رجوی آویزان هر کفن

رجوی آویزان هر کفن

رجوی آویزان هر کفنعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هشتم اکتبر 2020:… یکی ازکارهای همیشگی رجویها آویزان شدن ازکفن است که ازفاز سیاسی ادامه دارد وهرچه زمان میگذرد. آنها ورشکسته و درمانده میشوند به آویزان شدن ازکفن بیشتراحساس نیازمیکنند یک روزقهرمان ملی بنام علی اکبرکه لاجوردی را کشت علم میکنند. یک روز قهرمان ملی نوید افکاری میشود که توهین به قهرمان ملی سابقش است. یک روز به مرضیه آویزان  و دفتراورا دزدیده  ودرنهایت کفن او را برسروصورت میمالند و یک روز آویزان کفن شجریان میشوند. یک روز مرضیه قناری و بزرگترین هنرمند ایران لقب میگیرد و یک روز مثل قهرمان ملی خود او را ول کرده نان به نرخ روز خورده شجریان را درهنر به آسمان میبرند. سوارقالیچه او را به کهکشان همسایه میفرستند. یک روز کفن کرونایی میپوشند و اشک تمساح میریزند. رجوی آویزان هر کفن .

افشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی استافشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی است

رجوی آویزان هر کفن

آقای رجوی وخانم عضدانلو را آویزان ازکفن می بینم

رجوی آویزان هر کفن

رجوی آویزان هر کفن

دراین نوشتاربه دوموضوع به اختصاراشاره میکنم

یکی ازکارهای همیشگی رجویها اویزان شدن ازکفن است که ازفاز سیاسی ادامه دارد وهرچه زمان میگذرد انها ورشکسته ودرمانده میشوند به اویزان شدن ازکفن بیشتراحساس نیازمیکنند یک روزقهرمان ملی بنام علی اکبرکه لاجوردی را کشت علم میکنند یک روز قهرمان ملی  نوید افکاری میشود که توهین به قهرمان ملی سابقش است یک روز به مرضیه اویزان ودفتراورا دزدیده ودرنهایت کفن اورا برسروصورت میمالند ویک روز اویزان کفن شجریان میشوند یک روز مرضیه قناری وبزرگترین هنرمند ایران لقب میگیرد ویک روز مثل قهرمان ملی خود اورا ول کرده نان بنرخ روز خورده شجریان را درهنربه اسمان میبرند سوارقالیچه  اورابه کهکشان همسایه میفرستند یک روز کفن کرونایی میپوشند واشک تمساح میریزند غافل ازاینکه ملت ایران خود انها را تمساح شریک ادمخواران غربی ووهابی وصهیونیزم میدانند روزی اویزان کفن متعفن وگندیده تروریستها درسوریه وعراق میشوند وروزی اویزان کشته های وهابی درانفجارپالایشگاه توسط یمنی ها وامروزچون پمپئو وترامپ ویاران هنوزکفن ندارند بند تنبان انها را غنیمت شمرده اویزان میشوند سوالی که مطرح است براستی چرا وچه مشگلی رازا انها حل میکند دریک کلام وقتی شکستهای پی درپی میخورند وخود را به درودیوارمیکوبند هرپالانی رادرقواره خود میپندارند ولی خط شکست خورده پیش نمیرود مجبورهستند برای سرخ نگه داشتن صورت به کفنها اویزان شوند که اخرین ان تحریم تسلیحاتی بود که امروز ازهم پاشید درحقیقت کفنها حکم سیلی صورت سرخ کن رادارد که برسروصورت خود مینوازند

شکست پروژه فرقه مجاهدین در تصحیح چهره

موضوع دوم کودک یازده ساله ای درایران خود کشی کرده که بنده دلیل ان وهرمصیبت دیگربه ملت را حاکمیت میدانم وباید روزی جوابگوی تمام جنایتهایش باشد اما رجوی انرا علم کرده درصورتی که خودش سابقه طول ودرازی دراین باره دارد اگرما یک خودکشی یا حتی ده نفررا درجمعیت هشتاد میلیونی ایران تقسیم کنیم امارخود کشی یک به هشت میلیون میشود انهم افراد عادی جامعه که احتمالا ازسواد وعلم هم بی بهره وجز اقشارضعیف جامعه هستند وسن وسال انها که بنده میخونم اغلب به سن قانونی هم نرسیده است ولی سوال ازرجوی راستی درجمعیت سه هزارنفری تو دراشرف چند نفرخودکشی و خود سوزی کردند اگرده نفربگیریم که زیادتراست میشود یک به سیصد نفر مقایسه کنید با یک به هشت میلیون چند برابر است میشود چیزی حدود بیست وهفت هزاریعنی امارخود کشی درتشکیلات رجوی بیست وهفت هزاربرابر ایران است این راهم درنظربگیرید که نیروی تشکیلاتی رجوی افراد عادی جامعه نیستند طبق تعاریف رجوی انها گوهران بی بدیل عبورکرده از ف وجیم وکه زنان رابالای سرخود با افتخارپذیرفته وبه تبعیض مثبت ادعایی تن داده اند تا ملت خود را رها کنند ، گلهای سرسبد ملت ایران  اگاه ترین قشرجامعه هشتاد میلیونی تشریف دارند سفید سفید وپاک ورها ازهرگونه تفکرات وخصلتهای استثماری مثل خود رجوی وعضدانلو هستند پس چگونه است چنین افرادی دردرون تشکیلات وحاکمیت رجوی امارخودکشی بیست وهفت هزاربرابر است میشود آقای رجوی و خانم عضدانلو دراینباره روشنگری وتوضیحات لازمه را برای مرم ایران وجهان بدهند وهمه را ازابهام بیرون بیاورند حقیقت اینه همه اینکارها واویزان شدن به کفن بچه یازده ساله واستفاده سیاسی ازان اوج رذالت وپستی وبی حیایی وبی وجدانی ست که ازانقلاب اید ئولوژیک کذایی وضد بشری وسرکوبگربیرون میاید ودوم شکستهای وبن بست استراتژیک که دران گرفتارونه راه پیش دارند ونه راه پس اگرترامپ هم ببازد که بحث دیگری ازدردهای بی درمان رجوی را عیان خواهد کرد که بارها اشاره کردم ، بعد انتخابات به ان خواهم پرداخت

لینک به منبع

رجوی آویزان هر کفن

***

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شعار-اخراج-احسان-بیدی-از-آلبانی-جایگزی/

شعار اخراج احسان بیدی از آلبانی جایگزین شعار سرنگونی

شعار اخراج احسان بیدی از آلبانی جایگزین شعار سرنگونیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و چهارم اکتبر 2020:… مراحل اخراج احسان هم مثل مراحل سرنگونی ست ، آیا احسان برای رجوی ها اینقدرمهم شده که تنه به تنه سرنگونی می ساید و مراحل مختلف را طی میکند؟ داستان اخراج احسان بیدی مثل داستان سرنگونی مراحل مختلف دارد مراحل سرنگونی عبارتند از آماده باش سرنگونی ، انقلاب بخاطرسرنگونی ، تا انقلاب نشود سرنگونی خبری نیست ، سنگرکنی بخاطرسرنگونی ، درختکاری برای سرنگونی ، رابطه با تروریست و آدمخواران بخاطرسرنگونی ، راه گشایی سرنگونی ، هزاراشرف بخاطرسرنگونی ، برق انداختن به ادوات بخاطرسرنگونی ، الا ماشالله اگربنویسم فکرکنم جملات را کنارهم بچینیم دو دورکره زمین را مثل کمربند احاطه میکند. شعار اخراج احسان بیدی از آلبانی جایگزین شعار سرنگونی

شعار اخراج احسان بیدی از آلبانی جایگزین شعار سرنگونیاحسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

شعار اخراج احسان بیدی از آلبانی جایگزین شعار سرنگونی

آیا سانجو  وقلنج رجوی ها با اخراج احسان بیدی خوب میشود؟

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

داستان اخراج احسان بیدی مثل داستان سرنگونی مراحل مختلف دارد مراحل سرنگونی عبارتند از آماده باش سرنگونی ، انقلاب بخاطرسرنگونی ، تا انقلاب نشود سرنگونی خبری نیست ، سنگرکنی بخاطرسرنگونی ، درختکاری برای سرنگونی ، رابطه با تروریست و آدمخواران بخاطرسرنگونی ، راه گشایی سرنگونی ، هزاراشرف بخاطرسرنگونی ، برق انداختن به ادوات بخاطرسرنگونی ، الا ماشالله اگربنویسم فکرکنم جملات را کنارهم بچینیم دودورکره زمین را مثل کمربند احاطه میکن.د ولی آیا با این دو کمربند دورزمین سرنگونی محقق میشود؟ یک سال و نیم  پیش در سایتهای رجوی خوندم نوشته بود دستگیری احسان بخاطر اخراج ، زندان انداختن بخاطراخراج ، روی صندلی نشاندن درزندان بخاطراخراج بعد هم نوشت اخراج انجام شد.

بعدا معلوم شد احسان را به آلبانی برگردونده اند ولی نوشته اخراج.یکسال روی سایت همچنان پابرجا ویکه تازی میکرد مدتی پیش درشبکه های اجتماعی خوندم که میخواستند احسان را ترورکنند که دولت آلبانی برای حفاظت امنیت اورا تامین کرده که بنده ازموضوع و کم  وکیف مسئله خبرندارم و فقط با خونده ها نظرمیدهم. دیدم درسایت رجوی نوشته احسان را برای اخراج دستگیرکرده اند ، در انتظاراخراج است  و امروز خوندم نوشته آماده باش برای اخراج.

یاد حرفهای رجوی که دربالا به قطره ای ازدریا اشاره کردم افتادم که مراحل اخراج احسان هم مثل مراحل سرنگونی ست.  آیا احسان برای رجوی ها اینقدرمهم شده که تنه به تنه سرنگونی می ساید ومراحل مختلف را طی میکند ؟ یا اینکه موضوع چیز دیگریست ؟ واقعیت اینه که رجوی ها دراوج استیصال  ودرد بی درمان فضاحت ایدئو لوژیک وشکستهای استراتژیک ومعضلات لا ینحل درونی و افشاگری نیروهای جداشده نیازمند چنین بازی هایی ست تا درذهن نیروها وهواداران اخلال ایجاد ونگذارد بپرسند سرنگونی چی شد؟ وهرروز برای اخراج مرحله می چیند درد آنقدرزیاد است که سرنگونی تبدیل شده به اخراج احسان.


Ehsan Bidi In Albania After Maryam Rajavi’s Plots to Eliminate Him Fails 

آیا اوج حقارت وبدبختی وپیسی ووارفتگی سازمان وجنبشی نیست که مدعی 56 سال مبارزه با دودیکتاتور است؟ میگویند درزمان شاه یکی ازنفرات ازسازمان جداشده بود وقتی عروسی داشت محمد حنیف نژاد با یک دسته گل درعروسی انفرد که بقول رجوی ها بریده بوده میرود مقایسه کنید این عمل حنیف نژاد را با عمل رجوی دربرابر احسان ، ایا خجالت وشرم اوربرای رهبری سازمان نیست چه کسی با چه تفکراتی درنقطه رهبری جابجا شده است همان رهبری که درنشستها ازحنیف نژاد دلبربالا بلند یاد میکرد که با یک نگاه احساس کرد که عاشق او شده راستی این دلبربالا بلند عملکردش هم برای رجوی ها بالا بلند است ؟ آیا رابطه عاشق ومعشوق اینگونه است که درحرف عاشق ولی درعمل درست ضد معشوق عملکردن است ؟ چون رجوی ها ادعای مسلمانی انقلابی که گرد وغباررا از تن وجان اسلام زدوده وانرا صاف وشفاف وصیقل خورده تحویل ملت داده اند می پرسم مگر پیغمبرشما نگفت سه چیز را بین شما به عاریه میگذارم قران سنت وعترت آقا و خانم رجوی بما بگویید شما نباید براساس سنت حنیف نژاد رفتارکنید او گل برای عروسی بریده میبرد شما چرا اینقدربقول خودتون با بریده ها دشمن هستید کجای این رفتارسنت حنیف نژاد معشوق آقا و خانم است ؟

محدوديت در فرانسه، شكست طرح جنگ و حال زار مريم رجوى

شما عاشق او نیستید بلکه ازاو سو استفاده سیاسی وایدئولوژیک میکنید که عین بی وجدانی وبی شرافتی سیاسی ست طبق ریل سرنگونی که برای اخراج احسان در پیش گرفته اند تا دولت مردان آلبانی انقلاب نکنند و دررهبرعقیدتی  ومیوه و گل سرسبدش مریم ذوب نشوند ازاخراج خبری نیست اگراخراج عقب افتاده دلیلش این است که دولتمردان انقلاب نکرده اند پس اول برو دنبال انقلابانیدن دولتمردان بعد بیا ازاخراج صحبت کن تا ما باورکنیم درغیراینصورت مراحل اخراج هم مثل مراحل سرنگونی دودورکره زمین را خواهد زد ومشمول مرورزمان شده معلوم نیست چند سال مجبورباشید مراحل را تعغیربدهید درپایان باید بگویم اگراحسان را هم اخراج کنید بدانید که سانجو و قلنج اقا و خانم خوب نخواهد شد چون درد درجای دیگراست آنهم چیزی جز محقق نشدن سرنگونی و شکستهای پی درپی و برملا شدن کثافتهای ایدئولوژیک و خطی واستراتژیک نیست

لینک به منبع

شعار اخراج احسان بیدی از آلبانی جایگزین شعار سرنگونی

***

Ehsan Bidi Victim of MEK and Albanian Government CollusionEhsan Bidi Victim of MEK and Albanian Government Collusion

Ehsan Bidi Exposing MEK . Press Conference Went Ahead In Open AirEhsan Bidi Exposing MEK . Press Conference Went Ahead In Open Air

همچنین: