رجوی از افتخار به مزدوری تا حمایت دروغین از کردها

رجوی از افتخار به مزدوری تا حمایت دروغین از کردها

رجوی از افتخار به مزدوری تا حمایت دروغین از کردهاعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، شانزدهم اکتبر 2019:… رحمان کریمی درهرمصاحبه وهرنوشتاری صحبت ازاین میکند که من بیست سال با مجاهدین زندگی کردم ونوکران ومزدوران خمینی درخارجه چنین وچنان میکنند اقای کریمی برو پیش کسانی ملق وپشتک وارو بزن که خودشون سی وچهل سال درون تشکیلات رجوی زندگی نکرده باشند افرادی مثل تو درشناخت رجوی وعضدانلو پیش افرادی مثل بنده باید تاتی تاتی راه بروید وکلی دوزانو بنشینید تا شماها را اگاه کنیم برای ما ازاین لغزها نخوان زیرا که کوچکترازانی هستی که بخواهی ازمجاهدین وواقعیتهای درونی حرف بزنی . رجوی از افتخار به مزدوری تا حمایت دروغین از کردها 

رجوی از افتخار به مزدوری تا حمایت دروغین از کردهامجاهدین دلواپس مشکلات ایران نباشند

رجوی از افتخار به مزدوری تا حمایت دروغین از کردها

1- رجوی وعضدانلو به مزدوری ونوکری لباس عافیت می پوشانند

رجوی وعضدانلو رحمان کریمی بچه جاسوس شوروی وتوده ای دیروز را به ایران افشاگر فرستاده تا مزدوری و نوکری را توجیح وبه ان لباس عافیت بپوشاند دریک نوشتاری میگوید چرا ایراد می گیرید که مقاومت ازبیگانه کمک میگیرد مگرانقلابیون الجزایر ازفرانسوی ها وسایرین وانقلاب ویتنام ازکشورهای دیگرکمک نگرفتند

خر داغ میکنند آقای رحمان کریمی!ا

اول : ایران نه الجزایراست نه ویتنام که با استعمارروبروباشد
دوم :مگرفرنگ ایرانی فرهنگ عربی وکمونیستی ست که بخواهند دنبال بیگانه بدوند
سوم : تاریخ ایران درکلیت مخالف نوکری ومزدوری بوده ودرطول تاریخ این موضوع اثبات شده است بودند تعدادی ازرهبران ورجل هایی مانند کریمی ورجوی وعضدانلو نوکری ومزدوری برعلیه ملت خود کرده اند ودراینده هم خواهند کرد ولی مردم ایران ازاین اتهامات مبرا هستند وخواهان ورود بیگانه به کشورخود نیستند
چهارم : مگرمردم الجزایروویتنام خواهان ان بودند که بیگانه وارد وتمام سرزمین را ویران وانها را شقه وتجزیه کنند
پنجم :مگرمردم فرانسه وشوروی گفتند الجزایر وویتنام را شقه وتجزیه میکنیم که امریکا واسراییل وعربستان وامارات دنبال ان هستند
ششم: مگرمردم فرانسه وشوروی وچین که به ویتنام کمک میکردند حامی تروریسم بودن
هفتم : مگرمردم فرانسه وشوروی ویتنام والجزایررا با سلاح کشتارجمعی صدباربدترازبمب اتم یعنی تحریم مورد حمله قرارداده بودند
ازهرطرف که نگاه کنیم حرف اقای رحمان کریمی یاوه بافی ازنوع رجوی وعضدانلو وحزب توده است او بفرموده وارد شده تا رنگ ولعاب قانونی وشرعی بتن تحریم وبمب باران وتجزیه کشورومزدوری ونوکری ودریافت کامیونهای طلا وچمدانهای پول وبشگه های نفتی وپولشویی ها بپوشاند برای همین اینقدرخزعبلات ویاوه هارا سرهم میکند علی رغم تمامی این حرفها سوال ازرحمان کریمی این است ایا ندیدی بیگانه درکشورهای افغانستان وعراق وسوریه ویمن ولیبی چه کرد رجوی همیشه میگفت دشمن خارجی چکارمیخواهد بکند که رژیم خمینی صدباربدتررا نکرده باشد شکرخدا نمردیم وبا دیدن کشورهای دیگرفهمیدیم بیگانه یعنی امریکا وعربستان وفرانسه وانگلیس والمان چه بلایی سرکشورها اوردند که حاکمان انها یک دریک میلیونم انرا هم انجام نداده اند درصورتی که قبلا بنده فکرمیردم حرف رجوی کاملا درست است وبیگانه کاری نمیتواند بکند ولی الان فهمیده ام که حرف رجوی عاری ازصحت وبرای مشروع کردن پول گرفتن ونوکری ومزدوری بوده وزمینه همین تحریم وحملات امریکا به ایران را درذهن ما ومردم درست میکرده که امروزه کسی به ان ایراد نگیرد ومثل اقای رحمان کریمی ما هم به توجیح نوکری بپردازیم خدارا شاکرم که ازان غارجنایت وخیانت رهایی پیدا کردم ودستم بیش ازاین به خیانتهای رجوی الوده نشد

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی

رحمان کریمی درهرمصاحبه وهرنوشتاری صحبت ازاین میکند که من بیست سال با مجاهدین زندگی کردم ونوکران ومزدوران خمینی درخارجه چنین وچنان میکنند اقای کریمی برو پیش کسانی ملق وپشتک وارو بزن که خودشون سی وچهل سال درون تشکیلات رجوی زندگی نکرده باشند افرادی مثل تو درشناخت رجوی وعضدانلو پیش افرادی مثل بنده باید تاتی تاتی راه بروید وکلی دوزانو بنشینید تا شماها را اگاه کنیم برای ما ازاین لغزها نخوان زیرا که کوچکترازانی هستی که بخواهی ازمجاهدین وواقعیتهای درونی حرف بزنی اگرازاین حرفها نزند چه بگوید

لینک به منبع

2- حمایت رجوی و عضدانلو از کردها

معتقد بوده وهستم که چهارکشوروگروه هستند که خاورمیانه را همیشه بهم ریخته وجنگ ودرگیری وکشتارراه انداخته اند وهمیشه هم خواهان نابودی وکوبیدن سر انها به سنگ بوده ام زیرا که ارامش ودوری ازجنگ بستگی به تعیین تکلیف همین چهار دسته است

یعنی امریکا واسراییل وعربستان ورهبران کردها درمنطقه وضعیت سه کشورمشخص است اما رهبران کردها کمی به این موضوع می پردازم

ازقدیم کردها وابسته به حکومت عثمانی بودند وقتی انگلیس امد نوکری انگلیس رابا جان ودل پذیرفتند وقتی هم انگلیس شکست خورد وازمنطقه میخواست بیرون برود مرزها را مشخص وکشورهای کنونی را بوجود اورد که عامل فتنه های امروز است وحتی یک وجب خاک به کردها نداد وبه انها خیانت کرد بعد امدن امریکا انها نوکری امریکا را کردند ازکردهای سوریه گرفته تا ترکیه وعراق وایران وضعیت عراق وایران که افتضاح است به ملا مصطفی بارزانی وپسرش مسعود بارزانی وجلال طالبانی نگاه کنید به عبدالله مهتدی ومصطفی هجری وقاسملو نگاه کنید سمتقو وقاضی محمد نگاه کنید یا نوکرروس بودند یا انگلیس یا امریکا وهیچ هدفی هم ندارند الا اینکه چهارکشوررا تجزیه کنند وحمایت رجوی وعضدانلو هم دقیقا درهمین راستاست که با انها دم خورمیشود وخودش هم بحث فدرالیزم کردهای ایران ویا بهتربگویم تجزیه ایران را بعنوان مصوبه شورای ملی مقاومتش گنجانده است اما حمله ترکیه به کردها

احزاب کرد بایکوت کردند . نشست اتحاد علیه ایران هسته ای و مجاهدین خلق

با هرگونه حمله به کشوردیگروکشتارغیرنظامیان واواره کردن انها مخالفم زیرا که خودش فی نفسه درتعریف تروریسم میگنجد زیرا برای مردم عادی وغیرنظامی ترس ووحشت ایجاد میکند این حمله ازنظرخودم کمک به سوریه وایران است زیرا که اگرکردها را ازمنطقه بیرون کند وترکیب جمعیتی انقسمت را بتواند تعغیربدهد که درهمین راستا هم حمله کرده است کردها دیگرنمی توانند دران منطقه کاری انجام بدهند وتعغیرترکیب جمعیتی چنین اجازه ای را نمیدهد ودست وبال انها را میبندد نیازاست که رهبران کردها کمی ادب شده ومردم کرد بدانند که رهبران انها چه خیانتهایی به انها میکنند واین جنگها وکشتارنتیجه مزدوری وعدم فهم شرایط رهبران خودشون است باید که این رهبران را پاکسازی کنند زیرا که هرگزبه کشورمستقل نخواهند رسید وایران وعراق وسوریه وترکیه چنین اجازه ای به انها نخواهند داد که چهارکشوررا تجزیه کنند راه حل درست انها این است که ازفدرالیزم وکشورمستقل دست برداشته ودرفرهنگ وسیاست کشورهای خود حل بشوند ودرچهارچوب کشورخود مسایل خود را حل کنند دوران قوم گرایی ونژادپرستی وزبان گذشته است وازاین طریق به هیچ جا نمی رسند الا اینکه ملت کرد رامثل سیصد سال گذشته به کشتن بدهند واواره کنند

سخنرانی پامپئو در نشست حامیان مجاهدین خلق ، نابخردانه است

رجوی قبلا ازارتش ازاد حمایت ورهبران انها را به مراسم ها وتلویزیونش دعوت ویک ارتش ازاد می گفت هزارتا ازدهانش بیرون می امد ومی خواست بخاطرهمین مزدوران ونوکران وتروریستها مرا که کادرونیروی 35 ساله بودم را با چوب وچماق وتف ادب کند که چرا مخالف انها هستم چی شده که امروز ازکردها که با ارتش ازاد وترکیه می جنگند حمایت می کند سیاست قبلی به بن بست رسیده یا خودش را با جامعه جهانی تنظیم میکند یعنی اگرجهان از ترکیه حمایت میکرد بازرجوی از کردها حمایت می کرد ؟ درداستان سوریه وعراق ویمن دیدیم که خودش رابا جامعه جهانی هماهنگ وطبق خواسته انها ازتروریسم وکشورگشایی وکشتار واواره کردن حمایت میکرد وبرعلیه مظلومین وستمدیدگان موضع می گرفت همین داستان ثابت کرد که رجوی از سیاست واستراتژی درست که منطبق با شرایط منطقه ومردم باشد پیروی نمیکند وچون خودش رابا سیاستهای جهانی تنظیم میکند تمام مواضعش برعلیه ملتهاست وباری به هرجهت است وهرروز به سمتی غش میکند با این سیاستها کاررجوی وعضدانلو روز بروز زارونزارترازقبل می شود درداستان کردها هم ضربات سختی هم رجوی خواهد خورد هم ترکیه بارها گفته ام داستان سوریه ترکیه رادرباتلاق تروریسم گرفتاروراه پس وپیش اردوغان را می بندد واوازروزاول اشتباه کرد وارد داستان سوریه شد

لینک به منبع

رجوی از افتخار به مزدوری تا حمایت دروغین از کردها

***

رجوی همیشه طرف دشمن ایرانیان را میگیرد. چرا؟ مریم رجوی مسعود رجوی در عراق حمزه رحیمی را به قتل رساندندحمزه رحیمی، قربانی مقاوم زیر شکنجه های سال ۷۴ مجاهدین خلق ایران

مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسیماه محرم و فرقه رجوی

همچنین: