رجوی لاف در غربت میزند

رجوی لاف در غربت میزند

رجوی لاف در غربت میزندعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم اکتبر 2019:… رجوی وعضدانلو داعش را انقلابیون عشایر مینامید و داعش عامریه را گرفته و درچند صد متری دیوارهای لیبرتی بودند در لیبرتی برنامه چیده و ماشینها راهم مشخص کرده و مسولین هم مشخص شده بودند و با داعش هم هماهنگی شده بود.  وقتی آنها به پشت دیوارهای لیبرتی رسیدند مجاهدین دیوارهای بتونی و پیش ساخته را با ماشینها بی اندازند وراه ورود داعش به فرودگاه را باز و آنها هم مجاهدین را مسلح و با دولت مالکی در فرودگاه بجنگند و بعد هم درسایر محلهای بغداد ، یک روز که صدای تیراندازی خیلی نزدیک شده بود فرمانده ام بمن گفت درچند روز آینده و شاید هم چند ساعت آینده عشایرانقلابی به لیبرتی رسیده و ما مسلح میشویم رجوی لاف در غربت میزند 

رجوی لاف در غربت میزندبرخورد دوستانه ی آمریکا با داعش ( عشایر انقلابی رجوی)ا

رجوی لاف در غربت میزند

مریم عضدانلو لاف درغربت میزند

چند روزی بود که درعراق تظاهرات برگزارشد که تعدادی کشته وزخمی شدند وساختمانهای دولتی به اتش کشیده شد دراین میان سایتهای رجوی وعضدانلو وتلویزیون وسایبرها وهوادارانش بسیج شده بودند که بگویند عراق ازدست رژیم ایران درامد واسم انرا هم گذاشته بود شورش مردمی کمی به عقب برمی گردم رجوی وعضدانلو داعش را انقلابیون عشایر مینامید وداعش عامریه را گرفته ودرچند صد متری دیوارهای لیبرتی بودند درلیبرتی برنامه چیده وماشینها راهم مشخص کرده ومسولین هم مشخص شده بودند وبا داعش هم هماهنگی شده بود وقتی انها به پشت دیوارهای لیبرتی رسیدند مجاهدین دیوارهای بتونی وپیش ساخته را با ماشینها بی اندازند وراه ورود داعش به فرودگاه راباز وانها هم مجاهدین را مسلح وبا دولت مالکی درفرودگاه بجنگند وبعد هم درسایرمحلهای بغداد ، یک روز که صدای تیراندازی خیلی نزدیک شده بود فرمانده ام بمن گفت درچند روز اینده وشاید هم چند ساعت اینده عشایرانقلابی به لیبرتی رسیده وما مسلح میشویم وفکرمیکرد من ازطرح خبرندارم منهم که تمامی اطلاعات بدستم رسیده بود به او گفتم من به دلم صابون نمی مالم زیرا اولا انها را تروریست میدانم نه انقلابی دوم اخوندها هرگز نخواهند گذاشت انها وارد فرودگاه شده وما مسلح بشویم این فکرها را ازسرتون بیرون کنید یعنی اینکه رجوی وعضدانلو دراشوبهای اخیرکیسه دوخته بودند که انها عراق را گرفته وایشان به اشرف نقل مکان وازانجا با تانک وتوپ به ایران بروند این فکرها وحرفها یاوه بافی ولاف درغربت زدن است ، وکارکردش فریب نیروهای تشکیلاتی درغارالبانی وسرگرم کردن چند روزه ودادن انگیزه های مقطعی وزود گذرست خاصیت دیگری ندارد

انزوای اجتماعی و تنفر ملی از رجوی

روز اول تظاهرات نوشتم که کارامریکا وعربستان واسراییل است ومیخواهند اربعین را تحت شعاع قراربدهند دراین نوشتاردلایل را مینویسم
ـ امریکا وانگلیس ضربات سهمگینی دراین مدت درخلیج فارس خورده اند
ـ وابستگی اتحادیه اروپا به امریکا برملا ومشخص شده که مستعمره امریکا هستند وهیچ کاری نمیتوانند بکنند
ـ عربستان درباتلاق یمن گیروارامکو وسه تیپ ازدست رفته وتاسیسات حیاتی زیرضرب پهبادها قراردارند
ـ نتانیاهوبابرگزاری انتخابات مجدد شکست خورد ونمیتواند دولت تشکیل دهد وزیران مونده است
ـ ترامپ درحال استیضاح وتمامی سیاستهای خارجی ازکره شمالی تا ونزوئلا تا ایران تا چین وروسیه شکست خورده
ـ مرز عراق وسوریه علی رغم تمام بمبارانهای اسراییل بازشده وایران تا مدیترانه مرز وجاده زمینی دارد
ـ راه اندازی ناوگانها برای امنیت خلیج فارس شکست خورده وغربیها درتمامیت نمیتوانند ادامه بدهند
ـ ایران تابه الان پیروز میدان است وقبلا نوشتم که اربعین امسال برای حاکمیت وعراق خیلی مهم است درحقیقت امسال بعد پیروزیها اربعین لشگرکشی ست نه زیارت اینکه بنده این مسایل راقبول ندارم بحث دیگریست
ـ به دلایل فوق امریکا وعربستان واسراییل دنبال بهم زدن اربعین بودند که شکست سنگین خوردند ودولت عراق برشورش ها غلبه کرد ازطرف دیگرامریکا دنبال سرنگونی حاکمیت عراق است که موفق نخواهد شد

شعارهای مضحک رجوی در نیویورک

رجوی وعضدانلو طبق معمول بوی کباب برگ به مشامشون خورد وبا جاروجنجال خواست ازان استفاده کند درحقیقت حرکت سازمان مجاهدین وشورای انها با بکارگیری تمام امکانات درمیز امریکا وعربستان واسراییل بازی وخط انها را پیش بردند وبا سایبروروابطی که با حزب بعث وسنی های مخالف دارند دراغتشاشات دست دارد ودستش درخونهایی که ریخته شد الوده است باید یاد اوری کنم که آویزان شدن رجوی وعضدانلو به امریکا واسراییل وعربستان وکانادا واسترالیا اسمش سیاست نیست به اینگونه عملکردها میگویند نوکری ومزدوری ودریوزگی سیاسی ومالی چقدر سازمانی باید به پیسی برسد که برای مال ومنال دریوزگی ودست درخون کند تا حسابهایش پرازپول بشود این کارها هیچ دردی ازرجوی وعضدانلو دوا نمی کند زیرا که همین دیروز امریکا کردهای سوریه را که انهمه سلاح داده ومسلح کرده بود به اردوغان فروخت رجوی را هم درعراق صد بار فروخت وخیانت کرد کی میخواهد تجربه کسب کند بخودش برمی گردد

رجوی لاف در غربت میزند

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-و-تجزیه-طلبان-تناقضات-مزدورا/

مریم رجوی و تجزیه طلبان . تناقضات مزدوران در اول مهر امسال

مریم رجوی و تجزیه طلبانعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم اکتبر 2019:… باز اول مهر رسید ومریم عضدانلو راه حلهای انقلابی برای دانش اموزان ودانشجویان ارائه داد ولی ما نفهمیدیم که او لالایی بلد است چرا هیچ وقت خوابش نمی برد طبق معمول حرفهای بدون قیمت زیادی زده که پرداختن به انها خودش چندین نوشتاراست که سعی میکنم همه را دریک نوشتارخلاصه کنم صحبت ازجهل ونااگاهی وسرکوب کرده میشود برای ما بگوید نیروهای انقلابی خودش ازکدام اگاهی برخوردارند و کدام ازادی که دردرون مناسباتش سرکوب نکرده است جرات وشهامت ندارد بگذارد نفراتش تنهایی برای خرید پفک نمکی بروند . مریم رجوی و تجزیه طلبان . تناقضات مزدوران در اول مهر امسال 

سیاست رجوی و مریم عضدانلو درحال فروپاشی ستشیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

مریم رجوی و تجزیه طلبان . تناقضات مزدوران در اول مهر امسال

1- از زمین تا ثریا مال مردم وخرچموش لگد زن حکومت از آن عضدانلو

باز اول مهر رسید ومریم عضدانلو راه حلهای انقلابی برای دانش اموزان ودانشجویان ارائه داد ولی ما نفهمیدیم که او لالایی بلد است چرا هیچ وقت خوابش نمی برد طبق معمول حرفهای بدون قیمت زیادی زده که پرداختن به انها خودش چندین نوشتاراست که سعی میکنم همه را دریک نوشتارخلاصه کنم صحبت ازجهل ونااگاهی وسرکوب کرده میشود برای ما بگوید نیروهای انقلابی خودش ازکدام اگاهی برخوردارند و کدام ازادی که دردرون مناسباتش سرکوب نکرده است جرات وشهامت ندارد بگذارد نفراتش تنهایی برای خرید پفک نمکی بروند و برای هرنفر چها رتا بچه جاسوس  وبپا میگذارد انوقت دم از ازادی میزند ، این برخوردها سرکوب نیست ؟ میگوید دهها هزاردانش اموزبه زندان رفته وشکنجه واعدام شده اند درست میگه درتشکیلاتش بچه های کم سن وسال را به خیابون می فرستاد تا چماقداران انها را لت وپاره کنند تا رجوی سواربربدنهای زخمی وصورتهای ورم وکبود شده انها تبلیغاتش را بکند ودرشروع جنگ مسلحانه دانش اموزان کم سن وسال را درخیابونها رها وبدون جا ومکان درخیابونها دستگیروشکنجه واعدام بشوند انهم درشرایطی که رهبرخودش جانش رابرداشته وبه پاریس می گریزد چه کسی مقصر است ؟

مریم رجوی و تجزیه طلبان

ایا به همین کودکان گفتید میخواهیم جنگ مسلحانه شروع کنیم حداقل خود را پنهان کنید یا انها را درعمل انجام شده قراردادید خود مخفی شدید ؟ ودانش اموزان را درمدارس وخیابونها بحال خود رها کردید مگر ما فراموش کرده ایم میگوید برعلیه خفقان بپا خیزید نه اینکه دردرون تشکیلات خودت هیچ خفقانی نبود ازبس ازادی خوردیم  وازادی پوشیدیم که میخواستیم بگوییم ازاین همه ازادی خسته وکلافه شده ایم لطفا کمی هم سرکوب کن تا ما مزه سرکوب را بچشیم ونسبت به ان عینی بشویم ، میگوید ضایعات انسانی وفرهنگی واموزشی ودرمانی واقتصادی درجامعه زیاد است بما بگو ببینیم ازکدام انسان حرف میزنی همانهایی که دردرون تشکیلات کتک میزدی وتف برسرورویشون می انداختی وتوهین وتحقیرمیکردی یا فرهنگ بالایی که بخورد ملت داده بودی را یاد اوری میکنی فرهنگ بچه جاسوس پروری یا فرهنگ مزدوری ونوکری برای امریکا واسراییل وعربستان را میگوی ویا فرهنگ خواسته حملات نظامی وتحریم برعلیه ملت ایران ؟ تا انجایی که بنده خبردارم رجوی وعضدانلو هیچ رنگی ازفرهنگ ایران درخود ندارند فرهنگ کثیف سیاستمداران عربی وغربی تاروپودشون را گرفته است ، صحبت ازدوازده ساعت کارطاقت فرسا کرده دردرون خودت چندساعت کاروجود دارد بیست ساعت درروزانهم پیرمردان وپیرزنانی که راه نمیتونند بروند میگوید درایران علم سقوط کرده است راست میگه تمام این دانشمندان ناسا وپزشکی وژنتیک ونویسندگان وشعرا درجهان ازمجاهدین هستند خجالت هم نمی کشد بیا یک امتحانی بکنیم دیکته به نفراتت میدهیم ببینیم در نصف صفحه چند غلط املایی دارند اینها فارسی نمیتونستند بنویسند انوقت صحبت ازعلم وفرهنگ ودانش ودانشجو میکند

مهمترین حرفش این جاست قومها درایران حق دارند با زبان خود حرف بزنند درس بخونند وکارکنند وهویت فرهنگی خودشون را داشته باشند همه ما میدونیم که زبان عامل اصلی اتحاد ما ایرانی هاست وزبان پارسی ست که مارادربرابرهجمه فرهنگی وسیاسی وجغرافیایی حفظ وحراست میکند اگراین نخ نبات را ازوسط بکشیم همه چیز فرو میریزد عضدانلو دقیقا انگشت روی موضوع اصلی گذاشته ومیخواهد قومها را بنام هویت فرهنگی وزبانی ازهم جدا کرده وبسمت تجزیه ببرد یعنی همان حرف وخواسته بیگانگان را قلقله میکند این حرفها دفاع ازتجزیه ایران است هرگزنباید زیرباراین رفت قومها ایرانی هستند وباید زبان مشترک داشته باشند نمیتوانیم درمملکت درهرشهری با زبان خود درس بخوانند ودرادارات رفتارکنند تجربه شوروی سابق را نگاه کنید مریم عضدانلو تجزیه طلب است وخواسته بیگانگان را تکرارمیکند درنهایت سه درس را بیان میکند

اول ازادی که بهای ان ازخود گذشتگی ست ملت زندانی وکشته بشوند تا اوازپاریس بیاید سواربرکشته ها بشود

دوم جامعه میتواند حاکمیت را سرنگون کند تا دیروز اویزان جان بولتون وترامپ  وعربستان بود وقتی دید انها اهل جنگ نیستند وخیری ازانها برای او درنمی اید واورا به بیرون ازدایره خود پرتاب کرده اند بسمت جامعه گرایش پیدا کرده وازانها میخواهد که خون بدهند

سوم اتحاد وهرمدرسه ودانشگاه وشهری کانون شورشی ست درزمان آ 77 که خاتمی امده بود واو میخواست راهگشایی ها را کلید بزند مگسان دورشیرینی وافراد پشت بلندگویی می امدند ودرسخنرانی های غرا در مراکز وستادها می گفتند من به تنهایی تمام شیراز را به اشرف می اورم دیگری میگفت من شک ندارم اسم خواهرمریم را بیاورم ویک نفربفهمد من ازطرف او رفته ام تمام خوزستان پشت سرمن راه افتاده وبه اشرف می ایند ازمیلیونها ادمی که میخواستند به اشرف بیاورند خبری که نشده امروزه عضدانلو خودش وارد شده وهرشهررا کانون شورش میخواهد بکند قدیما تیم شورشی بود الان شده شهرشورشی منتظرمیمانیم ببینیم این شهرهای شورشی همان افرادی هستند که میخواستند به اشرف بیاورند یا انسانهای جدیدی ازکرات دیگرامده اند وما خبرنداریم درشرایطی این حرفها را میزند که مورد تنفروحشتناک مردم ایران است درحدی که هروقت درتظاهراتها پیام حمایت داد مردم ازتظاهرات دست برداشتند وپیامهای عضدانلو ورجوی ملت ایران را هرباربه محاق برد

لینک به منبع

2- صحبتهای متناقض رجوی وعضدانلو

دوموضوع را میخواهم مطرح کنم

یک :احمد شاملو

زمانی شاملو به پاریس رفت وازرجوی حمایت کرد واو هم شاملو را شاعرشاعران وادب اسمان ایران لقب داد یعنی چیزی گرفت وچیزی داد یک معامله مغبون به صرفه یکی میدهی ویکی می گیری ازمن حمایت کن ومرا رهبرمقاومت ومسول شورا بخون و انقلابی ترین بخون منهم بتو شاعرشاعران میگویم  معامله خوبی ست که دران شخص  مطرح است نه منافع سیاسی اگرشاملو منافع سیاسی را درنظرمیگرفت هرگزبه رجوی نمی پیوست همانطورکه بارها درباره خودم نوشتم که اگرفهم امروز را داشتم ومعانی عملکردها را می فهمیدم هرگز مجاهدین را انتخاب ومجاهد نمیشدم ولی فکرمیکنم انزمان شاملو می فهمید چون سابقه طولانی در سیاست داشت کاری با این ندارم درهرحال ازرجوی حمایت کرد دریک نقطه تصمیم گرفت به ایران برگردد ومنهم به تصمیمش احترام میگذارم وهرکس حق دارد هرجا میخواهد زندگی کند وهرفکری داشته باشد وبراساس ان عمل کند اما رفتن شاملو برای رجوی قابل قبول نبود وبارها وبارها شاعرشاعران وادب اسمان ایران را که خودش نامگذاری کرده بود درنشستها زیرسوال می برد واورابریده وبه دامن خمینی رجعت کرده نام می برد وحملاتش را انجام میداد راستی اگرمعامله بده وبستان نبود چی شد که شاعرشاعران یک دفعه دشمن شد درحدی که به او حمله وهجوم کند وتمامی القاب را ازاو بگیرد مدتی پیش درسالمرگ شاملو دوباره مطلبی گذاشته وازاو تعریف وتمجید کرده است راستی رجوی وعضدانلو بگویند چی شد که دوباره یاد شاعرشاعران وادب اسمان ایران بعد انهمه فحش باران وبد گویی ولجن مال کردن شاملو دردرون مناسبات وتشکیلات افتاده است ؟ این تناقضها را چگونه حل می کند ؟ وقتی با اوست دراسمان است وقتی ازاوجدا وبه ایران میرود به قعرچاه فرستاده میشود وبریده وزیرقبای خمینی رجعت کرده لقب می گیرد !!

دوم : جنگ ایران وعراق

رجوی هرگز صدام را شروع کننده جنگ نمی دانست ومعتقد بود که خمینی شروع کننده ان است بحثهای کشاف بنده درهمین رابطه با مسولین سازمان درطی سالیان که به چند نمونه قبلا اشاره ونوشتاری داشتم  میشود مراجعه وبه واقعیتها پی برد درسایتش مطلبی گذاشته درباره جنگ ایران وعراق وطوری بحث وصحبت میکند که ایران شروع کننده جنگ بوده وصدام درمظلومیت مثل رجوی عملیات تدافعی داشته است  مواضع من که ازروز اول ورود به بغداد برای سازمان مشخص بوده وحرفهایم رادراین رابطه درطی سالیان زده ونوشته ام اما سوال ازرجوی وعضدانلو شما که معتقد هستید خمینی شروع کننده جنگ بود پس چرا درسالهای 58 و59 نیروهای تشکیلاتی را به جبهه های جنگ فرستادی ؟  وبارها هزاران نفرشاهد بودند که رجوی گفت نیروهای ما برای جنگ می رفتند ولی خمینی انها را ازپشت می زد ومی کشت این تناقض گفتارورفتاررا چگونه جواب میدهید ازیک طرف می گوید خمینی شروع کننده جنگ است انوقت بمدت دوسال نیروهای تشکیلاتی را بجنگ می فرستد اگر شروع کننده جنگ صدام است پس چرا دراین نوشتارخمینی را مقصرشروع جنگ میدانی ومطلب می نویسی ؟ یک نمونه را هم که مهدی افتخاری بود رفتاروکرداررجوی با اورا گفتم وتناقض را اشکارکردم باید گفت سیستم فکری رجوی وعضدانلو سراسرتناقض والوده است که درباره مسایل مختلف نوک کوه یخ بیرون میزند ورجوی وعضدانلو ازپریشانی فکروتناقضات ان هزیان گویی میکنند

لینک به منبع

3- جمع شدن تجزیه طلبان ضد ایران درشورای گذار

نشستی بنام شورای گذار دراروپا تشکیل شد ومدتی سکوت کردم تا ببینم نهایت ان چه میشود که دران تعدادی تجزیه طلب وضد ایران دورهم جمع شده وصحبتهایی کردند اول باید بگویم که این شورا چیزی جزشعبه وزارت خارجه امریکا وعربستان واسراییل نیست که دران شورا پرچم کشورراهم تغیرداده اند وصحبت ازتجزیه کشوربه 13 استان که جنوب رابنام استان عربستان نامگذاری کرده اند ومصاحبه ای هم شهرام همایون با نوری اعلا وحسن شریعتمداری انجام داد که هردو شروع به توجیح ووکم رنگ کردن بیانیه قبلی خود کردند حسن شریعتمداری ازباباش دفاع میکنه انهم اخوند شریعتمداری انگلیسی که ازسرتا پای شاه را لیس میزد ودرزمان خمینی هم خلق مسلمان را راه اندازی ودنبال تجزیه آزربایجان بود که دراخرپیری ودرسن 90 سالگی به تلویزیون امد وتوبه کرد وغلط کردم گویی وازخمینی درخواست بخشش کرد ما نفهمیدیم حسن شریعتمداری از چه چیز این بابای ناخلف حمایت میکند واورا ضد ولایت فقیه میداند این چه مخالفتی ست که همان روزهای اول غلط کردم گویی میکند انهم درتلویزیون ولایت فقیه وازولی فقیه یعنی خمینی میخواهد که اورا بخاطراخوند بودن ببخشد ، اقای شریتمداری بما بگو چرا صحبت ازتجزیه کشورمیکنی چرا درصف وزارت خارجه امریکا وعربستان واسراییل قرارگرفته ای ایا نمیدانی امریکا هفتاد سال است که دنبال تکه تکه کردن ایران است تا بتواند برخاورمیانه مسلط شود ایا شما ازاین مسایل بی خبرهستید ، یا اینکه مثل بابا ی اخوند خودت خط وخطوط ضد ملی را ازانگلیس میگیری ؟ بابات که همه جای شاه را لیس میزد خودت هم همه جای رضا پهلوی را لیس میزنی کلا خانوادگی درحال جاسوسی ولیس زدن صاحبان قدرت هستید

رضا پهلوی چرا دربرای ان شورا پیام میدهد ایا اوهم ازاین مسایل بیخبراست واین گونه افراد را نمیشناسد ونمیداند هدف انها چیست یا اینکه برای رسیدن به قدرت دست به هرکاری میزند بگذارید یک خاطره ای را بگویم درسال 61با اشنایی صحبت میکردم انهم درباره صحبت رضا پهلوی که درمصاحبه گفت من دلم برای کوچه پس کوچه های ایران تنگ شده اینکه او کی وکجا کوچه پس کوچه های ایران را دیده بود که دلش تنگ شده باشد نمیدونم ان اشنا بمن گفت رضا پهلوی دلش برای کاخ نیاوران وکاخ سعد اباد تنگ شده ودروغ میگوید واین را هم یاد اوری کنم که او هرگز ایران را نخواهد دید ودرکاخ نیاوران وکاخ سعد اباد زندگی نخواهد کرد حال به اقای رضا پهلوی یاد اوری میکنم تو حتی ایران را هم طبق خواسته اربابان تکه تکه کنی ازنیاوران وسعد اباد خبری نیست وگندم ری را اخوندها نمی گذارند امثال تو بخورند

دیگری اقای نوری اعلا دبیرکل حزب سکولاردمکراسی ست که برای مهم نشان دادن خود چند تا مقام ومنصب درحزبهای دیگررا هم برای خودش ردیف میکند میگوید خط قرمزمن صحبت نکردن با کمونیستها ومذهبی ها ست ودرون همین شورای تجزیه طلبان میروم تا انها را اصلاح کنم تو خودت را اصلاح کن بقیه پیش کش ، التماس هم میکند که بگذارند در این شوراهم عضو باشد چنین درخواستی برای چیست ؟ اگرریگی درکفش نداری چرا میخواهی عضو شورای تجزیه طلبان انهم درکادررهبری انها باشی ؟ وشروع به توجیح ابلهانه عملکرد تجزیه طلبانه خود درمصاحبه با شهرام همایون میکند راستی چرا خط قرمز نوری اعلا کشورایران وحفظ تمامیت ارضی نیست وحاضراست با همه حتی شیطان هم معامله کند بگذریم ازاینکه این افراد هزاربارازشیطان برای مردم ایران خطرناکترهستند ، اقای نوری اعلا برای مردم ایران مشخص کنید چه رابطه ای بین تجزیه وسکولار دمکراسی وجود دارد ؟ اساسا تجزیه طلبی دشمن دمکراسی وسکولاریزم نیست ؟ دوران شیادی ها بسرامده گرچه بنده هیچ وقت این احزاب وجریانها وباند های جاسوس را قبول نداشته وندارم شمایان با کدام جاسوسخانه سروکردارید ؟ با کدام وزارت خانه وبانکهای فکری رابطه دارید ؟ سرتون درحساب بانکی کدام کشورضد ایران وایرانی فرو رفته است که این چنین برعلیه ملت ومملکت تیغ می کشید ؟ بگذارید یاد اوری کنم بنده با هرگونه تجزیه کشورودخالت بیگانگان مخالف بوده وهستم وبا کسی هم دراین رابطه عقد برادری نبستم گرچه به هیچ عقد برادری اعتقاد ندارم وانرا سرمنشا فساد می بینم بدانید که هیچ ایرانی غیرت مند وبا شرافتی تن به تجزیه کشورنمیدهد وانهایی که با نامهای مختلف مجاهد خلق وشورای ملی مقاومت وشاهی وسلطنت طلب وسکولاردمکراسی ویا شورای گذاردم ازتجزیه می زنند هیچ گونه غیرت وشرافت ایران درانها یافت نمیشود ملت ایران نگذارید خائنین به وطن کشوررا تجزیه کنند وخط دشمنان ایران را پیش ببرند به دهان یاوه گوی تمام انها بکوبید که این کوبیدن حق قانونی شماست

لینک به منبع

(پایان)

مریم رجوی و تجزیه طلبان . تناقضات مزدوران در اول مهر امسال

***

همچنین:

***

مریم رجوی در آتش آرامکو سوختمرگ رجوی در عربستان

قتل خاشقچی قاشقچی مجاهدین خلق مریم رجوی عربستان سعودی جنایت قتل خاشقجی، معیاری جهت سنجش ارزش ها 

همچنین: