد هشدار داده و اعلام نمود که “شهادت سلیمانی و المهندس دو فرمانده که در شکست داعش نقش بزرگی داشته اند، غم انگیز بوده و ما این حملات که فرماندهان رسمی را هدف قرار داده است محکوم می کنیم.”

عادل عبدالمهدی نخست وزیر اجرائی عراق که در تشییع جنازه در بغداد شرکت نمود طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله آمریکا به بغداد و کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس اعلام نمود: “این اقدام و شهادت سلیمانی و المهندس شعله جنگی ویرانگر را در عراق و در منطقه روشن می کند.” وی با بیان این که این دو نفر نشانه پیروزی بر داعش بودند گفت: “ترور فرمانده عراقی که منصب رسمی دارد دشمنی و تجاوز به دولت و ملت عراق به شمار می رود”. عبدالمهدی همچنین مجلس عراق را به برگزاری جلسه اضطراری فراخواند. نخست وزیر اجرائی عراق اعلام کرد: “کشته شدن قاسم سلیمانی می تواند آغازگر جنگی ویرانگر باشد.”

عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس توسط آمریکا این حمله را نقض حاکمیت ملی عراق دانست و دولت این کشور را به اقدام علیه آمریکا دعوت کرد.

مقتدی صدر، روحانی عراقی خواستار آماده باش نیروهای شبه نظامی تحت امر خود به نام سپاه مهدی و دیگر گروهای مجاهد عراقی شد. او همچنین در پیامی خطاب به مرجعیت، رهبری، ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، شهادت قاسم سلیمانی و همراهانش را تسلیت گفته و اعلام نمود: “من به عنوان مسئول مقاومت ملی عراق به مجاهدان و به ویژه به «جیش المهدی» و تیپ های «الیوم الموعود» فرمان آماده باش می دهم. گروه های ملی و قانونمندی که تحت فرمان ما هستند باید برای حمایت از عراق در آمادگی کامل باشند.”

دبیر کل گروه عصائب اهل حق در پیام خود همچنین تاوان خون «ابومهدی مهندس» را زوال حضور نظامی آمریکا در عراق و تاوان خون «قاسم سلیمانی» را زوال اسرائیل عنوان کرد.

در لبنان عکس های بزرگ سردار سلیمانی را در بلندترین نقاط شهر بیروت که از اسرائیل قابل رؤیت است برپا نموده اند. لبنانی ها می گویند که شهادتش از بودنش برای اسرائیلی ها مهلک تر شده است.
نانسی پلوسی Nancy Pelosiرئیس مجلس نمایندگان آمریکا (کنگره) گفت: “با این اقدام تحریک آمیز، امنیت نیروهای آمریکایی به خطر می افتد.” بسیاری از مقامات ارشد آمریکایی نسبت به عواقب این عمل حساب نشده اظهار نگرانی کردند.

یک ناظر آمریکایی نوشت: “هدف مستقیم قرار دادن و کشتن یک ژنرال برجسته ایرانی هنگام بازدید رسمی از کشور همسایه به همراه یک مقام نظامی عراقی نزول سیاست خارجی آمریکا را تحت ریاست جمهوری ترامپ نشان می دهد. یک نیروی مسلط و حاکم هرگز دست به ترور نمی زند. نیروی مغلوب و درمانده و ضعیف راه را ترور می یابد.”

ارواند آبراهامیان Ervand Abrahamian نویسنده و تاریخ دان و محقق برجسته آمریکایی که کتاب های بسیاری در خصوص عصر حاضر ایران دارد در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: “تاکنون عموم ایرانیان، آمریکا را دولتی که علیه حکومت دموکراتیک دکتر محمد مصدق کودتا کرد می شناختند. با ترور قاسم سلیمانی، عموم ایرانیان از این پس آمریکا را یک دولت تروریست هم خواهند شناخت. مهمترین اتهام در پرونده قاسم سلیمانی که مجوز ترور او به شمار آمد مبارزه با داعش است که در غیاب او دوباره تقویت خواهد شد.”

عکاس معروف و برجسته اسپانیایی پدروئی ساودرا Pedro-i-Saavedra نوشت: “از شما سردار سلیمانی به خاطر کمک به متوقف کردن داعش تروریست تشکر می کنم. روحت در آرامش باشد.”
مسعود بارزانی در مصاحبه ای در دی ماه سال 93 با روزنامه زمان چاپ ترکیه در خصوص چگونگی نجات یافتن اربیل گفته بود: “داعش به دروازه های اربیل رسیده بود و شهر در حال سقوط بود. من با آمریکا، ترکیه، انگلستان، فرانسه و حتی عربستان تماس گرفتم، همه آن ها در جواب گفتند کمکی نمی توانند بکنند. بعد با ایران تماس گرفتم و گفتم که اگر نمی توانید کمکی کنید ما شهر را تخلیه کنیم. آن ها تلفن قاسم سلیمانی را به من دادند. فوراً با حاج قاسم تماس گرفتم و اوضاع را دقیقاً شرح دادم. حاج قاسم به من گفت من فردا بعد از نماز صبح در اربیل هستم. گفتم فردا دیر است باید همین حالا بیایید. گفت کاک مسعود فقط امشب شهر را نگهدار. صبح به استقبال حاج قاسم در فرودگاه اربیل رفتم. او با 50 نفر از نیروهای مخصوصش سریعاً به محل درگیری رفتند و نیروهای پیشمرگه را سازماندهی کردند و در عرض چند ساعت ورق به نفع ما برگشت. بعدها یک فرمانده داعش را اسیر کردیم و پرسیدیم چگونه شما که در حال فتح اربیل بودید عقب نشستید. گفت نفوذی های ما در اربیل به ما خبر دادند قاسم سلیمانی در اربیل است لذا روحیه افراد ما به هم ریخت.”

آن زمان مجله وایر او را در نخستین جایگاه در فهرست “خطرناک ترین افراد جهان” قرار داد و شخصیت او را بسیار تأثیر گذار دانست و نیز نشریه نیویورکر وی را تأثیرگذارترین فرمانده نظامی جنگ در سوریه علیه داعش توصیف کرد. از همان سال ها بسیاری گفتند و نوشتند که مقامات آمریکایی طرح ترور حاج قاسم سلیمانی را در دستور کار خود قرار داده اند. حتی در دوران اوباما چندین بار این طرح روی میز رئیس جمهور آمریکا برای تأیید رفت ولی اوباما آن را عاقلانه ندانست.

جناب دولت آبادی فخر ادبیات ایران نوشت: “ایران بار دیگر یکی از فرزندان شایسته خود را با دریغ تمام از دست داد. شخصیتی که سدی سترگ در برابر خون آشامان داعش برآورد و مرزهای کشور ما را از نکبت حضور آنان ایمن داشت.”

به غیر از نتانیاهو هیچ مقام دیگری در کل دنیا از این اقدام زبونانه آمریکا حمایت نکرد. او رسما از ترامپ بابت این عمل تروریستی تشکر و قدردانی نمود.

و اما به میدان آمدن مسعود رجوی و ابراز وجود در این رابطه و دنباله روی از نتانیاهو قابل توجه و البته قابل پیش بینی است. مسعود رجوی که گویا نیروهایش تهران را فتح کرده باشند پیام صوتی داد و درست بر خلاف تمامی جریانات بین المللی و داخلی و درست در نقطه مقابل عموم مردم ایران و همسو با داعش که ضربات مهلکی از این سردار شهید دریافت کرده بود به شادمانی پرداخت و برای اربابش در کاخ سفید دم تکان داد و خوش رقصی نمود.

از مسعود رجوی که تلاش دارد بگوید هنوز زنده است و نمرده و می تواند حرف بزند باید پرسید که آیا در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران و در صحنه بین المللی تو زنده ای یا سردار شهید قاسم سلیمانی؟ آیا باور نداری که سال هاست مرده ای؟ این که به لحاظ فیزیکی سرت بالای خاک باشد یا زیر خاک چه تفاوتی می کند؟ آیا امروز کسی که به خونش تشنه بودی و گناهش خنثی نمودن پروژه امپریالیستی داعش (برند وهابی مجاهدین خلق) در منطقه بود بسا زنده تر از تو نیست؟ زمانی خیلی در خصوص مفاهیم خون و شهادت و مبارزه ضد امپریالیستی داد سخن می دادی و این که “مرده آنست که نامش به نکویی نبرند”. با این تفاصیل پیش خودت حساب کن که آیا حقاً و حقیقتاً در میان آحاد ملت ایران که به تأیید تمامی خبرگزاری های بین المللی در گروه های صدها هزار نفری در سراسر ایران برای قدردانی به خیابان ها ریختند قاسم سلیمانی مرده است یا تو؟

واقعیت اینست که رجوی و فرقه اش دیگر در صحنه بین المللی توسط کسانی که مدام برایشان معلق می زند به بازی گرفته نمی شوند و تمام تلاش وی در این است که جایگاه تروریستی گذشته خود را باز یابد تا آمریکا مجبور نباشد خود به میدان بیاید و او را کنار بگذارد.

رجوی بارها گفت که بحران هایی که جمهوری اسلامی از سر گذرانده هر یک برای ساقط کردن یک نظام مشابه شاه کافی بود. اما هرگز در خلوت خود به دنبال علت آن نگشت. او اقرار نمود که ایران از معدود کشورهای مستقل در جهان است و به هیچ کجا وابسته نیست اما هرگز رمز ماندگاری مستقل را نفهمید. او فکر کرد با همدستی با دشمنان ایران و ایرانی می تواند به حکومت ری برسد اما خبر نداشت که ری قبلا قدرت طلبان دیگری را هم ناکام گذاشته و گندم خود را از آنان دریغ نموده است.

در تمام موضع گیری های مخالفان جمهوری اسلامی به هر ترتیب نسبت به بروز جنگ و کشته شدن بی گناهان ابراز نگرانی شده است. اما رجوی ها در پیام های خود وقاحت و دریدگی و البته وطن فروشی و مزدوری برای ارباب را به حدی رساندند که در تاریخ بی مثال بوده است.

قابل توجه است که رجوی ها در پیام های خود حتی فراتر از ترامپ و پمپئو و نتانیاهو رفتند و به طرز فوق العاده مشمئز کننده ای به جست و خیز پرداختند که گویی اصلاً هرگز ایرانی نبوده و هیچ ارتباطی به ملت ایران و عالی ترین مصالح ملی ندارند.

این در حالی است که از ملل متحد گرفته تا دولت عراق و از مراجع تقلید خارج از ایران گرفته تا سران کشورها این ترور بزدلانه که نشانه استیصال و درماندگی است را محکوم نموده و آن را به ضرر صلح و ثبات منطقه دانسته اند.

مسعود رجوی در پیام خود تلویحا اعتراف نمود که قاسم سلیمانی آنتی تز ابوبکر بغدادی بود که البته مسعود رجوی خود برند شیعه ی سرکرده داعش می باشد.

عاطفه نادعلیان

لینک به منبع

(پایان)

ترورسپهبد قاسم سلیمانی و مواضع نفرت انگیز رجوی

***

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردشکنجه رزمندگان؛ اوج خیانت منافقین (فرقه رجوی، مجاهدین خلق) در جنگ تحمیلی

Saudi_Arabia_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MEK_MKO_NCRI_Terrorism_Financeوبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.

مسعود خدابنده، هافینگتون پست: جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندباند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

از گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجویاز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

انسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشانانسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشان

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردوطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی 

جمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلقجمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق

عبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردندعبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

همچنین: