رجوی مشاطه گر تروریستها در دستگاهی متناقض

رجوی مشاطه گر تروریستها در دستگاهی متناقض

رجوی مشاطه گر تروریستها در دستگاهی متناقضعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی ام ژانویه 2020:… افول وشکست امریکا حتمی ست و با مشاطه گری رجوی ها وعضدالو ها نمیتوانند از سرنوشت محتوم جلو گیری کنند. همانطورکه دار و دسته انگلیس در زمان قاجاریه نتوانستند جلو نابودی انگلیس را بگیرند. حال هرچقدرمیخواهند برسر و روی ترامپ ونتانیاهو وسلمان وبن زائد بشکه بشکه سرخاب وسفیداب بمالند. روی آنها سیاه تر از این حرفهاست که با مشاطه گرانی مثل رجوی وعضدانلو و مشاطه گری آنها ملتها آنها را نشناسند و در جریان تشیع سپهبد سلیمانی درسراسر جهان و تظاهرات برای خروج امریکا درعراق اثبات شد که توده ها آگاه تر از این حرفها هستند که فریب مشاطه گران وچهره های سرخاب و سفیدآب و روشور مالی شده را تشخیص ندهند و نشناسند. رجوی مشاطه گر تروریستها در دستگاهی متناقض .

رجوی مشاطه گر تروریستها در دستگاهی متناقضافتخار رجوی به مزدوری – از صدام تا برایان هوک

رجوی مشاطه گر تروریستها در دستگاهی متناقض

1- رجوی وعضدانلو مشاطه گران چهره امپریالیسم

به تاریخ منطقه که نگاه میکنیم علل وعوامل اختلافات وجنگها هم مشخص میشود بعد ازتسخیراورشلیم توسط صلاح الدین ایوبی جنگهای صلیبی توسط پادشاه انگلیس بمدت هزارسال کلید زده شد وبعد هم انگلیس بعنوان تنها قطب جهان منطقه را دردست گرفته بعد ازکلی جنایت وکشتارکه یک قلم ان کشتارده میلیونی ایرانی ومیلیونها نفرهندی وازکشورهای دیگرانجام داد درنهایت وقتی میخواست ازمنطقه خارج شود دست به تعیین مرزها زد وفتنه ای درمنطقه بپا کرد وانهم اختلافات قومی ونژادی وزبانی ست تا بتواند درنبود خودش وبا کنترل ازراه دورمنافع خودش را تامین کند،  وقتی به تعیین مرزهای منطقه توسط انگلیس نگاه کنیم کاملا بارز ومشخص است وبعد هم اسراییل رادرست کرده وبجان منطقه انداختند که نمیخواهم وارد بحث تاریخی بشوم فقط ریشه اختلافات درمنطقه را بیان کردم بعد هم امریکا وارد ومنطقه را تحت تسلط خودش بعنوان تنها قطب جهان بدست گرفت که دراین زمینه با همراهی انگلیس واستفاده ازتجارب ان منطقه را بحال وروز امروز رسانده اند بنده همیشه معتقد بوده وهستم که وجود استعمارچه انگلیس وچه امریکا عامل بدبختی وجنگهای منطقه هستند وتا زمانی که دست وپای استعمارقطع نشود منطقه روی ارامش بخودش نخواهد دید ازطرف دیگربشدت جهان تک قطبی را بزیان ملتها میدانم ومعتقدم که جهان باید چند قطبی شود که درمنطقه ما ایمان داشته ودارم وبزرگترین ارزوی بنده بوده وهست که ایران بدلیل داشتن پتانسیل فرهنگی وتمدنی باید قطب منطقه باشد وبعنوان قطب سوم درجهان نقش خود که همانا بیرون کردن استعمارغربی ست را بازی کند ونگذارد که منطقه توسط انها بیشترازاین نابود شود ولی وقتی به نقطه مقابل این نظریه نگاه کنیم رجوی وعضدانلو قراردارند که درست عکس این رفتار ومیگویند این اخوندها هستند که منطقه را به اشوب کشانده اند پس برای نابودی اشوب باید اخوند را نابود کرد وبرای نابودی اخوند ملت ایران هم باید قیمت بدهند درنتیجه درخواست تحریم وبمباران واشوب واتش زدن وخرابی ویران کردن کشوروکشتارملت جایز میشود زیرا که همه اینها بخاطرنابودی اخوند است ونفت وزیرساختها ی کشوربرای توجیح به اخوند منتسب میشود ومیگوید نفت رژیم وپتروشیمی رژیم وارتش رژیم تحریم شده اند

سرنوشت رجوی عبرت روزگار

فقط شانس اوردیم که کودکان بیمار پروانه ای را که تا به امروز نزدیک به بیست نفر انها فوت کرده اند را منتسب به رژیم نکرده ونگفته بیماران رژیم البته نتوانسته این را بگوید وگرنه هیچ ابایی ووجدانی ندارد که بگوید اینکه اینقدررژیم رژیم میکند ازدشمنی با رژیم ونظام دینی نیست زیرا که خودش هیچ دست کمی از حاکمیت دینی واسلام سیاسی او ندارد ودرخیلی زمینه ها هم درضدیت با ایران وایرانی فاصله نوری با رژیم دارد ازبس جنایتکارانه عمل میکند هدف ارایش چهره جهان غرب ودرراس انها امریکا ست تا با ارایش کردن چهره کریه وادمخواروخون ریز وعامل ویرانی واواره گی ملتها را خوب ومورد پسند نشان داده تا بتواند ازاو تحریم وبمباران را خواستاروبرای عملهای خود مشروعیت دست وپا کند رجوی وعضدانلو برخلاف بنده ازتک قطبی جهانی حمایت میکنند زیرا میدانند که اگرامریکا ازمنطقه خارج شود ایران قطب سوم خواهد شد واو هم برای همیشه نابود شده است برای بقای خود مخالف چند قطبی شدن جهان است ودرمخالفت با ان چهره های کریه را ارایش میکند مشاطه گرجهان غرب شده است ، وهرروز بر اتش تنور امپریالیسم میدمد یک روز درعراق یک روز درلبنان ویک روز درایران وهمه حرکات انها را هم انقلابی وحقوق بشری مینامد ولی بداند بارها نوشته ام امریکا وجهان غرب چه وارد جنگ شوند وچه نشوند منطقه را باخته اند وافول وشکست امریکا حتمی ست وبا مشاطه گری رجوی ها وعضدالو ها نمیتوانند ازسرنوشت محتوم جلو گیری کنند همانطورکه دارودسته انگلیس درزمان قاجاریه نتوانستند جلونابودی انگلیس را بگیرند حال هرچقدرمیخواهند برسروروی ترامپ ونتانیاهو وسلمان وبن زائد بشکه بشکه سرخاب وسفیداب بمالند روی انها سیاه ترازاین حرفهاست که با مشاطه گرانی مثل رجوی وعضدانلو ومشاطه گری انها ملتها انها را نشناسند ودرجریان تشیع سپهبد سلیمانی درسراسر جهان وتظاهرات برای خروج امریکا درعراق اثبات شد که توده ها اگاه ترازاین حرفها هستند که فریب مشاطه گران وچهره های سرخاب وسفیداب وروشور مالی شده را تشخیص ندهند ونشناسند

لینک به منبع

2- تناقض ( دوگانگی ) دستگاه رجوی وعضدانلو مردم کدام را باورکنند

درایران اغتشاشات واشوب توسط بیگانگان ودشمنان داخلی شروع شد ببینیم نگاه رجوی وعضدانلو به موضوع چیست افشین علوی نوشتاری دارد بنام دیکتاتوری اخوندی درشعله های اتش خشم شهرهای شورشی ، دران نوشته (وازسوی دیگرتصوری نداشتند ازاین که استراتژی قیام وسرنگونی تا کجا دردل جامعه جوانه زده ورشد کرده است ) درجای دیگرمینویسد (کانکسها وماشینها واتوبوسهاوموتورسیکلتهای نیروی انتظامی وسپاه هدف اصلی خشم مردم گردید ) پس معلوم میشود تفسیر رجوی وعضدانلو ازاستراتژی قیام اتش زدن وخراب کردن واماده سازی زمینه ورود تروریسم به کشوراست بگذریم ازاینکه خودشون الگوی تروریسم درسوریه وعراق هستند وبه تروریستها خط میدهند وحمایت میکنند جالب است انها هرچه اتش زده اند مربوط به نیروی انتظامی وسپاه پاسداران است ولی معلوم نیست مغازه مردم وفروشگاهها وکتابخانه ها چه ربطی به نیروهای نظامی دارد انها مثل هیتلر وچنگیز واربابان عربشون خالد بن ولید وسعد بن ابی وقاص جانیان وجنایتکاران اسلام سیاسی رفتاروازانها الگوبرداری کرده اند ودست به اتش سوزی کتابخانه ها میزنند برای من بسیارجالب است نیرویی که دم ازاسلام وانقلاب واگاهی میزند دستوراتش زدن کتابخانه صادروانراهم دراوج پستی ودنائت به نیروهای انتظامی منتسب میکند که مال انها بوده زیرا که انها نیروی سرکوبگرند ، چرا ؟ برای اینکه عمل اسکندری وچنگیزی وخالد بن ولیدی وجنایتکارانه خود را توجیح کند انهم توسط تعدادی چاقو وقمه کش چاله میدانی که انها را کانونهای شورشی مینامد ایا این عملها با قیام سازگاری دارد اگرقیام این است وای بحال ارتش ازادی اگروارد شود چه جنایتهایی انجام خواهد داد ما کدام راباورکنیم جنایتها یا کانونهای شورشی که برای نجات مملکت ومردم امده اند انوقت مردم را میکشند ، مثل یاران چنگیزاتش میزنند درسایتش نوشته (اخطاربه ولی فقیه ارتجاع وروئسای سه قوه اهریمنی استبداد دینی که امروز برای مجاهدین خطونشان وشاخ شانه کشیدند ریختن خون جوانان ومردم ایران کیفرسنگینی به دنبال دارد مردم ایران نه میبخشند ونه فراموش میکنند

تناقض عملكرد هاى رجوى

سرنوشت شاه وروئسای قوای دیکتاتوری سلطنتی درانتظارشماست ودرپایان هم ایه ای ازقران نوشته است که منتظرباشید که ما هم منتظریم ) البته یادش رفته ازایاتی استفاده کند که دست میبرند وپا قطع میکنند واب جوشان وخونابه چرکین بخورد ملت میدهند فراموش کرده است ازایاتی بنویسد که هیزم جهنمش جسم وجان ملتهاست یادش رفته داستان قتل وعام یهودیان مخالف رابنویسد که هفتصد نفررا درعرض چندساعت گردن زدند تا دلیلی برای جنایتهایش داشته باشد وجنایتهایی که دراینده میخواهد انجام دهد را اسلامی ترومشروع وخدایی کند یادش رفته بنویسد خدای شکنجه گروادمکش ودربان جهنم که کوره های ادمسوزی راه میاندازد وانسانها را میلیارد میلیارد میسوزاند الهام بخش اوست درقدرت نیستند ودراروپا زندگی میکنند ولی وعده اعدام وتیرباران مثل زمان شاه میدهند ازحالا که درقدرت نیست خود را اماده کشتاروتیرباران وسوزوندن مخالفین کرده وازان دم میزند اگربه قدرت برسد چکارخواهد کرد همین اشوبها واغتشاشات بیانگرماهیت ونوع عمل انها دراینده ودرقدرت است البته با مقیاس میلیونی وخمرسرخی که درکامبوج سه میلیون هموطن خود را به اسم سوسیالیسم وانقلاب ونجات ملت کشتند اگرازبنده سوال کنید داستان این چند روز چی بود همان حرفی را میزنم که یک ایرانی درتوصیف قوم مغول بیان کرده است خواهم گفت کانونهای شورشی رجوی وعضدانلوهمراه وهمگام با دشمنان ایران وایرانی (امدند وخوردند وکشتند وسوزاندن وبردند ) رجوی وعضدانلو چه جوابی به اینگونه تناقضات فکری وهویتی وفلسفی خود دارند به مردم بگویند نجات مردم را باورکنیم یا سوزاندن کتابخانه ها وکشتارمردم با قمه ودشنه وگلوله های بیگان را مردم ایران نخواهند گذاشت شما به حاکمیت برسید که ازالان درالبانی واروپا میدانهای تیرباران وچوبه های داررابرافراشته کرده اید اگربه ایران برسید چکارخواهید کرد سرتا پا وتک تک سلولهای رجوی وعضدانلو ودارودسته اش درست شده ازجنایت ودروغ ونیرنگ وتناقض ومزدورونوکری بیگانه ملت ایران که شاهد چندروز گذشته بوده اید تجربه ان این است که هرگزدل به اینگونه خاله خرسها نبندید وبدانید که انها به هیچ چیزی رحم نخواهند کرد

لینک به منبع

رجوی مشاطه گر تروریستها در دستگاهی متناقض

***

رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شدمسعود خدابنده، هافینگتون پست: جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سوء-استفاده-مریم-رجوی-از-شخصیت-های-ملی/

سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملی (+کدام کانونهای شورشی)

سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و پنجم ژانویه 2020:… کجا امیرکبیر از انگلیس میلیونی پول میگرفت ؟ کجا با جاسوسان آنها رابطه داشت ؟ که رجوی وعضدانلو ازامریکا وعربستان وامارات واسراییل پول میگیرند و برای آنها جاسوسی میکنند.  کجا خواهان تحریم کشورش بود ؟ کجا خواهان بمباران ملتش بود ؟ کجا با جاسوسان آنها رابطه و انواع مزدوران و بیگانه پرستان را درهمه جای دنیا بخدمت گرفت تا لابی او را بکنند ؟ کجا با آدمخواران انگلیس رابطه داشت و مدام ازآنها خواهان نابودی کشورش بود ؟ کجا اطلاعات مملکتی را دراختیاربیگانه قرارداد ؟ و صدها سوال دیگرکه هیچ کدام را امیرکبیرانجام نداد و ضدیت کرد ولی رجوی وعضدانلو انجام و از هیچ دنائتی برعلیه ملت وکشورفروگذارنکردند. میبینیم که تمامی عملکردها حتی آنهایی که علنی شده و صدها مورد هم هست که کسی نمیداند و درآینده امیدوارم برملا شود تا همه به ماهیت پلید آنها پی ببرند که دراین سالیان چه جنایتها که انجام ندادند و چه خیانتها که نکردند. سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملی .

سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملیخام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها

سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملی (+کدام کانونهای شورشی)

1- کمرکانونهای شورشی که به شورشی های شهری تغیرنام داده بودند شکست

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

اگر اشوبها واغتشاشاتی که درایران شروع شد را دنبال کرده باشید موضوعی که خیلی بچشم میزند حمایت کشورهای غربی معلوم الحال که عبارتند از امریکا ، المان ، فرانسه ، وانگلیس ، یعنی همان طرف حسابهای برجام اقای روحانی ودولت نو لیبرالی او هستند وحمایت منطقه ای اسراییل ، عربستان وامارات وازجانب ایران هم سازمان مجاهدین وطرفداران رضا پهلوی ودارودسته تجزیه طلبان وشورای گذاروکمونیستهای وابسته به امپریالیسم ، اما دراین میان توئیتهای دارودسته پادشاه عربستان وسران ادمخوارامریکا همه چیز پشت صحنه را برملا میکند امریکایی ها که گفتند یکسال ونیم برای ان سرمایه گذاری کردیم اعتمادی طرفدارسلطنت گفت استراتژی ما بود که دوسال برنامه ریزی کردیم وعربستانی ها گفتند بن سلمان جنگ رابداخل ایران کشاند وقتی میگوید مثل مرد به حرفش عمل میکند یا دیگری گفته بود همانطورکه ولیعهد بن سلمان گفت جنگ را به پایتخت کشاندیم وتهدید کرد که تهران دراتش خواهد سوخت البته بنده نوشته هارا یاد داشت نکردم ونقل به مضمون میکنم وخیلی زیاد بود که فقط به چند نمونه اشاره کردم پس می بینیم طبق اعترافات سران وقلم بدستان همین کشورها اغتشاش واشوب کارانها بود بنده ازقبل انتظارچنین حرکاتی را داشتم بهمین دلیل هم ده ها بارنوشتم که فتنه گران منطقه یعنی عربستان وامارات راباید کوبید وتاسیسات زیربنایی وحیاتی انها را نابود کرد تا نتوانند درمنطقه دست به خیانت وتوطئه بزنند ومعتقدم تا امریکا  درمنطقه حضورداردمنطقه به ارامش نخواهد رسید وازطرف دیگربانیان یعنی عربستان وامارات درهم کوبیده نشوند جنگ وخونریزی وکشتارواواره گی درمنطقه ازبین نخواهد رفت هرروزی یک کشور اشوب خواهد شد ودیدیم که حرکتها دقیقا ازطرف همین ها صورت گرفت اما انچیزی که باعث عمل انها شد نیروها وطرفداران دشمنان داخلی که دربالا اشاره کردم بعنوان پیاده نظام وستون پنجم انها وارد کار شده وهمه جا را اتش زده وتخریب کردند وبه غارت بردند عین همان کاری که بعد ازسرنگونی صدام درعراق انجام دادند وعراق را به ویرانه تبدیل کردند وهمان الگوی عراق را هم درایران پیاده کردند که زیاد موفق نشدند

این وسط رجوی وعضدانلو همه چیزرا منتسب به خود و کانونهای شورشی که جدیدا شده شهرهای شورشی میکنند وماهم همین حرف انها را ملاک گرفته ومی گوییم همه چیز زیرسر رجوی وعضدانلو وکانونهای شورشی اوست ولی نتیجه چی شد درعرض سه روز درهم کوبیده شدند و کمرکانونهای شورشی مثل خری که زیربارمیخوابد وکمرش میشکند کمرشکسته شدند مجاهدین ادمهای بسیاراحمق وابله ای هستند درزمان حمله امریکا به عراق درجریان کویت ما درکفری بودیم وکارهامون را با خروقاطرانجام میدادیم انها یک کره خررا اورده وگیربکس تانک که بیش از 500کیلو وزن دارد را با جرثقیل به پشت خرگذاشته بودند که به جای دیگری منتقل کنند خربیچاره هم درجا کمرش شکسته وزیربارله شده بود وقتی من شنیدم ازتعجب وازخریت نیروها که اینقدر فهم وشعورندارند پنجاه نفرجمع شده اند یکی نفهمیده بود که خرمگه چقدرمیتونه بارحمل کنه البته جای تعجب نداشت وقتی رجوی وعضدانلو با این استراتژیهای احمقانه که سالیان ادامه میدهند ونمی فهمند باید انتظارداشت خربشناسند مگه خر میتواند خررا بشناسد چند نفر ابله فریب خورده را با چاقوو قمه فرستاده اخوند سرنگون کنند بگذریم ازاینکه بنده معتقدم دستهایی درحاکمیت بخصوص دولت روحانی درکاروهماهنگ با بیگانگان بود چطوری بنده باید غافلگیری نیروهای امنیتی ونظامی را باورکنم انهم درزمانی که تمام جهان میگفتند بزودی درایران اشوب خواهد شد عراق ولبنان جلو چشمان بود وخود حاکمیت هم گفت قراربوده اول مهرشلوغ کنند که زم دستگیرشد واردوغان گفت بعدی ایران است ؟ ولی ایا میشود این حاکمیت را باچماق وقمه وچهارتا اسلحه سرنگون کرد کسانی که باورمیکنند همان خرانی هستند که باچاقو وقمه وارد میشوند یعنی عقب مانده ترین قشرجامعه ازنظرفکری یعنی لات ولمپنهای شعبان بی مخی دوران کودتا برعلیه مصدق که رجوی وعضدانلو انها را کانونهای شورشی مینامند قدرت نظامی که جلو امریکا وتروریسم جهانی می ایستد وتا به الان پیروز میدان بوده ازچهارتا قمه کش شکست میخورد این حرفها را فقط خران طویله درون واطراف رجوی وعضدانلو باورمیکنند وبس درهرصورت با تفکرات احمقانه وارد وکانونهای شورشی که بقول خودشون دوسال برنامه ریزی کرده بودند را زیرهمان گیربکسی فرستادند که تا با کمرشون تماس حاصل شد کمرشکسته وزیرگیربکس اخوندها له شدند

لینک به منبع

2- سواستفاده رجوی وعضدانلو از شخصیتهای ملی ایران وجهان

درسایت مجاهدین قسمتی دارد که درباره شخصیتهای جهانی که نامی ازملی گرایی وانقلابی حداقل دراذهان جهانی ویا کشوردیگری دارندمینویسد اینباردرباره امیرکبیرنوشته وبه تعریف وتمجید پرداخته است بنده هیچ اعتقادی ندارم که این افراد شخصیتهای فرازمینی بوده ویا هیچگونه ایراد واشکالی نداشته اند وازسیارات دیگربا ویژه گیهای خاصی امده اند ، خیر، انها هم مثل همه انسانها اشکالات وایرادات خاص خود را داشته وبافکری محدود به شرایط زمانی ومکانی وفرهنگی وطبقاتی خود زندگی وعمل میکرده اند اما می پردازیم به امیرکبیرویا شخصیتهای دیگرایرانی وقتی ازکسی دفاع میشود حداقل فرد یا سازمان وگروه وحزبی که ازفردی حمایت وصحبت می کند باید ویژگیهای اورا قبول داشته وبه انها درحد تفکرات خود استفاده وعمل کند نه اینکه درست عکس ان فکرو ازعمل ان شخص دفاع هم بکند بارزترین ویژگی امیرکبیربیگانه ستیزی وضد جاسوسی بود ودشمن بیگانه پرستان وکسانی که برای انها کارومنافع انها را تامین میکردند بود واین موضوع درحرفهای سفیروسردمداران انگلیس خیلی واضح وروشن وبارز است که بارها دشمنان ایران اذعان کرده اند دریک مورد سفیرمیگوید هیچ رشوه وپولی از انگلیس نمیگرفت وبشدت ناراحت میشد وبرخورد میکرد واجازه نمیداد کسی هم رشوه ویا پول بگیرد ویا با بیگانه گان کارکند وعاقبت هم انگلیس با توطئه اورا کشت وازصحنه ایران وصدارت و صدراعظمی حذف کرد ایا رجوی وعضدانلو وسازمان مجاهدین وشورای ملی انها ازچنین ویژگی برخودارهستند ؟ یا دائما با بیگانه گان ودشمنان ملت وایران وایرانگرایی سازش ودردوستی زندگی وحشرونشروسروکری دارند

کجا امیرکبیر از انگلیس میلیونی پول میگرفت ؟ کجا با جاسوسان آنها رابطه داشت ؟ که رجوی وعضدانلو ازامریکا وعربستان وامارات واسراییل پول میگیرند و برای آنها جاسوسی میکنند.  کجا خواهان تحریم کشورش بود ؟ کجا خواهان بمباران ملتش بود ؟ کجا با جاسوسان آنها رابطه و انواع مزدوران و بیگانه پرستان را درهمه جای دنیا بخدمت گرفت تا لابی او را بکنند ؟ کجا با آدمخواران انگلیس رابطه داشت و مدام ازآنها خواهان نابودی کشورش بود ؟ کجا اطلاعات مملکتی را دراختیاربیگانه قرارداد ؟ و صدها سوال دیگرکه هیچ کدام را امیرکبیرانجام نداد و ضدیت کرد ولی رجوی وعضدانلو انجام و از هیچ دنائتی برعلیه ملت وکشورفروگذارنکردند. میبینیم که تمامی عملکردها حتی آنهایی که علنی شده و صدها مورد هم هست که کسی نمیداند و درآینده امیدوارم برملا شود تا همه به ماهیت پلید آنها پی ببرند که دراین سالیان چه جنایتها که انجام ندادند و چه خیانتها که نکردند.

چگونه باورکنم سازمانی که از لحظه ورود نیروهایش را با برخوردهای روانی زیرفشارروحی وشکنجه های روانی وجسمی قرارمیدهد وانها را به بهانه های مجاهدی و خدا وخلق و صدها حرف وکلمات فریبنده جاسوس بار میاورد وهمین رویه را هم درتنظیم رابطه روزانه عمل میکند خصوصیات امیرکبیررادرخود دارد بنده هرگز وهیچ وقت قبول نداشته ونکردم وزیرباراین حرفها نرفتم ونخواهم رفت که رجوی وعضدانلو با نیروهایش ذره ای ازویژگیهای شخصیتهای ملی ایران را داشته ودارند یکی ازدلایل ضدیت رجوی وعضدانلو با اینجانب وتحمل عواقب ان بهمین دلیل بود که خودشون صدها باربمن رسما ومستقیم توسط بالاترین مسولینش گفتند که توویژگیهای مجاهدی نداری وبا رهبری همخوان نیستی وسازدیگری را میزنی ودرسازمان هیچ وقت حل نشدی ان حرفها به همین دلایل بود که بنده وحدتی بین انها وصحبتها ی انها نمیدیدم یک امیرکبیرمیگفت وصد تا ازاستینش بیرون می ریخت ولی بالاترین رابطه ها را با بیگانگان برقرارمیکرد ازستارمیگفت ولی پرچم سفید را بربالای سنگرها وخودروها وزرهی ها برمی افراشت از میرزاجنگل میگفت وادا وادوارترکی وگیلکی درمی اورد تا بگوید من از انهایم سخنرانی درتبریز ورشت ولی همین فرد تمامی خصوصیات رضا شاهی رادرخودش داشت از بگیروببند تا زندان تا شکنجه های نیروهای خود وطرد بالاترین مسولین ویاران خودش مگریکی ازویژگیهای رضا شاه زندانی کردن وطرد بزرگان خودش نبود چطورباید باورکرد عملکرد رضا خانی داشته باشی انوقت از دشمن رضا خان که میرزای جنگل باشد دفاع کرد میرزا یخ زد وسرش را دشمنش برید ایا رجوی وعضدانلو هم اینگونه بودند ویا درتمامی مقاطع حساس سرخود را برداشته وپا به فرارگذاشتند ازهرزاویه که نگاه کنیم انها درست رودرروی سرداران وشخصیتهای ملی ایران قدم برداشته اند ودفاع ازانها یک دلیل بیشترندارد سو استفاده سیاسی از انها برای پیش برد مطامع سازمانی وشخصی ورسیدن به قدرت است وهیچ دلیل دیگری ندارد واینهم یکی دیگراز عملکردهای نابخردانه وضد ملی وایران وایرانگرایی انهاست  نمیتوانیم چنین سو استفاده هایی را درست بدانیم بلکه چنین عملکردهایی را ضد انها وضد فرهنگ وتمدن ایران وایرانگرایی میدانیم

سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملی (+کدام کانونهای شورشی)

لینک به منبع

(پایان)

***

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی هابا اظهار تالم از یکصدمین سال درگذشت ستارخان اعلام میدارم فرقه رجوی چهره ی سالار ملی را ملکوک میکند!

باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

همچنین: