دلواپسیان واکسن امریکایی انگلیسی

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم ژانویه 2021:… خود این اروپائی ها شدید تر ازما درمعرض کشتار کرونا هستند و اروپا دراین مورد شق القمری نکرده که ما انتخابی بهتر ازآن برای تهیه ی واکسن نداشته باشیم . این کارشناسان مورد اشاره ی شما چه کسانی هستند؟ مگر درکل جهان چقدر واکسن تزریق شده که درمورد ایران اینقدر اشک تمساح میریزید؟ آیا شمااینقدر بیشعورید که نمیدانید منبع این دشمنی ها خود آمریکاست و اروپا با به نعل  و میخ زدن ها و مماشات با این شیطان اکبر، سبب این دشمنی هاست.  ما استعمار گر نبودیم ودرعوض اسعمار گران غربی را علت عقب ماندگی خود میدانیم! دلواپسیان واکسن امریکایی انگلیسی