دشمنی رجوی با مطالبات صنفی و مسالمت آمیز – پاسخ کشاورزان

دشمنی رجوی با مطالبات صنفی و مسالمت آمیز – پاسخ کشاورزان

رجوی اغتشاش و اغتشاش‌گران صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم نوامبر 2021:… البته به باند رجوی که میرسیم ، با توجه به ضد مردمی بودنش، دردی بنام حل این مشکلات و ارزیابی توان دولت ندارد و هدف اش هر چه متشنج تر کردن اوضاعی است که خام خیالانه میپندارد که خواهد توانست به چیزی دست یابد. این باند وطن فروش کمال نارضایتی خود را از اینکه مسئولان کشور گفته اند که قیام اصفهان یک مطالبهٔ صنفی و یک «تجمع نجیبانه»! بوده و مردم خط خود را از « اغتشاش و اغتشاش‌گران »! جدا کرده‌اند – رجوی اغتشاش و اغتشاش‌گران  

مریم رجوی پاسخ بدهد مریم رجوی پاسخ بدهد  

دشمنی رجوی با مطالبات صنفی و مسالمت آمیز

رجوی اغتشاش و اغتشاش‌گران  

07/09/1400

خشکسالی و بی آبی ودرنقطه ی مقابل آن وقوع طوفان وسیل های بنیان کن ، واقعیتی موجود درکل  کره ی زمین است واز دستکاری  وتجاوزبیش ازحد انسان ها درطبیعت ناشی شده است.

البته پرواضح است که این تجاوز به محیط زیست ، عمدتا توسط انسان هایی صورت گرفته که چیزی جز نفع شخصی خودرا ندیده ودرفرهنگ آنها چیزی بنام سرنوشت کل بشریت وجود ندارد.

اندیشمندان مصلح ومردم گرا برآنند که  با توجه به روند موجود ، خطر انهدام محیط زیست بگونه ایست که ذوب شدن یخ های قطبی ، سیلی با ارتفاع اقلا 5متری را بوجود خواهد آورد که این سیل وحشتناک میتواند قسمت های مهمی از کره ی زمین را ازبین برده وانسان های ساکن آنرا هم نابود کند.

ازسوی دیگر، گازهای گلخانه ای بیش ازاینکه حالا هست ، مانع ماندگاری برف روی کوه ها شده وقبل ازموعد آب میشوند و این آب که قرار است در اواسط بهار بتدریج بسوی رودخانه ها ودشت ها جاری شود ونیازهای مردم را برطرف کند، بشکل سیلاب باعث تخریب مزارع گشته وبی آبی فصل تابستان را همراه خواهد داشت.

باند رجوی با هرچیزی که ایران بکند، مخالف است

بدین ترتیب خشکسالی وگرمای بی رویه ی زمین باعث آتش گرفتن جنگل ها شده وخود به جاری شدن سیل ازیک طرف و خشکسالی ازطرف دیگر شده ودایره ی معیوبی را درست میکنند که دمار از روزگار طبیعت وانسان درمیآورد.

دست اندازی هرچه بیشتر به جنگل ها ، اندک اندک وسعت زمین های کویری را زیاد میکند و…

علاوه برآن ، کاسته شدن ازوسعت جنگل ها که حکم ریه ای را برای طبیعت دارند ، بنوبه ی خود دایره ی این چرخه ی معیوب را وسیع تر میکند و…

کارشناسان مردمی مربوط ، با بررسی این پدیده های خطرناک، به این نتیجه ی قطعی رسیده اند که خطر این تغییرات وحشتناک محیط زیستی بارها سنگین تر از هر جنگ هسته ای است که ممکن است بین ابرقدرت ها آغاز شود!!

ایران هم جزوی ازاین جهان است واتفاقا کشوری نیمه خشک است و در برابر تغییرات زیست محیطی ، آسیب پذیری بیشتری دارد.

خشکسالی های دهه ی اخیر ایران برمشقات مردم افزوده و هرازگاهی شاهد تجمعات اعتراضی برای رفع این نقیصه هستیم که هم امری طبیعی است وهم اینکه باید واقع بین بوده وازمیزان امکانات دولت درخصوص مهار این پدیده، تحلیل واقعی داشت.

البته به باند رجوی که میرسیم ، با توجه به ضد مردمی بودنش، دردی بنام حل این مشکلات و ارزیابی توان دولت ندارد و هدف اش هر چه متشنج تر کردن اوضاعی است که خام خیالانه میپندارد که خواهد توانست به چیزی دست یابد.

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد 

این باند وطن فروش کمال نارضایتی خود را از اینکه مسئولان کشور گفته اند که قیام اصفهان یک مطالبهٔ صنفی و یک «تجمع نجیبانه»! بوده و مردم خط خود را از «اغتشاش و اغتشاش‌گران»! جدا کرده‌اند و یا

این اعتراضها به هیچ‌وجه جنبه سیاسی ندارد بلکه مردم برای نان معترض هستند ، روشن ساخته وبدین ترتیب با صراحت تمام میل پلید خود را به درگیری، ویرانی وکشتار نشان داده اند.

مجاهدین رجوی کار مسئولین برای جلوگیری ایجاد تنش مورد دلخواه آنها را ناشی از ضعف، فلاکت دولت ایران میداند وحال آنکه میدانیم که درته دلش میخواست که این تجمع کشته ها وزخمی هایی بهمراه داشته باشد تا رجوی که هم دشمن خلق است وهم دولت ، با خوشحالی بگوید که : ” زهر طرف که شود کشته از عدو باشد “.

راست آنست که برای حل این معضلات، علاوه براقدامات قاطعی که دولت باید انجام دهد، اما خوش خیالی است که بپذیریم که این مشکلات زیست محیطی جهانشمول ، بدون همت تمام عیار جهانی قابل حل است.

باید که همه ی دولت ها با تمام قوا دراین عرصه که بدرجات مختلف وبا شدت وضعف های خاص هر کشور ومنطقه به تشریک مساعی بپردازند والبته اربابان مجاهدین خلق ازجمله ی کشورهایی هستند که بیشترین نقش را درایجاد این بلیه ی بزرگ جهانی دارند ودرمقابل ، کمترین میل را به این تشریک مساعی نشان میدهند.

روشن است که دراین میان، مجاهدین خلق خواهند کوشید که این نقش مخرب اربابان خود را پنهان ساخته وخاک بر چشم مردم بپاشند.

صابر  تبریزی

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن

رجوی اغتشاش و اغتشاش‌گران 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تظاهرات-مردم-اصفهان-،-مجاهدین-خلق-و-رجو/

تظاهرات مردم اصفهان و پارس خوابیده رجوی ها

تظاهرات مردم اصفهان مجاهدین خلق و رجوی هاعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و دوم نوامبر 2021:… فرقه بی صاحب رجوی در  ایستگاه آخر عمر خود هم دست از دروغ گویی بر نداشته و طبق معمول هر اتفاقی که در رابطه با ایران می افتد با شیادی و مزورانه ترین  شیوه ابراز می خواهد آن را به نفع خود مصادره  و طبق همیشه به خرمنی از  دروغ و ریا رو می آورد. آخر کسی نیست از این مریم رجوی بپرسد، ای عجوزه، تظاهرات مردم اصفهان به شما چه ربطی دارد که شوهر فراری و قایم شده در سوراخ موش، باز هم هوایی شده و بادی از خود در کرده و در این رابطه پیام داده است. ربط دادن اعتراض مسالمت آمیز مردم اصفهان یا اعتراض خوزستان چه دردی از شما دوا خواهد کرد!

مریم رجوی عربستان تروریسم را محکوم می کنیم. حامیان تروریسم را هم محکوم کنیم (دو مطلب بیاد قربانیان بارسلون)ا

تظاهرات مردم اصفهان و پارس خوابیده رجوی ها

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 21.11.2021

تظاهرات مردم اصفهان مجاهدین خلق و رجوی ها

فرقه بی صاحب رجوی در  ایستگاه آخر عمر خود هم دست از دروغ گویی بر نداشته و طبق معمول هر اتفاقی که در رابطه با ایران می افتد با شیادی و مزورانه ترین  شیوه ابراز می خواهد آن را به نفع خود مصادره  و طبق همیشه به خرمنی از  دروغ و ریا رو می آورد. آخر کسی نیست از این مریم رجوی بپرسد، ای عجوزه، تظاهرات مردم اصفهان به شما چه ربطی دارد که شوهر فراری و قایم شده در سوراخ موش، باز هم هوایی شده و بادی از خود در کرده و در این رابطه پیام داده است. ربط دادن اعتراض مسالمت آمیز مردم اصفهان یا اعتراض خوزستان چه دردی از شما دوا خواهد کرد!

مردم ایران بیگانه پرست نیستند  و نخواهند بود. هر وقت ذره ای احساس کنند که دشمنان مردم ایران از چیزی که انجام می ‌دهند سؤاستفاده خواهند کرد آن مسیر را سد خواهند نمود. بنظر من تنها شاخص کل مردم ایران که باید به آن اشاره کرد نفرت و انزجار بی حدی است که از رجوی و سران جانی و ضد مردمی ایران دارند و خواهند داشت و این واقعیت بر هیچ کس پوشیده نیست، هر چه این فرقه در لجن خودفروشی و  مزدوری بیشتر فرو می ‌رود نفرت و انزجار مردم هم نسبت به آن افزایش خواهد یافت به خصوص الان که در آلبانی در انتظار ایستگاه پایانی عمر تشکیلاتی تروریستی خود نشسته و در ‌ وانفسای غرق شدن خود دست و پا زدن  و تقلاي جنون آميزي را تجربه مي كنند.

رجوی که در جعل واقعیات متبحر است و فکر می ‌کند از کاهی به نفع خود به دروغ کوهی بسازد و به دروغ هر نکته و پارامتری در رابطه با مردم ایران را به نفع فرقه خود مصادره کند، سخت در اشتباه است. الان دنیای واقعیات و ارتباطات است و به دروغ نمی‌شود یک سناریویی ساخت که مردم فریب بخورند.

دم زدن از کانون های شورشی که مدعی هستید در ایران دارید و آماده سرنگونی و قیام هستند، برای مردم ایران پشیزی ارزش ندارد و مردم ایران به قاتلین فرزندان خود جواب مطمئنی داده اند و آن هم این است، ای رجوی ملعون به دروغ ادعایی در ایران سرافراز نداشته باش، این مهد شیران جای مزدور و شغال و خودفروش نیست. اگر ادعای کانون شورشی و هوادار در ایران دارید یک تظاهرات در حمایت از خود راه بیندازید تا مردم دنیا بفهمند که شما در ایران پایگاه اجتماعی دارید!

شما حتی به شماره انگشتان دست و پا هم نیروی فدایی در ایران ندارید و گر نه برای اثبات خود آن ها را به قربانگاه می فرستادید تا در حمایت از شما یک شعار به نفع تان در اعتراضات سر داده و خود نیز آن را در دستگاه تبلیغاتی تا یک سال در بوق خبری نگه می داشتید و ادعای نشستن عنقریب بر تخت سلطانی داشتید.

آقای رجوی، با تجربه ای ربع قرنی که در تشکیلات شما و از شما داشته ام، تنها عصای زیر بغل آخوندها بوده اید و لاغیر، چرا که در هر سر فصلی در اعتراضات مردمی برای بهبودی وضعیت رفاهی و معیشتی خود، شما بودید که با گام گذاشتن دروغین در درون آن و به زعم خود مصادره آن به نفع فرقه، این مردم بودند که به خاطر نفرت از شما و سؤاستفاده شما از خواسته قانونی و به حق آن ها، مجبور به سکوت شدند و شما ناجوانمردانه و به شیوهای رذیلانه فقط خودت را می خواستید مطرح کنید برای اربابان و دشمنان مردم ایران و لاغیر.

خانم رجوی، واقعیت چیزی است که دیگر نمی ‌شود با دروغ و ریا و توپ و تشر و سخنان بیهوده و پوچ در رابطه با ایران، تنظیم کرد و مانند گذشته با فریب افکار کسانی به خصوص افراد در اسارت تشکیلاتی تان در قلعه ماینز، آن ها را فریب داد و سرگرم کرد و بقاء عمر برای خود خرید.

خانم رجوی، دیگر نه حمایت دلار بگیران جنگ طلب آمریکایی و اروپایی در سخنرانی به نفع شما و نه حمایت سازمان های جاسوسی و نه حمایت برخی از شیوخ عقب مانده و مرتجع عرب، دردی از شما دوا نخواهد کرد. تنها راه و‌ مسیری که در چشم انداز دارید، دقمرگ شدن از ابهت و سرافرازی مردم ایران و قدرت و توان بازدارندگی ملی در برابر اربابان رو به زوال شماست. با سیلی روی خود را سرخ نگه ندارید. خیمه شب بازی راه انداختن با خرج‌های هنگفت برایتان فایده ندارد. تبلیغ دادگاه و ربط آن به نفع خود جز ماهیت تروریستی شما را بر ملا نخواهد کرد. فقط منتظر دادگاه اصلی ملت ایران باش که خود و شوهر خائن ات در آن به محاکمه کشیده شوید و از ترس آن شب و روز ندارید.

حتی دیگر این ترفندها برای سرپا نگه داشتن تشکیلاتت و مغزشویی اسیران، جز تمرد و نافرمانی و فرار عایدی نخواهد داشت و این شما هستید که روز به روز زیر فشار فروپاشی دقمرگ خواهید شد.

پاینده باد ایران سرافراز و قدرتمند

نابود باد رجوی

„پایان“

لینک به منبع

تظاهرات مردم اصفهان و پارس خوابیده رجوی ها 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رهبر-عقیدتی-مجاهدین-خلق-و-تظاهرات-اصفه/

رهبر عقیدتی مجاهدین خلق و تظاهرات اصفهان

رهبر عقیدتی مجاهدین خلقعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و ششم نوامبر 2021:… چرا میگویید تظاهرات سیاسی نبود صنفی بود؟ خیر، درایران از بع بع بزغاله تا جیک جیک گنجشک سیاسی ست، نشانه قیام وبراندازی ست، بزودی هلاک کنندگان حرث ونسل ایران را رهسپاردوزخ خواهد کرد. هرکس بگوید سیاسی نبوده و صنفی ست همطراز یزید ومعاویه  وشمروحرمله است که باید دست وپاهایش را برید و زبانش را ازبیخ بیرون کشید وتمام دندانهایش را با انبردست از فک جدا وجلو سگ انداخت. رهبرعقیدتی وارد شده با پیام ببینیم چی گفته. پیام آبانی رهبر عقیدتی مجاهدین خلق و تظاهرات اصفهان 

مرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوالمرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوال

رهبر عقیدتی مجاهدین خلق و تظاهرات اصفهان

تظاهراتی دراصفهان برگزارشد که نوشتم دراینجا به ان اشاره نمیکنم اما رهبردراستیصال ودرماندگی وتو سری و تو پوزی که خورده بدجوری به یاوه گویی افتاده است میگوید چرا میگویید تظاهرات سیاسی نبود صنفی بود. خیر درایران از بع بع بزغاله تا جیک جیک گنجشک سیاسی ست. نشانه قیام و براندازی ست. بزودی هلاک کنندگان حرث ونسل ایران را رهسپار دوزخ خواهد کرد. هرکس بگوید سیاسی نبوده و صنفی ست همطراز یزید  و معاویه و شمرو حرمله است که باید دست وپاهایش رابرید وزبانش را ازبیخ بیرون کشید و تمام دندانهایش را با انبردست ازفک جدا وجلو سگ انداخت.رهبرعقیدتی وارد شده با پیام ببینیم چی گفته

درنوشتارقبلی به توئیتهای مریم رجوی قبل و بعد ازتظاهرات اشاره کردم که قبل خط ونشان وتیغ کشیده بعد تظاهرات میگوید ما حامی مردم هستیم رهبر وارد شده تا همین حرف خانم را خنثی کند درپیام میگوید آب و آزادی حق مسلم ماست. قتل عام  و اعدام و آتش حق رژیم است وبس.  کارون  و هامون،  وارس قوره چای و قره چای روستای بنده.  خلاصه هرجوی  آبدار و خشک حامی زاینده رود است. سوالی که مطرح است چرا برخلاف خانم رجوی آتشین حرف زده؟ خانم رجوی سیاسی میگوید چون نا سلامتی رییس جمهوراست. دستش بسته است و با ادا و ادوار و قرطی بازی های سیاسی که برای آدمخواران غربی وعربی بنمایش میگذارد همخوان نیست. بهمین دلیل رجوی وارد شده با خط ونشان کشیدن  شکست دراصفهان که زمینه ساز شکستهای بعدی درتظاهراتهای آینده درایران است را بپوشاند. روی زخم خود درمیدان جنگ دوا گلی و مرحم بمالد.

آقای رجوی اگردید استراتژیک وسیاسی به موضوع داشت هرگز این پیام را بعد توییت خانم نمیداد زیرا که بیانگراختلاف دربالاترین سطح نظام است همان اختلافاتی که گاه وبیگاه ومواضعی که خانم دربرابررهبرمیگرفت هویدا وبرملا میشد مثل زمانی که درفرانسه بود. رجوی میگفت همه ایرانی ها را باید برای مبارزه با خاتمی بصف کنی، خانم میگفت یخ ایرانی ها آب شدنی نیست. رجوی میگفت تو موشک استراتژیک هستی که هوا کردم باید برفرق رژیم فرود بیایی، خانم میگفت من موشک استراتژیک نیستم خسته شده ام بریده ام میخواهم به عراق برگردم. دراین پیام همین را میگوید که چی چی ما حامی مردم هستیم با داغ ودرفش وارد میشویم حرفهای هزارخروار یه غاز را علم میکند مگربا این حرفها درچهل وپنج سال گذشته کاری ازپیش برده است؟ تا چند سال دیگربرطبل تو خالی و پاره شده خط ونشان میخواهد بکوبد؟ کی میخواهد تجربه بیاموزد از تاریخ درس بگیرد؟ این حرفها بیانگراین است که رهبرهنوزدرغاردنبال تخیلات خود است توان وظرفیت هیچ تعغیروتحول درفکرواندیشه وعمل ندارد درشبیه سازی جنگل های امریکای لاتین وپیاده روی مائو وقیام شهری لنین درهفده اکتبربسرمیبرد فکرمیکند روزی ارتش ازادی بخش بیشمار با برنو ازآلبانی حرکت و با پیاده روی چند هزارکیلومتری به تهران میرسد. تمام تحلیل رجوی روی این استواراست یا جنگ میشود که دراینصورت راه ارتش بازوارتش سرنگون میکند یا جنگ نمیشود قیام شکل میگیرد وما درتهران با حرکت مسلحانه سرنگون میکنیم. حال پیدا کنید سیب زمینی فروش را.  پیام رجوی و چسبیدن به مزخرفات گذشته و خط  و نشان کشیدن فقط یک پیام دارد. تظاهرات اصفهان ضربه جبران ناپذیربود

لینک به منبع

رهبر عقیدتی مجاهدین خلق و تظاهرات اصفهان

***

همچنین: