دوران پسا صدام و ناکجا آباد راهبرد سیاست های ایذایی فرقه رجوی

راه نو، بیست و هفتم اکتبر 2020:… در دوران پسا صدام بود که مجاهدین بعد از حدود ۵ دهه فعالیت های تروریستی، بالاجبار در صدد تحولی ماهیتی و کارکردی در تغییر رفتار های خشونت آمیز و تروریستی خود آمد. بدین ترتیب فرقه رجوی از طریق لابی های امنیتی و پارلمانی در اروپا و آمریکا و برپایی نشست ها و تظاهرات های متعدد، جاسوسی و ارائه اطلاعات از برنامه هسته ای ایران از یک سو، و تشدید فشارها علیه ایران با موضوع حقوق بشر و اختلاف افکنی در روابط ایران با همسایگانش از سوی دیگر را در کارنامه فعالیت های خود گنجاند. تا در قالب راهبرد سیاست های ایذایی، اقدامات خود بر علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را سازماندهی کند. دوران پسا صدام و ناکجا آباد راهبرد سیاست های ایذایی فرقه رجوی