راه حل توحیدی یا توجیه سیستم برده داری رجوی؟

راه حل توحیدی یا توجیه سیستم برده داری رجوی؟

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم نوامبر 2018:… دروغ است عزیز! باند رجوی فردگراترین جریان سیاسی ایران است! البته من میدانم که هدف شما ازطرح موذیانه ی این مسئله چیست! شما میگویید که ما با ” انقلاب مریم = دادن همه ی اختیارات زندگی خود به رجوی ” ، فردیت خود را کنار گذاشتیم؟؟!! با فردیت مسعود رجوی چه کردید؟؟!! تمام فردیت ها در رجوی جمع شد و … 

مریم رجوی تجاوز کمپ اشرفMaryam Rajavi helped Massoud Rajavi to abuse female MEK members over the years

http://iran-interlink.org

راه حل توحیدی یا توجیه سیستم برده داری رجوی؟!

19آبان 1397 خورشیدی

پرویز مصباحی نامی که که برای توجیه کارهای رجوی قلم میزند، این بار هم خواسته یک مقاله ی 10 صفحه ای مثلا تئوریکی نوشته و با ادبیات جدید وظاهرا متکی به کشفیات روانشناسی جدید؟! ، ثابت کند که جهان که غرق دربحران و جنایت و … است، برای راست وریست کردن خود،  چاره ای جزپذیرش نظریات فرقه ی رجوی ندارد.

از زبان خودش وبنقل از رسانه های باند رجوی بشنویم :

“جهانی که در آن زندگی میکنیم هر روز بیشتر از پیش در ورطه بی نظمی و آشوب فرو میرود…

در سطح اقتصاد کلان ،  جهان با حوادث غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل مالی رو برو است. در زمینه سیاسی ، سیاستمداران با چالشهای بسیار پیچیده مواجه هستند و هیچکس توانایی ارائه راه حل واقعی برای برون رفت از این سردرگمی را ندارد .در زمینه زیست محیطی تمامی محققین این حوزه با نگرانی و تاسف به آینده نگاه میکنند که چگونه بشر با دست خود و آگاهانه محیط زندگی خود را ویران میسازد “.

قسمت اول مسئله، تکرار بدیهیات است و عجالتا درموردش باید گفت که : ازکرامات شیخ ما این است/ شیره را خورد وگفت شیرین است !

چرا که همه میدانند که اینطوری است ولی اکثرا نمیتوانند ویا نمیخواهند بگویند که این وضع ماحصل کدامین تطورات تاریخی- اجتماعی است ودرنتیجه فرقی نمیکند گفتن ویا نگفتنش!

ثانیا ، اینکه هیچکس توانائی ارائه ی راه حل را ندارد ، حرف گنگی است!

درست تر آنست که راه حل های متنوعی ارائه میشود ودرستی ویا نادرستی هریک ار آنها را زندگی است که باید محک بزند .

البته راه حل ها هم شامل تحولات و تکامل خواهد شد و اینطور نیست که یک راه حل، نسخه ی تمام قدی برای ازبین بردن یکباره وتمام وکمال مشکلات عدیده ی موجود باشد!

نظریه ها  اگر بخواهند علمی باشند، درجریان برخورد خود با واقعیات ، اتعطاف لازم را پیدا خواهند کرد واینجاست که حقیقت نسبی با درکنار هم دادن واقعیات ، بدست خواهد آمد!

ثالثا، محیط زیست دروجه غالبش توسط اقلیتی مورد تخریب قرار میگیرند که درروند تاریخ ازمردم سلب مالکیت کرده و ثروت وامکانات زمین را به چنگ خود درآورده اند واگر مشاهده میشود که کم برخورداران هم دراین عمل دست دارند، باید گناه آنها را برعهده ی اقلیتی گذاشت که با تبلیغ مصرف گرائی ، این اکثریت بزرگ مردم را فریب داده تا چنین کنند وندانسته برای بفروش رفتن کالاهای این اقلیت ، کارهای ضد زیست محیطی کنند!

البته کار دسته ی اخیر – اکثریت مردم- برخلاف اقلیت نامبرده ، آگاهانه نیست و میتوان گفت که قربانی تبلیغات شده اند!

درادامه :

“…  در این میان بنیاد گرایی اسلامی هم گوی سبقت را در زمینه جنایت علیه بشریت ربوده است و هر روز جنایتی فجیع تر را در مقابل دیدگان جهانیان قرار میدهد. در همین حال کشورهای به اصطلاح مدرن و دمکرات بجای مبارزه جدی با این پدیده شوم ، در پشت پرده برای رسیدن به منافع کلان اقتصادی با آن همکاری هم میکند و چشم مبارک خود را بر جنایت های آنها می پوشانند. و این چیزی نیست بجز به تمسخر گرفتن حقوق بشر بدست همان کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند “.

البته قتل وکشتار تکفیری ها ومرتجعین بظاهر اسلام گرا، ابدا باندازه ی کشتاری که امپریالیزم وسلطه گران دریکصد سال گذشته انجام داده اند ، نمیتواند باشد!

بلی!

امپریالیزم دردهها کشور جهان ، کشتار دهها میلیونی براه انداخته و این روند را با توسل به حربه های جدید خود که گروه های تکفیری یکی ازآنهاست ، کماکان ادامه میدهد!

اعمال اسلام گرایان دست ساز امپریالیزم ، زشت وجنایتکارانه است ولی این اعمال درداخل مجموعه ای انجام میشود که یک مجموعه ی ” مادر ” است ونام این مجموعه ی بزرگ ، نظام سلطه وتابعیت برهبری هیئت حاکمه ی آمریکا در درجه ی اول است!

این کشورهای مدرن مورد نظر آقای مصباحی، تنها چشم خود را به این جنایات نمی بندند، بلکه مدام درحال ایجاد سازوکارهای لازم برای تداوم این جنایت هستند واین جنایت را بخاطر ادامه ی سلطه برجهان وجلوگیری ازفروپاشی نظام ظالمانه ی تک قطبی موجود انجام میدهند والبته قسمت کوچکترش  هم را بدست این اسلام گرایان قلابی و مزدور خودشان!

کشورهای مذکور، مشکلی بنام رعایت حقوق بشر ندارند و ازاین مسئله تنها برای درتنگنا گذاشتن کشورهای نافرمان که نمیخواهند کاملا تسلیم آنها شوند ، سوء استفاده میکنند!

شمشیر حقوق بشری این کشورها ، بیش ازهرچیز بربالای سر دولت هایی ازجهان است که بدرجات مختلف، باهمه ی امر ونهی های سلطه گران موافقت صد درصدی نشان نمیدهند!

این بچه مرشد رجوی، کم سوادی سیاسی خود را بشکل زیر نمایش میدهد :

“… چهار چوبهای کلاسیک اما سالهاست که توانایی خود برای حل مسائل بغرنج را از دست داده اند و دیگر نمیتوان از آنها معجزه و شفائی طلبید “.

علوم انسانی، مجبور به تبعیت ازچهارچوب خاص نیست وبنابراین چهارچوب کلاسیکی برای حل مسائل وجود نداشته که بخواهد ابراز ناتوانی کند!

هرجامعه ی بشری، مسائل ومشکلات خودش را دارد وراه حل ها باندازه ی این جوامع ، متنوع اند !

بعبارت دیگر وعلیرغم مشابهت ها، کشورها راه حل های خاص خود را دارند که این راه حل ها با نقد گذشته وبررسی موشکافانه وداشتن تحلیل مشخص از هر زمان مشخص بدست میآید!

بعبارت دیگر ، علیرغم استفاده های فراوانی که ازتجارب دیگران میشود، هر کشور باید برنامه های برون رفت ازبحران خویش را باتوجه به مسائل جنبی، حل وفصل کند و بنظر می رسد که جنبه ی بومی قضیه ، برجنبه ی جهانی آن میچربد!

مثلا قرار نیست که ما دقیقا همان راهی را برویم که بنگلادش باید برود ویا چین وژاپن رفته اند!

دوباره :

” در همین زمان نیرویی کوچک اما چابک و پویا بوجود آمد و در شرایطی که نیمی از جهان زیر سلطه فکری و نظری سوسیالیسمِ بود، پرچم نگرش توحیدی را به اهتزاز درآورد و با آگاهی عمیق و ایمانی قوی اصل اساسی خودش که موضوع «نفی استثمار انسان  از انسان » است را عرضه نمود…”.

نه حالا ونه درگذشته، تاریخ مدونی دراین مورد که نیمی ازجهان تحت سلطه فکری سوسیالیزم باشد، وجود ندارد و نظریه پردازان پیشروی وجود دارند وداشتند که شوروی را جامعه ای پسا انقلابی و هنوز تعیین تکیف نشده ی قطعی میدانستند که خاص روسیه  و… بود!

وانگهی، مگر شعار «نفی استثمار انسان  از انسان » اختراع مجاهدین خلق بوده وقبل ازآنها کسی باین موضوع توجه نداشته؟!

این شعار صدها سال قبل توسط انقلابیون وقت داده شده و این افراد ” سوسیالیست های تخیلی ” نامیده شده اند!

پس کشف تازه ای درکار نبوده وبنیانگذاران مجاهدین خلق ، چیزی جز تبعیت ازاین سوسیالیست های تخیلی- که درجای خود مورد احترام وارزشمند است – نکرده و تنها آنرا به زیور اسلام آراسته کردند ودرسرانجام کار ، جاه طلبی های مسعود رجوی مانع آن شد که ما ببینیم که این ایده ( سوسیالیزم تخیلی بنیانگذاران آن ) چه نتایج مثبتی میتوانست ببار آورد!

تمام این صغری کبری چیدن های 10 صفحه ای بخاطر طرح موضوع زیر بوده است :

” مجاهدین با گذاشتن انگشت بر روی عنصر انسانی ، کاهش فردیت و خود محوری های شرورانه ، منبع عظیمی از انرژی را آزاد کردند تا بتوانند در مقابل ارتجاع مذهبی و سیاست مماشات غربی ها ایستادگی کنند “.

دروغ است عزیز!

باند رجوی فردگراترین جریان سیاسی ایران است!

البته من میدانم که هدف شما ازطرح موذیانه ی این مسئله چیست!

شما میگویید که ما با ” انقلاب مریم = دادن همه ی اختیارات زندگی خود به رجوی ” ، فردیت خود را کنار گذاشتیم؟؟!!

با فردیت مسعود رجوی چه کردید؟؟!!

تمام فردیت ها در رجوی جمع شد وشما از اختیارات انسانی تهی شدید و به موجودی پست تر ازبرده – که این یکی اقلا اختیارات زندگی فردی کم خود را داشت – تبدیل شدید!

به روبوت رجوی بدل گشتید وحالا میخواهید مشکلات عظیم جهان را حل کنید!

البته روبوت ها ابزار خوبی برای کمک به انسان درتسهیل کار خود است !

اما مشکل اینجاست که شماهای روبوت شده، توسط اپراتور متوهم و خود شیفته ای مانند مسعود رجوی اداره میشوید ونتیجه ی فرمان های او همین است که ملاحظه میکنیم!

همچنین :

” بن بست کنونی دهکده جهانی در حوزه سیاسی از یک سو ناشی از یکه تازی های سرمایه داری لجام گسیخته و از سوی دیگر گسترش بنیاد گرایی خشن در خاورمیانه و جهان است. از منظر انسانی اما حرص و طمع آدمی بوجود آورنده همین دو سیستمی است که ما شاهد ان هستیم. و تا وقتی که این تضاد حل نشده، هیچ تضاد دیگری حل نخواهد شد “.

قبلا معروض افتاد که بنیاد گرایی خشن ، فرزند خلف سرمایه داری یکه تازاست وبنابراین معضل همان امپریالیزم است!!

اگر شما برداشتن این معضل را دوست میدارید، چرا به کارهای هر روز مریم رجوی که سائیدن سر بربارگاه امپریالیزم است ، اعتراضی نمیکنید عمو؟!

شما با این نظر میخواهید با وضع موجود مبارزه کنید اخوی؟!

نظریه ی حرص وطمع انسانی ، نظریه ایست که ازطرف نظریه پردازان درخدمت چند درصدی های کوچک جهان اختراع شده تا وضع موجود وبغایت ظالمانه ی فعلی توجیه گردد وازبنیان علمی فارغ است!

تحقیقات معتبر نشان میدهد که حرص وآز درشرایط معینی بوجود آمده ودرمراحلی ازتاریخ بشری وجود نداشته است!

در این مورد به کتاب خاطرات کریستف کلمب ( کاشف وفاتح قاره ی آمریکا ) مراجعه کرده وببینید که انسان های اصلی آمریکا که قتل عام شدند، فاقد چنین خصوصیاتی بودند!

صابر     

*** 

Edi Rama, Prime Minister of Albania | CEEC-China 2018Open Letter to Prime Minister Edi Rama – Secure the lives of all current and former MEK members

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33986

خوشحالی رجویها ازدشمنی دولت راستگرای دانمارک با مردم ایران !ا

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، چهارم نوامبر ۲۰۱۸:… دولت راستگرای دانمارک ، بهمراه شما موظف است که به این سئوال پاسخ داده و وبگویید چرا باید دولت ایران درزمانی که با اینهمه دشمنی سلطه گر جهان مواجه است، دشمن تراشی های خطرناکی انجام دهد ؟ اگر وجدانی داشته باشید،  دلیلی برای انجام این عمل ازطرف ایران نخواهید داشت وآنگاه لااقل درپیش خودتان … 

Mossad To Use MEK Maryam Rajavi For Fatal False Flag Op In AlbaniaMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

http://iran-interlink.org

خوشحالی رجویها ازدشمنی دولت راستگرای دانمارک با مردم ایران !

۱۳/۰۸/۱۳۹۷

صحبت از جاروجنجال تروریست گیری؟؟ دولت راستگرای دانمارک است که وسیله ای برای تبلیغ برعلیه منافع ملی ایران ازطرف باند رجوی گشته است!

برای ریشه یابی موضوع اتهامی که دولت راستگرای دانمارک برعلیه ایران مطرح کرده ، لازم آمد که متن یک گزارش مختصری درباره ی درباره ی حزبی که بر سرکار آمده ونخست وزیری که انتخاب شده – که گویا برادر فرمانده سابق “ناتو ” هم هست – منعکس گردد:

” حزب راست میانه‌رو متعلق به لارس لوکه راسموسن، نخست‌وزیر جدید دانمارک معروف به حزب “ونستر” که در انتخابات پارلمانی ماه جاری میلادی در این کشور جایگاه سوم را به دست آورد، پس از شکست مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی با حزب مردم دانمارک که جایگاه دوم را به دست آورده بود، به تنهایی اقدام به تشکیل دولت کرد.با وجود آن که دولت‌های اقلیت در دانمارک کم‌سابقه نیستند، اما دولت حزب ونستر به این دلیل که تنها ۳۴ قانونگذار در پارلمانی دارد که متشکل از ۱۷۹ کرسی است، یکی از ضعیف‌ترین این دولت‌ها در دانمارک محسوب می‌شود. مذاکرات این حزب با حزب مردم دانمارک برای تشکیل دولت ائتلافی به این دلیل ناموفق ماند که حزب ونستر خواهان کاهش مالیات افرادی که بیشترین درآمد را دارند، بود. حزب مردم دانمارک تاکید داشت که نمی‌تواند این موضوع را پس از این همه تبلیغی که برای افزایش مستمری‌ بازنشستگی و اعتبارات بهداشت و درمان انجام داده، بپذیرد “.

ملاحظه فرمودید؟

حزبی با داشتن ۳۴کرسی از ۱۷۹ کرسی درپارلمان ، نخست وزیر انتخاب کرده و مخالف اخذ مالیات ازثروتمندان و افزایش مستمری بازنشستگان واعتبارات پزشکی است!

این  نوع احزاب درمجموعه ی خود چه نام دارند؟

چیزی جز نئو لیبرالیست؟!

کسانی که دشمن اقلا ۸۰درصد ازمردم جهان ودرخدمت اقلیت ممتاز جوامع که برای تحقق ایدئولوژی ضد بشری خود، مجبور به آدم کشی ، ویرانی محیط زیست ، توسعه ی مسابقات تسلیخاتی و …، میباشند!

این احزاب ، سیاست رسمی دولت سلطه گر آمریکا را به پیش میبرند و دولت دانمارک باید درهماهنگی با سرویس های امنیتی اسرائیل وعربستان ونشان دادن چاکری اش به آمریکا ، برای ایرانی که حاضر به تسلیم کامل دربرابر آمریکا نیست ، نقشه کشیده و مدرک جرم فراهم کند!

دراین میان، بیچارگی باند رجوی دراین است که ، حتی با تسلیم کامل ایران دربرابر این سلطه گر ، چیزی عایدش نشده وبلکه بعلت اتمام تاریخ مصرف اش ، وضعی وخیم تر را تجربه خواهد کرد!

رسانه های رجوی دراین مورد مینویسند :

” اینک سؤال این است: رژیم که تجربه افشای توطئه قبلی را داشت، پس چرا دوباره پایش در همان چاله قبلی رفت؟! و دوباره یک چنین رسوایی برای خودش به وجود آورد؟ آن هم در شرایطی که بیشتر از هر زمان دیگری به همدلی مماشات‌گران اروپایی و اساساً به همدلی هر عنصر دیگری در عالم سیاست محتاج است “.

دولت راستگرای دانمارک ، بهمراه شما موظف است که به این سئوال پاسخ داده و وبگویید چرا باید دولت ایران درزمانی که با اینهمه دشمنی سلطه گر جهان مواجه است، دشمن تراشی های خطرناکی انجام دهد ؟

اگر وجدانی داشته باشید،  دلیلی برای انجام این عمل ازطرف ایران نخواهید داشت وآنگاه لااقل درپیش خودتان بخاطر طرح این اتهام وقیحانه ، احساس شرمساری کنید!

این دولت ضعیف وراستگرای دانمارک، برای خشنودی جنگ طلبان آمریکائی ودنبالچه های اسرائیلی وعربستانی آن ، به انجام این کار احتیاج دارد و درمقابل، ایران احتیاجی به این کارها ندارد ودروغی این اتهام، اظهر من الشمس است!

همینطور :

“آخوندها بارها گفته‌اند که پیروزی در ارعاب است. در نتیجه، تحمیل ‌سکوت به‌ دولتهای غرب یک دستاورد مهم برای آن‌هاست…  “.

ایران نمیتواند اروپا را بترساند و نفعی هم دراین کار ندارد. اما مسلم است که داشتن روابط متقابلا سودمند بنفع هردوطرف است وسیاست های ایران درحول این منافع حرکت میکند.

ضمنا، شعار النصر وبالرعب یک شعار عربی است و تمامی گردنکشان وسلطه گران، ازآن استفاده میکنند  وایران کشور سلطه گری نیست که بخواهد جایی را اشغال کند وبرای این کار احتیاج به ترساندن دیگران داشته باشد!

بازهم :

” در همین زمینه ژنرال پترائوس، رئیس پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، می‌گوید:‌ من فکر می‌کنم که شما اکنون شاهد یک دولت آمریکایی هستید که مایل است با تمام قوا رژیم ایران را به عقب براند. این دولت با صرف بودجه دفاعی اضافی و رشد اقتصادی قوی و بنیادهای قوی‌تر و مشارکت جدید با متحدان خود در خلیج‌فارس می‌تواند آنها یعنی رژیم ایران را وادار به عقب‌نشینی کند “.

اولا ازکجا عقب براند؟

ثانیا ،رشد اقتصادی واقعی دردولت آمریکا دیده نمیشود والبته ازآنجا که درنقطه ای ازجهان واقع شده  احتیاجی به دفاع ازخود ندارد ، این افزایش بودجه برای تهاجم و تسخیر جهان انجام شده است!

ثالثا ، ناتوی عربی هم که با افتضاحاتی که عربستان در یمن وقتل قاشقچی ببآر آورد، به نتایج پیش بینی شده اش نرسید ودشوار که درآینده ی معلوم هم ، برسد !

دوباره :

” وی افزود: در حقیقت، ایران می‌خواهد، نه تنها لبنان، بلکه عراق و شاید سوریه و بقیه کشورها را لبنانیزه کند “.

اتفاقا قبل از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ایران، لبنان بحد کافی لبنانیزه شده بود وتنها با همت مردم آنجا وکمک های ایران وسوریه ، به کشور واحدی تبدیل شد!

حرکت ایران در سرکوب داعش درعراق وهم سوریه، نشان داد که ایران علاقه ای به تجزیه ی این کشورها ندارد و دوست دارد که تمامیت ارضی وامنیت این کشورها ، تامین وحفظ شود.

صابر

(پایان)

*** 

Amir_S_Nasimeh_N_MEK_Terrorist_Maryam_RajaviUsing Mojahedin Khalq (aka MEK, MKO, Rajavi cult) to damage Iran EU relationship

ترور خشونت بمبگذاری مجاهدنین خلق فرقه رجوی اروپاOnce again the arrested bombers turn out to be MEK (Maryam Rajavi cult) members.

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33963

شما رجوی ها، خائن ترازهر اپورتونیستی هستید!ا 

Mojahedin-Khalq_Israel_jafarzade-MEK_Rajaviصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، اول نوامبر ۲۰۱۸:… همان که این شورای مسخره یگانه است، بقدر کافی ماهیت استبدادی آنرا نشان میدهد وصحبت دراینجاست که انقلاب بدست مستبدین انجام نمیشود! جاسوسی بنفع بیگانگان، شرکت درجنگ برعلیه کشور، انجام ترورهای بی نظیر درتاریخ ایران، بیعت با هارترین دشمنان بشریت ، مناسبات شرم اور درون تشکیلاتی  و … ، همگی در … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی از ترور امریکایی تا مزدوری صدام و عربستان و موساد از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدیناز بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدین

http://iran-interlink.org

شما رجوی ها، خائن ترازهر اپورتونیستی هستید!

۱۰آبان ۱۳۹۷ شمسی

رسانه های رجوی با امضای دکتر پویان ازتهران؟!، مقاله ای با عنوان ”  مقاومت ایران و تعیین‌تکلیف تاریخی با اپورتونیسم ” درج کرده است!

اودریک تحلیل کج ومعوج ازانقلاب مشروطه ی ایران ، خواسته است که ثابت کند که این اپورتونیزم داخلی وخارجی بوده که نگذاشت این انقلاب پیروز شود.

نوشته ی مذکور ازیک بررسی کم وبیش دقیق جامعه ی آن روز ایران ناتوان بوده ومثلا برغلبه ی مطلق جمعیت روستایی ایران  – که نقشی دراین انقلاب بعنوان اکثریت قاطع مردم ایران نداشتند – بر شهرها ، ونیز اشتباهات فاحش روشنفکران ایران که فرقی بین ترقی وتجدد نگذاشته و برتجدد خواهی تکیه ی بیشتری داشته اند که نتایج اسفبارش را حالا هم مشاهده میکنیم ، توجهی نداشته ویا ذاتا بلحاظ طرز تفکر رجوی منشانه اش، این عوامل را نتوانسته است که ببیند!

دکتر پویان، مثلا این بار خواسته است که ازتجارب تاریخی پند گرفته و نگذارد که انقلاب موهوم فعلی ، بدست اپورتونیست ها افتاده وشکست بخورد!

توصیه ی من به این مرید رجوی این است که مطالعه وتحقیق کرده وببیند که اپورتونیزم چیست و شباهت ها و تضادهای اعمال باندرجوی را بااین پدیده ، روشن کند!

اگراو دراین تحقیقاتش صادق و جدی باشد، چهره ی عریان اپورتونیزم ازنوع غلیظش را در فرقه ی رجوی خواهد دید وازاین مقاله ها نخواهد نوشت!

او مینویسد :

” امروز که در آستانه‌ٔ انقلاب نوین مردم ایران قرار داریم با اتکا به عاملی که بیان خواهد شد، امید روشنی وجود دارد که نبرد بیش از یک قرن فرزندان آزادیخواه ایران در تحقق آزادی و دموکراسی، عنقریب به پیروزی نهایی برسد”.

وچود نارضایتی ولو بشکل عمیق دلیلی برای وقوع انقلاب نیست!

ضمنا ، انقلاب ادعایی شما برای تغییر کدام مرحله ی تاریخی است که نوین نامیده میشود؟

اصلا ایران درچه مرحله ای از رشد نیروهای مولد قرار دارد و این انقلاب شما قرار است مارا به چه مرحله ی پیشرفته تری برساند؟!

یکی ازلوازم انقلاب نوین، تشکل یافتن اقشار مختلف مردم ذینفع درتشکل های مخصوص خود است وآیا چنین تشکلاتی وجود دارد؟

خواهید گفت که بلی. مجاهدین خلق انجام چنین وظیفه ای را بعهده گرفته است !

من درجواب این حرف شما مطرح خواهم کرد که :

اولا سازمان مجاهدین بیش از سه دهه است که به یک جریان ارتجاعی وضد مردمی تبدیل شده واینکاره نیست!

ثانیا، تجربیات تلخ قرن ۲۰ نشان داد که احزاب مردمی علیرغم اینکه میتوانند کمک های تئوریکی به نمایندگان مردم- که این نمایندگان باید با کار برد سازوکارهای مناسب درهرلحظه قابل عزل باشند- بنمایند وگرنه اشرافیت حزبی جای نمایندگان منتخب و مسئول را گرفته وفاجعه ی بزرگی شبیه  فروپاشی شوروی را بوجود خواهد آورد.

بنابراین مشکلات ایران درصورت عدم هوشیاری مردم ، شخصیت ها و جناح هایی ازحکومتگران که به فساد  و.. آلوده نشده اند ، ارمغانی جز بلوا وفروپاشی کشور بوجود نخواهد آورد ونام این آشوب های کور ، انقلاب نوین نبوده و چیزی بالاتر از یک فاجعه میباشد که تصور من این است که شما هم همین را میخواهید و ودربرابر آن، نمیدانید که گردن کلفتان قدرتمند تری وجود دارند و نخواهند گذاشت ، چیزی ازاین بابت بدست شما برسد!

بازهم :

” شورای ملی مقاومت به‌عنوان یگانه آلترناتیو رژیم ولایت فقیه، این امید روشن را ایجاد کرده که اهداف دموکراتیک ۱۱۲ساله‌ٔ جنبش انقلابی ایران، از مشروطه تا امروز، با شکست قطعی ارتجاع حاکم و جریان اپورتونیسم، سرانجام محقق شود “.

همان که این شورای مسخره یگانه است، بقدر کافی ماهیت استبدادی آنرا نشان میدهد وصحبت دراینجاست که انقلاب بدست مستبدین انجام نمیشود!

جاسوسی بنفع بیگانگان، شرکت درجنگ برعلیه کشور، انجام ترورهای بی نظیر درتاریخ ایران، بیعت با هارترین دشمنان بشریت ، مناسبات شرم اور درون تشکیلاتی  و … ، همگی در رد ادعاهای درستی شم این کارشناس  ودکترعلوم سیاسی است!

صابر

*** 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33892

توهین بزرگ به زن نامدار اسپانیایی در مقایسه کردن او با مریم رجوی!ا 

Mehdi_Khodaisefat_MEK_Rajavi_Cult_Terroristصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و هفتم اکتبر ۲۰۱۸:…  توصیف این رجویست دیرین ازمریم چنان مهوع، آنقدر چاپلوسانه ونوکرصفتانه بود که من به خودم اجازه ندادم با نقل ونقد تمامی انها، شما ر ا از هرآنچه که انسان است، متنفر کنم! بگذارید امیدوار باشیم که باوجود رخت بربستن از وجود خدایی صفت ها، انسانیت هنوز نفس میکشد واین امید است که ما را زنده نگه میدارد وگرنه  … 

مهدی خدایی صفت مزدور صدام و عربستان سعودی مجاهدین خلق فرقه رجویسی خرداد شصت، انتخاب راه خیانت به انقلاب بود!

http://iran-interlink.org

توهین بزرگ به زن نامدار اسپانیایی در مقایسه کردن او با مریم رجوی!

۵مهر۱۳۹۷

”دولوروس ایباروری” بطوریکه آقای خدایی صفت رجویست هم تاکید دارد ، زنی قهرمان در تاریخ جنگ های داخلی اسپانیا بشمار میرفت ودراوایل انقلاب رمان معروف وبسیار خواندنی بنام او به فارسی ترجمه شد و مورد استقبال زیادی قرار گرفت .

تا اینجای کار اعتراضی به این قلم بدست رجوی وجود ندارد ، اعتراض به خیانت اوست درآنجاکه که این انسان قهرمان، فداکار و دوست زحمتکشان اسپانیا را با مریم رجوی مقایسه کرده و به مسئله ی ” اینهمانی ” دراین مورد قایل شده و با وقاحت تمام عنوان کرده که مریم ( بعنوان دلاله ی محبت و چماق سرکوب مسعود رجوی ) عین ” ایباروری ” است وبدین ترتیب برای دریوزگی دربرابر مریم، باین زن شجاع وبشردوست اسپانیایی توهین بزرگی کرده است!

او که ترجمه ی قسمتی ازنام یا نام مستعار این زن اسپانیایی را ” گل آرزوها ” آورده ، با این شارلاتانی ، خواسته است که مریم عین او حتی بالاتر از او میباشد!!!

به قسمتی از سخنان او توجه میکنیم :

” … اقاقیای سفید «که به پاکدامنیش درود می‌فرستیم» تا شقایقهای عاشق، ایران زمین مهد هزاران هزار گل است. ولی این یکی چیز دیگری است و درست در لحظاتی که آرزوی یافتنش را داشتم، به «گل آرزوها» رسیدم؛ «گل امید و آرزوهای ایرانی» که در بوستانش هزاران هزار جوانه زیبا، گل داد و غنچه داد. …گل آرزوها، مظهر امیدهای فروکوفته و بغض‌های فروخورده زنان و دختران تحت ستم و جوانان ایرانی است … “.

غرض ازاین همه پرحرفی وعبث گویی وبازی مسخره با الفاظ ، بی نظیر نامیدن مریم رجوی و تعلق مبارزان زنان ودختران ایرانی به اوست!

مریمی که تنها آوازه اش درقتل ، جاسوسی، ترور ، دلاله گی محبت بنفع رجوی، فروپاشاندن خانواده ها و … است که آقای خدایی صفت این جنایات را به زنان ودختران ایران تعمیم داده است!

مخاطب ما، بعد از پرحرفی زیاد ، سرانجام حرف دل خود را صراحتا برزبان میآورد:

” و چه زیبا در نوشته‌های مونا حلمی‌ نویسنده مصری، توصیف شد: مریم رجوی ترکیب بی‌همتایی از دردها و زخمهایی است که با امیدی بالنده و سستی‌ناپذیر درهم‌آمیخته‌اند “.

این مونا خانم مصری، این چیزها را ازکجا آورده؟!

دردها وزخم ها چیست ودرمصر چگونه است و آثار این دردها وزخم ها، درکدام قسمت ناصیه ی مریم نقش بسته است؟

پیرش کرده؟ که نکرده است . مجبور به ساده زیستی نموده که استغفراله ! او به زیورآلاتی کمتر از همسران شاهان قانع نیست و …

او خودش ، به همه ی زنان ودختران سازمان ستم بیحد وحصری روا داشت وضمن تبدیل آنان به کنیزکان درباری وسخن چینی و وادار کردنشان به جاسوسی علیه مردان خود وهمدیگر ، نشان داد که چه کینه ای نسبت به این همجنسان خود دارد!

سپس :

” …مریم قبل از هر چیز «قاصد امید» برای یک ایران جدید و آزاد شده است» و کارین رستاریس او را «امید میلیونها ایرانی می‌خواند که «با دیکتاتوری مذهبی مخالفند» روزنامه الحوادث می‌نویسد: «مریم رجوی امید مقاومت ایران برای تغییر رژیم کنونی حاکم بر تهران است» و العرب می‌افزاید: « ایرانیان مقیم خارج، آرزوهای بزرگ خود را در «رئیس‌جمهور» برگزیده پارلمان در تبعید می‌بینند”.

عجب مستندات محکمی ارائه کرده اید خدائی صفت جان!

این حرف ها ، چیزی را جز ادای شهادت دم روباه ، تداعی نمیکند ومن مجبور به توضیح بیشتر نیستم !

آخر کسی که هیچ درکی از آزادی ندارد، آنرا تجربه نکرده ودرمغزش محلی برای درک این مقولات تعبیه نشده ، چگونه میتواند به مردم آزادی بیآورد؟!

دیگر اینکه ، تنها مزد بگیران جهانی! میتوانند دچار این توهم گردند که مریم رجوی هم درایران شخصی بشمار میآید!

واما خواننده ی محترم!

توصیف این رجویست دیرین ازمریم چنان مهوع، آنقدر چاپلوسانه ونوکرصفتانه بود که من به خودم اجازه ندادم با نقل ونقد تمامی انها، شما ر ا از هرآنچه که انسان است، متنفر کنم!

بگذارید امیدوار باشیم که باوجود رخت بربستن از وجود خدایی صفت ها، انسانیت هنوز نفس میکشد واین امید است که ما را زنده نگه میدارد وگرنه  با شمشیر از روبستن سلطه گر اصلی و سوء استفاده کنندگان دیگر ازاین موضوع ، اوضاع جهان تعریف چندانی ندارد!

صابر

*** 

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi
https://youtu.be/CBJ3XiaQwT4

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

https://youtu.be/bQKaQTYVik4

مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟


https://youtu.be/26Mps-OQLTU

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33876

درمانده از حفظ نیرو، تعیین تکلیف برای اروپا

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و چهارم اکتبر ۲۰۱۸:…  اروپایی ها، بهتر ازشما میدانند که ایران چه کاری انجام میدهد یا نمیدهد وبنابراین شنیدن توصیه های خائنانه ی شما را که با هدف خفه کردن مردم ایرانند ، کسر شان خود خواهند دانست! ایران درهرزمانی که اراده ی ملی اش با قاطعیت عمل کند ، همواره خواهد توانست که  خود را یک کشور ثروتمند نشان داده وصلاح … 

Eduard Kukan MEP refutes Iranian Mojahedin MKO, MEK Maryam Rajavi cult claim Eduard Kukan MEP refutes Iranian Mojahedin claim (aka MKO, MEK, Rajavi cult)

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_Terrorists

MEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

http://iran-interlink.org

درمانده از حفظ نیرو، تعیین تکلیف برای اروپا

۰۲/۰۸/۱۳۹۷

باند رجوی برای گرم کردن تنوری که موفق به برپا کردن ان نشد ، آقای بهزاد نظیری( عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران) را به صحنه فرستاده تا اتهاماتی علیه ایران مطرح کرده  تا ضمن توسعه ی ایران هراسی  وانتقام گیری ازمردم ایران، مشکلات اصلی خود را که اخبار مربوط  به فرار مداوم اعضایش ازقلعه ی مانز است، ازاذهان بزداید!

اودرمصاحبه با اسکای نیوز میگوید :

“اقداماتی که در اروپا اتخاذ شده مثل مسدود کردن داراییهای وزارت اطلاعات و افراد مرتبط با این وزارت اقداماتی ضروری و مهم بوده است. اروپایی‌ها می‌دانند که تنها با یک رژیم تروریستی روبه‌رو نیستند بلکه با رژیمی روبه‌رو هستند که حداقل‌های ثبات سیاسی و اقتصادی ندارد تا این‌که بتواند سرمایه‌گذاریها در ایران را حفظ کند. به همین دلیل اتحادیه اروپا می‌بایست اقدامات قاطعانه‌ای را در مقابل این رژیم اتخاذ کند “.

این نوع مسدود کردن های مقطعی کم اهمیت است وطوری بود که لطمه ای به روابط دوکشورنزد وبنابراین چنگ زدن به این اقدامات شبیه کار کسی است که برای نجات خود ازغرق شدن به هر پرکاهی چنگ میزند!

اروپایی ها، بهتر ازشما میدانند که ایران چه کاری انجام میدهد یا نمیدهد وبنابراین شنیدن توصیه های خائنانه ی شما را که با هدف خفه کردن مردم ایرانند ، کسر شان خود خواهند دانست!

ایران درهرزمانی که اراده ی ملی اش با قاطعیت عمل کند ، همواره خواهد توانست که  خود را یک کشور ثروتمند نشان داده وصلاح دیگران را- که اکنون وضعی بدتر از گذشته دارند – به آنها نشان خواهد داد!

اقدامات اروپا درسرانجام کار تابع منافع خاص خودش خواهد بود ودروضعیت فعلی که آمریکا منافع آنها رادرمعرض تهدیدات جدی درآورده ، به تحلیل سود وزیان های داشتن رابطه با ایران وسطح آن خواهند پرداخت وصدای شما را بسان وز وز مگسی پریشان حال حساب کرده وتوجهی بدان نخواهند داشت!

درادامه :

” می‌بایست اتحادیه اروپا تمامی مزدوران اطلاعات ایران را از اروپا اخراج کند و نباید که به این‌گونه افراد ویزا داد و همچنین باید مورد تحریم قرار گیرند ولی اتحادیه اروپا در حال حاضر این اقدامات را انجام نمی‌دهد”.

زمانی که اعضای تروریست شما دراروپا زندگی میکنند و حقوق پناهندگی  و…دریافت نموده، میتینگ براه میاندازند و  اروپائی ها جلوی این اقدامات را نمیگیرند، چطور میتوانند یک مامور امنیتی ایران را شناسائی کرده واورا اخراج کنند؟

من دراین خصوص  با انجام یک معامله موافقم:

اروپایی ها چنان کنند که شما میخواهید ودرعوض شما را بخاطر سوابق تروریستی تان وخشونت طلبی هایی که انجام میدهید، مورد بازخواست قرار داده و اخراج کنند؟!

لطفا رضایت وعدم  رضایت خود دراین مورد را اعلام کنید!

ضمنا شما  منتظر حضوراتحادیه هایی که بزودی قویتر ازاتحادیه اروپا خواهند بود وچه بسا آنرا درداخل خود جذب کنند ، باشید وحساب وکتاب جدی ای هم بر روی آنها باز کنید تا نشان دهید درکی ازتغییر دوران دارید!

صابر

*** 

مریم رجوی مسعود رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران تروریسم صدام حسین وطن فروشی Albanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33856

حمایتی ازجنس اشک تمساح!ا 

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و دوم اکتبر ۲۰۱۸:…  یکی از رسانه های مجازی باند رجوی در خبری با عنوان ” حمایت آمریکا از اعتصاب سراسری معلمان ” مینویسد: هدر نائرت سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا از اعتصاب معلمان حمایت کرد.  انگیزه ی این نماینده ی سیستم استعماری واستثماری آمریکا درحمایت از معلمین ایرانی چیست؟ آیا چیزی جز لوس کردن حرکات برحق … 

MKO_MEK_Maryam_Rajavi_Mercenaty_TerroristsThe Iran Protests, Regime Change, And The MEK

http://iran-interlink.org

حمایتی ازجنس اشک تمساح!

۰۱/۰۸/۱۳۹۷

یکی از رسانه های مجازی باند رجوی در خبری با عنوان ” حمایت آمریکا از اعتصاب سراسری معلمان ” مینویسد:

” هدر نائرت سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا از اعتصاب دو روزه معلمان حمایت کرد و گفت:‌ ما گزارشات اعتصابات سراسری در ایرا ن را دنبال می‌کنیم. ما از حق مردم ایران برای ابراز مسالمت‌آمیز درخواستهای به حقشان حمایت می‌کنیم. این اعتصابات پیامی برای این رژیم دارد. “هدر دادن ثروت ایران را در خارج متوقف کنید و به نیازهای مردم پاسخ دهید “.

انگیزه ی این نماینده ی سیستم استعماری واستثماری آمریکا درحمایت از معلمین ایرانی چیست؟

آیا چیزی جز لوس کردن حرکات برحق آنها ومشکوک جلوه دادن کارشان؟

گرچه روشنفکران مردمی ایران خواهند گفت که این کار برای گرفتن ماهی ازآب گل آلود است که استعمارگران استاد این کارند وگرنه سیستم آمریکائی کجا وحمایت از معلمین ایران که بنوعی قربانی سیاست های این سلطه گر هستند که کشورشان را تعمدا به عقب نشینی وحتی انحطاط رانده اند، کجا؟ اما افراد کمتر وارد به بازی های سیاسی و کسانی که اطلاعاتی ازماجرای جنگ تحمیلی وکودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دارند، احتمالا دچار این شبهه شوند که این معلمان فریب دسیسه ی دشمن را خورده اند !

شبهه ای که ابدا درست نیست ولی درهر صورت ، به مطالبات معلمین زحمتکش آسیب میزند و بعید هم نیست که یکی ازاهداف این اشک تمساح ریختن ها صربه زدن به این قشر شریف است که تاریخا وبر سر بزنگاه های مختلف ، به مخالفت با سیاست ها واعمال مداخله جویانه ی آمریکا پرداخته و درموارد زیادی پیشگام این کار بوده اند!

این آمریکائی محبوب رجوی اگر راست میگوید، اعلام کند که ضرری که معلمان ایران ازدست امثال او خورده اند ، توسط مراجع ذیصلاح ومورد وثوق جهانی به آنها باز میگردانند!!

عالیجناب آمریکائی!

شما اگر دلی برای سوزاندن به مردم ایران دارید، اموال آنها را بخودشان باز گردانید ، به کشور خود رفته ودرمنطقه ی ما جنجال آفرینی وقلدری نکنید تا ما مجبور به صرف قسمتی از ثروت خود درخارج نشویم!

اصلا چطور است که هرکشوری از ثروت خود محافظت کند؟

شما ۱۰۰۰ پایگاه نظامی خود را ازسراسر جهان بردارید و با برداشتن آنها وتقلیل بودجه ی نظامی خود ، بگذارید آمریکائی ها صاحب بیمه های گوناگون در سطح اروپا- وحتی در سطح ما- باشند!

شما عضودولت امریکا هستید و دربرابر آنها وظایفی دارید که انجام نمیدهید وآنگاه برای معلمان شریف ما دل میسوزانید  وآیا این امر عجیبی نیست؟!

درقسمت های دیگری از نوشته ی مورد نقد باند رجوی ، به شعارهای دایر بر لزوم تحصیل رایگان و …، پرداخته شده است!

من ضمن جلب توجه خواننده ی گرامی به وجود مواد وتبصره هایی درقانون اساسی ایران که براین حقوق صحه گذاشته، ازباندرجوی میخواهم جواب بدهند که چرا سیاست های اربابشان درنفی این حقوق مردم درسراسر جهان است؟!

این ارباب شما درتئوری های ” نئو لیبرالیزمی ” خود ، این مسئله را طرد کرده ومیگوید که دخالت دولت دراین امور، نافی آزادی مردم است؟!

بنابراین علیرغم اینکه ما میدانیم که باید بنفع رفاه مردم ازجمله تحصیل وبهداشت رایگان گام برداریم، پیشاپیش میدانیم که  دراین صورت سیستم آمریکائی دشمنی بیشتری باما خواهد کرد!

صابر

*** 

10-2مجاهدین در گذر تاریخ، مروری بر سی سال استراتژی نبرد مسلحانه

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33812

ازنظر باند رجوی، قتل وشکنجه در کنسولگری جرم نیست !!ا 

 alarabia Mojahedin Khalq terroristsصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هجدهم اکتبر ۲۰۱۸:… باند رجوی! این گروه فتنه گر ودشمن هرایرانی آزاده، که تشنه ی خبر اســت و جزئی ترین وکم اهمیت ترین خبرهار ا با سرعت تمام منتشر میکند دراین مورد خاص، مهر سکوت بر لب زده ونخواسته که ارباب بیش ازاین در معرض فشار افکار عمومی قرار گیرد وبدین ترتیب ، وابستگی عمیق خود را ینمایش گذاشته و بر ادعاهای … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمچرا رجوی درقبال سلاخی خاشقچی درسکوت است

تلویزیون ایران انیترنشنال بلندگوی عربستان سعودی علیه ایرانیان ترروریسم مجاهدین خلق مریم رجویپشیمانی عربستان سعودی از پخش مستقیم کارناوال مریم رجوی (مجاهدین خلق) توسط شبکه ایران اینترنشنال

http://iran-interlink.org

ازنظر باند رجوی، قتل وشکنجه در کنسولگری جرم نیست !!

۲۳/۰۷/۱۳۹۷

جمال خاشقجی یک عربستانی ترکیه ای اصل وخبرنگاری معروف و دارای نزدیک ترین ارتباطات با خانواده ی سلطنتی آل سعود بوده است.

اومدتی قبل به آمریکا رفته وکارهای خود را درآنجا انجام میداد.

ظاهرا گزارش ها ومقالات او به مذاق اقلا قسمتی ازگروه بندی های حکومتی عربستان خوش نیآمده واین امر سبب گروگان نگه داشتن همسر او درعربستان ومانع پیوستن به همسرش شده است!

جمال خاشقجی که امکان زندگی با همسرش را بخاطر موانع ایجاد شده توسط دولت عربستان نا ممکن مییابد، تصمیم به طلاق دادن همسرش میگیرد!

این خبرنگار معروف ودرعین حال بد طالع ، به ترکیه مسافرت میکند تا ضمن پیدا کردن همسری برای خود ( خدیجه- ازاتباع ترکیه) ، هم اقدامات قانونی طلاق اجباری همسرش را بپایان رساند وهم ازدواج خود با خانم خدیجه را در کنسولگری عربستان درترکیه ، به ثبت رساند!

درمراجعه ی اول به کنسولگری ، مسئولین مربوطه باو توصیه میکنند که ۱۱ روز دیگر مراجعه کند!

دراین ۱۱ روز ، سازمان اطلاعات عربستان نقشه های لازم را برای سربه نیست کردن او تهیه میکند وبا دوهواپیما ، اکیپ هایی مجهزی به کنسولگری اش در ترکیه اعزام میکند!

درمورد مقرر، جمال خاشقجی  بی خبر از این نقشه ی شوم وضد انسانی ،بهمراه همسر جدیدش به کنسولگری عربستان مراجعه میکند وبه همسرش توصیه میکند که با همراه گوشی موبایل پیشرفته اش ، منتظر اوباشد.

این خبرنگار ترک تبار عربستانی، دارای ساعت مچی هوشمند وپیشرفته ای بوده که آنرا درحالت ضبط گذاشته وبه موبایل خود که در پیش خدیجه گذاشته بود ، وصل میکند.

ساعت ها خبری از او نمیشود وخانم خدیجه که جواب درستی از مامورین کنسولگری نمیگیرد، محل را ترک کرده وموضوع را به مقامات ترکیه گزارش میکند.

مسئولین امنیتی وشنود ترکیه با قاطعیت تمام اعلام میکنند که هم برابر تصاویر و صداهای ضبط شده توسط خودشان وهم  با ملاحظه ی صداهایی که از تلفن همراه جمال خاشقجی که درپیش خدیجه بوده ، باین نظر قطعی رسیده اند که این خبرنگار بهمراه مورد فحاشی قرار گرفتن ، تحت شکنجه های شدید، بقتل رسیده وجنازه ی او بعد ازمثله شدن درچمدان هایی قرار گرفته وبا دو هواپیما، به مقصد مصر وامارات  منقل شده اند!

جالب اینکه، دربین اکیپ های اعزامی از عربستان، پزشگ یا پزشگان پاتولوژیستی حضور داشتند تا با وسایل مدرن جراحی خود ، جنازه را به قطعات مناسب ظرفیت چمدان یا چمدان ها ، تکه پارچه کنند!

پزشکانی که شغل شان کالبد شکافی فوت شده برای تشخیض امراض میباشند تا با این آسیب شناسی ها وتجارب بدست آمده  ازآنها، مریض های بعدی بهتر درمان شوند ویا علت مرگ متوفی روشن گردد!

برابر اخباری که در رسانه های آمریکا- ولو بطور سر سری وناقص- منتشر شده، سازمان های اطلاعاتی آمریکا، از ماه ها قبل بکمک شنود و … ، از سرنوشتی که درانتظار جمال خاشقجی بود، اطلاع داشته اند واین درحالی است که ترامپ گفته است ازدریافت این خبر ناراحت شده وبا کسب آگاهی بیشتر، نگران تر وخشمگین تر خواهد شد!!!

و اما باند رجوی!

این گروه فتنه گر ودشمن هرایرانی آزاده، که تشنه ی خبر اســت و جزئی ترین وکم اهمیت ترین خبرهار ا با سرعت تمام منتشر میکند دراین مورد خاص، مهر سکوت بر لب زده ونخواسته که ارباب بیش ازاین در معرض فشار افکار عمومی قرار گیرد وبدین ترتیب ، وابستگی عمیق خود را ینمایش گذاشته و برادعاهای حمایت ازحقوق بشر خود ، مهر بطلان زده و منتظر ضرباتی مانده که ازاین بابت  وبطور غیر مستقیم نوش جان خواهد کرد!

صابر

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33754

مختصات اخلاقی شما مرید رجوی چیست؟ 

 gone offصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، یازدهم اکتبر ۲۰۱۸:…  ماها که خود بخاطر وابستگی های خانوادگی ویا تشکیلاتی میدانیم که  مشخصات اخلاقیات درفرقه ی رجوی چیست ، آیا نباید به این پیر مرد خرفت بگوییم که اخلاقیات درفرقه ی رجوی عبارتست از سپردن سررشته ی زندگی خود بدست رجوی تاحد مال وجان وناموس ! وشما آقای رحمان کریمی! ازمردم ایران … 

بوی گندیدگی مجاهدین خلق مشام ایرانیان را آزار می دهد

http://iran-interlink.org

مختصات اخلاقی شما مرید رجوی چیست؟

۱۸/۰۷/۱۳۹۷

پیرمرد نام آشنا و دیرسال ترین مرید رجوی که  رحمان کریمی نام دارد ، دست به تجزیه وتحلیل اصول اخلاقی زده ودرقسمتی ازنوشته اش که رسانه های رجوی چاپش کرده اند ، مینویسد:

” ارزش های اخلاقی حافظ اصول و شئون انسانی ست، منهای تفاوت و اختلاف اندیشه ها و دیدگاه های سیاسی. اگر ارزش ها فروریزد، آنچنان فضای آلوده و مسمومی موجب می‌شود که مسخ و مرگ شخصیت‌ها؛ نتیجه ناگزیر آن خواهد بود. همه چیز در قلمرو گروه مخدوش و لوث خواهد شد و البته در کسوتی فریبکارانه. رقابت طبیعی سیاسی به عناد و ستیز تبلیغاتی به زشت ترین شکل مبدل می ‌گردد. ما چه در حوزه ملی و چه بین‌المللی، امروزه شاهد اینگونه رقابت های واقعا ناپسند و بس ناجوانمردانه هستیم “.

بدین ترتیب، لازم آمد که ازاین پیر مردی که شاید بهتر بود که ساکت باشد، بپرسیم که این قاعده شامل حال سازمان متبوعه ی او هم میشود ویا استثناهایی در دراین مورد وجود دارد؟!

گیرم که این اخلاقیات درجامعه ی ایران فرو ریخته ، آیا  فرو ریختگی شامل باندرجوی هم شده ویا بخاطر آنچه که ارتباط این جریان با جامعه قطع است ومنزوی شده، توانسته است سالم بماند ودرمجموعه ی این فروریختگی قرار نگیرد؟!

دراین صورت خوب ازخطر طاعون فرار کرده اید بچه ها!

اما بعد!

ماها که خود بخاطر وابستگی های خانوادگی ویا تشکیلاتی میدانیم که  مشخصات اخلاقیات درفرقه ی رجوی چیست ، آیا نباید به این پیر مرد خرفت بگوییم که اخلاقیات درفرقه ی رجوی عبارتست از سپردن سررشته ی زندگی خود بدست رجوی تاحد مال وجان وناموس !

وشما آقای رحمان کریمی! ازمردم ایران انتقاد دارید چرا باین سطح از اخلاقیات متعالی!! نرسیده وگمراه شده اند؟

ازدیگران بخاطر نرسیدن به این اوج اخلاق ، انتقاد کرده ومیگویید که چرا برای بیگانگان جاسوسی ای درحد باند رجوی نمیکنند و …؟!

همینطور :

“بیش از بیست و دو سال تجربه مستقیم دارم و بنابراین تا زنده ام بدین سازمان بی نظیر که همین بی نظیری‌اش موجب حیرت و اعجاب شده است، مهر می‌ورزم و وفادار می‌مانم …”.

البته بی نظیری این سازمان ازلحاظ کاربرد دقیق نسخه های غیر انسانی ” ماکیاول ” است وشما آزادید تا آخر عمر، بعنوان یک ماکیاولیست قهار درپوشش فرقه ی رجوی باقی بمانید!

چرا که راه جهنم هم با حسن نیت تمام سنگ فرش شده است!

بازهم :

“مناسبات مجاهدین خلق با هم، بیانگر یک شکل طبیعی و صوفی منشانه سوسیالیستی ست که در درازنای گذشته، هیچ صوفی صافی و هیچ عارف ربانی یا غیر ربانی قادر به ایجاد آن نبوده است”.

سوسیالیزم صوفیانه عبارتست از تقسیم برابر فقر بین همه، بجز مرشدهایی که دراین نوع جمعیت ها ازامکانات وسیعی برخوردارند و من نمیخواهم با نام بردن ازبعضی ازفرق مذهبی و شرح زندگی کسانی که ” سﱣراکبر- بزرگترین راز” پیش آنهاست ، بر کینه هایی که علیه ام انباشته شده، بیافزایم!

دراین سوسیالیزم صوفیانه ی شما ، مسعود ومریم ازامکانات یک شاه وملکه برخوردارند ، حواریون نزدیک زندگی شبیه مدیران و … دارند وبقیه موظفند که تمام فقر این سوسیالیزم شما را  بین خود بطور برابر تقسیم کرده وسختی آنرا با خود حمل کنند!

راستی خودت چگونه زندگی میکنی رجمان جان!

صابر

*** 

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

**

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

https://youtu.be/bQKaQTYVik4

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدیناز بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدین

یادی از مرحوم منفور مسعود رجوی. جوار میهن و بر افروختن آتش ها بر کوهستان ها چه شد؟

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33724 

این ناظر بیطرف باید خیلی احمق باشد!

Rajavi_Faisal_1صابر از تبریر (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هشتم اکتبر ۲۰۱۸:… و آیا شما  خجالت نمی کشید و از این موقعیت  ننگ آلود خود ، و در عوض، به وجد میآیید؟! بلی منافع مشروع درست است وکسی بدان اعتراضی ندارد! توازن قوا هم ، واقعیتی است اما شما که همواره در موقعیت ضعیفی قرار دارید، سودی ازاین توازن قوا نخواهید برد مگراینکه بگویید آیا تامین منافع سلطه گران … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشSaudi Arabia Bankrolled Iran’s MEK with Tons of Gold, Rolexes (Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Rajavi cult)

http://iran-interlink.org

این ناظر بیطرف باید خیلی احمق باشد!

۱۶/۰۷/۱۳۹۷

این بار دریکی از سرمقاله های رسانه ی رسمی  رجوی که «دیپلماسی مجاهدین»عنوان یافته چنین آمده است :

” هر ناظر بی‌طرفی در مواجهه با سازمان مجاهدین خلق ایران،‌ بلافاصله به اعتبار بین‌المللی این سازمان و شناخته‌شدگیش در عرصه جهانی پی‌می‌برد… راستی مبنای روابط بین‌المللی مجاهدین چیست؟‌ این روابط چطور ایجاد شدند و سازمان مجاهدین خلق ایران چطور توانسته به این موقعیت بین‌المللی دست پیدا کند “؟‌

لطفا نام یا مشخصات این این ناظر را روشن کنید تا برچسب لایق خود- حماقت- را ازاین بابت که چنین نظریه ای ارائه میدهد ، دریافت دارد!

ناظر بیطرف  وآنکس که شرافتی دارد وانسانیتی سرش میشود با مشاهده وتدقیق اعمال باند رجوی، کاری جز ابراز نفرت وتبری ازاین پدیده ی ملعون تاریخ اخیر ایران نخواهد داشت!

درمورد بعدی باید گفت که موقعیت داریم تا موقعیت!

باند رجوی اگر موقعیتی برای خود حس میکند ، باید بداند که این وضع درمیان قاطبه ی اهالی ایران بسیار رقت اگیز است ودرمقابل ، دشمان صهیونیستی- امپریالیستی مردم ایران ممکن است ، موقعیتی جزئی برای او برسمیت بشناسد!

و آیا شما  خجالت نمی کشید و از این موقعیت  ننگ آلود خود ، و در عوض، به وجد میآیید؟!

بازهم :

” اولین مبنا،‌ منافع هست. .. دومین مبنا هم تعادل‌قواست. یعنی یک کشور یا یک جریان وقتی می‌تواند منافعش را در عرصه جهانی تأمین کند که در توازن و تعادل‌قوا از موقعیت بالایی برخوردار باشد. یعنی یا پول داشته باشد یا قدرت نظامی و یا پشتوانه قوی سیاسی “.

بلی منافع مشروع درست است وکسی بدان اعتراضی ندارد!

توازن قوا هم ، واقعیتی است اما شما که همواره در موقعیت ضعیفی قرار دارید، سودی ازاین توازن قوا نخواهید برد مگراینکه بگویید آیا تامین منافع سلطه گران وظیفه ی شماست وبنفع تان با سلطه گران اشتراک منافع دارید!

آیا میخواهید براین مورد صحه بگذارید؟!

دوباره :

” حالا سؤال اینجاست که سازمانی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران که هیچکدوم از این پارامترها را ندارد،‌ چطور توانسته وارد مناسبات جهانی بشود “؟!‌

احسن!

اگر چنین است ، چرا این مسئله را درمبناهایی که ذکر کردی ، نیآوردی؟

آیا هدف  انجام یک سورپریز بود که در سطرهای زیر اینطور نشان میدهد ؟!

” مجاهدین،‌ دیپلوماسی را از پایین شروع کردند. یعنی از مراجعه به سازمانهای حقوق‌بشری و ملاقات با اتحادیه‌های کارگری و دیدار با نمایندگان پارلمانها…خشت‌های مستحکم بنایی را تشکیل دادند …. مجاهدین با همین عزم جزم و پشتکار خیره‌کننده بود که توانستند در حد توانشان افکار عمومی را در جهت منافع مردم ایران سوق بدهند “!

یعنی میفرمائید ، سرکوب تمامی اعضای سازمان ، بخاطر این کارها بود؟!

آیا این سازمان های حقوق بشری بشما نگفتند که پرونده ی ضد حقوق بشری شما به ده ها هزار برگ میرسد وبنابراین ابتدا خودتان را اصلاح کرده وسپس مدعی باشید؟!

اتحادیه های کارگری ازشما سئوال نکردند که چرا رجوی وچند نفر ازحواریون او- البته با فاصله ی بیشتراز او- ازهمه ی امکانات زندگی درسطح شاهانه اش بهره مند است واز بقییه سلب مالکیتی بیشتر از یک برده شده وبخاطر غذا و لباس های مختصر شان درطول روز باید کانال ها کشیده وسپس پرکنند، خار بچینند و …، وشبها درجلسات طولانی شرکت کرده، به شخصیت خود تف انداخته وآنقدر خسته شوند که  به چیزی جز خوابیدن وفکر نکردن  ، نیاندیشند؟!

کسی ویا قسمتی ازاین افکار عمومی نپرسید که چرا دعوت شما به تحریم مردم ایران وحتی حمله ی نظامی باین کشور، چه نفعی برای مردم ایران دارد؟!

همچنین :

” خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی نمونه خوبی از توان دیپلماتیک مجاهدین است…. واضح است که خروج نام یک سازمان انقلابی از این لیست‌های سیاه، کارستانی بود که در وهله اول غیرممکن می‌نمود. به‌خصوص این‌که این سازمان نه از قدرت نظامی برخوردار بود نه از پشتوانه دولتی. علاوه بر اینها قوانین هم به نفع مجاهدین نبودند”.

 نه عزیز!

غربیهای بسرکردگی آمریکا، هرگز نام سازمان انقلابی را ازلیست تروریستی خارج نمیکنند  وبنابراین اگر این کار را کردند ، دلایل زیر را داشته است :

۱-  دریافتند که شما راه بنیانگذاران خود را ترک کرده و لایه ای نازک قرمز رنگ ، هسته ی سفیدتان را پوشانده است ! بلی آنها درکنار دیگر ملاحظات سیاسی، شناختند که شما ” تربچه های پوچ ” بیشتری نیستید ولازم ندیدند که درلیست بدشان باشید!

۲- درجریان زندگی در کنار شما ودرعراق مصیبت زده ، دریافتند که چه ” ماکیاولیست ” قهاری هستید وبرای رسیدن به هدف ، هروسیله ی کثیف را بکار میبرید!

بدین ترتیب بود که شما با کمک ” عشایر انقلابی رجوی ” ، خدمات زیادی به ارتش اشغالگر آمریکا کرده و وظایف شریف؟؟!! جاسوسی را بنفع آنها انجام داده وبا متشنج تر کردن عراق، مجوزی برای اقامت بیشتر آمریکائیها بدست دادید وازاین بابت بود که بقول زنده یاد پروین اعتصامی ، گلاده ی سیمین ” به گردنتان آویختند  ولی موفق به کسب نوع طلایی اش نشدید وبا روندی که میرود، مشکل که بتوانید موفق باشید!!

صابر

*** 

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

عربستان سعودی مجاهدین خلق فرقه رجوی توی تروریسمIran destroys 4 overseas terror groups, invites Saudi Arabia to be rational

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33704

تا سوابق تروربستی خود را محکوم نکنید، حرفتان بی اثر است مریم خانم!ا 

 Maryam Rajavi MEK rebrands by assassinating unwanted membersصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، ششم اکتبر ۲۰۱۸:…  درپیام مریم رجوی به سمینار رزیدانس پالاس بروکسل که علت وجودی این کنفرانس ودرزمانی که اروپا اقلا درحال حاضر ، تسلیم بلا قید وشرط آمریکا درمورد برجام نشد ودادگاه بین المللی لاهه حکم تحقیر آمیزی برعلیه اش صادر کرد، کم وبیش روشن شده ، آمده است : ” دوستان عزیز- از توجه شما به ضرورت … 

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهرانترور مهندسان آمریکایی کمپانی راکول اینترنشنال توسط سازمان مجاهدین خلق

http://iran-interlink.org

تا سوابق تروربستی خود را محکوم نکنید، حرفتان بی اثر است مریم خانم!

۱۴ مهر ۱۳۹۷

درپیام مریم رجوی به سمینار رزیدانس پالاس بروکسل که علت وجودی این کنفرانس ودرزمانی که اروپا اقلا درحال حاضر ، تسلیم بلا قید وشرط آمریکا درمورد برجام نشد ودادگاه بین المللی لاهه حکم تحقیر آمیزی برعلیه اش صادر کرد، کم وبیش روشن شده ، آمده است :

” دوستان عزیز- از توجه شما به ضرورت مقابله با تروریسم آخوندهای حاکم بر ایران قدردانی می‌کنم. آنها با تروریسم می‌خواهند جهان را به‌ سکوت و تسلیم بکشانند. پاسخ آنها قاطعیت است. سیاست مسئولانه نسبت به‌صلح و امنیت جهان همین است “.

البته صحبت ازتروریزمی است که گویا  اخیرا جمهوری اسلامی ایران درآمریکا واروپا مرتکب شده وباتوجه به عدم پذیرش موضوع ازطرف وزارت خارجه و نبود مستندات لازم دراین مورد ، مسئله درحد ادعا باقی مانده وازاین رو نمیتوان استفاده ی تبلیغاتی لازم را از آن برای فشار آوردن- که این فشارها بیشتر متوجه مردم ایران است – برد.

اگر  واقعا هم حادثه ای اتفاق افتاده است ، باتوجه به سیاست های دولت  جمهوری اسلامی ایران، با قاطعیت میتوان گفت که بازهم دست مرموز دشمنان ایران  و… درکار است وگناه حادثه ای که من از کم و کیف فرضی اش اطلاع ندارم ، به گردن دشمنان توطئه گر که ازبرخورد مثبت افکار عمومی جهانی ودوایر بین المللی با ایران دچار خشم ویاس شده اند ، خواهد افتاد وفقط کمی  دندان بر روی جگر گذاشتن وروشن شدن ماهیت قضیه نیاز است.

بازهم :

” آخوندها انگیزه‌های زیادی برای مبادرت به تروریسم دارند: ۹ماه است قیام‌ها و جنبش اعتراضی در ایران ادامه دارد. آما آنها نمی‌توانند این جنبش را متوقف سازند”.

قیام که نه ، تنها جنبش های اعتراضی وجود دارد که راه حل آن کسب موافقت نسبی مردم است و چنین پتانسیل هایی درکشور ما وجود دارد وبنابراین با توجه به شرایطی که گفتم، امکان حل نسبی قسمتی مشکلات مردم درکوتاه مدت وجود دارد وآنگاه میتوان مشکلات ریشه ای تر ( مولود مسائل دیگر) را با ازبین بردن علت ها ، حل کرد …

با وجود چنین امکاناتی و مخصوصا درچنین شراتیط خطیری ، ابدا در فهم نمیگنجد که جمهوری اسلامی بخواهد دست به ترور – تروری که مطلقا بنفع دشمنان ایران بوده- و به اشاعه ی ایران هراسی ودشمن تراشی میانجامد- بزند!

به بیان دیگر، دولت ایران هیچ نفعی دراین ترورها ندارد وبرعکس این اقدامات برعلیه اوست  واگر کار خلافی انجام شده، کار دشمنان خارجی وداخلی میتواند باشد!!

دوباره :

” در سطح بین‌المللی نیز دو تحول مهم رژیم ولایت فقیه را در منگنه گذاشته است: یکی پایان سیاست مماشات با استبداد دینی و دیگری تشدید تحریم‌ها “.

نگویید درسطح بین المللی، این منگنه ازطرف سر سلطه گر جبار جهانی بنام امپریالیزم آمریکا بکار برده میشود واتفاقا اگر مماشاتی بوده ، بعد از فروپاشی شوروی، کشتیبان را سیاست دیگری آمد وایران درلیست کشورهایی قرار گرفت که  نافرمان و محور شرارت نامیده شدند ومیبایست ازبین بروند وتحریم ها نیز با توجه به شرایط، همواره وجود داشته اند !

” … آنها (آخوند ها) با تروریسم می‌خواهند از جامعه جهانی ‌باجگیری ‌کنند. به‌طوری که به‌ کاهش برنامه موشکی خود تن نمی‌دهند و به‌جای آن تروریسم را گسترش می‌دهند “.

آخوندها قدرت باجگیری ازجامعه ی جهانی را ندارند ودرمورد افزایش قدرت دفاعی کشور، مجبور به پاسخگویی به دیگرانی که به پیشرفته ترین سلاح ها مجهزند و بودجه ی نظامی شان ده ها برابر ایران است ، نیستند!

آیا کار اروپا اینقدر زار شده که مریم رجوی بتواند اینگونه توپ وتشری برعلیه آنها راه بیاندازد ؟:

” سفارت‌خانه‌های رژیم را، که مراکز شناخته شده جاسوسی و تروریسم است، تعطیل کنید. در مقابل اعدام و شکنجه زندانیان ایران و نقض گسترده حقوق‌بشر مردم ایران سکوت نکنید. مسئولان جنایت علیه بشریت در ۴۰سال گذشته در ایران را به عدالت بسپارید ” !

اولا از وظایف وعلت موجودی سفارت خانه ها هستند که برای تنظیم  برخورد با کشور مفروض ، اطلاعاتی ازآن کشور داشته باشند.

ثانیا ، وظیفه ی مخاطبان شما جلوگیری از اعدام وشکنجه نیست ودراین مورد خاص ، تنها برای کسب امتیاز ازکشور مفروض ، سراغی ازاین مسائل میگیرند ودیده یا شنیده نشده است که کسانی که سابقه ی قتل وکشتار هزاران نفر دراقصی نقاط جهان دارند ، نسبت به این مسائل حساسیت داشته باشند که اگر داشتند، اجازه ی پیغام وپسگام دادن به افرادی مثل شما را که ید طولایی درشکنجه واعدام دارید ،  نمیدادند!

صابر

*** 

Maryam Rajavi MEK rebrands by assassinating unwanted membersAlbania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33689

لاف نزنید، ضربه به رجوی اهمیت چندانی برای ایران ندارد!ا

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سوم اکتبر ۲۰۱۸:… مجموعا استقبال مثبتی از خواسته های کامیونداران شده وحمله ی موشکی به مقر داعش، ابدا ارتباطی باین قضیه ندارد وبه یکی ازمواردی که ارتباط دارد، جواب دادن مساعد به احساسات انسانی بازمانده های شهدای حمله ی تروریستی اهوازکه داعش هم مسئولیت آنرا بعهده گرفته، ونشان دادن همدردی با آنهاست! اگر قرار است اعتصاب کنندگان سرکوب شوند- که مقامات رسمی و مسئول … 

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

http://iran-interlink.org

لاف نزنید، ضربه به رجوی اهمیت چندانی برای ایران ندارد!

۱۰/۰۷/۱۳۹۷

رسانه های رجوی نوشته اند:

” در سالهای گذشته وقتی ولی‌فقیه ارتجاع در مخمصه و موقعیت خطیری قرار می‌گرفت و تعادلش به‌هم می‌خورد، تلاش می‌کرد با وارد آوردن ضربات نظامی یا تروریستی به‌ مجاهدین و ارتش آزادیبخش دوباره تعادل خود را به‌دست بیاورد. اما اکنون که مجاهدین و رزمندگان ارتش آزادیبخش دیگر در تیررس رژیم نیستند، رژیم تلاش می‌کند جای خالی اقدامات نظامی و تروریستی خود را با موشک‌پرانی و پردادن پهباد نشان دهد “.

اگر تعادل رژیم ایران بهم بخورد و این تعادل با ضربه زدن های ادعایی به باند رجوی درست شده وبالانسی بوجود آید ، رژیم ایران با کمترین زحمت وهزینه، درسر هر بزنگاهی میتواند با این کار، بحران های خود را حل کند ودرماهیت قضیه – با استناد به گفته ی شما – بحران ایران ازعمق بسیار کم برخوردار است وبا کارهای بسیار کوچک، میتواند برمشکلات غلبه کند!

بنظر میرسد که عملا اینطور نیست وشما کالای بنجل خود را دربازار مکاره، بدجوری عرضه کرده و درعمل با تحقیر مواجه میشوید!

مشکلات ایران بستگی چندانی به وجود ویا ازبین رفتن فرقه ی رجویه ندارد و مهمتر ازازهمه چیز باید که اقتصاد مولد را جایگزین دلالیها و ارز بازی های سوداگران کند!!

درادامه :

” مقاومت ایران طی سالیان پنجه در پنجه بودن با این رژیم خوب دریافته است که هر گاه رژیم در امپاس گیر‌می‌کند، برای خروج از آن دست به قدرت‌نمایی پوشالی می‌زند. بنابراین موشک ‌پراندن و پهباد هواکردن، آن‌سوی سکه اقتدار زیر سؤال رفته و ضعف مفرط نظام است “.

شما توضیح نداده اید که کدام موشک پرانی ها موجب جلوگیری از سقوط نظام شده است ؟!

آیا فکر نمیکنید که مشکلات کشور دردرجه ی اول تارپودی است که سلطه گران ازقرن ها پیش بپای اقتصاد مولد ما بسته اند که باید به همت جمعی ومتاسفانه بطور تدریجی باز شود؟

شلیک موشک جنبه ی تاکتیکی دارد وما که درسوریه حضور داریم ، باموشک های ضعیف تر هم میتوانیم ضربات قانونی خود را به تروریست ها بزنیم!

شاید شلیک ازراه دور بدان معنی باشد که به دشمنان خود این پیام را بدهیم که شما برای بیرون رفتن ما از سوریه ونیمه کاره گذاشتن وظایف ضد تروریستی خود ، فشار بیموردی میآورید وما میتوانیم اینکار را از راه دور وازدرون خاک خود هم انجام دهیم و ….

ونیز :

” اگر رژیم توان انجام عملیات نظامی علیه آمریکا، اسراییل یا کشورهای منطقه را داشت، پیش از آن و بیش از آن، به حملات هوایی و موشکی اسراییل به نیروهایش در خاک سوریه پاسخ می‌داد. “!

ما برای بیرون راندن تروریست ها بصورت قانونی وارد سوریه شده ایم و برابر توافقی که بین نیروهای جبهه ی مقاومت ( سوریه، ایران و روسیه ) وجود دارد ، قرار درگیری با هیچ کشور را درخاک سوریه نداریم ودندان روی جگر گذشتن های ما، دروفاداری باین توافق است.

هدف سیاست خارجی ایران، جلوگیری ازهرگونه درگیری نظامی با کشورهای دیگر ، بهمراه درهم کوبیدن هرچه زودتر تروریزمی است که اتفاقا اینها ازطرف تمامی کشورهای درگیر – بصورت ظاهری هم که شده باشد- تروریست شناخته شده اند!

بازهم :

” بنا بر آنچه گفته شد، ترس اصلی خامنه‌ای از گسترش اعتصاب کامیون‌داران و اوج‌گیری قیام است”.

مجموعا استقبال مثبتی از خواسته های کامیونداران شده وحمله ی موشکی به مقر داعش، ابدا ارتباطی باین قضیه ندارد وبه یکی ازمواردی که ارتباط دارد، جواب دادن مساعد به احساسات انسانی بازمانده های شهدای حمله ی تروریستی اهوازکه داعش هم مسئولیت آنرا بعهده گرفته، ونشان دادن همدردی با آنهاست!

اگر قرار است اعتصاب کنندگان سرکوب شوند- که مقامات رسمی ومسئول ایران چنین نمیگویند- هیچ احتیاجی به استفاده ازموشک وحتی خمپاره نیست وشما بیجهت این دو را بهم ربط ندهید که هیچ سودی برایتان ندارد و بیشتر همبستگی خود را با ” عشایر انقلابی رجوی- داعش) بنمایش میگذارید!

صابر

*** 

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

Maryam_Rajavi_Mercenary_MEK_Saddam's_Private_Army_MEK_10مسئول سالن ویلپنت هم میتوانست این شو را برگزار کند. جامعه بی طبقه تان چه شد؟ا

Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_MKO_MEK_NCRI_Tirana_Albania_Trolling_Aljazeera_Sep_2018“Faking the online debate on Iran”(Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi, MEK, NCRI Trolling base in Albania exposed)

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویطور دیگری هم می توان زیست

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_تهدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی) برای اعضای خودشان بیشتر از تهدیدشان برای جمهوری اسلامی است

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsFormer U.S. Officials Make Millions Advocating For Terrorist Organization (2011)

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

موساد مجاهدین خلق آلبانی تروریسم وطن فروشی مزدوری مریم رجویAlbanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

مریم رجوی مسعود رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران تروریسم صدام حسین وطن فروشی Albanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )

کمپ اشرف 3 زندان گروگانهای مریم رجوی در تیرانا آلبانیFootage of the MEK’s secret base in Albania
(Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Saddam’s private army, Rajavi cult …)

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëOpen letters to Albanian Government objecting Pandeli Mijko paid lobbying for Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq, terrorism and violence

Am I a conman? asks MEK Spokesman Ali Safavi. Either I am right or you are wrong, there is nothing in between

Ali_Safavi_Baghdad_Washington_Terrorism_NCRI_MEKAli Safafi  Saddam’s Private Army commander, wanted for war crime in Iraq now harboured and protected by CIA in Washington DC

پشیمانی عربستان سعودی از پخش مستقیم کارناوال مریم رجوی (مجاهدین خلق) توسط شبکه ایران اینترنشنالپشیمانی عربستان سعودی از پخش مستقیم کارناوال مریم رجوی (مجاهدین خلق) توسط شبکه ایران اینترنشنال

Here is how the Mojahedin el-Halk (Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi cult, MEK) militants attack Mostafa Mohammady in the streets of Tirana. They try to illegally detain and later hit Mostafa, who ends up in hospital. The operation against Mostafa was directed by commander Behzad Saffari. He led bands of mojahedin to later protest against Mostafa even in Tirana’s police station number 4

فروغ جاویدان مجاهددین خلق مسعود رجوی مریم رجویفروغ خاموش جاویدان

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقسالگرد عملیات “فروغ جاویدان”

مصطفی محمدی محبوبه محمدی تیرانا آلبانی Exclusive / Mojahed’s parents say: We are not agents, our daughter was kidnapped by Mojahedin Khalq (MEK, MKO, Rajavi cult, NCRI …)

Mostafa_Mahbube_Somayeh_Mohammadi_MEK_Maryam_Rajavi_AlbaniaWhy are the Iranian Mojahedeen keeping Somayeh Mohamadi as hostage in Albania?

طناب صدامحامیان غربی صدام هنگام اعدام وی با طناب کشتی امریکایی کجا بودند؟ 

رجوی ویلپنت مجاهدین خلق اول ژوئیه 2014Which occasion is Maryam Rajavi celebrating in Paris? (letter to Emmanuel Macron)

Rajavi cult attack Peace association in Paris


http://youtu.be/Un-Y8sM9U70

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsMojahedin Khalq, Rajavi cult, Saddam’s Private Army, were trained by Mossad to assassinate Iranian scientists 

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

همچنین:

 •  Trump_Rouhani_Regime Change MEKصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و یکم سپتامبر ۲۰۱۷:… بدین ترتیب هم اشتباهات استراتژیک ، هم نیات واقعی اسرائیل روشن میشود وهم میزان وطن فروشی باند رجوی ، بیش از پیش چهره مینماید! بلی! تاریخ اجازه ی نشستن میان دوصندلی را به کسی نمیدهد وبخصوص اینکه این شخص وجریان ،  گروه زوار دررفته ا ی  بن

   پرویز خزایی صدام حسین مجاهدین خلق مزدوریصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هجدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  این جمع بسیار اندک و درحاشیه قرار گرفته کیانند؟ به شخص بنده که برسیم ، درجوابت عرض می شود که من هرگز شاهد اقبال داخلی از شما نبوده ام که مثلا دچار حسادت گردم! اقبال خارجی تان البته که نشانه

  Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۷:… جالب است که درمراسم افتتاحیه ی این خیمه شب بازی ، اذانی با صدای مرضیه پخش شد و آن قسمت از اذان که مورد تایید غیر شیعیان نبود ، حذف شد ! این  نمایشکاری ها میتواند اهداف زیر را داشته باشد : ۱-  بگویند که حقوق زن در سازمان بیشتر از مردا

  Maryam Rajavi Baghdadi MEK ISIS terror Tehranصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  باند رجوی که احتمالا بعلت روابط تو درتوی خود با  بقایای ارتش صدام ، اطلاعاتی ازقضیه داشت ، با عجله وارد صحنه شد واعلام کرد که اشغالگران موصل ، کسانی جز ” عشایر انقلابی عراق ” نیستند وچه شادی ها در جریان این خاک پاشیدن بچشم مر

   Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  جامعه ی آرمانی خلق ایران دیگر چه صیغه ایست؟ چطور ممکن است که این جامعه ی آرمانی با مساعدت جان بولتن ها ، شاهزاده ترکی الفیصل ها ، جان مک کین ها و … ، محقق شود؟! آیا این یگانگی با برداشته شدن نظام سلطه وتابعیت بدست

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… اگر بفرض محال این کمیته ی مرکزی وجود داشته باشد ، شورای رهبری ۱۰۰۰نفره برای حداکثر ۳۰۰۰ عضو ، چه صیغه ایست دیگر ؟ آیا این شورای عریض وطویل  کاملا انتصابی – آنهم توسط یک نفر- برراس این ۲۰ همردیف  ( مثلا کمیته ی مرکزی ) قرار دار

  محمد حنیف نژادصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، ششم سپتامبر ۲۰۱۷:…  بنابراین چیزی بنام سازمان مجاهدین خلق با آرمان های بنیانگذارش وجود ندارد وآنچه که هست ، جریان ابتری است بنام باند رجویه با چرخش ۱۸۰درجه ای که از مواضع اولیه کرده واین سازمان را تبدیل به فرقه ای با عملکرد منحط وجنایتکارانه کرده و فدا وصدا

   forough_javidan_10صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی ام اوت ۲۰۱۷:… اگر شما رجوی ها با دادن مشروعیت آسمانی به حکومت مخالفید ، چرا رجوی را نائب امام زمان معرفی کرده و با داغ ودرفش القائات ذهنی وفیزیکی ، پذیرفته اید که ” رجوی بجز خدا ، پاسخگوی هیچکس نیست “!! مقامی که این بنیانگذار جمهوری اسلامی هرگز برای خود قایل نشد و حتی د

  Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برای چیست ؟ بخاطر مردم ایران و خوشبخت کردن آنها؟ چرا قرار است که هیئت حاکمه ی آمریکا برای مردم ایران دلسوزی کند؟! مگر در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، که امریکا وانگلستان به کمک ایادی درباری و ارتجاعی خو

  forough_javidan_10یکی از زندانیان دهه شصت، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  در موقع خود، این خانم منیره و شوهرش ، ازن ظر درخشش در تلویزیون و نثار بد وب یراه به رجوی ، زبانزد خاص وعام بودند! مهمتر اینکه منیره خانم درست قبل از عملیات فروغ جاویدان درمرخصی بود- مرخصی ای که به امثال من نمی د

  Cluster Munition Yemen MEK Rajavi Saudi Arabia3صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، نوزدهم اوت ۲۰۱۷:…  دولت عربستان به بهانه ی جلوگیری ازورود سلاح به یمن ، مانع رسیدن آذوقه ی کافی به مردم یمن بوده و هزاران نفر را براثر این محاصره ی سخت به مرگ محکوم کرده وکشته است ! هم اکنون صدها هزار نفر از کودکان  یمن به بیماری وبا مبتلا ه

  Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، شانزدهم اوت ۲۰۱۷:… درخضوص اعدام های سال ۱۳۶۷ نظر من این است که دفاع رجوی واربابان ازحقوق آنها ، حقوق احتمالا ضایع شده ی آنها را مورد تشکیک قرار خواهد داد و مریم خانم با این کارهایش ضمن اینکه سنگ را به ی

   American_delegation_Intergating_Maryam_Rajavi_Tirana_Albaniaصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، پانزدهم اوت ۲۰۱۷:… مثلا درزمانی که شما بطور وسیع تر ازگذشته ، بی شرمانه تر و آشکارتری با مهره های ریز ودرشت امپریالیزم نشست وبرخاست کرده وبدان افتخار هم میکنید ، به حکومت این مجال را میدهید که به مردم نشان دهد که چه اپوزیسیون حق

  صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، تبریز، سیزدهم اوت ۲۰۱۷:… شما که مدت های  دراز این مطلب را که قبول برجام بمنزله ی جام زهری است که درحلقوم سران حکومت ریخته شده ، تبلیغ میکردید ، چگونه در یک تغییر مسیر ۱۸۰ درجه ای اینگونه اظهار نظر میکنید ؟ آن موقع دروغ میگفتید یا حالا؟ حمله ی نظامی برعلیه ایران با برجام وبدون آن چنان

  طناب صدامصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دهم اوت ۲۰۱۷:… مصاحبه ی اخیر آقای مهدی براعی که از فرماندهان درجه اول سازمان بوده ومیباشد ، نمونه ی بارزی ازصحت این ادعای ما ست : ” جنبش دادخواهی طناب دار سرنگونی را به گردن رژیم انداخته است “. این واژه ی خشن ( طناب دار ) یک واژه ی محبوب درادبیات رجویه است وبگونه ایست که گویا این

  Iran_President_Rohani_2017صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هشتم اوت ۲۰۱۷:… یعنی مثل مراسم ” ویلپنتی ” شما فشفشه بازی وبادکنک هواکنی ورقص نور درکار نبود؟! یا برای این با شکوه نبود که دولت پولی را برای مجیزگویان کنار نگذاشته بود تا شاهنامه خوانی کرده و مقام وموقعیت این منتخب مردم را به عرش اع

   صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این فرقه ی مفلس کارش بدانجا رسیده که نقل قول از یک صهیونیست معروف را ، افتخاری برای خود میداند!  افتخار به صهیونیست غداری بنام ” جان بولتن ” که زمانی بصراحت گفته بود که سازمان ملل متحدمخل اقدامات آمریکا برای گسترش آزادی ها ؟! درجهان است و بهتر آنکه طبقات زیا

  مجاهدین خلق رجوی امام امریکاصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی و یکم ژوئیه ۲۰۱۷:…  آقای توحیدی میگوید :”… صورت مسأله اصلی در رابطه با محاصره بودن رژیم توسط یک مقاومتی است که در وجه سیاسی خطوطش در سطح بین‌المللی، از ۳۰سال پیش تأکید داشته که باید رژیم را تحریم و طرد کرد. منتها الآن دنیا هم دارد به همین نتیجه می‌رسد

  Saudi Israel Mojahedin Khalq Rajaviصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برعلیه هرچه هم که باشد، بخاطر حقوق بشر نیست که هم مریم خانم و هم هیئت حاکمه ی امریکا ، غم این یکی را ندارند! قانونی بودنش هم پیشکش مریم خانم که حکم دخالت عریان درامور داخلی کشورهای دیگر دارد وکاملا غیر قانونی است!! تو

  Kalkan_Nejat_against MEK Rajavi cult_3گروهی از خانواده های اسرای رجوی در آلبانی، ایران اینترلینک، تبریز، بیست و چهارم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این باصطلاح رزمندگان ، مانند عروسک های خیمه شب بازی وفقط درزمانی که درجوار مرزهای کشور ودر کمپ اشرف بودند ، آلت دست کم وبیش موثر رجوی شمرده می شدند ،حال که با تلاش طاقت ف

  Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و سوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  واقعا میخواهید باین مسئله افتخار کنید؟ سرود ” سرکوچه کمینه ” یادتان رفته یا دیگر جامعه ی بی طبقه را گور پدرش کرده اید؟! چرا باید جمهوری خواهان ودموکرات ها – یک حزب متعلق به ۵۰۰

  Mojahedin_Khalq_Paris_Carnaval_Terrorists_2ایران اینترلینک، ایران قلم و پیوند رهایی، تبریز، بیست دو دوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  اینکه کسی بخواهد نام شوبازی را کهکشان مقاومت بنامد ، تحت تعقیب قانون نیست وسازمان براتعلی هم با استفاده ازاین خلآ قانونی ، میتواند چنین ادعایی بکند که باکی نیست! منهم درمقام و موقعیتی نیستم که به دولتهای فرانسه ا

  Camp Ashraf 90صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هجدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  ما این اطمینان قطعی را بشما میدهیم که خواب آخوندها به هردلیلی که آشفته شود ، بخاطر این نوشته ها وآن اقدامات سفیهانه وشوهای تهوع آور شما ، آشفته نمی شود. درعوض، خانواده های گرفتار شامل این ادعای شما هستند !! چرا که میبینند ، عزیزانشان در چه …

  Mojahedin_Khalq_MEK_Rajavi_Cult_Terror_Americans_Tehran_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هفدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  به فرقه ی رجوی که می رسیم ، باید گفت که شما ازاول همه کار را کردید که توافق برجام حاصل نشود وزمانی که موفق به جلوگیری آن نشدید ، آنرا بمنزله ی جام زهری برای حکومت دانستید وحالا ک