رجوی در چرخه تکرار تاریخ (رجوی به استقبال عملیات انتحاری دوم در لیبرتی می رود)

رجوی در چرخه تکرار تاریخ (رجوی به استقبال عملیات انتحاری دوم در لیبرتی می رود)

بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، چهارم اکتبر 2013: … با هر چشم اندازی که برای آینده روابط آمریکا با ایران متصور شویم، صحنه سیاسی موجود که اجزای آن را ایران و آمریکا و مجاهدین تشکیل می دهند، به اشکال مختلف تداعی کننده شرایط دوران جنگ ایران و عراق است؛ با این تفاوت عمده که در آن دوره جنگ به صورت آشکار و نظامی بود و امروز تمام قد اقتصادی و سیاسی است؛ اما مجاهدین کماکان نقش خود را بازی می کنند …


Link to the full description of MKO Logo (pdf file)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

لینک به منبع

رجوی در چرخه تکرار تاریخ

رجوی پیشاپیش به استقبال مرحله دوم عملیات انتحاری فروغ جاویدان در لیبرتی می شتابد تا بلکه از پاسخگویی فرار کند.

با هر چشم اندازی که برای آینده روابط آمریکا با ایران متصور شویم، صحنه سیاسی موجود که اجزای آن را ایران و آمریکا و مجاهدین تشکیل می دهند، به اشکال مختلف تداعی کننده شرایط دوران جنگ ایران و عراق است؛ با این تفاوت عمده که در آن دوره جنگ به صورت آشکار و نظامی بود و امروز تمام قد اقتصادی و سیاسی است؛ اما مجاهدین کماکان نقش خود را بازی می کنند. نقش عراق آن زمان را امروز آمریکا به دلیل ظاهرا نگرانی از فعالیت های هسته ای بازی می کند. موضع و نقش مجاهدین هم مثل آن سالها که در هیبت یک صلح طلب و ضدجنگ خواستار پایان جنگ بود، امروز نیز در همان نقش نگران ایران اتمی و تهدید صلح جهانی است! همچنانکه رجوی در آن سالها مدعی بود برای برقراری صلح مبارزه می کند و صلح را طناب دار جمهوری اسلامی می دانست و به زعم خود تلاش می کرد طناب دار صلح را بر گردن جمهوری بیندازد، سالها است بر طبل عقب نشینی ایران از موضع هسته ای می کوبد و عقب نشینی از موضع هسته ای را همچنان دوران جنگ به طناب دار جمهوری اسلامی تشبیه می کرد.

در زمان جنگ ایران و عراق رجوی در قالب یک ضدجنگ صدام را با این تحلیل که با بمباران شهرها و قربانی کردن غیر نظامیان و حداقل ویران کردن خانه و کاشانه مردم عنصر اجتماعی را با حاکمیت رودررو و در نهایت سرنگون خواهد کرد، خط جنگ شهرها را به صدام تحمیل کرد. امروز نیز رجوی از آنجا که تیغ اش برای براه انداختن یک جنگ تمام قد نظامی علیه ایران نمی برد، خواستار ادامه و تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم ها و بعضا هم بر بی فایده بودن آنها و در نهایت با تاکید بر راه حل حمله نظامی همان نقشی را بازی می کند که در کنار صدام و در دوران جنگ ایران و عراق بازی می کرد. امروز هم مثل آن سالها رجوی هر مخالف جنگ و تحریم را به همسویی با جمهوری اسلامی متهم می کند؛ هر مدافع منافع ملی ایران را شریک رژیم می داند و در نهایت به خیانتکاری و انتقامجویی تهدید می کند. آنچه از آن صحنه سیاسی حاصل شد با آنچه این روزها در حال وقوع است بر شباهت های قریبی تاکید دارد. امروز هم مثل گذشته رجوی بظاهر ضدجنگ و صلح طلب با امیدهایی که برای راه حل سیاسی مسئله هسته ای ایران پیش آمده، به شدت نگران و به حال کما رفته است. امروز رجوی بر خلاف آنچه در خصوص علاقه اش در عقب نشینی ایران از موضع هسته ای ابراز کرده، اما در عمل نشان داد تنها اپوزیسیونی است که نه تنها مخالف راه حل دیپلماتیک که حتی اگر به اراده و خواست او می بود از همان ده سال پیش به کمتر از حمله نظامی به ایران رضایت نمی داد. این در حالی است که رجوی در حرف و ادعا همیشه حرف اش این بوده که به دو دلیل از تن دادن ایران به راه حل سیاسی استقبال می کرده؛ اول جلوگیری از خون ریزی بیشتر و دوم اینکه تسریع در سرنگونی جمهوری اسلامی به دست مقاومت.

رجوی بارها از لفظ واتمرگیدن جمهوری اسلامی از موضع هسته ای اش برای بیان چنین منظوری استفاده کرده است. بارها ادعا کرده بود از عقب نشینی ایران از موضوع هسته ای استقبال می کند و به رژیم در این خصوص بفرما می زد. مثل بفرمایی که در زمان جنگ به ایران می زد تا قطعنامه ۵۹۸ را بپذیرد. در آن زمان قطعنامه پذیرفته شد مجاهدین اما مغلوب تمام قد آن قطعنامه بودند. عملیات فروغ جاویدان در واقع واکنشی انتحاری به پایان جنگی بود که بقای مجاهدین در آن رقم می خورد. با پایان جنگ دست مجاهدین بسته شد و چنانچه رجوی پیش بینی کرده بود پروسه سوختن مجاهدین در عراق شروع شد. برگردیم به صحنه امروز، از یک دهه پیش مجاهدین سوار بر جنگ سرد بر سر پرونده هسته ای ایران با غرب و آمریکا ادامه حیات داده اند. سقوط صدام به معنی تغییر صاحبخانه و بالطبع همسو شدن تمام قد با آن نیز بود. مسئله هسته ای شد دغدغه مشترک مجاهدین و آمریکا برای تهدید صلح جهانی. اعمال تحریم ها و همسویی تمام قد مجاهدین با غرب و آمریکا و فراتر از آن تحریک آمریکا به گزینه نظامی ادامه همان سناریویی بود که رجوی در جنگ شهرها و بر علیه مردم در پیش گرفت و در نهایت نه تنها از آن طرفی نبست که به انتحار مجاهدین منجر گردید.

امروز همچون روزهای پایانی جنگ مجاهدین سردرگم و مستاصل به دنبال برون رفت از بحران خود ساخته هستند. گفتم پایان جنگ و اجماع بر قرارداد ۵۹۸ به واکنش انتحاری مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان منجر شد. امروز نیز رهبری سازمان به چنان تکرار انتحاری ناگزیر است. رجوی در پایان آن جنگ ناگزیر شد برای فرار از پاسخگویی به محاسبات اشتباه اش عده ای را قربانی کند تا خون قربانیان صورت مسئله اصلی او را تحت الشعاع و پاک کند. امروز نیز رجوی به نوعی در حال رقم زدن همان فاجعه انسانی است. به کشتن دادن ۵۲ نفر به صورت علی الحساب در قرارگاه اشرف و تهدیدهای او در پیام ۲۷ شهریور به ادامه این وضعیت از جنس همان واکنش انتحاری است. رجوی امروز نیز همچون فردای جنگ ایران و عراق چاره ای جز فرافکنی ندارد. رجوی از تحولات اخیر آنقدر عصبانی و آشفته است که به هر ریسمانی برای تغییر شرایط متوسل می شود. این در حالی است که هیچکس به قطعیت نمی تواند چشم انداز روشنی برای این مرحله قائل باشد. رجوی که تا دیروز برای تن دادن جمهوری اسلامی به راه حل سیاسی بفرما می زد، اما امروز در عمل نشان می دهد حتی از احتمال در پیش گرفتن راه حل سیاسی آنقدر دستپاچه و عصبانی است که پیشاپیش به استقبال مرحله دوم عملیات انتحاری فروغ جاویدان در لیبرتی می شتابد تا بلکه از پاسخگویی فرار کند.

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

همچنین:

مجاهدین و صحنه سیاسی موجود

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، دوم اکتبر 2013: … واقعیت این است که صحنه موجود سیاسی در داخل و خارج ایران و همچنین وضعیت مجاهدین در عراق بالکل اوضاع روحی و روانی آنها را بر هم ریخته است. این آشفتگی به اندازه ای است که امکان برخورد عقلانی و حداقل کم هزینه را از مجاهدین سلب کرده و آنها را به استفاده از حربه تهدید و ترور شخصیت ناگزیر کرده است. تهدید مقامات ایرانی به انتقامجویی در پیام ۲۷ شهریور، خط و نشان …

مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در مطبوعات عراق

بنیاد خانواده سحر، بغداد، اول اکتبر 2013: …  “زیباری” در گفت و گوی مطبوعاتی تصریح کرد: «دولت عراق مسئول ناپدید شدن این 7 تن نیست و ما برای یافتن آنان اقدام کردیم و هشدار بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا دقیق و کارشناسی شده نیست و من با “کاترین اشتون” دیدار خواهم داشت و هیچ دلیلی در این رابطه که دولت عراق مسئول این عملیات است وجود ندارد.» این درحالی است که دولت …

رجوی و گرفتاری ابدی در «راهبند استراتژیک» – یک سال پس از آن پانزده سال

ایران دیدبان، اول اکتبر 2013: … به هر حال و اگر چه مجاهدین پس از 15 سال و در ازای هزینه بسیار هنگفت از لیست گروههای تروریستی آمریکا خارج شدند، اما نه تنها یکی از اهداف فوق محقق نشد، بلکه از زمان خروج از لیست به بعد کار برای مجاهدین هم در آمریکا و هم در عراق بسیار دشوارتر شده است. در آمریکا هرچه لابی مجاهدین بیشتر تلاش می کند، کمتر می یابد و در عراق …


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)


(Washington backed Maryam Rajavi in terrorist cult’s HQ in Paris)


(Alejo Vidal-Quadras , Mojahedin Khalq logo, Struan stevenson )