رجوی به عمل ضدبشری امریکا برعلیه ملت ایران لباس شرع میپوشاند! (+ رحمان دیگرچه ؟)ا

رجوی به عمل ضدبشری امریکا برعلیه ملت ایران لباس شرع میپوشاند! (+ رحمان دیگرچه ؟)ا

علی شیرزاد و سعید کیانی، وبلاگ عیاران، دوازدهم نوامبر 2018:… و اما دوروز پیش پمپیو وزیرخارجه امریکا ببینیم چی گفته درمصاحبه گفته اگرملت ایران غذا میخواهند دولت انها بایدگوش شنوایی ازامریکا داشته باشد پس می بینیم که هدف گرسنه نگه داشتن ملت مثل یمن وکشتن مردم ایران انهم زجرکش کردن است تابه مطامع خودکه حرف شنوی اخوندها ازامریکا باشد برسد بهمین … 

Rudy-Giuliani-Mojahedin-Khalq-Rajavi-cult-TerrorismTerrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

رجوی به عمل ضدبشری امریکا برعلیه ملت ایران لباس شرع میپوشاند!

وبلاگ عیاران، دوازدهم نوامبر 2018:
لینک به منبع

درجریان خبرها وتحریم ملت ایران هستید ونیازبه توضیح نیست دراین داستان غم انگیز ضد بشری دودیدگاه وجوددارد

یکم : رجوی و دارو دسته اش کسانی هستند که موافق تحریم بوده وفلسفه سیاسی انها این است که با تحریم وفشار وگرسنگی ملت بخیابون ریخته وحاکمیت دینی سرنگون وانها بقدرت میرسند بقول رجوی مرگ یکبار.. شیون یکبار وبازبقول رجوی مردم باید قیمت سرنگونی را هم بپردازند پس می بینیم که هدف سرنگونی وجابجایی قدرت است دراین دیدگاه گرسنگی وبیرون زدن استخون کودکان و…. شیون یکبارمرگ یکبارقلمداد میشود ویا انرا قیمت سرنگونی میداند که ملت باید بپردازد .

و اما دیدگاه دوم میگویند تحریم برعلیه ملتها وهیچ تاثیری بردولتمردان ندارد وباعث سرنگونی هم نمیشود بخصوص که تحریم کننده امریکا ویا انگلیس وفرانسه والمان باشد . ازروز اول تحریم عراق در 27سال پیش مخالفت خودرابا سیاست تحریم برعلیه ملتها رسما نه یکبارکه صدباربه رجوی وفرماندهانش اعلام کرده ام هم شفاهی وهم کتبی درجریان سوریه هم مخالفت خودرااعلام کرده ام میخواهم بگویم که ازقدیم بااین سیاست مخالف بوده وهستم دلیل مخالفت هم تجربه تلخ تاریخی ملتهاست اگرکسانی تاریخ خونده باشند میدونند سیاست محاصره وتحریم ازقدیم بوده وملتها بهای انراپرداخت کرده اند واخرین نمونه ان درباره ایران بجنگ جهانی اول برمیگردد که طبق نوشته محققین وتاریخ نگاران، بخصوص : کتاب قحطی بزرگ نوشته دکتر محمد قلی مجد . 9 میلیون ایرانی درجریان محاصره وکمبود وگرانی توسط انگلیس در سال 1296 تا 1298 ( 1917تا 1919) درایران جان باختند ولی چون مثل صهیونیستها پول وقدرت نداشتند جهان چشمش را روی ان بسته وبعنوان هلوکاست اصلی یاد نمیکند . ت

جربه ملت عراق وسوریه ویمن کنونی ثابت میکند که تفکرات دیدگاه اول چقدرضدبشری وظالمانه وخارج ازعرف انسانیست بخصوص که رجوی مدعی اسلام انقلابی یعنی همان حاکمیت دینی ولی بدست باند دیگری ازاسلام است خودرا انقلابی ترین میداند ودم ازانسانگرایی واصالت انسان میزند فریاد ازادی وحقوق بشروعدالت اجتماعی وبرابری او گوش فلک راکرکرده بگذریم ازاینکه دردرون تشکیلات خودش چقدربه حرفهای خودش پایبند بوده وهست که درعمل صفر است که جرمش را صدبرابرمیکند ازاینها که بگذریم رجوی درجریان تحریم اینطورالقا میکندکه تحریم موهبت الهی برای ملت است وفرصتی ست که ادمخواران امریکا ازروی مردم دوستی ودرکنارمردم بودن وبرای نجات ملت ازدست حاکمیت دینی برای ایران به ارمغان اورده اند تادرپناه ان به ازادی واستقلال وارامش وامنیت برسند این همان حقه بازی دجالیت وکثافتکاری رجویست که تحریم راموهبت الهی برای ملت یادمیکند درحقیقت ماعده اسمانی وموهبت الهی برای خودرجویست که خدایش وپیغمبرش ترامپ وامامان بزرگوارش چون بولتون جولیانی مک کین گینگریچ ویک دوجین ادمخواردیگر برای او فرستاده اند حال داستان چیست رجوی میگویدتحریمها سران نظام رانشانه رفته وبزیان ملت نیست وامریکا دارو وغذا ووسایل کشاورزی راتحریم نکرده که قبلا دریک نوشتار مفصل به ان پرداختم.

و اما دوروز پیش پمپیو وزیرخارجه امریکا ببینیم چی گفته درمصاحبه گفته اگرملت ایران غذا میخواهند دولت انها بایدگوش شنوایی ازامریکا داشته باشد پس می بینیم که هدف گرسنه نگه داشتن ملت مثل یمن وکشتن مردم ایران انهم زجرکش کردن است تابه مطامع خودکه حرف شنوی اخوندها ازامریکا باشد برسد بهمین دلیل است که گفته وبازبرای رجوی وملت ایران تکرارمیکنم بنده تحریم راسلاح کشتارجمعی صدباربدترازبمب اتم میدانم چون نسلهایی را میکشد وانهایی هم که میمانند معلولین همین جنگ کثیف اقتصادی هستند که اسمش راگذاشته اند مسالمت امیز وسیاسی برای جلوگیری ازجنگ نظامی ولی نمیگویند این ضدبشرها چگونه جنایتهای خودرالاپوشانی میکنند ورجوی هم به ان لباس شرع پوشانده ومیگوید کی گفته درهیچ کجا امریکا نگفته تحریم دارو وغذا وکشاورزی دجالیت وعوامفریبی دراینجاست بله رسما نگفته ولی ورود این موارد را مسدودکرده ازبانک ازترساندن تجار از تحریم خطوط ریلی هوایی دریایی کشتی رانی ووو امریکا رسما درجلو دوربین تلویزیون ورسانه ها وافکارعمومی میگوید غذا دربرابرحرف شنوی دولتمردان ویا اینکه بمیرید انوقت رجوی حرام لقمه سیاسی ودجال ترازهردجالی میگوید خیردروغ است امریکا تحریم نکرده ایا بنظرشما بویی ازایرانی بودن وانسانیت از تفکرات وعمل اینها بمشام میرسد خیر هرچه هست دروغ است ودجالیت ویژگیهای ضدبشری ست که دروجودشان غوغا میکند رجوی بمابگویداین چه انسانیت وهویتی ست که پیدا کرده این چه دیدگاهیست که به عملکرد دشمان ایران لباس شرع میپوشاند دشمن اشکارامیگوید هدف ندادن غذا وکشتارجمعی ست انوقت مدعی عدالت ومردم گرایی واستقلال میگوید خیر هدف غذا ندادن نیست هدف رساندن ایران به مدارجی ازانسانیت واقتصاد وپیشرفت است که تابحال تاریخ بشری بخودش ندیده است یکی نیست بگوید اخر خردجال که اجازه داده ای دجالان وادمخواران سوارت شوند مگر ملت کور وکرند انهم دردنیای سایبر که افغانستان وعراق ویمن ولیبی وسوریه را ندیده وفریاد ملتهای دیگررانشنیده باشند که امریکا وکشورهای غربی چه بلایی سرانها اورده ومیخواهند بلای ده باربدتررا سرملت ایران بیاورند ایا درک نمیکنید که بااین تفاصیل ملت دشمنان ودوستان خودراخوب می شناسند وارزشی برای لباس شرعی شمایان قایل نیستند واینگونه لباسها رانخواهند پوشید.

2018 / 11 /11

رحمان دیگرچه ؟

وبلاگ عیاران، دوازدهم نوامبر 2018
لینک به منبع

ما نمیدونیم واقعا زندگی ما را از قبل نوشته اند یا نه؟ اگر هم نوشته اند ما از آن بی خبریم و زندگی همینه، پر از پیچ ها و کمینگاه های نا خواسته و البته بشکلی بیرحم و گاهی ترسناک، کمین سرنوشت ، بعضی اوقات بدون اینکه خودت بخوای و متوجه بشی همه عوامل ترا به سمتی می کشانند که اصلا قبلا بهش فکر هم نکردی و همین هم باعث میشه که هیچ ترتیبی براش در نظر نداشته باشی، انگار بنوعی غافلگیر شده باشی و شاید هم کمی هراسان. خیلی از برهه ها من هم مثل شما در تعین سرنوشت خودم و مسیری که تا الان طی کرده ام چندان دخیل نبوده ام ظاهر قضیه اما اینطور نمی نماید و به راهها و حوادث بله گفته و قبول هم کرده ام که همین است و باید همین باشد .

اول چیزی را می خوای و دنبالش میری ولی می بینی ان نیست می خوای برگردی شک می کنی که درست امدی یانه اما پاسخ را نمی دانی؛ دروانفسای منگی و حیرت گیر کرده و نمیدانی که کجایی ؟ چکاره ای؟ در بحران روحی گیر می کنی ودرمانده می شوی، درو دیوار بتو می گویند که ای بیخبرگم شده ای، راه نه این است که آمده ای! البته عوامل دیگری هم هستند که تشویقت می کنند، و بهت القا می کنند، کمکت می کنند و انتخاب میکنی که همین است، ببین بقیه هم هستند و نشانه ها هم همین را می گوید، متوجه ماسک و چهره دروغینشان نمی شوی، تشخیص نمی دهی، می ترسی و تمسک می کنی. نمی خواهی قبول کنی که اشتباه کرده ای و اشتباه امده ای ! درفریب و نیرنگ غلط می خوری و این آنقدر ادامه دارد تا جایی که دیگر از تو هیچ نمی ماند . اول که فقط اطرافت را نمی نمی شناختی ، حالا خودت را هم نمی شناسی، متحول می شوی و گم شده وغریب در خود و اطراف،  توهم ماسک می زنی و خودفریبی آغاز می شود.

این برای فرد هم آغاز است وهم پایان، پایان انسانیت یعنی وجود منحصر بفرد او ، مرگ ذات بی همتای اودر قالب انسانی که وجود داشت و آغاز شخصیتی متحول شده، دور شدن از خود خودش و ادامه حیات با شخصیتی دروغین، ساختگی بی هویت . برای همین است که تسلط بر چنین افرادی   راحت است چون فرد تعادل ندارد و خودش نیست

داستان افراد در درون تشکیلات همیشه این بوده و هست؛ خودت را نفی کن تا شخصیت جمعی پیدا کنی ، تابعیت بی چون و چرا از بالا حتی در مواردی گفته می شود اما و اگر نسبت به خطوط بالاو تعلل در انجام کارها به بهانه منتقی نبودن و حتی غیر عقلانی بودن آنها، گناه نابخشودنی است چرا که عقل کل و صاحب دستگاه که هیچ وقت اشتباه نمی کند اون بالا نشسته و تصمیم را او میگرد و بقیه فقط مجری هستند و لا غیر!

انگار داستان اشناست! بله مجاهدین خلق که شاید می توانست برای مردم امیدی باشد همین است، که البته آنقدر دروغ گفته اند و به داخلی ها فشار آورده اندوآنقدردر این دروغ اصرار و تکرار کرده اند که دیگر داخلی ها هم قبول ندارند. به همین دلیل هم اینقدر بگیرو ببند در درون این تشکیلات هست و هر روز با بهانه های مختلف شدید تروغلیظ تر می شود حالا دیگر نه جذبی دارند ونه جاذبه ای. حالا دیگرحتی آن امکان اعزام نفرات قاچاقچی مواد مخدر و معتادین مثل سال 77و 78از ترکیه و… و یا اوردن کارگران بلوچ که برای پیدا کردن کار به کشورهای خلیج رفته بودند را هم ندارند. به این افراد گفته می شد که اینجا کار خوبی هست و حتی اگر نخواستی بعد از مدتی تو را به اروپا می فرستند…و بعد از امدن افراد با قرار در ریل مغز شوئی   وآموزشهای ویژه، وعده و وعید تلاش می کردند آنها را جذب و نگه دارند(بقول خودشان انقلاب مریم معجزه می کند ) و البته بعد سالها تلاش این سازمان، همه این افراد : عطا را به لقای این سازمان بخشیدند ورفتند . …

و حالا دیگر این سازمان باید هوادار بخرد و با صرف میلونها دلار «حلال » کنفرانس ها؛ ملاقات ها گردهم آیی های آنچنانی راه بیندازد و مهمانهایی با قیمت های چند ده و چند صد هزار دلاری دعوت کند که شاید هنوز هم بتواند به حیات خود ادامه دهد ؟ ولی حالا در این شرایط جهانی و در دوره و عصری که آگاهی و اطلاعات جمعی و همگانی شده است جایی برای اینگونه کارها و سازمانها هست ؟ دوران فریب و توهم پراکنی تمام شده است و مرگ اینگونه افراد و دستجات هم درراه است.

سعید کیانی 2018 / 11 /11

(پایان)

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/دجالیت-رجوی/

دجالیت رجوی

mostafa_Rajavi_Norway_deffection_3علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفتم نوامبر ۲۰۱۸:… غافل ازاینکه امام زمانی راقبلا مریم پاک رهایی به مک کین جنایتکار وادمکش وصاحب کارگاه پرورش تروریسم اعطا کرده ودرب این بازی راگل گرفته است دراین پیام صحبت ازسرنگونی میکند ولی زمان نمیدهد ویادش رفته که سال شصت وعده سرنگونی شش ماهه داده والان ۳۷ سال ازان زمان میگذرد….

مصطفی رجوی، آرمان ربیعی، جداشده از مجاهدین خلق فرقه رجوی در نروژامامزاده ای که امام نشد

Former MEK members petition the UNHCR in AlbaniaOpen Letter to Prime Minister Edi Rama – Secure the lives of all current and former MEK members

لینک به منبع

دجالیت رجوی

همین الان پیام شماره ۱۱رجوی راگوش دادم پیامی سراسردجالیت وریا ودروغ ونیرنگ ، تحریمهای ضدملی وضد میهنی رابدون نام بردن ازان سیاست مقابله با مماشات نام گذاری کرده واینطور وانمودوبیان میکند که ادمخواران امریکا ادمهای انقلابی هستند که با دیکتاتوری وسرکوب ولی فقیه نظام مخالف وبرخلاف سایرین بااو بنفع ودرحمایت ازملت ایران سرشاخ شده ومماشات راکنارگذاشته وقاطعانه درکنارملت ایران ایستاده اند وملت ایران رازیرپروبال خودگرفته وحامی سرنگونی هستند تابرای ملت ایران ازادی حقوق بشر وعدالت اجتماعی وامنیت وارامش وپیشرفت را به ارمغان بیاورند که اوهم چون امام زمان است باتشخیص درست وبموقع اقدام به دادن پیام وواردشدن بفازسرنگونی را اعلام میکند غافل ازاینکه امام زمانی راقبلا مریم پاک رهایی به مک کین جنایتکار وادمکش وصاحب کارگاه پرورش تروریسم اعطا کرده ودرب این بازی راگل گرفته است دراین پیام صحبت ازسرنگونی میکند ولی زمان نمیدهد ویادش رفته که سال شصت وعده سرنگونی شش ماهه داده والان ۳۷ سال ازان زمان میگذرد وهرسال ان راتمدید میکند ودرطی ۳۷ سال گذشته هزاربارهمین وعده رابه نیروها داده وتعهد گرفته که اخرین ان سال گذشته بوده واخرین روز تعهد ان ۲۲بهمن امسال است سال گذشته نوشتیم که پوشال است وشرایط ایران درمرحله سرنگونی یکساله نیست واین حرفها بخاطر تظاهرات است که درتحلیل اشتباه همیشگی چنین وعده ای رامیدهد وخواسته جان بولتون ادمخواردیگر را قلقله میکند زمان یکساله میداد۳۷سال طول کشیده اینبار که زمان نداده معلوم نیست کی محقق شود صحبت ازکانونهای شورشی کرده همان کانونهایی که دونفر بالباس مسخره وکلاه وروبند به دره دونقوزها (یعنی دره خرسها) رفته وانجا ادای نظامی گری درمیاورندانهم درشکل وشمایل دختران معاویه وخلیفه اموی و عباسی زنان در داخل تشکیلات باتانک وتوپ وموشک وهلی کوپتر چقدرنظامی بودند که ان دودختر روبندبسته چقدرنظامی باشند درثانی ریزش درون راجمع کن کانون شورش پیش کش صحبت ازارتش ازادی وتانک کرده ونشان میدهد همان ارتشی که بارهبری رجوی هنوزیک گلوله کلت بسمت رجوی وارتشش شلیک نشده بود دستور برافراشتن پرچم سفید روی تانکها وادوات نظامی وسنگرها داد همان رجوی که میگفت اولین شلیک امریکا بما اعلان جنگ وباامریکا مقابله خواهیم کرد ومیگفت مادرعراق حق اب وگل داریم اگرببینیم صاحب خونه درحال سرنگونیست بغداد را میگیریم حالا ارتش که پرچم ننگ بروجودش نقش بسته وان را به اسمان بلندکرده رابرخ دیگران میکشاند ماکه درالبانی غیرازافراد ریزشی افرادنظامی وارتشی ندیدیم ولی واقعیت اینه که اولا ازادمخواران امریکا وتحریم حمایت میکند که ازصفرتا میلیارد ان برضدملت ایران است دوما میخواهد بگوید من هنوز قدرت دارم وخودرادرچشمان امریکا بچه خوب نشان بدهد سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت انها هیچ جایگاهی دربین مردم ایران ندارند سوال اینه اینهمه خوش رقصی برای چیست واقعیت دیگراینه ۲۲بهمن درحال رسیدن والبانی باتلاق وزمان تعهد نیرو روبه پایان وریزش اساسی سربازخواهد کرد این پیام فقط مصرف داخلی دارد ومیخواهد نیروهای وارفته راجمع وجورکند که دیگرتوان ان رانخواهد داشت وهدف هم زمینه سازی برای تعهد جدید وبه اسارت گرفتن وبرده کردن نیروهاست بهمین دلیل هم درسایت اصلی منتشر نکرده بلکه درایران افشاگر که جنبه داخلی دارد نه بین المللی منتشرکرده است درپایان یاداوری کنم خط غلط وتحلیلهای صدمن یک غاز راهرنوع رنگ لعاب بمالی وهرنوع ارایشی اززیرابرو برداشتن تا رژ لب مالیدن وووورادردستورکارقراربدهی نمیشود راست وریست کرده ونیرو روی ان پا سفت کند بخصوص درطی سالیان تق این حرفهاوعملها درامده است بنده رودرروی رجوی میگویم خواهان سرنگونی حاکمیت دینی باقیام سراسری ومسالمت امیز توسط مردم ایران بدون حمایت های الوده بیگانگان هستم وپاراباید روی ملت ایران سفت کرد وهرنوع حرکت بیگانه رادرنطفه خفه کرد تنها راه برون رفت ملت ایران اتکا به خود است وباید قاطعانه ازهرنوع کمک خارجی دست شست زیرا ان کمکها یعنی رشدتروریسم وتجزیه وجنگ داخلی وویرانی مملکت ونابودی ملت بنده ازاین استراتژی دفاع وباافتخار درطی سالیان گذشته تبلیغ انرا کرده وبسیارنوشته ام وسرم راپیش ملتم بالا نگه میدارم که مثل رجوی وابسته به دشمنان ملت نیستم وتحریم راضدملی ومیهنی میدانم وطرفداران انرا دشمن ملت ایران قلمداد میکنم باشد تاایندگان قضاوت کنند

علی شیرزاد ۲۰۱۸/۱۱/۰۷

***  

Mossad To Use MEK Maryam Rajavi For Fatal False Flag Op In AlbaniaMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33980

زنان شورای مرکزی ( رهبری ) رجوی چه کسانی هستند

علی شیرزاد، فریاد آزادی، چهارم نوامبر ۲۰۱۸:… یکی ازاین زنان شورای مرکزی( رهبری ) مسول وفرمانده مابود این زنک انقدرپست و بی حیا ودهان دریده وبی چاک ودهان بودکه هرچه بنویسم کم است او به مامردان فحشهای ناموسی میداد وخواهرومادرمارا با رکیک ترین حرفها یکی میکرد بنده درجنوب شهر بزرگ شدم انهم دربدترین مناطق که هیچ وقت چنین فحشهای چاله میدانی از … 

مهوش سپهری نسرین شکنجه گر فرقه رجویاز میان خاطرات نجات یافتگان (آنجا یاد گرفتم که چگونه گلادیاتور وار برای حفظ خود دیگران را لگدمال کنم)

لینک به منبع

زنان شورای مرکزی ( رهبری ) رجوی چه کسانی هستند

یکی ازاین زنان شورای مرکزی( رهبری ) مسول وفرمانده مابود این زنک انقدرپست و بی حیا ودهان دریده وبی چاک ودهان بودکه هرچه بنویسم کم است او به مامردان فحشهای ناموسی میداد وخواهرومادرمارا با رکیک ترین حرفها یکی میکرد بنده درجنوب شهر بزرگ شدم انهم دربدترین مناطق که هیچ وقت چنین فحشهای چاله میدانی ازهیچ مردی درچاله میدانها نشنیده ام این زن آینه تمام نمای رجویها بود ودرپستی ودیانت ولجنی هیچ چیزی کم نداشت وماهم بخاطر مسایل تشکیلاتی وحریم وحرمت رجویهاوجنگ با حاکمیت دینی چیزی بهش نمیگفتیم تااینکه یک روز تصمیم گرفتم اورا جمع وسرجایش نشانده وکاری کنم که دیگرجرات چنین رفتاری رانداشته باشد برای این نیازبود که اول کارتشکیلاتی وسیاسی بکنم تا بعدا زبان دراز وطلبکاررجوی راخنثی وزبانش را کوتاه کنم بهمین دلیل گزارشی نوشته وتمامی حرفهایی که میزد راعینا به بالا منتقل کردم ودرخواست نشست یگانی کردم تا ازبقیه هم سوال شود روزبعد ازگزارش زنک امده وفحشهای بدتروبیشتری را نصیب ما کرد دوباره گزارش نوشته وحرفهایش رامنتقل ولی اینبارنوشتم اگریکباردیگر به توهینهایش ادامه بدهد راهی جز ایستادن جلو اوبرایم باقی نمیماند ودوباره خواهان رسیدگی شدم که دوباره درنشست هتاکی ودهان دریدگی خودرابرخ ماکشیده وگفت شما مردان چاله میدانی هستید ما درتعجب ازحرفش چیزی نگفتیم ودوباره گزارش نوشتم معلوم بودکه با اوبرخورد درست وقاطعانه نشده بلکه اوراتشویق هم میکنند منهم با دونفردیگر صحبت وقرارشد یک دعوای ساختگی درست کرده ونشست رابهم زده وبیرون برویم شب دعوای ساختگی راشروع ونشست رابهم زده وماسه نفره ازنشست بیرون رفتیم دوباره گزارش نوشته وگفتم نشست بهم ریخته ومانشست راترک ودیگر درنشست شرکت نمیکنم یا جلواش را میگیرید ویا اینکه محبورم خودم جمعش کنم انتخاب با شماست وشبانه بردم وتحویل دادم اورا صداکرده نمیدونم چه صحبتهایی ردوبدل شده بود صبح که به محل کارامد باعصبانیت وفحشهای رکیک ترگفت ازدست من گزارش مینویسی بلایی سرت میاورم که خودت درخواست رفتن کنی وبروی پیش پدر اعتقاد یت خمینی دیگرجای سکوت نبودچون معلوم بودکه پشتش بجای دیگریعنی رجویها وتشکیلات گرم است بهمین دلیل منهم گفتم تمام فحشهایی که تابحال بما دادی شایسته خودت ورهبرت رجوی ومریم است که تووامثال تورا بعنوان شورای رهبری انتخاب کرده وبجان ماانداخته اند میدانستم که جرات گفتن حرفهای مرا به بالاترازخودش ندارد وگفتم زنکه دریده هرجایی دهان گشاد میروی یابالگد بزنم شکمت وروده هایت بیرون بریزد رنگش مثل گچ سفید شد وسکوت کرد منهم رفته وگزارش نوشتم امده بمن چنین حرفهایی میزند این چه شورای رهبریست که تحمل انتقاد حرفهای زشتش راندارد ونگفتم که چی به اوگفته ام اگردنبال اخراج من است باید بداند هیچ کس نمیتواند مرا اخراج کند تازمانی که خودم بروم نیم ساعت بعد دیدم امده واوراصداکرده وبردند ودوروزبعد یکی دیگرجای او اورده واورابجای دیگری فرستادند تا درجای جدید به دهان گشادی ویاوه گویی وهرزه درایی خودادامه بدهد ولی بالگد مابیرونش کردیم بله این یک نمونه اززنان شورای رهبری بود که اکثرا مثل او بودند ورجوی اگاهانه وبااختیارتام دست انهارابازگذاشته بود تا باما مشگل دارها بافحاشی انهم بارکیک ترین حرفها مقابله کند این است اعتقادات رهبرعقیدتی که ببینید چه کثافتهایی پرورش داده بود وبااین زنکهای بی چشم ورو میخواهد مملکت اداره ودرفردای رویایی بجان ملت بیاندازد.

علی شیرزاد

***

Mossad To Use MEK Maryam Rajavi For Fatal False Flag Op In AlbaniaMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق اکتبر 2015احسان بیدی: چوب دو سر طلا، هم خون دادیم هم زمین ـ قسمت دوم

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33902

چرا جلیغه های ضد گلوله در بین نفرات توضیح نشد ؟ 

علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هشتم اکتبر ۲۰۱۸:… بعد از به کشتن دادن های ۶ و۷مرداد ۱۳۸۸ رجوی ازامریکایی ها بیش ازتعدادنفرات جلیقه ضدگلوله گرفته ودرانبار نگه داری میکردند درجریان درگیری ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ در اشرف ۳۶کشته وبیش ازهزارنفرزخمی شدند درصورتی که جلیقه ها درانباربودند… 

Smuggled letter by Camp Liberty residents asks for help (Letter to Nouri Al-Maliki)

لینک به منبع

چرا جلیغه های ضد گلوله در بین نفرات توضیح نشد ؟

درمقاله چراایران به این نقطه رسید نوشتیم که رجوی ازفازسیاسی دنبال کشته سازی بود حال به یکی دیگر اشاره میکنم بعد از به کشتن دادن های ۶ و۷مرداد ۱۳۸۸ رجوی ازامریکایی ها بیش ازتعدادنفرات جلیقه ضدگلوله گرفته ودرانبار نگه داری میکردند درجریان درگیری ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ در اشرف ۳۶کشته وبیش ازهزارنفرزخمی شدند درصورتی که جلیقه ها درانباربودند وبه نفرات ندادند تا امارکشته وزخمی هابالابرود ورجوی بتواند روی ان سوارشود این عمل جنایت است انهم اگاهانه وعمدا ازکشته وزخمی جلوگیری نکرد تارسیدیم به جابجایی ازاشرف به لیبرتی ماکه گروه دوم بودیم ودستچین نشده بودیم بیکباره گفتند میرویم لیبرتی .

روز حرکت ما را صداکرده وگفتند میخواهیم جلیقه های ضدگلوله راپوشیده وازبازرسی عبوروبه لیبرتی ببریم . جلیقه هاراتوزیع کردند وملت سرتاپامتناقض که وقتی جلیقه هابود چرا در۱۹فروردین ندادند تااینهمه کشته وزخمی نداشته باشیم حالا میگویند ببرید لیبرتی اگر مالکی حمله کرد انجا بپوشیم اگرمیخواستند بدهند بهترین زمان همان ۱۹فروردین بود خلاصه باتناقض همه پوشیدند وازدوکیلومتری معلوم بود که نفرات چیزی زیرلباس پوشیده اند هرچه اعتراض کردیم وگفتیم ازدوکیلومتری معلومه است نمیشود اینها را ازگیتهای امنیتی رد کرد دو دانه عدس ونخودلوبیا که درته جیب نگذاشتیم مگه گوششان بدهکاربود طبق معمول گوشها کرو زبان طلبکاری درازکه شماها روبروی خط ایستاده اید بی خود که نیست رژیم سرنگون نمیشود بخاطرتقابلها وحرفها وپیش نبردن خط است گفتیم باشه خرما ازکره گی دم نداشت پوشیدیم سنگین ودرگرما پدرمون دراومد وکلی هم بقول زنان شورای رهبری مانور دادیم وقتی اولین نفر از قسمت دیگر رفته بود درجا طرف را گرفته وجلیقه را ازتنش دراورده وهمه چیزبهم ریخت وما ساعتها علاف شدیم وگفتند جلیقه ها را دربیاورید ودر راهرواسایشگاه بگذارید . همین حرکت باعث شد نیروهای عراقی حساس شدند وپدرما را دربازرسی دراوردند . بدرگیری وفحش وفحشکاری وشعاردادن وامدن امریکایی ها انجامید .

راستی چرا دراشرف جلیغه های ضد گلوله را ندادند ؟ چون دنبال کشته وزخمی بودند . رجوی خودش گفت، قبلا بریده زیاد داشتیم ولی بعد ۶ و۷مرداد تک نمود شده است ! میخواست با کشته شدن نیروها جلوریزش رابگیرد که گرفت ! حال سوال این است درالبانی که امکان هیچ چیزی برعلیه رجوی نیست ورژیم خمینی هم هرگزدرالبانی کاری نخواهد کرد چون تماما بضررش است بخصوص بعداینهمه ریزش نیرو همانطورکه بارها گفتم البانی باتلاق است وبعد ۲۲ بهمن امسال وپایان تعهدات یکساله ملت ریزش بیشترخواهد شد چرا رجوی مستمر میگوید رژیم میخواهد عمل تروریستی روی ماانجام دهد هدف چیست اولا شاید خودش کاری انجام بدهد وکارتروریستی یا پرتاب چیزی به سمت نیروها وکشته گرفتن وتبلیغات روی ان است دوم جلوگیری ازریزش نیرو ولی سوال اینه ایا قبل از ۲۲بهمن خودش دست بچنین کاری خواهد زد یکی را درخیابون ویاجای دیگرکشته وانراعمل تروریستی قلمدادکند تابتواند جلو ریزش رابگیرد الله واعلم بنده علم غیب ندارم نظربدهم ولی تجارب سالیان بمن میگوید کشته سازی وزخمی برای رجوی مائده اسمانیست که ماعده ازنظر رجوی راهم درهمینجا توضیح میدهد : بعد۶ و۷مردادما در جایی چادرزده ونگهبانی میدادیم مسول اول سازمان بامادرحنیف امامی امدند به محل نگهبانی ما چون حنیف نفرهمین اف جی بود ومنهم رفته بودم کمک نگهبانی نفرات بخاطرحنیف ناراحتی وسوالاتی کردند مسول اول گفت شماها نمی فهمید ۶ و۷مرداد برای ما مائده اسمانی بود که ازاسمان خدا فرستاد وارتش را جنگنده کرد وازمردگی ورخوت وبریدگی وپاسیویسم بیرون اورد شما قدرشهدارا نمیدانید خون شهدا ازجمله حنیف برای ماکارکردهای زیادی داشت شکرگذار رهبری باشید که باخط درست واصولی دربرابر مالکی مزدوررژیم انها را قفل وعقب راند وسازمان ومقاومت راچند مداربجلوپرتاب کرد نمیدانید هواداران درخارجه چه انرژی گرفتند وچقدرفعال شده ودست خواهرمریم بازشده که درمجامع بین المللی بتازد وووو حال فهمیدید مائده یعنی چی ورجوی چرادنبال کشته وزخمی گرفتن بود وهست خط اصولی ودرست طبق گفته مسول اول یعنی این یعنی کشته وزخمی سازی وسوارشدن روی ان چرا اینطوریست چون رجوی خون ونفس نیرورامال خودش میداند برای فرد ارزش قایل نیست وفردرابرسمیت نمیشناسد میگوید شما مال من هستید وهیچ حقی هم ندارید ویکطرفه باید همه چیزخودرابمن بسپارید این ازرهبر عقیدتی درمقابل ولی فقیه چه میگوید میگوید من جانشین خداهستم وملت هیچ حقی ندارند خمینی گفت اگرتمام ملت بگویند اری ومن بگویم نه نباید ملت حرفی داشته باشند چون ولایت الله است اینهم یکی ازوجهه اشتراکات رجوی وخمینی اگرفرصت کنم وجهه اشتراکات خمینی ورجوی رابنویسم انوقت معلوم میشود چرا همیشه میگویم رهبرعقیدتی انروی سکه ولی فقیه است.

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۱۰ / ۲۷

*** 

Anne Singleton from Iran-Interlink
visits Camp New Iraq (Formerly Ashraf)
in wake of violence by loyalists of the Rajavi cult

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33878

چرا ایران به این نقطه رسید 

علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و چهارم اکتبر ۲۰۱۸:… رجوی دروغ میگوید کما اینکه وقتی اعدامها زیاد وشکنجه ها امان نیروهارابریده بود درسال۶۱ خط داد که برای حفظ نیرو میتوانید بعد دستگیری بدون همکاری با دشمن طوری رفتارکنید که زنده بمانید واسمش راگذاشته بود خط حفظ نیرو ولی درعراق طلبکاربود شماها که زنده مانده اید بریده وبادشمن همکاری کردید ومجاهد انهایی بودند … 

مسعود رجوی دادگاه شاه در حاشیه اخبار نحوه دستگیری محمد حنیف نژاد بنیانگذار سازمان مجاهدین

فروغ جاویدانکریم غلامی: عملیات فروغ جاویدان نقطه پایان مجاهدین خلق

لینک به منبع

چرا ایران به این نقطه رسید

تیترواراوضاع فازنظامی رانوشتیم واز کنارصدها موضوع دیگر گذشتیم ازجمله فرقان وانشعابات گروه ها وسازهای هرکدام که ملت را گیج وسردرگم کرده بودندرسیدیم به سی خرداد که رجوی اسم ان راسراغاز جنگ مسلحانه قلمداد میکند حال میخواهیم کمی به این بپردازیم

درگیریهای سیاسی به نزاع خشونت بارکشیده شد هم ازطرف حاکمیت دینی که با چماق جواب میداد چه ازطرف رجوی که باعلم کردن کشته وزخمی ها هرروزبه جنگ دامن زده وجنگ راهردوطرف شعله ورمیکردند خط رجوی دادن کشته وسوارشدن روی ان بود. ازروز اول کشته سواری و خونخواری میکرد همان کاررادرعراق هم انجام میداد که درجریان هستید تظاهرات سی خرداد شروع شد رجوی میگوید تظاهرات مسالمت امیز( البته تیم های ویژه ای مسلح به سلاح و نارنج …) ولی چه اهدافی داشت یک رفتن جلو خونه خمینی ومحاصره ان دو تسخیر مجلس وسه تسخیر تلویزیون که خمینی هم فهمیده واتش گشود پس می بینیم پشت کلمه مسالمت چی خوابیده که رجوی یکی دوبار درنشست لابلای حرفها اشاره وگفت اگرخمینی اتش نکرده بود اووحاکمیتش راجمع میکردیم هدف سرنگون کردن خمینی بود فردای سی خرداد بااعلام جنگ مسلحانه همه چیزبهم ریخته وکشتارها شروع شد هردوطرف میکشتند که همگان ازان خبردارند حال سوال اینه چرا رجوی جنگ مسلحانه راشروع کرد ایا مشروعیت خمینی بپایان رسیده بود تجربه وحوادث نشان دا دخیر ورجوی زودهنگام پایان مشروعیت خمینی رااعلام ودست به سلاح برد چرا خودش گفت من فکرمیکردم شاه ۲۰۰ نفرراکشت خمینی ۲۰۰۰نفررامیکشد ونمیدانستم اینقدرضدبشر است بخوبی میشه فهمید اولا رجوی سه تااشتباه کرد اول مشروعیت خمینی بپایان نرسیده بود چون اگر اینطوربود می بایست تظاهرات چند میلیونی ازتمام اقشارجامعه را شاهد بودیم که فقط هواداران رجوی تظاهرات میکردند دوم فکرمیکرد اگردوهزارکشته بدهد خمینی کله پا میشود که خمینی را نشناخته بود وسوم فکرمیکرد درعرض شش ماه انهم با کشتن سران نظام حاکمیت سرنگون میشود که باز اشتباه بود رجوی همیشه ششماه راپنهان کرده ومیکند ولی نمیتواند بگوید اینطور نبوده چون هم گزارش وهم نوار وهم صحبتهای تشکیلاتی وتحلیل انموقع تماما وجود دارد و همه در جریان هستند ورجوی دروغ میگوید کما اینکه وقتی اعدامها زیاد وشکنجه ها امان نیروهارابریده بود درسال۶۱ خط داد که برای حفظ نیرو میتوانید بعد دستگیری بدون همکاری با دشمن طوری رفتارکنید که زنده بمانید واسمش راگذاشته بود خط حفظ نیرو ولی درعراق طلبکاربود شماها که زنده مانده اید بریده وبادشمن همکاری کردید ومجاهد انهایی بودند که اعدام شدند وشماها هیچ کدامتون مجاهد واقعی نبوده وبریده بودید که یکبار درگزارش درجواب مریم رجوی که این حرفها رامیزد موضوع رانوشته وپته اش راروی اب ریختم که دیدند ازهمه چیزخبردارم مراصدا کرده وشروع به توجیح ورفع ورجوع کردند که این حرف برای اولین باراست که درطول عمرم بیان کردم وکسی خبرندارد انوقت رجوی که خودش باساواک کامل همکاری وتاخرخره با ساواک رفته ودستش بخون رهبران خودش الوده بود به دیگران مارک میزد سه اشتباه رجوی که گفتم باعث شد زود وبیموقع دست به سلاح برده شود وبلایی که نمی بایست سرمملکت بیاید امد اگرازبنده سوال کنید خواهم گفت میشد وجای زیادی داشت کارسیاسی انجام شود وشک ندارم که درکارسیاسی خمینی نابود میشد.

جمع بندی

چه خمینی وچه گروهها هیچ کدام ملی ومردمی نبودند دوم فازنظامی خیلی زود شروع شد که سه دلیل اشتباه درتحلیل وتفکرات را یاداوری کردم ورجوی هرسه خطا راانجام دادسوم عمل نظامی که خمینی اتفاقا دنبال ان بودتا این اشتباه سربزند باعث شد درپناه جنگ ودردسرهای گروههای دیگر تثبیت بشود یعنی سی خرداد سراغاز جنگ مسلحانه وتثبیت نظام بود ورجوی ناخواسته دشمن خودش رادرحاکمیت تثبیت کرد وچهارم انها مردمی وملی نبودند بلکه همه بفکرقدرت بودند اگر ملی بودند همان اول میبایست بجای درگیری می نشستند وباتمامی اختلافات دست بدست هم داده وکشور وویرانیهای ان رامی ساختند که هیچ کدامشون وارد این مقولات نشدند وایران امروز دراین نقطه قرارگرفته است که اگر دست دردست هم حرکت میکردند الان مملکتی بسیارپیشرفته داشتیم انرژی های ازاد شده صرف جنگهای داخلی بخاطر هژمونی ورهبری وبدست گرفتن قدرت شد وبافهم امروز میگویم چه مسلمانها باهراعتقادی وچه کمونیستها باهر دیدگاهی هرگز ملی ومردمی نبودند نیروها هم که قدرت تشخیص نداشتند ودردنیای کودکی سیاسی وشوروشوق واحساسات بدنبال رهبران میدویدند بدون اینکه ازعاقبت ان خبر داشته باشند بله رهبران خیانتکار وضدمردمی پتانسیل ها رادرچاه باطل ریختند ودردعوای قدرت کشوررابنابودی کشاندند که تمامی ما دران مقصریم وهرکدام درحد فهم وشعور وجایگاهی که بودیم درتخریب مملکت نقش داریم ولی نقش اصلی با رهبران است برای نمونه ژاپن والمان بعد جنگ جهانی رانگاه کنید وقتی همه دست بدست هم دادند ژاپن والمان کنونی راساختند اگر احزاب وگروهها میخواستند درگیرشوند چه میشد ایا المان وژاپن امروز وضعیت کنونی راداشتند هرگز منظورکشور چنین حرکتی راطلب میکرد که به ان خیانت شد بازتکرارمیکنم تمامی احزاب وگروهها وسازمانها وهوادارانشون مقصرند وباید ازگذشته تجربه وازان برای ساختن استفاده کنند که امروز هم باچنین هم فکری وپیوندی بسیارفاصله داریم وبا احزاب وگروههای کنونی که همچنان برتفکرات پوسیده خود اصرار میورزند هرگز به انجا نخواهیم رسید کشور رهبران پیروفرتوت وتاریخ گذشته را نیازندارد ومملکت نیازمند احزاب وگروههای جدید است که هیچ علقه فکری وقلبی به سیاستمداران گذشته نداشته باشند مملکت نیازمند خانه تکانی فکری وفلسفی وفرهنگی و سیاسی ست دراین صورت ایران کنونی ازاد واباد خواهد شد تاریخ مصرف همه مثل نهضت ازادی وجبهه ملی وووو به پایان رسیده است

علی شیرزاد۲۰۱۸ / ۱۰ ۲۴

*** 

حسن حیرانی تلویزیون کانال چهار انگلستانThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government
تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیAlbanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )

کمپ اشرف 3 زندان گروگانهای مریم رجوی در تیرانا آلبانیFootage of the MEK’s secret base in Albania
(Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Saddam’s private army, Rajavi cult …)

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Bolton_MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_PayedJohn Bolton – Defender Of Zion, Promoter Of MEK Terrorism – Fees Revealed

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33831

خون خاشقچی نوکری ومزدوری رجوی را خیلی روشن اثبات کرد 

علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و یکم اکتبر ۲۰۱۸:… ملک سلمان دریک اطلاعیه رسمی وبین المللی میگوید من سلاخی کردم هواداران اینها بفرموده خود وارباب ازدیشب میگویند افراد خودسر اینکارراکرده واتفاقی کشته شده وحرف ترامپ راتکرارمیکنند وقاحت ودریدگی وخودفروختگی وپفیوزی سیاسی را می بینید رجوی یادش رفته افرادخود را سر به نیست می کرد …

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_Terrorismازنظر باند رجوی، قتل وشکنجه در کنسولگری جرم نیست !!ا

لینک به منبع

خون خاشقچی نوکری ومزدوری رجوی را خیلی روشن اثبات کرد

همان طورکه درجریان هستید عربستان بدستور بچه سلمان وهمراهی امریکا یک روزنامه نگارعربستانی مقیم واشنگتن را درکنسولگریش در استانبول ترکیه بااره سلاخی کردند که مشت نمونه خرواراست وقتی حکومتی شهروند کشور دیگری را درمحل دیپلماتیکش درکشورسوم، انهم روزنامه نگار که غیرازنوشتن کاری نمیکند نه تروریست است نه خشونت طلب وتجزیه طلب فقط ازقوانین ازادی درجهان که شناخته شده ومشروعیت بین ا لمللی دارد استفاده کرده را اینطورسلاخی میکند ببینید درکشورخود وزندانهایش بامخالفین چگونه رفتارمیکند از اینکه بگذریم اولا رجوی وبچه شاه انرامحکوم که نکردند هیچ یک خط خبرهم ننوشتند ورجوی دراین مدت درسکوت مطلق بود ولی دربرابر ان توسط هواداران کثیفتر ازخودش درشبکه های اجتماعی هرروز عکس قتلهای زنجیره ای را انتشار میدهند ومینوشت خاشقچی های ایران چرا محکوم نمیکنید وبه اینوسیله سعی دربدر بردن وحداقل کمرنگ کردن سلاخی بچه سلمان وپدرنابکارش را داشت تا مبادا حاکمیت کثیف عربستان بی ابرو شود وازطرفی دیگر ماراهم متهم کند

باید یاداوری کنم ما نه یکبارکه دهها باردرطی سالیان قتلهای زنجیره ای وهرگونه اعدام وشکنجه ودستگیری رامحکوم وخواهان لغو اعدام درایران شده ایم که اسناد حرفها در صفحه اینجانب موجود است حال سوال ازرجویست چرا تو محکوم نکردی علم کردن قتلهای زنجیره ای که سی سال پیش انجام شده برای چی بود انها راخاشقچی ایران نامگذاری کردی چه هدفی داشتی اینکه اینها راهم محکوم کنید انهم دراین زمان دنبال چی بودی یکی نیست بگوید مگر ایرانی ها اسم نداشتند چراهمه انها رابا اسم خاشقچی نامگذاری میکنی اگردلت میسوزد ودرگفتارخود صادق هستی ! ؟ که نیستی بااسم ورسم خودشون بنویس چرا فرزندان ایران رابانام خاشقچی یاد میکنی ایا همین کار وصل ووابستگی تو به اسلام وهابی عربستانی ودربارانها نیست

حاجی اهرام بسته وبه عرفه رفته وطلا وجواهرات وچکهای میلیونی گرفته این بازیها برای چیست ازدیشب که پادشاه جانی عربستان سلاخی راپذیرفت که باید قیمتش راباکناررفتن بپردازد صبرکردم تا ببینم یک کلمه از رجوی ورضا پهلوی جیکی در می اید . دریغ ازنوشتن یک جمله ، حال کاسه داغترازاش واوج مزدوری ونوکری وخباثت رانگاه کنید ملک سلمان دریک اطلاعیه رسمی وبین المللی میگوید من سلاخی کردم هواداران اینها بفرموده خود وارباب ازدیشب میگویند افراد خودسر اینکارراکرده واتفاقی کشته شده وحرف ترامپ راتکرارمیکنند وقاحت ودریدگی وخودفروختگی وپفیوزی سیاسی را می بینید رجوی یادش رفته افرادخود را سر به نیست می کرد .اینهم نشان ازدوچیزداردیانقطه به نقطه بفرموده عمل میکندویا همانطورکه بارها اعلام کرده ام نشانه کوتوله سیاسی بودن است که هیچ احمق سیاسی بعد پذیرفتن قتل ازطرف صاحب اله به توجیح قتل انهم توسط هوادارانش نمیپردازد ولی مردرندی راخوب بلد است خودش وسایتهای رسمی اش حرفی نمیزند وتوسط هواداران خنگ واحمق حرفهایش راتکرارمیکند تایقه اش گیرنیفتد راستی این قتل چقدردست تورا افشا ومزدوری ونوکری ولاپوشانی حقایق توسط توراعیان کرد نوشتم که قتل این روزنامه نگاربه ضررتوست بخصوص وقتی بچه سلمان محبورشود کناربرود ضربه بزرگ را خواهی خوردحال ان زمان رسیده وهمه صحبت ازبرکناری میکنند ودست وماهیت تو هم افشا شده است اخروعاقبت مزدوری ونوکری وخون خوری همین است فقط فرقش باگذشته دراین است که سیرتحولات انقدرسریع وتند وتیز است که بلافاصله دستها افشا میشودبخصوص که ما نیروهای قدیمی خنجرقدروخیانت ازپشت خورده ازدورنظاره گرتحولات جهانی هستیم ودرحدفهم وامکانات ارتباطی ونوشتاری خوددست به افشاگری میزنیم

علی شیرزاد

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33773

چرا رجوی درقبال سلاخی خاشقچی درسکوت است 

alarabia Mojahedin Khalq terroristsعلی شیرزاد، فریاد آزادی، چهاردهم اکتبر ۲۰۱۸:… مگررجوی نمیگوید من طرفدارومدافع ازادی عقیده وبیان وروزنامه ها هستم مگرنمیگوید طرفدارحقوق بشروقوانین حقوق بین المللی هستم ، مگرنمیگوید طرفدارمظلوم ودشمن ظالم هستم …..جرم این روزنامه نگارچی بوده جنگ مسلحانه وخشونت داشته ویا ان راترویج کرده کارهای تروریستی کرده …

تلویزیون ایران انیترنشنال بلندگوی عربستان سعودی علیه ایرانیان ترروریسم مجاهدین خلق مریم رجویپشیمانی عربستان سعودی از پخش مستقیم کارناوال مریم رجوی (مجاهدین خلق) توسط شبکه ایران اینترنشنال

لینک به منبع

چرا رجوی درقبال سلاخی خاشقچی درسکوت است

همانطورکه میدانید عربستان خاشقچی روزنامه نگارمنتقد ومخالف را درکنسولگری بخوانید سلاخ خونه دراستانبول ترکیه دستگیر وتکه تکه کرد که باعث میشود اولا پرونده تروریسم عربستان بازشود . دوما احتمالا امریکا مجبورمیشود سرگاو شیرده را ببرد وترکیه نمیتواند دربرابران سکوت کند درمدت ده روزگذشته هم ترکیه هم امریکا وهم اتحادیه اروپا وسایرکشورها عکس العمل نشان دادند وان رارمحکوم کرده اندو بعضی از کشور ها بخاطر فشار جناح های دورنی موضع گیری کردند . وبجد بدنبال روشن شدن داستان هستند .کنگره وسنا گفته اند عربستان باید تحریم تسلیحاتی شود که ترامپ انرا بضررامریکا دانسته هرچی که باشد موضوعی نیست که بشود ازکناران گذشت .عربستان ضربات سنگینی بخاطراین جنایت می خورد ؛ دلیل اصلی این کارحمایت بی چون وچرای امریکا از بچه سلمان است وخبرهایی هم هست که امریکا قبل ازدستگیری ازان خبرداشته یعنی همدست بوده ازاینها که بگذریم سوال اینه چرارجوی دربرابرموضوع به این مهمی درسکوت است درحدی که دراین دوهفته حتی یک خط بعنوان خبردرسایتهایش ننوشته است

مگررجوی نمیگوید من طرفدارومدافع ازادی عقیده وبیان وروزنامه ها هستم مگرنمیگوید طرفدارحقوق بشروقوانین حقوق بین المللی هستم ، مگرنمیگوید طرفدارمظلوم ودشمن ظالم هستم …..جرم این روزنامه نگارچی بوده جنگ مسلحانه وخشونت داشته ویا ان راترویج کرده کارهای تروریستی کرده یا اینکه طبق قوانین بین المللی وامریکا درروزنامه واشنگتن پست مقاله نوشته وکارروزنامه نگاری داشته است ایا این جرم است برمبنای کدام قوانین بین المللی ؟ مگراین نبوده درکشورخودش تحت تعقیب بوده واجبارا کشورراترک وبه امریکا پناه برده تابتونه حرفهایش رابزنه ایا جواب حرف زدن ومقاله نویسی سلاخی ست پس چرا درسکوت است

اولابا سکوتش ازسلاخی سلمان بچه سردمدارتروریسم واشوب وکشتارملتهای یمن وسوریه وعراق وکشتاردراهوازکه توسط عربستان وامارات وامریکا انجام شد حمایت میکند دوما به بچه سلمان میگوید مخالفین راسلاخی کن من درکنارت هستم سوما ومهمترچون ازعربستان پول میگیرد ریش رجوی درگرو است اگرمحکوم کند پولش قطع وممکن است خیلی چیزها راروکنند که بنفعش نیست اگرحمایت کند باید مثل ارباب جواب بدهد پس دردبی درمان این است که سکوت وبی ابرویی رابجان بخرد واقعیت دیگراینه که رجوی قطب نمایش بسمت عربستان تنظیم شده وستاره شمال وراهنمایش سلمان بچه خادم حرمین شرفین است کثافتکاری سیاسیی رامیبینید اینها نتیجه دوسیاست خائنانه است یکی سیاست تضاد اصلی ست که میگوید چون دشمن من خمینی ست پس من مجازم باهرجنایتکاری دست دوستی بدهم ودوم سیاست دشمن دشمن من دوست من است که باعث میشود با نتانیاهو وسلمان وشیخک امارات وتروریسم دم خورشود درنتیجه درقبال انها سکوت است رجوی ازاین دوسیاست پیروی میکند ولی بداند که این داستان مثل داستان عراق وهمکاری باصدام روزی همکاری باعربستان هم روشده وباید جوابگوی همه کارها باشد. دوم اگرسلمان دراین داستان شکست بخورد ضربه بزرگی هم به رجوی وارد خواهد شد حال سئوال این است که وجهه اشتراک رجوی با ترامپ درچیست هردو پول میگیرند ودرقبال نقض حقوق بشر سکوت میکنند

علی شیرزاد:اروپا ۲۰۱۸/۱۰/۱۳

*** 

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمرجوی بدجوری حرف های مخالفین مردم ایران را نشخوار میکند! (+ دوستان رجوی، دشمنان مردم ایران)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32915

بعد سخنرانی پمپئو رجوی بادمش گردو میشکند 

علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هشتم ژوئیه ۲۰۱۸:… رجوی درسایتهایش به به چه چه میکند وبادمش گردو میشکند که دیدید پمپئو چی گفت رژیم دیگه سرنگونه یه روزباحرفهای علاوی وچند علاف سیاسی عراقی رژیم راسرنگون میکرد یه روزباتروریسم درسوریه وعراق؛ حالا یه کمی با دلارهای نفتی عربی اشلش رفته بالاتروباج بیشتری میده با حرفهای ادمخواران ودرخواست … 

Ali_Safavi_Baghdad_Washington_Terrorism_NCRI_MEKMEK doesn’t look like a legitimate group (Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Maryam Rajavi cult, …)

Am I a conman? asks MEK Spokesman Ali Safavi. Either I am right or you are wrong, there is nothing in between

لینک به منبع

بعد سخنرانی پمپئو رجوی بادمش گردو میشکند

همانطورکه میدانید دولت ترامپ درضدیت بامردم ایران حدومرزی نمیشناسد وبنده هم درهمان ابتدای انتخاب ترامپ نوشتم دولت جنگ وتحریم ونوشتم هرکس باهرنام ونشانی که باشد ازسیاست تحریم وجنگ حمایت کند خائن بملت ایران است حرفی که درطی سالیان قبل وبعد برجام اعلام کرده وگفته وخواهم گفت روزشنبه پمپئوبرای یه عده ایرانی مزدوردرامریکا صحبت کرد که تعدادی هم اعتراض داشتند وپمپئو راگه مالی کردند وحرفهای ضد ایرانی خودش رادوباره تکرارکرد دوروزبعد ترامپ درتوئیتی اشاره به حمله داشت که چند روزاست جامعه امریکا وجهان یقه اش راگرفته اند حال ببینیم درچه شرایطی اینها دست بچنین کاری زدند

یک : ترامپ زن بازدستش روشده وباجها یی که داده مشخص وزیرباررسوایی نمیداند چکارکند ناسلامتی رئیس امریکاست وباعث ننگه یه فرد عادی جامعه نیست

دو:داستان مهاجران است وتجاوزبه انها دربازداشتگاه های امریکا وجداکردن کودکان ازمادران وانداختن درقفس

سه: داستان جنگ تجاری که اغاز کرده وجهان دربرابرش ایستاده وبا اروپا وسایرکشورها درمسئله برجام با مشگل روبروست درباره فلسطین همین طور

چهار:با کره شمالی به نتیجه نرسیده واخیرا ناامیدی خودش را توئیت کرده همان که دردیداربا رهبرکره شمالی گفت سلاح هسته ای کره تمام شد

پنج :درباره انتخابات بااتهام همکاری باروسیه روبرو است وصحبتهایش دردیداربا پوتین هم به ان اضافه شد طوری که اوراخائن نامیدند واخیرا یک روزنامه امریکایی گفته ترامپ عضو وجاسوس روسیه ست وزمان عضویت اورا اعلام کرده

شش:درداخل هم که دیگرنگو ونپرس

هفت:درداستان سوریه همکاری او باداعش وکلاه سفیدها روشده کردها راول کرده وسوریه به بلندی های جولان رسیده ودرافغانستان هم بعد هفده سال خواهان مذاکره با طالبان است که طالبان برایش شرط گذاشته خنده داره درجریان یمن هم خرخودومزدورانش به گل نشسته

اگربخواهم قطارکنم زیاد است که به اصلی ها اشاره کردم درچنین شرایطی دنبال دست اویزه وبهترین دست اویز هم ملت ایران است که تحریم کند حمله کند ودرضعیف ترین شکلش حمایت ازیه عده مزدورکند که مثل رجوی برایش سوت وکف بزنند بگذریم همین هم درامریکا برسرش خراب شده وهمه گفتند اینها دست اویز برای برون رفت ازمشکلات داخلی وبیرونیست که بوجود اوردند حالا رجوی درسایتهایش به به چه چه میکند وبادمش گردو میشکند که دیدید پمپئو چی گفت رژیم دیگه سرنگونه یه روزباحرفهای علاوی وچند علاف سیاسی عراقی رژیم راسرنگون میکرد یه روزباتروریسم درسوریه وعراق؛ حالا یه کمی با دلارهای نفتی عربی اشلش رفته بالاتروباج بیشتری میده با حرفهای ادمخواران ودرخواست تحریم ملت وحمله وبمباران ایران رژیم راسرنگون میکند بخاطراینه که درسایتها وشبکه های اجتماعی زنجیرپاره کرده است باید گفت اگرازاین چیزها برای مزدوران ودشمنان ملت ایران ابی گرم میشد درطی سالیان شده بود این فریادها اب درهاون کوبیدن است تنها ودرست ترین راه برای سرنگونی وحفظ منافع ملت نه خارجی بلکه قیام سراسری ومسالمت امیزواعتصابات است نه چیزدیگراگرامروزرجوی بخاطراوهامات بادمش گردو میشکند باید بداند که فردا دم خود رابرفرق خود باید بکوبد مثل داستان جداشده ها

علی شیرزاد: ۲۰۱۸/۰۷/۰۲۷

*** 

List-of-Mojahedin-Khalq-martyrs-Massoud-Maryam-Rajavi-MEK-fiction-fakeThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend…

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32830

رجوی خودرادراذهان کشت (دزدی وسایل شخصی )ا 

علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و سوم ژوئیه ۲۰۱۸:… وقتی نگاه کردم دیدم کوله پشتی بالای کمد نیست درب کمد راکه بازکردم دیدم کمد بهم ریخته ووسایل داخل کوله درکمد ولی سایروسایل نیست چک کرده هفده قلم جنس دزدیده شده بود که مهمترین انها عبارت بودند ازالبوم شخصی وعکسها که درطی سالیان تحویل نداده بودم رادیوودفترشعرکه اشعارسروده خودم وسایرشاعران بود که هرسه … 

جدایی حسن شهباز از مجاهدین خلق فرقه رجوی در تیرانا آلبانیاعلام جدایی حسن شهباز از فرقه مجاهدین در آلبانی

رجوی خودرادراذهان کشت (دزدی وسایل شخصی )

لینک به منبع

در*مقاله قبل به نشست ودرگیری اشاره کردم که چرا وبچه دلیل انجام شد . نوشتم که بازی بادفتررابهانه کردند که بنده راکتک زده ونسخ کشی کنند وبنده هم ایستادم وتوطئه را خنثی کردم حال به ادامه درگیری وکثافتکاری رجوی میپردازم البته اگربخواهم کامل بنویسم ده مقاله میشود که مختصربه نکات اصلی اشاره میکنم

فردای درگیری درسالن مشغول خوردن نهاربودم که به اصطلاح مسئولم امد که ازوضعیت فاجعه باراین مسئول میگذرم وگفت ناهارت که تموم شد برو اتاق برادرفلانی (که خدامرگ بدهد چنین برادران بی هویت وبی پرنسیب وبی شخصیتی را این فرد یکی ازکثیفترین مسئولین سازمان ویکی ازنزدیکترین افراد به رجوی بود) رفتم به اتاق او شروع کرد درباره برخوردروزگذشته صحبت وبحث ما تاساعت پنج بعدازظهرطول کشید اتاق او تقریبا بیست متری با زمین بسکتبال فاصله داشت نفرات درحال بازی بسکتبال بودند باهم بیرون امده ومن مشغول تماشای بسکتبال نفرات شدیم بعد از مدتی اوبه انطرف زمین رفت که دیدم مسئول بنده ازطرف دیگرپیش اورفت وبااو صحبت وهردو به سمت من اومده ومسئول مربوطه که باهم صحبت کردیم بمن گفت بیا برویم اسایشگاه وقتی میگوییم اپورتونیسم ببین یعنی چی ! منهم درتعجب ازحرفش که چرابرویم اسایشگاه وهدف ازبیان اپورتونیسم چی هست وچرا ؟ باهم بسمت اسایشگاه رفتیم (دقت کنید قبلش مشغول خوردن نهاربودم ازساعت یک بعد ازظهرتاساعت پنج دراتاق اودرحال صحبت بودیم بعد هم درزمین بسکتبال باهم بودیم ودودقیقه بعد مراصدا زد چرا این رامیگویم چون اینجا نقطه کلیدی داستان ماست وبعد ناهارهم نفرات برای استراحت میرفتند وطبق گفته خودشون اتفاق بعد استراحت نفرات افتاده بود یعنی بین ساعت دو تا ساعت پنج که ما ازقبلش درنشست ودرحال صحبت بودیم ) رسیدیم اسایشگاه ومرابه سمت کمد وتخت استراحت که چسبیده بهم بودند بردند که دیدم ملحفه وپتووابرتخت رابا کاترتکه تکه کرده اند نگاهی کرده وسکوت کردم چون صحنه وعمل انجام شده انقدرزشت وخارج ازنرم بود که حرفی برای گفتن باقی نمیگذاشت خلاصه مسئول به اصطلاح برادرمقرگفت کمدت راهم چک کن ببین چیزی برداشته اند وقتی نگاه کردم دیدم کوله پشتی بالای کمد نیست درب کمد راکه بازکردم دیدم کمد بهم ریخته ووسایل داخل کوله درکمد ولی سایروسایل نیست چک کرده هفده قلم جنس دزدیده شده بود که مهمترین انها عبارت بودند ازالبوم شخصی وعکسها که درطی سالیان تحویل نداده بودم رادیوودفترشعرکه اشعارسروده خودم وسایرشاعران بود که هرسه ازاقلام ممنوعه وانها مدتها بود دنبال ان بودند که طوری این سه قلم را ازچنگ من دربیاورند وساعت وکفش ولباس وووودوباره ما رفتیم نشست وصحبت کارانجام شده که نفرگفت تو برو ما انرا دنبال وتحقیق میکنیم ونتیجه را بهت میگوییم منکه میدونستم این کاربخاطرانتقام ازبرخورد روزقبل بوده وهیچ هدفی هم جزترسوندن ونسخ کشی نیست وخود همین مسئول وزنک شورای رهبری پشت داستان هستند گفتم من میدونم داستان چیست وچرا این اتفاق افتاده که بعدا گزارش ان رامینویسم ولی امیدوارم که تحقیق شمایان بعد مدتی کوهی نباشد که موش میزاید وبنده هیچ اعتمادی به این تحقیقات ندارم چون قاضی خودش مجرم است اوهم ناراحت شد وگفت اینقدربه سازمان ومسئولین بی اعتماد نباش ما برادران وخواهران تو هستیم وما ازنشست رفتیم ودنبال تحقیق که کارچه کسانیست دوستانم ته قضیه رادرعرض دوروزدراورده وتمامی اطلاعات را به من دادند انهم با چک ودیدن وهمه راگفتند کارچه کسانی بوده وسایل کجاست رادیو وساعت درکمد چه کسانیست وسربقیه وسایل چه اوردند منهم بادست پرگزارشی نوشته وفرستادم که میدونم کارچه کسانیست وازتمام قضایا اطلاع دارم ومیدونم وسایل کجاست وخواهان امدن چند نفربعنوان شاهد وچک محلها شدم وگفتم اگردران محلها نبود تمام جرم را میپذیرم ولی هیچ اطلاعاتی ندادم چون میسوخت

ادامه دارد

علی شیرزاد:اروپا

http://www.faryade-azadi.fr/index.php?option=com_content&view=
article&id=2407:1397-04-27-21-48-12&catid=
۸۱:۱۳۹۱-۱۱-۱۰-۱۳-۵۵-۵۹&Itemid=458

*** 

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismThe Iranian Cult and the British Gentlemen (Mojahedin Khalq, MEK, MKO, NCRI, Maryam Rajavi Cult)

Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)

‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch, May 2005

(Rajavi cult or MKO aslo known as Saddam’s Private Army)

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIIntroducing Maryam Rajavi as a human rights activist is the wrong tool for the wrong job

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32792

رجوی خود را دراذهان کشت – دسیسه چینی برای ضرب وشتم (+ جدا شده ها تشکیلات مجاهدین خلق را بلرزه درآورده اند)ا 

Self-emulation Mojahedin Khalq Rajavi cult 2علی شیرزاد و احمد دارایی، فریاد آزادی، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۸:… یکی ازچماقداران وقداره بندان رجوی که درصف اول نشسته بود پیامی را ازمسول نشست دریافت وان را خوند بعد بلند شده به ته سالن اومده وپشت سربنده بدیوارتکیه داد باتوجه به تجاربی که داشتم فهمیدم هدف ازنشست نه پروژه خونی بلکه حمله به بنده است…. به مسول نشست گفتم اگرکسی نزدیک من بشه هرچه دید ازچشم … 

خودسوزی های تشکیلاتی و اجباری در ساَزمان مجاهدین خلق فرقه رجویَپاسخ منفی فدریکا موگرینی به درخواست ملاقات مریم رجوی در پارلمان اروپا

Struan_Stevenson_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_MEK_Saddam_HussainBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice”

رجوی خودرادراذهان کشت (دسیسه چینی برای ضرب وشتم)

علی شیرزاد، فریاد آزادی، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۸
لینک به منبع

یک روزگفتند ساعت ده صبح نشست لایه ایست ومنهم کارهایم را جمع وجورکردم به نشست رفتم طبق معمول دراخراتاق نشست، نشستم ونشست شروع شد . گفته شد پروژه خوانی است ( پروژه خوانی = موضوعات پیش پا افتادهرا بصورت پروژه نفرات می بایست از عمل های نکرده خود و یا اشکالات خود حتی به صورت صوری و دروغ نفرات می بایست می نوشتند و در نشست می خواندندو باید صد در صد اشکالات به خودش می دید نه تشکیلات …) یکی رفت پشت بلندگو وشروع کرد پروژه خونی چند دقیقه ای ازنشست گذشته بود که دیدم یکی ازچماقداران وقداره بندان رجوی که درصف اول نشسته بود پیامی را ازمسول نشست دریافت وان را خوند بعد بلند شده به ته سالن اومده وپشت سربنده بدیوارتکیه داد باتوجه به تجاربی که داشتم فهمیدم هدف ازنشست نه پروژه خونی بلکه حمله به بنده است منهم بدون اینکه توجه کنم سرجای خود موندم وازروی صندلی تکون نخوردم ولی هواسم بود که چماقدارقداره بند ازپشت بمن حمله نکند یک دفعه شروع کرد داد وبیداد که خواهرمن به علی شیرزاد انتقاد دارم اینجا نشست است وعلی مشغول بازی با دفترش است بما بگوید چرا چنین کارهایی را میکند که مسول نشست گفت راست میگه بیا جواب انتقاد را بده منهم ازجا بلندشده وبه دیوارتکیه دادم تا یک موقع ازپشت ضربه نخورم وگفتم پروژه خونیست یا حمله به بنده اگرانتقادی وحرفی دارید مثل ادم بگویید بیا پشت بلندگومنهم امده بعد هرحرفی دارید بزنید منکه همیشه خواهان ان بودم وجواب خواهم داد درثانی طبق ائین نامه جای انتقاد درنشست انتقادی هفتگی ست ولی این شیوه که ازطرف مسول نشست یادداشتی به یکی داده واو بیاید پشت سربنده ایستاده وداد وبیداد راه بیاندازد دیگه بحث انتقاد نیست چرا وبچه دلیل اینطورتنظیم میشود بگویید کی شما انتقاد داشته اید ومن نیامدم وجواب ندادم کی پروژه خونی بوده که بنده انجام ندادم ویکی ازاولین نفرات نبودم همین بحث را من همان اول امدم وپروژه ام راخوندم وهمه هم تایید کردید حالا این وسط حرف چیست مسول نشست گفت ما به تنظیمات تودرنشست انتقاد داریم چرا گوش نمیدهی وبازی میکنی گفتم اولا گوش میدهم میخواهید بگویم چی دراین چند دقیقه خوند دوما الان ایشون سوژه است به ان بپردازید بعد منهم میایم جواب میدهم ولی اینطوری که کسانی بخواهند بنده را بترسانند ما اهل ترس وباج دادنهای اینچپنینی به یه عده نیستیم واین راهم همه خوب میدونند که یک دفعه دیدم سایرقداره بندان وشعبان بی مخها ورمضان یخی های رهبرعقیدتی بلند شده ودرحینی که بسمت من میامدند تا مرا کتک بزنند منهم به مسول نشست گفتم اگرکسی نزدیک من بشه هرچه دید ازچشم خودش ببینه وبا دست چپ صندلی راگرفتم تا اگرخواستند کاری کنند غافلگیرنشوم ودرهمان حال دستم رفت برای کاتربزرگ که قبلا توضیح داده بودم ، برای دفاع وحفظ امنیت خود باخودم حمل میکردم که بالاترین مسول مردان مقرکه نزدیکم امده بود فهمید الان چند نفرتکه پاره وابروریزی بزرگی چه دراشرف وچه پیش امریکایی ها خواهد شد جلوی من امده و روبه چاقوکشان گفت همه بنشینید کسی جلو نیاید وبقیه اف جی ها اطراف مرا گرفتند تا درگیری نشود نه به این دلیل که انها خواهان درگیری نبودند بلکه همه چیززیرسرانها بود به این دلیل که دربالا گفتم ازترس ابروریزی خود راخراب کردند واطرافم را گرفتند تا کاربجاهای باریک نکشد منهم همانطورکه داد وبیداد میکردم وهمه رازیررگبارفحش وناسزا گرفته بودم وبقیه نفرات دربیرون شنیده ودورساختمون پرسه میزدند تابفهمند داستان چیست وازپشت پنجره رفت وامد میکردند با انگشت اشاره بسمت زنک کثیف شورای رهبری گفتم تمام این داستانها زیرسرشما ام الفسادهای شورای رهبریست وبدانید تا ته این داستان خواهم رفت حتی اگرکشته شوم وخواستم ازنشست بروم که جلو مراگرفته واب اوردند ومرا ارام کردند وبعد هم نشست را تمام کردند

ادامه دارد

جدا شده ها عاملی شده اند که ستونهای تشکیلات را بلرزه دراورده اند .

احمد دارایی (مستعار)، تیرانا، آلبانی، فریاد آزادی، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۸
لینک به منبع

چرا انقدر مجاهدین از جداشده ها ترس و واهمه دارند مگر خودشان نمیگویند هر کس از آن‌ها جدا شده آوره و بی پول و بی کس شده و مستمر دستش جلوی سازمان دراز است

بااین همه حرف و مارکی که به هر جداشده ای میزند باز هم حتی از یک جدا شده ترس دارد طوری که خود رجوی باید در نشست با نیروهایش اذهان کند که حتی یک روز هم که زنده باشیم نباید از جداشده ها بگذریم .!

اما جواب چرایی ؟

هیچ کس مثل خود رجوی در سازمانش بیشترین زجر و بیشترین اطلاعات را از کارهایی که در سازمان میشود و وارونه در بیرون جلوه داده میشود نمی داند، که نفرات درون تشکیلات چه ها نکشیده اند !؟

طبعا هر نفری که بیرون می آید و چشمش به دنیای آزاد باز میشود تازه به خود می آید که چه عمری را بیهوده به هدر داده و قطعاً برای اینکه بعد از خودش کسی به دام شعارهای دهن پرکنشان نیفتد برای همین شروع میکند به افشای ماهیت کثیف و پشت پرده ای این سازمان. طبعا سازمان به این افراد هر مارکی را میزند که پشیمانشان کند حتی حاضر است مثل محمد رجوی که برایش کمپانی باز کرده بجز حقوق سه هزار یورویی بدهد که دهان بسته بمانند ولی کسی که یه ذره شرف و غیرت انسانی داشته باشد کوتاه نمی آید و حاضر نیست که بقیه مثل خودش که سالیان اسیر بودند اسیر بمانند

مجاهدین هم در بیرون تعدادی از جداشده ها را با پول بیشتر که جدیترین نیازمندی هر جداشده ای در بیرون است میفریبند و آن‌ها را برده خود نگه میدارند و از طریق همین افراد مقالاتی را منتشر میکنند که خودشان نوشته‌اند ولی افراد برای اینکه مستمریشان قطع نشود و بتوانند پول بیشتری هم بگیرند زیرش را امضا میکنند بعد هم آن‌ها منتشر میکنند و میگویند این که حرف ما نیست این از خود جداشده های چیزی که دروغی بیش نیست

چندی پیش که بایکی از دوستانم صحبت میکردم که از سازمان مستمری میگرفت همین نکته را گفتم گفت تو که قریبه نیستی بخدا محتاج بودم و به من مستمری را نمیدادند تا اینکه مجبور شدم اون نوشته را امضا کنم خودم هم اصلاً نوشته را نخواند بودم وقتی بهش گفتم چه نوشته بودی و برو بخوان خودش بغض کرد و گفت اگر راهی بود که بتوانم از اینجا بروم و از دست مجاهدین خلاص شوم که چنین کاری نمیکردم

منظورم از این نوشته این بود که مجاهدین بطور خاص در آلبانی خوب میدانند که جداشده ها چه بلایی هستند برسرشان کما اینکه خود مریم جوی هم به همین نکته اذهان کرد که نباید میگذاشتیم جداشده ها بر علیه ما اقدام کنند بدلیل اینکه تمام نیرویمان را گذاشته ایم و مواردی که میگویند را نمیتوانیم جمع جور کنیم چیزی که عین واقعیت است و مثل پتک بر سرشان است.

به تازگی تعدادی را با هم کوبل کرده اند منظورم از جداشده هایی که از مجاهدین مستمری میگیرند و نفری را هم مثل مناسبات درونی بالای سرشان گذاشته‌اند و هر از چند گاهی هم با همه نشست میگذارند و همان نفر مسئول رساندن توجیهات مجاهدین به افراد است که چکار بکنند که جلوی بقیه را برای افشاگری بگیرند که البته جداشده ها تمام نفراتشان را میشناسند و در بین جداشده ها منفورند و هیچ کاری تا به حال نتوانسته اند بکنند حتی تهدید هم کرده اند چیزی که خودشان هم میدانند وقتی به پلیس کشیده شود باید غلاف کنند ولی با این حال دارند کار میکنند

ما هم قصد کرده ایم که نه اینکه کوتاه نیاییم بلکه خیلی قدرتمند تر و باهم به افشای چهره کثیف این سازمان جهنمی بنشینیم و این کار را تا حالا کرده ایم و باز هم خواهیم کرد و همه را آگاه خواهیم کرد و این را وظیفه خودمون میدانیم

احمد دارابی ۲۰۱۸/۰۷/۱۸

(پایان)

***

Terrorists_Mercenaries_EUP_MKE_Rajavi_Cultمشاور سیاسی پارلمان اروپا: باید به نقش انگلی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در ساختمانهای پارلمان پایان داد

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIافشای انجمن های پوششی و شبکه های قاچاق مجاهدین در اروپا

https://youtu.be/4EDj4R67Ipo

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیMojahedin Khalq (MEK) presence in Albania highlights security risks for Europe

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32743

ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت اول و دوم)ا 

علی شیرزاد، فریاد آزادی، چهاردهم ژوئیه ۲۰۱۸:…  انواع بیماریها مبتلا هستم که میبایست ازهمین پول مسائل درمانی خود راحل میکردم که بیشترپول دریافتی خرج بیماری میشد… وروزی سه یورو که درتوانم بود راپس اندازومشکلات دندان راحل کنم… دراین مدت هم خوراکم غذاهای ساده بود وباعث شد کلی وزن کم کنم وبسیارلاغرشدم دراین مدت دوستانم برایم دو پیراهن خریدند …

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëOpen letters to Albanian Government objecting Pandeli Mijko paid lobbying for Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq, terrorism and violence

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت اول)
لینک به منبع

رجوی مدعی شده که بنده بخاطرنوشتن مقالات وبیان واقعیتهای درون تشکیلات وسازمان رجوی ازحاکمیت دینی پول دریافت میکنم سعی میکنم خلاصه به این موضوع واتهام جدید بپردازم بنده هیچ ابایی ازنوشتن واقعیتهای زندگی خود نداشته وندارم گرچه هیچ وقت مایل به پرداختن به زندگی شخصی نیستم وازان جدا پرهیزمیکنم ولی مجبورم برای بیان حقیقت کمی دراین باره باشما هموطنان صحبت کنم وتلاش میکنم دردومقاله کل ماجراراشرح بدهم

همانطورکه قبلا نوشتم رجوی میخواست با گرفتن کارت پناهندگی مرا بخرد وبنده هم چنان مشتی برفرقش کوبیدم تاغلطهای اضافی وگه خوری نکند وبفکرخرید وفروش بنده بعنوان پفک نمکی نباشد بهرحال بعد این داستان به کشوردیگری رفتم درانجا ماهی ۲۰۰یورو ازطرف دولت مربوطه بمن پول پناهندگی میدادند روزی کمتراز۷یورو که تمام مسایل خودرامی بایست باهمین پول حل میکردم ازپوشاک تا لوازم بهداشتی تا خوردوخوراک ودارو ودرمان ازانجایی که بنده درپشتیبانی بودم وکارهای سخت شبانه روزی داشتم به انواع بیماریها مبتلا هستم که میبایست ازهمین پول مسائل درمانی خود راحل میکردم که بیشترپول دریافتی خرج بیماری میشد ازطرف دیگرچهاردندانم درد میکرد دودندانم خرابی ودودندانم هم نیازبه عصب کشی داشت که باعث شده بود شبانه روزدرتمامی ساعات درد چهاردندان راتحمل کنم تنها راه این بود که ازخوردوخوراک ودرمانهای دیگرصرف نظرکرده وروزی سه یورو که درتوانم بود راپس اندازومشکلات دندان راحل کنم واین داستان هشت ماه طول کشید تا توانستم با پس اندازروزی سه یورو یکی یکی دندانهایم رادرست وبعد هشت ماه دردهای غیرقابل تحمل ازدست درد راحت بشوم دراین مدت هم خوراکم غذاهای ساده بود وباعث شد کلی وزن کم کنم وبسیارلاغرشدم دراین مدت دوستانم برایم دو پیراهن خریدند چون نداشتم ونمیتوانستم بخرم لباس گرم نداشتم دردوسال گذشته بدلیل نداشتن لباس مناسب وگرمایش درخونه زمستانها شب وروز یخ کردم ونمیتوانستم بدلیل سرما استراحت وبخوابم که این مشکلات هم به بیماریهایم دامن میزد ودردهای استخونی که داشتم بیشتروغیرقابل تحمل میشد درهرصورت با مشکلات ساختم تا یک کاری پیدا کردم وهفت ماه کارکردم ساعتی یک یورو ونیم که مجبوربودم روزی دوازده ساعت وقتم راصرف کارکنم بدلیل کارزیاد وسنگین بیماریهایم ازجمله کمردرد پا درد ودردشانه وگردن بیشترشد ودرنهایت بخاطرفشارباد فتخم بیرون زد ونمیتوانستم کارکنم وازکاربیکارشدم حال مونده ام با عمل جراحی وبیکاری که به انجمن حمایتی مراجعه کرده ام تا جراحی مراحل کنند تا امروز فعلا جوابی نگرفتم این ازداستان دوسال گذشته ام که به خیلی ازمشکلات ومسایل هم اشاره نکردم وازکنارانها میگذرم حال سوال اینه هان ای رجوی شیاد دروغ گوی دجال بی پرنسیب اگرپول میگرفتم چنین حال روزی را داشتم ودرزیرخط فقرانهم دراروپا زندگی میکردم که به ده درصد مشکلات مالی هم اشاره نکردم اما واقعیت چیست رجوی میخواهد بامارک وتهمت وافترا مرا ازمیدان بدرکند بنده هم تصمیم گرفتم برای اگاهی ملت ایران وثبت درتاریخ واقعیتهای درونی سازمان رجوی واعماق فکری ان رابنویسم تا ملت ایران یکباردیگربدام خمینی ها نیفتد وبنام انقلاب واسلام وسینه زنی زیرپرچم سمبلهای بیگانه ملت رافریب نداده وخیانت به انها نکند گرچه رجوی سالیان است که درحال خیانت است ….

ادامه دارد

علی شیرزاد ۲۰۱۸/۰۷/۱۱

 ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت دوم)
لینک به منبع

درقسمت *اول به شرح مختصری اززندگی خود پرداختم دراین مقاله میخواهم به این موضوع بپردازم که چرارجوی دست به چنین شایعاتی میزند وبا دروغ ودغل وارد بازی میشود دراینده به دروغ ودغلهای رجوی ازجنبه های مختلف خواهم پرداخت دراینجا فقط به موضوع گرفتن پول اکتفا میکنم

درمقدمه این رابگویم که رجوی با مارک زدن به دیگران همیشه دنبال لاپوشانی گنده کاری وکثافت کاری های خودش است وسعی درسرپوش گذاشتن انها دارد

رجوی که خود درملاقات با حبوش رئیس اطلاعات عراق با زبون اشهد خودش میگوید سالی ۱۸میلیون بشکه نفت ویک میلیارد وپانصد هزاردینارفقط خرج تعمیرات میگرفته درصورتی که به سایرمسائل اشاره نمیکند درصورتی که مایحتاج روزانه ازهمه اقلام راازعراق دریافت میکرد وطبق گفته اقای مسعود خدابنده فقط دریک نوبت اقای خدابنده سه کامیون طلا ازعربستان به قرارگاه های مجاهدین اورده است واززمان سرنگونی دولت عراق ازعربستان واسرائیل وامارات پول دریافت میکند بیخود که نیست باجهای چند ده هزاردلاری به ادمکشان امریکایی میدهد تا انها بیایند ودرمراسم مریم رجوی بمباران وحمله نظامی به ایران رادرخواست کنند گرچه قبلا نوشتم درجریان بوش رجوی ازامریکا خواهان حمله به ایران بود وبوسیله پولهای کلان دریافتی از حکومتهای ضد ایران وایرانی وپرداخت به گینگریچ وبولتون وجولیانی ومک کین وتعدادی دیگرخط گرسنه دادن بملت ایران رادنبال میکند یکباررجوی گفت که خرج امسال ویلپنت چهل میلیون دلارشده درصورتی که ما توسط هواداران خودمون پیش میبریم حقیقت اما اینه این همه پول ازکجا میاید وخدا میداند اعراب چند میلیون بشکه نفت بحسابش میریزند وبا پولشویی انها راواردبازارکرده وبرای اعراب هم پولشویی میکند انوقت بما مارک میزند بله او میخواهد با مارک وادعا های دروغ این مسایل رابپوشاند ودم ازاستقلال بزند رجوی هیچ وقت مستقل نبوده ونخواهد بود مدتی اویزان شوروی سابق بود ازاو طلب پول میکرد حالا پادشاه ضد ایرانی عربستان وشیوخ مرتجع وضد ایران وایرانی جایش راگرفته اند پول راازاعراب واطلاعات راهم ازاسراییل میگیرد وبرای ردگم کردن مزدوری برای کثیفترین دولتها وصهیونیزم وحمایت ازتروریسم به امثال بنده مارک میزند که مقاله مینویسیم پول میگیریم برای لاپوشانی همین کارهای خودش است اگربنده پول میگرفتم درچنین شرایط اقتصادی زندگی نمیکردم ومثل رجوی خرجهای چهل وپنجاه میلیونی کرده وبه ادمخوران باج میدادم اینها که دیگرمارک نیست اعتراف خود انهاست که گفته اند چقدرپول میگیرند اگرپول میگرفتم مثل مریم رجوی هرسال چند ده هزاردلارخرج جراحی زیبایی ولباسهای انچنانی میکردم و بنده انتظاری غیرازاین حرفها ومارکها ندارم وقبل ازنوشتن هم میدانستم که سیل اتهامات بسمتم روانه خواهد شد وبااشراف به همه این مسایل تصمیم به نوشتن کردم بگذریم که رجوی مارک وتهمت وافترایی نمانده که دراشرف ولیبرتی نصیب بنده نکرده باشد ازحق نگذریم درمدتی که درون تشکیلات بودم هیچ وقت دو مارک رابمن نزد وانهم این بود که نگفت بنده جزء فراماسونرانگلیس بودم ویا با گشتاپو هیتلردرجنگ جهانی دوم همکاری میکردم غیرازاین دو هرمارکی که تصوربکنید زده وما هم عادت داریم وپوستمون کلفت است ودرپایان اگررجوی سندی دارد که بنده حتی یک سنت پول گرفتم میتواند افشا کند

علی شیرزاد:۲۰۱۸ / ۰۷ / ۰۱۳

*** 

The Iran Protests, Regime Change, And The MEKThe Iran Protests, Regime Change, And The MEK

مریم رجوی مجاهدین خلق ویلپنت فرانسه وطن فروشی مزدوریحاشیه‌های نشست سازمان مجاهدین خلق

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32689

رجوی چگونه به ویلپنت ادم میفرستد (+ دو مطلب رسیده از تیرانا، آلبانی)ا 

علی شیرزاد، فریاد آزادی، دهم ژوئیه ۲۰۱۸:… حالا خبرهم نداشتم که بولی وجولی ویک دوجین سیاستمداران پولی هرکدام چند ده هزاردلارپول میگیرند تا به انجا بیایند… مشاهدات دران کمپ وخوندن خبرها فهمیدم که نه شاهکاربلکه حقه بازی وشارلاتانی وکلاه برداری وکلاه گذاریست که رجوی بنام ویلپنت انجام میدهد دریک کلام ویلپنت یعنی شارلاتانی دجالیت ووارونه کردن حقایق وکلاه برداری … 

مریم رجوی ویلپنت فرانسه مجاهدین خلق ایران وطن فروشی مزدوریکاباره سیاسی استیجاری (برخی حاشیه های جلسه مجاهدین که باید به آن توجه کرد)ا

لینک به منبع

این روزها بحث ویلپنت است وتبلیغات رجوی میخواهم به مشاهده خودم دراینباره اشاره کنم

رجوی همیشه بما میگفت ایرانی ها رابه ویلپنت میفرستیم ما هم که توی غاروخارج ازجهان زندگی میکردیم وهیچ اطلاعی ازموضوعات نداشتیم من همیشه باخودم فکرمیکردم سازمان این همه ایرانی راچگونه وازکجا میاورد وپیش خودم ان را ازشاهکارهای رجوی میدانستم که برای این همه ادم پاسپورت میگیرد وخلاصه مشکلات ورود وخروج ایاب وذهاب وخوردوخوراک وووورا چگونه حل میکند واین همه پول ازکجا میاورد البته تا حدودی ازامدن پولها خبرداشتم که ازکجا میاید ولی ناقص بود ازطرف دیگه به قوانین اروپا اشنا نبودم درنتیجه این داستان درذهن بعنوان شاهکاراجتماعی وسیاسی نقش بسته بود تا اینکه به اروپا امده وبا قوانین کمی اشنا شدم دریکی ازکشورها درکمپ پناهندگی بودم با یک افغانی ویک پاکستانی هم اتاق بودیم یک روزدوستان پاکستانی هم اتاقیم به اتاق ما امده وباهم درباره رفتن به فرانسه صحبت کرده و رفتند برایم سوال شد اینها که پول خرید سیگارخود راهم ندارند ومثل بنده اس وپاس وده یورو پول نداریم چطوری میخواهند بروند پاریس فردای انروزهم اتاقی افغانی امده وبمن گفت میایی برویم پاریس گفتم نه من کل پول تو جیبم پنج یورو ست گفت پول نمیخواد مجاهدین رامیشناسی گفتم نه کیا هستند گفت ایرانی هستند خیلی پول دارند وهرسال چند هزارپناهنده راازکمپهای کشورهای مختلف جمع کرده یک مراسمی دارند همه خرج وخوراک واتوبوس وووراخودشون میدهند ما فقط سوارشده میرویم دوسه روزدرپاریس سیروسیاحت میکنیم وبرمیگردیم من هم بادوستانم هرسال میروم ولی بعد دنبال تفریح خودم میروم وروزبرگشت سواراتوبوس شده برمیگردم گفتم پاسپورت راچکارمیکنی گفت اینجا اروپاست پاسپورت نمیخواد تازه من فهمیدم که دراین سالیان بدلیل زندگی درغاررجوی چه کلاه گشادی سربنده وبقیه میگذاشته است که گفتم نه نمیایم خلاصه درکمپی که بنده بودم ازکشورهای مختلف رفتند وکمپ تقریبا خالی شده بود وچند نفربیشترنمانده بودیم وبعد برگشت هم کلی یقه مراگرفته بودند که چرا برای تفریح ومسافرت مفت ومجانی ودیدن چند کشورخود رامحروم کردم میخواستم بگویم که اینها که رجوی بعنوان ایرانی قالب میکند وطوری جا میاندازد که افرادی مثل بنده بعد ۳۵سال زندگی دردرون این تشکیلات واشنا به شیوه ها ی کاررجوی وتشکیلاتش ان راشاهکارسیاسی واجتماعی حساب کنم حالا خبرهم نداشتم که بولی وجولی ویک دوجین سیاستمداران پولی هرکدام چند ده هزاردلارپول میگیرند تا به انجا بیایند این راهم اضافه کنم ببینید درذهنم چه شاهکاری ساخته بودم که مشاهدات دران کمپ وخوندن خبرها فهمیدم که نه شاهکاربلکه حقه بازی وشارلاتانی وکلاه برداری وکلاه گذاریست که رجوی بنام ویلپنت انجام میدهد دریک کلام ویلپنت یعنی شارلاتانی دجالیت ووارونه کردن حقایق وکلاه برداری وتقلب نه شاهکارانهم با پول مزدوری که برای کشورهای دشمن ایران وایرانی میکند وباجهای کلانی که به ضد ایرانیها وادمخواران میدهد تا بیایند وحرف ازبمب وجنگ وحمله به ایران بزنند بله ویلپنت کارکردش اینه ونه چیزدیگه

علی شیرزاد«۲۰۱۸/۰۷/۰۸

ساندیس خوری انقلابی و ساندیس خوری ارتجاعی ؟!

سعید داوودی (متسعار)، تیرانا، آلبانی
لینک به منبع

اینبار میخواهم در مقاله ام به موضوع ساندیس خوران اشاره کنم

ساندیس خور واژه ای است که سازمان مجاهدین در مورد بسیجیها و مردمی که در راهپیمایی های جمهوری اسلامی شرکت میکنند بیان می کنند. من نمیتوانم بگویم که غلط است یا درست ،

چون سالیان است که از ایران و مردم ایران بدور هستم.از روی باد معده هم نمی خواهم تحلیل کنم . در یان مقاله نمی گنجد که بخواهم وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشوم. چون من موضع خودم را در این مورد از سالهای قبل که با سودای آزادی در سر وارد سازمان مجاهدین شدم مشخص کردم .

اما حالا میخواهم به واژه ساندیس خور در سازمان مجاهدین بپردازم از داخل تشکیلات سازمان گرفته تا هواداران و جمع کردن نیروهای کاذب برای گردهمایی هایشان .

سازمان مجاهدین درون تشکیلات تلاش میکند که هر کس را به یک نحوی در داخل تشکیلات حفظ کند . چون همچنان که خودش بارها اعلام کرده و علنی هم اعلام کرده نیاز به نفرات فدایی دارد که بتواند راه خودش را در سیاست باز کند . به عنوان مثال با توجه به سطح نفرات تلاش میکند با شکلات و لباس و عطر و ادکلن برخی نفرات را حفظ کند . یک نفر مثل روزبه عماد زاده را با بها دادن به علم موسیقی او گذاشتن امکانات در اختیارش حفظ میکند و “ا – ق” را با شکلاتهای ماهیانه . یک نفر دیگر را با لباس و یکی دیگر را با ساعت و جدیدا در قرارگاه جدید به برخی نفرات ضعیف تر گفته که میتوانیم برایتان دوچرخه بخریم و شما بروید و در شهر بچرخید اما بمانید ….. …

حالا از تشکیلات میرویم بیرون و میرسیم به هواداران این سازمان

در خارجه سازمان مجاهدین تلاش میکند که با پول و امکانات رفاهی خیلی از اعضای شورا را حفظ کند و ماهیانه پولهای هنگفتی به آنها میدهد که مثلا در این شورا باقی بمانند . خیلی واضح است که نفرات شورا اگر یکروز پولشان کم شود به سرعت از شورا میروند و این موضوع بارها و بارها در داخل تشکیلات هم اعلام شده است . در مورد هوادران هم این موضوع صدق میکند . مثلا برای ویلپنت و کهکشانشان پول هتل و غذا و بلیطهای رفت و برگشت تمامی هواداران را حل و فصل میکنند که فقط نفرات در این مراسم شرکت کنند . من هم باشم میروم چون یک سفر مجانی با هتل خوب و … است . برخی از هوادران در کشورهای مختلف مشغول گردآوری نفرات آفریقایی و … هستند .

چرا ؟

به این دلیل که سازمان مجاهدین در آن گردهمایی هم نیاز به سیاهی لشگر دارد . علاوه بر بلیط و پول هتل و … که به نفرات خارجی میدهند یک پولی هم میدهند که نفرات راضی شوند در کهکشان شرکت کنند و طبق اخباری که من شنیدم به جوانهای خارجی مثل کروات و … علاوه بر پول هتل و … ۱۰۰ یورو هم میدهند که فقط آنها را به مراسم بیاورند . من هم باشم میروم . هم یک سفر مجانی با تمام مزایا و هم ۱۰۰ یورو پول باد آورده .

بله این است حکایت سازمان مجاهدین

و حتما سازمان مجاهدین میخواهد با همین شیوه سرنگون کند .

شما ساندیسهایتان را قطع کنید دیگر کسی کنار شما نمیماند و باید فکری به حال خودتان بکنید که سرنگون نشوید و بهتر است که من بگویم سرنگونی پیش کش شما باشد

سعید داوودی ۲۰۱۸ / ۰۷ / ۰۸

مروری بر خاطرات دوستان تازه جدا شده

فریاد آزادی 
لینک به منبع

اجناس بنجل برای اعضاء                                                              

یکی از چیزهایی که درباره ان کم گفته شده است اجناسی مانند پوشاکی و بهداشتی،برای اعضاء سازمان، گردانندگان این سازمان می خریدند برای ما همه اش درجه سوم و چهار م بود شلواری که برای ما می خریدند مثل گونی بود بطوریکه ما می پوشیدیم در ان گرمای طاقت فرسا بسیار ازاردهنده بود .ادکلن که می خریدند یک فایده فقط داشت ان هم باعث می شد که پشه ها را سمت ما نیاید ازبس که بد بو بود.وقتی که گفته می شد که چرا این اجناس برای ادما می خرید به دروغ می گفتند مقصر واسطه ها هستند ودرحالی که این حرف مفت بیش نبودچون بهترین اجناس را برای خود و مسولین می خریدند ازکجا می گویم چون ما که برای تخلیه بار که می رفتیم می دیدیم بعضی ازاجناس رابطور سفارشی بدون انکه بازشود یا امارگیری شود زنان مسول این کار بودند می بردند معلوم بود کجا می برند دراین سال ها یک روز حتا یک وعده غذایی که لایه های پایین می خوردند حتا یک بار انها را نخوردند.بخاطرهمین کمبودها بود نفراتی که برای جمع اوری اموال اشرف برای امدن به لیبرتی می رفتند نفرات می امدند تعریف می کردند مابرای جمع اوری مقر ستادها می رفتیم چه چیزهایی دیدم و چه چیزهای برای خودش می اورندو ذوق می کردند که مثلا تن ماهی کلی پیدا کردیم وازاین پودرهای و ادویه جات مخصوص پیدا می کردند من در طول این سال ها که انجا بودم ندیده بودم .این ازجامعه بی طبقه توحیدی رجوی ،این کمبودها زیاد بود که چقدر اشیاء واجناس افراد کم می شد.افراد سرغذا ادما اگه غذاهایی روی میز می گذاشتندمال وعده های قبلی همه هجمه می کردندوهرکس می خواست خودش بردارد وکسی به فکرکسی دیگر نبود در این زمینه کلی کنتاکت و مشاجره با هم پیش می امد که ادم می خواهد اینها رابگوید احساس می کند به شخصیت خودش توهین کرده است سازمان اگاهانه این کارها را می کرد واصلامشکل مالی نداشت چون یک افکار ارتجاعی و عقب مانده ای دارد می گفت که غذای خوب ولباس خوب ،ادکلن خوب ادمارابه زندگی و زن و بورژوازی وصل می کندکه این چیزهادشمن مجاهد خلق ومبارزه هست.امان ازاین همه شیادی .سیناسالاری ۲۰۱۸/۰۷/

مروری بر خاظرات قدیم بعضی از دوستان که جدیدا جدا شده اند خاطرات گذشته خود را به روی کاعذ می اورند که ممکن برای خوانندگان جای تعجب یا شگفتی داشته باشد اما ظلمی است که بر این اسیران گذشته است و تجربه ای است که چراغ راه اینده خواهد شد .

شما الا ن بروید امار بگیرید تعداد کسانی که نقض عضو شدن یا پا ندارند یا دست ندارند وو بسیار زیاد هست ،که در یک جنگ کلاسیک اینقدر نقض عضو وجود ندارد… در البانی هم کمترین امکانی برای ما تهیه نمی شد اگر گفته می شد که اینجا برای ما ازامکانات بهتری فراهم شود اینقدر معطل می کرد ند تا ادم خسته شود و دیگر پیگیری نکند یا اگر اصرار می کردی می گفتند بیا برو سرزندگی عادی خودت…

عملیات راهگشایی                                                        

همه بی شرافتی چقدر ایدئولوژیک این سازمان کثیف هست دست به چنین کارهای ضد انسانی می کند ،رفاه و اسایش وغذای خوب را از کسانی دریغ می کند که روزی انها مثل سرباز یک بار مصرف وحتی کمترازسرباز استفاده می کرده است .حالا من داوری یکی از چیزهایی که در سازمان مجاهدین درباره ان کم صحبت می شود این جنگولک بازی به نام عملیات های راهگشایی می باشد در اشرف درقبرستان ان یک قسمت است که نفراتی که در این عملیاتهای کشته شدند قرار داشت .رجوی برای اینکه فریب دهد افرادش را روی این بازی ها عناوین پرطمتراق می گذاشت تا انکسی که دراین عملیاتها می رود جانش را بدهد هم انها یی که نظارگر ان هست به ان ببالد.وخودنیزداوطلب رفتن باشد انچه که در داور هست همه نفراتی که برای چنین بازی های می رفتند بدون کمترین ایمنی می بایستی ازمناطق مین عبور کنند شما الا ن بروید امار بگیرید تعداد کسانی که نقض عضو شدن یا پا ندارند یا دست ندارند وو بسیار زیاد هست ،که در یک جنگ کلاسیک اینقدر نقض عضو وجود ندارد .همه ما ها که دچار اسیب جسمی هستیم و همه انهایی که نقض عضو هستند کمترین امکانات برای ما تهیه نمی شد واگر پروتز ، اگه برای ما می گرفتند ارزان ترین ونامرغوبترین انها بود .برای انها اصلا مهم نبود هم ان موقع که ادما را برای این عملیات ها می فرستادند هم بعد از ان .در البانی هم کمترین امکانی برای ما تهیه نمی شد اگر گفته می شد که اینجا برای ما ازامکانات بهتری فراهم شود اینقدر معطل می کرد ند تا ادم خسته شود و دیگر پیگیری نکند یا اگر اصرار می کردی می گفتند بیا برو سرزندگی عادی خودت .چون این سازمان اینقدر بی شرم هست حاضر هست پول ، کادو ، هتل پنج ستاره ….. سناتورها و سخنرانان که برای ویلپنت می ایند بدهد . اما اینقدر شرف ندارد کسانی راکه سلامتی انها را خودش گرفته است یک دوزا خرج کند. ما قضاوت را میگذاریم بر عهده خوانندگان که چه خواهند گفت.

احمد رضاپور ۲۰۱۸ /۰۷/۰۸

این چند سال اگه کمی دقت کنید وکار وکلا و سناتوروافرادی که سناریو سازمان را دنبال کردند خواهید که تماما ضد منافع و جان و زندگی اعضا این سازمان بوده است .مسعود رجوی در یکی از همین نشستها در لیبرتی می گفت که اینقدر گفتیم که تیوال ها را برداشتند

دروغگوی بزرگ                    

ما که اشرف بودیم وهم در لیبرتی مسعود رجوی مدام از موضوع حفاظت جان مجاهدین اشرف صحبت می کرد وهی تکرار می کرد که جان مجاهدین برای ارزش دارد .ما که به لیبرتی امده بودیم کلی تیوال در لیبرتی بود واز نظرحفاظتی کاملا حساب شده کار مهندسی بود که ارتش امریکا برای حفظ جان نیروهایش درعراق درست کرده بود که هیچ آسیبی بود به انها وارد نیاید . چونگه برای ارتش امریکا جان نیروها برایش ارزش دارد. نیروهایی که این همه امکانات دارد بازم هم در جایی که زندگی می کند با انواع تیوال های بلند و گونی های پراز شن وانواع اقسام سنگرها ی جورواجور.ما که به لیبرتی امده بودیم می دیدیدیم که تیوال ها را دارند می برند. جویا شدیم که داستان چیست ؟ به ادما می گفتند که اینقدر شکایت و گزارش نوشته شده به سازمان که اینجا مثل زندان شده است ….براثر فشارهای وکلا و سناتورها دولت عراق هم تیوال ها را دارد می برد ،همه مید انند که سازمان با پول های کلان وکلاو حتی شرف سناتورها را می خرد، یا انها رافریب می دهد وانها را متفاعد می کند که همان سناریوی سازمان را پیش ببرند . شما درطول این چند سال اگه کمی دقت کنید وکار وکلا و سناتوروافرادی که سناریو سازمان را دنبال کردند خواهید که تماما ضد منافع و جان و زندگی اعضا این سازمان بوده است .مسعود رجوی در یکی از همین نشستها در لیبرتی می گفت که اینقدر گفتیم که تیوال ها را برداشتند .همین کارزاررا سازمان سربرگشت دوباره به اشرف راه انداخته بودند وگذاشتن صد نفر دراشرف برای همین موضوع بود می خواست درمعامله ای که با وزارت خارجه کرده بود می خواست جر بزندوبعد چندما ه امدند به لیبرتی می خواست بعد از اینکه از لیست تروریستی در امده بود می خواست بهانه بیاورد که لیبرتی مکان موقت بودبرای انتقال .حالا که چند ماه شده پس سازمان ملل مجاهدین را انتقال نداده به خارج عراق که البته بیشتراین ناکامی ازانتقال مجاهدین به خارج عراق خود مسعود رجوی و کارشکنی های خودسازمان بود می خواست بعد از اینکه ازلیست درامده بود برگرددکه هم از لیست درامده باشد هم که اشرف راداشته باشد .همه این فریبکاریهای سازمان نه برای حفظ جان مجاهدین بلکه حفظ خود سازمان وحفظ جان خود مسعود بود.که می خواست همه اعضا را به مسلخ خودخواهی خود نماید.که خوشبختانه این نیرنگ مسعود به خودش برگرشت واعضا ان جان سالم به در بردند

سعید قبادی ۲۰۱۸ / ۰۷ / ۰۸

(پایان)

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32677

ده ماده مریم رجوی، شرحی بر ماده هفت

علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفتم ژوئیه ۲۰۱۸:… نمیگوید ما درهمه جا حقوق بشررارعایت میکنیم با زرنگی درهمه ماده ها میگوید ایران فردا تا اگه یقه اش راگرفتند بگوید ما گفتیم درایران فردا ولی کورخونده حقوق بشرمحل وزمان ونفر ورنگ ونژاد ووو نمیشناسد حقوق بشرپایه ای ترین حق هرکسی ست که کسی نمیتواند ان رانقض کند …

مریم رجوی در حال مزخرف گوییزمین گیر شدن مریم رجوی در آلبانی و واکنشی از سر استیصال

Albania’s Anti-Trafficking Coordinator Elona Gjebrea praises Maryam Rajavi for keeping modern slaves in Tirana

لینک به منبع

ده ماده مریم رجوی، شرحی بر ماده هفت

ماده هفت:ایران فردا کشوراحترام به حقوق بشراست ما متعهد به بیانیه جهانی حقوق بشرومیثاقها وکنواسیونهای بین المللی ازجمله میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی کنوانسیون علیه شکنجه وکنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان میباشیم

می بینید نمیگوید ما درهمه جا حقوق بشررارعایت میکنیم با زرنگی درهمه ماده ها میگوید ایران فردا تا اگه یقه اش راگرفتند بگوید ما گفتیم درایران فردا ولی کورخونده حقوق بشرمحل وزمان ونفر ورنگ ونژاد ووو نمیشناسد حقوق بشرپایه ای ترین حق هرکسی ست که کسی نمیتواند ان رانقض کند ودربرابرنقض حقوق انسانها هرکس که باشد باید پاسخگو باشد به اندازه کافی جداشده ها ازنقض حقوق قانونی وابتدائی خود نوشته وگفته اند سوال اینه ایا تف باران وفحش وکتک وبی خوابی دادن ومارک زدن وتهدید به قتل وگرفتن تعهدات اجباری وشکستن دست وپا وزندانی کردن حقوق بشراست ؟ به کدامین کنوانسیون بین المللی احترام گذاشتی ؟ مگه تونبودی که میگفتی مجامع بین المللی ازجمله حقوق بشرالت دست سیاست انهم امریکاست چونکه هم پول ملل متحد رامیدهد وهم قدرت دارد ومراجعه به مجامع بین المللی وقت تلف کردن است وهیچ قانونی برانها حاکم نیست واگریک قطره ازادی وقانون باشد ما برنده ایم یعنی تمام مجامع بین المللی را فاقد قانون وازادی وانها رابقول خودش نوکرامپریالیسم میشمرد که فقط قانون امپریالیسم رااجرا میکنند بنده هم موافقم وهنوز اعتقادم بران است ولی درقضاوت بین المللی اگرلازم باشد به ان مراجعه میکنم حال ایا تو هم به ان مراجعه وهمین مجامع بین المللی را قبول داری وتن میدهی وازطرف دیگرمیگوید خواهان حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان هستم یادش رفته همین زنان مخالف رابه چه روزی میانداخت بدترازمردان نمونه هایی که کشتی ورفتارکردی رازنان بیرون امده ازجهنم اشرف ولیبرتی افشا کرده اند درهمین جا یاداوری کنم بنده خواهان دخالت مجامع بین المللی وحقوق بشرسازمان ملل هستم وازدادگاه لاهه میخواهم به موضوع حقوق بشردردرون سازمان رجوی رسیدگی کند وما جداشده ها ازجمله بنده درهردادگاه وهرمجمع بین المللی حاضربه شرکت ودادن شهادت هستم وانها رسیدگی کنند که حقوق بشرنقض شده یا نه شکنجه روحی وجسمی وکشتن وزندانی کردن بدون وکیل وقاضی وووانجام شده یا نه حقوق بشرسازمان ملل باید دسترسی ازاد به تمام جداشده ها ونیرو های درونی سازمان رجوی داشته باشد وبا انها جداگانه صحبت وموضوع حقوق بشررا بررسی ورسیدگی کند خود رجوی دراین ماده میگوید به همه انها ملتزم هستم والتزام خود راباید درعمل وبدون هیچ گونه محدودیتی نشان بدهد اگرالان که درقدرت نیست التزام خود راعملی وبه انها پایبند بود درایران فردا هم پایبند خواهد بود وعمل خواهد کرد بنده که معتقدم هرگز عمل نخواهد کرد مگراینکه فشاربیش ازاندازه وازروی اجبار تن بدهد  

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۰۷ / ۰۶

*** 

گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی
تاریخ و کارکرد سازمان مجاهدین خلق با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32652

برنامه ده ماده ای مریم رجوی قسمت دوم 

علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم ژوئیه ۲۰۱۸:… این نظام قضایی مدرن راانقدرقشنگ دردرون تشکیلات پیاده کرده بود که به قشنگی گل رزوبوی گل یاس میداد خودش شاکی ووکیل مدافع و قاضی ودادستان وحاکم شرع بود وحکم میداد میشود بما بگوید درسال ۷۴که بیش از۷۰۰نفررابه اتهام خود ساخته نفوذی واینکه میخواستند رهبری راترورکنند که باعث کشته شدن تعدادی وشکستن … 

مریم رجوی ویلپنت فرانسه وطن فروشی خیانت جنایت نقض حقوق بشر مجاهدین خلق 1کاباره سیاسی استیجاری (برخی حاشیه های جلسه مجاهدین که باید به آن توجه کرد)ا

برنامه ده ماده ای مریم رجوی قسمت اول
لینک به منبع

مریم رجوی به احتمال زیاد درویلپنت به روخونی ده ماده ای که داده خواهد پرداخت درچند مقاله نگاهی به تعدادی از ماده ها خواهیم انداخت تاببینیم چقدربه ان وفاداروانها رادردرون تشکیلات خودش اجراکرده است

ماده دو را درمقاله قبلی توضیح دادم ودراین مقاله به ماده پنج می پردازم

ماده پنج:ما به برابری زنان ومردان درکلیه حقوق سیاسی واجتماعی ومشارکت برابرزنان دررهبری سیاسی معتقدیم ووووو

تماما دروغ میگه درمقاله تبعیض مثبت نوشتم که داستان چیست کدامین برابری رجوی خودش گفت بخاطراینکه ما بتوانیم حق زنها رابدهیم باید تبعیض مثبت اجرا وخواهران شما رابالای سرشما بگذاریم تا پدرشما رادربیاورند وحق مراازشما برادران بگیرند وگفت ای خواهران شورای رهبری نمیگذارید این برادران تکون بخورند اگریک تکه ازگوش اینها هم برای من بماند کافی ست ازحق نگذریم ان یک تکه ازگوش هم نگذاشتند بماند ازبس بما شکنجه های روحی وروانی دادند کتکمون زدند فحشهای رکیک وناموسی دادند وتف بارونمون کردند و کشتند وکسی خبردارنشد چطوری مردند خودمون که جای خود داشتیم خواهرومادروجد واباد ما هم ازدست ایادی رجوی درامان نبودند خواهرومادرما زن نبودند وبخاطرما میبایست لجن مال شده وهراتهامی که نسبت خودشون بود به خواهرومادرماها نسبت میدادند ما مجاهد بودیم دررهبری سیاسی مشارکت داشتیم ؟ که میخواهی بمردم بدهی ؟ تو اصلا اهل مشارکت هستی ؟ اگه اری چرا رهبری تشکیلات تماما زنها بودند چرا مردهای با پنجاه سال سابقه میبایست زیردست زنی که یک ماه وارد تشکیلات میشد قرارمیگرفت ؟ چون زن بود ؟ کدامین علم مبارزه وتخصص راداشتند؟ کدام یکی ازاین زنها کادرهمه جانبه بودند ؟ واقعیت اینه که فقط به صرف زن بودن صاحب همه چیز میشدند سوال بعدی اینه کدامین حقوق اجتماعی ؟ مگه مردها اصلا حقوقی داشتند ؟ تنها حقوقشان کارتا حد مرگ درگرما وسرما وفحش وکتک وتف بود وشکنجه جسمی وروحی همین وبس طوری دراین ماده حرف میزنه که هرکس ندونه فکرمیکنه چقدراین زنان ومردان درداخل تشکیلات برابری داشتند باورکنید دراب خوردن هم برابرنبودیم چه برسد به خوردوخوراک واستراحت وامکانات زندگی که فقط خلاصه میشد به یک کمد دران کمد هم کلی فرق بود کجا برابربودیم میشود دوتا نمونه بما بگویی تا ماهم بعد سالیان بفهمیم احساس که نکردیم شاید که با گفتن برای اولین باربشنویم ازکدامین حقوق حرف میزنی که حالا میخواهی درجامعه پیاده کنی هروقت مساوات وبرابری رادردرون تشکیلات زهواردررفته وداغون اجراء کردی ما هم باورمیکنیم درجامعه حقوق برابر خواهی داد ودیگران را دررهبری سیاسی شریک خواهی کرد تو اگربه حاکمیت برسی سایرین رادررهبری سیاسی شریک خواهی کرد ؟ رجوی حتی درباره شورایی های دست سازخودش که تماما دراختیارخودش بودند میگفت سهم هرکس به اندازه قدرتش وجایگاهش ومیگفت انها را دررهبری سیاسی شریک نخواهم کرد بکنم که مثل کلپاسه وخرچنگ به پروپای مریم بپیچند حالا این سایرین را که احزاب مختلف ومخالف باشند دررهبری سیاسی شریک میکند دراین ماده نمیگوید کدامین زنان ومردان کلی میگوید وفردا هم فیل هوا میکند من گفتم کثرت گرا وبرابری زنان ومردان نگفتم کدام زنان وکدام مردان بعد هم مثل شورا این زنان ومردان درراس کارمیگوید از تشکیلات استعفا داده اند توی مجاهدین نیستند برابری راهم رعایت کردیم (درهمین رابطه واین شورا مقاله ای اگرعمری باقی بود مینویسم تا بدونید حقه بازی وکلاه گذاری چگونه انجام میشود )

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۰۷ /۰۲

برنامه ده ماده ای مریم رجوی قسمت دوم 
لینک به منبع

مریم رجوی در ویلپنت روخونی ده ماده ای که پرداخت درچندمقاله نگاهی به تعدادی ازماده ها خواهیم انداخت تاببینیم چقدربه ان وفاداروانها رادردرون تشکیلات خودش اجراکرده است

ماده شش: ایران فردا کشورعدالت وقانون است ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت ؛حق دفاع ؛حق دادخواهی ؛ حق برخورداری ازمحاکمه علنی واستقلال کامل قضات هستیم همچنین قانون شریعت اخوندی درایران فردا جایی نخواهد داشت

طوری حرف میزند انگاراسمانی ست بیایید کمی باهم دراین اسمان رجوی قدم زده وحقیقت ها راببینیم بلکه اوازاسمان خودساخته وپروازدربالای ابرها درزمین قدم بزند اینهم درزمانی امکان پذیراست که ادمی کمی ازتوهمات دست بردارد که چنین چیزی هرگزدررجوی اتفاق نخواهد افتاد این نظام قضایی مدرن راانقدرقشنگ دردرون تشکیلات پیاده کرده بود که به قشنگی گل رزوبوی گل یاس میداد خودش شاکی ووکیل مدافع و قاضی ودادستان وحاکم شرع بود وحکم میداد میشود بما بگوید درسال ۷۴که بیش از۷۰۰نفررابه اتهام خود ساخته نفوذی واینکه میخواستند رهبری راترورکنند که باعث کشته شدن تعدادی وشکستن دست وپای تعدادی دیگروضرب وشتم وشکنجه های جسمی وروحی شد درکدامین دادگاه وبازپرسی وبا کدامین اصل برائت وحق دفاع وحق دادخواهی وحق برخورداری ازمحاکمه علنی انجام شد یک نمونه رابگوئید تا جداشده هایی که خود درزندان بودند جواب بدهند وانها گفته اند هیچ حقی به انها داده نشده است ازاینها گذشته مگربارها وبارها نفرات بخاطرمسایل مختلف خواهان رسیدگی وعلنی بودن ان نکردند یک نمونه ما ندیدیم نمونه اش خودم هستم ده ها موردرا خواستارشدم بیایید درانظارهمه وجلو چهارهزارنفررسیدگی ودادگاه برگذارکنید ایا یک موردش راعمل کردید کدامین قضات سه تا وکیل داشت که مربوط به دوران عصرحجربودند که یکی ازانها اصلا کاروکالت انجام نمیداد چون زاویه داشت دونفردیگرخودشون ازشکنجه گران رجوی بودند خب بما بگویید چند نفررابراساس همینها که خودت میگویی محاکمه کردی واسامیشون رابگو ودرکجا ونتیجه چی شد محاکمه رجوی بدینقراربود

نفرمیامد نشست ازهیچ چیزی هم خبرنداشت یه دفعه چماقداران روی سرش میریختند فحش های رکیک خواهرومادرطرف را به تمام حیوانات میکشیدند بعد هم تف باران وکتک وبی خوابی وگرفتن تعهد که بریده بودی مزدوربودی بنفع رژیم کارمیکردی گاهی این عمل روی یک نفرچند روزطول میکشید اینهم ازدادگاههای رجوی واصل برائت وحق دفاع وحق دادخواهی هرچقدرنفرفریاد میزد بابا من چطوری درداخل اشرف که سالیان است پایم بیرون نخورده مزدوررژیم شدم ونفوذی اگرازاین حرفها میزد بیشترتف بارون میشد کتک میخورد بیشتروروزها وشبهای متوالی نشست ادامه وزیرفشارچند صدنفرقرارمیگرفت چه کسی حق حرف ودفاع داشت اینهم ازچرندیات وفریب مردم بنام عدالت وقضاوت ودادخواهی ؛ انکه درمحراب می میخورد درمیخانه واویلا وقتی بانیروی چهل ساله که همه هست ونیستش رابرایش گذاشته حرمت نگه نمیدارد ومرزسرخهای متعدد رد میکند ما باید باورداشته باشیم که درایران فردا به این حرفها عمل میکند نمونه همین بیرون تا نفرازاو جدا میشود بلافاصله درهمین البانی میشود مزدوروزارتی وتهدید به قتل میکند درایران فردا چه خواهی کرد صلاخی وهمین ؛ دجال شارلاتان بی پرنسیب وبی هویت وبی معنی ترازرجوی ها بازخودشون

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۰۷ /۰۵

*** 

The Iran Protests, Regime Change, And The MEKThe Iran Protests, Regime Change, And The MEK

مریم رجوی مجاهدین خلق ویلپنت فرانسه وطن فروشی مزدوریحاشیه‌های نشست سازمان مجاهدین خلق

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

 • علی شیرزاد، فریاد آزادی، مریم رجوی درهرمراسمی بخصوص درمراسمهای همیشگی دراول صحبت با اب وتاب ازمسعود بعنوان رهبرمقاومت یاد میکرد وبه به وچه چه میکرد ولی امسال درابتدا هیچ صحبتی ازرهبرمقاومت ورهبرعقیدتی نکرد ودرطول سخنرانی هم دوباراسم اورااورد وازاو نقل قول کرد که درهردومورد گفت مسعود رجوی چنین گفته …

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، نهم دسامبر ۲۰۱۷:… وقتی خاتمی انتخاب شد حرفهای بسیاری دربین افراد بودکه درکلیت حول این دومحورمیچرخید که خاتمی جام زهر است یاجرعه حیات که اقای رجوی نشست گذاشته وتحلیل خودش را ارائه دادکه بطورخلاصه دراینجا به انها اشاره میکنم.یک : رژیم سه سره شد وازتضاد بین خامنه ای ورفسنجانی سرسوم بیرون زد. دو:انتخاب خاتم

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم دسامبر ۲۰۱۷:… ازاین همه سقوط اخلاقی ورشد فرهنک چاله میدانی درسازمان درتعجب وحیرت بودم تا زمانی که السیسی کودتا راشروع کرد ودست به قلع وقمع طرفداران مرسی زد نمیدانید چه شوروهیجانی اقایون را دربرگرفته بود وبا دم ناداشته بجای شکستن گردو درخت گردو را قطع میکردند وهیچ کدامشان هم ازنظرسیاسی قدرت دیدن …

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، چهارم دسامبر ۲۰۱۷:… درمحوردوم ملت راازجهنم ولعن ونفرین بزرگ خودش که خداباشد میترساند همان جایی که وقتی ادمی قران رامیخواند ازشکنجه هایی که قرار است درانجابشود بدن انسان بجای اینکه موهایش سیخ شود موهایش تماما میریزدازبس وحشتناک وضدانسانی وضدحقوق بشریست همان جایی ست که بقول اخوند دستغیب زنها را … 

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوم دسامبر ۲۰۱۷:… موقع ورود نفرات به محل نشست تمامی نفرات ریزوتمام بدنشون حتی جاهای ممنوعه چک وبازرسی میشدانفدردقیق وریزکه بعضی مواقع بازرسی هرنفرنزدیک ده دقیقه طول میکشید اولا مجازنبودی هرچیزی راببری اگه میبردی مصادره میشد فقط مجازبه بردن خودکار، دفتر، دارو،ودستمال بودی که انها هم چک میشدند و … 

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هشتم نوامبر ۲۰۱۷:… یکی که خودش قبلا زندانی درایران بود گفت شبیه اتاقهای انفرادی زندان است ! بنده خشکم زد گفتم یعنی دارند زندان میسازند گفت فکرکنم گفتم قبول ندارم ببینی برای چیست هرگزدردرون سازمان چیزی بنام زندان نبوده ونخواهد بود ….تا اینکه بعد مدتی یک دفعه دیدم نفر

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۷:… اگه خونده باشید که اقای رجوی صدباردرنشستها درزمان جنگ وبعد ان میگفت مادرجمع بندی یک ساله سال ۶۳ به این نتیجه رسیدیم که فرستادن نیروبداخل جهت عملیات اشتباه است چون یک پاسدارمیکشتیم وهفت مجاهد شهید میدادیم این درزمانی بود که اقای رجوی ونیروها درفران

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیستم نوامبر ۲۰۱۷:… واقعیت این است این همه بیابرویی را برای این بجان میخری که میدونی اگه جداشده ها به استقلال مالی برسند سیل بنیان کن جداشدگان نامرعی درونی بحرکت درخواهد امد وبنیانت را ازریشه خواهد کند بله جداشده ها بمب ساعتی هستند که هرلحظه احتمال انفجاراین بمب درالبانی

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفدهم نوامبر ۲۰۱۷:… گفتیم که سازمان مجاهدین داعش وتروریسم درسوریه را ارتش ازاد وجنگ رابین مردم بجان امده سوریه ازستم دیکتاتوری اسد ودرعراق انقلابیون عشایر ودریمن هم انرا ارتش ملی قلمداد میکرد ومیکند ودراین مدت هفت سال گذشته دیده نشده یک کلمه خود را ازداعش پاک وان رامحکوم

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۷:… این اقا که ازتاریخ بشریت فقط هیتلرومقاومت نروژ را میشناسد و هرچیزی را به این دو ربط میدهد معتقد است که هیتلر و مقاومت نروز قبل از ادم و حوا بوده اند زمانی که کشتی نوح گرفتار دریای پرتلاطم بود و زیردریایی های اتمی المان میخواستند کشتی نوح را نابود کنند این مقاومت نروز 

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، دهم نوامبر ۲۰۱۷:… جای تعجب ندارد اگه با هرجنایتکاری رابطه دارند وشب روزتوسط خودشون وهوادارانشون اینقدرازترامپ وسیاستهای جنگ طلبانه ان دفاع میکنند درحدی که تعدادی به ترامپ اعتراض کردند (بنده هم یکی ازاین نفرات بودم )که چرا خلیج فارس را خلیج عربی نامیدی توسط هوادارانش درصفحات اجتماعی به دفاع ازترامپ و